регистрация /  вход

Технології промисловості будівельних матеріалів Будівельне виробництво (стр. 1 из 6)

ЗМІСТ

Вступ

1. БУДІВЕЛЬНІ МАТЕРІАЛИ

1.1 Класифікація і значення будівельних матеріалів

1.2 Властивості будівельних матеріалів

2. ТЕХНОЛОГІЇ ОКРЕМИХ БУДІВЕЛЬНИХ МАТЕРІАЛІВ

2.1 Природні кам'яні будівельні матеріали і вироби

2.2 Керамічні будівельні матеріали і вироби

2.3 Мінеральні в'яжучі матеріали

2.4 Бетон, залізобетон та вироби з них

3. БУДІВЕЛЬНЕ ВИРОБНИЦТВО

3.1 Особливості і структура будівельного виробництва

3.2 Поняття про будівлі і споруди

3.3 Будівельно - монтажні роботи

3.4 Індустріалізація будівництва

3.5 Техніка безпеки та охорона праці в будівництві

3.6 Техніко-економічна оцінка будівельного виробництва

Висновки

Література


Вступ

Тема контрольної роботи «Технології промисловості будівельних матеріалів. Будівельне виробництво».

Мета роботи – розглянути:

- будівельні матеріали;

- технології окремих будівельних матеріалів;

- будівельне виробництво, та зробити висновки.


1. БУДІВЕЛЬНІ МАТЕРІАЛИ

В сучасному будівництві споживається щорічно близько 1/3 загального об'єму виробництва чорних металів, понад 80% цементу, близько 25% лісоматеріалів, до 50% скла, азбесту, бітуму, понад 60% труб, покрівельних матеріалів.

Здешевлення будівельних матеріалів, бережливе відношення до них при перевезенні і зберіганні, технічно обґрунтоване, економне їх споживання - важливий напрямок ефективності сучасного будівництва.

В Україні виробляють стінові матеріали (цеглу, шлакоблоки, залізобетонні, гіпсові конструкції), в'яжучі матеріали (вапно, будівельний гіпс, цемент, полімери), покрівельні матеріали (черепицю, толь, шифер, рубероїд), будівельне скло, опоряджувальні матеріали, ізоляційні, санітарно-технічні та ін.

1.1 Класифікація і значення будівельних матеріалів

Асортимент будівельних матеріалів надзвичайно різноманітний.

Класифікують будівельні матеріали за різними ознаками.

1. 3а походженням матеріали поділяють на природні (глина, пісок, камінь) і штучні (цегла, залізобетон, вапно, цемент). Крім того, за цією ознакою будівельні матеріали поділяють на мінеральні та органічні.

2. 3а способом одержання матеріали поділяють на випалювальні (цегла, черепиця) і невипалювальні (бетон, залізобетон).

3. 3а сировиною розрізняють матеріали: металеві, полімерні, деревні, скляні, кам'яні, глинобитні та ін.

4. 3а призначенням матеріали бувають: стінові, в'яжучі, тепло-, звуко- та гідроізоляційні, опоряджувальні, конструктивні, покрівельні, для влаштування підлог.

Значення будівельних матеріалів у сучасному будівництві важко переоцінити. Від рівня їх виробництва залежать темпи і якість капітального будівництва.

Виробництво багатьох матеріалів сьогодні все ще відстає від їх потреб у будівництві. Не завжди відповідають вимогам властивості будівельних матеріалів. Через те і надалі потрібно шукати шляхи збільшення випуску і підвищення якості будівельних матеріалів. Одночасно потрібно знижувати собівартість їх виготовлення та питомі капітальні вкладення. Потрібно впроваджувати прогресивні технологічні процеси при одержанні найважливіших будівельних матеріалів (керамічних, мінеральних в'яжучих, пористих легких бетонів, азбестоцементних листів).

1.2 Властивості будівельних матеріалів

Матеріал в конструкціях зазнає різних деформацій, впливу різних фізичних, хімічних та інших факторів, які викликають в ньому певні зміни, внутрішні напруження. Правильно вибрати і використати матеріал можна після його дослідження, вивчення основних властивостей та поведінки матеріалу в конструкції. Для оцінки властивостей використовують числові показники, які встановлюють шляхом випробувань в лабораторних і польових умовах. На кожен матеріал є державні стандарти, технічні умови та БНіП.

Усі властивості будівельних матеріалів за сукупністю ознак поділяють на фізичні, хімічні, механічні і технологічні.

Фізичні властивості характеризують фізичний стан матеріалів або їх відношення до фізичних дій. Серед цих властивостей важливими є: маса одиниці об'єму, щільність, пористість, пустотність, водовбирання, водопроникність, вологовіддача, морозостійкість, теплопровідність, теплоємність, вогнестійкість, вогнетривкість та ін.

Хімічні властивості.

Будівельні матеріали часто знаходяться під дією агресивних рідин (кислот, лугів, солей) і газів. Найчастіше такій дії піддаються санітарно-технічні споруди, каналізаційні системи, тваринницькі приміщення, гідротехнічні споруди. Хімічна стійкість матеріалів для виготовлення таких конструкцій і систем має велике значення. Не здатні чинити опір дії навіть слабких кислот карбонатні природні кам'яні матеріали - вапняк, доломіт, мармур. Найбільш стійкими матеріалами до дії хімічних речовин є керамічні матеріали, пластичні маси, скло.

Механічні властивості.

Всі будівельні конструкції та елементи знаходяться під впливом зовнішніх дій і навантажень. Механічні властивості визначають здатність матеріалу чинити їм опір. До механічних властивостей належать міцність, твердість, пластичність, пружність, старанність, крихкість. Одна із основних властивостей більшості будматеріалів - міцність. Це здатність матеріалу чинити опір дії зовнішніх сил (стисканню, розтягуванню, згинанню, крученню). Міцність характеризується границею міцності. Це напруження, які відповідають навантаженню, що викликає руйнування зразка матеріалу:

σ =

де Р - руйнівна сила;

F - площа поперечного перерізу зразка до випробування.

Границя міцності вимірюється в МПа. За границею міцності встановлюють марки кам'яних матеріалів.

Технологічні властивості.

Ці властивості показують відношення будівельного матеріалу до різних технологічних дій і процесів. До них належать текучість матеріалу, його подрібнюваність, оброблюваність та ін.


2. ТЕХНОЛОГІЇ ОКРЕМИХ БУДІВЕЛЬНИХ МАТЕРІАЛІВ

2.1 Природні кам'яні будівельні матеріали і вироби

Природні кам'яні матеріали - гірські породи, що містять мінерали більш-менш постійного складу. Вони відзначаються відповідною будовою, властивостями, умовами залягання. їх називають нерудною сировиною. Це основне джерело одержання будівельних матеріалів. Із гірських порід одержують заповнювачі для бетонів і розчинів, стінові матеріали, облицювальні, матеріали для підлог, доріг, гідротехнічних будівель та ін. Крім того, вони часто служать сировиною для одержання інших будівельних матеріалів - скла, кераміки, мінеральних в'яжучих. За походженням природні кам'яні матеріали є: магматичні (граніт, базальт, сієніт, габро та ін.); осадові (пісок, глина, гравій, гіпс, магнезит, вапняк, доломіт, ангідрит, крейда та ін.); метаморфічні (гнейси, глинисті сланці, мармур, кварцити та ін.).

Технологія природних кам'яних будівельних матеріалів і виробів включає видобування гірської породи та її обробку.

Вибір методів видобування залежить від фізичного стану породи, глибини залягання, твердості. Оскільки нерудна сировина здебільшого залягає на незначній глибині, основними способами її видобування є відкритий і видобування в підземних галереях. Розробку в кар'єрах ведуть екскаваторами, гідромеханічним способом, підривним способом, каменерізальними машинами. При цьому широко застосовується механізація. Гірські породи після видобування не придатні до безпосереднього використання. їх піддають підготовці. Насамперед це подрібнення. Для подрібнення застосовують дробарки різних типів, млини. Є також різні схеми подрібнення (дво- або триступінчасті). Подрібнені матеріали класифікують за допомогою грохотів, тобто розділюють на фракції. Іноді грохочення поєднують з промиванням у спеціальних барабанних промивних машинах і мийках.

Для одержання виробів правильної форми (блоків, каменів, плит, профільних деталей) застосовують пиляння, тесання, шліфування, полірування. У результаті обробки вироби і деталі з природного каменю мають гладеньку, рельєфну або профільну лицьову поверхню.

Природні кам'яні матеріали в процесі експлуатації піддаються дії вітру, атмосферних опадів, газів і парів, поперемінного зволоження та висушування, замороження і відтанення. При цьому вони руйнуються (вивітрюються). Скорочуються терміни їх служби, погіршуються декоративні якості. Вивітрювання буває фізичне, хімічне і біологічне. Матеріали від вивітрювання захищають. Влаштовують стоки води, захищають поверхні від потрапляння і затримування на них дощової та снігової води, ущільнюють їх хімічно (просочують гідрофобними або ущільнюючими речовинами).

Гірські породи для виробництва будівельних матеріалів і виробів добирають на основі результатів дослідження і випробування зразків із них та техніко-економічного аналізу доцільності використання породи в конкретних умовах.

Найбільше значення із природних кам'яних матеріалів мають:

Бутовий камінь - куски каменю неправильної форми розміром 150-500 мм. Може бути рваний, постелистий і пиляний (рис. 1). Рваний бут одержують підривним способом, постелистий виколюють із порід, що мають сланцювату будову, пиляний - випилюють. Камінь має бути однорідним, не містити глинистих домішок, не мати слідів вивітрювання, тріщин. Використовують бутовий камінь для кладки фундаментів, підземних стін, стін неопалюваних приміщень, підпірних стінок, відкосів, укріплення берегів річок, для тротуарів, сходів, гідротехнічних споруд, як заповнювач у масивному бетоні. Найефективнішим в індустріальному будівництві є подрібнення буту на щебінь.Рис. 1. Бутовий камінь: 1 - рваний; 2 - постелистий; 3 - пиляний


Рис. 2. Кам'яні стінові блоки