регистрация /  вход

Організація бухгалтерського обліку на підприємствах малого бізнесу (стр. 1 из 7)

Міністерство освіти і науки України

Рівненський державний технічний університет

Кафедра обліку та аудиту

063 - 296

Бухгалтерська звітність на підприємствах

недержавної форми власності

Рекомендовано методичною комісією

економічного факультету як конспект

лекцій для студентів спеціальності

7.050.106 “Облік і аудит” заочної

форми навчання

Рівне - 2001

Конспект лекцій з дисципліни “Бухгалтерська звітність на підприємствах недержавної формивласності” для студентів V курсу денної та IV курсу заочної форми навчання спеціальності 7.050.106 “Облік і аудит” / Упор. С.О. Левицька – Рівне: РДТУ, 2001, - с.

Упорядник: С.О. Левицька, канд. екон. наук, доцент

Відповідальний за випуск: І.Д. Лазаришина, канд. екон. наук, доцент, завідувач кафедри обліку та аудиту.

Тема 1. Класифікація звітності і вимоги по її підготовці

1. Класифікація фінансової звітності

2. Принципи підготовки фінансової звітності

1. Класифікація фінансової звітності

Звітність підприємства класифікується:

1. Фінансова (бухгалтерська) звітність складається з Балансу (Ф – 1), Звіту про фінансові результати (Ф – 2), Звіту про рух грошових коштів (Ф – 3), Звіту про власний капітал (Ф – 4), Приміток до фінансової звітності (річними є Ф – 3, Ф – 4, Примітки).

Суб’єкти, які ведуть спрощену форму обліку здають тільки дві форми звітності: Ф – 1м “Баланс”, Ф – 2м “Звіт про фінансові результати”.

Фінансова звітність подається в:

· статистичні органи управління по місцю реєстрації;

· вищестоящі організації (власнику на вимогу);

· обслуговуючому банку при наявності непогашених кредитних ресурсів;

· комісію з цінних паперів та фондового ринку – щорічно до 1 травня для ЗАТ і ВАТ.

Квартальна звітність подається до 25 числа по закінченню звітного кварталу, річна – до 20 лютого.

Особливістю фінансової звітності є те, що вона має повне узагальнення з даними обліку.

2. Податкова – звітність підприємства по основних податках та платежах до бюджету і позабюджетних фондів. Звітні дані грунтуються на даних обліку з коригуванням за вимогами податкового законодавства.

3. Звітність по обов’язкових зборах на заробітну плату до органів соціального страхування.

4. Спеціальна звітність подається з окремих питань за рішенням уряду по певних показниках діяльності підприємства (наприклад, перевищення фонду оплати праці для підприємств-монополістів та інше).

5. Статистична звітність – термін та форми подання встановлюються державним органами статистики, показники визнаються як в грошових так і натуральних вимірах.

Стаття наводиться у фінансовій звітності, якщо відповідає таким критеріям:

- існує ймовірність надходження або вибуття майбутніх економічних вигод, пов’язаних з цією статтею;

- оцінка статті може бути достовірно визначена.

Звітним періодом для складання фінансової звітності є календарний рік.

Перший звітний період новоствореного підприємства може бути меншим за 12 місяців, але не може бути більшим за 15 місяців. Звітним періодом підприємства, що ліквідується, є період з початку року до моменту ліквідації.

Якісні характеристики фінансової звітності:

· Інформація, яка надається у фінансових звітах, повинна бути дохідлива.

· Фінансова звітність повинна містить лише доречну інформацію, яка впливає на прийняття рішень користувачами.

· Фінансова звітність повинна бути достовірною.

· Фінансова звітність повинна надавати можливість користувачам порівнювати:

- фінансові звіти підприємства за різні періоди;

- фінансові звіти різних підприємств.

2. Принципи підготовки фінансової звітності

Фінансова звітність підприємства формується з дотриманням таких принципів:

- автономності підприємства, за яким кожне підприємство розглядається як юридична особа, що відокремлена від власників;

- безперервності діяльності, що передбачає оцінку активів і зобов’язань підприємства виходячи з припущення, що його діяльність триватиме далі;

- періодичності, що припускає розподіл діяльності підприємства на певні періоди часу;

- історичної (фактичної) собівартості, що визначає пріоритет оцінки активів виходячи з витрат на їх виробництво та придбання;

- нарахування та відповідності доходів і витрат, за якими для визначення фінансового результату звітного періоду слід зіставити доходи звітного періоду з витратами, які були здійснені для отримання цих доходів;

- повного висвітлення, згідно з яким фінансова звітність повинна містити всю інформацію про фактичні та потенційні наслідки операцій та подій, яка може вплинути на рішення, що приймаються на її основі;

- послідовності, який передбачає постійне (із року в рік) застосування підприємством обраної облікової політики. Зміна облікової політики повинна бути обґрунтована і розкрита у фінансовій звітності;

- обачності, згідно з яким методи оцінки, що застосовуються в бухгалтерському обліку, повинні запобігати заниженню оцінки зобов’язань та витрат завищенню оцінки активів і доходів підприємства;

- превалювання змісту над формою, за яким операції повинні обліковуватись відповідно до їх сутності, а не лише виходячи з юридичної форми;

- єдиного грошового вимірника, який передбачає вимірювання та узагальнення всіх операцій підприємства у його фінансовій звітності в єдиній грошовій одиниці.

Список використаних джерел

1. Положення бухгалтерського обліку 1 “Загальні вимоги до фінансової звітності”.Затверджено наказом Міністерства фінансів України від 31.03.99р. №87. Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 21 червня 1999р. за №391\3684.

Тема 2. Методика підготовки Ф№1 “Баланс”

1. Узгодження показників форми №1 “Баланс” з рахунками бухгалтерського обліку

2. Коментарі до макета складання балансу

1. Узгодження показників форми №1 “Баланс” з рахунками

бухгалтерського обліку

Актив
Код рядка

Зміст рядка

№ коментарю
І. Необоротні активи
Нематеріальні активи:
Залишкова вартість 010 Ряд. 011-ряд.012
Первинна вартість 011 Дт 12
Знос 012 (Кт 133)
Незакінчене будівництво 020 Дт 15 1
Основні засоби:
Залишкова вартість 030 Ряд.031-ряд.032
Первинна вартість 031 Дт 10 – Дт 11 2
Знос 032 (Кт 131 + Кт 132) 2
Довгострокові фінансові інвестиції:
Що враховуються за методом участі в капіталі інших підприємств 040 Дт 141 3
Інші фінансові інвестиції 045 Дт 142 + Дт143 3
Довгострокова дебіторська заборгованість 050 Дт 16
Відстрочені податкові активи 060 Дт 17
Інші необоротні активи 070 Дт 18 – Кт 19
Усього за розділом І. 080 Ряд.010+ряд.020+ряд.030+ряд.040+ряд.045+ряд.050+ряд.060+ ряд.070
ІІ. Оборотні активи
Запаси:
Виробничі запаси 100 Дт 20 + Дт 22 + Дт 25
Тварини на вирощуванні і відгодівлі 110 Дт 21
Незакінчене виробництво 120 Дт 23
Готова продукція 130 Дт 26 + Дт 27
Товари 140 Дт 28
Векселі отримані 150 Дт 34
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:
Чиста реалізаційна вартість 160 Ряд.161-ряд.162
Первісна вартість 161 Дт 36
Резерв сумнівних боргів 162 (Дт 38)
Дебіторська заборгованість за розрахунками:
З бюджетом 170 Дт 641 + Дт 6421 + Дт 644 4
За виданими авансами 180 Дт 371
За нарахованими доходами 190 Дт 373
За внутрішніми розрахунками 200 Дт 682 + Дт 683
Інша поточна дебіторська заборгованість 210 Дт 6422 + Дт 372 + Дт 374 + Дт 375 + Дт 376 + Дт377 5
Поточні фінансові інвестиції 220 Дт 35
Кошти та їх еквіваленти:
У національній валюті 230 Дт 301 + Дт 311 + Дт 313 + Дт 331 + Дт 333
В іноземній валюті 240 Дт 302 + Дт 312 + Дт 314 + Дт 332 + Дт 334
Інші оборотні активи 250 Дт 24
Усього за розділом ІІ 260 Ряд.100+ряд.110+ряд.120+ряд.130+ряд.140+ряд.150+ряд.160+ряд.170+ряд.180+ряд.190+ряд.200+ряд.210+ряд.220+ряд.230+ряд.240+ряд.250
ІІІ. Витрати майбутніх періодів 270 Дт 39
Баланс 280 Ряд.080+ряд.260+ ряд.270
Пасив
Код рядка

Зміст рядка

№ коментарю
І. Власний капітал
Статутний капітал 300 Кт 40
Пайовий капітал 310 Кт 41
Додатковий вкладений капітал 320 Кт 421 + Кт 422
Інший додатковий капітал 330 Кт 423 + Кт 424 + Кт 425
Резервний капітал 340 Кт 43 6
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 350 Кт 441 – Дт 424 – Дт 443
Неоплачений капітал 360 (Дт 46)
Вилучений капітал 370 (Дт 45)
Усього за розділом І 380 Ряд.300+ряд.310+ряд.320+ряд.330+ряд.350+ряд.360+ряд.370
ІІ. Забезпечення майбутніх витрат і платежів
Забезпечення виплат персоналу 400 Кт 471 + Кт 472
Інші забезпечення 410 Кт 473 + Кт 474 7
Цільове фінансування 420 Кт 48
Усього за розділомІІ 430 Ряд.400+ряд.410+ ряд.420
ІІІ. Довгострокові зобов’язання
Довгострокові кредити банків 440 Кт 501 + Кт 502 + Кт 503 + Кт 504 8
Інші довгострокові фінансові зобов’язання 450 Кт 5051 + Кт 5061 + Кт 52 9
Відстрочені податкові зобов’язання 460 Кт 54
Інші довгострокові зобов’язання 470 Кт 5052 + Кт 5062 + Кт 51 + Кт 53 + Кт 55
Усього за розділом ІІІ 480 Ряд.440+ряд.450+ряд.460+ряд.470
IV. Поточні зобов’язання
Короткострокові кредити банків 500 Кт 601 + Кт 602 + Кт 603 + Кт 604 10
Поточна заборгованість за довгостроковими зобов’язаннями 510 Кт 61
Векселі видані 520 Кт 62
Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги 530 Кт 63
Поточні зобов’язання за розрахунками:
За отриманими авансами 540 Кт 681
З бюджетом 550 Кт 641 + Кт 6742 + Кт 643
З позабюджетних платежів 560 Кт 6422
Зі страхування 570 Кт 65
З оплати праці 580 Кт 66
З учасниками 590 Кт 67
За внутрішніми розрахунками 600 Кт 682 + Кт 683
Інші поточні зобов¢язання 610 Кт 605 + Кт 606 + Кт 684 + Кт 685 11
Усього за розділом IV 620 Ряд.500+ряд.510+ряд.520+ряд.530+ ряд.540+ряд.550+ряд.560+ряд.570+ряд.580+ряд.590+ряд.600+ряд.610
V. Доходи майбутніх періодів 630 Кт 69
Баланс 640 Ряд.380+ряд.430+ряд.480+ряд.620+ряд.630

2. Коментарі до макета складання балансу