Аналіз фінансової ситуації на підприємстві (стр. 1 из 4)

Аналіз фінансової ситуації на підприємстві

1. Визначення точки беззбитковості

Метод розрахунку точки беззбитковості, (критичного об'єму продажу), щодо оцінки і прогнозування лівериджу полягає у визначенні для кожної конкретної ситуації об'єму випуску, який забезпечував би беззбиткову діяльність.

FC

Qc = ¾¾¾¾

P - V

де: Qc - критичний об'єм продажу, шт. ;

FC - умовно-постійні виробничі витрати, грн. ;

Р - ціна одиниці продукції, грн. ;

V - змінні виробничі витрати, грн.

Умовно - постійні витрати (FC) :

амортизаційні відрахування - 4118 грн.

комунальні витрати - 19200 грн.

управлінські витрати - 58784 грн.

Всього 82102 грн.

Змінні виробничі витрати на одиницю виготовлення продукції (V):

а) диван - ліжко:

сировина - 48,66 грн.

матеріали - 219,5 грн.

сушка деревини - 3,48 грн.

фонд заробітної плати - 18,20 грн.

утримання обладнання - 21,68 грн.

Всього 311,52 грн.


FC 82102

Qc = ¾¾¾¾ = ¾¾¾¾¾¾¾¾ = 1061 шт.

P - V 388,90 - 311,52

де: Р - ціна дивана-ліжка, 388,90 грн.

Будуємо графік розрахунку точки беззбитковості:

Витрати


c

412654 Q

330552 реалізація продукції

валові витрати


змінні виробничі

витрати

умовно - постійні витрати

82102

0 1061 Штук

Малюнок 1 Графік розрахунку точки беззбитковості (диван - ліжко)

Виручка від реалізації = Р * К = 388,90 * 1035 = 402511,5 грн.

Валові витрати = V * K + FC = 311,52 * 1035 + 82012 = 404435.2 грн.

Прибуток від реалізації = Виручка від реалізації - Валові витрати = 402511,5 - 404435,2 = -1923,7 грн.


Виробничі потужності цеху по випуску диванів:

Виручка від реалізації = Р * К = 388,90 * 3600 = 1400040 грн.

Валові витрати = V * K + FC = 311,52 * 3600 + 82102 = 1203574 грн.

Прибуток від реалізації = Виручка від реалізації - Валові витрати = 1400040 - 1203574 = 196466 грн.

б) крісло:

сировина - 17,41 грн.

матеріали - 69,41 грн.

сушка деревини - 1,31 грн.

фонд заробітної плати - 7,13 грн.

утримання обладнання - 13,72 грн.

Всього 108,98 грн

FC 82102

Qc = ¾¾¾¾ = ¾¾¾¾¾¾¾¾ = 1668 шт.

P - V 158,20 - 108,98

Виручка від реалізації = Р * К = 158,20 * 1394 = 220530,8 грн.

Валові витрати = V * K + FC = 108,98 * 1394 + 82102 = 234020,12 грн.

Прибуток від реалізації = Виручка від реалізації - Валові витрати = 220530,8 - 234020,12 = -13489,32 грн.

Виробничі потужності цеху по випуску крісел:

Виручка від реалізації = Р * К = 158,20 * 7200 = 1139040 грн.

Валові витрати = V * K + FC = 108,98 * 7200 + 82102 = 866758 грн.

Прибуток від реалізації = Виручка від реалізації - Валові витрати = 1139040 - 866758 = 272282 грн.

Будуємо графік розрахунку точки беззбитковості:

Витрати


c


263880 реалізація продукції Qc


валові витрати

181778

умовно - постійні витрати

82102

змінні виробничі витрати

0 1668 Штук

Малюнок 2 Графік розрахунку точки беззбитковості ( крісло )

2 Аналіз фінансових коефіцієнтів

1. Коефіцієнт автономії:

П1 / ПБ

де: П1 - підсумок розділу 1 пасиву балансу, тис. грн. ;

ПБ - підсумок балансу, тис. грн.

а) на початок періоду:

П1 / ПБ = 88 / 577 = 0,15

б) на кінець періоду:

П1 / ПБ = 484,3 / 1085,5 = 0,45

Коефіцієнт запозичених і власних коштів:

КК - ДК

¾¾¾¾¾

П1

де: КК - короткосторокові кредити та короткострокові позикові кошти, тис. грн.;

ДК - довгострокові кредити, тис. грн.

а) на початок року:

КК - ДК 82

¾¾¾¾¾ = ¾¾¾ = 0,93

П1 88

б) на кінець року:

КК - ДК 90,3

¾¾¾¾¾ = ¾¾¾ = 0,19

П1 484,3

3. Коефіцієнт маневрування:


П1 + ДК - А1

¾¾¾¾¾¾

П1

де: А1 - підсумок розділу 1 активу балансу, тис. грн.

а) на початок року:

П1 + ДК - А1 88 - 53

¾¾¾¾¾¾ = ¾¾¾¾ = 0,39

П1 88

б) на кінець року:

П1 + ДК - А1 484,3 - 338,3

¾¾¾¾¾¾ = ¾¾¾¾¾¾ = 0,30

П1 484,3

4. Коефіцієнт забезпеченості запасів і затрат власними джерелами:

П1 + ДК - А1

¾¾¾¾¾¾

А2

де: А2 - підсумок розділу 2 активу балансу, тис. грн.

а) на початок року:

П1 + ДК - А1 88 - 53

¾¾¾¾¾¾ = ¾¾¾¾ = 0,17

А2 300


б) на кінець року:

П1 + ДК - А1 484,3 - 338,3

¾¾¾¾¾¾ = ¾¾¾¾¾¾ = 0,28

А2 521,8

5. Коефіцієнт ліквідності:

А3

¾¾¾¾¾

П3 - ДК

де: П3 - підсумок розділу 3 пасиву балансу, тис. грн.

а) на початок року:

А3 220

¾¾¾¾¾ = ¾¾¾¾ = 0,44

П3 - ДК 489

б) на кінець року:

А3 184,2

¾¾¾¾¾ = ¾¾¾¾ = 0,31

П3 - ДК 601,2

6. Коефіцієнт абсолютної ліквідності:


НЛА

¾¾¾¾¾

П3 - ДК

де: НЛА - найбільш ліквідні активи, тис. грн.

а) на початок року:

НЛА 0

¾¾¾¾¾ = ¾¾¾¾ = 0

П3 - ДК 489

б) на кінець року:

НЛА 1,5

¾¾¾¾¾ = ¾¾¾¾ = 0,002

П3 - ДК 601,2

7. Коефіцієнт покриття:

7.1 фактичний:

А2 - А3

¾¾¾¾¾

П3 - ДК

а) на початок року:

А2 - А3 300 + 220

¾¾¾¾¾ = ¾¾¾¾¾¾ = 1,06

П3 - ДК 489


б) на кінець року:

А2 - А3 300 + 220

¾¾¾¾¾ = ¾¾¾¾¾¾ = 1,17

П3 - ДК 601,2

7.2 нормативний:

А2 + ВЗ - ДК

¾¾¾¾¾¾¾

П2 - ДК

де: ВЗ - виробничі запаси, тис. грн.

а) на початок року:

А2 + ВЗ - ДК 300 + 121

¾¾¾¾¾¾¾ = ¾¾¾¾¾¾ = 0,86

П2 - ДК 489

б) на кінець року:

А2 + ВЗ - ДК 521,8 + 113,5

¾¾¾¾¾¾¾ = ¾¾¾¾¾¾ = 1,056

П2 - ДК 601,2

8. Реальна вартість майна виробничого призначення:


ОЗ + ВЗ + НБ

¾¾¾¾¾¾

ПБ

де: ОЗ - основні засоби та інші позабюджетні активи, тис. грн. ;

НБ - незавершене виробництво, тис. грн.

а) на початок року:

ОЗ + ВЗ + НБ 53 + 121 + 4

¾¾¾¾¾¾ = ¾¾¾¾¾¾¾ = 0,308

ПБ 577

б) на кінець року:

ОЗ + ВЗ + НБ 338,3 + 113,5

¾¾¾¾¾¾ = ¾¾¾¾¾¾¾ = 0,416

ПБ 1085,5

Таблиця 1 Фінансові коефіцієнти

Назва коефіцієнта На початок року На кінець року
Автономії 0,15 0,45
Співвідношення запозичених і власних коштів 0,93 0,19
Маневрування 0,39 0,30
Коефіцієнт забезпеченості запасів і затрат власними джерелами 0,17 0,28
Ліквідності 0,44 0,31
Абсолютної ліквідності ¾ 0,002
Покриття ( платіжоздатності ) 1,06 1,17
Майна виробничого призначення 0,308 0,416

Сумісний аналіз фінансових коефіцієнтів, проведений по даним табл. 3 відображає загальне погіршення фінансового положення підприємства за аналізуємий період. Коефіцієнт автономії підвищився з 0,15 до 0,45 , що характеризує збільшення фінансової незалежності підприємства , зниження ризику фінансових труднощів в майбутніх періодах, підвищує гарантії виплати підприємством своїх зобов'язань. Коефіцієнт запозичених і власних коштів знизився з 0,93 до 0,19 що відповідає перевазі власних коштів над запозиченими. Коефіцієнт маневреності знизився з 0,39 до 0,30 - це пояснюється недостатністю власних коштів підприємства, що знаходяться в мобільній формі і зниженням можливості їх маневрування. Хоч коефіцієнт забезпеченості запасів і затрат власними джерелами і підвищився з 0,17 до 0,28 все ж він майже в троє нижче від нормативної величини ( 1 ), що говорить про недостатнє забезпечення запасів і затрат власними джерелами формування. Відповідно коефіцієнт ліквідності знизився з 0,44 до 0,31 тобто знижуються прогнозовані платіжні можливості підприємства при умові своєчасного проведення розрахунків з дебіторами. Існує " неписане правило", що мінімальною гарантією інвестицій є коефіцієнт ліквідності не менше 2,0 . Низький рівень ліквідності може свідчити про ускладнення в збуті продукції або поганій організації матеріально - технічного постачання.