регистрация /  вход

Украинский язык 10 класс Бондаренко для русских школ (стр. 1 из 7)

Н. В. Бондаренко

УКРАЇНСЬКА МОВА

Підручник для 10 класу

загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням російською мовою

Рекомендовано Міністерством освіти і науки України

Київ

«Грамота»

2010

УДК 373.5:811.161.2+811.161.2](075.3)

ББК 81.2УКР922

Б81

Рекомендовано Міністерством освіти і науки України

(наказ МОН України № 177 від 3.03.2010 р.)

Видано за рахунок державних коштів. Продаж заборонено

Наукову експертизу проведено в Інституті української мови НАН України.

Психолого"педагогічну експертизу проведено в Інституті педагогіки НАПН України.

Експерти, які здійснювали експертизу:

Глухова І. А ., гімназія № 1 ім. К. Д. Ушинського, м. Сімферопіль, учитель методист;

Коса Л. О. , ЗНЗ I–III ст. № 90, м. Запоріжжя, учительметодист;

Вовк М. М. , Мукачівський відділ освіти Закарпатської області, методист;

Малякова С. А. , методичний кабінет Пролетарської районної ради м. Донецька, методист;

Глазова О. П ., Київський університет ім. Бориса Грінченка, Інститут післядипломної педагогічної освіти, заступник директора, кандидат педагогічних наук, доцент.

УМОВНІ ПОЗНАЧЕННЯ:

1. Великі Українці — пізнавальна 2. — проблемні питання

тема уроку; для обговорення;

3. — завдання до 4. — мотивація щодо необ

теми; хідності засвоєння теми;

5. — матеріал для 6. — матеріал для

обов’язкового засвоєння; ознайомлення;

повсякчас

7. — слова для обов’яз 8. — вправа на

кового засвоєння; редагування;

9. — завдання підвищеної 10. — домашнє завдання; складності;

11.; 12..

Бондаренко Н. В.

Б81 Українська мова : Підручн. для 10 кл. загальноосвіт. навч. закл. з російською мовою навч. — К. : Грамота, 2010. — 288 с. : іл. ISBN 9789663492605

Підручник повністю відповідає вимогам Державного стандарту освіти та чинній програмі з української мови.

Методичний апарат підручника охоплює різнорівневі завдання, зорієнтова ні на вікові особливості десятикласників.

УДК 373.5:811.161.2+811.161.2](075.3)

ББК 81.2УКР"922

© Бондаренко Н. В., 2010

ІSBN 978"966"349"260"5 © Видавництво «Грамота», 2010

Дорогі десятикласники!

Ви подорослішали, і перед вами постало питання відповідаль ного професійного вибору, який визначатиме ваше майбутнє.

Важлива роль у здійсненні ваших життєвих планів і намірів, безперечно, належить мові. Щоб здобути ґрунтовну освіту і пре стижну спеціальність, необхідно досконало володіти українською мовою. Висока загальна і мовленнєва культура гарантують перспективу професійного і кар’єрного зростання особистості, її високий соціальний статус, належність до української духовної еліти. А це життєво необхідно людині незалежно від того, хто вона — політик, дипломат, учений, військовий, учитель, інженер, бізнесмен чи представник престижної робітничої спеціальності.

Упродовж навчального року ви опрацьовуватимете стилістику і культуру української мови. Засвоєння літературних норм забезпе чить правильність вашого мовлення — невід’ємної складової мов леннєвої культури особистості. Опановуючи відомості зі стилісти ки, ви навчитеся всебічно аналізувати мовні засоби, вибирати зпоміж них оптимальні й доцільно використовувати їх для вираження змісту і вдосконалення висловлювання.

Матеріал підручника сприятиме засвоєнню знань про синоні мічні можливості мови і виробленню на їх основі вмінь урізнома нітнювати мовлення за допомогою стилістичних варіантів, що є свідченням високого рівня володіння мовою. Ознайомлення з тео рією стилістичного квадрата (співвідношення між змістом і вжитими мовними засобами) відкриє вам секрети творення доско налого тексту.

Збільшення кількості завдань для самостійної роботи на основі раніше засвоєного матеріалу сприятиме вашому становленню як самодостатніх особистостей.

Опрацювання різностильового масиву текстів широкої темати ки дасть вам можливість утвердитися у споконвічних загальнолюд ських цінностях, долучитися до скарбів української та світової культури.

Твори неперевершених майстрів пера зачарують вас красою художнього слова, принесуть естетичне задоволення.

Тож бажаю успіхів і нехай вам щастить!

Автор


ВСТУП

§ 1. Роль мови у формуванні особистості

Мова — життя духовного основа

Видатні мислителі світу з найдавніших часів пов’язують мову з ду ховним життям людини. Завдяки мові вона засвоює досвід попередніх поколінь, знання і вміння своїх сучасників. Саме мова є для людини не вичерпним джерелом інтелектуального й естетичного освоєння світу. Найцінніші здобутки культури й цивілізації, етики й естетики кожного народу закодовано й акумульовано в мові — цьому сховищі знань і до свіду, що їх нагромаджено[1] за весь час існування людства й осмислено видатними людьми, геніями всіх поколінь.

1

Прочитайте текст, обґрунтуйте його назву. Яку функцію мо ви виокремлює автор і наскільки вона важлива? Поясніть, як завдяки цій функції мова впливає на гармонійний розви ток особистості і поступ[2] нації в цілому.

Духовна могутність народу

Могутність мови — це духовна могутність народу. Народ дає мові силу й красу. Він сам у піснях творить зразки неперевершеної[3] поезії, а його генії і таланти високо підносять авторитет рідного слова.

Повноводна ріка української мови вирувала в крутих поворотах історії, вона відбила в собі грандіозні соціальні зрушення[4] , збагати лася численною лексикою та зворотами, стала довершеним інстру ментом і поетичної, і філософської, і наукової, й інженернотехніч ної сучасної думки (За М. Шумилом) .

2

Ознайомтеся з думками видатних людей про мову. Узагаль нено охарактеризуйте основні якості української мови, про які йдеться в поданих реченнях.

1. Світ починався зі Слова. І Україна починалася зі Слова (Я. Гоян) . 2. Найбільше і найдорожче добро в кожного народу — це його мова, ота жива схованка людського духу, його багата скарбниця, в яку народ складає і своє давнє життя, і свої споді вання, розум, досвід, почування (Панас Мирний) . 3. Мова — це не просто засіб спілкування. Мова — це всі глибинні пласти духов ного життя народу, його історична пам’ять, найцінніше надбан ня[5] всіх віків (О. Гончар) . 4. Мова — це генетичний код нації, який поєднує минуле із сучасним, програмує майбутнє і забезпе чує буття нації у вічності (В. Іванишин, Я. РадевичВинницький) . 5. Це мова великого народу, великої культури (В. Сухомлин ський) . 6. Народ дає мові силу й красу. Могутність мови — це духовна могутність народу (М. Шумило) . 7. Мова — втілення думки. Що багатша думка, то багатша мова (М. Рильський) . 8. Мова — це музика, мелодика, барви буття, сучасна художня, ін телектуальна і мислительна діяльність народу (О. Гончар) . 9. Слово — це найтонший різець, здатний доторкнутися до най ніжнішої рисочки людського характеру. Уміти користуватися ним — велике мистецтво. Словом можна створити красу душі, а можна й спотворити її. Тож оволодівайте цим різцем так, щоб зпід ваших рук виходила тільки краса (В. Сухомлинський) . 10. Як людину можна розпізнати за її оточенням, так про неї можна судити за її мовою (Дж. Свіфт) . 11. Наша мова — найважливіша частина не тільки нашої поведінки, а й нашої особистості, нашої душі, розуму, нашої здатності не піддаватися несприятливим впливам середовища (За Д. Лихачовим) .

3

Виберіть як тему одну з наведених тез. Із вправи 2 випишіть цитати для підтвердження цієї тези і підготуйте колектив ний виступ до Свята української мови.

1. Мова — засіб мислення й пізнання.

2. Мова — засіб спілкування між людьми й поколіннями.

3. Мова — засіб накопичення та збереження суспільноісторичного досвіду і культурних надбань народу.

4. Мова — засіб вселюдського обміну матеріальними і духовними цінностями.

4

Прочитайте висловлювання Бориса Олійника. Поясніть, які унікальні особливості української мови мав на увазі поет.

Мова — це голос народу. Мова є своєрідною перфокартою, в якій закодовано історію народу, закони предків. Українська мо ва — це мова народу, щедрого на світових геніїв Шевченка і Фран ка, Лесі Українки і Котляревського, Коцюбинського і Стефаника. Мова, якою вперше у світовій науковій практиці започаткована кібернетична енциклопедія. Мова народу, великого передусім своїм талантом на братерство, на уважливість і шанобливість до всіх сущих народів на землі.

5

Прочитайте виразно «ланцюжком» вірш Степана Литвина. Яку мету ставить автор і які мовні засоби задля її досягнен ня використовує? Прокоментуйте рядки, у яких розкрива ється взаємозв’язок мови і духовного світу людини.