регистрация /  вход

Основні газові закони (стр. 1 из 3)

Семінарське заняття № 1 (2 години)

Тема Основи МКТ. Газові закони

Мета роботи: Поглибити знання з основ газових законів та перевірити вміння та навички при розв’язуванні задач

Забезпечення заняття :

1 Гладкова Р.А. Збірник задач з фізики;

2 Римкевич А.П. Збірник задач з фізики;

3 Картки, плакати, схеми;

4 Демонстраційні прилади.

Вид семінару: семінар – практикум

Порядок проведення заняття

1 Вступ (викладач)

1.1 Вчені, що зробили великий внесок у цей розділ з фізики.

2 Фронтальне опитування

2.1 Чи є формула

законом Бойля-Маріотта у іншому вигляді?

2.2 Яке співвідношення між 1 мм рт. ст. і 1 Па ?

2.3 На малюнку 1 в осях V і P зображений процес зміни стану газу. Відобразіть ці зміни стану газу в осях Т і V .

2.4 Об’єм повітря у циліндрі зменшили у 5 разів, різко опустивши поршень. Чи можна вважати, що тиск газу у циліндрі збільшився у 5 разів, а температура залишилася сталою?

2.5 Знайти температуру азоту (N 2 ) масою 100 г, при якої протікає ізотермічний процес, якщо добуток тиску на об’єм дорівнює 11,87 кПа∙м3 . Молекулярна маса молекули азоту Mr дорівнює 28 а.о.м.

2.6 Чи є процес ізотермічний, якщо газ, який був у початковому стані при нормальних умовах ( р1 = ратм = 105 Па, t1 =20 0 C) і його об’ємV1 = 1л, перевели у стан з макропараметрами р2 = 2∙105 Па, V2 =5∙10-4 м3 ?

2.7 Як залежить кінетична енергія молекул газу від його температури?

2.8 Запишіть рівняння Менделєєва – Клайперона?

2.9 Як визначити швидкість руху молекули газу, якщо відома її маса та кінетична енергія?

Малюнок 1 - Процеси зміни стану газу

3 Розв’язок задач

3.1 Задача 1 Визначити тиск газу на стінки посудини, якщо концентрація його молекул складає 1026-3 ) , а температура 300 К. ( k б =1,38*1023 Дж/К)

3.2 Задача 2 Визначити кінетичну енергію молекули газу, якщо газ знаходиться при температурі 27 0 С. ( k б =1,38*1023 Дж/К)

3.3 Задача 3 Визначте молярну масу наступних сполук:

Ca, Cr, SiO2 , H2 SO4 , NaOH? Al2 O3 .

3.4 Задачі 4-9 з [1.3]:2.35, 2.37, 2.48, 2.60, 2.8, 2.67

3.5 Задачі 10-13 з [143]:486(ПРГ), 497(ПРГ), 491(479).

4 Підсумок семінарського заняття, оцінювання студентів

Домашнє завдання

Література

1.1 Гончаренко С.У. Фізика 10 клас. 3-го вид. - Київ: Освіта, 1998. – п. 9 – 11, с. 29 – 40.

1.2 Жданов Л.С., Жданов Г.Л. Физика для средних специальных заведений: Учебник. – 4 - е изд., испр. – М.: Наука. Гл. ред. физ. - мат. лит, 1987. – Гл. 4, 5; п. 4.1, 4.2, 4.6; 5.1 – 5.8 ; с. 38 -40, 44 -52.

1.3 Гладкова Р.А. Зборник задач по физике. Уч. пособие. – 7 - е изд., испр. – М.: Наука. Гл. ред. физ. - мат. лит, 1988. – Гл. 1; п. 2, 3; с. 10 – 35; зад. 2.35 -3.58.

1.4 Римкевич А.П. Збірник задач з фізики для 9-11 класів с/ш. – 12 вид. – Харків, ББН; 2002. - Розділ 5, п. 22 -25; с. 67 – 78.

1.5 Яворский Б.М., Селезнев Ю.А. Справочное руководство по физике для поступающих в вузы и самообразования. – М.: 1984. Разд. ІІ, гл. 2, 3, п. 2.1, 2.2, 2.4, 3.3, с. 80 – 85, 88 - 92.


Семінарське заняття №2 (2 години)

Тема Механічні властивості тіл

1 Мета роботи: Поглибити вміння та навички по механічним властивостям тіл та при розв’язуванні задач

Забезпечення заняття :

1 Гладкова Р.А. Збірник задач з фізики;

2 Римкевич А.П. Збірник задач з фізики;

3 Картки, плакати, схеми.

Вид семінару: семінар – практикум з виступом студентів

Порядок проведення заняття

1 Вступ (викладач)

1.1 Види кристалічних структур;

1.2 Надійність деталей.

2 Фронтальне опитування

2.10Які види деформації відбуваються у тросі підйомного крану, стінах будинку, у мості, корпусі підводного човна, батискафа, стволі дерева у вітряну погоду, у свердлику, у валі токарного станку?

2.11Чим відрізняються деформації пластиліну, воску, свинцю від деформації гуми, сталі?

2.12На тіло у двох паралельних площинах діють протилежно напрямлена пара сил. Який вид деформації випробує тіло?

2.13Бетон добре протидіє стиканню, але погано витримує розтяг. Сталь має велику міцність на розтяг. Які властивості має залізобетон?

2.14Якщо для дослідів взяти гумову смужку з більшим поперечним перерізом, то чи зміниться значення модуля пружності? А якщо смужка буде довша? Що характеризує модуль пружності?

2.15Чому для визначення модуля пружності треба брати значення сили у межах прямолінійної ділянки графіка?

2.16У скільки разів абсолютний розтяг мідної дротини більше ніж залізної (∆L1 /∆L2 -? ), якщо (L01 = L02 і S01 = S02 ) і діють на них однакові розтягуючи сили ( F1 = F2 )? ( Використовуйте таблицю модулів пружності різних речовин, наприклад, у збірнику задач і запитань Р. А. Гладковой, 1988 року видання на сторінці 376).

2.17Що називають деформацією? Які види деформації ви знаєте? Чим відрізняється пружна деформація від не пружної?

2.18Які види деформацій представлені на малюнку?

3 Розв’язок задач

3.1 Задача 1 Довжина тросу збільшилася з 10 м до 10,5 м . Знайдіть абсолютну і відносну деформації.

3.2 Задача 2 Механічна напруженість тросу при його розтягненні 108 Па , а його площа поперечного січення 5*10-6 м2 . Знайдіть значення сили пружності, що виникає під час його розтягування.

3.3 Задачі 3-9 з [1.3]:7.63, 7.68, 7.69, 7.71, 7.72, 7.87, 7.89.

3.2 Задачі 10-13 з [143]:604(688), 609(673).

4 Доповіді студентів

4.1 Доповідь 1 Класифікація матеріалів за властивостями для будови деталей.

5 Підсумок семінарського заняття, оцінювання студентів

Домашнє завдання

Література

1.1 Гончаренко С.У. Фізика 10 клас. 3-го вид. - Київ: Освіта, 1998. – п. 21 – 25, с. 76 – 92.

1.2 Жданов Л.С., Жданов Г.Л. Физика для средних специальных заведе-ний: Учебник. – 4 - е изд., испр. – М.: Наука. Гл. ред. физ. - мат. лит, 1987. – Гл. 11; п. 11.4 – 11.8; с. 107 – 113.

1.3 Гладкова Р.А. Зборник задач по физике. Уч. пособие. – 7 - е изд., испр. – М.: Наука. Гл. ред. физ. - мат. лит, 1988. – Гл. 1; п. 7; с. 75 – 78; зад. 7.63 -7.97.

1.4 Римкевич А.П. Збірник задач з фізики для 9-11 класів с/ш. – 12 вид. – Харків, ББН; 2002. - Розділ 5, п. 28; с. 83 – 85.

1.5 Яворский Б.М., Селезнев Ю.А. Справочное руководство по физике для поступающих в вузы и самообразования. – М.: 1984. Разд. ІІ, гл. 7, п. 7.1, 7.2, с. 114 – 117.

Семінарське заняття №3 (2 години)

Тема Закони термодинаміки

1 Мета роботи: Придбати вміння користуватися заходами термодинаміки при розв’язуванні задач

Забезпечення заняття :

1 Гладкова Р.А. Збірник задач з фізики;

2 Римкевич А.П. Збірник задач з фізики;

3 Картки, плакати, схеми.

Вид семінару: семінар – практикум

Порядок проведення заняття

1 Вступ (викладач)

1.1 Використання термодинаміки у наукових дослідах.

2 Фронтальне опитування

2.19Що називають питомою теплоємкістю речовини?

2.20Залізу чи воді однакових мас потрібно надати більше теплової енергії, щоб їх підігріти на 1 0 С? ( Використовуйте таблицю питомих теплоємкостей різних речовин, наприклад, у збірнику задач і запитань Р. А. Гладковой, 1988 року видання на сторінці 376)

2.21Чому калориметр має дві посудини? Чи буде звичайний термос для зберігання гарячого чаю або охолодженої води ідеальним калориметром для проведення цього досліду? Чому?

2.22Навіщо корпус (посудину) сучасного електрочайника для нагрівання води зроблено з пластмаси, а не з заліза? Як це впливає на коефіцієнт корисної дії (ККД) електроприладу?

2.23Що швидше нагріється від 0 0 С до 100 0 С - 1 кг води, чи 4 кг заліза від одного і того самого нагрівника? (Використовуйте таблицю питомих теплоємкостей різних речовин)

2.24Чому вдень вода холодніше суши, а вночі – навпаки?

2.25Як записується рівняння теплового балансу для випадку теплопередачі?

2.26На чому засновано метод вимірювання температури?

2.27У якому напрямку при теплообміні двох тіл передається теплова енергія? Чи можна створити вічний двигун?

2.28Чи залежить внутрішня енергія тіла від температури?

2.291, 2 та 3 закони термодинаміки.

2.30Як зміниться температура газу у циліндрі при його різкому стисканні поршнем? Чому?

2.31Запишіть формулу визначення роботи газу при його розширенні. Чи може газ виконувати механічну роботу, якщо його об’єм не змінюється?

2.32Чому термос погано пропускає теплову енергію?

2.33Різні частині випадки вигляду формули 1 закону термодинаміки.

2.34Передача енергії від Сонця до Землі.

3 Розв’язок задач

3.1 Задача 1 Визначити кількість теплоти, що потрібно надати для нагрівання води масою 1 кг від 0 0 С до 100 0 С ? (с = 4200 Дж/(кг*К)).

3.2 Задача 2 На скільки зміниласьвнутрішня енергія газу, якщо при теплообміні він отримав 1200 Дж, а потім при розширенні витратив на виконання роботи 500 Дж енергії?

3.1 Задачі 3-8 з [1.3]: 3.59 , 4.15, 4.33, 4.49, 4.57, 5.12;

3.2 Задачі 9-13 з [143]:626(ПРГ), 639(ПРГ), 645(ПРГ), 652(ПРГ).

4 Підсумок семінарського заняття, оцінювання студентів

Домашнє завдання

Література

1.1 Гончаренко С.У. Фізика 10 клас. 3-го вид. - Київ: Освіта, 1998. – п. 28 – 37, с. 101 – 136.

1.2 Жданов Л.С., Жданов Г.Л. Физика для средних специальных заведе-ний: Учебник. – 4 - е изд., испр. – М.: Наука. Гл. ред. физ. - мат. лит, 1987. – Гл. 5, 6; п. 5.9 – 6.12; с. 52 – 67.

1.3 Гладкова Р.А. Зборник задач по физике. Уч. пособие. – 7 - е изд., испр. – М.: Наука. Гл. ред. физ. - мат. лит, 1988. – Гл. 1; п. 3 - 5; с. 35 – 52; зад. 3.59 – 5.29.