регистрация /  вход

Організація санаторно-курортного лікування та відпочинку працівників за рахунок кошт соціального страхування (стр. 1 из 3)

Міністерство освіти і науки України

Вищий навчальний заклад

Відкритий міжнародний університет

розвитку людини «Україна»

Горлівська філія

84637, м. Горлівка, пр..Перемоги, 158-а

Тел. (06242) 2-91-54, 2-90-87. E-mail: ukraine@ghost.dn.ua

КОНТРОЛЬНА РОБОТА

Дисципліна: «Соціальні пільги в Україні»

Тема: «Організація санаторно-курортного лікування та відпочинку працівників за рахунок кошт соціального страхування».

Розроблено:

студенткою II курсу, групи ЗОА-07

Факультет «Облік і аудит»

Стріжак С.М.

«____»___________2009р.

Викладач Павлович М.С.

«____»___________2009р.

Горлівка 2008 р.


ПЛАН

ВСТУП

1. Організація санаторно-курортного лікування і оздоровлення за рахунок кошт соціального страхування.

1.1 Подача заявки. Здобуттяпутівокпідприємством. Розподіл і видачапутівок.

1.2 Оплата путівок. Оформленнявідсутностіпрацівника, щовиїжджає в санаторій. Звіт по виданихпутівках.

ДОДАТОК 1.

ВИСНОВКИ


ВСТУП

Соціальне страхування - це система прав та обов’язків і гарантій, яка передбачає надання соціального захисту, що включає матеріальне забезпечення громадян у разі хвороби, повної, часткової втрати працездатності, втратигодувальника, безробіття в незалежнихвід них обставин, а також у старості та в інших випадках, передбачених законом, за рахунок грошових фондів, що формуються шляхом сплати страхових внесків власником або уповноваженим органом, громадянами, а також бюджетних та інших джерел.

Для цілей соціального страхування громадян України КМУ і Рада Федерації незалежних профспілок України створили фонд соціального страхування. За рахунок коштів Фонду здійснюється витрати на такі цілі:

- виплата допомоги при тимчасовій непрацездатності, по пологам та вагітності, при народженні дитини;

- організація санаторно-курортного лікування і відпочинку громадян, їх дітей, ветеранів та інвалідів;

- фінансування витрат, зв’язаних з забезпеченням зайнятості населення;

Залежно від страхового випадку є такі види загальнообов’язкового соціального страхування:

- пенсійне страхування;

- страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими народженням та похованням;

- медичне страхування;

- страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності;

- страхування на випадок безробіття;

- інші види страхування.

За загальнообов’язковим державним соціальним страхуванням надаються такі види послуг:

1) пенсійне страхування:

·пенсії за віком, по інвалідності внаслідок загального захворювання(в тому числі каліцтва, не пов’язаного з роботою, інвалідності з дитинства);

пенсії у зв’язку з втратою годувальника;

медичні профілактично-реабілітаційні доходи;

допомога на поховання пенсіонерів.

2) медичне страхування:

діагностика та амбулаторне лікування;

стаціонарне лікування;

надання готових лікарських засобів та виробів медичного призначення;

профілактичні та освітні заходи;

забезпечення медичної реабілітації осіб, які перенесли особливо важкі операції

або мають хронічні захворювання.

3) страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими народженням та похованням:

допомога по вагітності та пологах;

допомога при народженні дитини та по догляду за нею;

допомога на поховання (крім поховання пенсіонерів, безробітних та осіб, які померли від нещасного випадку на виробництві);

забезпечення оздоровчих заходів.

4)страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання:

профілактичні заходи по запобіганню нещасним випадкам на виробництві та професійним захворюванням;

відновлення здоров’я та працездатності потерпілого;

допомога по тимчасовій непрацездатності внаслідок нещасного випадку на виробництві або професійного захворювання;

відшкодування збитків, заподіяних працівникові каліцтвом чи іншим ушкодженим здоров’я, пов’язаних з виконанням ним своїх трудових обов’язків;

пенсія у зв’язку із втратою годувальника,, який помер внаслідок нещасного випадку на виробництві або професійного захворювання;

допомога на поховання осіб, які померли внаслідок нещасного випадку на виробництві або професійного захворювання.

4) страхування від безробіття:

допомога від безробіття;

відшкодування витрат, пов’язаних із професійною підготовкою або перепідготовкою та профорієнтацією;

матеріальна допомога безробітному та членам його сім’ї;

дотація роботодавцю для створення робочих місць;

допомога на поховання безробітного.

У разі прийняття законів з нових видів загальнообов’язкового державного соціального страхування або внесення змін до законів України з окремих видів загальнообов’язкового державного соціального страхування одночасно вносяться зміни до цих Основ.

Основними джерелами коштів загальнообов’язкового державного соціального страхування до цих Основ є внески роботодавців і застрахованих осіб. Бюджетні та інші джерела коштів, необхідні для здійснення загальнообов’язкового державного соціального страхування , передбачаються відповідними законами з окремих видів загальнообов’язкового державного соціального страхування.

Фонд соціального страхування є найбільшим за обсягами коштів та напрямками фінансування видатків. Основними джерелами фонду є:

- збір на обов’язкове соціальне страхування (крім збору на обов’язкове соцстрахування у разі безробіття);

- надходження за путівки на санаторно-курортне лікування та оздоровлення;

- добровільні внески підприємств, організацій, установ і фізичних осіб, інші надходження.

Кошти Фонду соціального страхування використовуються на:

- виплату застрахованим допомоги з тимчасової непрацездатності, вагітності і пологах, при народженні дитини, а також на поховання;

- фінансування санаторно-курортного лікування та оздоровлення працюючих та членів їх сімей;

- фінансування (дотація) дитячих оздоровчих таборів, студентських оздоровчо-спортивних таборів і позашкільне обслуговування, часткове утримання санаторіїв-профілакторіїв, що перебувають у віданні професійних спілок;

- створення резерву коштів для забезпечення виплат та надання послуг працюючим особам;

- покриття витрат Фонду, пов’язаних із здійсненням обов’язкового державного соціального страхування.

- витрати на забезпечення поточної діяльності Фонду і утримання органів управління.

Фонд соціального страхування з тимчасової втрати працездатності – належить до цільових позабюджетних страхових фондів.

Джерелами формування коштів загальнообов’зкового державного соціального страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності є:

1) страхові внески страхувальників – роботодавців і застрахованих осіб, що сплачуються в законодавчому порядку;

2) суми не прийнятих до зарахування витрат страхувальника за загальнообов’язковим державним соцстрахуванням у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності, пені, штрафів та ін. фінансових санкцій. Застосованих до страхувальників та посадових осіб;

3) благодійні внески;

4) асигнування із ДБУ;

5) інші надходження згідно законодавства.

Кошти спрямовуються на:

1) виплату застрахованим особам допомоги по тимчасовій непрацездатності, вагітності та пологах, при народженні дитини та по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку, на поховання;

2) фінансування санаторно-курортного лікування та оздоровлення застрахованих осіб і членів їх сімей;

3) утворення резерву страхових коштів у розрахунку на місяць для фінансування матеріального забезпечення застрахованих осіб;

4) забезпечення поточної діяльності та утримання органів управління Фонду, розвиток його матеріально-технічної бази

Розмір страхових внесків на загальнообов’язкове державне соціальне страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності, щорічно за поданням КМУ встановлюється ВРУ:

А) для роботодавців – до суми фактичних витрат на оплату праці найманих працівників, що підлягають обкладанню прибутковим податком;

Б) для найманих працівників – до суми оплати праці які включають основну та додаткову заробітну плату.

Фонд соціального страхування на випадок безробіття не включається до ДБУ, діяльність Фонду регулюється Основами законодавства України про загальнообов’язкове державне соцстрахування, ЗУ “Про зайнятість населення”.

У своїй контрольній роботі я розкрию питання організації санаторно-курортного лікування та відпочинку працівників за рахунок кошт соціального страхування.


1. ОРГАНІЗАЦІЯ САНАТОРНО-КУРОРТНОГО ЛІКУВАННЯ ТА ВІДПОЧИНКУ ПРАЦІВНИКІВ ЗА РАХУНОК КОШТ СОЦІАЛЬНОГО СТРАХУВАННЯ.

Згідно ст.. 47 та ст.. 49 розділу VIII Закону України «Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, обумовленими народженням та похованням» для забезпечення відновлення здоров'я застрахована особа і члени його сім'ї мають право на здобуття санаторно-курортного лікування, оздоровлення в спеціалізованих оздоровчих закладах (у тому числі дитячих) в межах асигнувань, встановлених бюджетом Фонду на вказані цілі і в порядку і на умовах, визначених правлінням Фонду. Надання послуг застрахованим особам, пов'язаних з санаторно-курортним лікуванням, здійснюється за наявності медичних свідчень.Об'єм кошт для забезпечення оздоровчих заходів визначається бюджетом Фонду. За поданням відділень Фонду правління Фонду щорік розглядує і затверджує програми (у розрізі районів) з відновлення здоров'я застрахованих осіб і членів їх сімей які включають санаторно-курортне лікування, оздоровлення в санаторіях-профілакторіях, пансіонатах, дитячих оздоровчих таборах, вміст дитячо-юнацьких спортивних шкіл, позашкільне обслуговування, їх кошторис. Витрати на ці цілі здійснюються за рахунок засобів, передбачених бюджетом Фонду. Отже, працівники підприємства, будучи застрахованими у Фонді страхування від непрацездатності (Фонд), а також члени їх сімей можуть отримувати соцстрахівські путівки на санаторно-курортне лікування. Тут же хочеться підкреслити – саме можуть, а не гарантовано отримують - жодної обов'язковості їх надання законодавство не передбачає. Такі путівки в більшості випадків дістаються не безкоштовно, частину вартості працівникам доводиться оплачувати (є і виняткові ситуації, коли їх видають безкоштовно).