регистрация /  вход

Удосконалення інвестиційної діяльності торгівельного підприємства (стр. 1 из 10)

Зміст Розділ 1 1. Удосконалення інвестиційної діяльності торгівельного підприємства 1.1. Економічна сутність інвестицій та основні поняття інвестиційної діяльності 1.2. Управління інвестиційною діяльністю та формування інвестиційної стратегії 1.3. Стадії інвестиційного процесу 1.4. Перспективні напрямки розвитку інвестиційної діяльності в Україні 1.5. Оцінка економічної ефективності інвестиційної діяльності підприємства Розділ 2 2. Методика виконання економічних розрахунків на торгівельному підприємстві 2.1. Зміст господарської ситуації 2.2. Завдання 2.3. Економічні розрахунки на умовному торгівельному підприємстві Висновки Додатки Перелік посилань

ВСТУП

Інвестиційна діяльність у державі є одним з основних напрямків розширення та відтворення основних фондів і виробничих потужностей господарства на базі науково-технічного прогресу, що уможливлює регулювання розвитку економіки, істотне підвищення її ефективності.

Економічні перетворення в Україні повинні бути націленими на вирішення найважливішого завдання - це радикальні зміни в системі управління економікою як на макрорівні, так і на мікрорівні (рівні підприємств і об'єднань).

Розпочата в Україні економічна реформа потребує пожвавлення господарського життя з метою забезпечення економічного зростання держави. Досягти цього можна на основі фінансової стабілізації, структурної перебудови, приватизації, створення ринку капіталів. Особливо складною є проблема відродження фінансового ринку як саморегульованої системи переливання капіталів, системи довгострокових інвестицій. Невід'ємним елементом ефективно­го механізму інвестування є система гарантій, яка покликана забезпечувати умови для досягнення кінцевих цілей фінансування [10].

На сучасному етапі розвитку ринку основним джерелом отримання новітніх конкурентноздатних технологій виступають іноземні інвестиції.

Нинішній механізм інвестиційної діяльності поки що неповний і немає методологічної основи. Не відпрацьовані такі напрямки, як фінансовий механізм інвестиційного процесу відтворення капіталу, механізм формування ресурсів і джерел інвестування на підприємстві, формування ринку цінних паперів та ін. Це зумовлює актуальність теми даної курсової роботи.

Мета роботи – дослідити шляхи удосконалення інвестиційної діяльності торгівельного підприємства та розрахувати основні фінансові показники його діяльності.

Основним завданням курсової роботи є:

· охарактеризувати економічну сутність інвестицій та основні поняття інвестиційної діяльності;

· сформулювати принципи управління інвестиційною діяльністю та формування інвестиційної стратегії;

· стадії інвестиційного процесу;

· дати характеристику перспективним напрямкам розвитку інвестиційної діяльності в Україні;

· навести методи оцінки економічної ефективності інвестиційної діяльності підприємства;

· розрахувати за вихідними даними про діяльність торгівельного підприємства наступні показники: товарооборот в купівельних і реалізаційних цінах, реалізаційну вартість товарів кожного виду, валовий дохід та його рівень, витрати обігу, показники продуктивності праці, ефективності використання основних фондів та оборотних активів, товарооборотністі, рентабельність діяльності торгівельного підприємства, прибуток.

Об’єктом дослідження є умовне торгівельне підприємство. Відомі наступні дані про діяльність торгівельного підприємства в 2004 році. Здійснюється торгівля трьома видами товарів: К , Л і М . Купівельна вартість товарів складала: по товарах виду К – 333 гривні за штуку, по товарах виду Л – 53 гривні за квадратний метр, по товарах виду М – 1033 гривень за штуку. Протягом року вказані товари реалізувались торгівельним підприємством за стабільними цінами при такому рівні торгівельної націнки: товари виду К – 33%, товари виду Л − 43%, товари виду М – 13%. В 2005 році торгівельне підприємство реалізувало покупцям 533 штук товарів виду К , 633 квадратних метрів товару виду Л і 433 штук товарів виду М .

Облікова чисельність персоналу торгівельного підприємства складала: з 1 січня 2005 року по 25 вересня 2004 року – 5 осіб а з наступної дати до кінця 2004 року – 6 осіб. Рівень витрат обігу складає 5,33%. Торгівельні площі складають 153 м2 . Вартість основних фондів торгівельного призначення станом на початок року 33300 грн., станом на кінець року 323300 грн. Залишки оборотних засобів торгівельного підприємства в 2005 році складали станом: на початок року 13300 грн., на початок другого кварталу 13330 грн., на початок третього кварталу 14233 грн., на кінець року 12333 грн. Питома вага товарних запасів у вартості оборотних засобів складає 40%. Підприємство займалося лише торгівельною діяльністю і ставка податку на прибуток 25%.

При написанні теоретичного розділу використані Закони України, спеціальна література, монографії, підручники, публікації в періодичних виданнях, матеріали Internet.

В Україні вивченням проблем інвестиційної діяльності, розробками напрямів розвитку цієї галузі займаються: Українська академія прогнозування та інвестицій, Академія будівництва, Інститут економіки НАН України та ін. Серед науковців можна назвати: академіки І. І. Лукінов, В.М. Геєць, к. ек. н. В. В. Роговий, О. І. Амоша та ін.

При виконанні курсової роботи використані методи аналізу, розрахунково-аналітичний метод, економіко-математичні методи.

Розділ 1

1 Удосконалення інвестиційної діяльності торгівельного підприємства

1.1 Економічна сутність інвестицій та основні поняття інвестиційної діяльності

Економічна діяльність суб’єктів господарювання значною мірою характеризується обсягами та формами інвестицій.

Термін „інвестиція” походить від лат. Invest , що означає вкладати. Нині інвестиції – це вкладання капіталу з метою подальшого його збільшення. Приріст капіталу в результаті його інвестування є компенсацією за ризик втрат від інфляції та неодержання процентів від банківських вкладень капіталу [14].

Джерелом приросту капіталу, основним мотивом інвестування є одержуваний прибуток. Обидва процеси – вкладання капіталу і одержання прибутку – відбуваються в певному поточному часі, а саме: можна поступово вкладати капітал, а потім одержати прибуток; паралельно вкладати капітал й отримувати прибуток; вкладати капітал з інтервалами, а через деякий час отримати прибуток. У першому випадку прибуток буде одержано одразу після завершення інвестування в повному обсязі; у другому випадку прибуток можливий за умови повного завершення процесу інвестування; у третьому випадку між періодом інвестування та одержанням прибутку минає певний час, що залежить від форми інвестування та особливостей інвестиційного проекту.

У сучасній зарубіжній літературі термін "інвестування" часто трак­тується як придбання цінних паперів (акцій, облігацій). В Україні цей термін ідентифікується з терміном "капітальні вкладення". Інвестиції в цьому разі розглядаються як вкладання у відтворення основних фондів (споруд, обладнання, транспортних засобів). Водночас інвестиції можуть спрямовуватись на поповнення обігових коштів, придбання нематеріаль­них активів (патентів, ліцензій, ноу-хау).

Окремі автори, визначаючи термін "інвестиції", вважають, що останні існують тільки у грошовій формі. Але інвестування капіталу може здійс­нюватися також у будь-якій іншій майновій формі або у формі немайнових активів (досвіду роботи, пакетів програм, інших форм інтелектуаль­ної власності); сукупності технічних, технологічних, комерційних та інших знань; виробничого досвіду; права використання землі, води, ре­сурсів, споруд, а також інших майнових прав.

Розрізняють інвестиції валові та чисті.

Валові інвестиції — це загальний обсяг інвестування за певний пе­ріод, що спрямоване на нове будівництво, придбання засобів виробницт­ва та приріст товарно-матеріальних засобів [14].

Чисті інвестиції — це сума валових інвестицій без суми амортизацій­них відрахувань у певному періоді [14].

Динаміка чистих інвестицій характеризує економічний розвиток під­приємства, галузі, держави. Якщо сума чистих інвестицій від'ємна, тобто обсяг валових інвестицій менший від суми амортизаційних відрахувань, це свідчить про зменшення обсягу випуску продукції. Якщо сума чистих інвестицій дорівнює нулю, це означає відсутність економічного зростан­ня, а якщо сума валових інвестицій перевищує суму амортизаційних від­рахувань, то це означає, що економіка розвивається.

Динаміка інвестування

Зі збільшенням обсягів чистих інвестицій збільшуються доходи. На обсяг інвестицій впливає багато факторів. Розглянемо основні з них. Обсяг інвестицій залежить від розподілу доходу на використання та заощадження.

В умовах низьких середньодушових доходів основна їх частина ви­трачається на споживання. Зі збільшенням доходів збільшується їх час­тина, спрямована на заощадження. Вона і є джерелом внутрішніх ін­вестиційних ресурсів. Залежність обсягу інвестицій від питомої ваги заощадженої частини доходів показана на рисунку 1.1 [15].

На обсяг інвестицій істотно впливає очікувана норма чистого прибут­ку. Як відомо, в умовах ринкової економіки прибуток є основним моти­вом інвестування. Зі збільшенням очікуваної норми чистого прибутку обсяг інвестицій збільшується (рисунок 1.2) [15].


Обсяг інвестицій, млрд. грн.

Рисунок 1.1 Залежність обсягу інвестицій від питомої ваги

заощадженої частини доходів


Обсяг інвестицій, млрд. грн.