регистрация /  вход

Формування та ефективність використання виробничого капіталу в сільському господарстві (стр. 1 из 6)

НАЦІОНАЛЬНИЙ НАУКОВИЙ ЦЕНТР

ІНСТИТУТ АГРАРНОЇ ЕКОНОМІКИ

УКРАЇНСЬКОЇ АКАДЕМІЇ АГРАРНИХ НАУК

КРЯЧКО Валентина Григорівна

УДК 338.43: 330.14

ФОРМУВАННЯ ТА ЕФЕКТИВНІСТЬ ВИКОРИСТАННЯ ВИРОБНИЧОГО КАПІТАЛУ В СІЛЬСЬКОМУ ГОСПОДАРСТВІ

08.00.03 – економіка та управління національним господарством

Автореферат

дисертації на здобуття наукового ступеня

кандидата економічних наук

Київ – 2008


Дисертацією є рукопис

Робота виконана в Кіровоградському національному технічному університеті Міністерства освіти і науки України

Науковий керівник: кандидат економічних наук, старший науковий співробітник КІСІЛЬ Микола Іванович, Національний науковий центр “Інститут аграрної економіки” УААН, завідувач відділу інвестицій
Офіційні опоненти: доктор економічних наук, професор, академік УААН АНДРІЙЧУК Василь Гаврилович, Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана, професор кафедри економіки агропромислових формувань
кандидат економічних наук, БЕРЕЗОВСЬКА Людмила Олексіївна, Національний аграрний університет Кабінету Міністрів України, доцент кафедри податкової та страхової справи

Захист відбудеться 22.04.2008 р. о _15_ годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.350.01 у Національному науковому центрі “Інститут аграрної економіки” УААН за адресою: 03680, м.Київ, МСП, вул. Героїв оборони, 10, 3-й поверх, конференц-зал, к.317.

З дисертацією можна ознайомитися у бібліотеці Національного наукового центру “Інститут аграрної економіки” УААН за адресою: 03680, м.Київ, МСП, вул. Героїв оборони, 10, 2-й поверх, к. 212.

Автореферат розісланий 21.03.2008 р.

Вчений секретар

спеціалізованої вченої ради,

кандидат економічних наук О.Г. Шпикуляк


ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ

Актуальність теми. Функціонуючий нині в сільському господарстві України виробничий капітал сформовано у процесі становлення та розвитку ринкових відносин. Внаслідок приватизації майна державних підприємств і реорганізації КСП державну та колективну власність було трансформовано у приватну. Поширення приватної власності у сільському господарстві в свою чергу зумовило необхідність формування відносин власності на землю і майно як на виробничий капітал.

Після реорганізації КСП загострилися проблеми збереження, відтворення та ефективного використання виробничого капіталу в сільському господарстві, особливо в умовах переважаючих орендних відносин. Нині процеси формування виробничого капіталу в сільському господарстві не завершено, що заважає його ефективному використанню. Поки що не створені необхідні умови для швидкого реінвестування виробничого капіталу, зокрема земельного, в інші його форми. Тому розв’язання проблеми формування й ефективного використання виробничого капіталу в сільському господарстві потребує здійснення глибоких досліджень.

Сутність категорії “капітал” і різноманітні аспекти його формування та використання досліджували такі зарубіжні й вітчизняні вчені як В.В. Бланк, В.Д. Камаєв, Дж. Кларк, К. Маркс, Дж. Міль, І.А. Радаєв, Д. Рікардо, П. Самуельсон, Ж.Б. Сєй, А. Сміт, В.М. Сутурміна, Ж. Тюрго, Дж. Хікс, К. Хейнц. Питання формування й ефективного використання капіталу в умовах становлення ринкових відносин у сільському господарстві вивчали В.Г. Андрійчук, В.О. Білик, Л.О. Березовська, П.І. Гайдуцький, С.А. Галузинський, В.С. Дієсперов, М.Я. Дем’яненко, П.А. Лайко, О.А. Олексюк, П.Т. Саблук, М.П. Сахацький, В. Ткаченко та ін. Інвестиційні процеси в сільському господарстві, їхню ефективність та процеси відтворення капіталу досліджували М.І. Кісіль, М.Ю. Коденська, Г.М. Підлісецький, П.Т. Саблук, Ф. Ярошенко. Аспекти земельного капіталу розглядали О.А. Кашенко, М.Й. Малік, В.Я. Месель-Веселяк, М.М. Федоров, В. Ярмоленко та інші вчені, а людського капіталу – О.М. Бородіна, О. Грішнова, В.С. Дієсперов, В. Куценко, О.Г. Шпикуляк та ін.

Проте окремі аспекти формування й ефективності використання виробничого капіталу в сільському господарстві потребують подальшого дослідження. Відсутні єдині підходи до визначення сутності категорії виробничого капіталу в сільському господарстві. Недостатньо вивчені питання включення вартості землі до складу капіталу в сільському господарстві та ефективності його використання, методи визначення ефективності використання виробничого капіталу в умовах орендних відносин, регіональні особливості формування і використання виробничого капіталу в сільському господарстві. Це зумовлює доцільність поглибленого вивчення теоретичних та практичних засад формування і використання виробничого капіталу в сільському господарстві, а, отже, й актуальність теми дисертаційного дослідження.

Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертаційна робота виконана як складова частина держбюджетної науково-дослідної теми Кіровоградського національного технічного університету “Аналіз ефективності інвестицій в АПК” (№ держреєстрації 0104U0005813) та науково-дослідних робіт відділу інвестицій Національного наукового центру “Інститут аграрної економіки” УААН за темою “Розробка пропозицій щодо активізації інвестиційного процесу в аграрному секторі економіки” (№ держреєстрації 0106U000577).

Мета і завдання дослідження. Метою дисертаційної роботи є теоретичне обґрунтування та розробка пропозицій стосовно активізації процесів формування і підвищення ефективності використання виробничого капіталу в сільському господарстві. Досягнення цієї мети зумовило необхідність постановки та розв’язання завдань щодо:

- узагальнення теоретичних засад формування та ефективності використання виробничого капіталу в сільському господарстві;

- уточнення класифікації виробничого капіталу з урахуванням його особливостей у сільському господарстві;

- розробки методів визначення ефективності формування та використання виробничого капіталу з врахуванням сучасних особливостей відносин власності в сільському господарстві;

- визначення сучасного рівня забезпеченості сільського господарства виробничим капіталом та впливу різних факторів на ефективність його використання;

- наукового обґрунтування прогнозу виробничого капіталу в сільському господарстві та джерел його формування;

- розробки пропозиції щодо подальшого розвитку ринку виробничого капіталу в сільському господарстві, зокрема за його окремими видами;

Об’єктом дослідження є процеси формування і використання виробничого капіталу в сільському господарстві. Поглиблені дослідження здійснено на матеріалах сільськогосподарських підприємств Кіровоградської області.

Предметом дослідження є сукупність теоретичних, методологічних і практичних аспектів проблеми формування й ефективного використання виробничого капіталу в сільському господарстві.

Методи дослідження. В основу дослідження покладено діалектичний метод пізнання та системний підхід, що дало змогу дослідити питання формування й ефективності використання виробничого капіталу в сільському господарстві з врахуванням їх динаміки, впливу факторів, а також виявити закономірності та тенденції розвитку.

При узагальненні теоретичних і методологічних засад формування та використання виробничого капіталу застосовано прийоми абстрактно-логічного методу, а саме: аналіз і синтез, індукція і дедукція, аналогія і співставлення. В аналітичних дослідженнях використано методи порівняння, графічного зображення, аналізу рядів динаміки і табличного подання. В оцінках земельного капіталу й ефективності використання виробничого капіталу в розрізі районів застосовано метод рейтингових оцінок. Дослідження впливу факторів на рівень ефективності використання виробничого капіталу в сільському господарстві здійснено за допомогою методів групувань, кореляційно-регресійного та дисперсійного аналізу. Факторний аналіз здійснено із застосуванням модуля Factor Analysis інтегрованої системи Statistica 6.0. Прогноз обсягів і джерел формування виробничого капіталу обґрунтовано на основі розрахунково-конструктивного методу. Сукупність перелічених методів та прийомів складає методику дисертаційного дослідження.

Інформаційною основою дисертації є законодавчі акти України, статистичні матеріали Держкомстату України, Кіровоградського обласного управління статистики, матеріали Кіровоградського обласного Управління сільського господарства та продовольства, дані анкетних опитувань керівників сільськогосподарських підприємств Кіровоградської області, фізичних осіб, власників земельних та майнових паїв, суцільного обстеження сільськогосподарських підприємств Знам’янського та Добровеличківського районів Кіровоградської області.

Наукова новизна одержаних результатів полягає у здійсненні комплексного дослідження теоретичних засад формування й ефективного використання виробничого капіталу у сільському господарстві в умовах ринкової трансформації економіки.

Найвагоміші результати, що мають наукову новизну і виносяться автором на захист, полягають у наступному:

вперше:

- запропоновано розглядати категорію “виробничий капітал у сільському господарстві” як вартість матеріальних, людських, інтелектуальних, інформаційних та інших ресурсів, що знаходяться у володінні, користуванні і розпорядженні (крім людського капіталу) суб’єктів господарювання, формуються на основі землі та біологічних активів і використовуються у процесі виробництва сільськогосподарської продукції з метою отримання доходу та інших вигод, а при вибутті з виробничої сфери здатні набувати інших форм капіталу;