регистрация /  вход

Бухгалтерський облік в галузях народного господарства (стр. 5 из 8)

АТП, як і інші підприємства, можуть здійснювати операційну, фінансову та інвестиційну діяльність, при цьому виникають відповідні витрати, які відображаються відповідно до ПБО 16 “Витрати”.

Операційна діяльність АТП полягає у здійсненні процесів постачання, виробництва і збуту.

Процес постачання на автотранспортному підприємстві полягає в купівлі палива, матеріалів, запасних частин та інших матеріальних цінностей, необхідних для нормальної експлуатаційної діяльності.

Процес виробництва на автомобільному транспорті полягає в здійсненні транспортного процесу (перевезення), в результаті якого готова продукція як така не утворюється. Продукцією АТП виступає сам процес переміщення вантажів і пасажирів, на стадії якого засоби праці, предмети праці і сама праця вступають у взаємозв’язок.

Процес виробництва поступово переходить у стадію збуту, на якій здійснюються розрахунки із замовниками за надані їм послуги по перевезенню і формуються фінансові результати.

Для відображення доходів від надання послуг з перевезення вантажів автомобільним транспортом, що перебуває на балансі підприємства, застосовується рахунок 703 “Дохід від реалізації робіт і послуг”.

Фактичні витрати на поставку продукції, до відпускної ціни якої включено суму відшкодування витрат на поставку такої продукції до станції (пристані) призначення, якщо розрахунки за неї проводяться безпосередньо між постачальником і покупцем (без участі збутової організації), відображаються на рахунку 903 “Собівартість реалізованих робіт і послуг”, Витрата на експлуатацію автомобільного транспорту, що перебуває на балансі підприємства, відображаються на балансовому рахунку 23 “Виробництво”.

Порядок відображення в обліку операцій, пов'язаних з наданням послуг ввезення вантажів автомобільним транспортом, що перебуває на балансі підприємства показаний в таблиці7.

Таблиця 7.

Кореспонденція рахунків бухгалтерського обліку операцій, пов'язаних з наданням послуг

п/п

Зміст господарської операції

Бухгалтерські записи
Дт Кт
1 2 3 4
1 Відображено договірну вартість надання послуг 36 703
2 Нараховано податкові зобов’язання по ПДВ
3 Відображено чистий дохід від наданих послуг 703 791
4 Списано фактичні витрати на експлуатацію автотранспорту

903

791

23, 91

903

5 Отримано грошові кошти за надані послуги 31 36

5. Формування та відображення фінансових результатів на АТП

Згідно з Планом рахунків усі підприємства для відображення доходів від автомобільних перевезень вантажів та пасажирів застосовують субрахунок 703.

Для збору об’єктивної інформації про фінансовий стан і результати діяльності на підприємствах необхідно вести відокремлений облік операцій з перевезення вантажів та пасажирів. Не менш важливо вести відокремлений облік реалізації послуг за пільговими і не пільговими перевезеннями.

Для ведення відокремленого обліку слід застосовувати субрахунки третього і четвертого порядку.

Відокремлений облік витрат на кожний вид перевезень, так само як і облік доходів, може бути досягнутий у результаті використання субрахунків (рахунків третього, четвертого порядку).

При перевезенні пасажирів в автобусах і легкових маршрутних автомобілях-таксі доходи відображаються за вирахуванням страхового внеску, який стягується з пасажирів міжобласних ліній.

У бухгалтерському обліку суми страхового збору не є доходом перевізника, оскільки вони надходять за агентським договором на користь страхувальника. Вони акумулюються до перерахування страхувальникові на субрахунку 685 “Розрахунки з іншими кредиторами”. Лише в тому разі, коли згідно з агентською угодою перевізник за оформлення страхових полісів отримує від страхувальника винагороду, сума винагороди буде вважатись доходом перевізника від послуг, що надаються, і обліковуватись на субрахунку 703.

Відображення фінансового результату автомобільних перевезень, робіт і послуг на рахунках бухгалтерського обліку наведено в таблиці 8.

Таблиця 8.

Кореспонденція рахунків бухгалтерського обліку операцій, пов’язаних з визначенням фінансового результату

№ п/п

Зміст господарської операції

Бухгалтерські записи
Дт Кт
Реалізація автомобільних перевезень
1 Здача в банк на інкасо рахунків за перевезення 361 703

2.

Відображено внесення виручки від перевезення пасажирів в маршрутних автобусах, легкових маршрутних автомобілях-таксі, вантажних і легкових автомобілях. Одночасно нарахована сума страхового внеску

301

301

703

685

3 Відображено суму ПДВ 703 641
4 Відображено відшкодування замовниками добових і квартирних витрат водіїв, залізничного тарифу 361 372
5 Здача в банк на інкасо рахунків за перегін нових і відремонтованих автомобілів. Шляхові перевезення вантажів 361 703
6 Відображено собівартість реалізованих автомобільних перевезеннях 903 23
7 Визначено фінансовий результат

791

703

903

791

Реалізація транспортно-експедиційних і навантажувально-розвантажувальних Робіт
8 Здача в банк на інкасо рахунків за роботу 361 703
9 Здача замовниками рахунків за виконані роботи для зарахування на рахунок отриманих від них планових платежів 361 703
10 Відображено суму ПДВ 703 641
11 Списано витрати по реалізованих роботах 903 23
12 Визначено фінансовий результат від реалізації робіт

79

703

903

79

Реалізація послуг нетранспортного характеру
13 Відображено реалізацію стороннім покупцям продукції допоміжним виробництв, матеріалів, палива для легкових автомобілів, які використовуються на умовах прокату 361 703
14 Відображено суму ПДВ 703 641
15 Списано фактичні витрати 903 20, 23
16 Визначено фінансовий результат від реалізації послуг нетранспортного характеру

791

703

903

791

Список використаних джерел

1. Інструкція про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань і господарських операцій підприємств і організацій, затверджена наказом від 30 листопада 1999р. №291.

2. Облік в галузях економічної діяльності: автотранспорт і будівництво. Навчальний посібник для студентів вузів спеціальності 7.050106 “Облік і аудит” \Н.М. Малюга, Я.В. Лебедзевич та ін. - Житомир: ЖІТІ, 2000 – 480стор.

Тема 5. Облік будівельно-монтажних робіт.

1. Особливості обліку будівельно-монтажних робіт (БМР)

2. Облік наявності та руху запасів

3. Облік витрат на виробництво будівельно-монтажних робіт

1. Особливості обліку будівельно-монтажних робіт

Оскільки витрати некапітального характеру виділені із загального складу витрат будівельних підприємств, то для їх відображення в бухгалтерському обліку передбачено рахунок 153.

Будівельно-монтажні роботи (далі - БМР), які планується завершити не раніше ніж через 9 місяців з моменту здійснення перших витрат або отримання авансу, можна віднести до довгострокових договорів.

Підрядні будівельні організації повинні вести облік витрат на спорудження тимчасових (титульних) будівель і споруд окремо за кожним об’єктом у порядку, встановленому для обліку будівельно-монтажних робіт.

Після введення в експлуатацію тимчасових споруд здійснюється нарахування їх зносу. Знос нараховується щомісяця в сумі, яка визначається виходячи з розміру витрат на споруди (їх вартості) і терміну служби таких об’єктів.

Якщо термін служби тимчасових споруд перевищує тривалість будівництва, то знос визначається виходячи з терміну будівництва.

Для нарахування суми зносу первісна вартість береться за вирахуванням вартості тих матеріалів, які можна отримати від розбирання (за ціною можливого використання або реалізації).

Залежно від ступеня складності, характеру, обсягу та періодичності ремонтних робіт розрізняють поточний і капітальні ремонти.

Ремонтні роботи можуть здійснюватися господарським, підрядним і змішаним способами.

Поточний ремонт передбачає підтримку будівель, споруд, їх структурних компонентів у нормальному санітарно-технічному стані, запобіганням руйнування та ліквідації існуючих конструкцій та елементів. При такому ремонті не зачіпаються несучі конструкції, а проводяться малярні роботи. Виконується поточний ремонт без відповідних дозволів і погоджень. Як правило, такий ремонт виконується господарським способом, але може здійснюватися і підрядним.

ДОБАВИТЬ КОММЕНТАРИЙ  [можно без регистрации]
перед публикацией все комментарии рассматриваются модератором сайта - спам опубликован не будет

Ваше имя:

Комментарий

Хотите опубликовать свою статью или создать цикл из статей и лекций?
Это очень просто – нужна только регистрация на сайте.