регистрация /  вход

Соціально-педагогічна діяльність з дітьми схильними до алкоголізму (стр. 1 из 10)

Міністерство освіти і науки України

Чортківське педагогічне училище

Імені О.Барвінського

Предметна (циклова)

комісія викладачів

психолого-педагогічних

дисциплін

Соціально-педагогічна діяльність з дітьми

схильними до алкоголізму

Курсова робота

зі спеціальності

5.010105 Соціальна педагогіка

Студент-виконавець:

Михайлович Наталія Володимирівна,

група СП-4

Керівник:

Савінська Світлана Іванівна,

викладач соціальної педагогіки

Чортків

2008

Зміст

Вступ

Розділ 1. Характеристика схильності до алкоголізму як соціально

педагогічного явища

1.1. Причини виникнення у підлітків та молодих людей

схильності до алкоголізму

1.2. Основні прояви у поведінці підлітка схильного до алкоголізму

1.3. Наслідки девіантної поведінки молодої людини пов’язаної зі

схильністю до алкоголізму

Розділ 2. Технологія соціально-педагогічної роботи з клієнтами

поведінка яких характеризується схильністю до алкоголізму

2.1. Робота соціального педагога по профілактиці схильності до алкоголізму

2.2 Реабілітація клієнтів, залежних від алкоголю

2.3. Програма подолання кризи клієнта залежного від алкоголю

Висновки

Список літератури

Додатки


Початок XXIстоліття в Україні, як і в ряді інших країн СНД, харак­теризується ускладненням і загостренням комплексу проблем, по­в'язаних із споживанням алкогольних напоїв. Пияцтво в сучасному українському суспільстві набуло особливо хворобливого характеру майже за всіма показниками - рівнем споживання алкоголю, захво­рюваності, смертності на ґрунті зловживання спиртними напоями, при­лученням до споживання алкоголю наймолодшої частини населення та ін. Спостерігається все більше прилучення до алкоголю підлітків та жінок. Проте, на тлі стрімкого прилучення молоді до наркотиків і з огля­ду на традиційно толерантне ставлення до споживання спиртного ал­коголізація молодого покоління в уявленні багатьох громадян не є гострою суспільною проблемою. Поширена в суспільстві думка щодо того, що незначне вживання алкоголю не шкодить здоров'ю людини, також є чинником, який свідчить про певний лібералізм громадської думки щодо гострої суспільної проблеми пияцтва. Розвиток ринкових відносин в Україні та відкритість суспільства зумовили істотне розши­рення ринку алкогольних виробів. Відносна легкість їх придбання і доступні ціни також роблять їх привабливими для споживача, зокре­ма молоді. Бажання "йти в ногу з часом" стимулює частину молодих людей до атрибутів "модного і стильного життя", ознакою якого в уявленні багатьох є і вживання алкогольних напоїв.

Тому, за даними соціологічного дослідження, переважна більшість опитаних представників молодого покоління України має досвід зна­йомства з алкогольними напоями, причому активне вживання алкого­лю збільшується в міру дорослішання підлітків і притаманне як хлоп­цям, так і дівчатам. Реальним виходом з цієї ситуації на сьогоднішній день є активне залучення до профілактичної роботи педагогів, психологів середніх шкіл, інших установ сфери освіти, а також батьків.

Отже, соціологічні дослідження показали, що у всесвітньому масштабі 5% усіх смертей серед молоді у віці від 15 до 29 років викликані вживанням алкоголю. В Європі кожна четверта смерть чоловіків у віковій групі від 15 до 29 років пов'язана з алкоголем. В цілому у світі від алкогольної залежності страждають 140 мільйонів осіб, в Україні - близько 1 млн. осіб. Вживання алкоголю у молодіжному середовищі України, за да­ними соціологічного опитування характеризується такими показни­ками: не вживають міцних алкогольних напоїв менш як 55% молодих людей, вина-менш як 40%, пива та слабоалкогольних напоїв-менш як 30%. Існує певна різниця щодо вживання алкоголю у тендерному ас­пекті: практично не вживають алкоголь менш як 23% молодих людей чоловічої статі, серед молоді жіночої статі таких було 36%.

На сьогоднішній день молоді люди обирають переважно пиво та слабоалкогольні напої. Саме пиво, реклама торгових марок якого нині є найпоширенішою, найагресивнішою, користується найвищим попитом у молоді. Майже кожна четверта молода людина (23%) вжи­ває пиво щотижня, а понад 6% - щодня.Дослідження серед молоді 13-17 років засвідчує, що 89% опитаних підлітків хоча б раз у житті вживали алкогольні напої, а за останні 30 днів це робили 60% опитаних підлітків, причому, серед учнів 10 класів про це повідомили 75%. Щотижневе вживання алкогольних напоїв визнали 20% - 13-14-літніх, 27% серед 15-річних, 31% - 16-річних та 36% - 17-річних. Сільські підлітки меншою мірою втяг­нуті у вживання алкоголю. Загалом же можна говорити - високий рівень вживання алкоголю молоддю України. Істориками доведено, що в Давній Русі пили дуже мало. Лише на певні свята варили медовуху, брагу або пиво, міцність яких не перевищувала 5-10 градусів. Чарка пускалася по колу, і з неї кожний надпивав кілька ковтків. У будень ніяких спиртних напоїв не дозволялося, і пияцтво вважалося великою ганьбою і гріхом. Більшість людей сприймає проблему алкоголізму, передусім, як надмірне вживання алкогольних напоїв. Але як у громадській думці, так і в медицині немає чіткого визначення того, що саме вважати над­мірним споживанням. Поряд із закликами певної частини медиків та деяких громадських організацій, що пропагують тверезість, до цілко­витої відмови від алкоголю, пропагується корисність певних видів спиртних напоїв, незмінними залишаються традиції відзначення свят і важливих життєвих подій застіллям із спиртним. Поширена в суспільстві думка щодо того, що незначне вживання алкоголю не шкодить здоров'ю людини і що є різниця між дією міцних напоїв та слабоалкогольних, сприяє тому, що деякі з неміцних видів алкогольних напоїв батьки дозволяють дітям вживати вже у ранньому віці. Таким чином, ставлення підлітків до вживання алкоголю формується в ат­мосфері поблажливості щодо побутового пияцтва. Ось чому важли­во говорити як про небажане явище не тільки про алкоголізм, а навіть про так зване помірне вживання алкоголю молодими людьми.

Метою курсової роботи є розкрити сутність явища схильності до алкоголізму та соціально-педагогічної діяльності з дітьми схильними до алкоголізму.

Мету курсової роботи конкретизують наступні завдання:

- виявити причини виникнення у підлітків та молодих людей схильності до алкоголізму;

- показати основні появи у поведінці підлітка схильного до алкоголізму;

- розкрити наслідки девіантної поведінки молодої людини пов’язаної зі схильності до алкоголізму;

- проаналізувати роботу соціального педагога по профілактиці схильності до алкоголізму;

- встановити, як саме проводиться реабілітація клієнтів залежних від алкоголю;

- ознайомитися з програмою та історією подолання кризи клієнта залежного від алкоголю.

Основними джерелами матеріалів для курсової роботи були:

Тютюн, алкоголь, наркотики в молодіжному середовищі: вживання, залежність, ефективна профілактика / за редакцією Яременко О.О., де розкриті причини схильності до алкоголізму та шкідливі наслідки девіантної поведінки молодої людини;

Учням про шкідливість нікотину і алкоголю/за редакцією ЯгодинськогоВ.Н., де розкриті основні прояви у поведінці підлітка схильного до алкоголізму, історія та подолання кризи клієнта;

Алкоголізм / за редакцією Лисицын Ю.П., Сидоров П.Н. , посібник, в якому розкрита система роботи з реабілітації клієнтів, залежних від алкоголю;

Основи здорового способу життя / за редакцією Грушко В.С., де розкрита профілактика пияцтва і алкоголізму.

А також користувалася журнальними статтями, в яких висвітлені питання про причини вживання алкоголю та профілактика клієнтів.


Розділ 1

Характеристика схильності до алкоголізму як соціально – педагогічного явища

1.1 Причини виникнення у підлітків та молодих людей схильності

до алкоголізму.

Проблемі порушеної поведінки дітей і підлітків приділяють увагу спеціалісти в галузі педагогіки, психології, соціології, права, дитячої і підліткової психіатрії. Це зумовлено великим діапазо­ном вираженості поведінкових розладів, високою час­тотою їх появи, непосильними для дітей та підлітків труднощами їх навчальної та соціальної адаптації. Зокрема, спектр проблем, пов'язаних із зловживанням молоддю алкогольними напоями, у широкому соці­альному контексті можна віднести до проблеми девіантної поведінки, тобто до ненормативної поведінки особистості в суспільстві.

Останніми роками найбільш серйозною тен­денцією в зловживанні алкоголем є швидке зростання вживання молоддю слабоалкогольних напоїв. Особ­ливої уваги у розв'язанні цієї проблеми потребує дослідження соціально-психологічних чинників. Саме вивчення проблеми соціально-психологічних причин поширення пияцтва в молодіжному середовищі в те­перішній час слід вважати надзвичайно актуальним завданням як у теоретичному, так і в практичному вимірах. Це явище є досить розповсюдженим, але, на жаль, суспільство належним чином не усвідомлює йо­го небезпеки для сучасності та майбутнього українсь­кої держави і українського суспільства.

Тому, складна соціально-економічна ситуація, що спос­терігається в Україні, зумовлює негативні тенденції, серед яких не останнє місце займає зростання зловжи­вання не тільки алкоголем, а й наркотичними речови­нами. Поширення серед дітей, підлітків та молоді та­ких небезпечних явищ становить загрозу для здоров'я нації.[1]

Часто доводиться чути: „Вип'ємо, зігріємося". Вважається в побуті, що спирт є хорошим засобом для зігрівання організму. Вва­жається, що спирт має лікувальну дію не тільки при простудних, а й при цілому ряді інших захворювань, у тому числі шлунково-кишкового трак­ту, наприклад при виразці шлунка. Лікарі ж, навпаки, вважають, що ви­разковому хворому категорично не можна вживати алкоголь. Де істина? Адже невеликі дози спиртного справді збуджують апетит. Або інше існуюче серед людей переконання: алкоголь збуджує, підбадьорює, поліпшує настрій, самопочуття, робить бесіду більш жвавою і цікавою, що досить важливо для компанії молодих людей. Мовляв, недарма спиртне вживають „проти втоми", при нездужаннях і практично на всіх святах. Більше того, існує думка, що алкоголь є висококалорійним про­дуктом, який швидко забезпечує енергетичні потреби організму, що важливо, наприклад, в умовах походу. А в пиві і сухих виног­радних винах, до того ж, є цілий набір вітамінів та ароматичних речо­вин. У медичній практиці використовують бактеріостатичні властивості спирту, вживаючи його для дезінфекції, готування ліків, але аж ніяк не для лікування хвороб. Алкоголь вживають для підняття настрою, для зігрівання організму, для запобігання хворобам та їх лікування, зокрема, як дезінфікуючий засіб, а також як засіб підвищення апетиту й енергетично цінний продукт.