регистрация /  вход

Госбюджет, дефицит бюджета (стр. 1 из 31)

Міністерство Освіти України

Київський Державний Технічний Університет Будівництва та Архітектури

РЕФЕРАТ

З дисципліни «Основи економічної теорії»

Тема: «Держбюджет, бюджетні дефіцити, Державний борг»

Виконал :

Перевірила:

Скиценко В.Д.

Київ 1997 План реферату

1. Фінансова політика і доходи бюджету України

2. Фінансова стабілізація як основа фінансової політики

3. Доходи бюджету в системі управління економікою

4. Вдосконалення бюджетного процесу

5. Особливості збалансування місцевих бюджетів

6. Аналіз міжбюджетних відносин в Україні

7. Податкова політика і доходи бюджетів України

8. Деякі оцінки практики обслуговування державного боргу

9. Прямі бюджетні трансферти в системі міжбюджетних відносин

10. Фіскальна політика: необхідність збалансованого бюджету

11. Проблема державного боргу на прикладі США

12. Основні принципи формування зведеного бюджету України в 1997 році

13. Додатки

Єдиним хорошим бюджетом є збалансований бюджет.

Адам Сміт, 1776 р.

Хорошим правилом є те, що бюджет ніколи не повинен бути збалансованим - крім моменту, коли надлишок, що стримує інфляцію, змінюється на дефіцит, щоб боротися зі спадом.

Воррен Сміт, 1965 р.

ФІНАНСОВА ПОЛІТИІКА І ДОХОДИ УКРАЇНИ

Адміністративно-командна е кон омічна полі тика в СРСР призве ла до нерівномірного економічного розвитку усіх регіонів, створення неструктуризованого, неефективного та одноб окого народногосподарського комп­лексу. Функціонування адміністративно - командної системи сприяло роз­поді лу і перерозподілу більше 25 від сотків валового внутрішнього продук­ту СРСР, яки й вироблявся в Украї ни.

З проголошенням незалежності Ук раїни починається нов ий етап дер­жавотворення, формування в ласн ої н аціональної політики і розвитку сус­пільно-економічних відносин. Початком економічних перетворень в Ук­раїні стало прийняття Закону УРСР "Про економічну самостійність Ук­раїнської РСР" в ід 3 серпня 1990 ро ку. Згідно з ним Україна самостійно визначає економічний статус і страте гію соціально-економічного розпитку в інте ресах усього народу, а також розробляє і формує незалежну фінан­сову (бюдже тну, податкову, валютну) політику в контексті загальноде р­жавної економічної політики і займається її ви конанням.

Фінансова політика охоплює центральну ланку системи економічних відносин і відіграє провідну роль у реалізаці ї загальноде ржавних функцій. Організація і ре гулювання цих відносин здійсню ються відповідно до дію­чого (ф інансового правового поля, е тапу та стану суспі льно-економічного розвитку країни. Бе з врахування останнього політика стає гальмом роз­витку економічних відносин.

Фінансова політика має бути ж орсткою, але справедливою і активною, і повинна стимулювати економі чне зростання, захищати національні інтереси Та бу ти привабливою для суб’єктів іноземних країн. Побудова і формування фінансової політики - це досить складний процес.

Необхідно визначити п рі оритетні напрямки розвитку національного господарства та за структурною його перебудовою створити умови д ля пі дприємницької діяльності, захисту інтересів влас них товаровиробників та сприяння залученню іноземних інве стицій.

Не менш складною і відповідальною проблемою зали ш ається реалі за­ція стратегічних напрямків, визначення норм і методів їх забезпечення умов розвитку суспільства. Вибір норм і методів роботи передбачає про­цес формування національної економіки із врахуванням специфічних природно-кліматичних і геополітичних умов господарювання та розташу­вання України.

Розв иток суспільно- економічних відн осин в Україні підтверд жує не­обхідність якомога скорішого в ирішення проблеми фінансової стабіл ізац ії - основи загальнодержавної стабілізації і виходу з економічної кризи.

Зрозуміло, що це — робота не одного року, але вона має бути до кінця обгрунтованою, повинна враховувати можливі негативні наслідки і перед­бачати цивілізоване їх усунення, бути одночасно послідовною та перспек­тивною і, що не менш важливо - зр озумілою усім суб'єктам суспільно-економічних відносин.

Стабілізація у суспільстві і поступове економічне зростання вимагає проведення активної фінансової політики і забезпечення функціонування стабільної фінансової систе ми. При виріше нні зазначених проблем і, на­самперед, щодо одержання доходів бюд жету і забезпечення фінансування загальнодержавних видатків, необхідно боротися не з наслідками, а з причинами виникнення і розростання не гативних явищ у суспільстві.

Сьогодні основою для зняття фінансової напруги і врегулювання економічних інтересів стає при йняття указів Президента. Зрозуміло, що це вимушений захід, оскільки Ве рхов ною Радою України не прийнято цілий ряд законодавчих актів з питань) фінансової політики.

Необхідно здійснити реформуван ня фінансових відносин в країні та сформувати національну фінансову си стему. Це викликано насамперед тим, що в умовах формуван ня ринкових відносин фінанси нап овнюються новим змістом, їх роль і значення зростають, а функціональні можливості розширюються як в часі, так і в просторі. Фінанси як об'єктивна еконо­мічна категорія за своїм змістом в умо вах ринку мають виконувати регу­люючу та стимулюючу функції, а не лише фіскальну, як досі практи­кується. Це основні функції фінансів, які потребують детального аналізу, досконалого вивчення і розробки не обхі дних фінансово-правових норм з регулювання фінансових відносин і подальшого розвитку.

Фінанси одночасно виконують і контрольну функцію. Не претендую­чи на повну підтримку своїх поглядів, зазначу: функціональні можли­вості фінансів у процесі регулювання та стимулювання суспільно-еконо­мічного розвитку досить великі. Однак сьогодні вони в практиці викорис­товуються частково і зал ишаються нерозкритими. Це одна із причин того, що в Україні продовжує погіршуватись фінансовий стан ряду підпри­ємств, регіонів, держави в цілому, а розрахунково-платіжна дисципліна досягла критичного стану.

Взятий курс головним чином на фіскально - монетарні методи регулю­вання економічних відносин не завжди себе виправдовує і досить часто призводить до загострення економічних інтересів. В практиці необхідно дотримуватись принципу поєднання та узгодженості усіх методів державно - фінансового впливу на процес суспільного відтворення. Фінанси мають прий мати активну участь у в сіх стадіях суспільного відтворення, а не лише на стадії розподілу, як це відбувається сьогодні. Головне завдання фінансів - сприяти зростанню ефективності виробництва, стимулювати його розвиток та економію затрат як живої, так і у ре чевлен ої праці. Фінанси мають актив­но регулювати процес створення валового внутрішнього продукту, а не ли­ше його розподіл та перерозподі л. Практика вимагає фінансового впливу на весь процес кругообігу капіталу, сприяти його прискоренню, ефективному і ці льовому використанню матеріальних, трудових та грошо вих ресурсів.

Зрозуміло, що сьогодні фінансове регулювання т а с имулювання ефективності виробництва з находиться на стадії реформування, вимагає досконалого аналізу, вивчення, розробки та прийняття необхідних законо­давчих та нормативних актів з метою створення є диної ефективної фінан­сової системи регулювання суспільно-економічними процесами у державі.

Фінанси - об'єктивна економічна категорія, а необхідність їх функ­ціонування носить відповідно об'єктив ний характер. Держава використо­вує фінанси як інструмент управління суспільно-економічними процеса­ми. Об'єктивність, необхідність та е фективність - це основні принципи організації фінансових відносин, які не обхідн о враховувати при форму­ванні в ласної нац іональної фінансо вої політики.