Облік і аудит нематеріальних активів

Зміст

ТЕОРЕТИЧНА ЧАСТИНА.. 2

Облік нематеріальних активів, їх класифікація та оцінка. 2

1. Визначення нематеріальних активів. 2

2. Визнання і оцінка нематеріальних активів. 3

3. Переоцінка нематеріальних активів. 5

4. Амортизація нематеріальних активів. 7

5. Зменшення корисності нематеріальних активів. 8

6. Вибуття нематеріальних активів. 8

ПРАКТИЧНА ЧАСТИНА.. 11

Список використаної літератури. 27


ТЕОРЕТИЧНА ЧАСТИНА

Облік нематеріальних активів, їх класифікація та оцінка

1. Визначення нематеріальних активів

Нематеріальний актив - немонетарний актив, який не має матеріальної форми, може бути ідентифікований та утримується підприємством з метою використання протягом періоду більше одного року (або одного операційного циклу, якщо він перевищує один рік) для виробництва, торгівлі, в адміністративних цілях чи надання в оренду іншим особам. До монетарних активів належать грошові кошти, їх еквіваленти, а також інші активи, які мають бути отримані у фіксованій, визначеній сумі грошей. Решта активів вважаються немонетарними (запаси, будівлі, устаткування). Особливістю, яка відрізняє нематеріальний актив від усіх інших немонетарних активів, є відсутність його фізичної субстанції. Амортизація нематерiальних активiв часто нараховується прямолiнiйним методом з врахуванням корисного строку експлуатацiї даного нематерiального активу.

Бухгалтерський облік нематеріальних активів ведеться щодо кожного об'єкта за такими групами:

- права користування природними ресурсами (право користування надрами, іншими ресурсами природного середовища, геологічною та іншою інформацією про природне середовище тощо);

- права користування майном (право користування земельною ділянкою, право користування будівлею, право на оренду приміщень тощо);

- права на знаки для товарів і послуг (товарні знаки, торгові марки, фірмові назви тощо);

- права на об'єкти промислової власності (право на винаходи, корисні моделі, промислові зразки, сорт рослин, породи тварин, ноу-хау, захист від недобросовісної конкуренції тощо);

- авторські та суміжні з ними права (право на літературні та музичні твори, програми для ЕОМ, бази даних тощо);

- гудвіл;

- інші нематеріальні активи (право на провадження діяльності, використання економічних та інших привілеїв тощо).

2. Визнання і оцінка нематеріальних активів

Придбаний або отриманий нематеріальний актив відображається в балансі, якщо існує імовірність одержання майбутніх економічних вигод, пов'язаних з його використанням, та його вартість може бути достовірно визначена.

Нематеріальний актив, отриманий в результаті розробки, слід відображати в балансі за умов, якщо підприємство має:

- намір, технічну можливість та ресурси для доведення нематеріального активу до стану, у якому він придатний для реалізації або використання;
можливість отримання майбутніх економічних вигод від реалізації або використання нематеріального активу;

- інформацію для достовірного визначення витрат, пов'язаних з розробкою нематеріального активу.

Якщо нематеріальний актив не відповідає вказаним критеріям визнання, то витрати, пов'язані з його придбанням чи створенням, визнаються витратами того звітного періоду, протягом якого вони були здійснені без визнання таких витрат у майбутньому нематеріальним активом.

Не визнаються активом, а підлягають відображенню у складі витрат того звітного періоду, в якому вони були здійснені:

- витрати на дослідження;

- витрати на підготовку і перепідготовку кадрів;

- витрати на рекламу та просування продукції на ринку;

- витрати на створення, реорганізацію та переміщення підприємства або його частини;

- витрати на підвищення ділової репутації підприємства (гудвіл), вартість видань.

Придбані (створені) нематеріальні активи зараховуються на баланс підприємства за первісною вартістю.

Первісна вартість придбаного нематеріального активу складається з ціни (вартості) придбання (крім отриманих торговельних знижок), мита, непрямих податків, що не підлягають відшкодуванню, та інших витрат, безпосередньо пов'язаних з його придбанням та доведенням до стану, у якому він придатний для використання за призначенням.

Витрати на сплату відсотків за кредит не включаються до первісної вартості нематеріальних активів, придбаних (створених) повністю або частково за рахунок кредиту банку.

Первісна вартість нематеріального активу, придбаного в результаті обміну на подібний об'єкт, дорівнює залишковій вартості переданого нематеріального активу. Якщо залишкова вартість переданого об'єкта перевищує його справедливу вартість, то первісною вартістю нематеріального активу, отриманого в обмін на подібний об'єкт, є його справедлива вартість із включенням різниці до фінансових результатів (витрат) звітного періоду.

Первісна вартість нематеріального активу, придбаного в обмін (або частковий обмін) на неподібний об'єкт, дорівнює справедливій вартості переданого нематеріального активу, збільшеній (зменшеній) на суму грошових коштів чи їх еквівалентів, що була передана (отримана) під час обміну.

Первісною вартістю безоплатно отриманих нематеріальних активів є їх справедлива вартість на дату отримання.

Первісною вартістю нематеріальних активів, що внесені до статутного капіталу підприємства, визнається погоджена засновниками (учасниками) підприємства їх справедлива вартість.

Нематеріальні активи, отримані внаслідок об'єднання підприємств, оцінюються за їх справедливою вартістю.

Первісна вартість окремого об'єкта нематеріальних активів, сплачених загальною сумою, визначається шляхом розподілу сплаченої суми пропорційно до справедливої вартості кожного з придбаних об'єктів.

Первісна вартість нематеріального активу, створеного підприємством, включає прямі витрати на оплату праці, прямі матеріальні витрати, інші витрати, безпосередньо пов'язані із створенням цього нематеріального активу та приведенням його до стану придатності для використання за призначенням (оплата реєстрації юридичного права, амортизація патентів, ліцензій тощо).

Первісна вартість нематеріальних активів збільшується на суму витрат, пов'язаних із удосконаленням цих нематеріальних активів і підвищенням їх можливостей та строку використання, які сприятимуть збільшенню первісно очікуваних майбутніх економічних вигод.

Витрати, що здійствомься для підтримання об'єкта в придатному для використання стані та одержання первісно визначеного розміру майбутніх економічних вигод від його використання, включаються до складу витрат звітного періоду.

3. Переоцінка нематеріальних активів

Підприємство може здійснювати переоцінку за справедливою вартістю на дату балансу тих нематеріальних активів, щодо яких існує активний ринок. У разі переоцінки окремого об'єкта нематеріального активу слід переоцінювати всі інші активи групи, до якої належить цей нематеріальний актив (крім тих, щодо яких не існує активного ринку).

Якщо підприємством проведена переоцінка об'єктів групи нематеріальних активів, то надалі вони підлягають щорічній переоцінці.

Переоцінена первісна вартість та знос об'єкта нематеріального активу визначаються як добуток відповідно первісної вартості або зносу та індексу переоцінки. Індекс переоцінки визначається діленням справедливої вартості об'єкта, який переоцінюється, на його залишкову вартість.
Якщо залишкова вартість об'єкта нематеріальних активів дорівнює нулю, то його переоцінена залишкова вартість визначається додаванням справедливої вартості цього об'єкта до його первинної (переоціненої) вартості без зміни суми зносу об'єкта.

Відомості про зміни первинної вартості та суми зносу нематеріальних активів заносяться до регістрів їх аналітичного обліку.

Сума дооцінки залишкової вартості об'єкта нематеріальних активів відображається у складі додаткового капіталу, а сума уцінки - у складі витрат звітного періоду.

У разі наявності (на дату проведення чергової (останньої) дооцінки об'єкта нематеріальних активів) перевищення суми попередніх уцінок об'єкта і втрат від зменшення його корисності над сумою попередніх дооцінок залишкової вартості цього об'єкта і відновлення його корисності сума чергової (останньої) дооцінки, але не більше зазначеного перевищення, включається до складу доходів звітного періоду, а різниця (якщо сума чергової (останньої) дооцінки більше зазначеного перевищення) спрямовується на збільшення іншого додаткового капіталу.

У разі наявності (на дату проведення чергової (останньої) уцінки об'єкта нематеріальних активів) перевищення суми попередніх дооцінок об'єкта і відновлення його корисності над сумою попередніх уцінок залишкової вартості цього об'єкта і втрат від зменшення його корисності, сума чергової (останньої) уцінки, але не більше зазначеного перевищення, спрямовується на зменшення іншого додаткового капіталу, а різниця (якщо сума чергової (останньої) уцінки більше зазначеного перевищення) включається до витрат звітного періоду.

При вибутті об'єктів нематеріальних активів, які раніше були переоцінені, перевищення сум попередніх дооцінок над сумою попередніх уцінок залишкової вартості цього об'єкта нематеріальних активів включається до складу нерозподіленого прибутку з одночасним зменшенням додаткового капіталу.

4. Амортизація нематеріальних активів

Нарахування амортизації нематеріальних активів здійснюється протягом строку їх корисного використання, який встановлюється підприємством при визнанні цього об'єкта активом (при зарахуванні на баланс), але не більше 20 років.

При визначенні строку корисного використання об'єкта нематеріальних активів слід ураховувати:

- строки корисного використання подібних активів;

- моральний знос, що передбачається;

- правові або інші подібні обмеження щодо строків його використання та інші фактори.

Метод амортизації нематеріального активу обирається підприємством самостійно, виходячи з умов отримання майбутніх економічних вигод. Якщо такі умови визначити неможливо, то амортизація нараховується із застосуванням прямолінійного методу. Розрахунок амортизації при застосуванні відповідних методів нарахування здійснюється згідно з Положенням (стандарту) бухгалтерського обліку 7 "Основні засоби".

Під час розрахунку вартості, яка амортизується, ліквідаційна вартість нематеріальних активів прирівнюється до нуля, крім випадків:

- коли існує невідновне зобов'язання іншої особи щодо придбання цього об'єкта наприкінці строку його корисного використання;

- коли ліквідаційна вартість може бути визначена на підставі інформації існуючого активного ринку і очікується, що такий ринок існуватиме наприкінці строку корисного використання цього об'єкта.

Нарахування амортизації починається з місяця, наступного за місяцем, у якому нематеріальний актив став придатним для використання.

Нарахування амортизації припиняється, починаючи з місяця, наступного за місяцем вибуття нематеріального активу.

Термін корисного використання нематеріального активу та метод його амортизації переглядаються в кінці звітного року, якщо в наступному періоді очікуються зміни строку корисного використання активу або зміни умов отримання майбутніх економічних вигод.

Амортизація нематеріального активу нараховується, виходячи з нового методу нарахування амортизації і строку використання, починаючи з місяця, наступного за місяцем змін.

5. Зменшення корисності нематеріальних активів

Втрати від зменшення корисності об'єкта нематеріальних активів включаються до складу витрат звітного періоду із збільшенням суми зносу об'єкта нематеріальних активів.

Якщо причини зменшення корисності об'єкта нематеріальних активів перестали існувати, то сума відновлення корисності, але не більше суми попереднього зменшення корисності, відображається визнанням доходу з одночасним зменшенням суми зносу об'єкта нематеріальних активів.

6. Вибуття нематеріальних активів

Нематеріальний актив списується з балансу в разі його вибуття або внаслідок продажу, безоплатної передачі або неможливості отримання підприємством надалі економічних вигод від його використання.

Фінансовий результат від вибуття об'єктів нематеріальних активів визначається як різниця між доходом від вибуття (за вирахуванням непрямих податків і витрат, пов'язаних з вибуттям) та їх залишковою вартістю. Регістри аналітичного обліку нематеріальних активів, що вибули, додаються до документів, якими оформлені факти вибуття цих об'єктів.

Розкриття інформації щодо нематеріальних активів
у примітках до фінансових звітів

У примітках до фінансової звітності щодо кожної групи нематеріальних активів з виділенням інформації щодо створених підприємством нематеріальних активів наводиться така інформація:

1. Вартість (первісна або переоцінена), за якою нематеріальні активи відображені в балансі.

2. Методи амортизації та діапазон строків корисного використання нематеріальних активів.

3. Наявність та рух у звітному році:

3.1 Первісна (переоцінена) вартість нематеріальних активів та сума зносу на початок звітного року.

3.2. Первісна вартість нематеріальних активів, які визнані активом, з виділенням вартості нематеріальних активів, отриманих у результаті об'єднання підприємств.

3.3. Сума зміни первісної (переоціненої) вартості та зносу нематеріальних активів у результаті переоцінки.

3.4. Первісна (переоцінена) вартість та сума зносу нематеріальних активів, які вибули.

3.5. Сума нарахованої амортизації.

3.6. Сума втрат від зменшення корисності, відображена в звіті про фінансові результати а звітному періоді.

3.7. Інші зміни первісної (переоціненої) вартості та сума зносу нематеріальних активів.

3.8. Первісна (переоцінена) вартість та сума зносу на кінець звітного року.

У примітках до фінансової звітності наводиться така інформація:

1. Вартість нематеріальних активів, щодо яких існує обмеження права власності.

2. Вартість переданих у заставу нематеріальних активів.

3. Сума угод на придбання у майбутньому нематеріальних активів.

4. Загальна сума витрат на дослідження та розробки, включена до складу витрат звітного періоду.

5. Первісна вартість, залишкова вартість та метод оцінки нематеріальних активів, отриманих за рахунок цільових асигнувань.

Взагалі алгоритм дій і робіт, виконуваних за обліком нематеріальних активів можна звести до наступної таблиці 1.

Таблиця 1

Найменування виду виконуваної роботи (господарської операції) Одиниця виміру
27 Визнання і оцінка нематеріальних активів
28 Переоцінка нематеріальних активів
29 Амортизація нематеріальних активів
30 Облік зменшення корисності нематеріальних активів
31 Облік вибуття нематеріальних активів
32 Розкриття інформації щодо нематеріальних активів у примітках до фінансового звіту

Наприкінці можна сказати - методика оцінки майна в Україні дозволяє оцінити балансову вартість матеріальних активів підприємства, але , як показує досвід, реальна ціна такого майна на ринку може бути іншою . Але в умовах приватизації стратегічних підприємств на перший план виступає вартість нематеріальних активів , особливо якщо матеріальні – зношені.


ПРАКТИЧНА ЧАСТИНА

Ейбл, Бейкер і Кейн організували компанію „АВС Kealiy” у формі корпорації – операції з нерухомим майном і орендні операції. Кожний з засновників вніс по 20.000 дол. США готівкою і отримав по 1.500 акцій (кожна акція номіналом 10 дол. США). Компанія розпочала операції 1 січня 200А року. Операції, які наведено нижче, досси показні для першого року (200А) існування компанії; вони відносяться до операцій, що дійсно відбулися.

Припустимо, що операції компанії за 200А рік зводяться до наведених нижче.

А. Надійшли 60.000 дол. США готівкою, внесені засновниками; випущено 4.500 звичайних акцій

Б. Першого січня 19А року придбане офісне обладнання вартістю 6.000 дол. США, в момент придбання оплачено третину вартості, ще третина підлягає сплаті за шість місяців, залишок (теж третина) – за дванадцять місяців. Суму, що не було сплачено; обладнання в момент придбання, слід віднести на кредит рахунка „Рахунки до сплати”.

В. Придбано земельну ділянку для майбутньої забудови (під офіс) вартістю 20.000 дол. США повністю оплачено в момент придбання.

Г. Сплачено орендну плату за 12 місяців (200 дол. США на місяць). Дебетуйте рахунок „Витрати на оренду”.

Д. Продано п’ять будинків (власність клієнтів), за це отримано комісійну винагороду в розмірі 56.000 дол. США.

Е. Виплачено заробітну плату і комісійні винагороди торговим агентам, 52.000 дол. США, також сплачені інші різні витрати на суму 1.000 дол. США.

Є. Надійшли гроші за керівництво орендними проектами, 20.000 дол. США.

Ж. Оплачено комунальні послуги, 1.400 дол. США.

З. Оплачено оренду автомобіля (автомобіль використовується у службових цілях), 3.600 дол. США.

И. Оплачено послуги по рекламі, 7.500 дол. США.

І. Строк експлуатації офісного обладнання 10 років; воно використовувалося протягом усього 200А року; обладнання не має залишкової вартості по закінченні 10-річного строку експлуатації.

Ї. Ще 64.000 дол. США було зароблено протягом 200А року як комісійну винагороду за продаж нерухомого майна, з цієї суми 14.000 дол. США ще не надійшли від клієнтів на кінець року.

Й. Здійснено наступний платіж за офісне обладнання (див. Б). Проценти не сплачуються.

К. Прибутковий податок за 200А рік сплачуються за ставкою 30%, підлягає сплаті 200Б року в сумі 21.450 дол. США.

Необхідно:

1. Відкрити Т-рахунки, які наведено нижче (початкове сальдо для кожного рахунку нульове – це перший рік існування компанії):

Рахунок № Назва рахунка Рахунок № Назва рахунка
101 Гроші 402 Винагороди, отримані за керівництво орендними операціями
102 Рахунки до отримання 501 Витрати на оренду
103 Офісне обладнання 502 Заробітна плата і комісійні винагороди сплачені
104 Нарахований знос за офісне обладнання 503 Різні (інші) витрати
105 Земельна ділянка під майбутню забудову 504 Комунальні послуги
201 Рахунки до сплати 505 Витрати на оренду автомобіля
203 Прибутковий податок до сплати 506 Витрати на рекламу
301 Внесений капітал за номіналом, акції номіналом $10 507 Витрати на знос
302 Внесений капітал у надлишок номіналу 508 Витрати на сплату прибуткового податку
401 Комісійні винагороди, отримані за операції з нерухомим майном

2. Виконати аналіз і журналізацію щодо всіх операцій.

ЖУРНАЛ Сторінка 1
Дата Фоліо Дебет Кредит
А 1 січня Гроші 101 60.000
Акціонерний капітал 301 60.000
Гроші, внесені засновниками (власниками) підприємства
Б 1 січня 19А Офісне обладнання 103 6.000
Гроші 101 4.000
Рахунки до сплати 201 2.000
В Земельна ділянка під майбутню забудову 105 20.000
Гроші 101 20.000
Г Витрати на оренду (200*12=2.400) 501 2.400
Гроші 101 2.400
Д Комісійні винагороди, отримані за операції з нерухомим майном 401 56.000
Гроші 101 56.000
Е Заробітна плата і комісійні винагороди сплачені 502 52.000
Різні (інші) витрати 503 1.000
Гроші 101 53.000
Є Гроші 101 20.000
Винагороди, отримані за керівництво орендними операціями 402 20.000
Ж Комунальні послуги 504 1.400
Гроші 101 1.400
З Витрати на оренду автомобіля 505 3.600
Гроші 101 3.600
И Витрати на рекламу 506 7.500
Гроші 101 7.500
І Нарахований знос на офісне обладнання 104 0.6
Витрати на знос 507 0.6
Нарахований знос на офісне обладнання за рік 6.000/10 = 0.6
ї Комісійні винагороди, отримані за операції з нерухомим майном 401 64.000
Гроші 101 50.000
Рахунки до отримання 102 14.000
Й Рахунки до сплати 201 2.000
К Витрати на сплату прибуткового податку 508 21.450

3. Виконати перенесення даних з журналу до рахунків Головної книги.

Гроші 101
Дата Стор назв. журн. Сума Дата Стор назв. журн. Сума
200А, січня 1 1 20.000

Відкриємо Т-рахунки:

Гроші 101
Дата Стор. журн. Сума Дата Стор. журн. Сума
А 1 січня 1 60,000 Б 1 4,000
Д 1 56,000 В 1 20,000
Є 1 20,000 Г 1 2,400
Ї 1 50,000 Е 1 53,000
Ж 1 1,400
З 1 7,500
И 1 3,600
Сальдо-нетто дебет 94,100
Рахунки до отримання 102
Дата Стор. журн. Сума Дата Стор. журн. Сума
Ї 1 14,000 1
Офісне обладнання 103
Дата Стор. журн. Сума Дата Стор. журн. Сума
Б 1 6,000
Нарахований знос на офісне обладнання 104
Дата Стор. журн. Сума Дата Стор. журн. Сума
І 1 0,600
Земельна ділянка під майбутню забудову 105
Дата Стор. журн. Сума Дата Стор. журн. Сума
В 1 20,000
Рахунки до сплати 201
Дата Стор. журн. Сума Дата Стор. журн. Сума
Б 1 2,000
Внесений капітал за номіналом 301
Дата Стор. журн. Сума Дата Стор. журн. Сума
А 1 60,000
Комісійні винагороди нерух майно 401
Дата Стор. журн. Сума Дата Стор. журн. Сума
Д 1 56,000
Ї 1 64,000
Сальдо кредит 120,000
Винагороди за керівн. оренд 402
Дата Стор. журн. Сума Дата Стор. журн. Сума
Є 1 20,000
Зарплата і коміс 502
Дата Стор. журн. Сума Дата Стор. журн. Сума
Е 1 52,000
Різні (інші) витрати 503
Дата Стор. журн. Сума Дата Стор. журн. Сума
Е 1 1,000
Комунальні послуги 504
Дата Стор. журн. Сума Дата Стор. журн. Сума
Ж 1 1,400
Витрати на оренду автомобіля 505
Дата Стор. журн. Сума Дата Стор. журн. Сума
З 1 3,600
Витрати на рекламу 506
Дата Стор. журн. Сума Дата Стор. журн. Сума
И 1 7,500
Витрати на знос 507
Дата Стор. журн. Сума Дата Стор. журн. Сума
І 1 0,600
Витрати на сплату прибуткового податку 508
Дата Стор. журн. Сума Дата Стор. журн. Сума
К 1 21,450 К 1 21,450

Прибутковий податок до сплати 203

Дата Стор. журн. Сума Дата Стор. журн. Сума
К 1 21,450
Витрати на оренду 501
Дата Стор. журн. Сума Дата Стор. журн. Сума
Г 1 2,400

Головна книга:

Гроші 101
Дата Стор. журн. Сума Дата Стор. журн. Сума
А 1 січня 1 60,000 Б 1 4,000
Д 1 56,000 В 1 20,000
Є 1 20,000 Г 1 2,400
Ї 1 50,000 Е 1 53,000
Ж 1 1,400
З 1 7,500
И 1 3,600
Сальдо-нетто дебет 94,100
Рахунки до отримання 102
Дата Стор. журн. Сума Дата Стор. журн. Сума
Ї 1 14,000 1
Офісне обладнання 103
Дата Стор. журн. Сума Дата Стор. журн. Сума
Б 1 6,000
Нарахований знос на офісне обладнання 104
Дата Стор. журн. Сума Дата Стор. журн. Сума
І 1 0,600
Земельна ділянка під майбутню забудову 105
Дата Стор. журн. Сума Дата Стор. журн. Сума
В 1 20,000
Рахунки до сплати 201
Дата Стор. журн. Сума Дата Стор. журн. Сума
Б 1 2,000
Внесений капітал за номіналом 301
Дата Стор. журн. Сума Дата Стор. журн. Сума
А 1 60,000
Комісійні винагороди нерух майно 401
Дата Стор. журн. Сума Дата Стор. журн. Сума
Д 1 56,000
Ї 1 64,000
Сальдо кредит 120,000
Винагороди за керівн. оренд 402
Дата Стор. журн. Сума Дата Стор. журн. Сума
Є 1 20,000
Зарплата і коміс 502
Дата Стор. журн. Сума Дата Стор. журн. Сума
Е 1 52,000
Різні (інші) витрати 503
Дата Стор. журн. Сума Дата Стор. журн. Сума
Е 1 1,000
Комунальні послуги 504
Дата Стор. журн. Сума Дата Стор. журн. Сума
Ж 1 1,400
Витрати на оренду автомобіля 505
Дата Стор. журн. Сума Дата Стор. журн. Сума
З 1 3,600
Витрати на рекламу 506
Дата Стор. журн. Сума Дата Стор. журн. Сума
И 1 7,500
Витрати на знос 507
Дата Стор. журн. Сума Дата Стор. журн. Сума
І 1 0,600
Витрати на сплату прибут податку 508
Дата Стор. журн. Сума Дата Стор. журн. Сума
К 1 21,450
Прибутковий податок до сплати 203
Дата Стор. журн. Сума Дата Стор. журн. Сума
К 1 21,450
Витрати на оренду 501
Дата Стор. журн. Сума Дата Стор. журн. Сума
Г 1 2,400

4. Скласти пробний баланс. Для перевірки: сума сальдо пробного балансу $224.050, включаючи сальдо рахунку „Гроші” - $94.100.


ABC Kealiy

Пробний баланс за 200А рік

Рахунок № Назва рахунка Сальдо
Дебет $ Кредит $
101 Гроші 94,100
102 Рахунки до отримання 14,000
103 Офісне обладнання 6,000
104 Нарахований знос на офісне обладнання 0,600
105 Земельна ділянка під майбутню забудову 20,000
201 Рахунки до сплати 2,000
203 Прибутковий податок до сплати
301 Внесений капітал за номіналом 60,000
302 Акціонерний капітал, внесений у надлишок номіналу
401 Комісійні винагороди, отримані за операції з нерухомим майном 120,000
402 Винагороди, отримані за керівництво орендними операціями 20,000
501 Витрати на оренду 2,400
502 Заробітна плата і комісійні винагороди сплачені 52,000
503 Різні (інші) витрати 1,000
504 Комунальні послуги 1,400
505 Витрати на оренду автомобіля 3,600
506 Витрати на рекламу 7,500
507 Витрати на знос 0,600
508 Витрати на сплату прибуткового податку 21,450
203 Прибутковий податок до сплати 21,450
Разом: 224,050 224,050

5. Скласти такі звіти за 200А рік:

а) звіт про прибутки та збитки: виручка, витрати, балансовий прибуток (прибуток до оподаткування), витрати на сплату прибуткового податку, чистий доход, доход на акцію.


ABC Kealiy

Звіт про прибутки та збитки за рік, що закінчується 30 червня 2004 року

Стаття Звітний період $
Дохід і виручка від реалізації продукції (робіт, послуг, оренди) 20,000
Доход від операцій з нерухомим майном 120,000

Операційні витрати:

Комунальні послуги

1,400
Витрати на оренду 2,400
Витрати на заробітну плату 52,000
Витрати на оренду автомобіля 3,600
Витрати на рекламу 7,500
Витрати на сплату прибуткового податку 21,450
Нарахований знос 0,600
Інші операційні витрати 1,700
Операційні витрати разом 90,65
Доход до оподаткування 49,35
Податок на прибуток 21,45
Чистий: - прибуток 27,9
Доход на акцію ($27,900 за 4,500 акцій) 6,2

б) бухгалтерський баланс: АКТИВИ – поточні активи, операційні витрати, інші активи; ЗОБОВ’ЯЗАННЯ – короткострокові зобов’язання; АКЦІОНЕРНИЙ КАПІТАЛ – внесений капітал, нерозподілений доход.

ABC Kealiy

Бухгалтерський баланс за 200А рік

Активи
Поточні активи:
Гроші 94,100
Рахунки до отримання 14,000
Офісне обладнання 6,000
Нарахований знос на офісне обладнання 0,600
Земельна ділянка 20,000
Поточні активи разом 134,700
Операційні витрати:
Витрати на оренду 2,4
Заробітна плата і комісійні винагороди сплачені 52
Комунальні послуги 1,4
Витрати на оренду автомобіля 3,6
Витрати на рекламу 7,5
Витрати на знос 0,6
Різні (інші) витрати 1
Операційні витрати разом: 68,500
Інші активи
Активи разом: 203,200
Зобов'язання
Короткострокові зобов'язання:
Рахунки до сплати 2,000
Прибутковий податок до сплати 21,450
Короткострокові зобов'язання разом: 23,450
Довгострокові зобов'язання:
Інші зобов'язання
Зобов'язання разом: 23,450
Акціонерний капітал
Внесений акціонерний капітал, за номіналом (6000 акцій номіналом $10 кожна) 60,000
Акціонерний капітал, внесений у надлишок номіналу
Внесений капітал разом 60,000
Нерозподілений доход 119,750
Акціонерний капітал разом 179,750
Зобов'язання і акціонерний капітал разом: 203,200

6. Додати господарських операцій які окрім других, пов’язані з НМА. Виконати аналіз і журналізацію щодо цих операцій з НМА та додати їх у баланс.

Спочатку наведемо перелік операцій.


ПЕРЕЛІК ОПЕРАЦІЙ

за 200Б рік

а) 02.05.200Б перераховано постачальнику передплату для купівлі ПЗ на суму $2,000
б) 03.05.200Б сформована початкова вартість по купівлі ПЗ на суму $2,000
в) 05.05.200Б безвоздмезно отримано право на використання товарного знаку по ПЗ на суму $2,800
г) 06.05.200Б відображене введення в експлуатацію ПЗ на суму $2,000
д) 07.05.200Б відображене введення в експлуатацію товарного знака на ПЗ на суму $2,800
е) 15.05.200Б сплачено послуги по усуненню проблем з ПЗ на суму $1,000
ж) 16.05.200Б списано вартість послуги по усуненню проблем з ПЗ на суму $1,000

Згідно з переліком операцій здійснимо Т-проведення:

а) 02.05.200Б перераховано постачальнику передплату для купівлі ПЗ на суму 2,000 Дт Надходження НМА Кт
Поточний рахунок у нац. валюті 311
(а) 2,000
Дт Надходження НМА Кт
Кредитовано розрахунки по виданим авансам Розрахунки по виданим авансам 371
(а) 2,000
б) 03.05.200Б сформована початкова вартість по купівлі ПЗ на суму 2,000 Дт Формування початкової вартості НМА Кт
Придбання НМА 154
(б) 2,000
Дт Формування початкової вартості НМА Кт
Кредитовано розрахунки з вітчизняними постачальниками Розрахунки з вітчизняними постачальниками 631
(б) 2,000
в) 05.05.200Б безвоздмезно отримано право на використання товарного знаку по ПЗ на суму 2,800 Дт Отримання права на використання товарного знаку по ПЗ Кт
Придбання НМА 154
(б) 2,000
(в) 2,800
Дт Отримання права на використання товарного знаку по ПЗ Кт
Кредитовано рахунок за безвоздмездно отриманими НМА Безвоздмезно отримані НМА 424
(в) 2,800
г) 06.05.200Б відображене введення в експлуатацію ПЗ на суму 2,000 Дт Введення в експлуатацію НМА Кт
Авторські та суміжні з ними права 125
(г) 2,000
д) 07.05.200Б відображене введення в експлуатацію товарного знака на ПЗ на суму 2,800 Дт Введення в експлуатацію НМА Кт
Права на знаки для товарів та послуг 123
(д) 2,800
е) 15.05.200Б сплачено послуги по усуненню проблем з ПЗ на суму 1,000 Дт Усунення проблем з НМА Кт
Розрахунки по отриманим авансам 371
(д) 1,000
ж) 16.05.200Б списано вартість послуги по усуненню проблем з ПЗ на суму 1,000 Дт Усунення проблем з НМА Кт
Інші операційні витрати 840
(ж) 1,000
Дт Усунення проблем з НМА Кт
Розрахунки по виданим авансам 371
(ж) 1,000 (а) 2,000

ABC Kealiy

Пробний баланс за 200Б рік

Рахунок № Назва рахунка Сальдо
Дебет $ Кредит $
101 Гроші 94,100
102 Рахунки до отримання 14,000
103 Офісне обладнання 6,000
104 Нарахований знос на офісне обладнання 0,600
105 Земельна ділянка під майбутню забудову 20,000
123 Права на знаки для товарів та послуг 2,800
125 Авторські та суміжні з ними права 2,000
201 Рахунки до сплати 2,000
203 Прибутковий податок до сплати
301 Внесений капітал за номіналом 60,000
302 Акціонерний капітал, внесений у надлишок номіналу
401 Комісійні винагороди, отримані за операції з нерухомим майном 120,000
402 Винагороди, отримані за керівництво орендними операціями 20,000
424 Безвоздмездно отримані НМА 2,800
501 Витрати на оренду 2,400
502 Заробітна плата і комісійні винагороди сплачені 52,000
503 Різні (інші) витрати 1,000
504 Комунальні послуги 1,400
505 Витрати на оренду автомобіля 3,600
506 Витрати на рекламу 7,500
507 Витрати на знос 0,600
508 Витрати на сплату прибуткового податку 21,450
203 Прибутковий податок до сплати 21,450
631 Розрахунки з вітчизняними постачальниками 2,000
Разом: 228,850 228,850

ABC Kealiy

Звіт про прибутки та збитки за 200Б рік,

Стаття Звітний період $
Дохід і виручка від реалізації продукції (робіт, послуг, оренди) 20,000
Доход від операцій з нерухомим майном 120,000

Операційні витрати:

Комунальні послуги

1,400
Витрати на оренду 2,400
Витрати на заробітну плату 52,000
Витрати на оренду автомобіля 3,600
Витрати на рекламу 7,500
Витрати на сплату прибуткового податку 21,450
Нарахований знос 0,600
Інші операційні витрати 1,700
Операційні витрати разом 90,65
Доход до оподаткування 49,35
Податок на прибуток 21,45
Чистий: - прибуток 27,9
Доход на акцію ($27,900 за 4,500 акцій) 6,2

б) бухгалтерський баланс: АКТИВИ – поточні активи, операційні витрати, інші активи; ЗОБОВ’ЯЗАННЯ – короткострокові зобов’язання; АКЦІОНЕРНИЙ КАПІТАЛ – внесений капітал, нерозподілений доход.


ABC Kealiy

Бухгалтерський баланс за 200Б рік

Активи
Поточні активи:
Гроші 94,100
Рахунки до отримання 14,000
Офісне обладнання 6,000
Нарахований знос на офісне обладнання 0,600
Земельна ділянка 20,000
Права на знаки для товарів та послуг 2,800
Авторські та суміжні з ними права 2,000
Поточні активи разом 139,500
Операційні витрати:
Витрати на оренду 2,4
Заробітна плата і комісійні винагороди сплачені 52
Комунальні послуги 1,4
Витрати на оренду автомобіля 3,6
Витрати на рекламу 7,5
Витрати на знос 0,6
Різні (інші) витрати 1
Операційні витрати разом: 68,500
Інші активи
Активи разом: 208,000
Зобов'язання
Короткострокові зобов'язання:
Рахунки до сплати 2,000
Прибутковий податок до сплати 21,450
Короткострокові зобов'язання разом: 23,450
Довгострокові зобов'язання:
Інші зобов'язання 4,800
Зобов'язання разом: 28,250
Акціонерний капітал
Внесений акціонерний капітал, за номіналом (6000 акцій номіналом $10 кожна) 60,000
Акціонерний капітал, внесений у надлишок номіналу
Внесений капітал разом 60,000
Нерозподілений доход 119,750
Акціонерний капітал разом 179,750
Зобов'язання і акціонерний капітал разом: 208,000

Список використаної літератури

1. Бухгалтерський фінансовий облік: Підручник для студентів спеціальності “Облік і аудит” вищих навчальних закладів. –К. 2003 с.262 – 264.

2. Т.Войтенко, Я.Кавторева, А.Рындя, Л.Солошенко. Современный учет: «Два в одном». Харьков: Издательский дом «Фактор». 2004 -174 с.

3. Б.Юровский. Новый план счетов: рекомендации + инструкция по применению. Харьков: «Слово». 2000 -134 с.

ДОБАВИТЬ КОММЕНТАРИЙ  [можно без регистрации]
перед публикацией все комментарии рассматриваются модератором сайта - спам опубликован не будет

Ваше имя:

Комментарий

Хотите опубликовать свою статью или создать цикл из статей и лекций?
Это очень просто – нужна только регистрация на сайте.

opyright © MirZnanii.com 2015-2018. All rigths reserved.