Акцизне оподаткування в Україні (стр. 2 из 4)

Датою виникнення податкових зобов'язань із продажу підакцизних товарів (продукції) вважається дата, яка припадає на податковий період, протягом якого відбувається будь-яка з подій , що настала раніше:

- або дата зарахування коштів від покупця (замовника) на банківський рахунок платника акцизного збору як оплати товарів (продукції), що продаються, а у разі продажу товарів (продукції) за готівкові кошти - дата їх оприбуткування в касі платника акцизного збору , або дата інкасації готівкових коштів у банківській установі, яка обслуговує платника акцизного збору;

- або дата відвантаження (передачі) товарів (продукції).

Виникнення податкових зобов’язань по акцизному збору наведені в таблиці 3, яка наведена в додатку 3.

Суми акцизного збору, що підлягають сплаті, визначаються платниками самостійно виходячи з обсягів реалізованих підакцизних товарів (продукції) за встановленими ставками.

Суб'єкти підприємницької діяльності, які імпортують підакцизні товари (продукцію), в обов'язковому порядку при перетинанні кордону їх декларують і подають органам митного контролю декларацію у двох примірниках, один з яких цими органами надсилається до податкових інспекцій за місцезнаходженням суб'єктів підприємницької діяльності, для справляння акцизного збору.

Суб'єкти підприємницької діяльності, які ввезли (імпортували) на митну територію України підакцизні товари (продукцію) без сплати акцизного збору, подають до органів податкової служби до 15 числа місяця, що настає за звітним, щомісячний звіт про обсяги продажу ввезених (імпортованих) підакцизних товарів (продукції) та розміри одержаних з покупців і перерахованих до бюджету сум акцизного збору, а також про обсяги переданих товарів, ввезених (імпортованих) в інтересах інших суб'єктів підприємницької діяльності, і утриману суму акцизного збору.

Відповідно до платників акцизного збору виділяють різні терміни сплати акцизного збору. Строки сплати акцизного збору наведені в таблиці 4, яка знаходиться в додатку 4.

Марка акцизного збору - спеціальний знак, яким маркуються алкогольні напої та тютюнові вироби і наявність якого підтверджує сплату акцизного збору. Плата за марки акцизного збору - плата, що вноситься замовниками (імпортерами) і українськими виробниками алкогольних напоїв та тютюнових виробів для покриття витрат держави на виготовлення, зберігання та реалізацію цих марок.

Виробництво суб'єктами підприємницької діяльності з метою реалізації на території України алкогольних напоїв та тютюнових виробів без позначення марками акцизного збору, а також ввезення на митну територію України, транспортування, зберігання, приймання на комісію та консигнацію для продажу і реалізації алкогольних напоїв та тютюнових виробів, на яких немає марок акцизного збору встановленого зразка, забороняється.

Алкогольні напої та тютюнові вироби, виготовлені з метою експорту, не підлягають маркуванню українськими марками акцизного збору.
Наявність марки акцизного збору на пляшці (упаковці) або на одиниці іншої тари, в яку розлиті алкогольні напої, та на пачці (упаковці) тютюнових виробів є однією з підстав для ввезення на митну територію України, реалізації їх споживачам, перевезення територією України (крім міжнародного транзиту) і зберігання на території України (крім зберігання виробником до маркування виробів згідно з технологічним процесом або зберігання для вивозу з митної території України).

Алкогольні напої та тютюнові вироби, не позначені українськими марками акцизного збору, які зберігаються суб'єктами підприємницької діяльності в товарних обсягах (крім товарів, призначених для вивозу за межі митної території України), розглядаються як такі, що призначені для реалізації на території України.

Марки акцизного збору виготовляються на замовлення Головної державної податкової інспекції України, зберігаються та реалізуються державними податковими інспекціями.

Покупцями марок акцизного збору можуть бути суб'єкти підприємницької діяльності, які відповідно до законодавства України є платниками акцизного збору з алкогольних напоїв та тютюнових виробів.

Маркування алкогольних напоїв та тютюнових виробів здійснюється таким способом і в такому місці, щоб марка розривалася під час розкупорювання (розкриття) пляшки (іншої тари), пачки (упаковки).

Технічний порядок маркування алкогольних напоїв (включаючи маркування одиниць тари великого об'єму - бутлі, бочки тощо, які використовуються при реалізації напоїв на розлив) і тютюнових виробів визначається Правилами виготовлення, зберігання і продажу марок акцизного збору й маркування алкогольних напоїв та тютюнових виробів.

Покупці марок акцизного збору повністю відповідають за фінансовими зобов'язаннями, пов'язаними з одержанням марок акцизного збору, до моменту настання однієї з перелічених нижче подій:

· сплати сум акцизного збору у повному обсязі;

· повернення невикористаних марок акцизного збору продавцеві марок, в якого вони були придбані (у разі, коли марки повернуті протягом 90 днів з моменту їх придбання).

Плата за придбані марки в такому разі покупцеві марок не відшкодовується.
Начальники державних податкових інспекцій та їх заступники мають право виносити постанову про конфіскацію алкогольних напоїв та тютюнових виробів, що реалізуються торговельними підприємствами без наявності на пляшці, пачці, упаковці марки акцизного збору.

Виконання постанови про конфіскацію алкогольних напоїв та тютюнових виробів здійснюється згідно з Порядком реалізації або знищення конфіскованих алкогольних напоїв та тютюнових виробів.

Конфісковані алкогольні напої та тютюнові вироби підлягають реалізації або знищенню в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.

2. Аналіз надходження акцизного збору до зведеного бюджету України за 2001-2007 роки

Аналіз динаміки податкових надходжень Зведеного бюджету України в розрізі непрямих податків наведено в табл. 5 [23,32-33], яка представлена в додатку 5. Як бачимо з даних табл. 3.1 податкові надходження Зведеного бюджету в 2004 році становили 63161,7 млн.грн.,що в 2 рази перевищує надходження в 2001 році.

У 2004 році спостерігаються значні підвищення надходження непрямих податків в порівнянні з 2001 роком, майже в 2 рази.Податкові надходження за період з 2001-2006 роки стрімко зросли, в 2006 році досягли 104473,10 млн.грн., що є значно більше ніж надходження в 2001 році.

Що стосується надходження акцизного збору до Зведеного бюджету України,то у 2001 році надходження становили 2653,3 млн.грн., у 2004 році спостерігається значне підвищення надходження акцизного збору майже в 3 рази в порівнянні з 2001 роком.

Потрібно також зазначити, що надходження акцизного збору до Зведеного бюджету України за період з 2001 по 2006 роки дуже стрімко зросли, в 2006 році досягли 7727,2 млн.грн. Починаючи з 2006 року надходження акцизного збору збільшилось майже в 2,5 рази в порівнянні з 2001 роком.

Якщо порівнювати надходження акцизного збору до Зведеного бюджету України з надходженням ПДВ, то можна зробити наступні висновки: у 2001 році надходження ПДВ становили 10348,4 млн.грн., а акцизний збір в 2001 році становив 2653,3 млн.грн. Можна зробити висновок ,що надходження від ПДВ значно більші ніж надходження від акцизного збору. У 2004-2006 роках спостерігається збільшення надходження ПДВ до Зведеного бюджету України. Така сама ситуація із з находженням акцизного збору, де також спостерігається значне збільшення.

У прогнозному 2007 році передбачається збільшення надходжень акцизного збору до зведеного бюджету України.

На основі даних табл. 5 [6] можна відзначити, що у 2007 році порівняно з 2006 роком податкові надходження прогнозують збільшити на 30256,30 млн.грн.Також передбачається зростання надходжень акцизного збору у 2007 році на 1001,1 млн.грн.

Проаналізуємо структуру податкових надходжень у розрізі непрямих податків у відсотковому відношені за 2001-2007 роки. Дані взяті з табл. 6 [23,33], яка представлена у додатку 6.

У 2002 році надходження від акцизного збору становили 9,0 % ; у 2003 році спостерігається збільшення надходження акцизного збору і становить 9,6% . У 2004 році спостерігається значне збільшення акцизного збору і становить 10,6% .

У 2005-2007 році спостерігаються певні коливання надходжень акцизного збору і становить у 2005 році 7,0 % ; у 2006 році 7,4% ; у 2007 році 6,5 % .

У 2002 році надходження від ПДВ становило 29,7 % , у 2003 році 23,2% , тобто спостерігається певні зменшення, але вже у 2004 році ПДВ становить 25,0% ,а з 2005 року поступово спостерігається зменшення надходження ПДВ. Так у 2005 році надходження від ПДВ становлять 17,0% . У 2006 році надходження ПДВ становлять 17,9 % , а в 2007 році прогнозується надходження 15,8%.

Якщо порівнювати надходження акцизного збору з іншими непрямими податками, то можна відмітити також тенденцію до певного спочатку зменшення надходжень ,потім спостерігається занчне збільшення надходжень до Зведеного бюджету України.

Проаналізувавши надходження Зведеного бюджету України в розрізі непрямих податків за 2001-2007 роки можна зробити наступні висновки: на протязі 2001-2007 років спостерігається значне збільшення надходжень акцизного збору до Зведеного бюджету України. В порівнянні з іншими непрямими податками акцизний збір має тенденцію до швидкого збільшення надходжень. Таким чином акцизний збір найбільш яскраво виражає свою сутність через регулюючу функцію податку : коригування попиту і пропозиції ; про підвищення ціни товару за рахунок включення до неї акцизного збору.


3. Шляхи вдосконалення акцизного оподаткування в Україні

Акцизне законодавство — сфера делікатна. Попри існування універсальних економічних законів, єдиної формули стягнення акцизного податку в світі не вироблено. Дискусії тривають. І кожна країна обирає свою систему. Україна — не виняток.Акцизний збір є загальнодержавним непрямим податком на окремі високорентабельні товари (продукцію), диференційованим в залежності від споживчих якостей та попиту на відповідну продукцію. Україна приділяє значну увагу вступу до СОТ та ЄС і працює над тим, щоб стати членом цієї організації найближчим часом. Діючим законодавством України встановлені ставки акцизного збору нижчі ніж ставки ЄС. Оскільки акцизний збір включається до ціни підакцизних товарів, і переноситься на споживачів різке підвищення ставок акцизного збору до рівня ставок передбачених в директивах ЄС неможливе і потребує поступового вирішення. Крім того, поступове підвищення ставок акцизного збору не повинно вплинути на рівень інвестиційної привабливості (наприклад, у тютюновій промисловості більшість виробників є підприємствами з іноземними інвестиціями) та на скорочення рівня легального виробництва і розвитку дешевої контрабанди (зокрема, тютюнових виробів, алкогольних напоїв).Тому основною стратегією реформування законодавства з акцизного збору є поступове наближення ставок акцизного збору та гармонізація їх структур, з урахуванням національних інтересів, до ставок ЄС зокрема, на тютюнові вироби, нафтопродукти, спирт та алкогольні напої, тощо [22,44-47].Поступове підвищення ставок повинно здійснюватись з урахуванням росту купівельної спроможності населення. Надзвичайно гострою соціально-економічною проблемою залишається наявність тіньового сектору у сфері виробництва та обігу алкогольних напоїв та тютюнових виробів. У зв’язку з чим існує необхідність вдосконалення контролю за виробництвом та обігом підакцизних товарів, що сприятиме розширенню легальної бази оподаткування та зменшенню податкового тиску.Реформування податкової системи в Україні повинно стабілізувати та уніфікувати законодавство з питань оподаткування акцизним збором, створити однакові умови оподаткування акцизним збором для платників податків незалежно від їх галузевої належності та форми власності. Найбільш ефективним способом вирішення зазначеного питання є прийняття Податкового кодексу [25].