регистрация /  вход

Товарна політика ВАТ Вентиляторний завод "Гермес" (стр. 1 из 3)

Зміст

1. Коротка характеристика ВАТ Вентиляторний завод «Гермес». 2

2. Життєвий цикл продукту ВАТ Вентиляторний завод «Гермес» 5

3. Товарна політика ВАТ Вентиляторний завод «Гермес». 7

4. Зробити взаємозв'зок товарної політики із стратегією розподілу і маркетинговою ціновою політикою ВАТ Вентиляторний завод «Гермес». 11

5. Конкуренція і антиделенінгова діяльність ВАТ Вентиляторний завод «Гермес». 14


1. Коротка характеристика ВАТ Вентиляторний завод «Гермес»

Базою аналізу є ВАТ Вентиляторний завод «Гермес», який розташований в м. Вінниця та здійснює постійну діяльність щодо виготовлення промислових вентиляторів та інших товарів з металу для реалізації як промисловим підприємствам, так і населенню.

В організаційній структурі підприємства прослідковується японська модель організації виробничої системи (рис. 1).


Рис. 1. Організаційна структура ВАТ Вентиляторний завод «Гермес»

Керівництво підприємством здійснюють не його власники, а висококваліфіковані менеджери, які ведуть переговори з покупцями промислових вентиляторів та кондиціонерів та укладають угоди на майбутні поставки вентиляторів як на внутрішній ринок, так і на закордонні ринки. Бухгалтерська служба підприємства веде відображення господарських операцій діяльності ВАТ Вентиляторний завод «Гермес» в бухгалтерському обліку та фінансовій звітності на основі Міжнародних стандартів фінансової звітності, що позиціонує підприємство на зовнішніх ринках та дає змогу надавати фінансову звітність зацікавленим закордонним користувачам в доступній формі. Бухгалтерська служба підприємства також утворює систему внутрішнього контролю на підприємстві, що унеможливлює будь-які зловживання зі сторони працівників підприємства та матеріально-відповідальних осіб.

Визначальною характеристикою організаційної структури підприємства є відсутність структурного підрозділу склад, що пояснюється діяльністю відділу логістики ВАТ Вентиляторний завод «Гермес», який працює по японській методиці «точно в термін», тобто підвезення необхідної кількості економічних запасів до робочого місця працівника згідно плану виробничого процесу підприємства, що унеможливлює крадіжки запасів підприємства та сприяє повному та своєчасному використанню всіх товарно-матеріальних запасів підприємства, окрім того дана організація виробничої системи ліквідує технологічні перерви в виробництві для постачання товарно-матеріальних цінностей на робоче місце кожного працівника, що підвищує продуктивність праці та рентабельність продукції підприємства, а отже, надає конкурентні переваги продукції підприємства в порівнянні з аналогічною за технічними характеристиками продукцією інших виробників. Вся вироблена продукція тестується, сертифікується та одразу по залізничній колії транспортується замовникам.

Відділ прогресивного маркетингу прогнозує та оцінює кон’юнктуру ринків промислових вентиляторів та кондиціонерів України в розрізі окремих галузей промисловості та регіонів та закордону з метою встановлення об’єктивних потреб в нових технічних характеристиках промислових вентиляторів та кондиціонерів.

В рамках бурхливої науково-дослідної та к конструкторсько-дослідної роботи діє відділ НДКДР, який на основі запитів замовників здійснює розробку новітніх промислових вентиляторів та кондиціонерів. Підприємство інвестує щорічно в діяльність даного відділу понад 3 млн. грн., що забезпечує постійне оновлення товарного асортименту підприємства та надає йому конкурентні переваги в порівнянні з іншими виробниками. На підприємстві діє служба охорони, яка не лише забезпечує правопорядок на території підприємства, але й реалізує заходи з підвищення рівня охорони праці на підприємстві, тому трудовий колектив ВАТ Вентиляторний завод «Гермес» працює в безпечних, екологічно чистих умовах діяльності.

ВАТ Вентиляторний завод «Гермес» має свої представництва в м. Москва (Росія), Париж (Франція), Мюнхен (Німеччина) та веде активну наукову співпрацю з провідними світовими компаніями з виробництва промислових вентиляторів та кондиціонерів. Активна зовнішньоекономічна наукова діяльність дозволяє обмінюватися досвідом та стажувати трудовий колектив підприємства як власне в Відділі розвитку техніко-економічної підготовки персоналу на ВАТ Вентиляторний завод «Гермес», так і на підприємствах партнерів закордоном. Окрім того, виробнича система підприємства має добре розвинену соціальну інфраструктуру, в тому числі дитячий садок, школу для дітей працівників підприємства, басейн, спортивні зали, палац культури та відпочинку. Дана нематеріальна мотивація працівників забезпечує високу продуктивність праці, відповідальність за результати роботи та високу якість продукції.

ВАТ Вентиляторний завод «Гермес» не має аналогів по рівню техніко-економічного забезпечення виробництва та навчання персоналу на тернах України серед підприємств, що випускають промислові вентилятори та кондиціонери, веде постійну науково-дослідну роботу, інвестиційну діяльність та гнучку цінову політику, що забезпечує їй конкурентні переваги як на внутрішньому, так і на зовнішньому ринках промислових вентиляторів та кондиціонерів.


2. Життєвий цикл продукту ВАТ Вентиляторний завод «Гермес»

Основною продукцією ВАТ Вентиляторний завод «Гермес» є:

· вентилятори і повітродувки низького тиску;

· вентилятори осьові;

· вентилятори промислові;

· вентилятори пилові;

· вентилятори радіальні;

· вентилятори центробіжні, центробежні високого тиску;

· димососи;

· обладнання вентиляційне;

· агрегати пиловідсмоктувальні.

Життєвий цикл продукту ВАТ Вентиляторний завод «Гермес» співпадає з науковими розробками життєвого циклу товару та складається з наступних етапів:

· Розробка – упродовж цього періоду компанія знаходить і втілює в життя нову ідею. Тоді ж обсяг продажу дорівнює нулю, а обсяги інвестицій зростають разом із наближенням до завершальної стадії етапу;

· Виведення на ринок починається з першої появи товару на ринку. Завоювання ринку потребує часу, тому обсяг продажу зростає повільно. Прибутки на цьому етапі від'ємні чи невисокі через незначний обсяг продажу чи високі витрати на маркетингові заходи. Витрати на просування товару порівняно високі, оскільки необхідно проінформувати покупців про новий товар і надати їм можливість випробувати його;

· Зростання – якщо новий товар користується попитом, він переходить на етап зростання. Зростає обсяг продажу товару. На цьому етапі відбувається постійне зростання прибутку, оскільки витрати на просування співвідносяться з дедалі більшими обсягами продажу, а витрати виробництва на одиницю продукції знижуються. Головним завданням реклами стає не ознайомлення споживачів з товаром, а підтримка прихильності до товару та рішення про купівлю, в певний момент компанія може знизити ціну, щоб залучити нових покупців. На етапі зростання у компанії виникає необхідність шукати компроміс між великою часткою ринку та високим поточним прибутком. Витрачаючи великі кошти на вдосконалення товару, просування та розподіл, компанія може завоювати панівне становище на ринку. У цьому разі, однак, вона відмовляється від максимального поточного прибутку, сподіваючись повернути його на наступному етапі;

· Зрілість – зростання обсягу продажу сповільнюється, оскільки основна маса потенційних покупців уже придбала товар. Рівень прибутку залишається незмінним чи знижується внаслідок збільшення витрат на маркетингові заходи, спрямовані на захист товару від конкурентів. Етап зрілості триває довше, ніж попередні етапи. Уповільнення темпів зростання обсягів продажу відбувається внаслідок появи багатьох виробників і великої кількості товару;

· Занепад – зниження обсягів продажу та скорочення прибутків. Зменшення обсягів продажу може пояснюватися багатьма причинами, такими як технічний прогрес, зміна смаків споживачів, посилення конкуренції. Компанії можуть припинити свою діяльність на ринку після того, як обсяги продажу та прибутку почнуть зменшуватися. Ті, що залишаються, можуть скоротити бюджет просування, знизити ціни або відмовитися від менших сегментів ринку і другорядних каналів збуту. Підтримка слабкого товару може бути для компанії надто дорогою.

3. Товарна політика ВАТ Вентиляторний завод «Гермес»

Для забезпечення ефективної господарської діяльності та отримання прибутку більшість фірм проводять маркетингові дослідження ринку, серед яких особливе місце займає сегментація ринку, тобто групування і поділ ринку на окремі частки (сегменти) за певними ознаками: товарознавчими (за принципом комплексного споживання товарів), територіальними, географічними, демографічними, соціальними, обсягами платоспроможного попиту, купівельним мотивацій покупців, духовними, етнографічними, культурними та ін.

Кон'юнктурні дослідження окремих сегментів ринку дають можливість аналізувати ситуацію, що склалась на ринку, встановити причинний характер цих явищ і скласти прогноз ринку, на підставі якого розробити програму розвитку ринку, кращого задоволення попиту й одержання прибутку. В результаті сегментації ринку підприємство виділяє окремі сегменти ринку – відокремлені і згруповані за певними ознаками частки товарного або регіонального ринку.

Визначається ступінь масовості попиту як відношення суми реалізованих товарів до загальної чисельності потенційних покупців (споживачів). Аналізуються обсяги поставок товарів на ринок і відповідність їх попиту населення, визначається ступінь збалансованості попиту і пропозиції товарів. Даються прогнозні оцінки індексу цін, оцінюється здатність торгівлі забезпечити безперебійний продаж товарів, а також купівельна спроможність і споживчі наміри покупців, визначаються основні конкуренти на ринку, їхні сильні і слабкі сторони, місце на ринку і, виходячи з цього, стратегія дій на ринку.