регистрация /  вход

Система електронних платежів національного банку України (стр. 1 из 7)

Реферат на тему:

Система електронних платежів національного банку України

Система електронних платежів Національного банку Украї­ ни це загальнодержавна платіжна система, яка забезпечує здій­ снення розрахунків у електронній формі між банківськими устано­вами (та їхніми філіями) як за дорученнями клієнтів банків, так і за зобов 'язаннями банків один перед одним на території України.

Основними завданнями системи є:

задоволення потреб економіки, що реформується і розвива­ється;

удосконалення кредитно-монетарної політики, яку проводить
НБУ, через отримання оперативної та точної інформації про пере­міщення грошових коштів і стан кореспондентських рахунків;

виконання міжбанківського етапу всіх видів безготівкових
розрахунків;

мінімізація часу на виконання міжбанківських розрахунків та
на обіг грошових коштів;

високий рівень безпеки міжбанківських розрахунків;

надання широкого спектру послуг для користувачів;

високий рівень внутрішнього бухгалтерського обліку та
контролю;

мінімізація вартості банківського посередництва через опти­мізацію платіжних засобів і раціоналізацію систем.

Система електронних платежів НБУ виконує такі функції:

здійснення розрахунків між банками України в національній
валюті України та в низці іноземних валют;

ефективне використання тимчасово вільних ресурсів банків;

забезпечення контрольних функцій Національного банку за
станом кореспондентських рахунків комерційних банків;

надання інформаційних послуг учасникам розрахунків;

обмін екстреною інформацією стосовно проведення розра­хунків;

забезпечення надійності розрахунків;

багатоступеневий контроль достовірності даних на всіх стаді­
ях розрахунків;

багаторівневий захист інформації від несанкціонованого дос­
тупу, використання, викривлення та фальсифікації на всіх стадіях
оброблення;

— створення механізму впливу НБУ на порушників чинного за­
конодавства та норм банківської діяльності методом обмеження їх
обслуговування в СЕП.

Розрахунки за допомогою СЕП регламентуються відповідними документами Національного банку України. Це:

«Положення про міжбанківські розрахунки в Україні», за­
тверджене постановою Правління Національного банку України від
21 березня 1996 р.

«Інструкція № 7 про безготівкові розрахунки в господарсько­
му обороті України», затверджена постановою Правління Націо­нального банку України від 2 серпня 1996 р.

Порядок виконання міжбанківських розрахунків через внутрішньобанківські платіжні системи регулюється нормативними доку­ментами банків.

СЕП побудована як деревоподібно-мережна структура. На її нижньому рівні містяться банки — учасники електронних розрахун­ків. Середній рівень СЕП представлений мережею регіональних розрахункових палат (РРП). Це підрозділ регіонального управління Національного банку, який обслуговує банки, що є учасниками СЕП відповідного регіону.

На найвищому рівні СЕП розташована Центральна розрахункова палата (ЦРП), яка організовує функціонування СЕП у цілому та ке­рує діяльністю регіональних розрахункових палат.

Банки — учасники СЕП Києва та області обслуговуються в Цен­тральній розрахунковій палаті, тобто вони не мають окремої розра­хункової палати.

Складові СЕП. Система електронних платежів складається з:

прикладного програмного забезпечення;

телекомунікаційного середовища;

засобів захисту інформації.

У свою чергу, до прикладного програмного забезпечення входять:

програмно-технічні комплекси автоматизованих робочих
місць (АРМ) СЕП, призначені для виконання власне розрахунків;

системи резервування роботи СЕП, призначені для забезпе­чення поновлення її роботи у разі збоїв, відмов обладнання або ін­
ших надзвичайних ситуацій;

інформаційно-пошукова система, призначена для одержання
довідкової інформації про проходження платежів.

Програмно-технічні комплекси СЕП відповідають трьом рівням структури СЕП.

Рівень Центральної розрахункової палати. На цьому рівні за­стосовується програмно-технічний комплекс АРМ-1. Він призна­чений для керування роботою РРП у масштабах України. АРМ-1 виконує:

— перевірку правильності та узгодженості функціонування РРП;

синхронізацію роботи СЕП, тобто визначає час виконання
учасниками основних операцій;

контроль та балансування міжрегіональних оборотів;

захист системи від несанкціонованого втручання;

надання звітної інформації в цілому по системі;

виявлення аварійних ситуацій та спроб несанкціонованого
доступу.

Рівень регіональних розрахункових палат. На даному рівні викори­стовується програмно-технічний комплекс АРМ-2. Це — комплекс програмних та технічних засобів, призначений для обслуговування банків регіону та організації взаємодії з іншими розрахунковими па­латами. АРМ-2 здійснює:

обмін електронними розрахунковими документами та техно­логічною інформацією між РРП і банками цього регіону — учасни­ками СЕП;

ведення технічних кореспондентських (субкореспондентських) рахунків банків регіону;

обмін електронними розрахунковими документами з АРМ-2
інших РРП;

синхронізацію роботи учасників СЕП у межах регіону;

бухгалтерський та технологічний контроль за проходженням
платежів;

захист електронних розрахункових документів від несанкціо­нованого втручання;

застосування санкцій до порушників технології;

передавання результатів розрахунків на кінець робочого
дня до ОДБ регіонального управління Національного банку для
відображення проходження коштів через СЕП на реальних корра­хунках;

обмін з АРМ-1 ЦРП інформацією контрольного, технологіч­ного та звітного характеру;

надання звітних документів за підсумками проходження пла­тежів на рівні АРМ-1, АРМ-2, АРМ-3;

довідкові функції.

Рівень банків учасників СЕП. На цьому рівні використовується програмно-технічний комплекс АРМ-3. Це — комплекс програмних і технічних засобів, призначений для передавання, приймання та пе­ревірки файлів СЕП між банком — учасником розрахунків і регіо­нальною розрахунковою палатою. АРМ-3 виконує:

перевірку коректності пакетів електронних розрахункових
документів, підготовлених банком;

обмін пакетами платіжних документів та службовою (техно­логічною) інформацією з РРП;

передавання електронних розрахункових документів від/до
ОДБ банку;

захист документів від несанкціонованого втручання;

довідкові функції.

Електронні платіжні документи, що приймаються в СЕП, готу­ються в ОДБ банківської установи. ОДБ має забезпечувати коректне формування і захист електронних розрахункових документів та служ­бових повідомлень СЕП відповідно до вимог Національного банку.

Компоненти системи (програмне забезпечення АРМ СЕП, прог­рамні та апаратні засоби захисту, програмні засоби електронної пошти НБУ) надаються учасникам СЕП відповідними РРП. РРП і ЦРП отримують їх від структурних підрозділів Національного бан­ку, у функції яких входить розроблення і впровадження нових вер­сій компонентів системи.

З метою підвищення надійності та ефективності роботи СЕП Національний банк може змінювати технологічну структуру систе­ми та шляхи програмно-технічної реалізації її компонентів і вимага­ти від учасників відповідної адаптації їх програмно-технічних засо­бів ОДБ та технології роботи банків у СЕП. Терміни інформування учасників розрахунків про необхідність внесення змін до програм­но-технічного забезпечення визначаються Національним банком. Заміна програмно-технічних засобів і технології електронних розра­хунків відбувається за розпорядженням ЦРП у разі потреби після дослідної експлуатації системи у нових технологічних умовах.

Учасниками СЕП (прямими учасниками або користувачами) є:

операційне управління Національного банку України;

регіональні управління Національного банку;

управління Національного банку по м. Києву і Київській
області;

Центр міждержавних розрахунків Національного банку;

комерційні банки України та їхні установи, які мають корес­пондентські (субкореспондентські) рахунки в регіональних управ­
ліннях Національного банку і задовольняють технічні та технологі­чні вимоги роботи у СЕП.

Непрямими учасниками системи є банківські установи України та банки-нерезиденти України, які виконують міжбанківські розра­хунки у системі за посередництвом одного з прямих учасників.

Відповідальність прямих учасників є фінансовою й технічною і поширюється на установи, для яких вони є посередниками.

Користувачами СЕП можуть бути також банки-нерезиденти України, які укладають відповідні угоди з Національним банком.

Безпосереднє обслуговування клієнтів банків цією системою не здійснюється.

Права та обов'язки учасників СЕП регулюються двосторонніми угодами банків-учасників з регіональними управліннями НБУ — на ведення кореспондентських рахунків та на здійснення розрахунків у мережі розрахункових палат. Передбачена типова форма угоди.

Основні обов 'язки регіонального управління НБУ (розрахункової палати) стосовно банку — учасника СЕП такі:

забезпечувати своєчасне та якісне здійснення міжбанківських
розрахунків на регіональному та міжрегіональному рівнях;

виконувати через мережу розрахункових палат розрахунки,
учасником яких є комерційний банк, за умови дотримання банком
регламенту функціонування СЕП;

відображати підсумки розрахунків банку на відповідному ко­респондентському рахунку;

зберігати банківську таємницю та дотримуватися вимог бан­ківської безпеки згідно з «Положенням про систему захисту електронних банківських документів у системі електронних платежів
Національного банку України» (Додаток 6 до «Положення про між­
банківські розрахунки на Україні»);

Узнать стоимость написания работы
Оставьте заявку, и в течение 5 минут на почту вам станут поступать предложения!