регистрация /  вход

Облік і аналіз витрат основної діяльності Дніпропетровської дистанції колії (стр. 1 из 17)

МІНІСТЕРСТВО ТРАНСПОРТУ ТА ЗВ'ЯЗКУ УКРАЇНИ

Дніпропетровський національний університет залізничного транспо­рту імені академіка В. Лазаряна

Кафедра "Облік і аудит"

До захисту

Завідуючий кафедрою

_____________Ю.С.Бараш

“_____”____________2006 р.

ДИПЛОМНА РОБОТА

на тему:

Облік і аналіз витрат основної діяльності

Дніпропетровської дистанції колії

Студента (ки) групи 752

______________( А.С. Соколова)

Консультант

______________(В.Г. Лоза)

Керівник роботи

______________(В.А. Горб)

Головний керівник

______________(Г.С. П’ятигорець)

Дніпропетровськ

2006 рік

Анотація

Ключові слова: облік, аналіз, контроль, витрати, прибуток, збиток, структура, динаміка.

В дипломній роботі розглядається така важлива тема, як облік і аналіз витрат основної діяльності Дніпропетровської дистанції колії.

В першому розділі дипломної роботи проаналізована інформація літературних джерел, нормативно-правова база стосовно обліку, аналізу, аудиту витрат підприємства, обґрунтована необхідність дослідження обліку, аналізу витрат .

В другому розділі висвітлена загальна організаційно-економічна характеристика об’єкту дослідження, а також приведені основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства, аналіз фінансового стану підприємства та аналіз витрат за 2004-2005 роки.

В третьому розділі викладена методика проведення обліку витрат, контроль та ревізія витрат та пропозиції щодо запровадження на підприємстві автоматизованої системи обліку витрат.

В четвертому розділі висвітлене питання особливостей ведення бухгалтерського та податкового обліку на залізничному транспорті.

В п’ятому розділі викладена економічна оцінка заходів з охорони праці на підприємстві.

Дипломна робота має обсяг – 9 сторінок, містить 13 таблиць, 9 рисунків, використано 33 джерел, супроводжується 6 демонстраційними матеріалами.

Зміст

Вступ…………………………………………………………………………….....6

1. Огляд нормативно-правової бази з питань обліку, аналізу і контролю витрат

1.1. Нормативно-правова база з питань обліку і контролю витрат………...8

1.2. Огляд літературних джерел з обліку, аналізу і контролю витрат ….…10

1.3. Необхідність дослідження обраної теми……………………………..…21

2. Аналіз фінансово-господарської діяльності Дніпропетровської

дистанції колії

2.1 Характеристика дистанції колії…………………………………………..23

2.2 Аналіз фінансового стану об’єкту дослідження……………………..….24

2.3. Аналіз витрат основної діяльності дистанції колії…………………..…27

3. Облік і контроль основної діяльності підприємства

3.1. Облік прямих матеріальних витрат………………………………..……39

3.2. Облік витрат на оплату праці та відрахувань з неї………………...…..46

3.3 Контроль витрат на підприємстві……………………………………......52

3.4 Автоматизація обліку витрат з перевезень в дистанції колії……….....54

4. Особливості ведення бухгалтерського та податкового обліку

витрат на залізничному транспорті……………………………………….....62

5. Економічна оцінка заходів з охорони праці в Дніпропетровській

дистанції колії………………………………………………………………...74

Висновки……………………………………………………………….………....82

Список літератури…………………………………………………..…………....85

Додатки

Додаток 1. Техніко-економічні показники діяльності дистанції

колії у динаміці за 2004 та 2005 роки…………………………......89

Додаток 2. Аналіз структури експлуатаційних витрат підприємства за

2004-2005 рр………………………………………………………...90

Додаток 3. Кореспонденція рахунків з обліку списання запсів……………....91

Додаток 4. Кореспонденція рахунків з обліку витрат на оплату

праці та відрахувань з неї………………………………………......92

Додаток 5. Інформаційні зв’язки по обліку витрат на виробництво…….........93

Додаток 6. Розбіжності у визначені витрат у бухгалтерському та

податковому обліку на залізничному транспорті……………........94


Вступ

Транспорт України є однією з найважливіших областей матеріального виробництва. Він має велике значення для розвитку економіки, підвищення ефективності всього суспільного виробництва країни. Своєчасність і ефективність перевезень вантажів і пасажирів у великому ступені залежать від потужності верхньої будови колії і його технічного стану. Планомірний ріст і постійне удосконалювання технічної озброєності колії та штучних споруджень, їхнє утримання у межах норм і допусків досягаються проведенням комплексу основних колійних робіт, що включає капітальний, середній і під’йомочний ремонти колії, суцільну заміну рейок, поточне утримання колії.

Задачею поточного утримання колії є підтримка шляху в справному стані в межах установлених норм і забезпечення тривалих термінів служби всіх його елементів. Проведення робіт з поточного утримання покладається на дистанції колії.

Дніпропетровська дистанція колії є відособленим структурним підрозділом державного підприємства Придніпровської залізниці та відповідно до наказу Міністерства транспорту України №46 від 11.02.1997р. входить до складу служби колії державного підприємства Придніпровської залізниці.

В сучасних умовах становлення ринкових відносин в Україні підвищується значимість достовірної не упередженої інформації про фінансовий стан підприємства та результати діяльності підприємства. На підставі цієї інформації можна отримати висновки, які надають можливості приймати економічно обґрунтовані рішення як кредиторам, інвесторам та іншім фізичним та юридичним особам, так і менеджерам самого підприємства.

Для прийняття оптимальних управлінських та фінансових рішень необхідно знати свої витрати і у першу чергу розбиратися в інформації про виробничі витрати. Аналіз витрат допомагає з'ясувати їхню ефективність, установити чи не будуть вони надмірними, регулювати й контролювати витрати, планувати рівень прибутку й рентабельності виробництва.

Метою даної дипломної роботи є дослідження питань обліку, аналізу nта контролю витрат Дніпропетровської дистанції колії та Особливостей ведення бухгалтерського та податкового обліку витрат на залізничному транспорті.

Об’єктом дослідження даної дипломної роботи є витрати підприємства.

Відповідно до мети дослідження були визначені такі основні завдання:

а) організація обліку витрат Дніпропетровської дистанції колії;

б) аналіз фінансового стану підприємства;

в) аналіз витрат;

г) пошук розбіжностей між бухгалтерським та податковим обліком.

Для досягнення поставленої мети були використані нормативні і законодавчі акти, праці спеціалістів і науковців, статистичні дані, дослідницькі статті в періодичній літературі. Крім цього використовувалися також практичні дані Дніпропетровської дистанції колії, фінансова звітність і усні консультації працівників депо.

Дипломна робота складається з вступу, п’ятьох розділів, висновків, списку літератури та додатків.

Перший розділ посвячений теоретичним аспектам обраної теми. В ньому розглянуті нормативно-правові і літературні джерела стосовно обліку, аналізу, аудиту витрат підприємства, обґрунтована необхідність дослідження обліку, аналізу витрат .

В другому розділі приводиться загальна організаційно-економічна характеристика Дніпропетровської дистанції колії, аналіз фінансового стану підприємства та аналіз витрат за 2004-2005 роки.

В третьому розділі викладена методика проведення обліку витрат, контроль та ревізія витрат та пропозиції щодо запровадження на підприємстві автоматизованої системи обліку витрат.

В четвертому розділі висвітлене питання особливостей ведення бухгалтерського та податкового обліку на залізничному транспорті.

В п’ятому розділі викладена економічна оцінка заходів з охорони праці на підприємстві.


1. Огляд нормативно - правової бази з питань обліку, аналізу і контролю витрат

1.1 . Нормативно – правова база з питань обліку і контролю витрат

Правові основи регулю­вання, організації, ведення бухгалтерського обліку і скла­дання фінансової звітності визначені Законом України «Про бухгалтер­ський облік і фінансову звіт­ність в Україні», а також при­йнятими П(С)БО в Україні.

Закон України «Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні» є базовим законом в сфері бухгалтерського обліку. Саме в відповідності до цього Закону розробляються нормативно-правові акти, які регулюють діяльність бухгалтерії, визначають принципи її роботи [1].

В Законі України « Про оподаткування прибутку підприємства» в статті 4 зазначено, що в склад валових витрат включаються суми будь-яких витрат, сплачених на протязі звітного періоду в зв’язку з підготовкою, організацією, веденням виробництва, продажу продукції та охороною праці, в тому числі витрати на придбання електроенергії; суми засобів, внесених в страхові резерви; суми безнадійної заборгованості в частині, яка не була віднесена до валових витрат; суми витрат, пов’язаних з покращенням основних фондів; витрати на забезпечення найманих працівників спеціальним одягом, взуттям, необхідним для виконання професійних обов’язків, та продуктами спеціального призначення; витрати, пов’язанні з науково-технічним забезпеченням господарської діяльності; будь-які витрати, пов’язанні з утриманням основних фондів природоохоронного призначення; будь-які витрати, пов’язанні зі страхуванням ризику гибелі врожаю, транспортування продукції. До складу валових витрат відносяться суми зборів на обов’язкове пенсійне державне страхування та соціальне страхування; командировочні витрати фізичних осіб; будь-які витрати сплачених на протязі звітного періоду в зв’язку з підготовкою, організацією, веденням виробництва, продажу продукції та охороною праці, в тому числі витрати на придбання електроенергії; суми засобів, внесених в страхові резерви; суми безнадійної заборгованості в частині, яка не була віднесена до валових витрат; суми витрат, пов’язаних з покращенням основних фондів; витрати на забезпечення найманих працівників спеціальним одягом, взуттям, необхідним для виконання професійних обов’язків, та продуктами спеціального призначення; витрати, пов’язанні з науково-технічним забезпеченням господарської діяльності; будь-які витрати, пов’язанні з утриманням основних фондів природоохоронного призначення; будь-які витрати, пов’язанні зі страхуванням ризику гибелі врожаю, транспортування продукції. До складу валових витрат відносяться суми зборів на обов’язкове пенсійне державне страхування та соціальне страхування; командировочні витрати фізичних осіб; будь-які витрати, пов’язанні з придбанням ліцензій та інших спеціальних дозволів [2].


Дарим 300 рублей на твой реферат!
Оставьте заявку, и в течение 5 минут на почту вам станут поступать предложения!
Мы дарим вам 300 рублей на первый заказ!