Аудит основних засобів

Міністерство транспорту та зв’язку України

Українська державна академія залізничного транспорту

Факультет «Економіка транспорту»

Кафедра «Облік та аудит»

КУРСОВА РОБОТА

з дисципліни «Організація та методика проведення аудиту»

на тему «Аудит основних засобів»

Керівник роботи:

доц. Мінка В.Ф.

Роботу виконала: студентка

групи 1-IV-ОіА

Савсюк Л.С.

Харків 2010


Зміст

Вступ

1 Науково-теоретичні та методичні основи аудиту

2 Організаційно-економічна характеристика підприємства «Змііївський машинобудівний завод» філії ВАТ «Автрамат»

3 Практичний аудит на матеріалах підприємства «Змііївський машинобудівний завод»

3.1 Договір на проведення аудиту

3.2 Порядок проведення аудиту по питанню знайомства з підприємством

3.3 Порядок проведення аудиту по питанню вивчення і оцінки системи внутрішнього контролю

3.4 Загальний план та програма аудиторської перевірки

3.5 Аналіз динаміки та структури балансу підприємства «Змiївський машинобудівний завод»

3.6 Аналіз фінансового стану підприємства «Змiївський машинобудівний завод»

3.7 Робочі документи з переліком помилок

4 Підсумкові документи аудитора

Висновки

Список використаних джерел

Додаток А Форма 1 «Баланс» на 2008 р.

Додаток Б Форма 2 «Звіт про фінансові результати» на 2008 р.


Вступ

За останні роки в економіці України відбулися радикальні зміни, обумовлені переходом до розбудови соціально орієнтованої економіки, її інтеграції у систему міжнародних економічних відносин, виникненням акціонерних компаній, товариств, різних фондів. До розвитку економіки залучаються зовнішні і внутрішні інвестиції, кредити, проводяться емісії цінних паперів.

Учасники цих процесів потребують достовірної і неупередженої інформації про фінансово-майновий стан, перспективи розвитку та фінансову стабільність суб’єктів господарювання, подання якої забезпечується через аудиторський висновок. У цьому зв’язку дослідження питань з організації та проведення аудиту основних засобів набуває особливого значення, що обумовлює актуальність обраної теми.

Об’єктом дослідження є підприємство «Змiївський машинобудівний завод» філії ВАТ «Автрамат».

Предметом дослідження є фінансово-господарська діяльність даного підприємства.

Методи дослідження – метод економічного аналізу, вибірковий метод перевірки, математичної статистики та інші.

Мета курсової роботи полягає у теоретичному обґрунтуванні основ організації, розкритті діючої практики з аудиту основних засобів, а також підготовки пропозицій щодо проведення аудиту основних засобів на підприємстві.

Для досягнення поставленої мети в роботі вирішуються такі завдання:

- обґрунтовано науково-теоретичні та методичні основи аудиту основних засобів ;

- наведена організаційно-економічна характеристика підприємства «Змiївський машинобудівний завод»;

- проведено аналіз динаміки та структури балансу та фінансового стану підприємства «Змiївський машинобудівний завод» ;

- запропоновано форми робочих документів аудитора.

Впровадження пропозицій і рекомендацій, наданих у роботі, дозволить більш якісно та об’єктивно організувати та здійснити аудиторську перевірку основних засобів.


1 Науково-теоретичні та методичні основи аудиту

Згідно із Законом України "Про аудиторську діяльність", "аудит- це перевірка публічної бухгалтерської звітності, обліку, первинних документів та іншої інформації, що стосується фінансово-господарської діяльності суб'єктів господарювання, з метою визначення достовірності їх звітності, обліку, його повноти і відповідності діючому законодавству та встановленим нормативам".

Поняття аудиторської діяльності є ширшим за поняття аудиту і згідно із Законом України "Про аудиторську діяльність"включає в себе організаційне і методичне забезпечення аудиту, практичне виконання аудиторських перевірок (аудит) і надання інших аудиторських послугу вигляді пов'язаних з ним експертиз, консультацій з питань бухгалтерського обліку, звітності, оподаткування, аналізу фінансово-господарської діяльності підприємств та інших видів економіко-правового забезпечення підприємницької діяльності фізичних і юридичних осіб.

До основних елементів визначення аудиту та аудиторської діяльності можна віднести: об'єкт, предмет, мету, завдання, суб'єкт аудиту, користувачів інформації, ознаки та критерії її оцінки.

Під об'єктом аудитурозуміють те, що перевіряється. У глобальному розумінні це річна фінансова звітність, система бухгалтерського обліку та господарсько-фінансова діяльність підприємства, які для аудиторів виступають у формі документів, що містять відповідну інформацію.

Локальний характер аудиту розглядає об'єкти обліку, до яких відносяться: засоби підприємства (основні засоби, запаси, грошові кошти, нематеріальні активи та інші засоби); джерела їх утворення (джерела власних засобів, довгострокові зобов'язання, поточні зобов'язання та інші джерела); господарські процеси (постачання, виробництва, реалізації); результати діяльності (доходи, витрати, прибуток/збиток).

Отже, об'єктом аудиторської діяльностіможуть бути окремі або взаємопов'язані економічні, організаційні, інформаційні та інші сторони функціонування досліджуваної системи, стан якої може бути оцінений кількісно або якісно.

Міжнародний стандарт аудиту № 200 "Мета і загальні принципи аудиторської перевірки фінансових звітів" визначає мету аудиту як "надання аудиторові можливості висловити свою думку стосовно відповідності підготовлених фінансових звітів в усіх суттєвих аспектах концептуальній основі фінансової звітності». Для досягнення поставленої мети аудитор у ході перевірки вирішує ряд основних завдань, а саме

- збір усіх необхідних даних для проведення аудиту;

- перевірка повноти відображення всіх активів, зобов’язань і капіталу в балансі;

- контроль реальної наявності всіх активів і пасивів, згідно балансу;

- вивчення методики оцінки майна та її відповідність прийнятій обліковій політиці;

- контроль за дотриманням положень діючого законодавства;

- перевірку правдивості, точності відображення в обліку та звітності господарських операцій на дату складання фінансової звітності та ін.

Під час вирішення завдань аудиту, аудитор повинен дотримуватись загальних принципів аудиту, які визначенні Міжнародним стандартом аудиту № 200 "Мета і загальні принципи аудиторської перевірки фінансових звітів", а саме:

- незалежність;

- чесність;

- об’єктивність;

- конфіденційність;

- професіональна компетентність і належна ретельність;

- професіональна поведінка;

- дотримання технічних стандартів.

В процесі функціонування аудиторський контроль сформував в системі прикладних економічних наук свій метод. Під методом аудитурозуміють сукупність прийомів і способів, які використовуються для дослідження стану об'єктів, що вивчаються.

Всі прийоми і способи, які використовуються в аудиті, можна об'єднати у дві великі групи: загальнонаукові та спеціальні.

Із загальнонаукових прийомів в аудиті широко використовуються такі, як аналіз, синтез, індукція, дедукція та інші.

Але особливе місце в методі аудиту займають його спеціальні прийоми. Передусім, це прийоми фактичного контролю, які використовуються під час вивченні фактичного стану об’єктів обліку. До них належать: інвентаризація, контрольний вимір, контрольний запуск, лабораторний аналіз, експеримент та експертиза.

Оскільки діяльність кожного підприємства передбачає наявність засобів виробництва і відповідних матеріальних умов, вони с одним з найважливіших елементів продуктивних сил, визначають їх рівень.

Аудит основних засобів і необоротних активів означає перевірку дотримання в бухгалтерському обліку методологічних засад формування інформації про основні засоби, інші необоротні матеріальні активи та незавершені капітальні інвестиції в необоротні матеріальні активи, а також розкриття інформації про них у фінансовій звітності.

Пункт 4 Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 7 "Основні засоби", визначає поняття основні засобияк матеріальні активи, які підприємство утримує з метою використання їх у процесі виробництва або постачання товарів, надання послуг, здавання в оренду іншим особам або для здійснення адміністративних і соціально-культурних функцій, очікуваний строк корисного використанні (експлуатації) яких більше одного року (або операційного циклу, якщо він довший за рік).

У процесі експлуатації вони переносять свою вартість на собівартість продукції частинами (нарахуванням амортизації).

Основні засоби підприємств і організацій незалежно від форм власності відображаються у бухгалтерському обліку і звітності за фактичними витратами на їх придбання, перевезення, встановлення, державну реєстрацію, які становлять їх первісну вартість. До складу основних засобів відносяться: земельні угіддя, будівлі, споруди, машини і обладнання, транспортні засоби, інструменти, виробничий і господарський інвентар, робоча та продуктивна худоба, багаторічні насадження та інші основні засоби.

Проводячи аудит основних засобів аудитор керується наступними нормативними документами:

1 Закон України «Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україна» від 16 липня 1999 р. №996-XIV затверджений Верховною Радою України (зі змінами і доповненнями)

2 Закон України «про оподаткування прибутку підприємств» від 22 травня 1997 р. № 283/97 – ВР (зі змінами і доповненнями)

3 Наказ Міністерства статистики України «Про затвердження типових форм первинного обліку » № 352 від 29. 12. 95 р.

4 Інструкція з інвентаризації основних засобів, нематеріальних активів, ТМЦ, грошових коштів і документі та розрахунків, затверджена наказом Міністерства фінансів України від 11 серпня 1994 р. № 69 (зі змінами і доповненнями від 22 листопада 2004 р. № 731)

5 Постанова Кабінету Міністрів України від 22. 01. 96р. № 116 «Про затвердження Порядку визначення розміру збитків від розкрадання, нестачі, знищення (псування) матеріальних цінностей»

6 Положення про порядок збирання і здавання відходів і лому дорогоцінних металі і дорогоцінного каміння, затверджене Наказом Міністерства фінансів України від 23.06.94 р. № 54

7 План рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань і господарських операцій підприємств і організацій та Інструкція з його використання, затверджені наказом Міністерства фінансів України від 30 листопада 1999 р. № 291

8 Положення (стандарти) бухгалтерського обліку, затверджені відповідними наказами Міністерства фінансів України : 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності»; 2 «Баланс»; 3 «Звіт про фінансові результати»; 5 «Звіт про власний капітал»; 7 «Основні засоби»; 14 «Оренда».

Важливими завданнями аудиту основних засобів є:

- перевірка правильності віднесення об'єктів до основних засобів;

- перевірка законності та правильності операцій, пов'язаних із рухом

основних засобів;

- контроль за дотриманням правил документального оформлення операцій по основних засобах;

- контроль за наявністю і збереженням основних засобів;

- перевірка правильності та своєчасності нарахування, включення у витрати виробництва амортизаційних витрат;

- перевірка правильності проведення переоцінки основних засобів;

- перевірка операцій, пов'язаних з орендою основних засобів;

- перевірка правильності відображення в обліку відновлення основних засобів;

- зіставлення даних первинних, аналітичних і синтетичних облікових

документів з даними, відображеними у звітності підприємства, з метою встановлення їх відповідності.

Таким чином, аудитор, дотримуючись вимог П(С)БО 7 "Основні засоби", має впевнитися, що в Примітках до річної фінансової звітності в повному обсязі висвітлено наступну інформацію: наявність і рух основних засобів у звітному періоді; вартість (первісна чи переоцінена), за якою основні засоби відображені у балансі; переоцінка основних засобів, їх вибуття, сума амортизації, нарахована за рік тощо.


2 Організаційно-економічна характеристика підприємства ВАТ «Зміївський машинобудівний завод»

Відкрите акціонерне товариство "Зміївський машинобудівний завод" було створено на основі державного підприємства "Зміївський машинобудівний завод" в ході приватизації. В 2004 році відбулись зміни в організаційно-правовій формі і на сьогоднішній день підприємство «ЗМЗ» філія відкритого акціонерного товариства «Автрамат»

Зареєстроване 22.05.2004 р. Зміївським райвиконкомом та отримало код державної реєстрації - 26450284.

Підприємство приватної форми власності.

Код території за КОАТУУ - 6321710100. Знаходиться за адресою Харківська область, Зміївський р-н, місто Зміїв, вул. 50 років Комсомолу, 115.

Органом державного управління є Міністерство промислової політики України. Підприємство «ЗМЗ» працює в галузі машинобудування (код за ЗКГНГ - 14100) та здійснює такий вид економічної діяльності, як виробництво машин та устаткування для виготовлення текстильних, швейних, хутряних та шкіряних виробів (код за КВЕД - 29.54.1).

Підприємство має досить складну організаційну структуру. Особливістю якої є наявність відділів, характерних лише для виробничих підприємств,таких як відділ технічного контролю, конструкторський відділ, відділ технічної документації та ін. (рисунок 1). Прийняті скорочення на рисунку 1: АГВ -адміністративно-господарський відділ; ВГК - відділ головного конструктора; ВГМ - відділ головного механіка; ВГТ - відділ головного технолога; ВІГ -відділ інструментального господарства; ВК - відділ кадрів; ВМА - відділ механізації та автоматизації; ВОПБ - відділ охорони праці та безпеки; ВОПіЗ -відділ організації праці та заробітної плати; ВОНС - відділ охорони навколишнього середовища; ВОХОР - військова охорона; ВПК - відділ підготовки кадрів; ВТД - відділ технічної документації; ВСН - відділ стандартизації та нормалізації; ДДЗ - дошкільні дитячі заклади; ДОЦ - дитячі оздоровчі центри; ПЕВ - планово-економічний відділ; ПДВ - планово-диспетчерський відділ; ФВ – фінансовий відділ; ЦЗЛ – центральна заводська лабораторія.

Рисунок 1 – Організаційна структура підприємства «ЗМЗ»

В бухгалтерії підприємства працює 6 чоловік, кожен з яких відповідає за певну область обліку. Бухгалтерський облік частково автоматизований, облік праці та заробітної плати здійснюється за допомогою програми MicrosoftExcel, а для автоматизації інших областей обліку використовується програма «ІС-РКО» . Також за допомогою даної програми складаються такі форми звітності:

- фінансова;

- податкова;

- статистична.

До фінансової звітності відносяться: а) Ф-1 «Баланс»; Ф-2 «Звіт про фінансові результати»; Ф-3 «Звіт про рух грошових коштів»; Ф-4 «Звіт про власний капітал»; Ф-5 «Примітки до річної фінансової звітності».

До податкової звітності відносять: а) Декларація з податку на прибуток підприємства; б)Уточнюючий розрахунок податкових зобов'язань у зв'язку з виправленням самостійно виявлених помилок; в) Податкова декларація з податку на додану вартість; г) Розрахунок коригування сум ПДВ; д) Звіт про нараховані внески, перерахування та витрати, пов'язані з загальнообов'язковим державним соціальним страхуванням у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності; е) Розрахункова відомість про нарахування і перерахування страхових внесків до фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття; ж) Розрахункова відомість про нарахування і перерахування страхових внесків та витрачання коштів фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України; з) Розрахунок зобов'язання зі сплати збору на обов'язкове державне пенсійне страхування; і) Відомості про нараховані та виплачені фізичним особам суми доходів і суми утриманих з них податків; к) Розрахунок сплати збору за забруднення навколишнього природного середовища; л) Розрахунок суми податку з власників транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів.

До статистичної звітності відносяться: а) Ф № 1-натура «Відомості про виробництво й відвантаження продукції»; б) Ф № 1-ціни виробників «Відомості про ціни виробників промислових товарів»; в) Ф № 2-ціни придбання «Відомості про середні ціни на окремі види паливно-енергетичних ресурсів, придбаних промисловими організаціями»; г) Ф № 12-Ф «Відомості про використання коштів»; д) Ф № П-4 «Відомості про чисельність, заробітну плату й рух працівників» та ін.

Так як підприємство «ЗМЗ» є філією ВАТ «Автрамат», воно має певні особливості щодо системи оподаткування, по-перше, дане підприємство сплачує лише такі обов'язкові податки та збори як: податок на прибуток, ПДВ, податок з доходів фізичних осіб, платежі до фондів обов'язкового соціального страхування, податок з власників транспортних засобів та збір за забруднення навколишнього середовища;по-друге, наприкінці звітного періоду вся звітність, в т. ч. і податкова направляється до адміністрації ВАТ «Автрамат», де складається консолідована звітність.

Основні характеристики облікової політики. Нарахування амортизації необоротних активів здійснюється із застосуванням прямолінійного методу. Основні засоби - матеріальні активи розподілені по групам:

- будівлі споруди, передавальні пристрої;

- машинобудівне обладнання;

- транспортні засоби;

- інструменти, прибори, інвентар(меблі);

- інші основні засоби;

Сума амортизаційних відрахувань визначається шляхом застосування норм амортизації встановлених пунктом 8.6 ст. Закону України "Про оподаткування прибутку підприємства" від 22.05.97р. № 283/97 ВР. Первісну вартість запасів, які виготовляються власними силами підприємства визначати згідно П(С)БУ-16. Не включаються в первісну вартість запасів, а відносяться до витрат того періоду, в якому вони були здійснені (встановлені):

- наднормативні збитки і недоліки запасів;

- витрати на збут,

- загальногосподарські;

- інші витрати, безпосередньо не пов'язані з придбанням та доставкою запасів і приведенням їх у стан, в якому вони здатні для застосування у запланованих цілях.

Запаси відображаються у бухгалтерському обліку і звітності по найменшій з двох оцінок первісної вартості чи чистої вартості реалізації згідно п.24 П(С)БУ-9.

Для обліку доходів підприємства використовується всі рахунки класу 7 «Доходи та результати діяльності» Плану рахунків бухгалтерського обліку.

Для обліку витрат використовуються рахунки класу 8 «Витрати по елементах» та класу 9 «Витрати діяльності». Тобто при відображенні господарських операцій суми витрат спочатку відображаються на рахунках 8 класу за відповідними елементами, потім акумулюються на рахунках класу 9. В кінці звітного періоду підприємство формує фінансові результати, закриваючи рахунки доходів і витрат.

В бухгалтерському обліку підприємства «ЗМЗ» не формується резерв сумнівних боргів. У тих випадках, коли існує дебіторська заборгованість строком більше 3-х років, філія не має права її списувати самостійно, це відбувається з дозволу головного керівництва. Розрахунок техніко-економічних показників подано в таблиці 1.

Таблиця 1 – Аналіз техніко-економічних показників діяльності підприємства «ЗМЗ» філії ВАТ «Автрамат»

Показники Абсолютне значення за 2008 рік Абсолютне значення за 2009 рік Абсолютне відхилення (+/-) Темп росту (зниження) (%)
1 2 3 4 5
1 Доходи, тис. грн 15817,0 18807,0 +2990,0 118,9
2 Витрати, тис. грн 12726,0 14120,0 +1394,0 110,9
3 Прибуток, тис. грн 193,0 896,0 +703,0 416,4
4Чисельність працівників, чол. 348 332 -16 95,4
5 Фонд оплати праці, тис. грн 3490,0 4425,0 +935,0 126,7
6 Середньомісячна заробітна плата, грн 835,7 1110,7 +274,9 132,9
7 Продуктивність праці тис. грн/ чол. 45,5 56,6 +11,6 125,7
8 Рентабельність 0,015 0,063 +0,048 420,0
9 Наявність основних засобів, тис. грн 24326,0 21404,0 -2922 87,9
10 Фондовіддача 65,0 87,9 +22,9 135,2
11 Фондоємність 0,015 0,011 -0,004 73,3
12 Фондоозброєність тис. грн/чол 69,9 64,5 -5,4 92,3
13 Коефіцієнт зносу, % 69,5 69,1 -0,4 99,4
14 Коефіцієнт придатності, % 30,5 30,9 +0,4 101,3

З даних таблиці ми бачимо, що доходи у 2009 році збільшились на 2990,0 тис. грн або на 18,9% порівняно з 2008 роком. Збільшення доходів відбулося за рахунок збільшення витрат у 2009 році на 1394,0 тис. грн або на 10,9%. Як бачимо, темп зростання майже однаковий, тому можемо зробити висновок, що зростання витрат відбулось у виробничій сфері.

Зростання доходів і витрат призвели до змін прибутку підприємства, який у 2009 році зріс на 703,0 тис. грн , тобто майже в 4 рази порівняно з 2008 роком. Таке різке збільшення прибутку відбулось внаслідок зменшення невиробничих витрат і збільшення обсягу виробництва.

Аналізуючи такі показники як чисельність працівників, фонд оплати праці та середньомісячну заробітну плату, необхідно сказати, що вони тісно пов'язанні між собою. Зменшення чисельності працівників внаслідок скорочення штату працівників на 16 чоловік або на 4,6% та збільшення фонду оплати праці на 935 тис. грн або на 26,7% за рахунок збільшення прибутку підприємства, призвело до збільшення середньомісячної заробітної плати на 274,9 грн або на 32,9% .

Продуктивність праці – це показник трудової діяльності працівників. Існує два типи зростання продуктивності праці – інтенсивний та екстенсивний. На підприємстві, що досліджується ми спостерігаємо екстенсивний тип зростання тому що продуктивність праці зросла на 11,6% тис. грн/чол. Або на 25,7%, а середньомісячна заробітна плата зросла на 32,9%, тобто зростання останньої відбувається швидше. Це свідчить про те, що зростання продуктивності праці відбувається за рахунок збільшення заробітної плати, а не за рахунок введення нових технологій та удосконалення виробництва.

Важливим показником розвитку є рентабельність. Її зміна прямо залежить від зміни прибутку. З даних таблиці ми бачимо, що рентабельність у 2009 році зросла на 0,048, тобто в 4 рази порівняно з 2008 роком так як і прибуток.

Кожне підприємство має свої основні фонди, використання яких впливає на фінансові показники розвитку підприємства.

На підприємстві «ЗМЗ» в 2009 році відбулось зменшення вартості основних фондів, які використовуються на 2922,0 тис. грн або на 12,1%. Причиною даного зменшення є те, що на протязі звітного року основні фонди вартістю 2920,0 тис. грн були законсервовані, тому перестали використовуватись.

Така зміна вплинула на такі показники як фондовіддача, фондоємність та фондоозброєність. Фондовіддача у 2009 році збільшилась на 35,2%, а фондоємність зменшилась на 26,7%, що є позитивним явищем у діяльності підприємства. Негативним явищем є зменшення фондоозброєності на 5,4 грн/чол. або на 7,7%. Це відбулось за рахунок зменшення вартості основних засобів і незначне зменшення чисельності працівників.

Коефіцієнт зносу у звітному році зменшився на 0,6% і склав 69,1%, що свідчить про значну зношеність основних засобів і низький рівень оновлення.

Відповідно коефіцієнт придатності збільшився на 0,4% і склав 30,9%.

Проаналізувавши техніко-економічні показники діяльності підприємства можемо сказати, що підприємство є прибутковим. Значить потенційні інвестори та клієнти будуть зацікавленні в співпраці з підприємством «Зміївський машинобудівний завод».

3 Практичний аудит на матеріалах підприємства «Змііївський машинобудівний завод»

Аудиторська діяльність починається з укладання договору між аудиторською компанією та клієнтом. Структура договору є стандартною. Порядок укладання договору регламентується МСА.

3.1 Договір на проведення аудиту № 13– 5/2010

10 травня 2010 р. м. Харків

ЗАТ «Право-Аудит» особі Голови правління Дмитренко Григорія Вікторовича, надалі іменована «Виконавець», що діє на підстав Статуту і ліцензії № 3034 від 26.09.2002 р., з одного боку, і підприємства «Зміїський машинобудівний завод», філії ВАТ «Автрамат», що діє в особі Генерального директора Глушко Дмитра Миколайовича, надалі іменований «Замовник», що діє на підставі Статуту, з іншого боку, уклали цей Договір про нижченаведене.

1 ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

Замовник доручив, а Виконавець зобов'язується здійснити нижченаведені аудиторські послуги:

1.1 Надати аудиторський висновок про правильність обліку і відображення в чи звітності аргументоване відмовлення від підтвердження обліку запасів, повноті і відповідності чинному законодавству і встановленим
нормативам бухгалтерського обліку фінансово-господарської діяльності.

1.2Надати аудиторський звіт по вищевказаному питанню.

1.3Надати рекомендації з усуненню виявлених недоліків, помилок і неточностей.

1.4 Відновлення бухгалтерського обліку не є предметом даного договору.

2 ЗОБОВ'ЯЗАННЯ СТОРІН

Виконавець зобов'язується:

2.1Належним чином надавати аудиторські послуги, перевіряти стан бухгалтерського обліку і звітності Замовника, їхню вірогідність, повноту і відповідність чинному законодавству і встановленим нормативам;

2.2Повідомляти Замовника про виявлені при проведенні аудите недоліках ведення бухгалтерського обліку і чи звітності не доцільності подальшої роботи;

2.3Зберегти в таємниці інформацію, отриману при проведенні аудита. Не розголошувати зведень, що складають предмет комерційної таємниці, і не використовувати їх у своїх чи інтересах в інтересах третіх облич;

2.4 Обмежити свою діяльність наданням аудиторських послуг, обговорених у розділі 1.

2.5 Інформація про результати проведеної роботи буде представлена Замовнику у виді документів обговорених у розділі 1, пункти 1.1 і 1.2.

Замовник зобов'язується створити Виконавцю належні умови для якісного виконання аудита:

2.6 Надати достовірну інформацію.

2.7 Надати Виконавцю для аналізу достатній обсяг інформації про результати фінансово-господарської діяльності, у тому числі на вивчення бухгалтерської звітності і документів, що складають комерційну таємницю і не підлягають публікації.

2.8Не починати зі своєї сторони ні яких дій, що приводяться до втрати незалежності Виконавця;

2.9Зробити прийом виконаної Виконавцем роботи, відповідно до розділу 3.

2.10 Зробити оплату за виконану роботу, відповідно до розділу 5.

3 ПОРЯДОК ЗДАЧІ І ПРИЙМАННЯ РОБІТ

Документами, що підтверджують виконану Виконавцем роботу, за даним Договором, є нижченаведені,

3.1 Акт прийому - здачі аудиторського висновку. Повинний бути підписаний не пізніше наступного дня, після надання аудиторського висновку. У противному випадку, надається Замовником аргументовані доводи про не згоду з аудиторським висновком, у термін вище обговорений.

3.2 Звіт про аудиторську перевірку є внутрішнім документом Замовника.

3.3 Лист «Про не можливість проведення подальшої аудиторської перевірки». Надається Виконавцем, у випадку припинення дії даного Договору, із причин викладеним у пункт 1.3, а також не дотримання умов пункту 2.6 і 2.7.

4 ТЕРМІН ВИКОНАННЯ РОБІТ

4.1Виконавець зобов'язаний у період з 11.05.2010 р. по 11.07.2010 р. виконати роботу у формі аудиторської перевірки (аудита) і зв'язаної з ними експертизи, відповідно до розділу 1.

4.2У плині двох днів, після закінчення робіт Виконавець повинен надати Аудиторський висновок, Експертний висновок і Звіт аудиторської перевірки.

5 ВАРТІСТЬ РОБІТ І ПОРЯДОК РОЗРАХУНКУ

5.1 На підставі угоди сторін вартість робіт за Договором складає:

сума за договором - 4000 грн. крім того, ПДВ - 800 грн. Разом сума за договором - 4800 грн. Даний пункт Договору є Протоколом угоди ціни.

5.2 Передоплата виробляється в розмірі 30% суми зазначеної в пункті 5.1, а що залишилися 70% після завершення роботи, відповідно до розділу 3.

6 ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

Виконавець несе відповідальність у нижче перерахованих випадках:

6.1 За неналежне виконання своїх зобов'язань Виконавець несе майнову й іншу відповідальність, у розмірі 70% від фактично нанесеного Замовнику збитку з їхньої вини.

Усі суперечки майнового характеру між Виконавцем і Замовником дозволяються у встановленому порядку з дотриманням вимог Закону.

6.2 За не дотримання термінів виконання робіт, обговорених у розділі 4, за кожний наступний день сума Договору, зазначена в пункті 5.1 зменшується на 0,2%.

Замовник несе відповідальність

6.3За вірогідність наданої Виконавцю інформації.

6.4За виявлені відхилення і порушення в обліку і звітність по них.

6.5За невиконання рекомендацій Виконавця.

6.6За не виконання пункту 2.9 і 2.10 у розмірі 1% від суми обговореної в Договорі по пункті 5.1, за кожний прострочений день, після закінчення двох днів після підписання Акта прийому - здачі.

7 ТЕРМІН ДІЇ ДОГОВОРУ

Даний Договір є дійсним з моменту його підписання 10 серпня до моменту виконання всіх дій, обговорених у даному Договорі.

8 ЮРИДИЧНІ АДРЕСИ І РЕКВІЗИТИ СТОРІН

Замовник Виконавець

Підприємство «Зміївський ЗАТ «Право-Аудит»

машинобудівний завод» філія ліцензія АПУ № 3034 від

ВАТ «Автрамат» 26.09.02 Україна 61204,

Україна 63404, Харківська обл., пр. Перемоги, 66-б, кв. 207

Зміївський р-н, місто Зміїв, тел. 36-47-46

вул. 50 років Комсомолу, 115. ЄДРПОУ 31644117

т., факс: 3-11-56, 3-26-93 Р/Р №2600023450

ЄДРПОУ 26450284 АКБ «Приват-банк»

Р/Р № 27008124701 МФО 325698

ВАТ «Мегабанк» МФО 351629


3.2 Порядок проведення аудиту по питанню знайомства з підприємством

Перед проведенням аудиту основних засобів, необхідно ознайомитись з основами діяльностіпідприємства, де проводиться аудит. Для цього аудитор розробляє програму знайомства з підприємством (таблиця 2)

Таблиця 2 – Порядок проведення аудиту по питанню знайомства з підприємством

Найменування роботи Джерела Термін
1 Визначити сферу діяльності (виробнича або сфера послуг) Надається підприємством
2 Зібрати інформацію про галузь, по якій ведеться перевірка Статистичні дані та інша література
3 Визначити вид економічної діяльності Статут
4 Визначити розмір підприємства(мале, середнє, велике) Кількість здійснюваних операцій за місяць
5 Знайомство з юридичними документами підприємства Надається підприємством
6 Визначити форму власності, порядок створення підприємства, його особливості Статут
7 Визначити підпорядкованість підприємства Статут
8 Ознайомитись з предметом діяльності підприємства, згідно до Статуту Статут
9 Порівняти діяльність підприємства з діяльністю, яка зафіксована в Статуті. Проводиться аудитором
10 Перевірити наявність ліцензій на окремі види діяльності Юридичні документи
11 Визначити обороти підприємства Надається підприємством
12 Вивчити структуру підприємства Схема – Структура підприємства
13 Ознайомитись з чисельністю службовців, функціональними обов'язками Надається підприємством
14 Ознайомитись з Бізнес планом підприємства, перспективою розвитку Надається підприємством
15 Доля на ринку (міста, області, країни), яку має підприємство, по кожному виду діяльності Статистичні дані
16 Знайомство з основними показниками, які характеризують діяльність підприємства Розрахунки підприємства, або аудитора
2 дні

ВИКОНАВЕЦЬ

Голова правління ЗАТ «Право-Аудит» Дмитренко Г. В.

3.3 Порядок проведення аудиту по питанню вивчення і оцінки системи внутрішнього контролю

Для того, щоб найбільш повно визначити характер, обсяг та зміст аудиторських процедур на етапі планування аудиту, аудитор має дати оцінку системі бухгалтерського обліку та внутрішнього контролю клієнта. В процесі такої оцінки встановлюється вірогідність наявності помилок в бухгалтерському обліку, які впливають на достовірність фінансової інформації. Для виконання даної процедури аудитор також має скласти програму аудиту (таблиця 3).

Таблиця 3 – Порядок проведення аудиту по питанню вивчення та оцінки системи внутрішнього контролю

Найменуванняроботи Термін
1 2 3
1 З'ясувати, чи відповідає організаційна структура підприємства розміру підприємства
2 Вивчити розподіл прав, обов’язків і відповідальності та узгодженість із організаційною структурою підприємства
3 З'ясувати наявність контролю вищестоящими керівниками за виконанням делегованих прав і обов'язків
4 Знайомство з наказом по підприємству про зміст облікової політики на поточний період
5 Перевірити наявність положення про бухгалтерію, посадові інструкції працівників
6 Ознайомитись з робочим Планом рахунків
7 Ознайомитись з альбомом форм первинних документів, облікових реєстрів і звітності, які використовуються на підприємстві
8 Вивчити графік документообігу та представлення звітності
9 Визначити наявність внутрішнього контролю при обліку основних засобів підприємства:
наявність договору про матеріальну відповідальність
наявність санкцій на здійснення господарських операцій на первинних документах
розподіл відповідальності між різними особами за виконання господарської операції, її запис і зберігання запасів
розподіл відповідальності за виконання різних етапів здійснення господарської операції
перевірити правильність реєстрації первинних документів
правильність зберігання та обліку документів суворої звітності
наявність контрольної процедури між аналітичним та синтетичним обліком
правильність оформлення та видачі доручень на отримання основних засобів, відповідність даті указаній в дорученні та накладній
своєчасність оприбуткування основних засобів та передача документів в бухгалтерію
наявність податкових накладних
порядок та періодичність проведення інвентаризації, правильність її оформлення, результати інвентаризації
наявність заходів щодо збереження основних засобів
наявність процедур попередження і виявлення несанкціонованих операцій, помилок у документах
ретельне вивчення випадків, щодо нестачі основних засобів, або залишків, виявлених у ході інвентаризації
Заходи заохочення або стягнення, які використовуються на підприємстві
3 дні

ВИКОНАВЕЦЬ

Голова правління ЗАТ «Право-Аудит» Дмитренко Г. В.

М.П.

3.4 Загальний план та програма аудиторської перевірки

Від оцінки системи внутрішнього короля залежить обсяг перевірки. Зниження ризику контролю дозволяє зменшити обсяг перевірки та опиратись на дані внутрішнього контролю. При підготовці загального плану та програми перевірки встановлюється рівень суттєвості.

План складається перед початком конкретної роботи з клієнтом та має такий вигляд (таблиця 4).


Таблиця 4 - Порядок проведення перевірки за питаннями обліку основних засобів

Основні напрями Перинні документи та облікові регістри П.І.ПБ виконавця Термін (дні) Примітки
1 2 3 4 5
1 Загальне ознайомлення з напрямами діяльності підприємства та вивчення статутних документі Статут, довідка про реєстрацію підприємства А. В. Левчук 2 Закон «Про підприємства та господарські товариства в Україні»
2 Попереднє вивчення фінансової звітності Баланс, Звіт про фінансові результати Д.М.Чуб 2

П(С)БО 2-4

МСА

3 Вивчення застосованих на підприємстві форм і методів бухгалтерського обліку і внутрішнього контролю Наказ №1 «Про облікову політику» А.В. Левчук 3 Закон «Про бухгалтерський облік та фінан сову звітність в Україні»
4 Ведення аудиторської процедури вивчення автоматизо- ваного обліку на ПВМ і створення автоматизованих робочих місць Положення «Про автоматизований облік» Д.М.Чуб 1 МСА
5 Вивчення документообігу на підприємстві по фінансово-господарчим операціям Затверджений графік документообігу А.В. Левчук 4 Інструкція №88 «Положення про застосування первинних документів»
6 Уточнення обсягів аудиторської перевірки підприємства та корегування договору на проведення аудиту А.В. Левчук 1 Закон «Про аудиторську діяльність»
7 Отримання аудиторських доказів по основним засобам Первинні документи, відомості по рахункам А.В. Левчук Д.М.Чуб 30 П(С)БО 7 «Основні засоби»
7.1 Перевірити правильність заповнення перинних документів Первинні документи 1 Наказ МСУ «Про затвердження типових форм первинного обліку» № 352 від 29.12.95

7.2Перевірити правильність оцінки основних засобів:

Придбаних за плату

Виготовлених власними силами

Безоплатно отриманих

2 П(С)БО 7 «Основні засоби»

7.3 Правильність і законність проведення переоцінки основних засобів та відображення в обліку

Рішення керівництва (комісії), документ експертної оцінки або акт переоцінки, бухгалтерська довідка 2 П(С)БО 7 «Основні засоби»

7.4 Перевірити правильність відображення надходження основних засобів: Придбаних за плату

Виготовлених власними силами

Безоплатно отриманих від структурних підрозділів

Безоплатно отриманих від інших суб’єктів

План рахунків Інструкція з його використання Договір, накладна, акт прийому-пере- дачі, інвентарна картка 4 П(С)БО 7 «Основні засоби»

7.5 Перевірити правильність відображення вибуття основних засобів:

Ліквідація основних засобів

Продаж основних засобів Безоплатно переданих структурним підрозділам

Безоплатно переданих іншим суб’єктам

Втрата (псування)

Договір, видаткова накладна, акт прийому-передачі, акт списання, розпорядження керівництва, акт виконаних робіт з демонтажу, висновок комісії 4 П(С)БО 7 «Основні засоби»

7.6 Перевірити правильність відображення й оформлення операцій по проведенню ремонту, модернізації та реконструкції основних засобів:

Поточний ремонт

Капітальний ремонт

Договір підряду (рішення комісії), відомості на оплату праці, акт виконаних робіт, акт прийому – передачі (ОЗ-2) 4
7.7 Перевірити правильність нарахування амортизації згідно вибраного методу Наказ про облікову політику, бухгалтерська довідка (розрахунок амортизації) 1 П(С)БО 7 «Основні засоби»

7.8 Перевірка проведення інвентаризації основних засобів:

Періодичність проведення

Документальне оформлення інвентаризації

Результати інвентаризації

Відображення на рахунках бухгалтерського обліку

Застосовуванні заходи для схоронності ОЗ

Інвентаризаційний опис, висновок комісії 2 Інструкція з інвентаризації основних засо- бів, не матері- альних активів, ТМЦ, грошо- вих коштів і документів та розрахунків № 69

7.9 Перевірка фактичної наявності основних засобів шляхом проведення вибіркової інвентаризації

Складання робочих таблиць

3
7.10 Перевірка права власності на основні засоби 1
7.11 Перевірка відповідності синтетичного та аналітичного обліку основних засобів Надається підприємством 2
7. 12 Перевірка правильності ведення податкового обліку основних засобів 2 ЗУ «Про оподаткування прибутку підприємств» від 22.05.97 № 283/97-ВР
7.13 Проведення аналізу ефективності використання основних засобів 2
8 Узагальнення отриманих результаті. Підготовка попереднього аудиторського звіту Д. М. Чуб 2
9 Ознайомлення керівництва підприємства та головного бухгалтера та внесення коректив у хід перевірки з метою уточнення попередніх висновків Протокол засідання А.В. Левчук 2

10 Остаточне аудиторське вивчення скоригованих

напрямків перевірки

Д.М. Чуб 1

11 Складання підсумкового акту аудиторської перевірки та аудиторського висновку:

а)позитивний

б) умовно-позитивний

в) від’ємного характеру

А.В. Левчук 3
12 Представлення кінцевого висновку на робочій нараді керівництва та засновників підприємства з аудиторським колективом А.В. Левчук 1

ВИКОНАВЕЦЬ

Голова правління ЗАТ «Право-Аудит» Дмитренко Г. В.

М.П.

3.5 Аналіз динаміки та структури балансу підприємства «Змiївський машинобудівний завод»

Основним етапом перед початком проведення аудиту є вивчення фінансової звітності підприємства, а саме Балансу на 31 грудня 2009 року та Звіту про фінансові результати за 2009 рік. Для оцінки стану основних засобів, щодо яких проводиться аудит, необхідно проаналізувати динаміку та структуру балансу підприємства. Даний аналіз відображено в таблиці 5.

Таблиця 5 – Порівняльний аналітичний баланс підприємства «ЗМЗ»

Найменування статті Код рядку На початок звітного періоду На кінець звітного періоду Зміни
Абсолютне значення 2008 р., тис грн Відносні величини, % Абсолютне значення 2009 р., тис грн Відносні величини, % У абсолютних величинах У структурі,% Базисні темпи росту, %
1 2 3 4 5 6 7 8 9
АКТИВ
1 Необоротні активи
Основні засоби 010 7415,0 58,39 6595,0 36,89 -820,0 -21,51 88,94
Незавершене будівництво 020 54,0 0,42 165,0 0,92 +111,0 +0,5 305,0
Інвестиційна нерухомість 055 - - 539,0 3,01 +539,0 +3,01 100,0
Усього за розділом 1 080 7469,0 58,81 7299,0 40,83 -170,0 -17,98 97,72
2 Оборотні активи
Виробничі запаси 100 2006,0 15,79 1801,0 10,07 +205,0 -5,72 89,78
Незавершене виробництво 120 937,0 7,38 2947,0 16,48 +2010,0 +9,1 314,5
Готова продукція 130 413,0 3,25 654,0 3,66 +241,0 +0,41 158,3
Товари 140 169,0 1,33 155,0 0,87 -14,0 -0,46 91,72
Дебіторська заборгованість за товари, роботи послуги 160 93,0 0,74 77,0 0,43 -16,0 -0,31 82,8

Дебіторська заборгованість по розрахунках:

- з бюджетом

170 - - 21,0 0,12 +21,0 +0,12 100,0
- за виданими авансами 180 930,0 7,32 807,0 4,51 -123,0 -2,81 86,77
Інша поточна дебіторська заборгованість 210 9,0 0,07 64,0 0,36 +55,0 +0,29 444,4
Грошові кошти та їх еквіваленти 230 334,0 2,63 3417,0 19,11 +3086,0 +16,48 923,9
Інші оборотні активи 250 326,0 2,57 620,0 3,47 +294,0 +0,9 190,2
Усього за розділом 2 260 5217,0 41,09 10563,0 59,08 +5346,0 +17,99 202,5
Баланс 280 12699,0 100 17878,0 100 +5179,0 - 140,8
ПАСИВ
1 Поточні зобов’язання
Поточна заборгованість за довгостроковими зобов’язаннями 510 34,0 0,27 6,0 0,03 -28,0 -0,24 17,65
Кредиторська заборгованість за товари, роботи послуги 530 78,0 0,61 87,0 0,49 +0,9 -0,12 111,5

Поточні зобов’язання за розрахунками:

- з одержаних авансів

540 1890,0 14,88 3483,0 19,48 +1593,0 +4,6 184,3
- з бюджетом 550 51,0 0,48 41,0 0,23 -10,0 -0,25 80,4
- зі страхування 570 108,0 0,85 135,0 0,75 +127,0 -0,1 125,0
- з оплати праці 580 283,0 2,23 302,0 1,69 +19,0 -0,54 106,7
- із внутрішніх розрахунків 600 10084,0 79,41 13680,0 76,52 +3596,0 -2,89 135,7
Інші поточні зобов’язання 610 171,0 1,35 144,0 0,81 -27,0 -0,54 84,2
Баланс 640 12699,0 100 17878,0 100 +5179,0 - 140,8

Проаналізувавши дані балансу за звітні періоди можемо зробити наступні висновки. Загальна вартість майна підприємства збільшилась на 5179,0 тис. грн. або на 40,8% в порівнянні з попереднім періодом.

В складі майна частка необоротних активів зменшилась на 170,0 тис. грн. або на 2,28%. На це вплинуло зменшення долі основних засобів на 820,0 тис. грн. або на 21,51% внаслідок консервації, збільшення незавершеного будівництва майже в 3 рази та інвестування в нерухомість на 539,0 тис. грн.

Оборотні активи в 2009 році збільшились на 5346,0 тис. грн., що в 2 рази більше ніж в попередньому звітному періоді. Але не слід розглядати це збільшення як позитивну тенденцію, оскільки воно відбулось головним чином за рахунок збільшення грошових коштів та їх еквівалентів майже в 9 разів, що свідчить про їх неефективне використання та за рахунок збільшення незавершеного виробництва на 2010,0 тис. грн. або в 3 рази, що є виробничим показником підприємства.

Аналізуючи таблицю, слід звернути увагу на зменшення сум дебіторської заборгованості за товари, роботи, послуги (на 16,0 тис. грн) та виданими авансами (на 123,0 тис. грн.). Дані зміни свідчать про покращення розрахункової дисципліни в бік збільшення платоспроможності. Незначне збільшення відбулось в дебіторській заборгованості за розрахунками з бюджетом (на 21,0 тис. грн) та іншій дебіторській заборгованості (на 55,0 тис. грн). Але ці статті мають досить незначну долю в структурі балансу (до 0,4%) і тому майже не впливають на загальну валюту балансу. Підприємство може збільшувати обсяги відвантаження продукції так як веде справи з сумлінними клієнтами.

Джерела формування майна підприємства в 2009 році збільшились на 5179,0 тис. грн або на 40,8% в порівнянні з 2008 роком.

Так як підприємство «ЗМЗ» є філією ВАТ «Автрамат», воно не має власного капіталу, а джерелами формування майна є поточні зобов’язання, а саме внутрішні розрахунки,які в 2009 році збільшились на 3596,0 тис. грн або на 35,7% порівняно з 2008 роком. В структурі пасиву балансу дана стаття зменшилась на 2,89%. Також значний вплив мають поточні зобов’язання з одержаних авансів, які в звітному році збільшились на 1593,0 тис. грн або на 84,3%., що свідчить про те, що підприємство обрало спосіб розрахунків з покупцями шляхом отримання авансу,а потім відвантаження продукції. Зростання заборгованості робітникам по оплаті праці є досить незначним – 19,0 тис. грн. або на 6,7%. При цьому спостерігається зменшення заборгованості перед бюджетом на 10,0 тис. грн. або на 19,6% та іншої поточної заборгованості на 27,0 тис. грн або на 15,8%.

Таким чином, проаналізувавши баланс підприємства «ЗМЗ» можемо зробити висновок, що структура ресурсів підприємства за звітний рік була задовільною. Це пов’язано зі значними активами підприємства та з перевищенням внутрішніх розрахунків в структурі пасиву, які для філії прирівнюються до власного капіталу.

3.6 Аналіз фінансового стану підприємства «Змiївський машинобудівний завод»

Аналіз фінансового стану підприємства здійснюється шляхом розрахунку показників ліквідності та платоспроможності (величина чистих оборотних активів, коефіцієнт поточної ліквідності), прибутковості підприємства (коефіцієнт рентабельності активів (усього), коефіцієнт рентабельності основної діяльності), ділової активності підприємства (Коефіцієнт оборотності активів, Коефіцієнт оборотності дебіторської заборгованості, Коефіцієнт оборотності кредиторської заборгованості, Коефіцієнт оборотності матеріально-виробничих запасів) (таблиця 6).

Таблиця 6 – Аналіз фінансового стану підприємства

Назва показника Формула розрахунку Значення на початок 2009 р тис. грн Значення на кінець 2009 р тис. грн Відхилення (+;-) Орієнтовне значення
1Величина чистих оборотних активів Оборотні активи – короткострокові зобов’язання 2602,0 6365,0 +3763,0 >0
2 Коефіцієнт поточної ліквідності
0,41 0,59 0,18 >1
3 Коефіцієнт рентабельності активів (усього)
0,013 0,060 0,047 -
4 Коефіцієнт рентабельності основної діяльності
0,33 0,24 -0,09 -
5 Коефіцієнт оборотності активів (коефіцієнт трансформації капіталу, ресурсовіддача)
1,49 1,26 -0,23 -
6 Коефіцієнт оборотності дебіторської заборгованості
268,2 226,8 -41,4 -
7 Коефіцієнт оборотності кредиторської заборгованості
0,92 0,83 -0,09 -
8 Коефіцієнт оборотності матеріально-виробничих запасів
4,05 3,65 -0,4 -

Проаналізувавши коефіцієнти, які характеризують фінансовий стан підприємства можемо зробити наступні висновки.

Коефіцієнт поточної ліквідності характеризує стабільність фінансового стану підприємства, спроможність погасити короткострокові зобов’язання за рахунок грошових коштів та дебіторської заборгованості. У звітному році значення даного коефіцієнту у звітному році збільшилось на 0,18 і склало 0,59. Це відбулось за рахунок збільшення як оборотних активів так і короткострокових зобов’язань , але не зважаючи на це, значення коефіцієнта є меншим ніж орієнтовне, тому що значну долю в структурі короткострокових зобов’язань мають внутрішні розрахунки. Підприємству необхідно проводити заходи щодо збільшення обсягу оборотних активів і, як наслідок, підвищення рівня незалежності.

Різниця між оборотними активами і короткостроковими зобов’язаннями визначає величину чистих оборотних активів. Цей показник свідчить про те, наскільки господарська діяльність забезпечена власними ресурсами. Значення даного показника у звітному році збільшилось на 3763,0 тис грн в порівнянні з попереднім роком і склало 6365,0 тис. грн. Значення показника є досить значним,а тому можемо сказати, що підприємство може погасити свої короткострокові зобов’язання за рахунок власних ресурсів.

Коефіцієнт рентабельності активів характеризує ефективність використання всього майна підприємства, тобто вказує скільки прибутку приносить кожна гривня, інвестована в активи. Значення цього показника у звітному році склало 0,060, що на 0,047 більше ніж в попередньому році. Це збільшення відбулось за рахунок збільшення прибутку.

Коефіцієнт рентабельності основної діяльності характеризує співвідношення прибутку і собівартості реалізації продукції. У звітному році значення цього коефіцієнта зменшився на 0,09 та склав 0,24. Це відбулось за рахунок зменшення і прибутку від реалізації продукції, що є негативним фактом, і зменшення собівартості реалізованої продукції, що є позитивним фактом. Тому підприємству слід проаналізувати причини зменшення прибутку.

Коефіцієнт оборотності активів зменшився у звітному році на 0,23 і становить 1,26. На це вплинуло зменшення виручки від реалізації продукції.

Важливим показником, який дає змогу оцінити ефективність кредитного контролю підприємства є коефіцієнт оборотності дебіторської заборгованості. Він дає змогу оцінити, скільки разів на протязі звітного року об’єми надходжень вір реалізації можуть вмістити себе середній залишок дебіторської заборгованості. Значення цього коефіцієнта є досить значним, незважаючи на незначне зменшення у звітному році воно склало 226,8, а в попередньому – 268,2. Тобто об’єм надходжень від реалізації може вмістити в собі середній залишок дебіторської заборгованості 268,2 разів у попередньому році та 226,8 разів у звітному році.

Коефіцієнт оборотності кредиторської заборгованості характеризує скільки витрат на собівартість реалізації послуг може вмістити в себе середній залишок кредиторської заборгованості. Цей показник у звітному році склав 0,83, що на 0,09 менше ніж у попередньому році. На це вплинуло зменшення собівартості реалізації.

Коефіцієнт оборотності матеріально-виробничих запасів складає 3,65 на кінець звітного року проти 4,05 в попередньому звітному році. Зменшення склало 0,4.

Таким чином, проаналізувавши показники фінансового стану підприємства, можемо сказати, що дане підприємство є стабільним в своєму розвитку та задовольняє вимоги, які висуваються до виробничого підприємства.

3.7 Робочі документи з переліком помилок

Після аналізу фінансового стану підприємства виконується безпосередньо аудит основних засобів. Під час перевірки аудитор складає робочі документи, які містять перелік порушень, виявлених під час перевірки. При проведенні аудиту основних засобів були виявлені певні порушення, які відображені в таблицях 7 та 8.

Таблиця 7 – Перелік помилок при аудиті основних засобів на підприємстві «ЗМЗ» період перевірки з 1.01.09 по 31.12.09

Первинний до- кумент Зміст порушення Характер порушення Вимоги якого нормативного документу порушено Суттєвіс-ть пору- шення Виправлення помилки
1 2 3 4 5 6
Інвен- тарна картка № 283 На об’єкт основних засобів не заведена інвентарна картка Порушення правил ведення обліку надходження основних засобів Наказ Міністерства статистики України «Про затвердження типових форм перинного обліку» № 352 від 25.12.95 р. Не суттєве Необхідно завести інвентарну картку на об’єкт основних засобів
Амортизація на об’єкти основних засобів нарахована за методом змен- шення залишкової вартості, а не за прямолінійним, який казаний в Наказі №1

Порушення наказу про облікову політику

Не суттєве Амортизацію слід нарахувати за прямолінійним методом
Накла-дна № 34 від 12.01.09 р. В первісну вартість придбаного облад- нання включений податок на додану вартість

Методологічна помилка

Дт 10 Кт 631 - 12000,0 грн

П(С)БО № 7 Суттєве

Необхідно вилучити ПДВ та відобразити операцію наступним чином

Дт 152 Кт 631 – 10000,0 грн

Дт 641 Кт 631 – 2000,0 грн

Невірно визначена залишкова вартість верстату

Арифметична

15892,0 грн

П(С)БО № 7 Не суттєве

Правильна сума

16892,0 грн

Накопичення витрат, пов’язане з придбанням та веденням в експлуатацію об’єкта основних засобів ведеться на рахунку 10

Методологічна

Дт 10 Кт 631

Дт 10 Кт 661

Дт 10 Кт 65

П (С)БО № 7 План рахунків та Інструкція з його використання Не суттєве

Необхідно відобразити дані операції наступним чином: Дт 152 Кт 631 Дт 152 Кт 66

Дт152 Кт 65

Дт 10 Кт 152

Акт списання ос-новних засобів № 16 від 16. 07.09 При ліквідації об’єкта основних засобів не врахована вартість зворотних матеріалів Методологічна порушено вимо-ги до списання основних засобів П (С)БО № 7 Не суттєве

Необхідно оприбуткувати матеріали, придатні до використання

Дт 20 Кт 746 – 520,0 грн

Накла-дна № 28 від 25. 04. 09 р. Невірно відображена первісна вартість придбаного холодильника

Арифметична

в первісну вартість не включення витрати на транспортування

П (С)БО № 7 Суттєве

Необхідно скоригувати первісну вартість

Дт 15 Кт 631 – 660 грн.

Акт списання ос-новних засобів № 19 від 04 09.09 Невірно відображена безкоштовна передача верстату по залишковій вартості

Методологічна помилка

Дт 90 Кт 104

План рахунків та Інструкція з його використання Не суттєве

Вірний бухгалтерський запис

Дт 976 Кт 104

Відомо сті роз-рахунку сум амор-тизації за 2009 р.

Нарахування амортизації здійснюється один раз в квартал

Методологічна П (С)БО № 7 Не суттєве Нарахування амортизації повинно виконуватись щомісячно
Проведена дооцінка основних засобів не мала обґрунтованих підстав

Методологічна

порушення вимог дооцінки

Суттєве Необхідно привести вартість до оцінених основних засобів до необхідної норми

Таблиця 8 – Перелік помилок, виявлених під час проведення аудиту первинних документів з обліку основних засобів на підприємстві «ЗМЗ»

період перевірки з 1.01.09 по 31.12.09

Види порушень, виявлених при перевірці первинних документів Назва первинних документів Дата складання документів
1 Відсутність обов’язкових реквізитів у формі, не передбаченій альбомами типових форм або не затвердженими відповідним чином Акт на списання основних засобів №13 від 05.04.09 р.
2 Не заповнення обов’язкових реквізитів Інвентарна картка обліку основних засобів № 26 від 15.08.09 р.
3 Необумовлені виправлення - -
4 Відсутність підписів, наявність помарок Акт на списання основних засобів №16 від 16.07.09 р.
5 Записи простим олівцем Акт приймання-передачі основних засобів № 8 від 12.04.09 р.
6 Відсутність прочерків у вільних рядках Накладна № 38 на оприбуткування верстата від 4.04.09 р.
7 Дописки по тексту та у цифрах - -
8 Відсутність відмітки про дату запису до облікового регістру та підписи особи, яка відповідає за обробку документу

накладна № 45

від 18.06.09 р.
9 Використання в регістрах бухгалтерського обліку ксерокопій первинних документів - -

4 Підсумкові документи аудитора

Після проведення аудиту аудитор складає звіт та аудиторський висновок, де висловлює власну думку про достовірність, повноту та правдивість інформації, відображеної в фінансовій звітності, щодо обліку основних засобів.

ЗВІТ АУДИТОРА

Шановний Глушко Дмитро Миколайович

На основі наданої фінансової звітності, облікових регістрів та первинної документації ми провели перевірку наявності та руху основних засобів на підприємстві. Під час перевірки було виявлено наступні помилки:

а) в організації обліку основних засобів:

- включення в первісну вартість придбаного обладнання податку на додану вартість на суму 2000 грн;

- накопичення витрат, пов’язаних з придбанням та веденням в експлуатацію об’єкта основних засобів ведеться на рахунку 10, а не на субрахунку 152;

- порушення вимоги щодо списання основних засобів, а саме не врахування вартості зворотних відходів при ліквідації об’єкта основних засобів в сумі 520,0 грн;

- порушення наказу про облікову політику, так як використовувався метод нарахування амортизації інший, ніж зазначений в наказі;

- порушення правил ведення обліку надходження основних засобів,а саме не заведення інвентарної картки на об’єкт основних засобів №283;

- невірно визначена залишкова вартість об’єкта основних засобів в сумі 16892,0 грн.

- невірно відображена безкоштовна передача верстату по залишковій вартості;

- порушення термінів нарахування амортизації;

- необґрунтована дооцінка основних засобів;

б) при заповненні первинної документації:

- відсутність обов’язкових реквізитів у формі, не передбаченій альбомами типових форм або не затвердженими відповідним чином в Акті на списання основних засобів №13 від 05.04.09 р.;

- не заповнення обов’язкових реквізитів в інвентарній картці обліку основних засобів № 26 від 15.08.09 р.;

- відсутність підписів всіх членів комісії в Акт на списання основних засобів №16 від 16.07.09 р.;

- записи простим олівцем в Акті приймання-передачі основних засобів № 8 від 12.04.09 р.;

- відсутність прочерків у вільних рядках накладної № 38 на оприбуткування верстата від 4.04.09 р.;

- відсутність відмітки про дату запису до облікового регістру та підписи особи, яка відповідає за обробку документу накладна № 45 від 18.06.09 р.

Під час перевірки нам було надано всі необхідні матеріали, тому ми можемо зробити висновок, що бухгалтерський облік ведеться в повній мірі без будь-яких проявів шахрайства.

Аудиторська фірма «Право-Аудит»

14.07.2010 р.

АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК

керівництву підприємства «Зміївський машинобудівний завод»

Відповідно до договору № 13 від 10 травня 2010 року аудиторська фірма ВАТ «Право-Аудит» провела аудит поданого в додатку балансу підприємства «Зміївський машинобудівний завод» філії відкритого акціонерного товариства «Автрамат» станом на 31 грудня 2009 року, звіту про прибутки та збитки, використання прибутку,звіту про затрати на капітальні вкладення, звіту про наявність і рух основних засобів та амортизаційного фонду та звіту про розкрадання та прорахунки за 2009 рік. Відповідальність стосовно зазначеної звітності несе керівництво підприємства. Нашим обов’язком є висловлення висновку стосовно цієї фінансової звітності на підставі проведеного аудиту.

Ми провели нашу перевірку у відповідності до вимог Закону України «Про аудиторську діяльність» та Міжнародних стандартів аудиту. Ці нормативи вимагають, щоб планування та проведення аудиту було спрямоване на одержання розумних підтверджень щодо відсутності у фінансовій звітності суттєвих помилок та порушень. Під час аудиту зроблені дослідження – шляхом тестування доказів на обґрунтування сум та інформації, розкритих в фінансовому звіті, а також оцінку відповідності застосовуваних принципів обліку нормативним вимогам щодо організації бухгалтерського обліку та звітності в Україні, чинним на протязі періоду, що був перевірений. Крім того, здійснено також оцінку, шляхом тестування, відповідності даних звітності для цілей оподаткування даним бухгалтерського обліку. На нашу думку, проведена аудиторська перевірка забезпечує розумну основу для аудиторського висновку.

Ми підтверджуємо, що , за виключенням невідповідностей, які викладені у звіті аудитора, фінансова звітність, в усіх суттєвих аспектах, достовірно та повно подає фінансову інформацію про підприємство станом на 1 січня 2010 року згідно з нормативними вимогами щодо організації бухгалтерського обліку та звітності в Україні.

ЗАТ «Право-Аудит»

ліцензія АПУ № 3034 від

26.09.02 Україна 61204,

пр. Перемоги, 66-б, кв. 207

тел. 36-47-46

ЄДРПОУ 31644117

Р/Р №2600023450

АКБ «Приват-банк»

МФО 325698

Дмитренко Г. В.


Висновки

Проведені в роботі дослідження дозволяють зробити такі висновки.

Процес аудиту – це процес пізнання істини, який полягає в ретельному вивченні здійснених операцій і являє собою дослідження фактів минулого. Аудит виконує практичні завдання щодо підтвердження відповідної фінансової інформації. Різноманітні учасники економічних відносин потребують достовірної і неупередженої інформації про фінансово-майновий стан, перспективи розвитку та фінансову стабільність суб’єктів господарювання, що зумовлює актуальність обраної теми «Аудит основних засобів».

Основні засоби відіграють важливу роль на підприємстві та сприяють здійсненню ефективної його діяльності. Облік основних засобів передбачає облік багатьох операцій, господарських процесів пов'язаних з основними засобами (надходження, вибуття, переоцінка тощо), що являє собою велику сукупність інформації, яку необхідно опрацювати. Як наслідок, важливого значення набувають питання їх ефективного використання та збереження. Цьому значною мірою сприяє здійснення дієвого контролю за станом та використанням цих об'єктів.

Необхідність аудиторської перевірки зумовлюється тим, що найбільш достовірним джерелом інформації про господарську діяльність підприємства є дані бухгалтерського обліку і звітності.

Аналіз фінансово-господарської діяльності активно впливає на виявлення негативних явищ у діяльності підприємств, встановлення їх причинних взаємозв'язків, сприяють профілактиці збитків, нестач, втрат у господарській діяльності. Аудит основних засобів є частиною загального аудиту підприємства і дозволяє встановити стан основних засобів на підприємстві, їх правильний облік, нарахування амортизації.

Головними кроками при проведенні аудиту основних засобів є:

- знайомство з клієнтом, яке дозволяє виявити характеристики підприємства, його організаційну структуру, спосіб ведення бухгалтерського обліку, ознайомитись з формами звітності;

- вивчення системи внутрішнього контролю дає змогу оцінити ступінь достовірності бухгалтерського обліку, кваліфікацію працівників підприємства, ступінь їх відповідальності;

- складання програми аудиторської перевірки дозволяє детально сформувати послідовність дій аудитора, включити всі необхідні заходи , що реалізуються під час проведення аудиту;

- безпосереднє проведення аудиту за цією програмою. Формування робочих документів аудитора, на основі яких формується звітна документація аудитора.

Таким чином, можна зробити висновок, що аудит основних засобів дуже складний процес, а з огляду на постійні зміни в нормативних актах стосовно їх амортизації, класифікації тощо це ще й дуже важлива частина в загальному аудиті підприємства, так як може значно впливати на його кінцеві результати.


Список використаних джерел

1 Закон України «Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україна» від 16 липня 1999 р. №996-XIV затверджений Верховною Радою України (зі змінами і доповненнями).

2 Закон України «Про оподаткування прибутку підприємств» від 22 травня 1997 р. № 283/97 – ВР (зі змінами і доповненнями).

3 Наказ Міністерства статистики України «Про затвердження типових форм первинного обліку » № 352 від 29. 12. 95 р.

4 Інструкція з інвентаризації основних засобів, нематеріальних активів, ТМЦ, грошових коштів і документі та розрахунків, затверджена наказом Міністерства фінансів України від 11 серпня 1994 р. № 69 (зі змінами і доповненнями від 22 листопада 2004 р. № 731).

5 Постанова Кабінету Міністрів України від 22. 01. 96р. № 116 «Про затвердження Порядку визначення розміру збитків від розкрадання, нестачі, знищення (псування) матеріальних цінностей».

6 Положення про порядок збирання і здавання відходів і лому дорогоцінних металі і дорогоцінного каміння, затверджене Наказом Міністерства фінансів України від 23.06.94 р. № 54.

7 План рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань і господарських операцій підприємств і організацій та Інструкція з його використання, затверджені наказом Міністерства фінансів України від 30 листопада 1999 р. № 291.

8 Положення (стандарти) бухгалтерського обліку, затверджені відповідними наказами Міністерства фінансів України : 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності»; 2 «Баланс»; 3 «Звіт про фінансові результати»; 5 «Звіт про власний капітал»; 7 «Основні засоби»; 14 «Оренда».

9 Міжнародні стандарти аудиту: 120 «Концептуальна основа міжнародних стандартів аудиту»; 200-299 «Відповідальність»; 300-399 «Планування»; 400-499 «Внутрішній контроль»; 500-599 «Аудиторські докази»; 610 «Розгляд роботи внутрішнього аудиту»; 700-720 «Аудиторська робота та звітність».

10 Усач Б.Ф.Аудит: Навч. посіб. - К.: Знання-Прес, 2002.

11 Аудит: Навч.-метод. посібник для самост. вивч. дисц. / В.Я. Савченко, В. О. Зотов, С. А. Кириленко та ін. — К.: кнеу, 2003. — 268 с.

12 Н. Л. Шкіря, Т. Г. Нікульнікова. Аудит: навч. посібн. – Львів:, «Магнолія 2006», 2008 рік – 224 с.

13 Стасишен М. С. Піча Ю. В. Основи аудиту (в схемах, таблицях, графіках): навч. посібник . – К: Каравела,2007.-192 с.

14 Белуха Н. Т. Аудит: Учебник. – К.: «Знання», КОО 2000. – 769 с.

15 Бутинець Ф.Ф. Аудит: Підр.для студ.— 2-е вид. Перер. і доп. –Жит.: ПП., “РУТА” , 2002,— 672с.

16 Дорош Н.І. Аудит: методичне і орг-ція, — К.: Т-во ”Знання”, КОО, 2001.—402 с.


Додаток А

Підприємство Дата (рік, місяць, число)

Зміївський машинобудівний завод – філія Відкритого акціонерного товариства

«Автрамат» за ЄДРПОУ

Територія Харківська за КОАТУУ

Форма власності Приватна власність за КФВ

Орган державного управління Не визначено за СПОДУ

Галузь Машинобудування за ЗКГНГ

Вид економічної діяльності Виробництво машин та устаткування для

виготовлення текстильних , швейних, хутряних

та шкіряних виробів за КВЕД

Одиниця виміру: тис. грн. Контрольна сума

Адреса 63430, Харківська обл.., Зміївський р-н, м. Зміїв, 50 років Комсомолу, 115

Баланс

на 31 грудня 2009 р.

Форма № 1 Код за ДКУД 1801001

АКТИВ Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду
1 2 3 4
I. Необоротні активи
Нематеріальні активи:
залишкова вартість 010 - -
первісна вартість 011 - -
накопичена амортизація 012 ( - ) ( - )
Незавершене будівництво 020 54 165

Основні засоби:

залишкова вартість

030 7415 6595
первісна вартість 031 24326 21404
знос 032 ( 16911 ) ( 14809 )
Довгострокові біологічні активи:
справедлива (залишкова) вартість 035 - -
первісна вартість 036 - -
накопичена амортизація 037 ( - ) ( - )

Довгострокові фінансові інвестиції:

які обліковуються за методом участі у капіталі інших підприємств

040 - -
інші фінансові інвестиції 045 - -
Довгострокова дебіторська заборгованість 050 - -
Справедлива (залишкова) вартість інвестиційної нерухомості 055 - 539
Первісна вартість інвестиційної нерухомості 056 - 2745
Знос інвестиційної нерухомості 057 ( - ) ( 2206 )
Відстрочені податкові активи 060 - -
Гудвіл 065 - -
Інші необоротні активи 070 - -
Гудвіл при консолідації 075 - -
Усього за розділом I 080 7469 7299
II. Оборотні активи
Виробничі запаси 100 2006 1801
Поточні біологічні активи 110 - -
Незавершене виробництво 120 937 2947
Продовження додатку А
1 2 3 4
Готова продукція 130 413 654
Товари 140 169 155
Векселі одержані 150 - -
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:
чиста реалізаційна вартість 160 93 77
первісна вартість 161 93 77
резерв сумнівних боргів 162 ( - ) ( - )

Дебіторська заборгованість за розрахунками:

з бюджетом

170 - 21
за виданими авансами 180 930 807
з нарахованих доходів 190 - -
із внутрішніх розрахунків 200 - -
Інша поточна дебіторська заборгованість 210 9 64
Поточні фінансові інвестиції 220 - -

Грошові кошти та їх еквіваленти:

в національній валюті

230 334 3417
у т. ч. в касі 231 - 3
в іноземній валюті 240 - -
Інші оборотні активи 250 326 620
Усього за розділом II 260 5217 10563
III . Витрати майбутніх періодів 270 13 16
IV. Необоротні активи та групи вибуття 275 - -
Баланс 280 12699 17878
ПАСИВ Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду
1 2 3 4
I. Власний капітал
Статутний капітал 300 - -
Пайовий капітал 310 - -
Додатковий вкладений капітал 320 - -
Інший додатковий капітал 330 - -
Резервний капітал 340 - -
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 350 - -
Неоплачений капітал 360 ( - ) ( - )
Вилучений капітал 370 ( - ) ( - )
Накопичена курсова різниця 375 - -
Усього за розділом I 380 - -
Частка меншості 385 - -
II. Забезпечення наступних виплат та платежів
Забезпечення виплат персоналу 400 - -
Інші забезпечення 410 - -
415 - -
416 - -
417 - -
418 - -
Цільове фінансування 420 - -
Продовження додатку А
1 2 3 4
Усього за розділом II 430 - -
III. Довгострокові зобов’язання
Довгострокові кредити банків 440 - -
Інші довгострокові фінансові зобов’язання 450 - -
Відстрочені податкові зобов’язання 460 - -
Інші довгострокові зобов’язання 470 - -
Усього за розділом III 480 - -
IV. Поточні зобов’язання
Короткострокові кредити банків 500 - -
Поточна заборгованість за довгостроковими зобов’язаннями 510 34 6
Векселі видані 520 - -
Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги 530 78 87
Поточні зобов’язання за розрахунками:
з одержаних авансів 540 1890 3483
з бюджетом 550 51 41
з позабюджетних платежів 560 - -
зі страхування 570 108 135
з оплати праці 580 283 302
з учасниками 590 - -
із внутрішніх розрахунків 600 10084 13680
із необоротними активами та групами вибуття 605 - -
Інші поточні зобов’язання 610 171 144
Усього за розділом IV 620 12699 17878
V. Доходи майбутніх періодів 630 - -
Баланс 640 12699 17878

Керівник Глушко Д. М. (підпис)

Головний бухгалтер Кіраш В. І. (підпис)


Додаток Б

Підприємство Дата (рік, місяць, число)

Зміївський машинобудівний завод – філія Відкритого акціонерного товариства

«Автрамат» за ЄДРПОУ

Територія Харківська за КОАТУУ

Форма власності Приватна власність за КФВ

Орган державного управління Не визначено за СПОДУ

Галузь Машинобудування за ЗКГНГ

Вид економічної діяльності Виробництво машин та устаткування для

виготовлення текстильних , швейних, хутряних

та шкіряних виробів за КВЕД

Одиниця виміру: тис. грн. Контрольна сума

Адреса 63430, Харківська обл.., Зміївський р-н, м. Зміїв, 50 років Комсомолу, 115

ЗВІТ ПРО ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

за 2009 р.

Форма № 2 Код за ДКУД 1801003

I. Фінансові результати

Найменування показника Код рядка За звітний період За попередній період
1 2 3 4
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 010 22801 19279
Податок на додану вартість 015 ( 3704 ) ( 3212 )
Акцизний збір 020 ( - ) ( - )
025 ( - ) ( - )
Інші вирахування з доходу 030 ( 290 ) ( 250 )
Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 035 18807 15817
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 040 ( 14120 ) ( 12726 )

Валовий:

прибуток

збиток

050

055

4687

( - )

3091

( - )

Інші операційні доходи 060 474 707
Дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції 061
Адміністративні витрати 070 ( 2820 ) ( 2264 )
Витрати на збут 080 ( 363 ) ( 280 )
Інші операційні витрати 090 ( 558 ) ( 508 )
Витрати від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції 091 - -

Фінансові результати від операційної діяльності:

прибуток

збиток

100 1420 746
Дохід від участі в капіталі 105 ( - ) ( - )
Інші фінансові доходи 110 - -
Інші доходи 130 - -
Фінансові витрати 140 ( 504 ) ( 504 )
Втрати від участі в капіталі 150 ( - ) ( - )
Інші витрати 160 ( 20 ) ( 36 )
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті
165 - -
Продовження додатку Б
1 2 3 4

Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування:

прибуток

170 896 206
збиток 175 ( - ) ( - )

Від вибуття активів і погашення зобов’язань внаслідок припинення діяльності

прибуток

176 - -
збиток 177 ( - ) ( - )
Податок на прибуток від звичайної діяльності 180 - 13
Дохід з податку на прибуток від звичайної діяльності 185 - -

Фінансові результати від звичайної діяльності:

прибуток

190 896 193
збиток 195 ( - ) ( - )

Надзвичайні:

доходи

200 - -
витрати 205 ( - ) ( - )
Податки з надзвичайного прибутку 210 - -
Частки меншості 215 - -

Чистий:

прибуток

220 896 193
збиток 225 ( - ) ( - )
Забезпечення матеріального заохочення 226 - -

II. Елементи операційних витрат

Найменування показника

Код рядка За звітний період За попередній період
1 2 3 4
Матеріальні затрати 230 12360 9147
Витрати на оплату праці 240 4425 3490
Відрахування на соціальні заходи 250 1718 1342
Амортизація 260 444 390
Інші операційні витрати 270 1146 680
Разом 280 20093 15049

III. Розрахунок показників

Найменування показника Код рядка За звітний період За попередній період
1 2 3 4
Середньорічна кількість простих акцій 300 - -
Скоригована середньорічна кількість простих акцій 310 - -
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 320 - -
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 330 - -
Дивіденди на одні просту акцію 340 - -

Керівник Глушко Д. М. (підпис)

Головний бухгалтер Кіраш В. І. (підпис)

СКАЧАТЬ ДОКУМЕНТ

Все материалы в разделе "Бухгалтерский учет и аудит"

ДОБАВИТЬ КОММЕНТАРИЙ  [можно без регистрации]
перед публикацией все комментарии рассматриваются модератором сайта - спам опубликован не будет

Ваше имя:

Комментарий

Хотите опубликовать свою статью или создать цикл из статей и лекций?
Это очень просто – нужна только регистрация на сайте.

Copyright © MirZnanii.com 2015-2018. All rigths reserved.