Порівняльна характеристика стану грошового обігу в Україні та інших країнах (стр. 1 из 7)

ЗМІСТ

ВСТУП

1. ГРОШІ ЯК ЗАГАЛЬНИЙ ЕКВІВАЛЕНТ І АБСОЛЮТНО ЛІКВІДНИЙ АКТИВ

1.1. Роль грошей в ринковій економіці

1.2. Емісійна функція Центрального банку в сфері готівково-грошового обігу

1.3. Правові основи обігу готівки в Україні

2. ПОРІВНЯЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА СТАНУ ГРОШОВОГО ОБІГУ В УКРАЇНІ ТА ІНШИХ КРАЇНАХ

2.1 Оцінка стану готівкового обігу в Україні

2.2 Емісія готівки Національного банку України і грошові агрегати

2.3 Особливості стану готівково-грошового обігу в інших країнах

3. НАПРЯМКИ ВДОСКОНАЛЕННЯ СТАНУ ГРОШОВОГО ОБІГУ В УКРАЇНІ

ВИСНОВКИ

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ


ВСТУП

Готівка традиційно посідає важливе місце у платіжній системі країни і відіграє значну роль у здійсненні населенням готівкових платежів для обслуговування своїх потреб.

Переважна частина населення використовує готівку як основний засіб платежу. При цьому слід враховувати, що рівень грошових доходів населення невисокий, характер виплат є нерегулярним, а середня вартість закупок у торгівлі - незначною. За цих умов практично повністю зупинилося зростання безготівкових перерахувань заробітної плати та доходів за здану сільгосппродукцію на рахунки громадян за вкладами.

Економіку України характеризує висока питома вага готівки у загальній грошовій масі.

Існуюча економічна система не стимулює залучення готівки у банківську систему та зберігання заощаджень населення на вкладах.

Необхідність раціоналізації платіжної системи вимагає, з одного боку, відмови від адміністративного регулювання готівкового обігу і повної лібералізації операцій з готівкою, а з другого - суттєвого їх скорочення на користь безготівкових форм розрахунків, таких, як платіжні картки, чеки тощо.

При виборі теми було враховане слідуюче:

- актуальність теми, виходячи із перспективи розвитку об’єкта дослідження та економіки в цілому;

- достатню кількість статистичних даних для розкриття змісту теми.

Тема курсової роботи виконана на прикладі діяльності Центрального банку України.

Виконуючи курсову роботу, були закріплені і заглиблені теоретичні знання, опановані навички самостійного розв’язання організаційно-економічних питань.

Цілями курсової роботи ї:

- поглиблення та закріплення теоретичних знань у зборі та обробці економічної інформації;

- використання різноманітних методів при виконанні аналізу (статистичного спостереження, середніх та відносних величин, вибіркового, обробки рядів динаміки, простих та комбінаційних групувань, індексного, взаємозв’язків та інших);

- виявлення реальних шляхів вдосконалення готівкового обігу в Україні..

Курсова робота складається із змісту, вступу, теоретичного розділу, де освітлюється теорія питання, аналітичного розділу, де вказуються невикористані резерви поліпшення готівкового обігу та надаються пропозиції щодо їх використання, висновків та пропозицій, списку джерел використаної літератури.

Інформаційну базу роботи склали законодавчі та нормативні акти Верховної Ради і Кабінету Міністрів України, нормативні документи, які регламентують готівковий обіг в Україні.


1. ГРОШІ ЯК ЗАГАЛЬНИЙ ЕКВІВАЛЕНТ І АБСОЛЮТНО ЛІКВІДНИЙ АКТИВ

1.2 Роль грошей в ринковій економіці

Фінансам належить провідна роль у економічній системі. Це зумовлено тим, що їх функціонування визначає кількісні й якісні параметри будь-якого економічного явища чи процесу, а також кінцеві результати діяльності.

Обов’язковою ознакою участі фінансів у економічному житті держави, підприємця чи громадянина є гроші. Без використання грошей у процесах виробництва, у здійсненні державою своїх функцій, у задоволенні населенням своїх життєвих потреб не існували б і фінанси. Усі процеси економічного життя, де беруть участь фінанси, мають грошове вираження, тобто оцінку в грошовій формі. Економічне життя держави постійно вимагає створення грошових фондів для задоволення різноманітних потреб. Розмір цих фондів характеризує кількісно й якісно масштаби діяльності та фінансові можливості країни, господарської структури, громадянина. Ці фонди, власне, і є фінансами.

Суспільний розподіл праці і розвиток товарного виробництва є об'єктивною основою грошового обігу. Створення загальнонаціональних і світових ринків при капіталізмі дало новий поштовх подальшому розширенню грошового обороту. Гроші обслуговують обмін сукупного суспільного продукту, в тому числі кругообіг капіталу, обіг товарів і надання послуг, рух позикового і фіктивного капіталу і прибутків різних соціальних груп.

Початку руху грошей передує їх концентрація у суб'єктів. Вони накопичуються в гаманцях населення, в касах юридичних осіб, на рахунках в кредитних установах, в скарбниці держави. Щоб зародився рух грошей, необхідне виникнення потреби в грошах у однієї з двох сторін. Попит на гроші виникає при здійсненні операцій, гроші потрібні для обігу, платежів за товари і послуги. Їх об'єм визначається номінальним валовим внутрішнім продуктом. Чим більше загальна грошова вартість товарів і послуг, тим більше потрібно грошей для здійснення операцій. Попит на гроші пред'являють і для накопичення, яке виступає в різних формах: внески в кредитних установах, цінних паперах, офіційних державних запасах [12, с.5].

За останні роки в економіці і банківській системі нашої країни відбулися радикальні зміни, обумовлені досягненням Україною політичної та економічної незалежності і переходом до розбудови соціально орієнтованої ринкової економіки, що характеризуються зокрема:

- формуванням дворівневої банківської системи;

- створенням власної грошової системи;

- проведенням грошової реформи із запровадженням у готівковий обіг національної грошової одиниці - гривні;

- конституційним визначенням основної функції Національного банку України - забезпечення стабільності національної грошової одиниці;

- подолання гіперінфляційних процесів в економіці країни і досягненням фінансової стабілізації на основі виваженого застосування механізмів монетарної політики.

Функціонування в нових умовах національної грошової системи, створення якої було започатковано з введенням українського карбованця, вимагає вдосконалення організації грошового обігу (як складової частини загальної платіжної системи країни) з приведенням його у відповідність до потреб ринкової економіки.

Однією з ознак державності є власна грошова одиниця.

Для України національна грошова одиниця — віками омріяна, багатьма поколіннями виплекана ідея, що уособлює жадану незалежність, самоутвердження нації. Надто довгим, тернистим і складним виявився шлях України до суверенної гривні.

Українські гривні — не тільки грошові знаки. На них, у них — наша історія і наш загнаний колись у підпілля, але збережений патріотизм.

Усі процеси економічного життя, де беруть участь фінанси, мають грошове вираження, тобто оцінку в грошовій формі. Економічне життя держави постійно вимагає створення грошових фондів для задоволення різноманітних потреб. Розмір цих фондів характеризує кількісно й якісно масштаби діяльності та фінансові можливості країни, господарської структури, громадянина.

Держава для виконання своїх функцій повинна мати у розпорядженні певний розмір фінансових ресурсів, що створюються в її народногосподарському комплексі. З цією метою держава здійснює фінансову діяльність через законодавче визначення форм мобілізації доходів і витрат для досягнення економічного та соціального прогресу в суспільстві.

Гроші - це загальний еквівалент для всіх інших товарів, тобто вони служать засобом вираження вартості товарів. Гроші – специфічний товар. На рисунку 1.1 наведена класифікація грошей.


Мал. 1.1 Види грошей, що знаходяться в обігу

Готівка – представлена у вигляді грошових знаків (банкнот, купюр, монет) і використовується як засіб обігу та платежу.

Економічна корисність грошей полягає в тому, що:

- маючи абсолютну ліквідність, гроші можна обміняти на інший товар;

- гроші є найзручнішою формою накопичення багатства, а його зберігання в такій формі потребує мінімуму витрат;

- гроші мають унікальну власність – забезпечення зв’язку сучасного та майбутнього.

Гроші представляють товар особливого роду, здатний обмінюватися на усіх інші товари, отже, гроші - це загальний товарний еквівалент.

Гроші по їхній глибинній сутності - це відокремлений від товару образ його вартості, це форма руху вартості в повсякденній хазяйській практиці. Гроші як вартість - це засіб і міра здійснення торгових відносин між товаровиробниками.

Сутність та роль грошей виявляється в їх 5 функціях: Вартість товару, виражена в грошах, називається ціною. Цю функцію гроші виконують ідеально. При визначенні ціни товару необов'язково мати у своєму розпорядженні грошові знаки. Гроші, як міра вартості, самі повинні бути обмірювані, тобто мати масштаб цін (при цьому державою повинна бути визначена грошова одиниця з її дробовим розподілом і вмістом золота). Масштаб цін - це технічна, умовна, вольова, але об'єктивно необхідна категорія. Уже те положення, що функцію міри вартості гроші виконують ідеально, відкриває можливість заміни золотих грошових знаків іншими символічними грошовими знаками, наділеними державою визначеною грошовою силою.

Гроші - засіб обігу. Ця функція полягає в посередництві грошей у товарному обміні. Цю функцію виконують наявні грошові знаки, виконують її мимолітно, безупинно, переходячи з рук покупців у руки продавців, що використовують їх на закупівлі визначених товарів. Тому для покупців і продавців не має значення повноцінність грошових знаків, і золоті грошові знаки поступово в цій функції заміняються паперовими грошима (білетами державної скарбниці). Подібні грошові знаки в залежності від їхнього співвідношення з товарною масою можуть бути піддані інфляції.


Copyright © MirZnanii.com 2015-2018. All rigths reserved.