регистрация /  вход

Транскордонне співробітництво (стр. 1 из 4)

Курсова робота

Транскордонне співробітництво


ЗМІСТ

ВСТУП

РОЗДІЛ 1. Особливості геополітичного розташування Закарпатської області

РОЗДІЛ 2. Форми економічного співробітництва прикордонних територій

РОЗДІЛ 3. Завдання та перспективи розвитку транскордонного співробітництва закарпатської області

Висновки

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ


ВСТУП

Сучасні міжнародні відносини характеризуються досить інтенсивними інтеграційними процесами, серед яких важливу роль відіграє транскордонне співробітництво. Україна завдяки вигідному геополітичному положенню має великі потенційні можливості щодо його розвитку, оскільки 19 з 25 регіонів держави є прикордонними, а зовнішній кордон є найдовшим серед європейських країн. Підтримка транскордонного співробітництва прикордонних регіонів є інструментом соціально-економічного розвитку регіонів та пом'якшення територіальних диспропорцій.

Упродовж останніх років Україна стала активним учасником європейських інтеграційних процесів, що, не в останню чергу, зумовлюється існуванням спільних кордонів із країнами які вже є членами Європейського Союзу. Унікальність Закарпатської області полягає в тому, що на її території проходять кордони України з чотирма державами, а саме з Польщею, Словаччиною, Угорщиною та Румунією. Специфікою Карпатського регіону, який сформований прикордонними територіями згаданих країн, є подібність тенденцій соціально-економічного розвитку: периферійність розташування щодо національних центрів, різноманітність етнічного складу населення, відставання у темпах розвитку від решти території національних держав. У сучасних соціополітичних та економічних умовах найбільш ефективним шляхом вирішення спільних проблем розвитку та поглиблення взаємовигідних контактів між населенням сусідніх країн є транскордонне співробітництво.

Проблемами дослідження міжрегіонального та транскордонного співробітництва в Україні займаються науковці Відділення Інституту світової економіки і міжнародних відносин НАН України (м. Ужгород), Інституту регіональних досліджень НАН України (м. Львів), Інституту проблем ринку та економіко-екологічних досліджень НАНУ (м. Одеса) та інші.

Наукові дослідження цих проблем здійснюють багато вітчизняних науковців: З. Бройде, В. Будкін, Б. Буркінський, О. Вишняков, С. Гакман, М. Долішній, В. Євдокименко, Є. Кіш, М. Козоріз, М. Лендьєл, Н. Луцишин, П. Луцишин, В. Ляшенко, Ю. Макогон, М. Мальський, A. Мельник, В. Мікловда, A. Moкій, В. Пила, С. Писаренко, І. Студенніков та вчені інших країн: П. Еберхардт, Р. Федан, Т. Коморніцкі, T. Лієвські, З. Макєла, M. Ростішевскі, А., Стасяк, З. Зьоло (Польща), Б.Борісов, М. Ілієва (Болгарія), С.Романов, В. Білчак, Л. Вардомський, Й. Звєрєв (Росія), П. Кузьмішин, Ю. Тей (Словаччина), Д. Віллерс (Німечина), Р. Ратті, Г.-М. Чуді (Швейцарія) та інші.

Актуальність теми даної курсової роботи полягає в тому, що транскордонне співробітництво є одним із найперспективніших напрямків економічного розвитку України та Закарпатського регіону зокрема. По своєму геополітичному положенню Україна, 19 з 25 областей якої є прикордонними, а зовнішній кордон є найдовшим серед європейських країн, має великі потенційні можливості розвитку прикордонного та транскордонного співробітництва.

Метою нашої курсової роботи є висвітлення теоретичних та практичних аспектів транскордонного співробітництва в контексті розвитку Закарпатського регіону.

Відповідно до визначеної мети ми поставили перед собою ряд наступних задач:

- розглянути особливості геополітичного розташування Закарпатської області;

- визначити форми економічного співробітництва прикордонних територій;

- проаналізувати завдання та перспективи розвитку транскордонного співробітництва Закарпатської області.

Об’єктом дослідження є сукупність економічних відносин, що формуються в умовах євроінтеграції та розвитку транскордонного співробітництва.

В процесі написання даної курсової використано сукупність загальнонаукових методів: метод аналізу наукових праць, метод аналізу статистичних даних, метод порівняння.

Курсова робота складається зі вступу, трьох розділів, висновків, списку використаної літератури та додатків. В першому розділі роботи «Особливості геополітичного розташування Закарпатської області» розглядається своєрідність соціально-економічного розвитку регіону в світлі його геополітичного розташування. В другому розділі «Форми економічного співробітництва прикордонних територій» висвітлюються теоретичні аспекти транскордонного співробітництва. В третьому розділі «Завдання та перспективи розвитку транскордонного співробітництва Закарпатської області» аналізуються основні проблеми та перспективи економічного розвитку Закарпатської області в контексті євроінтеграції та транскордонного співробітництва.


РОЗДІЛ 1. ОСОБЛИВОСТІ ГЕОПОЛІТИЧНОГО РОЗТАШУВАННЯ ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Закарпаття є складовою частиною України. Але має цілий ряд особливостей, які позначилися як на економічному, так і на політичному та етнічному розвиткові краю. Займаючи важливе географічне положення на південних схилах Українських Карпат, Закарпаття, що в рівні часи називалося «Карпатська Русь», «Угорська Русь», «Підкарпатська Русь», «Карпатська Україна», «Закарпатська Україна», з давніх часів було своєрідним «містком зв'язків» між Північною і Південною, Східною і Західною Європою. Не лише шляхи сполучення перетиналися тут, але й стикалися політичні концепції європейської і особливо східноєвропейської історії.

На сьогодні Закарпаття – наймолодша область України, що розташована на крайньому її заході з територією 12,8 тис. кв. км, населенням в 1,2 млн. чоловік. Адміністративно-територіальний устрій складають 13 районів, 10 міст, 4 з яких – обласного підпорядкування. Всього в області 608 населених пунктів [11, с. 10].

За своїм геополітичним розташуванням, природно-кліматичними особливостями Закарпаття має свою специфіку. Це єдина з областей України, яка .межує з чотирма зарубіжними країнами – Угорщиною, Польщею, Румунією і Словакією. 70 відсотків території її складають гірські та передгірські зони, що зумовлює унікальність природного ландшафту, багатство і розмаїття ресурсного потенціалу краю. Область є багатонаціональною. Основним і корінним населенням є українці (78,4%). Проживають також угорці, росіяни, румуни, словаки, цигани, всього понад 30 національностей [11, с. 14].

Ці особливості визначають і своєрідність соціально-економічного розвитку регіону і колорит його традицій, побут людей, його минуле та сьогодення. В умовах реформування економічних відносин акцент робиться на розвиток пріоритетних галузей господарювання – лісова та деревообробна промисловість, легка і харчова галузі, розвиток прикордонного співробітництва, рекреації й туризму тощо. Основна увага приділяється подальшій структурній перебудові всього народногосподарського комплексу, залученню в економіку вітчизняних та зарубіжних інвестицій, розвитку малого і середнього бізнесу, ефективному використанню природно ресурсного потенціалу. Область є серед лідерів в Україні за часткою вкладених на кожного її жителя інвестицій [Додаток А].

Унікальність Закарпатської області полягає в тому, що на її території проходять кордони України з чотирма державами, зокрема з Польщею на північному заході (довжина кордону складає 33.4 км.), Словаччиною на заході (довжина кордону – 98.5 км), Угорщиною на півдні (довжина кордону – 130 км.) та Румунією на південному сході (довжина кордону – 205.4 км.). Визначаючи чотири виміри характеристики політико-географічного розташування Закарпаття, українські вчені М.І. Долішній, Г.С. Ємець, О.С. Передрій підкреслюють специфіку прикордонного регіону:

- по-перше, це специфіка географічного розташування по відношенню до території всієї України;

- по-друге, це специфіка географічного розташування по відношенню до країн Центральної Європи;

- по-третє, це економіко-географічне розташування по відношенню до загальноєвропейських (включно і України) транспортних комунікацій;

- по-четверте, це соціально-економічне і соціально-демографічне розташування (народонаселення) [11, с. 19].

В недалекому історичному минулому Закарпатська область разом з окремими територіями вищезгаданих держав-сусідів протягом століть входили до складу Австро-Угорщини та пізніше до Угорщини. Тому, політичні умови, географічна близькість, постійні економічні і господарські зв’язки, міграційні процеси, інші фактори не могли не позначитись на формуванні співробітництва між ними. Співпрацю Закарпатської області із відповідними прикордонними регіонами сусідніх центральноєвропейських держав засвідчують підписані міжнародні угоди та інші документи.

У 1993 році за участю прикордонних територій України (4 адміністративні області, в тому числі Закарпатська), Угорщини (5 округів), Польщі (4 регіональні територіальні одиниці), Словаччини (13 районів) та Румунії (5 адміністративних одиниць) створено єврорегіон «Карпатський Євро регіон». Спільними рисами країн-учасниць Карпатського єврорегіону є географічне розташування, спільне історичне минуле, культурно-конфесійна спадщина, сучасний стан цих територій – всі вони є периферійними у власних державах і тому вимушені спиратися один на одного, кліматичні умови, спільні мовні риси, економічний розвиток та інфраструктура, бажання регіональних та місцевих органів влади єврорегіону співпрацювати [19, с. 22]. Геоекономічні вигоди прикордонних територій Карпатського єврорегіону полягають у розташуванні їх на перехресті транс’європейських і євразійських торгівельно-економічних, транспортно-інфраструктурних, виробничо-коопераційних, сировинно-енергетичних та інших потоків.