Кваліфікація ухилення від сплати обов`язкових внесків державі (Брич) (стр. 21 из 22)

[72] Панов Н.И Вказана робота.-С.52.

[73] Панов Н.И. Вказана робота, С.52-53.

[74] Светлов А.Я. Ответственность за должностные преступления. Киев: Наукова думка.-1978. -С.145-147.

[75] Доцільність використання оціночних понять, зокрема, таких як "мінімальний розмір заробітної плати", в якості критерію при оцінці розміру матеріальної шкоди, замість конкретних числових значень такої шкоди в 1992р. обгрунтував Є.Л.Стрепьцов. - Стрельцов €>Л. Правові проблеми регулювання підприємництва (кримінально-правовий аспекту/Право України. -1992. - № 2. - С. 38-39.

[76] В зв'язку з цим, в складному становищі опинилися органи попереднього розслідування -четверту частину направлених їм податковими інспекціями матеріалів становили ті, в яких розмір суспільно-небезпечних наслідків ледь перевищував 100 мінімальних заробітних плат, тобто 6 млн. купонів - суму, яка на здоровий глузд не вкладалася в поняття "великий розмір".

[77] В.Мандебура. До питання визначення величини неоподатковуваного мінімуму та законодавчого забезпечення механізму його індексації (аналітична довідка). - лютий 1997р. -С. 5.

[78] Тому, важко погодитись із твердженням Є.Л.Стрєльцова, відстоюваним в 1997р. про те, що "мінімальний розмір заробітної плати" як критерій оцінки розміру матеріальної шкоди при розкраданнях "не прив'язує" кримінальне право до економічних проблем і складностей". -Стрельцов Е.Л. Экономическая преступность в Украине. Курс лекций. Одесса: АО Бахва. -1997.-С. 170.

[79] За даними В.Мандебури, починаючи з 1990 року зміни стосовно неоподатковуваного мінімуму вносилися 1,4 разів. Причому, цей процес був довільним, як за змістом економічної обгрунтованості вихідної бази рівня оподаткування, так і деференціації рівнів доходів платників податків. Починаючи з жовтня 1995 року і до цього часу неоподатковуваний мінімум взагалі не переглядався, в той час як за період із 01.10.1995р. по 01.02.1997р. індекс інфляції споживчих цін зріс у 1,73 раза.. - Там же. С.З.

На початку 1998р. склалася ситуація, коли мінімальна заробітна плата перевищувала неоподатковуваний мінімум доходів громадян майже в три рази. Відповідно до Закону України "Про встановлення величини вартості межі заробітної плати на 1998 рік" від 24 грудня 1997р. - з 1 січня 1998р. встановлено розмір мінімальної заробітної плати - 45 гривень.

[80] Стрельцов Є.Л. Вказана робота. - С. 170.

[81] Такий спосіб вираження у КК грошових величин та кримінально-правових критеріїв, які мають майновий характер, видається найдоцільнішим в умовах нестабільної економіки та Державної грошової одиниці. (Див.: Ришелюк А. Вказана робота. - С. 101-102).

[82] Кримінальний кодекс України. Проект, підготовлений робочою групою Кабінету Міністрів України, та пояснювальна записка до нього. -1997. (без місця видання).

[83] Кримінальний кодекс України. Проект, внесений на розгляд Верховної Ради народним депутатом Матковським О.Б., реєстраційний № 0041/1 від 04.11.96.

[84] Кваліфікуючою ознакою ухилення від сплати податків та інших обов'язкових платежів із підприємств та організацій, передбаченого ст. 274 проекту Кримінального кодексу України, підготовленого робочою групою Верховної Ради України, редакції 1996р., є вчинення його юридичною особою.

[85] Серед усіх вивчених матеріалів, кримінальних справ про ухилення від сплати податків не виявилося жодної неповнолітньої особи, притягнутої до відповідальності за ухилення від сплати податків, зборів чи інших обов'язкових платежів. А вивчення судової статистики в обласних судах Західного регіону показало, що за останні десять років серед осіб, засуджених за вчинення господарських злочинів, немає жодної, якій би на момент вчинення злочину не виповнилось би 18 років.

За даними Іллі Кучерова, який вивчав кримінальні справи, пов'язані з податковими правопорушеннями, "ні одного такого правопорушника молодше 20 років не проходить по кримінальних справах." - 40 лет и все в бегах//24 часа. -1995. -< № 46.

[86] Светлов А.Я. Ответственность за должностные преступления. - С. 129-130.

[87] Светлов А.Я. Вказана робота. С. 129-130.

[88] Орлов В.С.Субъект преступления по советскому уголовному праву. - М.: Госуд. Издат юрид. лит. - 1958р. - С. 138; Курс советского уголовного права. Часть общая. - М: Наука. - 1970. - Т.2. - С. 208.

[89] Див. Матышевский П.С. Ответственность за преступления против социалистической собственности. Киев: Вища школа. - 1983. - С. 131; Курс советского уголовного права. Т 4. -Москва. - 1970. - С. 400; Сирота С.И. Преступления против социалистической собственности и борьба с ними. Изд-во Воронежского университета. - С. 149-150.;

[90] Панов Н.И. Уголовная ответственность за причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием. Харьков: Вища школа. -1977. - С. 75

[91] Постанова Пленуму Верховного Суду України від 7 жовтня 1994р. //Бюлетень законодавства і юридичної практики України. -1995. - № 1. - С. 149-158.

[92] Див. Лысов М.Д. Ответственность должностных лиц по советскому уголовному праву. Казань: Изд-во Казанского университета. - 1972. - С. 28-41; Светлов А.Я. Ответственность за должностные преступления. - С. 96-104. Див.: Бантышев А.Ф. Должностные преступления (вопросы квалификации). Учебное пособие, Киев. -1996. - С. 13-21.

[93] Див. Трайнин А.Н. Общее учение о составе преступления. - 1957. - С. 290-291; Светлов А.Я. Вказана робота. - С. 136.

[94] Трайнин А.Н. Вказана робота. - С. 292.

[95] О.Я.Светлов справедливо відзначив, що рядовий бухгалтер, який працює в крупній бухгалтерії (чи бухгалтерському відділі) і підпорядкований головному (старшому) бухгалтеру не є службовою особою. Головний же (старший) бухгалтер, навіть.якщо він єдиний на підприємстві чи в організації, є службовою особою, так як відповідає за облік і контроль на даному підприємстві. - Светлов А.Я. Вказана робота. - С. 101.

[96] В літературі спеціально-конкретний суб'єкт (А.Н.Трайнін використав термін "конкретний суб'єкт") розглядається як різновид спеціального суб'єкта, який характеризується додатковими порівняно із спеціальним суб'єктом ознаками, наявність яких дозволяє ще більше обмежити, конкретизувати коло відповідальних осіб. Орлов В.С. Вказана робота. - С. 178-186; Устименко В.В. Специальный субъект преступления (понятие и виды). - Харьков. - 1986. - С. 11-12.

[97] "Положение о главных бухгалтерах", утверждено постановлением Совета Министров СССР от 24 января 1980 г. № 59.

[98] В кримінально-правовій літературі саме такий підхід не викликає сумніву. (Див., наприклад,: Ларичев В. Уклонение от уплаты налогов с организаций: квалификация составов/ТРоссийская юстиция. - 1997. - № 6. - С. 7-9.

[99] 3 усіх засуджених за різними частинами ст. 1482 КК судами Львівської області за останні три роки керівники становлять всього 12%, решта - головні бугалтери. Причому, засуджені керівники лише приватного сектора економіки.

[100] Такого підходу притримується КК Росії 1996р. та Модельний КК.

[101] Див., наприклад: Гришанин П.Ф. Ответственность преступников-рецидивистов по советскому уголовному праву. М - 1974. - С. 72.; Кафаров Т.М. Преюдиционные условия в уголовном законодательстве и основания криминализации деяний //Известия Академии Наук Азербайджанской ССР. Серия истории, философии и права. Вып. 4. - 1981. - С! 115-123; Кузнецова Н.Ф. Преступление и преступность. М - 1969. - С. 66-68; Малков В.П. Повторность проступка,^и уголовная ответственность. Казань: Издательство Казанского университета. -1968. - С. 22; Симиненко А.Н. Юридическая природа злостного нарушения паспортных правил //Актуальные проблемы криминализации и декримининализации общественно-опасных деяний. Омск. - 1980. - С. 88; Сташис В,В. Уголовно-правовая охрана социалистического хозяйства. Харьков. - 1973. - С. 37, 101, 150; Перепелиця О. Адміністративна преюдиція та склад злочину //Радянське право. - 1984. - № 5. - С. 52-55; Яковлев А.М. Борьба с рецидивной преступностью: - М. -1964. - С. 32.

[102] Кафаров Т.М. Вказана робота. - С. 115-123.

[103] "Керівник організації, підписавши звіт, в якому приховані об'єкти оподаткування, не стає суб'єктом злочину "автоматично", так як ухилення від сплати податків, зборів, інших обов'язкових платежів може бути вчинене лише умисно. Сам факт підписання керівником в силу своїх посадових обов'язків того чи іншого звіту не презюмує його вину. Більшість керівників не мають достатніх спеціальних знань, щоб виявитися здатними детально проконтролювати ступінь достовірності наведених даних." - Куприянов А., Бабаев Б. Уклонение от уплаты налогов //Российская юстиция. -1996. - № 12. - С. 15-17.

[104] "Особу, на якій завжди лежить спеціальний обов'язок..." стосовно екологічних злочинів С.Б.Гавриш називає "спеціально зобов'язаним суб'єктом - професіоналом". Гавриш С.Б. Уголовно-правовая охрана природной среды Украины. Проблемы теории и развитие законодательства. - Харьков. -1994. - С. 494-495.

[105] Див. Панов Н.И. Уголовная ответственность за причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием. - С. 62-68; Науково-практичний коментар Кримінального кодексу України. Київ: "Юрінком" - 1997. - С. 494; Методичні рекомендації щодо розслідування кримінальних справ, затв. наказом ГСУ МВС України і УБК ППО України № 1685/Шт від 4 квітня 1995; Гега П.Т. Вказана робота. - С. 55.

[106] Див.: Маньковский Б.С. Проблемы ответственности в уголовном праве. М-Л. -1949. -С. 106-111; Кириченко В.Ф. Значение ошибки по советскому уголовному праву. М. - 1952. - С. 24; Волков Б.С. Проблема воли и уголовная ответственность. - Казань. -1965. - С. 25-27.