Інформаційні системи і технології на підприємстві (стр. 2 из 2)

Програмне забезпечення бухгалтерського обліку класифікується:

За способом створення:

- написане штатним програмістом;

- створене на замовлення;

- універсальне.

За об’єктами обліку:

- домашня бухгалтерія;

- малі підприємства;

- середні підприємства;

- великі підприємства;

- багатогалузеві корпорації.

За способом реалізації в програмах бухгалтерських функцій:

- програми, в яких перевага надається ручному веденню операцій;

- програми, в яких перевага надається веденню операцій за шаблонами.

За комплексністю виконуваних функцій:

- інтегровані програми зведеного обліку;

- окремі АРМ;

- комплекси пов’язаних АРМ.

За призначенням:

- програми для ведення бухгалтерського обліку;

- фінансово-аналітичні системи;

- програми для автоматизації управлінської діяльності, що містять модуль бухгалтерського обліку;

- правові бази даних.

Наведений перелік класів бухгалтерських програм допомагає порівняти їхні можливості і вибрати оптимальну програмну систему для бухгалтерії.

Практичне завдання

Фінансовому менеджеру потрібно вибрати один із трьох альтернативних проектів. Грошовий потік І проекту за 1-ий рік 10000грн., грошовий потік І проекту за 2-ий рік 10000грн., грошовий потік І проекту за 3-ій рік 10000грн., грошовий потік І проекту за 4-ий рік 10000грн., грошовий потік І проекту за 5-ий рік 10000грн., грошовий потік ІІ проекту за 1-ий рік 20000грн., грошовий потік ІІ проекту за 2-ий рік 20000грн., грошовий потік ІІ проекту за 3-ій рік 10000грн., грошовий потік ІІ проекту за 4-ий рік 5000грн., грошовий потік ІІ проекту за 5-ий рік 5000грн., початкові капіталовкладення 45000грн., грошовий потік ІІІ проекту за 1-ий рік 25000грн., грошовий потік ІІІ проекту за 2-ий рік 15000грн., грошовий потік ІІІ проекту за 3-ій рік 20000грн., грошовий потік ІІІ проекту за 4-ий рік 30000грн., грошовий потік ІІІ проекту за 5-ий рік 5000грн., початкові капіталовкладення 60000грн.,дисконтна ставка 10%.

Визначити: чисту теперішню вартість прибутку від реалізації проекту з найбільшим початковим вкладом, чисту теперішню вартість сподіваного прибутку з найменшим сумарним вкладенням за їх теперішньою вартістю.

Розв’язання:

Нехай ми маємо справу з трьома альтернативними інвестиційними проектами А, В, С, які здійснюватимуться протягом 5 років. У стовпчику А електронної таблиці вносимо нумерацію років, у стовпчику В вносимо грошові потоки для проекту А, у стовпчику С - для проекту В, у стовпчику D - для проекту С. Початкові капіталовкладення вносимо нижче у комірки В9, С9 і D9 відповідно, дисконтну ставку у комірку В10.

Найбільше та найменше початкове капіталовкладення знаходимо за допомогою Exel-функцій МАКС та МИН. Отже, у комірці Е9 записуємо формулу =МИН(В9:D9), де масив В9:D9 охоплює фінансові показники всіх трьох проектів. У комірці G9 записуємо формулу =МАКС(В9:D9). Отже. проект з найбільшим початковим капіталовкладенням С, а з найменшим - А. Для того, щоб знайти чисту теперішню вартість прибутку використовуємо Exel-функції ЧПС. Для проекту А у комірці F14 записуємо формулу =ЧПС(В10;В4:В9), де В4:В9 масив, що охоплює всі надходження проекту, а В10 - дисконтна ставка. Для проекту С у комірці F12 записуємо формулу =ЧПС(В10;D4:D9), де D4:D9 масив, що охоплює всі надходження проекту.

Результатом є таблиця:

Альтернативні проекти
Грошові надходження А В С
1 10 20 25
2 10 20 15
3 10 10 20
4 10 5 30 Найбільші початкові вклади Найменші початкові вклади
5 10 5 5
Початкові капіталовкладення -40 -45 -60 -60 -40
Дисконтна ставка 10%
Чиста теперішня вартість
Проект з найбільшим початковим вкладом С 39,88р.
Чиста теперішня вартість
Проект з найменшим капіталовкладенням А 15,33р.

Список використаної літератури:

1. Івахненков С.В., Інформаційні технології в організації бухгалтерського обліку та аудиту: Навч. посіб. - 3-тє вид., випр. і доп. - К.: Знання. 2006. - 350 с.

2. Терещенко Л.О., Матієнко-Зубенко І. І., Інформаційні системи і технології в обліку: Навч. посіб. - К.: КНЕУ, 2005. - 187 с.