регистрация /  вход

Обєднання підприємств (стр. 2 из 2)

3) Однією з особливостей правового становища є обмеження права підприємства виходити з об’єднання. Таке право надається тільки органами, які їх створили.[8]

Окрім держаних концернів та корпорацій є третій вид статутних об’єднань – це консорціум. Консорціум – це тимчасове статутне об’єднання промислового і банківського капіталу для реалізації певних інвестиційно-будівельних проектів чи програм. Після досягнення поставлених цілей, консорціум ліквідується, або перетворюється і реєструється як постійне господарське об’єднання.

Враховуючи те, що асоціації, корпорації, концерни, консорціуми та господарські об’єднання мають статус юридичної особи, існує господарське об’єднання, яке цього статусу не має – промислово-фінансова група.

Промислово-фінансова група – це об’єднання, до якого можуть входити промислові підприємства, сільськогосподарські підприємства, банки, наукові і проектні установи, інші установи та організації всіх форм власності, що мають на меті отримання прибутку, та яке створюється за рішенням Уряду України на певний термін з метою реалізації державних програм розвитку пріоритетних галузей виробництва і структурної перебудови економіки України, включаючи програми згідно з міждержавними договорами, а також виробництва кінцевої продукції.[9]

Характерними рисами промислово-фінансової груп як особливого виду господарських об’єднань є:

- заборона створювати промислово-фінансові групи у сфері торгівлі, громадського харчування, побутового обслуговування населення, матеріально-технічного постачання, транспортних послуг;

- створюються за ініціативою підприємств та інших організацій низової ланки економіки за рішеннями Уряду України;

- відсутність у промислово-фінансових груп статусу юридичної особи;

- мета створення – реалізація державних програм розвитку пріоритетних галузей виробництва і структурної перебудови економіки, а також виробництво кінцевої продукції;

- тимчасовість діяльності промислово-фінансової групи, оскільки створюється на певний строк;

- обов’язкова участь у промислово-фінансовій групі банку (банків) і підприємств; крім них можуть входити наукові, проектні та інші організації будь-яких форм власності.

4. Функції та компетенції господарських об’єднань

Функції та компетенція господарських об’єднань визначаються нормативними актами, якими створюються об’єднання.

До функцій господарських об’єднань входить:

1) виконання завдань, визначених договором, статутом, актом про створення об’єднання;

2) вирішення спільних питань соціально-економічного розвитку;

3) здійснення єдиної науково-технічної політики щодо контролю якості продукції, технічного рівня виробництва, ефективного використання потужностей;

4) виконання за необхідності планових функцій, якщо це передбачено статутом або установчим договором;

5) координації;

6) захист прав та інтересів підприємств об’єднання;[10]

Господарські об’єднання діють у відносинах з підприємствами, які до них входять, як вищий орган, виконують функції і реалізують наступні повноваження:

- приймають рішення про створення, реорганізацію і ліквідацію підприємств і організацій;

- затверджують статути цих суб’єктів або положень про них;

- контролюють дотримання підприємствами статутів;

- вживають заходи до керівників підприємств у разі порушення статутів;

- здійснюють контроль за ефективним використанням і збереженням майна, яке закріплене за підприємством;

- укладають і розривають контракти з керівниками підприємств.

Корпораціям заборонено безпосереднє втручання в господарську діяльність підприємств вищих органів, до яких вони входять.

5. Висновки

Важливість існування об’єднань підприємств в умовах сучасної ринкової економіки є вкрай необхідним. З посиленням західної та східної міжнародної конкуренції на ринку товарів та послуг, саме створення цих об’єднань на території України стало вкрай необхідним задля збереження здатності конкурувати. Останнім прикладом об’єднання підприємств на території України стало об’єднання 20 підприємств у корпорацію „Богдан”.

Беручи до уваги усе вище зазначене, можна зробити висновок, що господарське об’єднання є складною господарською організацією, яка створена на основі поєднання матеріальних інтересів підприємств-учасників, діє на підставі установчого договору або статуту і реєструється як юридична особа, за виключенням промислово-фінансових груп.

Якщо на ринку підприємства не будуть об’єднуватись, то вони будуть у будь-якому разі поглинені більш потужними корпораціями чи іншими видами об’єднань. Саме тому, об’єднання – це єдиний захист задля збереження свого існування як на внутрішньому так і на зовнішньому міжнародному ринку товарів та послуг.

6. Список літератури

1. Господарське право: курс лекцій. – К.: Атака, 2004, - 624 с.

2. Господарське законодавство: Навчальний посібник – 2-ге видання. – Львів: Видавництво Національного університету „Львівська політехніка”, 2004. – 172 с.

3. Господарське право: Підручник. – К. Юрінком Інтер, 2003. – 480 с.

4. Господарський кодекс України – К.: Видавничий дім „Скіф”, 2005. – 164 с.

5. Закон України „Про підприємство в Україні” від 07.02.91 №698-XII.

6. Закон України „Про власність”.

7. Закон „Про банки та банківську діяльність” від 07.12.00 № 2121 – III.

8. Закон „Про кооперацію” від 10.07.03 № 1087 – IV.

9. Закон „Про сільськогосподарську кооперацію” від 17.07.97 № 469/97-ВР.

10. Закон „Про власність” від 07.02.91 № 697 – XII.

11. Закон „Про підприємництва в Україні” від 27.03.91 № 887-XII.

12. Закон України „Про промислово-фінансові групи в Україні” від 21.11.95 № 437/95-ВР.


[1] Господарське право: курс лекцій. – К.: Атака, 2004, – 128 с.

[2] Закон „Про власність”, стаття 27.

[3] Господарське законодавство: Навчальний посібник – 2-ге видання. – Львів: Видавництво Національного університету „Львівська політехніка”, 2004. – 50 – 51 с.

[4] Закон „Про підприємництва в Україні”, стаття №3 п.1

[5] Закон „Про підприємництва в Україні”, стаття №3 п.1

[6] Господарське законодавство: Навчальний посібник – 2-ге видання. – Львів: Видавництво Національного університету „Львівська політехніка”, 2004. – 52 с.

[7] Закон „Про підприємництва в Україні”, стаття №3 п.1

[8] Господарське законодавство: Навчальний посібник – 2-ге видання. – Львів: Видавництво Національного університету „Львівська політехніка”, 2004. – 52 – 53 с.

[9] Закон України „Про промислово-фінансові групи в Україні”, стаття 1.

[10] Господарське право: Підручник. – К. Юрінком Інтер, 2003. – 102 – 105 с.

ДОБАВИТЬ КОММЕНТАРИЙ  [можно без регистрации]
перед публикацией все комментарии рассматриваются модератором сайта - спам опубликован не будет

Ваше имя:

Комментарий

Хотите опубликовать свою статью или создать цикл из статей и лекций?
Это очень просто – нужна только регистрация на сайте.

Решение школьных задач в Подарок!
Оставьте заявку, и в течение 5 минут на почту вам станут поступать предложения!