Кваліфікація ухилення від сплати обов`язкових внесків державі (Брич) (стр. 19 из 22)

[2] Див. Леонід Кучма. Несплата податків - проблема державної ваги. Виступ Президента України Л.Д.Кучми на розширеному засіданні колегії Державної податкової адміністрації 19 квітня 1997р. //Урядовий кур'єр. - 1997. - 22 квітня; Феномени национальной зкономики Украйни (Перевод из "Сепігаї Еигореап Есопотіс Кеуіе»")//Предпринимательсгво, хозяйство й право. - 1996. - № 10. - С. 3-5; Григорій Омельченко. Компромісів бути не може. //Кримінальний огляд. - 1997. - № 20; Дурдинець В. Боротьба із злочинністю має бути всеохоплюючою і ефективною //Право України. -1998. - № 1. - С. 25-33.

[3] Довідка про розгляд судами України кримінальних справ про ухилення від сплати податків, підготовлена суддею Верховного суду В.Р.Мойсиком (без дати).

[4] Узагальнення практики застосування судами України законодавства про відповідальність за шахрайство з фінансовими ресурсами (підготовлене суддею Верховного суду В.Р.Мойсиком. Без дати і місця видання).

[5] Серед 165 проанкетованих практичних працівників правоохоронних органів, які займають керівні посади у службах, що займаються боротьбою із злочинністю у сфері економіки, лише 20 вказали на те, що ухилення від сплати податків може бути кваліфіковане не тільки за ст. 1482 КК, а й за іншими нормами Особливої частини КК. Анкетування було проведено в 1995р., коли ст. 1482 КК діяла в редакції Закону України від 28 січня 1991р. й нею охоплювалися лише ухилення від сплати податків, вчинене посадовими особами суб"сктів підприємницької діяльності.

[6] "До проведення в Україні податкових реформ у Кримінальному кодексі була всього одна стаття 148і , яка передбачала відповідальність за злочини, пов'язані з несплатою податків", -пишуть О.Бєлінський, В.Філіпов, В.Лобач (Бєлінський О., Філіпов В., Лобач В. Вказана робота. //Право України. - 1996. - № 7. - С. 21-24). С.В.Владимиренко пише, що ст. 1482 КК України встановила кримінальну відповідальність за ухилення від сплати податків. -'Владимиренко С.В. Вказана робота. - С. 231-235.

[7] Наприклад,: Кригер Г.А. Квапификация хищений социалистического имущества. М: Юрид. лит. - 1971.- С. 35-39; Сирота С.И. Преступления протав социалистической собственности й борьба с ними. Изд-во Воронежского ун-та. - 1968. - С. 145-149; Советское уголовное право. Часть Особенная. М.: Изд-во Московского ун-та. - 1964. - С. 123; Советское уголовное право. Особенная часть. М.: Изд-во Московского ун-та. - 1971. - С. 134; Уголовньїй кодекс УССР. Научно-практический комментарий. Киев. - 1962. - С. 226; Фролов Е.А Обьект й преступньїе последствия при посягательстве на социалистическую собственность //Сборник ученьїх трудов Свердловского юрид. ин-та. - 1968. вьт. 8. - С. 115; Матьішевский П. Преступления против собственности й смежньїе с ними преступления. К.: Юринком. - 1996. - С. 158; Коржанський М.Й. Кваліфікація злочинів проти особи та власності. - К: Юрінком. - 1996. - С. 131;Волженкин Б. Уголовная ответственность за налоговые преступления//3аконность. - 1994. -№1. - С. 10-16.; Науково-практичний коментар Кримінального кодексу України. Київ: Юрінком. -1997. - С. 320; Навроцький В. Господарські злочини. Лекції. - Львів: Юридичний ф-тЛДУ ім. І.Франка. - 1997. - С. 36.

[8] Панов Н.И. Уголовная ответственность за причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием. Харьков: Вища школа. -1977. - С. 37-46.

[9] С.А. Тарарухін справедливо видзначив, що "загальна норма фактично виступає в якості резервної для тих випадків, коли відповідальність за даний вид злочину спеціальними нормами не передбачена". (Тарарухин С.А. Квалификация преступлений в судебной и следственной практике. - К.: Юрінком. - 1995. - С. 47.

[10] Навроцький В. Вказана робота. - С. 37.

[11] Висновок про недоцільність застосування такого критерію як неоподатковуваний мінімум доходів громадян для вираження грошових величин у кримінальному праві зробив А.Ришелюк (Див. Ришелюк А. Кілька слів про проблему грошових величин у новому Кримінальному кодексі України. //Стан кодифікаційного процесу в Україні: системність, пріоритети, уніфікація, тези. III Всеукраїнська конференція. Київ. - 1995р. - С. 101-102.

[12] Можливість кваліфікації ухилення від сплати податків за ч. 1 ст. 148і КК абсолютно не сприйнята правозастосовчою практикою. З моменту вступу в силу норми про відповідальність за шахрайство з фінансовими ресурсами серед вивчених справ цієї категорії не було жодгої, порушеної по факту вчинення злочину, передбаченого ч. 1 ст. 1485 КК, який би виразився "в поданні завідомо неправдивої інформації... з метою одержання... пільг по податках."

[13] Серед 165 проанкетованих працівників правоохоронних органів 85 % оцінили діючі норми про ухилення від сплати податків малоефективними.

[14] Статистичні дані за 1994р. по Україні, подані в "Методичних рекомендаціях щодо розслідування кримінальних справ", затверджених наказом ГСУ МВС України та УБК ППО України № 1685 /Шт від 4 квітня 1995р. свідчать, що за фактами ухилення від сплати податків органами внутрішніх справ було порушено 1077 кримінальних справ; провадженням закінчено 375, з них 305 закрито, в тому числі кожна четверта за відсутністю складу злочину; 69 справ направлено прокурору у порядку ст. 225 КПК України.

[15] Панов Н.И. Вказана робота. - С. 5

[16] Там же.-С. 10.

[17] В теорії кримінального права найбільш поширеною, по-суті, загальновизнаною є думка про те, що родовим об'єктом господарських злочинів виступає система господарства. Така думка виражена в численних роботах, а найбільш повно обгрунтована в дослідженнях В.Я.Тація.Таций В.Я. Ответственность за хозяйственньїе преступления. Обьект й система. -Харьков: "Вища школа". -1984. - С. 15-47.

[18] Міщук М.С. Кримінальна відповідальність за ухилення від подання декларації про доходи. Автореферат дисертації на здобуття вченого ступеня кандидата юридичних наук. -Харків. -1993.-С. 10.

[19] Див.: Воронова Л.К., Бекерська Д.А. Фінансове право (за законодавством України). Київ: Вентурі- 1995.-С. 43.

[20] Наприклад,: Некипелов П.Т. Понятие и система хозяйственных преступлений по советскому уголовному праву. Ростов: Изд-во Ростовского ун-та. -1963. - С. 133.

[21] Див.: Навроцький В. Вступ до особливої частини кримінального права України. Лекції.-Львів: Юридичний ф-тЛДУ ім. І. Франка.-1997.-С. 16.

[22] Таций В.Я. Объект и предмет преступления в советском уголовном праве. -1988. - С. 88.

[23] Дроздов А.В. Человек и общественные отношения. Л: Изд-во ЛГУ. -1966. - С. 23-29,63-65.

[24] Фінансове право (під ред. Вороново£Л.К„ Бекерської Д.А.). - С. 115-116.

[25] Причому, наявність диференціації за суб'єктом визнавалася однією з позитивних рис діючої у свій час законодавчої регламентації відповідальності за злочинну несплату податків одинадцятьма із чотирнадцяти проанкетованих народних депутатів - членів Постійної комісії Верховної Ради України з питань правової політики і судово-правової реформи.

[26] Даний варіант проекту не зберіг своєї актуальності, через те, що змінений новішими вкаріантами. Тому конкретніший аналіз не видається доцільним. Детальніше ж про це говорилося при обговоренні даного проекту на науково-практичній конференції у Львові в грудні 1993р. - Брич Л.П. Регламентація відповідальності за ухилення від сплати податків в проект КК України //В зб.: Кримінальний кодекс України (проект): проблеми теорії та практики. Науково-практична конференція (Львів 16-17 грудня 1993р.). Львів. - 1994. - С. 181-183.

[27] Кримінальний кодекс України. Проект, внесений комісією Верховної Ради України з питань законності і правопорядку на розгляд Верховної Ради України 27 серпня 1995р.

[28] Кримінальний кодекс України. Проект. Вноситься народним депутатом Матковським О.Б.Київ.-1996.

[29] Уголовный кодекс Украины. Проект, подготовленный рабочей группой Кабинета Министров Украины. -1993. (Без місця видання);Кримінальний кодекс України. Проект, підготовлений робочою групою Кабінету міністрів України. Київ: Видавництво "Право". -1994.

[30] Кримінальний кодекс України. Проект, підготовлений робочою групою Кабінету Міністрів України, та пояснювальна записка до нього. -1997 (без місця видання).

[31] Ст. 2 Закону України "Про систему оподаткування" в редакції Закону України від 18 лютого 1997р. //Відомості Верховної Ради України. - № 16 - Ст. 119.

[32] Див.: Фінансове право (під ред. Воронової Л.К., Бекерської Д.А.). - С. 112; Фінансово-правовий словник. - Київ: Київський державний університет. - 1993. - С. 86.

[33] Положення про те, що податки і інші обов'язкові платежі, так звані неподаткові доходи державного бюджету є різними фінансово-правовими явищами, вважається безспірним в теорії фінансового права. (Див., наприклад,: Цыпкин С.Д. Доходы государственного бюджета СССР. - Москва: Юридическая литература, 1973. - С. 42-44 [222 с.]

[34] Фінансове право (під ред. Воронової Л .К.-, Бекерської Д. А.). - С. 102.

[35] На різницю між поняттями податки, збори, інші обов'язкові платежі звертається увага не тільки в економічній, а і в кримінально-правовій літературі (Див.: Ларичев В. Уклонение от уплаты налогов с организаций: Квалификация составов//Российская юстиция. - 1997. - № б. -С 8). Цей же автор стосовно ст. 199 КК РФ 1996р. вказує, що "ухилення від сплати з організацій зборів, мита і обов'язкових платежів складу злочину не утворює." Тому необгрунтованим видається твердження В.Р.Моясика та П.П.Андрушка про те, що "за змістом Закону України від 25 червня 1991р. "Про систему оподаткування" (в редакції від 18 лютою 1997р. та відповідно до диспозиції ст. 1482 (в редакції Закону від 28 січня 1994р.) кримінальна відповідальність за діяння, вчинені до 26 лютого 1997р. настає як у разі ухилення від сплати податків, так і при ухиленні від сплати зборів (обов'язкових платежів)". Мойсик : В.;Р.;АндрущкоП.П. Вказана робота. -С. 59.