регистрация /  вход

Бухгалтерський облік в галузях народного господарства (стр. 7 из 8)

Таблиця 3.

Облік адміністративних витрат

№ п/п Зміст господарської операції Бухгалтерські записи
Дт Кт
1 Відображено вартість витрачених матеріалів, необхідних для потреб апарату управління 92 201
2 Здійснено нарахування основної і додаткової заробітної плати працівникам апарату управління. 92 661
3 Проведено відрахування на соціальні заходи від заробітної плати працівників адміністрації будівельного підприємства. 92 651 - 653
4 Відображено суми нарахованих обов’язкових бюджетних платежів. 92 641
5 Відображено витрати на відрядження працівників апарату управління. 92 372
6 Відображено витрати на оплату пожежної і сторожової охорони. 92 685
7 Здійснено нарахування амортизації основних засобів, призначених для обслуговування апарату управління. 92 131
8 Відображено частину накладних витрат, що компенсуються субпідрядним підприємством. 63 92
9 Списано суму адміністративних витрат будівельного підприємства на фінансові результати. 791 92

Список використаних джерел

1. Інструкція про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань і господарських операцій підприємств і організацій, затверджена наказом від 30 листопада 1999р. №291.

2. Облік в галузях економічної діяльності: автотранспорт і будівництво. Навчальний посібник для студентів вузів спеціальності 7.050106 “Облік і аудит” / Н.М. Малюга, Я.В. Лебедзевич та ін.-Житомир: ЖІТІ, 2000 – 480стор.

Тема 6. Особливості обліку на сільськогосподарських підприємствах

1. Регулювання трудових відносин та оплати праці працівників сільськогосподарського виробництва

2. Особливості бухгалтерського обліку в сільському господарстві

1. Регулювання трудових відносин та оплати праці працівників сільськогосподарського виробництва

З 1 липня поточного року Законом України від 01.06.2000 р. № 1766-ІІІ “Про встановлення розміру мінімальної заробітної плати на 2000 рік” встановлено мінімальну заробітну плату в розмірі 118 грн. на місяць.

На відміну від раніше чинної норми, до мінімальної заробітної плати включаються доплати, надбавки, премії, інші заохочувальні та компенсаційні виплати.

Формування тарифної сітки провадиться на основі тарифної ставки робітника І розряду та міжкваліфікаційних співвідношень розмірів тарифних ставок, що встановлюються у розмірах, не нижчих ніж визначені генеральною, галузевою (регіональною) угодою.

Форми і системи оплати праці, норми праці, розцінки, тарифні сітки, схеми посадових окладів та інших заохочувальних, компенсаційних і гарантійних виплат встановлюються госпрозрахунковими підприємствами самостійно у колективному договорі з дотриманням норм і гарантій, передбачених законодавством, генеральними та галузевими (регіональними) угодами. При цьому власник або уповноважений ним орган чи фізична особа не мають права в односторонньому порядку приймати рішення з питань оплати праці, що погіршують умови, встановлені законодавством, угодами, колективними договорами. Норми колективного договору, що допускають оплату праці нижче від норм, визначених генеральною, галузевою або регіональною угодою, але не нижче від державних норм і гарантій в оплаті праці, можуть застосовуватися лише тимчасово на період подолання фінансових труднощів підприємства терміном не більш як шість місяців.

У разі реорганізації сільськогосподарського підприємства чи господарства колективний договір зберігає чинність протягом строку, на який його укладено, або може бути переглянутий за згодою сторін. У разі ліквідації сільськогосподарського підприємства чи господарства колективний договір діє протягом усього строку проведення ліквідації.

На новоутворених сільськогосподарських підприємствах чи в господарствах колективні договори укладаються за ініціативою однієї зі сторін у тримісячний термін після реєстрації підприємства.

У кооперативах усіх видів допускається асоційоване членство. Асоційованими членами кооперативу можуть бути фізичні чи юридичні особи, які визнають його статут та зробили пайовий внесок у створення та розвиток кооперативу. Трудова участь асоційованих членів у діяльності виробничого кооперативу не обов’язкова. Якщо асоційованих членів кооперативу залучено до робіт по робітничих професіях, вони одночасно є найманими працівниками. У такому випадку з ними повинен укладатися трудовий договір. Як дійсні, так і асоційовані члени кооперативу мають право на виплату частки доходу на свої паї – до 20 відсотків обсягу доходу, визначеного до розподілу.

Відповідно до Закону України “Про селянське (фермерське) господарство” умови та розміри оплати праці членів селянського (фермерського) господарства встановлюються цими господарствами самостійно. Оплата праці працівників селянських (фермерських) господарств, залучених до роботи за трудовим договором, провадиться у відповідності до пунктів 3 та 4 статті 23 Закону України “Про селянське (фермерське) господарство” і не залежить від кінцевих результатів роботи господарства.

ДОБАВИТЬ КОММЕНТАРИЙ  [можно без регистрации]
перед публикацией все комментарии рассматриваются модератором сайта - спам опубликован не будет

Ваше имя:

Комментарий

Хотите опубликовать свою статью или создать цикл из статей и лекций?
Это очень просто – нужна только регистрация на сайте.