Кваліфікація ухилення від сплати обов`язкових внесків державі (Брич) (стр. 20 из 22)

[36] Висновок' про те, що предмет злочину, передбаченого ст. 1482 ' охоплює грошові суми всіх обов'язкових йнесків, що входять в систему оподаткування, напрошується із науково-практичного коментаря до ст. 1482 . - Науково-практичний коментар кримінального кодексу України. Київ: Юрінком. -1994. - С. 423.

Судова ж практика притримувалась обґрунтовуваної нами позиції. І у справах про ухилення відсилати податків, розглянутих судами до листопада 1995 року (до розповсюдження в судах Довідки Верховного Суду України "Про розгляд судами України кримінальних справ про ухилення від сплати податків") не зустрічаються випадки засудження осіб за ухилення від спдати інших обов'язкових платежів.

[37] Інструкція про порядок сплати дивідендів (частини прибутку) суб'єктами підприємницької діяльності, створеними за участю державних підприємств і організацій, затв. наказом Головної державної податкової інспекції України від 12 листопада 1993р. /ЯБЦ. -1993. - № 23.

[38] Див.: Порядок сплати до Державного бюджету України частини амортизаційних відрахувань державних підприємств і організацій /ЛБЦ. - 1994. - № 6.

[39] Воронова Л.К., Мартьянов И.В. Советское финансовое право. Киев: "Вища школа". - 1983. -С. 109.

[40] Див.: наприклад, "Перелік окремих неподаткових платежів і зборів, по яких затверджені ставки або розміри плати //Вісник податкової служби. -1997. - № 2. - С. 16-24.

[41] Це випливає, по-перше, з формулювання самих нормативних актів, якими встановлені вказані платежі. По-друге, як випливає із тексту Декрету Кабінету Міністрів "Про стягнення не внесених у строк податків і неподаткових платежів" від 21 січня 1993р., встановлені ним штрафні санкції поширюються і на порушників платіжної дисципліни щодо такого роду платежів.

[42] В літературі правильно вказується, що "у випадках, коли встановлено факт несплати податків суб'єктом підприємницької діяльності, який функціонує без реєстрації у встановленому порядку або без спеціального дозволу (ліцензії), дії осіб (як громадян, дак і, посадових осіб) потрібно кваліфікувати відповіднодо ст, 1483 , як за порушення встановленого порядку заняття підприємницькою діяльністю. - Гега П.Т. Правовий режим оподаткування в Україні: - Київ: Юрінком, 1997. - С. 54.

[43] На необхідність правильно визначати ці поняття для розмежування незаконного підприємництва в сфері торгівлі від податкових злочинів стосовно законодавства Росії вказував В.Котін. - Котин В.Ответственность за незаконнеє предпринимательство //законносте -1995. - №4. - С. 15-23

[44] Див.: Фінансове право (під ред. Воронової Л.К., Бекерської Д.А.). - С. 115.

[45] Таке визначення випливає із етимологічного значення слів "ухилення" і "ухилятися", див: Словник української мови. Том 10. Київ: "Наукова думка". - 1979. - С. 527; Словарь современного русского литературного язьїка. Том 16. - Москва-Ленинград: Издательство "Наука". -1964. - С. 463; С.И.Ожегов. Словарь русского язьїка под редакцией Н.Ю.Шведовой. - Москва: "Русский язьік". -1991. - С. 827.

[46] Така позиція дістала певну підтримку в літературі. Див.: Мойсик В.Г., АндрушкоП.П. Вказана робота. - С. 66.

[47] Цілком протилежне роз'яснення про те, що злочин, передбачений ст. 148 КК України вважається закінченим з моменту неподання до податкової інспекції у встановлений законом термін декларації про доходи підприємства, подання її з заниженням об'єкту оподаткування, чи з моменту приховання у відповідних документах об'єктів оподаткування, а замах на такий злочин не може мати місця, міститься в Довідці Верховного Суду України "Про розгляд судами України кримінальних справ про ухилення від сплати податків". Таке роз'яснення не засноване на законі. Подібні роз'яснення щодо моменту закінчення злочину були і раніше в літературі (Гаухман Л.Д., Максимов С.В. Уголовная ответственность за престушгения в сфере зкономики. -Москва: Учебно-консультационньш центр "ЮрИнфоР", - 1996. - С. 208-209) Але вони стосувались формального складу злочину "Приховування доходів (прибутку) чи інших об'єктів оподаткування", передбаченого ст. 1622 КК Росії 1960р.

[48] Словник української мови. Т.5. - Київ: Наукова думка. -1974. - С. 533.

[49] Даль Владимир. Толковьій словарь живого великорусского язьїка. Т.2. - Москва: Госуд. издательЕГВо иностр. й национ. словарей. - 1955. - С. 600.

[50] Словарь современного русского литературного язьїка. Т.8. - Москва - Ленинград: Издательстао Академии Наук СССР. - 1959. - С. 231.

[51] "Законодавство України передбачає більш як 50 складів злочинів, що прямо чи опосередковано вказують на обман як на спосіб заподіяння шкоди": - Романов С. Обман як спосіб злочинної діяльності //Право України. -1997. - № 2. - С. 87-88. Див. також: Навроцький В., Тростюк 3. Тлумачний словник Особливої частини кримінального законодавства України. - Львів: Юрид. ф-т ЛДУ ім. І Франка. -1997. - С.82.

[52] Синигибский И.А. Разграничение понятий обмана й злоупотребления доверием в действующем уголовном законодательстве. //Некоторьіе вопросьі зффективности уголовного законодательства. - Свердлова. -1976. - С. 124-130.

[53] Философский словарь. - М: Госполитиздат. -1972. - С. 91-92.

[54] Панов Н.И. Квалификация преступлений, совершаемых путем обмана. Харьков: Юридический институт. -1980. - С. 40.

[55] За матеріалами проведеного узагальнення судової практики .подання повністю неправдивих відомостей мало місце по 10 вивчених кримінальних справах даної категорії. Найчастіше - це повідомлення органами податкової адміністрації про те, що у звітному періоді господарська діяльність не велася й об'єкт оподаткування - відсутній.

[56] Серед вивчених кримінальних справ всі 100% порушені в зв'язку з наявністю обману, вчиненого в письмовій формі.

[57] Сабитов Р.А. Обман как средство совершения преступления. Омск: Омская Высшая школа милиции. -1980.-С. 13.

[58] За результатами узагальнення практики виявлено, що в 80% всіх випадків ухилення від сплати обов'язкових внесків державі, мало місце неподання необхідних відомостей уповноваженим, органам, в решті - неподання платіжних доручень про перерахування сум податків у встановлені строки.

[59] М.І.Панов вважав зловживання довір'ям "навряд чи можливим способом ухилення від сплати податків". - Панов Н.И. Уголовная ответственность за причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием. - С. 32.

[60] Узагальнення практики показує, що приблизно в 43% випадків за якими порушувалися кримінальні справи мало місце неподання податкових декларацій та розрахунків, в 57% випадків - приховування об'єкта оподаткування, а більш ніж 85% - поєднання обидвох цих способів.

[61] Див., наприклад,: Гега П.Т. Правовий режим оподаткування в Україні. - Київ: Юрінком, 1997. - С. 53-112; Мойсик В.Р., Андрушко П.П. Вказана робота. - С. 65-66; Ларичев В. Вказана робота. - С. 8.

[62] Міщук М.С. Кримінальна відповідальність за ухилення від подання декларації про доходи. Дисертація на здобуття вченого ступеня кандидата юридичних наук. Харків. - 1993. (Хоча в основі цієї дисертації лежить аналіз нині виключеної з КК ст. 148і , викладені там положення зберігають свою актуальність і стосовно чинної ст. 1482 КК.)

[63] Дослідження конкретних способів ухилення від сплати обов'язкових внесків державі має скоріше криміналістичне і кримінологічне значення, а не кримінально-правове, й тому в цій роботі не проводиться. А взагалі "винайдено" кілька тисяч способів ухилення від оподаткування.

[64] Узагальнення результатів анкетування керівних працівників правоохоронних органів -показало, що конкретизація способів ухилення від сплати податків є необхідною ; для правозастосовчої практики, на що вказали 90 % респондентів.

[65] До речі, в кримінально-правовій літературі поняття "шкода державі" і "несплата до бюджету податку" ототожнюються як один і той самий наслідок ухилення від сплати податків. - Див.: Ларичев В., Вказана робота. - С. 7-9.

[66] Див. Михлин А.С. Последствия преступления. - М: Юрид. лит. -1969. С.18; Тимейко Г.В. Общее учение об объективной стороне преступления. - Ростов: Изд-во ростовского ун-та. -1977.-С. 90.

[67] Михлин Г.В. Вказана робота - С. 21. Тимейко Г.В. Вказана робота. - С. 92.

[68] Г.В.Тімейко вживає ці поняття як взаємозамінюючі, однопорядкові.

[69] Див. Панов Н.И. Уголовная ответственность за причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием. - С. 51.

[70] Кримінальний кодекс України. Проект розроблений робочою групою Кабінету Міністрів та пояснювальна записка до нього.-1997. (Без місця видання)

[71] Кримінальний кодекс України. Проект Вноситься народним депутатом Матковським О.Б. Київ.-1996.