Фондова біржа та цінні папери (стр. 1 из 4)

з макроекономіки«Фондова біржа та цінні папери» Донецьк - 2008

Зміст

Фондова біржа та біржові операції3

Історія розвитку бірж та основи їх організації у країнах з розвинутими ринковими відносинами . 3

Фондова біржа як організаційно оформлений, постійно діючий ринок, на якому здійснюється торгівля цінними папе рами . 7

Біржовий ринок України . 11

Функції, які виконує фондова біржа . 13

Цінні папери, їх види та характеристика. 15

Функції і роль цінних паперів в економіці18

Висновок. 20


Фондова біржа та біржові операції

Історія розвитку бірж та основи їх організації у країнах з розвинутими ринковими відносинами

Біржова торгівля товарами - механізм досить давній, що прийшов на зміну первісним формам продажу товарів великими партіями — караванній та ярмарковій торгівлі.

Історія розвитку біржової торгівлі налічує близько п'яти століть, хоча деякі спеціалісти, що досліджують питання фондо­вого ринку вважають, що прообрази біржової форми торгівлі бу­ли започатковані ще в Стародавній Греції та Римі, де законодавче встановлювались дати загальних зібрань торгівців — „коллегіа меркаторум", а також в Японії в І столітті до н. е. Щодо походжен­ня самого терміну „біржа", то його корені слід шукати в ла­тинській мові від слова гаманець, за історичними джере­лами в місті Брюгге існував заїзд - своєрідний середньовічний го­тель під назвою „Бурсе", що належав купецькій династії Ван дер Бурсів, що також займалися і обміном монет, готель прикрашав герб власників на якому були зображені три гаманці. В ньому зу­пинялися купці, що приїжджали в місто для укладання торгівельних угод з усіх кінців Європи, тут також проводилась торгівля векселями. Вираз „йти до Бурсе" поступово став звичним, увійшов у вжиток торгівців, ним стали називати місця звичних зустрічей торгівців і в інших європейських країнах, лише бри­танці не прийняли цей термін, вони й понині місце біржових опе­рацій називають „exchange", що означає „обмін, місце обміну". Розвиток фондових бірж був пов'язаний спочатку із зростанням державного боргу, тому що вкладені в облігаційні позики капіта­ли могли перетворюватися на гроші, та розвитком акціонерних товариств.

Перша фондова (та що торгувала грошовими коштами - фондами) біржа з'явилася в Антверпені (1531 р.), у середні віки то­варні біржі успішно функціонували в багатьох містах Європи: Ліоні (1549 р.), Тулузі (1549 р.), Лондоні (1556 р.), Амстердамі (1608 р.) Перші фондові біржі, як правило, виникали в містах, що були найбільшими портами Європи, куди походили торгівельні кораблі з усього світу, в тому числі із колоній. Ці кораблі були власністю акціонерних компаній. До того часу поки корабель не прийшов в порт жоден акціонер не знав збільшив він свій капітал чи навпаки — втратив, перебував у невизначеності, біржа ж дозво­ляла акціонеру-песимісту, продати свою частку в кораблі та Його вантажі тим, хто був більш оптимістичним та схильним до ризику.

Природно, що покупці-оптимісти були людьми поміркова­ними і згоджувалися придбати долю в кораблі із незавершеним рейсом лише за частину її фактичної вартості (частка торгівця в вартості корабля та його вантажу у випадку успішно завершеного рейсу). Так виник курс частки у вартості корабля та його вантажу - прообраз курсу сучасної акції. Цей курс постійно коливався за­лежно від того, які вісті приходили в порт від команд суден, що вже завершили свої рейси і повернулися. При отриманні поганих вістей (корабель загинув під час бурі чи потрапив до рук піратів) власники намагалися як можна швидше продати свою частку за найменшу ціну, міркуючи, що краще мати „ хоча б синицю в ру­ках", при отриманні гарних вістей, все відбувалося в протилежно­му порядку, учасники торгів намагалися викупити не лише прода­ну свою частку, але й чужу і навіть за більш високу ціну, розрахо­вуючи, що дохід від успішного рейсу покриє всі витрати і забезпе­чить прибуток („журавель в небі"). Так і починала своє життя фондова біржа — місце торгівлі між людьми, що намагалися за­зирнути в майбутнє і збільшити свій капітал за рахунок більш точного передбачення подій.

На середньовічних біржах нерідко угоди укладалися за зразками товару, який мав згодом надійти. В момент укладання угоди на біржі визначалась і погоджувалася ціна товару, що доз­воляло уникати можливих цінових змін на момент реальної по­ставки. Згодом на біржах була проведена стандартизація товарів: тобто впроваджено середні норми їх якості, що дало змогу не по­ставляти товарів на самі торги і сприяло запровадженню ф'ючерсних угод. Велику роль в розвитку світової біржової торгівлі відіграла Амстердамська біржа, яка надовго стала найваж­ливішою біржею світу, головним носієм прогресу в галузі біржо­вої торгівлі. Важливим фактом в історії Амстердамської біржі бу­ло те, що вона першою ввела в свій обіг акції. В XVIIIст. на Ам­стердамській біржі котирувались цінні папери 44 найменувань, серед яких значне місце займали акції та облігації державних позик. Амстердамська біржа мала характер універсальної біржі - фондової, товарної, валютної і зберегла свій характер до наших днів. В Англії, США, та інших країнах фондові біржі відділилися від товарних.

Становлення Лондонської біржі має тісний зв'язок з іменем російського царя Івана IV Грозного та капітана Річарда Ченселлора, „нещаслива" подорож якого до Китаю закінчилась посольством до Москви та грамотою російського царя про надання англійським кораблям повної свободи, що було приводом до заснування великої торгівельно-мореходної компанії в Лондоні “Moscow’scompany”, що затвердила систему акціонування капіталу та започаткувала відкриття Лондонської фондової біржі.

В самій же Російській імперії біржі з'явилися лише за часів Петра І Романова, в XVIIIст. Перша біржа була організована — в Санкт-Петербурзі в 1703 році і проіснувала майже 100 років. Згодомвиникли Одеська (1796 р.) і Кременчуцька (1834 р.) біржі, а наприкінці XIX ст. в Росії налічувалося вже 114 бірж.

Спочатку на Петербурзькій біржі котирувались іноземні векселі та облігації державних позик, а з 1827 р. почали котируватися акції, але відігравати значну роль в економічному житті країни вона стала лише в XIX ст. Стабільна робота біржі з щоденним котируванням цінних паперів почалась після затвердження її статуту в 1870 р. У 1900 р. на Петербурзькій фондовій біржі було створено фондовий відділ, що започаткував створення в країні єдиної централізованої фондової біржі, яка отримала право здійснювати котирування цінних паперів у масштабах всієї імперії. Положенням Міністерства фінансів Російської імперії «Про утворення на Санкт-Петербурзькій біржі відділу» передбачалося, що бюлетень Фондового відділу є офіційним документом, а наведені в ньому курси й ціни є обов'язковими при укладанні угод на всій території країни.

На території України фондові біржі почали діяти значно пізніше, ніж у Росії, оскільки після створення біржі в Санкт-Петербурзі рівень товарного виробництва і торгівлі в Росії були ще тривалий час недостатніми для широкого розвитку біржової торгівлі. Протягом майже цілого століття Санкт-Петербурзька біржа залишалася єдиною в Росії. У 1796 р. було відкрито біржу в Одесі, в 1816 р. — у Варшаві, в 1834 р. — в Кременчуку, (1834 р.) в 1837 р. — у Москві та деяких інших містах. Після реформи 1861 р. у Росії прискореними темпами почали встановлюватися капіталістичні відносини, кількість бірж значно зросла. На тери­торії України відкрились біржі в Києві (1869), Харкові (1876), Миколаєві (1885) та ін.

На Київській біржі проводились операції з державними цінними паперами, акціями цукрових заводів, облігаціями при­ватних підприємств, векселями, заставними листами, золотом, сріблом. Специфічно київськими паперами, які постійно котиру­вались на Київській біржі, були цінні папери міських кредитно-фінансових закладів, місцевих машинобудівних та чавунопла­вильних заводів. Протягом 90-х років у Києві сформувався вто­ринний ринок паперів цукрових заводів, промислових товариств та комерційних банків. У 1907—1908 роках у зв'язку із зростан­ням експорту цукру виникли специфічні цінні папери, пов'язані з правами на вивіз цукру, які мали риси строкових угод. У роки Першої світової війни діяльність бірж припинилася. У серпні 1914 р. була закрита також Київська біржа, проте у вересні вона відновила свою роботу неофіційно. Контракти укладались на біржі навіть в 1916—1917 роках. Функціонування фондового рин­ку в імперії перервалося подіями 1917 р., а потім знову відновило­ся на деякий час у роки непу. Перші товарні біржі виникли в 1921 р., а в 1923 р. при деяких з них були відкриті фондові відділи, при­значені для визначення курсу червінця і впорядкування валют­них операцій державних органів та кооперації. Згодом там почали розміщувати державні позики. У 1930 р. з ліквідацією багатоу­кладності в економіці» посиленням командно-адміністративної системи потреба в біржовій торгівлі відпала, і в країні ринок цінних паперів перервав своє існування на довгі роки.

Відновлення діяльності фондових бірж в Україні відбулося після проголошення нею незалежності. 29 жовтня 1991 року була зареєстрована перша Українська фондова біржа (УФБ), а вже 2 січня 1992 року розпочалася її практична діяльність, що стало по­чатком відновлення національного ринку цінних паперів. Крім неї нині на фондовому ринку цінних паперів проводять торги Київська міжнародна фондова біржа (КМФБ); Українська міжбанківська валютна біржа (УМВБ); Донецька фондова біржа (ДФБ); Придніпровська фондова біржа (ПФБ), Українська міжнародна фондова біржа (УМФБ), Кримська фондова біржа (КФБ). Крім бірж на організованому фондовому ринку України діють дві торго­вельно-інформаційні системи: „Перша фондова торгівельна систе­ма" - „Технічний центр „ПФТС" та „Південноукраїнська торго­вельно-інформаційна система"- „Південь-Сервер"


Copyright © MirZnanii.com 2015-2018. All rigths reserved.