Архітектурно-планувальна організація інтер’єрів підприємств харчування Сирії (на прикладі Дамаску) (стр. 1 из 5)

КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

БУДІВНИЦТВА І АРХІТЕКТУРИ

АСЕМ САЛЛЮМ

УДК 725.7.71

АРХІТЕКТУРНО-ПЛАНУВАЛЬНА ОРГАНІЗАЦІЯ ІНТЕР’ЄРІВ ПІДПРИЄМСТВ ХАРЧУВАННЯ СИРІЇ

(НА ПРИКЛАДІ ДАМАСКУ)

18.00.02 – «Архітектура будівель і споруд»

Автореферат

дисертації на здобуття наукового ступеня

кандидата архітектури

Київ – 2008


ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ

Сирійська Арабська Республіка (САР) – країна з давньою історією, власною своєрідною культурою та багатовіковими традиціями. Вигідне стратегічне розташування території – країна розташована на межі Азії, Африки, Європи – давало великі можливості для економічного розвитку. Внаслідок завойовницьких війн її кордони постійно змінювалися, найбільш тривалими (понад 400 років) були кордони Аль-Шама – так називалася Сирія під час турецького ярма, туди входили сучасні Сирія, Палестина, Ліван, Йорданія. Сирія – країна стародавніх міст, багатих унікальними пам’ятками архітектури світового значення, коріння цієї країни сягає у сиву давнину.

Актуальність теми. Формування регіону у даний час значно змінило свій традиційний напрямок, особливо вплинули європейські архітектори, які не достатньо врахували особливості регіону. В результаті цього більшість міст змінили свій традиційний східний образ. Зокрема, Дамаск, який є найстарішою з існуючих столиць (5000 р.), яка зберегла чудові зразки класичного арабського міста і, по суті, є оглядовою книгою еволюції людської цивілізації. На прикладі Дамаску можна побачити, що у процесі економічного та політичного розвитку країни активізувалася сфера обслуговування і торгівлі. Зокрема, все більше проектується та будується підприємств харчування, в основному це комфортабельні підприємства, розраховані на багаті верстви населення, запроектовані у європейському стилі, який не враховує ані східних традицій, ані, скажімо, сирійського колориту та своєрідності звичаїв. Внаслідок цього існує певний розрив між традиційною архітектурою та сучасним будівництвом, оскільки проектування здійснюється лише з урахуванням локальної ситуації, поза методологічним зв’язком з основними етапами проектування підприємств харчування.

Як і всі східні міста, Дамаск має нову та стару частини. Стара частина Дамаску огороджена кріпосною стіною, що добре збереглася до наших днів. Тут багато стародавніх та історичних будівель, що вціліли завдяки пильному нагляду сирійських державних органів від руйнування чи перебудови старого міста, а також, слід відмітити особливу любов і повагу сирійського народу до своєї національної спадщини. Нові райони Дамаска своїми сучасними будовами зайняли великі масиви на північ, захід і південь від стін старої частини міста.

Так, на території старого міста організувалось багато підприємств харчування, які не змінили свого вигляду протягом багатьох років, вони зберегли не лише звичаї та традиційну кухню, а й є пам'ятками архітектури, які зберігають стародавні візерунки та орнаменти, історію і традицію сирійського народу.

Разом з тим, як показав аналіз вітчизняних наукових розробок і діяльності проектних організацій, питання формування внутрішніх просторів підприємств харчування у Сирії на сучасному етапі з позиції подальшого врахування традиційних особливостей поки ще не стали предметом дослідження та потребують детального вивчення. Проектування підприємств харчування з використанням традиційних особливостей здійснюється до сьогодні інтуїтивно, оскільки по даному питанню не існує будь-яких нормативних документів.

Головний шлях до вирішення цього завдання – це, перш за все, врахування уставлених національних традицій і звичаїв, а також використання елементів національної архітектури та стилістичного напрямку в інтер’єрі при проектуванні сучасного підприємства харчування у традиційному стилі. При проектуванні підприємства харчування постає також завдання про збереження національної своєрідності архітектури Сирії, її індивідуальності та неповторності.

Найважливішу роль у формуванні інтер’єра у традиційному стилі і архітектурно-планувальному рішенні підприємств харчування посідає національна особливість і консервативність традицій цього регіону. Також важливо знати, що інтер’єр у традиційному стилі – це не просто набір традиційних елементів, а дуже глибока за розумінням стародавня філософія, в якій кожен елемент інтер’єра має своє значення і трактування, а також своє місце призначення.

Питання про збереження історії, культури, народних традицій в архітектурі країн Сходу дуже важливе на сьогодні. Зокрема, об’єкти підприємств харчування необхідно проектувати з урахуванням традиційних особливостей регіону. Ряд специфічних властивостей і умов, притаманних цій країні, потребують проведення відповідного наукового дослідження.

Великі комплексні дослідження у рамках проектування громадських будівель, зокрема підприємств харчування, неодноразово підіймалися вченими з інших країн. До них належать наукові дослідження та публікації вчених із країн колишнього Радянського Союзу, як у працях Аграновського Є.Д., Аладова В.Н., Багмута С.І., Бердичевського В.Х., Гілілова І.М., Дмітрієва Б.В., Карсекіна В.І., Кільне Т.Л., Клікіча М.О., Уреньова В.П., Черепахіної А.М. та ін. порушуються питання про комплексне проектування підприємств харчування. Серед праць, у яких розкриваються окремі питання дослідження, слід відзначити праці таких вчених, як Алексєєва С., Аносової М.М., Борисовського Г.Б., Баришнікова А.П., Воронець Л.А., Денніке Б.П., Жоголя Л.Є., Лініна І.В., Ліфанової Р.Ф., Степанова М.М., Снєжко В.В., Чхартішвілі М.К., Шпари П.Є. та інших.

Також на розроблення теми вплинули праці з загальнотеоретичних проблем розвитку сучасної архітектури громадських будівель відомих вчених-архітекторів: Абизова В.А., Адамовича В.В., Бархіна Б.Г., Єжова В.І., Ковальського Л.М., Куцевича В.В., Савченка В.В., Соченко В.І. та інших; теоретичною базою у напрямку організації внутрішніх просторів громадських будівель є праці Ємельянової М.Д., Новикової О.Б., Пономарьової О.С., Раннєва В.Р., Чубарєва Ф.Є. та інших.

У дослідженні також використані історичні та культурологічні праці Ахмедова В.М., Боброва В.О., Вавілова В.В., Вороніної В.Л., Дружиніної А.О., Ланда Р.Г., Родіна Л.Є., Сазонова О.О., Прошина М.І., Тьомкіна Г.Є. та ін.

При проведенні дослідження використані матеріали із робіт архітекторів із країн Західної Європи: Ароніна Д.В., Барабан Р., Гоук С, Жозефа Ф., Лемме Ф., Лоусона Ф., Паро А., Піпера Г., Рохача М., Сатонна Т., Стармера А. та інших. Також використані дослідження з проблем національного в архітектурі представників арабських країн Близького Сходу таких, як Дауд А., Дауд Ф.А., Хейдар К., Фатхі Х., Бегнесі А., Салькині М., Акіль М.А., Малла М.З., Махмуд С.Ю., Насіф Маккі М.Г., Файсал А.А.-Д. та ін.

У наукових працях сирійських архітекторів проблеми формування архітектурно-планувальної організації інтер’єрів підприємств харчування не порушувалися. Так, наприклад, у дисертації Насіф Маккі Мохамад Ганем «Принципы взаимосвязи формы и материала в архитектуре гражданских зданий Сирии» (на здобуття наукового ступеня кандидата архітектури, Київ, 1993 р.) досвід проектування підприємств харчування не розглядається у повному обсязі; а дослідження Файсал Ахмад Аль-Дайрі у дисертації «Архитектура общественных зданий Сирии периода независимости» (на здобуття наукового ступеня кандидата архітектури, Одеса, 1992 р.) присвячено вужчій темі та не охоплюють особливостей формування архітектурно-планувальної організації внутрішніх просторів підприємств харчування в Сирії, що робить це питання актуальним.

Останнім часом загальне прагнення до європейської культури зачепило й архітектуру Сирії, тому виникла потреба у збереженні національної своєрідності та принципів при проектуванні підприємств харчування, які повинні бути розглянуті в рамках дослідження, подібного до цього. У цій науково-дослідній роботі вперше зроблено спробу виявити особливості архітектурно-планувальної організації інтер’єрів підприємств харчування Сирії та виробити основні принципи їх проектування з урахуванням національних особливостей.

Зважаючи на вище сказане, актуальність теми ґрунтується на недостатній вивченості питань архітектурно-планувальної організації інтер’єрів підприємств харчування Сирії.

Зв'язок роботи з науковими програмами. Це дослідження пов’язано з одним із основних напрямків наукової діяльності кафедри дизайну архітектурного середовища у Київському національному університеті будівництва і архітектури "Дизайн спеціалізованого і промислового середовища". Також робота пов’язана з указом президента Сирійської Арабської Республіки "Про збереження культурної спадщини країни"- наказ /826/м.т., від 27 серпня 1996 року, доповнення.

Мета дослідження: визначення основних принципів і прийомів архітектурно-планувальної організації інтер’єрів підприємств харчування з урахуванням традиційних особливостей Сирії на прикладі Дамаску. Розроблення методичних рекомендацій та пропозицій щодо формування інтер’єрів підприємств харчування з використанням елементів національних форм, будівельних традицій та місцевих матеріалів зі збереженням сирійського колориту, звичаїв, стародавніх візерунків, які відповідають природно-кліматичним, соціально-демографічним, національно-культурним особливостям.

Для досягнення мети дослідження вирішуються наступні завдання:

- провести аналіз і розробити класифікацію існуючих підприємств харчування Сирії на прикладі Дамаску;

- дослідити особливості архітектурно-планувальної організації підприємств харчування Сирії на прикладі Дамаску, виявити принципи і прийоми їх формування;;

- розкрити специфіку формування інтер’єрів підприємств харчування Сирії на прикладі Дамаску і сформулювати принципи і прийоми художньо-декоративної організації внутрішніх просторів підприємств харчування;


Видео

Copyright © MirZnanii.com 2015-2018. All rigths reserved.