Кваліфікація ухилення від сплати обов`язкових внесків державі (Брич) (стр. 22 из 22)

[107] У кожному із 524 вивчених матеріалів, направлених податковими інспекціями м. Львова до органів внутрішніх справ для порушення кримінальних справ про ухилення від сплати податків, винні особи (директор і головний бухгалтер) вчинені правопорушення пояснюють незнанням нових нормативних актів з оподаткування та бухгалтерського обліку.

[108] Сприймаючи такі аргументи як достатній доказ відсутності умислу на ухилення від сплати податків у відповідальних осіб органами розслідування було відмовлено в порушенні кримінальних справ по 473 матеріалах на підставі п. 2 ст. 6 КПК України. Причому у 90 % випадків безпідставно, при наявних ознаках об'єктивної сторони ухилення від сплати податків, й наявності, на наш погляд, і всіх суб'єктивних ознак посягання.

[109] Тільки у двох випадках із усіх вивчених матеріалів, майже в кожному з яких посадові особи зроблені помилки пояснювали незнанням законодавства, були виявлені помилки, які призвели до переплат належних сум податків. У решті матеріалів всі " ненавмисно" зроблені помилки чомусь призводили до заниження податкових сум.

[110] Архів Тернопільського обласного суду. Справа № 2-50/1995р.

[111] Панов Н.И. Уголовная ответственность за причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием. - С. 68.

[112] Положення про те, що усвідомлюючи невідворотність настання наслідків, особа діє з прямим умислом вперше обгрунтував А.Н.Трайнін. Пізніше цю точку зору підтримали інші криміналісти - див., наприклад,: Никифоров Б.С. Об умысле по действующему уголовному законодательству //Сов. госуд. и право. - 1965. - № 6. - С. 33; Макашвили В.Т. Волевой и интеллектуальный элементы умысла //Сов. госуд. и право. -1966. - Ли 7. - С. 106-107. 'Наприклад, М.І.Загородніков ототожнює законом передбачену ознаку непрямого умислу -свідоме допущення суспільно-небезпечних наслідків злочину із байдужим відношенням до настання таких наслідків.

[113] Стрельцов Е.Л. Экономическая преступность в Украине. Курс лекций. - С. 269.

[114] Див., наприклад,: Гега П.Т. Вказана робота. - С. 55; Йоффе М.А. Розслідування кримінальних справ про ухилення від сплати податків. Методичні рекомендації для студентів юридичного факультету. - Львів: юридичний факультет Львівського державного університету ім. Івана Франка, 1996. - С. 4.

[115] Науково-практичний коментар кримінального кодексу України. Київ: - "Юрінком" 1997. - С. 494.

[116] 80 % респондентів - працівників правоохоронних органів поряд з прямим умислом вказали і на корисливий мотив, як на перешкоду ефективному застосуванню ст. 1482 КК. ' Серед кількох сотень вивчених матеріалів про ухилення від сплати податків тільки по 45 були ? винесені акти, які відповідають вимогам процесуального законодавства - постанови про * відмову в порушенні кримінальної справи. Кожна на підставі п. 2 ст. 6 КПК України. «, Висновок про відсутність складу злочину в кожному випадку грунтується на відсутності складу злочину і корисливого мотиву.

[117] Дагель П.С. Михеєв Р.И. Теоретические основы установления вины. Владивосток: Дальневосточный госуд, ун-т. -1975,-С. 16,25.