регистрация /  вход

Обсяг реалізації продукці (стр. 1 из 4)

ЗМІСТ

1. Основні фактори, що визначають обсяг реалізації продукції й аналіз інтенсифікації виробництва – с.3

2. Аналіз впливу факторів на обсяг реалізації продукції – с.5

3. Аналіз ефективності використання трудових ресурсів – с.7

4. Аналіз структури основних засобів підприємства – с.8

5. Аналіз стану основних виробничих фондів – с.9

6. Факторний аналіз фондовіддачі основних фондів – с.10

7. Аналіз ефективності використання нематеріальних активів – с.11

8. Аналіз динаміки витрат на 1 грн. реалізованої продукції – с.11

9. Аналіз впливу виручки на рівень собівартості – с.12

10. Аналіз співвідношення темпів росту продуктивності праці й середньої заробітної плати і його вплив на собівартість – с.13

11. Аналіз структури собівартості – с.14

12. Аналіз фінансових результатів – с.15

13. Показники рентабельності підприємства – с.16

14. Аналіз впливу факторів на зміну рентабельності капіталу – с.17

15. Висновки й пропозиції – с.18

16. Список літератури – с.

Додатки


Таблиця 1 – Основні фактори, що визначають обсяг реалізації продукції й аналіз інтенсифікації виробництва

№ п\п Показники Базисний рік ( 2006 р.) Звітний рік ( 2007 р.) Зміни (+/-) Темп росту, %
1 Виручка від реалізації, тис.грн. 4625563,0 8283919,0 3658356,0 179,1
2 Середньоспискова чисельність персоналу, чол. 10325,0 10855,0 530,0 105,1
3 Матеріальні витрати, тис.грн. 1447356,0 1660935,0 213579,0 114,8
4 Середньорічна вартість основних фондів, тис.грн. 902735,0 1141426,5 238691,5 126,4
5 Середньорічна вартість обігових коштів, тис.грн. 1811044,0 2765869,0 954825,0 152,7
6 Продуктивність праці, тис.грн. 448,0 763,1 315,1 170,3
7 Матеріаломісткість продукції 0,3 0,2 -0,1 66,7
8 Фондовіддача 5,1 7,3 2,2 143,1
9 Коефіцієнт оборотності обігових коштів, обороти 2,6 3,0 0,4 115,4
10 Приріст ресурсів на один відсоток приросту обсягу;%
10.1 чисельність персоналу
10.2 матеріальних витрат 66,7
10.3 основних фондів 50
10.4 обігових коштів 75

1. Продуктивні праці (п.6) Пр = В/Ч,

де В - виручка від реалізації продукції, Ч - середньо описова чисельність персоналу. 2006р.: Пр = 4625563,0/10325,0 = 448,0 тис.грн.

2007р.: Пр = 8283919,0/10855,0 = 763,1 тис, грн.

2. Матеріаломісткість продукції (п.7) Мм = М/В,

де М - матеріальні витрати

2006р.: Мм = 1447356,0/4625563,0= 0,3 грн.

2007р.: Мм = 1660935,0/8283919,0= 0,2 грн.

3. Матеріаловіддача Мв= 1/Мм

2006р.: Мв = 1/0,3 = 3,33 грн./грн.

2007р.: Мв = 1/0,2 = 5,0 грн./грн.

4.Фондовіддачу (п.8)

Фв = В/ОФс.р.

2006р.: Фв = 4625563/902735,0 = 5,1 грн.

2007р.: Фв = 8283919/1141426,5 = 7,3 грн.

5.Коефіцієнт оберненості оборотних засобів (п.9) Кооз = В/ОбЗс.р.

2006р.: Кооз = 4625563/1811044,0= 2,6 об.

2007р.: Кооз = 8283919/2765869,0 = 3,0 об.

6. Приріст ресурсів на один процент приросту об'єму:

чисельності персоналу = ТРч./ТРв.*100% = 105,1/179,1*100 = 58,68 %

матеріальних витрат = ТРмв/ТРв*100% = 114,8/179,1* 100 = 64,10 %

основних фондів = ТРоф/ТРв*100% = 126,4/179,1*100 = 70,58 %

оборотних засобів = ТРоз/ТРв* 100%= 152,7/179,1*100 = 85,26 %

Виходячи з даних таблиці 1, можна зробити висновок, що виручка від реалізації продукції зросла у звітному році на 79,1% і становить 3658356,0 тис.грн., при цьому чисельність персоналу зросла на 5,1%. У звітному році спостерігається ріст усіх показників підприємства: середньорічна вартість основних фондів зросла на 26,4%, а оборотних – на 52,7%. Отже, під впливом цих показників збільшується фондовіддача на 43,1% і продуктивність праці на 70,03%, що свідчить про ефективне використання всіх ресурсів підприємства (прирости всіх ресурсів мають позитивну тенденцію). Крім того слід зазначити, що найбільшими темпами зростає виручка від реалізації продукції.


Таблиця 2 – Аналіз впливу факторів на обсяг реалізації продукції

№ п/п Показники Сума впливу, тис.грн.
1 Вплив на зміну виручки від реалізації факторів 3658356,0
2 Екстенсивності й інтенсивності використання трудових ресурсів, у тому числі:
а) чисельності працівників 3253890
б) продуктивності праці 404466
в) разом 3658356
3 Екстенсивності й інтенсивності використання трудових ресурсів, у тому числі:
а) матеріальних ресурсів 2593130
б) матеріаловіддачі 1065226
в) разом 3658356
4 Екстенсивності й інтенсивності використання трудових ресурсів, у тому числі:
а) середньорічної вартості основних фондів 1926049
б) фондовіддачі 1732307
в) разом 3658356
5 Екстенсивності й інтенсивності використання трудових ресурсів, у тому числі:
а) середньорічних залишків обігових коштів 798606
б) оборотності обігових коштів 2859750
в) разом 3658356

Згідно аналітичній таблиці №1, складаємо факторну модель.

1. Використання трудових ресурсів: Пр = В/Ч; В = Пр*Ч

Застосовуємо метод абсолютних різниць.

∆В = ∆Впр+∆Вч

∆Впр = ∆Пр * Чб. = 315,14673 * 10325 = 3253890 тис.грн.

∆Вч = Прзв.* ∆Ч =763,14339 * 530 = 404466 тис. грн.

∆В = 3253890 + 404466 = 3658356 тис. грн.

Зростання продуктивності праці на 315,1 тис. грн. дозволило отримати додатково 3253890 тис.грн. виручки від реалізації продукції. Зростання чисельності працюючих на 530 осіб призвело до збільшення виручки на 404466 тис.грн.. Загальний вплив факторів складає 3658356 тис. грн..

2. Використання матеріальних ресурсів: Мв = В/М; В = Мв*М

∆В = ∆Вмв + ∆Вм

∆Вмв = ∆Мв * Мб.= 1,7916324 * 1447356,0 = 2593130 тис. грн.

∆Вм = Мвзв.* ∆М = 4,9875034 * 213579,0 = 1065226 тис. грн.

∆В = 2593130 + 1065226 = 3658356 тис. грн.

Зростання матеріаловіддачі на 1,792 грн./ грн. призвело до збільшення виручки на 2593130 тис. грн. Зростання матеріальних витрат на 213579,0 тис.грн. створило додатково 1065226 тис. грн. виручки. Загальний вплив факторів складає 3658356 тис. грн., що знаходимо підтвердження в аналітичної таблиці.

3. Використання основних фондів: Фв = В/ОФ; В = Фв*ОФ

∆В = ∆Вфв+∆Воф

∆Вфв = ∆Фв*ОФб. = 2, 13357 * 902735,0 = 1926049 тис. грн.

∆Воф = Фвзв.* ∆ОФ = 7,25751 * 238691,5 = 1732307 тис. грн.

∆В = 1926049 + 1732307 = 3658356 тис. грн.

Збільшення фондовіддачі на 2,13 грн. призвело до зростання на 1926049 тис.грн. виручки від реалізації продукції. А зростання середньорічної вартості основних фондів на 238691,5 тис.грн. дозволило отримати виручки від реалізації продукції 1732307 тис.грн. Загальний вплив цих факторів складає 3658356 тис.грн., що підтверджується даними аналітичної таблиці.

4. Використання оборотних засобів: Кооз = В/ОбЗ; В = Кооз*ОбЗ

∆В = ∆Вкооз + ∆Вобз

∆Вкооз = ∆Кооз*ОбЗб. = 0,44096 * 1811044,0 = 798606 тис. грн.

∆Вобз = Кооззв.* ∆ОбЗ = 2,99505 * 954825,0 = 2859750 тис. грн.

∆В = 798606 + 2859750 = 3658356,0 тис. грн.

Підвищення коефіцієнту оберненості оборотних засобів всього на 0,44 об. призвело до росту на 798606 тис.грн. виручки від реалізації продукції. Збільшення середньорічної вартості оборотних коштів на 954825,0 тис.грн. дозволило отримати 2859750 тис.грн. виручки. Загальний вплив факторів налічує 3658356,0 тис.грн., що підтверджується даними таблиці №1.

Показники Базисний рік Звітний рік Зміна(+, - ) Темп росту,%
1 Виручка від реалізації, тис.грн. 4625563,0 8283919,0 3658356,0 179,1
2 Середньоспискова чисельність працівників, чол. 10325,0 10855,0 530,0 105,1
3 Середньорічний виробіток продукції на одного працюючого, тис. грн. 448,0 763,1 315,1 170,3
4 Відносне вивільнення трудових ресурсів, чол. х 4263 х х
5 Частка приросту продукції (тис.грн.) за рахунок: х х х х
5.1 зміни чисельності; х 404466 х х
5.2 підвищення продуктивності праці х 3658356 х х

∆Ч = Вб * (1 / Прб – 1 / Прзв)

∆Ч = 4625563,0 * (1 / 448,0 – 1 / 763,1) = 4 263 осіб

Аналіз показників ефективності використання трудових ресурсів показав, що найбільший позитивний ефект досягається при підвищенні продуктивності праці на 70,3%, яке приводить до збільшення виручки від реалізації на3658356 тис.грн. За рахунок збільшення середньоспискової чисельності робітників на 5,1% - виручка зросла на 404466 тис.грн. При цьому досягається умовне вивільнення працівників на 4263 чол. Загальний темп росту виручки від реалізації складає 179,1%.


Таблиця 5 – Аналіз структури основних засобів підприємства

Види основних засобів на початок року на кінець року зміна
сума тис.грн. пит.вага % сума тис.грн. пит.вага % сума тис.грн. пит.вага %
1 Основні засоби: будинки

249430

25

295580

23

46150

-2

2 спорудження 199544 20 282729 22 83185 2
3 передавальні пристрої 49886 5 89959 7 40073 2
4 машини й устаткування 369157 37 411242 32 42085 -5
5 транспортні засоби 109749 11 115662 9 5913 -2
6 Інструмент, інвентар 9977 1 38554 3 28577 2
7 інші види 9977 1 51406 4 41429 3
8 Усього: у тому числі 997721 100 1285132 100 287411 0
а) промислово- виробничі 848062 85 1118064 87 270002 2
б) невиробничі 149659 15 167068 13 17409 -2

Аналіз структури основних фондів нам показав, що найбільшу питому вагу мають машини й устаткування, хоча на кінець періоду їх частина й зменшується, у слідстві цього зростає частина споруд і передавальних пристроїв на 2 %, що становить по спорудах 83185 тис.грн., а по передавальних пристроях – 40073 тис.грн. При цьому можна сказати, що будинки займають майже четверту частину всіх основних фондів підприємства. Крім того аналіз нам показав, що більша частина всіх основних фондів зосереджена саме в промислово-виробничих, що на кінець періоду становить 87% (118064 тис.грн.) і при цьому їх вартість зросла на 27002 тис.грн. вартість невиробничих засобів на кінець періоду теж зросла на 17409тис.грн., хоча при цьому їх частина в загальній вартості всіх основних засобів зменшилася на 2%.