Акцизне оподаткування в Україні (стр. 4 из 4)

В Україні застосовуються підвищені ставки акцизного збору на алкогольні напої, що імпортуються, в Україну, порівняно із ставками акцизного збору на алкогольні напої, які виробляються українськими підприємствами. Це є порушення Статті 1 Угоди ГАТТ/СОТ 1994 року та Статті 15 УПС .

За період недовготривалого свого законотворення, українське суспільство зазнало чимало прикладів законодавчого хаосу. Про це не раз вже було сказано вище, і такі явища властиві тому періоду історичного, і, зокрема, економічного розвитку, в якому знаходиться наша держава [21,19-20].


Висновок

За своєю економічною сутністю акцизний збір – фінасовий інструмент перерозподілу доходів між різними верствами населення і підприємницькими структурами. Як правило, ставки акцизного збору встановлюються в твердих сумах з одиниці товару. Це дає змогу ефективніше впливати на процес виробництва та реалізаціх товарів.

Акцизний збір - це непрямий податок на окремі товари (продукцію), визначені законом як підакцизні, який включається до ціни цих товарів (продукції).

Акцизна політика має втілювати розумний баланс, з урахуванням орієнтації нашої зовнішньої політики та ситуації на ринках країн-сусідів. На державному рівні узгодження акцизної політики з країнами-сусідами ще серйозно не опрацьовували.

Тому основною стратегією реформування законодавства з акцизного збору є поступове наближення ставок акцизного збору та гармонізація їх структур, з урахуванням національних інтересів, до ставок ЄС зокрема, на тютюнові вироби, нафтопродукти, спирт та алкогольні напої, тощо.

Система оподаткування акцизним збором має бути диференційована

в декількох напрямках:

- сприяння зменшенню споживання продуктів, які несуть шкоду здоров’ю;
вилучення надприбутку на окремі високорентабельні товари (продукцію), в алежності від споживчих якостей та попиту на них;

- стимулювання зменшення енергоспоживання та енергетичної залежності.

Реформування податкової системи в Україні повинно стабілізувати та уніфікувати законодавство з питань оподаткування акцизним збором, створити однакові умови оподаткування акцизним збором для платників податків незалежно від їх галузевої належності та форми власності. Найбільш ефективним способом вирішення зазначеного питання є прийняття Податкового кодексу.

Що стосується даної теми, то на мою думку, вона є особливо актуальною в наш час. Проаналізувавши надходження Зведеного бюджету України в розрізі непрямих податків за 2001-2007 роки можна зробити наступні висновки: на протязі 2001-2007 років спостерігається значне збільшення надходжень акцизного збору до Зведеного бюджету України. В порівнянні з іншими непрямими податками акцизний збір має тенденцію до швидкого збільшення надходжень.

Таким чином акцизний збір найбільш яскраво виражає свою сутність через регулюючу функцію податку : коригування попиту і пропозиції ; про підвищення ціни товару за рахунок включення до неї акцизного збору.


Список використаної літератури

1. Закон України “ Про акцизний збір на алкогольні напої та тютюнові вироби” від 15 вересня 1995 року N 329/95-ВР// ВВР, 1995, N 40, ст.297.

2. Закон України “ Про ставки акцизного збору та ввізного мита на тютюнові вироби” від 6 лютого 1996 року N 30/96-ВР//ВВР, 1996, N 8, ст.32.

3. Закон України "Про ставки акцизного збору та ввізного мита на деякі товари (продукцію)" від 11.06.96р. №313 96 – BP із змінами і доповненнями.
4. Декрет КМУ “Про акцизний збір” від 26 грудня 1992 року N 18-92//ВВР, 1993, N10, ст.82.

5. Положення " Про порядок нарахування, термінах сплати і представлення розрахунку акцизного збору" Наказ ГНАУ від 19.01р. № 111.

6. Постанова КМУ „ Про прогноз показників зведеного бюджету України за основними видами доходів, видатків та фінансування за 2005-2007 роки” від 9 вересня 2003 року № 1427.

7. Азаров М.Я. Все про податки : Довідник. – К.: ЕКСПЕРТ-Про.- 2000, с-492.

8. Василик О.Д. Податкова система України :Навчальний посібник.-К.:Поліграфкнига.-2004,с-478.
9. Гега П.Т. Основи податкового права: Навчальний посібник.- К.: Знання.-2004, с-272.

10.Данілов О.Д. Податки в Україні: Учбовий посібник.- К.: УкрІнтер.- 2003, с- 348.

11. Д’яконова І.І. Податки та податкова політика України: Підручник - К.: Наукова думка,- 2005, с 486.

12. Золотько І.А. Податкова система: Навч. посібник. - К.: КНЕУ.- 2004, с-204.

13. Іванов Ю.Б. Система оподаткування в схемах і таблицях: Навчальний посібник.- Х.: Інтек.- 2005, с- 288.

14. Ісаншина Г.Ю. Податковий менеджмент: Навчальний посібник.-К.: Центр навчальної літератури.-2003,с-260.

15. Климчук С.В. Оподаткування підприємств: Навчальний посібник.-К.: Центр навчальної літератури.-2004 ,с- 191.

16. Крисоватий А.І. Податкова система: Навчальний посібник.- Т.: Картбланш.- 2004, с-331.

17. Лютий І.О. Податки на споживання в економіці України: Монографія.- К.: Знання.- 2005, с-335.

18. Мельник П.В. Податкова система України: Практикум.- Ірпінь.: Академія ДПС України.-2004,с- 256.

19. Поддерьогін А.М. Фінанси підприємств: Підручник.- К.: КНЕУ.-2005, с- 368

20. Костюк Д.П. „Основне законодавство про акцизний збір”// Податки та бух.облік – 2002-№ 97, с- 14-18.

21. Мігунов І.В. „ Акцизний збір”// Вісник податкової служби України- 2007.-№ 1-2, с- 19-20.

22. Омельченко А.Д. “Податкова політика в Україні: перспективи розвитку” //Юридичний вісник України -2006 - №43.

23. Тимошенко О.В. „ Аналіз формування дохідної частини зведеного бюджету України в розрізі прямих і непрямих податків за 2001-2004рр.” // Формування ринкових відносин в Україні – 2006.- № 10(29), с – 21-29.

24. http: // www. minfin.gov.ua.

25. http://www.sta.gov.ua/news.php3?12022.