регистрация /  вход

Застосування технологій навчання на уроках фізики (стр. 1 из 10)

Вступ

1. Сутність технології навчання в освіті

1.1 Аналіз змісту поняття педагогічна технологія навчання……………...4

1.2 Науково-понятійний апарат педагогічної технології, як основа

механізму її реалізації……………………………………………….....9

2. Сучасні технології навчання в фізиці

2.1 Портфель учня…………………………………………………………...11

2.2 Метод проектів…………………………………………………………..15

2.3 Різнорівневе навчання…………………………………………………..18

2.4 Навчання у співробітництві…………. ………………………………..21

3. Застосування технологій навчання на уроках фізики

3.1 Методи навчання з використанням «Портфеля учня»………………..28

3.2 Застосування методу проектів у навчанні фізики…………………….32

3.3 Забезпечення різнорівневого навчання фізики на прикладі вивчення

теми «Основи МКТ»….……………………………………………………..40

Висновки

Список використаних джерел

Вступ

Шляхи розвитку освіти в Україні на найближчі роки та на перспективу, що визначені в Державній національній програмі “Освіта”, передбачають її ґрунтовне реформування в напрямку впровадження в освітню практику особистісно-орінтованого підходу який би перетворював навчально-виховний процес в плані створення соціально-психологічних і педагогічних умов для фізичного, соціального, інтелектуального, духовного і культурного розвитку учня.

В останні роки особистісно-орієнтовний підхід стрімко заповнює освітній простір України. Більшість педагогічних колективів настійливо опановує теоретичні основи і технологію використання даного підходу в навчально-виховному процесі.

Серед особисто-орієнтовних технологій на сучасному етапі розвиту педагогіки існує багато моделей навчання, які дозволяють розвивати пізнавальну активність кожного учня окремо. Але які ж є досить ефективними в наш час в під час навчання фізики?

Актуальність особистісно-орієнтовного підходу пояснюється тим, що динамічний розвиток українського суспільства потребує формування яскраво індивідуальної, прагматичної, незалежної особистості, яка здатна орієнтуватися в соціумі, який швидко змінюється.

Тому, темою нашої курсової роботи ми обрали «Сучасні технології навчання фізики».

Мета – розглянути сучасні технології навчання в фізиці та їх застосування у навчальному процесі у СЗОШ.

Поставлена мета визначає такі завдання:

– розкрити зміст поняття «педагогічна технологія» і поняття «технологія навчання в фізиці»;

– розглянути найбільш сучасні й ефективні технології, які застосовуються під час навчання фізиці.

– опрацювати наукову літературу з даної теми;

– розглянути застосування окремих технологій на конкретних прикладах.

Курсова робота складається зі вступу, 3 розділів (9 параграфів), висновків, списку використаних джерел. Загальна кількість сторінок: 53.

1. Сутність технології навчання в освіті

1.1. Аналіз змісту поняття педагогічна технологія навчання

Історичний аналіз свідчить, що соціально-теоретичні засади педагогічної технології складалися під впливом гуманістичних ідей передових мислителів різних епох, у тому числі наших вітчизняних учених та педагогів Г.С.Сковороди, К.Д.Ушинського, А.С.Макаренка, В.О.Сухомлинського. Особливого розвитку набули ідеї педагогічних технологій у першій третині ХХ с., зокрема у працях відомих громадсько-політичних діячів та педагогів: П.Біланюка, М.Грушевського, Д.Донцова, І.Крип’яневича, К.Левицького, І.Франуа, А.Шептицького, В.Целевича, І.Ющишина та ін.

Масове запровадження педагогічних технологій відноситься до початку 60-х років. У зарубіжній науці воно пов’язане з іменами Б.Блума, Д.Брунера, Г.Грейса, Дж.Керола, В.Коскарллі, Д.Хамбліна та ін. В українській теорії та практиці освіти технологічний підхід застосований А.М.Алексюком, В.І.Бондарем, Я.І.Бурлакою, В.І.Лозовою, І.П.Підласим, А.В.Фурманом; Росії – Ю.К.Бабанським, В.П.Беспалько, П.Я.Гальперіним, М.В.Клариним, Л.Н.Ландою, А.Г.Ривіним, Н.Ф.Тализіною, Н.Є.Щурковою та ін.

Саме ж поняття технології ввійшло в повсякденний педагогічний лексикон з початку 1990-х рр. Воно ввійшло в мову соціальних наук і практик, у тому числі і педагогічну, з наук і практик науково-технічних, виробничих. Такий перенос став можливим у рамках представлення про педагогічний процес (будь-якому іншому соціальному процесі) як штучно створеній керованій системі. З іншого боку, поняття технології в педагогіці стало вживатися в зв'язку зі зростаючою роллю інформаційних технологій у процесі утворення. Це редукувало визначення педагогічних технологій до застосування технічних засобів у педагогічному процесі.

Якщо звертатися до джерел поняття "технологія", то ми повинні зафіксувати, що воно походить із двох грецьких слів - мистецтво, майстерність і слово, навчання. Таким чином, технологію можна визначити як усвідомлене практичне мистецтво, усвідомлена майстерність. Технологія вказує на конкретні способи і засоби здійснення професійної діяльності, з іншої сторони на результати. Ступінь досягнення за допомогою зазначених засобів і дій характеризує майстерність педагога (будь-якого іншого професіонала). Крім цього, технологія містить у собі теоретичне обґрунтування пропонованих засобів і дій, їхня несуперечність один з одним і зазначеним результатом.

Поняття "технологія" у педагогіці може вживатися в чотирьох значеннєвих аспектах:

1) Педагогічна технологія. Цей термін містить у собі всі засоби педагогічної взаємодії. Ще на початку ХХ в. Г. Мюнстерберг у роботі "Психологія і вчитель" уводить поняття "психотехніки" і можливості її використання в педагогічному процесі.

2) Технології навчання - система методів, прийомів і дій вчителів й учнів у процесі навчання.

3) Технології виховання - система методів, прийомів і дій вихователя і вихованців у спільній діяльності, у зміст якої включене освоєння норм, цінностей, відносин.

4) Навчальні технології - інформаційні технології, які можна використовувати для організації процесу навчання.

У роботах В.П. Безпалько[3,4], М.В. Кларина[18], М.А. Чошанова[28] й ін. виділені наступні ознаки технології:

– доцільність, тобто будь-яка технологія повинна містити опис цілей і задач, на вирішення яких спрямовані проектовані способи і дії;

– результативність - опис результатів;

– алгоритмічність - фіксація послідовності дій вчителі й учнів;

– відтворюваність - систематичне використання алгоритму дій і засобів в організації педагогічного процесу;

– керованість - можливість планування, організації, контролю і коректування дій;

– проектування - технологія створюється і реалізується штучним способом, підлягає модернізації і коректуванню з урахуванням конкретних умов.

Масове поширення технологічного підходу до організації педагогічного процесу має визначені границі. Педагогічний процес включає у свій зміст ряд суб'єктивних моментів і місцевих особливостей. Питання полягає в тому, наскільки жорстко можуть бути реалізовані проектовані технологією засобу і дії з досягнення зазначених результатів. Осмислення границь технологічного підходу привело до необхідності розрізнення твердих і гнучких технологій.

Введення в побут поняття "технологія навчання" припускає осмислення того, яким чином співвідноситься поняття "метод" і "технологія". Це розрізнення проводиться на основі наступного положення.

Метод - шлях, спосіб містить у собі модельний опис організації педагогічного процесу, у якому вказує на тип діяльності вчителі й учнів. Технологія конкретизує цей модельний опис у контексті умов реалізації методу. Деякі технології можуть мати більш складний тип і містити опис декількох методів.

Тема технології навчання залишається на сьогоднішній день відкритою і практично не проробленою. Виходячи з цього, важко визначити класифікацію технологій. Різні вчені дотримуються різних означень педагогічної технології:

Педагогічна технологія – проект визначеної педагогічної системи, яку реалізують на практиці[3].

Педагогічна технологія – це системний метод створення, застосування і визначення знань з урахуванням технічних і людських ресурсів і їх взаємодії, котрі ставлять своєю задачею оптимізацію форм освіти (ЮНЕСКО).

Педагогічна технологія означає системну сукупність і порядок функціонування усіх особистісних, інструментальних і методологічних засобів, які використовують для досягнення педагогічних цілей (М.В.Кларин) [18]

Педагогічна технологія - це продумана в усіх деталях модель спільної діяльності з проектування, організації і проведенню навчального процесу з безумовним забезпеченням комфортних умов для учнів і вчителя.

Технологія навчання – це складова процесуальна частина дидактичної системи[28].

Під педагогічною технологією слід розуміти вивчення, розробку і системне використання принципів організації навчального процесу на основі новітніх досягнень науки і техніки. Педагогічна технологія виступає як педагогічна система, в якій використання засобів навчання підвищує ефективність навчального процесу[28].

Характерна ознака педагогічної технології – постановка мети постійного зростання ефективності навчання.

В наш час мова йде про перетворення навчання у своєрідний технологічний процес з гарантованим результатом. Установка педагогічної технології: розв’язання дидактичних проблем на шляху управління навчальним процесом з точно визначеними цілями, досягнення яких чітко визначається і описується. В основі такого підходу (Рис. 1.1[33]) покладена ідея управління процесом засвоєння знань.


Рис. 1.1 Схема технологічного підходу до навчання.

Специфіка педагогічної технології полягає в тому, що в ній намічається і здійснюється такий навчальний процес, який повинен гарантувати досягнення поставлений цілей. Окрім того, педагогічна технологія передбачає на кожному відрізку навчального процесу попередню діагностичну оцінку рівня знань, умінь і навичок у співставленні з наперед заданими і уточненими цілями. Хід навчання передбачає безперервний контроль рівня відповідності просування учня наміченим цілям.

Узнать стоимость написания работы
Оставьте заявку, и в течение 5 минут на почту вам станут поступать предложения!