Складання процесуальних актів у кримінальних справах (Михайленко)

ББК 67.311я73 М69Рекомендовано Вченою радою інституту адвокатури при Київському національному університеті ім. Тараса Шевченка (протокол № 1 від 22 січня 1999 р.)

Рецензенти:

ВАРФОЛОМЕЄВА Т.В., доктор юридичних наук, КУЧИНСЬКА О.П., кандидат юридичних наук

Шеф -редактор видавництва Юрінком Інтер

КОВАЛЬСЬКИЙ В.С., кандидат юридичних наук

Михайленко О.Р.

Складання процесуальних актів у кримінальних справах: Навч. посіб. — 2-е вид., допов. — К: Юрінком Інтер, 2000. - 256 с. - Бібліогр.: с. 242-250. І5ВК 966-7302-76-8

У посібнику досліджуються суттєвість, значення та зміст кримінально-процесуальних актів, правовий механізм їх прийняття, система та властивості. Наводяться найбільш типові й водночас складні в оформленні акти (постанови, протоколи, обвинувальні висновки, подання, ухвали, вироки, протести тощо). Аналізуються помилки, що трапляються на практиці у разі підготовки названих документів, даються відповідні рекомендації щодо їх усунення.

Призначений для студентів, викладачів юридичних вузів і факультетів та слухачів і курсантів інших юридичних на­вчальних закладів. Може бути корисним для працівників органів розслідування, прокуратури, суду, адвокатів.

ББК 67.311я73


I5ВN 966-7302-76-8


© Михайленко О.Р., 1996 © Михайленко О.Р., 2000 © Юрінком Інтер, 2000


ПЕРЕДМОВА

Українська держава приділяє велику увагу підготовці висококваліфікованих спеціалістів для державного, госпо­дарського і соціально-культурного будівництва, які мають володіти ґрунтовними теоретичними знаннями і практич­ним досвідом. Розбудова правової держави вимагає від працівників компетентності, високого професіоналізму, постійного поповнення і вдосконалення навичок, умінь, знань.

У роботі органів слідства, дізнання, прокуратури і суду значне місце відводиться складанню протоколів, постанов, підписок, доручень, повідомлень, повісток, описів, обви­нувальних висновків, вироків, подань, протестів, скарг і т. ін. — усього близько 20 видів. При цьому кожний із до­кументів має свою відмінність. Так, К.ПК України1 перед­бачає складання понад 130 різних постанов, 80 ухвал, 40 протоколів і т. п. Вони також відрізняються специфікою, підставами, порядком, строками прийняття і оформлення. Уміння правильно підготувати і своєчасно оформити за­значені документи є запорукою професійної підготовле­ності слідчих, прокурорів, працівників органів дізнання, суддів, свідченням їх досвіду, культури.

Даний посібник підготовлено на основі кримінально-процесуального законодавства України, містить теоретичні і методичні розробки, а також зразки кримінально-проце­суальних документів, які торкаються всіх стадій криміналь­ного судочинства. Мета посібника — подальше підвищен­ня рівня підготовки і перепідготовки спеціалістів, культури і ефективності роботи органів слідства, прокуратури і суду, безумовного забезпечення законності в їхній діяльності.

Посібник є необхідним й для прищеплення слідчому, прокуророві, судді та іншим компетентним особам нави­чок складання процесуальних документів українською мо­вою. Він написаний з врахуванням вимог КПК і КК Украї-

Надалі мається на увазі КПК України, якщо не зазначено інше.

ни і практики їх застосування. Зразки документів дібрано відповідно до стадій кримінального судочинства, в основ­ному по одній фабулі — розкрадання колективного майна, з урахуванням програми і методичних вказівок до спецкур­су "Складання процесуальних документів в кримінальних справах".

В основу більшості наведених зразків процесуальних документів покладено узагальнені матеріали кримінальних справ, вивчених, а також свого часу розслідуваних автором. Прізвища, ініціали, адреси осіб, час, місце описаних подій та інші відомості змінено або закодовано під умовною наз­вою Енськ. Цифрові дані не вказуються, як такі що не є постійними і не мають суттєвого значення для зразків до­кументів. Запропоновані зразки необхідно використовува­ти творчо, з урахуванням даних конкретних кримінальних справ і чинного законодавства, його змін і доповнень.


Посібник витримав чотири видання (1989, 1991, 1992, 1996 рр.) у різних видавництвах. У цьому виданні врахова­но всі зауваження, що були висловлені до попередніх1 , а також побажання практичних працівників та думки нау­ковців і зміни та доповнення до кримінально-процесуаль­ного та іншого відповідного законодавства.

Частина І

ОСНОВНІ ВИХІДНІ ПОЛОЖЕННЯ СКЛАДАННЯ

Глава 1

СУТЬ І ЗНАЧЕННЯ ПРОЦЕСУАЛЬНИХ АКТІВ, ЩО СКЛАДАЮТЬСЯ У КРИМІНАЛЬНИХ СПРАВАХ

ОСНОВНІ НАЧАЛА ПРИЙНЯТТЯ КРИМІНАЛЬНО-ПРОЦЕСУАЛЬНИХ РІШЕНЬ

У науці кримінального процесу більше досліджуються окремі проблеми судових рішень, менше уваги приділяєть­ся рішенням, що приймаються при проведенні поперед­нього (досудового) розслідування.

Особливу увагу в розробці загальнотеоретичних проб­лем, прийняття рішень у кримінальному судочинстві при­ділила П. А. Лупинська. (Решения в уголовном судопроиз-водстве, их види, содержание и форми. — М., 1976). Стрижневі положення, які становлять зміст проблеми про­цесуальних рішень слідчого — їх правова природа, класи­фікація, суть, значення, ефективність виконання та ін­ші, — грунтовно досліджені А. Я. Дубінським (Исполнение процесуальних решений следователя. — К., 1984). Акту­альним теоретичним і практичним питанням процесуаль­них актів органів попереднього розслідування присвятила також своє дослідження Н. Г. Муратова (Процессуальнне акти органов предварительного расследования. — Казань, 1989).

Прикладну, методичну сторону складання проце­суальних актів на слідстві розроблено С. В. Бородіним, Ю. М. Лівшицем, Ю. В. Манаєвим, в суді — Т. В. Альшев-ським й іншими авторами.

У наведених працях значну увагу приділено правовій стороні проблеми прийняття процесуальних рішень, їх на-


КРИМІН АЛЬНО-ПРОЦЕСУАЛЬНИХ АКТІВ


лежному оформленню, в основному, виходячи з російсько­го законодавства. Це ускладнює використання зразків документів, які в них містяться, рекомендацій щодо їх складання органами розслідування, прокуратури, суду, адвокатури, які здійснюють свою діяльність на основі кримінально-процесуального і кримінального законодав­ства України.

Діяльність людини постійно пов'язана з прийняттям рішень з різних державних, громадських і особистих пи­тань. Вона має багатосторонній, взаємопов'язаний харак­тер і грунтується як на об'єктивних, так і на суб'єктивних началах, які включають соціальні, правові, гносеологічні, інформаційні, логічні, психологічні та інші чинники.

Для прийняття правильних кримінально-процесуаль­них рішень, їх оформлення у вигляді відповідних правових актів істотне значення має психологічна сторона діяльності компетентних органів і службових осіб.

Щодо цього розроблено самостійну психологічну тео­рію рішень — "система, мотивованих тверджень про те, як люди вирішують завдання, що вимагають прийняття рі­шень" (Козелецький Ю. Психологическая теория реше-ний. - М., 1979).

Виконання вимог кримінально-процесуального зако­нодавства обумовлює активне начало у поведінці відповід­них осіб, яке виявляється як у зовнішній стороні діяльнос­ті, так і в розумово-вольовій, психологічній, що має свою специфіку.

Що стосується кримінального процесу, то в цьому пла­ні вихідними є психологія слідчого, особи, яка проводить дізнання, прокурора, судді, інших компетентних осіб, їх вольові й інтелектуальні якості, котрі полягають в умінні пізнати об'єктивні обставини, здатності переносити пси­хічні навантаження, наполегливості, принциповості, силі волі, уважності, активності, стійкості, мужності, непідкуп­ності, справедливості, впевненості, без яких належне вико­нання професійних завдань є неможливим.

При прийнятті рішень об'єктом аналізу є поведінка людей. Такий аналіз, як правило, здійснюється від загаль­ного до часткового. При цьому доводиться долати складні ситуації, усувати перешкоди, що виникають, а це вимагає вольового напруження, активної розумової діяльності.

сійсько ^а П РИИНЯТТЯ рішення може впливати і суспільно-пси-3 разк ^хологічна атмосфера: настійні прохання і навіть вимоги де-Цодо Іяких службових осіб, їх тиск, залякування, навіювання, (> С уд^| обурення, збудженість прохачів, підвищена заінтересова-' основ н 'сть сп Рав °к>, чутки, повідомлення у пресі, по радіо, теле->нодав ^аченню ' будь-які клопотання і т. п.

Важливим вихідним началом у прийнятті компетент-няггял ною ос °б°ю кримінально-процесуальних рішень є також их пи ВН УТ Р'ШНЯ впевненість, яка повинна грунтуватися на все-ха бічному, повному і об'єктивному розгляді всіх обставин справи у їх сукупності відповідно до закону (ст. 67 КПК України).

Вільна оцінка доказів за внутрішньою переконаністю тісно пов'язана з вибором рішення відповідно до конкрет­них обставин. Такий вибір не має нічого спільного з так званим "розсудом судді", який може виходити за межі за­кону.

Однією з умов зовнішнього вияву внутрішнього пере­конання є емоційне забарвлення. Без людських емоцій не­можливий пошук істини. Через переконання здійснюється "вихід" знань на практику, зворотний вплив мислення на буття. Водночас не можна підміняти фактичні дані емоція­ми, почуттями, бажаннями. В противному разі неминучи­ми стають помилки, порушення законності. Внутрішня пе­реконаність має бути станом "твердої впевненості у вір­ності своїх висновків, рішучості зафіксувати їх у процесуальних документах, висловити... прилюдно, готов­ність відстоювати їх у відповідних (процесуальних та ін­ших) інстанціях, нести за них відповідальність"1 .

Діяльність, пов'язана з прийняттям рішень, складаєть­ся з певних стадій: загальної підготовки (формування мети, плану), реалізації запланованих дій, психологічної підго­товки для прийняття рішення, закріплення його письмово у вигляді процесуального акта (документа)2 .

* Михеенко М. М. Доказьгаание в советском уголовном судопроизвод-стве. - К., 1984. - С. 25.

^ Передбачається, що немає принципової різниці між поняттям "пись­мовий процесуальний акт" і "процесуальний документ". В літературі тер­міном "процесуальні документи" в широкому розумінні охоплюються всі документи, які складаються в зв'язку з провадженням в кримінальній справі, в її рамках, а у вузькому — ті з них, яким за прямою вказівкою закону має бути надана процесуальна форма.

Без письмових процесуальних документів судочинство є неможливим, оскільки письмові процесуальні акти ста­новлять матеріалізовану частину процесуальної форми.

Ще П. І. Пестель у своїй знаменитій "Русской правде" писав, що "дела, будучи представленьї на бумаге, могут с полной основательностью и совершенньїм хладнокровием бьіть судьями рассмотреньї и обсужденьї, каковое действие невозможно при словесном судопроизводстве, где красно-речие адвоката может иметь великое влияние, тем более, что судья имеет возможность повторно заняться содержа-нием произнесенной речи и отделить существо дела от цве-тов красноречия"1 .

Завдяки письму розумова, вольова, психологічна діяль­ність об'єктивізується мовними, словниковими та грама­тичними засобами. Це, у свою чергу, дає можливість не тільки зафіксувати прийняте рішення, а й заощадити час, передати на відстань, довести, якщо це потрібно, до відома необмеженого кола осіб.

Письмові акти можна неодноразово вивчати, оці­нювати, погоджуватися чи не погоджуватися з ними. Це об'єкт перевірок з метою встановлення їх законності і об­грунтованості, правомірності діяльності відповідних осіб і органів.

Відсутність у справі, наприклад, постанови (ухвали) про порушення кримінальної справи, постанови про при­тягнення як обвинуваченого, про віддання до суду, прото­колу судового засідання чи інших документів є істотним порушенням законності.

иРішення, що приймаються з кримінальних справ та за­фіксовані у певних документах, є правовими актами, зо­крема, кримінально-процесуальними в тому випадку, коли вони передбачені кримінально-процесуальним законодав­ством. Як правило, вони не тільки передбачені законом, а й суворо регламентовані ним. Найбільш детально регла­ментовано написання вироку (статті 333—335 КПК). Закон (ст. 85 КПК) вказує на загальні реквізити, які повинен ма­ти протокол, передбачаючи при цьому для конкретних йо­го різновидів додаткові: протоколи розпорядчого і судового засідань (статті 86, 87 КПК), обшуку і виїмки (ст. 188 КПК), допитів (статті 145, 170 КПК). Закон також вказує,

* Восстание декабристов. Документи. — Т. VII. — М, 1958. — С. 224.

тво шо повинно бути зазначено в постанові слідчого і про-:та- курора (ст. 130 КПК), які обставини повинні бути викладе­ні в обвинувальному висновку (статті 223, 224 КПК), а та-де" кож передбачає зміст ухвали касаційної інстанції (ст. 378 т с КПК) та ін^

їєм Проте, процесуальні акти завжди є актами індивідуаль-вие ними, пов'язаними з конкретними життєвими ситуаціями, яо- котрі мають відповідні правові якості. Складання того чи іее, іншого процесуального акта — це результат застосування ка- норми права, тобто не просто судження, а певне вирішен­еє- ня правових питань, в тому числі й наказового порядку.

\^Е-Кримінально-процесуальних актах можуть вирішува­нь- тися не тільки суто процесуальні питання, а й криміналь­на- но-правові (постанова щодо порушення кримінальної не справи, щодо притягнення як обвинуваченого, обвину-ас, вальний висновок, вирок та ін.), а також цивільно-правові, ма цивільно-процесуальні (визнання цивільним позивачем, відповідачем, заміна відповідача належною особою та ін.), ді- інші галузі прав^

Це В кримінально-процесуальному законі (ст. 32 КПК) б- суть таких актів, як вирок, ухвала, постанова, охоплюється 5 і терміном "рішення".

Саме в цих актах мають бути дані чіткі відповіді на пра-и) вові питання: що конкретно встановлено та яким чином н- далі діяти для досягнення поставленої мети. Це і відрізняє щ- І рішення від протоколів, в яких тільки фіксуються факти, їм зміст і наслідки процесуальної дії. Проте така різниця між названими актами є умовною, оскільки й при складанні а- протоколів приймаються певні рішення. Крім того, вирі-|> і шення правових питань міститься і в інших актах: обвину-іи вальному висновку, вказівці, резолютивних актах прокуро-}- ра (санкція, згода, затвердження), поданні, протесті, скарзі і І таін.

і- V Кримінально-процесуальні акти, які складаються з її кримінальної справи компетентними органами і особами, і- є юридичними фактами, що породжують виникнення, змі-і_ ну чи припинення відповідних правовідносин. Особливу о юридичну силу мають процесуальні рішення таких право-3 охоронних органів, як прокуратура, органи слідства, ді-, знання, а також суд.

Згідно з законом прийняті цими органами акти, а саме: постанови, вироки, ухвали (статті 114 і 403 КПК), є обо­в'язковими для усіх, кого вони стосуються^!


Владний характер діяльності органів, які здійснюют кримінальний процес, не виключає, а передбачає забезпе чення ними прав і гарантій інших осіб, котрі беруть участ в судочинстві і які також можуть приймати певні рішення складати необхідні процесуальні акти. Так, захисник, об винувачений часто подають скарги, заявляють клопотання дають відповіді та ін. У зв'язку з цим важко погодитися думкою, що право приймати рішення надано тільки дер жавним органам і посадовим особам, які беруть участь кримінальному судочинстві, а процесуальний акт — це до кумент, який виходить лише з державного органу. Обов'яз ковість процесуальних рішень, прийнятих державними ор ганами, не виключає прийняття процесуальних рішень іншими особами, наприклад захисниками.

Отже|кримінально-процесуальне рішення — це право вий акт особи, яка на законних підставах бере участь у кри міняльному судочинстві (втілений в процесуальну форму закріплений, як правило, в певному процесуальному доку менті, спрямованого на виконання завдань кримінальної судочинства, охорону прав та законних інтересів фізичних юридичнихосіб.

2. ЗНАЧЕННЯ ПРОЦЕСУАЛЬНОЇ ФОРМИ В КРИМІНАЛЬНОМУ СУДОЧИНСТВІ

Кримінально-процесуальний закон встановлює чітки порядок розслідування злочинів, розгляду справ в судах і складання процесуальних актів, визначає певну процес] альну форму. Кримінальна справа порушується в форі складання про це постанови чи ухвали: притягнення особ як обвинуваченого в формі винесення відповідної постаю ви, складання протоколу допиту і т. д.

\"Під процесуальною формою (процесуальним поря! комрозуміються як умови, так і послідовність проведеш

окремих процесуальних дій, як прийняття рішень, так умови проведення їх в сукупності, в їх системі як єдине Ц ле"Ч Ще Жан Поль Марат писав, що "важливо, щоб ро слідування справи було підпорядковане непорушним, то<

Особливе місце в структурі кримінально-процесуальної Ф°РМИ посідає складання процесуальних документів, їсть 5 Процесуальні акти, належним чином оформлені у (е до- письмовій формі, складають, так би мовити, матеріалізо->в'яз- частину процесуальної форми, найбільш видиму її и ор- сторону.

Саме в процесуальних документах містяться відповіді на правові питання. За конкретними актами, за їхньою заво- ефективністю дається суспільно-політична оцінка діяль-кри- ності правоохоронних органів. Більшість документів, скла­ду), лених органами розслідування, прокуратури і суду, мають (оку- велике морально-виховне значення (обвинувальний вис-ного новок, вирок) та певні психологічні наслідки, них і Оформлення прийнятих процесуальних рішень не можна зводити лише до технічної сторони, до форми. Згід­но з законом фактичні дані мають бути одержані не тільки в установленому порядку, а й належним чином зафіксовані в протоколах чи інших документах. В противному разі во­ни не матимуть сили доказів.

Правильно оформлені процесуальні документи і про-цесуальна форма в цілому забезпечують встановлення істи-х та ни в справі, сприяють зміцненню режиму законності, за-»су- хисту прав і свобод громадян.

рмі Важливе значення мають не тільки вимоги правильно-оби го і грамотного складання процесуальних документів, а й но- належна їх систематизація, розташування матеріалів кри­мінальної справи, оформлення слідчої справи в цілому. Ці яд- питання закон практично не регламентує, а лише вказує, мя що матеріали попереднього слідства розміщуються в томах к і підшитими й пронумерованими (статті 218, 220 КПК). Ц1 " Підшивати їх потрібно так, щоб ними зручно було корис-03 ~ туватися. Відповідно варто систематизувати і матеріали " справи. Цим необхідно займатися протягом усього розслі-


* Марат Ж. П.План уголовного законодательства. — М., 1951. — С. 138.

из-


дування, особливо по багатоепізодних багатотомні! справах.

Проте, чи всі матеріали, документи, одержані, складе] в період розслідування, повинні підшиватися до справ при направленні її до суду? Однозначно відповісти на і питання не просто. Воно повинно вирішуватися стосови кожної конкретної справи. Важко буває вирішити ці пі тання у справах, з яких тривалий час велося розслідувана в зв'язку зі встановленням і розшуком осіб, які вчинил зло«ин. У таких випадках перевіряється багато версій, ні громаджується велика кількість документів. Так, матеріал справи Г. Михасевича, яку розслідували органи прокурат ри Білорусі, склали 175 томів (Літ. газ. 1988 р. 2 березня Очевидно, матеріали слідства, які відносяться до версії що не мають прямого відношення до обвинуваченого, сл сконцентрувати в окремому томі (томах) з відповідним зі головком і направити до суду, котрий встановить, які верс перевірялись, а які ні, наскільки всебічно, повно і об'єі тивно досліджувались обставини справи. Наприклад, крі 130 томів справи по обвинуваченню А. Адилова, залишиш ся ще "в запасі" 170 томів (Изв. — 1992 р. — 21 квітня).

Якщо обвинувачувані притягуються до відповідальної ті за декілька злочинів, то доцільно документи систематі зувати по епізодах і щодо кожного обвинуваченого. Ді зручності користування том треба комплектувати з 300 сті рінок документів (не більше). Якщо є дуже громіздкі док менти (200 і більше сторінок кожний), то їх доцільно пі шивати в окремих томах. Це можуть бути, наприклад, м теріали ревізій, експертиз, обвинувальні висновки, вирок В окремих томах можна підшивати і матеріали з конкре них епізодів, щодо кожного обвинуваченого.

\ Пор ядок розміщення процесуальних документів (ві роблений практикою) такий:

— довідки про висновки в справі, опис документі список обвинувачених (якщо їх декілька);

— постанова (ухвала) про порушення кримінальн справи, усі матеріали, одержані на початковій стадії крий нального процесу;

— процесуальні документи, з допомогою яких встано люються події злочину і особи, які до нього причетні (пр токоли допитів, оглядів, обшуків, виїмок, матеріали ек пертиз та ін.);

— постанова про притягнення особи як обвинувачено-' го, протокол її допиту, документи про запобіжні заходи,

матеріали перевірки показань, пояснень обвинуваченого;

— дані, які характеризують особу обвинуваченого, по­терпілого й інших учасників процесу, матеріали, що роз­кривають причини, умови і обставини, які сприяли вчи­ненню злочинів, характеризуючі, пом'якшуючі й обтяжую­чі обставини;

— документи, пов'язані з оголошенням про закінчення попереднього слідства, ознайомлення з матеріалами спра­ви обвинуваченого, його захисника, потерпілого, цивіль­ного позивача, відповідача, їх представників, заяви, клопо­тання і рішення по їх розгляду;

— обвинувальний висновок з додатком, постанова про припинення справи чи інший документ, яким закінчується провадження в справі.

Матеріали судового розгляду справи розміщуються по окремих стадіях, етапах судочинства (віддання до суду, су­довий розгляд з його етапами, касаційне провадження та ін.) в порядку і послідовності, передбачених кримінально-процесуальним законодавством.

За зовнішнім виглядом кримінальна справа має бути оформлена подібно до оправленої книжки.

Речові докази, їх знімки, описи додаються до справи в окремому пакеті.

Глава 2

ПРАВОВИЙ МЕХАНІЗМ ПРИЙНЯТТЯ КРИМІНАЛЬНО-ПРОЦЕСУАЛЬНИХ АКТІВ, IX СИСТЕМА ТА ВЛАСТИВОСТІ

1. ПРОЦЕС ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ

й Процес прийняття рішень в кримінальному судочин-

і- стві складається із декількох взаємообумовлених етапів, стадій. П. А. Лупинська виділяє їх дві: інформаційну і за­ключну (Решение в уголовном судопроизводстве, их видьі, с і содержание и формн. — М., 1976. — С. 19). Інші автори ви­діляють чотири, п'ять і більше. Наприклад, А. М. Смолкін схему організаційного процесу прийняття рішень подає в трьох проекціях — інформаційній, аналітичній, цільові (Принятие решений как процесе управленческого труда. -М., 1977). С. С. Алексєєв усі правозастосовчі дії підрозді ляє на три основні стадії: встановлення фактичних обста вин, вибір і аналіз норм права, вирішення справи (Обща теория права, т. 2. — М., 1982).

Названі схеми можуть бути використані і для визначен ня процесу прийняття правозастосовчих актів у криміналі ному судочинстві. Тут є і своя специфіка, пов'язана з ти» що ця діяльність регулюється законом, що інформація пр злочин, яка аналізується, має бути достатньою для прий няття обгрунтованого рішення в кримінальній справі.

Крім того, необхідно враховувати, що кримінальне процесуальні рішення мають імперативний характер і мс жуть бути пов'язані з обмеженням прав і свобод громадяї а процес їх прийняття відбувається в жорстких часови рамках, яким кримінально-процесуальний закон нада особливого значення. В КПК є понад 40 чинників, вир шення яких обумовлюється конкретними строками.

Особливість кримінально-процесуальної діяльності п< лягає також і в тому, що оформлення прийнятого рішенн може здійснюватися шляхом використання уніфіковані форм: бланків, зразків процесуальних актів, що являюі собою друковані форми (в бланках міститься інформаці яка повторюється, а в зразках, крім цього, й типові особлі вості даного виду документа). Уніфікується і форма дою мента, його реквізити, розміщення і певною мірою, зміс вказаний в законі і вироблений практикою. Якщо док мент містить не менше 2/3 постійної інформації від обсяі тексту, то модель його взагалі може використовуватись * трафарет, стереотип (повістка, підписка про невиїзд і т. д.

Загальновідомо, що практика широко використав; бланки документів, які не завжди відповідають вимога закону.

Впровадження уніфікованих форм, якщо вони викон; ні належним чином, полегшує працю, прискорює строп складання документів, сприяє дотриманню законност підвищує культуру праці. Уніфіковані тексти піддають< кодуванню, що дозволяє використовувати їх в умовах АС

Водночас уніфікація не має нічого спільного з процес альним спрощенням. В основу уніфікації покладено пр< цесуальну форму й вимоги закону, що визначають осної


стандарту. Рішення в кримінальній справі залишається ін­дивідуальним актом застосування норм права законозабез-печувального характеру.

Особливості і умови здійснення кримінально-процесу­альної діяльності визначають зміст кожної стадії прийнят­тя рішень і складання документів в кримінальній справі. Так, інформаційна стаді я прийняття кримінально-проце­суального рішення включає збирання, одержання, закріп­лення інформації, її перевірку, аналіз фактичних обставин справиД Кримінально-процесуальний закон визначає пра­вила збирання, перевірки і оцінки доказів для встановлен­ня необхідних фактів в рамках предмета доказування.

Компетентні органи повинні вести цілеспрямований пошук інформації, намагатись, за можливості, одержувати прямі докази, бо з допомогою їх прямо (тобто одноступе-нево) встановлюється предмет доказування, встановлюєть­ся чи спростовується головний факт — подія злочину і винність обвинуваченого у його вчиненні.

\Вянйпітминій^ (згінній) ЩЛ" прийняття рІШвНЬ одер­жана інформ^щязіставляється з відповідними правовими приписами з урахуванням мети, яка має бути досягнута, обирається оптимальний, в рамках закону, спосіб дійл Складність тут може полягати у виборі й тлумаченні право­вої норми щодо конкретної життєвої ситуації. На цьому етапі з успіхом може бути використана автоматизована ін­формаційно-пошукова система законодавства. ^Назавер-шальному (заключному) етапі прийняття рішень, п6~сутгг" відбувається безпосереднє правозастосування, в результаті чого компетентний орган приймає конкретне рішення, що виявляється у розпорядженні щодо проведення тих чи ін­ших дій: порушити кримінальну справу, призначити екс­пертизу, визнати особу як потерпілу і т^д^

Прийняте рішення оформлюється письмово у вигляді процесуального акта (постанова, вирок тощо). Етапи прийняття рішення тісно взаємопов'язані, а сам такий по­діл певною мірою має умовний характер, оскільки на усіх етапах прийняття рішення бере участь людина з її розумо­во-вольовою, логічною діяльністю.

У кожному процесуальному документі тією чи іншою мірою можна знайти відображення триактності прийняття рішення. Наприклад, в поданні вказуються джерела інфор­мації, потім дається відповідний аналіз виявлених обста­вин і законодавства, а в кінці робляться висновки, вно сяться пропозиції.

Правильність прийнятого рішення, його належн оформлення багато в чому залежить від професійної підго товки, сумлінності посадової особи, її досвіду та умов скла дання документів, а також інших чинників.

Велику допомогу в роботі з розслідування злочини прийняття правових рішень, складання процесуальних до кументів кримінальних справ можуть надати ЕОМ. Юрис ставить конкретне правове завдання, спеціалісти-матема тики, програмісти його формалізують разом із зібраною ін формацією, складають алгоритми, і відповідно до завдан ня, розроблену програму пристосовують до мови конкреї ної ЕОМ. Ці програми записуються на дискетах або н папері й закладаються у динамічну пам'ять машини, і ЕОМ можна вводити найрізноманітнішу інформацію — я в конкретній справі, так і по групі кримінальних справ ч статистичних звітів.

Основу оперативної інформації можуть складати най менування процесуальних дій, строки їх проведення, даі про учасників розслідування, розміри збитків та ін. За та ким рефератом кримінальної справи ЕОМ може видат відповідну довідку стосовно стану розслідування справі сигналізуючи щодо наближення моменту закінчення пре цесуального строку і т. ін.

Комп'ютери, особливо персональні, слідчий може ВУ користовувати для оформлення і розмноження процес} альних документів на бланках, які заздалегідь закладаютьс у машину. При використанні текстового процесора як дрз карської машинки інформація йде не тільки на дисплей, потім на папір, а й одночасно в пам'ять машини. Створк ється можливість багаторазового виправлення окремі фрагментів, змінювати шрифти, вносити малюнки, вип товлені на ЕОМ, нарешті друкувати на принтері потрібї кількість екземплярів. Це є важливо для виготовлення Ті ких процесуальних документів, як обвинувальний висш вок, вирок та ін., яких необхідно мати декілька примірні ків для вручення обвинуваченим і деяким іншим, законо встановленим особам.

Комп'ютери дають також позитивні результати при р< боті з графічною інформацією. Зображений в графічні формі план розслідування в справі можна математично о(


ю- робити, отримавши наочну графічну модель розслідування в динаміці. Але робота на комп'ютері потребує певної під-не готовки.

х>-не

2. КЛАСИФІКАЦІЯ КРИМІНАЛЬНО^-ПРОЦЕСУАЛЬНИХ АКТІВ

ш,

;о- Класифікацію можна розглядати як засіб для індукції, ст шо дає змогу від окремих суджень перейти до визнання :а- більш загальних явищ. А це в свою чергу дає змогу дійти до н- певних закономірностей, визнати причинні зв'язки у н- складних явищах і речах.

т- Процесуальний акт — поняття складне, яке включає не на тільки певні кримінально-процесуальні документи, а й дії В учасниюв кримінального процесу, які виконуються ними в ік процесі здійснення своїх повноважень. Для зв'язку між ш численними процесуальними актами з урахуванням їх суті, правової природи, призначення вдаються до класифікації, 1- яка включає акти-діяння і акти-документи, що наводяться ні нижче.

а- 1. На стадіях судочинства для осіб, які приймають про­те цесуальні рішення, — акти слідчі і судові (ст. 19 КПК). ї, 2. По відношенню до виявлення і закріїтлення доказів Ь- І — акти слідчо-процесуальні, які не є слідчими. В результаті проведення слідчих дш, компетентні особи одержують ї- фактичні дані, відомості, що стосуються обставин, які під-[г І лягають доказуванню.

я Таким чином, слідчі дії являють собою спосіб збирання & і перевірки доказів. Згідно з загальним правилом, закон за-а бороняє проводити їх до порушення кримінальної справи.

Слідчих дій передбачено відносно мало. Це — допити, очні х ставки, обшуки, огляди, виїмки, накладення арешту на і- майно, впізнання, проведення експертиз, освідування, у затримання підозрюваного, одержання зразкш для порів-і І няльного дослідження, ексгумація трупа, відтворення об­становки і обставин події. Решта дій, передбачених кримі-у І нально-процесуальним законом, є просто процесуальни-л ми, не слідчими.

(Т>удь-яка слідча дія є процесуальною (передбаченою процесуальним законом), проте процесуальна дія не завж-і ди є слідчою, оскільки не спрямована на виявлення, за-кріїїлення і перевірку доказів. Тому є невдалим віднесення
приводу і арешту підозрюваного (обвинуваченого) до слід чих дій (п. 4 ст. 227 КПК).

Процесуальні (не слідчі) акти можуть бути оперативне виконавчими (повістки, постанови про призначення ек< пертизи та ін.), такими, що встановлюють процесуаль» становище особи (постанови про визнання потерпіли» цивільним позивачем, цивільним відповідачем), мати и меті забезпечення прав особи (протоколи ознайомлення матеріалами справи), запобігання правопорушенням (пс дання) і т. ін.

За методою отримання інформації, доказів, необхідн* для складання процесуальних документів, слідчі дії можи поділити на: а) розпитування (протоколи допитів, очвд ставок); б) спостереження, експеримент, моделюванн (протоколи оглядів, обшуків, освідування); в) поєднанн розпитування, спостереження і супроводжувальних мете дів (пред'явлення для впізнання, відтворення обстановки обставин події).

Передбачаються також слідчі дії, у проведенні яких б< руть участь: а) прокурор, б) спеціалісти, в) поняті та іт особи (обшук, виїмка, огляд та ін. статті 181, 182, її КПК).

3. За процесуальним значенням існують основні і допе міжпі акти. Основні становлять підсумок певної діяльносі Як правило, ними закінчуються стадії судочинства (пост, нова про закриття справи, обвинувальний висновок, вире і т. д.). В них можуть вирішуватися і другорядні питани (наприклад, у вироку виріїїгуеться питання про речові де кази).

Допоміжні акти, хоча і не є підсумковими в справі, аг також є дуже важливими, оскільки вони забезпечують зі конне і обгрунтоване прийняття основного рішення, даюі можливість учасникам процесу здійснювати свої права т< що. Вони завжди передують прийняттю основного рішеї ня і можуть бути як початковими (протокол-заява), так проміжними, які приймаються по ходу руху кримшальні справи (допити, арешти, огляди, експертизи і т. д.).

Залежно від екстреності проведення слідчі дії буваюі невідкладними (ст. 104 КПК) і наступними. Невідклаг ність проведення процесуальних дій та їх документальні го оформлення може виникнути на різних етапах пре вадження.

> слід- Для окремих осіб (зокрема для обвинуваченого) важли­ве значення можуть мати всі процесуальні документи — ос-ивно- новні і допоміжні. Закон передбачає вручення обвинуваче-і екс- ному копій чи других примірників не тільки підсумкових альне-*18 ' таких як постанови, ухвали про закриття справи іілим (статті 214, 248 КПК), обвинувального висновку (ст. 254 ги на КПК), вироку (ст. 344 КПК), але і документів іншого пла-ння з НУ (ухвали чи постанови про зміну обвинувального виснов-(по- К У (ст. 254 КПК), протоколу обшуку, виїмки (ст. 189 КПК).

Обвинуваченому надсилаються повістка, а також повідом-ідних лення П Р° результати розв'язання скарги та ін. (ст. 235, 254

4. За імперативністю прийняття — це є обовязкові и

факультативні акти. Обов'язкові — це ті з них, які завжди складаються з додержанням безумовної вимоги законодав­ця в будь-якій справі чи з певної категорії справ. Особливе місце в цьому числі займає акт порушення кримінальної справи {постанова чи ухвала). Без цього документа кримі­нальна справа, по суті, відсутня. Факультативні — це доку­менти, які складаються не з усіх справ (огляди, приводи, обшуки та ін.).

Для деяких категорій справ проведення тих чи інших процесуальних дій є обов'язковим. Слідчий чи інша ком­петентна особа може їх визначити заздалегідь. Так, в обов'язковому порядку призначається експертиза в спра­вах, де необхідно встановити причину смерті, тяжкість і ха­рактер тілесних ушкоджень, психічний стан підозрюваного чи обвинуваченого та ін. (ст. 76 КПК).

5. По суб'єктах прийняття вирізняються колегіальні й
одноособові акти. Колегіальним органом в даному випадку
виступає суд, носієм прав і обов'язків якого є усі члени су-
дової колегії, а право прийняття рішення належить судові,
як колегіальному органу. Колегіальність правосуддя забез-
печується розглядом судових справ колегіями професіо-
нальних суддів та суддями з розширеною колегією судових
засідателів чи присяжних.

Колегіальне прийняття рішення може здійснюватись як на місці, так і в нарадчій кімнаті за суворого додержання таємниці.

До питань, що в обов'язковому порядку мають вирішу­ватися у нарадчій кімнаті, відносяться:

• направлення справи для проведення додаткового роз­слідування;

• порушення або закриття справи;

• обрання, зміну або скасування запобіжного заходу;

• відводи і призначення експертизи (ст. 273 КПК).

В кожному випадку виноситься ухвала. Якщо ж ріше ня приймається судом на місці, то воно заноситься до пр токолу судового засідання.

Закон розширює права судді стосовно прийняття ні рішень одноособово. Це стосується питань про порушен справи, віддання до суду і навіть розгляду справ в суді пе шої інстанції (ст. 17 КПК).

Під час попереднього розслідування рішення прийм ються одноособово слідчим, начальником слідчого підрс ділу, органом дізнання, особою, яка проводить дізнанї прокурором. Такий порядок обумовлено специфікою в явлення і викриття осіб, які вчинили злочин, необхідніс оперативних і рішучих дій при нерозголошенні отримай даних.

Якщо слідство у справі проводиться групою слідчих, в такому випадку рішення не приймаються колегіальї Кожний слідчий, в межах дорученої йому ділянки воло! процесуальною самостійністю, здійснює відповідні дії і свого імені. Органи розслідування можуть приймати ] шення як за своєю ініціативою, так і відповідно до вказів прокурора чи начальника слідчого відділу. Деякі процес альні акти приймаються тільки з санкції, згоди чи затве дження прокурора (статті 7, 7-2, 10, 14, 157, 177, 178, 2( 218, 229 та ін. КПК).

6. За місцем опрацювання ці документи складаються службових приміщеннях органів розслідування, про кураї ри, суду та поза їх межами. Від місця проведення слідчи судових дій, умов складання процесуальних документів ч сто залежить успіх як окремих процесуальних дій, таї всього судочинства в цілому. Закон зобов'язує в процес альних документах зазначати місце їх складання (статті * 130, 250 та ін. КПК). Усі процесуальні дії, як правило, п винні проводитись в районі підслідності чи підсуднос визначеного законом, у місті проведення попередньо слідства (статті 116, 143,167 та ін. КПК), а іноді й за місці перебування певних осіб (статті 143, 167, 407, 409 та і КПК).

Якщо слідчі чи судові дії, пов'язані безпосередньо сприйняттям матеріальних об'єктш, то вони проводятьс* основному за місцем їх знаходження (огляди, обшуки, ви-| їмки, опис майна та ін.). Особливу складність становить | огляд місця події, який нерідко проводиться в несприятли-ген- вих умовах (важкодоступні місця, погана погода, відсут­ню- ність освітлення, на воді, під водою, за великого скупчення людей та ін.).

ним Виїзні судові засідання, як правило, проводяться в при-ння міщеннях за місцем роботи або проживання підсудних чи іер- потерпілих. Особливим місцем для прийняття важливих судових рішень закон називає нарадчу кімнату (статті 240, ма- 273, 322 КПК).

>°з- 7. За юридичною силою акти поділяються на ті, які на-!ня, брали і не набрали чинності.

ви- Рішення, що набрали чинності негайно виконуються :тю після закінчення строку на їх оскарження чи опротестуван-гіта ня, якщо інше не передбачено законом. Особливо детально законодавець регламентує порядок набрання чинності ви-, то роком, ухвалою і постановою суду (статті 401, 402 КПК). но. Судові акти, які набрали чинності, є обов'язковими для Діє державних і громадських установ, підприємств, організа-від цій, посадових осіб і громадян (ст. 403 КПК) на усій тери-рі- торії України, а якщо є відповідні угоди, то і за її межами, юк Виконання процесуальних актів, які ще не набрали чин-су- ності, є грубим порушенням законності. ;р- 8. За касаційним оскарженням і опротестуванням є ак-[)5, ти, які: оскаржуються і опротестовуються1 ; тільки опротес­товуються; не оскаржуються і не опротестовуються, і в Для цього встановлено семиденний строк. Не оскаржу-гу- ються і не опротестовуються всі акти Верховного Суду Ук-х і раїни. Не підлягають окремому оскарженню і опротесту-іа- ванню також ухвали, винесені судом першої інстанції під : і час розгляду справи, яка закінчилася винесенням вироку у- (ст. 354 КПК). Не можуть бути оскаржені чи опротестовані 15, рішення по заявлених клопотаннях про порядок дослід-о- ження доказів, про призначення експертизи в суді, про від-гі, кладення судового розгляду, про поновлення судового го слідства та ін. В цих випадках заперечення можуть бути ви­їм кладені в касаційній скарзі чи поданні на вирок. Не опро-н. тестовуються і не оскаржуються також рішення, винесені увипадках, передбачених статтями 42, 407, 414 та ін. К1 (спір про підсудність, умовно-дострокове звільнення, і гашення і зняття судимості та ін.).

Оскарженню і опротестуванню підлягають акти, не і в'язані з вироком: окрема ухвала, ухвала про накладеь штрафу на особу, яка порушила порядок в залі засідаь суду, про порушення кримінальної справи щодо нової оі би, про закриття кримінальної справи, постанови суді ухвали суду про відмову в порушенні кримінальної спраї

Деякі процесуальні акти не оскаржуються, але мож бути опротестовані прокурором: це постанови, ухвали і віддання до суду, про повернення справи на додаткове р слідування, про порушення кримінальної справи за нов обвинуваченням. Всі судові акти, які набрали чинност випадках їх незаконності можуть бути опротестовані в і рядку нагляду.

Є певна специфіка в реагуванні на процесуальні ак які складають органи попереднього розслідування. Оскі ки повноваження прокурора при здійсненні нагляду за конністю розслідування злочинів має владний характе він вправі скасовувати незаконні постанови органів по реднього розслідування, то акти цих органів не опротес вуються, але можуть бути оскаржені прокуророві (сі ті 110, 234 КПК). Не можна погодитись з думкою про що серед актів прокурорського нагляду на попередим слідстві і дізнанні мають місце і протести.

Скаржниками на дії і рішення органів попереднь розслідування можуть виступати не тільки особи, інтересовані в результатах справи, а й інші громадяни посадові особи. Будь-яких строків для оскарження дій і і станов органів дізнання і слідчих закон не передбачає, винятком постанов про закриття справи, де для цього значено семиденний строк (ст. 215 КПК).

Але це зовсім не означає, що сплив вказаного стр виключає прийняття прокурором скарги і вирішення її суті. Він вправі це зробити, не відновлюючи пропуще* строк, і зобов'язаний дати відповідь скаржнику протяі трьох днів після отримання скарги (ст. 235 КПК).

Передбачений семиденний строк на оскарження пе прокурором постанови слідчого чи органу дізнання про криття справи має дисциплінуюче значення. Строк оск ження не повинен затягуватися. Крім того, вказаний ст)має своє значення для виконання рішень, сформульованих я по » постанові про закриття справи. Наприклад, протягом усього часу оскарження не повинні знищуватися речові до-іе по / гази, передаватися матеріали справи на розгляд товари-нент ського С УДУ. комісії в справах неповнолітніх, скасовуватися цанш ^ш1, на ма йно і т. ін.

ї осо- Незаконними є процесуальні акти, підготовлені з пору-уД щ , шенням чи відхиленням від вимог закону. Істотні пору-рави шення кримінально-процесуальних норм перелічені в ст. >жуть ^ КПК. Проте це не вичерпний перелік. Юридичні на-л про сл'Д1 ™ недодержання закону щодо конкретного документа залежать від ступеня порушення законності.

9. Щодо порядку поновлення законності існують акти, які скасовуються, змінюються прокурором, судом, а також є й такі, що не підлягають цьому.

Органи і посадові особи, які склали кримінально-про­цесуальні акти, за загальним правилом не мають права їх скасовувати чи змінювати. Так, ні слідчий, ні суддя не мо­жуть анулювати своє процесуально оформлене рішення. Це вправі зробити прокурор, якщо йдеться про документи попереднього розслідування, чи суду вищого рівня у ви­падку незаконності судового рішення. В деяких випадках слідчому надано право самому виправляти допущені по­милки, неточності: він може скасувати застосований ним запобіжний захід, відстрочити застосування приводу свід­ків чи іншої особи, але не має права, наприклад, скасувати свою постанову про відмову в порушенні кримінальної справи та ін. Це можна зробити лише через прокурора, який здійснює нагляд, чи вищестоящого.

Як правило, не підлягають скасуванню уже виконані рішення органів попереднього розслідування. Винятками можуть бути, наприклад, застосування запобіжного заходу, накладення арешту на майно. Якщо незаконна постанова слідчого про проведення обшуку уже виконана, то проку­рор її не скасовує, а вживає відповідних заходів впливу на слідчого, який допустив порушення законності. Іноді сам закон визначає спосіб дії при виявленні незаконного рі­шення: якщо справа порушена незаконно, прокурор змі­нює постанову органу розслідування чи закриває справу, якщо по ній вже проводились слідчі дії (ст. 100 КПК).

Судові акти за скаргами чи протестами можуть бути скасовані чи змінені вищестоящими судовими інстанція­ми. В деяких випадках свої ухвали можуть скасовувати і ди, які винесли їх (наприклад, ухвали про накладення дом штрафу за порушення порядку в залі судового засіл ня — ст. 272 КПК). Суд, який постановив вирок, вправі кож вирішувати сумніви, суперечки та інші, вказав законі питання, що пов'язані з виконанням вироку (ст. КПК).

Кримінально-процесуальні акти можна також класі кувати за підставами, умовами їх прийняття, правові наслідками, ступенем процесуального примусу, емоційі впливом на людину та іншими ознаками і якостями.

Підлягають самостійній класифікації й окремі в процесуальних актів, наприклад, постанови, ухв< протоколи, вироки, протести та інші акти, передба* законом.

3. ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНИХ КРИМНАЛЬНО-ПРОЦЕСУАЛЬНИХ АКТІВ

В кримінальному судочинстві, як уже зазначалось, нує понад 20 різних видів процесуальних документів: постанови, протоколи, ухвали, подання, обвинувальні б новки, вироки, скарги, протести, вказівки, повістки, бов'язання, повідомлення, доручення, заперечення, к потання, заяви, пояснення, описи тощо.

Кожен вид процесуального документа незалежно розповсюдження має свій зміст, значення, структуру.

Постанова — це рішення органу дізнання, слідчі прокурора, одноособово судді, президії суду, Пленуму Е ховного Суду України (п. 14 ст. 32 КПК). Шляхом ви сення постанови порушуються кримінальні справи, прі гуються особи як обвинувачені, застосовуються запобі заходи, призначаються експертизи, припиняються і зак ваються справи і т. п. Своїми постановами прокурори с совують незаконні рішення органів розслідування. Зап ні реквізити постанов містяться у ст. 130 КПК.

На практиці, постанови складаються із вступної, о сової і резолютивної частин. У вступній частині містят назва постанови, місце і час складання, посада (якщо є звання або чин) особи, яка винесла постанову, її прізві й ініціали, короткий зміст справи, з якої проводиться і слідування. В описовій частині викладаються встанові

[ і с) (бставини, дається їм оцінка, наводяться підстави і мотиви я с>г:,'йнятого рішення, вказуються статті закону, якими ке-іданрувалась особа, виносячи постанову. В резолютивній час-ві та нні міститься формулювання прийнятих рішень, 'ні Постанова підписується відповідною посадовою осо-■ 40|ою, а в деяких випадках санкціонується (статті 157, 177, 78 та ін. КПК); затверджується (статті 218, 229 КПК) чи ифіргоджується з прокурором (статті 7—10 та ін. КПК). іимм Виконання постанов забезпечується не лише процесу- шіжьним примусом (привід, взяття під варту), а й моральни-факторами, високим авторитетом органів, осіб, які ІИДІ жрийняли відповідні постанови. Наприклад, закон нічого али |Јг говорить про примусовий огляд потерпілого, свідка, чен *зяття у них зразків для порівняльного дослідження (во-■осся, кров та ін.).

Особливими юридичними ознаками позначаються роз'яснення Пленуму Верховного Суду України з питань растосування законодавства. Вони складаються на основі ізагальнених матеріалів судової практики, досягнень юри-. Ьичної науки, є обов'язковими не тільки для судів, а й для іс "ісіх інших органів у їх правозастосовчій діяльності.

В цьому плані керівні роз'яснення Пленуму Верховно­го Суду можна віднести до міжвідомчих актів.

ло-

від

Протокол за КПК (п. 20 ст. 32) визначається як доку­мент, пов'язаний з проведенням слідчих і судових дій, про їх зміст і результати. В КПК Казахстану (п. 23 ст. 21) під протоколом розуміється процесуальний документ, в якому ІГО (описується кожна процесуальна дія. Таке визначення є Є р.!(більш правильним, оскільки не усі протоколи відносяться їе .|до слідчих дій, як це вказано в КПК України (наприклад, гя _ протокол ознайомлення з матеріалами справи). ш і- Загальні реквізити протоколів слідчих дій визначені . |ст. 85 КПК.

са- Протоколами оформляються допити, фіксуються і за-н,- Освідчуються певні факти, обставини, описується хід дії, яка

І проводиться: огляд, обшук, виїмка, впізнання та ін. и- Самостійну групу становлять протоколи розпорядчих і :я:: судових засідань суду першої інстанції і засідань Пленуму то Верховного Суду (ст. 84 КПК). Реквізити цих протоколів це * вказані у статтях 86, 87 КПК.

з- В протоколах не можна використовувати формулюван­ні ня оцінного характеру, робити висновки, які вимагають спеціальних знань. Протоколи слідчих і судових дій, с дені і оформлені в установленому законом порядку, є, релами доказів, оскільки в них підтверджуються обстаї і факти, які мають значення для вирішення справи (с КПК).

Обвинувальний висновок — підсумковий докуй попереднього розслідування, який додається до справи направленні її до суду. В ньому орган розслідування і курор остаточно формулюють своє ставлення до вині обвинуваченого у вчиненому злочині. Визнання вині відбувається на рівні обвинувачення і не більше. Питі про винність чи невинність остаточно буде вирішуваті першої інстанції.

Закон визначає структуру та реквізити обвинуваль висновку і додатку до нього (статті 223, 224 КПК).

При направленні справи до суду обвинувальний ви вок в обов'язковому порядку має бути затверджений курором. Правова природа цього процесуального доку та дуже складна. З одного боку, його складає слідчий, < мулюючи конкретне обвинувачення, з другого — він обвинувачем і в суді як таким не виступає.

Обвинувальний висновок це єдиний документ, скг ний на попередньому слідстві, який в обов'язковому рядку оголошується в суді. В цьому плані обвинувалі висновок відіграє велику суспільно-політичну і вих роль.

Обвинувальний висновок з додатками суду вручає підсудному, а якщо ним є неповнолітній, то в копії — законному представникові (ст. 254 КПК), що дає мо: вість будувати захист проти висунутого обвинувачення

В описовій частині обвинувального висновку обст ни злочину можуть бути викладені в хронологічном; системному чи змішаному порядку. Хронологічний м означає, що виклад обставин здійснюється утій послі ності, в якій вони були встановлені слідчим. Його доці застосовувати, коли обвинувачений не визнає своєї в При системному методі описується подія злочину в його стадіях від підготовки до вчинення. З багатоепізо, справ названі методи можуть застосовуватись у поєдна

Трапляються випадки, коли в описовій частині обв вального висновку замість аналізу доказів робиться л посилання на їх джерела, не виділяються обставини

СІС кзм'якшують і обтяжують відповідальність обвинувачено-є не наводяться необхідні відомості про потерпілого, тавиі при підготовці обвинувального висновку необхідно 'ст -рискати неконкретності в описі злочину і фактів. Резолю-ївну частину слід погоджувати із змістом постанови про ^м ^риггягнення особи як обвинуваченого. *И _!з Подання — документ, який складає слідчий, прокурор, , яка проводить дізнання по виконанню вимог статей 23 і КПК. При розслідуванні кримінальної справи за-чені органи зобов'язані виявляти причини і умови, що ють вчиненню злочину і вживати заходів через відпо-і органи щодо їх усунення. Суд у таких випадках вино-окрему ухвалу (статті 232, 340 КПК). За своїм характером подання має профілактичну спря-заність. В ньому повинно зазначатися, кому воно адре-ся і назва документа. В описовій частині коротко ви-дється фабула справи, потім — виявлені причини і ови, які сприяли вчиненню злочину, із зазначенням их осіб. За необхідності робляться посилання на дока-а також на службові інструкції та інші нормативні акти, ккі не виконувались. Подання завершується резолютивною ладачастиною ^ в формулюються висновки і пропозиції. у ^^Зазначається, хто має розглянути подання і усунути вияв-ІЬНИ тені судом порушення і недоліки та вжити заходів щодо їх товн недопущення у майбутньому. Бажано запропонувати кон-

ікретні заходи профілактики. є Тьа Якщо подання виходить за рамки однієї справи і має ИО[1 узагальнюючий характер, то, на нашу думку, його повинен жли підписувати прокурор, оскільки за законом (ст. 23 КПК) І органи розслідування зобов'язані виявляти причини і умо-гав *ви, які сприяли вчиненню злочину. Подання прокурора ^' Імає бути невідкладно розглянуто.

Не пізніше місячного строку по ньому повинні бути ІДОВ прийняті відповідні заходи і повідомлено про це органу, льн< який направив подання (ст. 23 Закону про Прокуратуру ини України). Стаття 23 КПК не містить вказівки на безвід-Уси кладний розгляд подання, що не можна визнати правиль-ІНЮ ним. Розглядати подання рекомендується з участю пред-НН1 - ставника органу, який вніс його.

ЇН У" До недоліків, які зустрічаються при складанні подання, ише слід віднести те, що в деяких із них дуже детально і широко щс описуються обставини справи, а причини та умови, які

сприяли вчиненню злочину, викладені неконкретно, в гальних рисах або зовсім не вказуються, хоча мета пода — вжиття заходів до усунення причин і умов, які спри злочину. Це повинно бути відображено уже в назві де мента.

Чинне законодавство передбачає також внесення г курорами усіх рівнів в межах своїх повноважень касаі них подань (по суті мають значення касаційних осі жень), для скасування або зміни вироків, а також внесе окремих подань для скасування чи зміни ухвал суду і станов судді. Вирішення цього питання регулюється гл; ми 29, 39 КПК.

Ухвали — це всі рішення (крім вироку), які постане суд першої інстанції в судових і розпорядчих засідані рішення касаційної інстанції, а також колегії з криміні них справ Верховного Суду України (п. 13 ст. 23 КПК). кон визначає зміст ухвал розпорядчого засідання (ст. КПК), касаційної інстанції (ст. 378 КПК), а також пор* їх винесення (ст. 273 КПК). Окремо регулюються підеї винесення окремої ухвали (статті 340, 382 КПК).

Рішення у вигляді ухвали — це завжди судовий акт, становлений судом колегіально. Вони виносяться з усіх тань, які вирішує суд під час судового розгляду:

про направлення справи за підсудністю;

віддання обвинуваченого до суду;

повернення справи на додаткове розслідування;

про закриття справи;

застосування примусових заходів медичного харак та ін. Складаються вони із вступної, мотивувальної і р лютивної частин (ст. 378 КПК) і, винесені під час судо розгляду, підлягають оголошенню (ст. 273 КПК).

Ухвали, як й інші судові рішення, що набрали чин ті, є обов'язковими на усій території України для усіх жавних і громадських організацій, підприємств, уста службових осіб і громадян (ст. 403 КПК).

Вирок — рішення суду першої інстанції про вині чи невинність, відданої до суду особи (п. 12 ст. 32 КПК

Своєрідність вироку полягає в тому, що він відноси не тільки до теперішнього часу, а й водночас звернен минуле і майбутнє, оскільки в ньому реконструюю події, що мали місце в минулому, а покаранням, при ченим судом, прогнозується на майбутнє досягнення чо, в фвї мети — виправлення і перевиховання засуджених поданіст. 22 КК).

:прия» Серед усіх процесуальних актів вирок посідає особливе ві дофісце, як документ виняткового значення. Тільки за виро-і рвм суду особа визнається винною і піддається криміналь­ної пр "ому покаранню.

асаці Вирок постановляється іменем (ім'ям) України, оска Постанова вироку здійснюється детально регламенто-есен^Раио законом — гл. 28, статті 333—335, 446 КПК. у і п Постанова вироку здійснюється виключно в нарадчій глав и*наті за додержання таємниці наради суддів (ст. 322 СПК). Висновки в ньому повинні бути суворо визначени-інов#*и, чіткими, категоричними.

іння Виправдувальний вирок виноситься у випадках: іналі коли не встановлена (відсутня) подія злочину; [). Зі якщо у вчинках підсудного немає складу злочину; г 25 не встановлено його участь у вчиненні злочину (ч. 2 радс ст. 6, ст. 327 КПК).

став Недоведеність участі особи у вчиненні злочину за сво­єю юридичною силою, за наслідками, рівнозначна доказам по невинності. Обвинувальний вирок не тільки стає таким з

х пи призначенням реального покарання, а й без такого (коли І на момент розгляду справи в суді вчинок втратив суспільну небезпечність, особа перестала бути суспільно небезпеч­ною) чи із звільненням від покарання (із закінченням стро­ку давності, внаслідок амністії, помилування). Можуть бу­ти вироки з умовним засудженням, відстрочкою виконан-

гер ня.

;зо Усі вироки оголошуються прилюдно в залі судового за-югс сідання, незалежно від того, чи розглядалася справа в за-I критому, чи відкритому судовому засіданні (статті 20, 34 ос- КПК).

ер- Також негайно оголошується вирок підсудному, що ви-ов] далений із залу засідання за порушення порядку (тимчасо-> во чи на весь період розгляду справи). В останньому випад­іть ку вирок може бути оголошений за місцем тримання засу­дженого під вартою. З цією метою він може також бути ся доставлений до залу судового засідання (ст. 272 КПК). і у Вироки Верховного Суду України оскарженню і опро-:я тестуванню в касаційному порядку не підлягають і набира-а- ють чинності з моменту проголошення. Виправдувальний і-вирок і вирок, за яким підсудний звільняється від покаран-


ня, чи при обранні йому покарання, не пов'язаного : збавленням волі, завжди виконується негайно в залі < вого засідання після його проголошення. Підсудний ті звільняється з-під варти, якщо він був попередньо заа; тований (статті 342, 401 КПК).

Вирок, який набрав чинності, підлягає виконанн усій території України та за її межами, якщо щодо цьі певні міжнародні угоди.

Протест — офіційна заява, вимога відповідних суд і прокурорських органів про скасування або зміну виї ухвали і постанови суду, що набрали законної сили ( ст. 32 КПК). Такі протести в межах своїх повноваже установленому законом порядку мають право принесті ше голови судів та їхні заступники, прокурори та їхн ступники, починаючи з обласного рівня і вище (с 384-387 КПК України).

В законі йдеться також про протест для перегляду с ви у зв'язку з нововиявленими обставинами (ст. 399 К Він приноситься за правилами опротестування судови тів, які набрали чинності. Підстави для поновлення сп в зв'язку з нововиявленими обставинами передбачені; ном (ст. 397 КПК). Вирок, опротестований в пор ст. 397 КПК, підлягає тільки скасуванню. Зміни вир< даному випадку закон не передбачає. Поданий касації протест за законом (ст. 353 КПК) може бути доповни чи змінений. Це правило, очевидно, може бути віднес до протестів на судові акти, які набрали чинності. Доде вий протест може містити дані, висновки, обставини доповнюють, уточнюють, коректують основний. Об вони розглядаються судом.

Проте зміни, які тягнуть за собою погіршення стан ща засудженого чи виправданого можуть бути внесеї пізніїде як за три доби до початку розгляду прог (ст. 353 КПК). З такими змінами (до розгляду прот повинні бути ознайомлені особи, інтересів яких вони суються (ст. 353 КПК).

Повторно винесені вирок, ухвала чи постанова в з ку із скасуванням їх в касаційному чи наглядному пор можуть бути опротестовані повторно на загальних пії вах. З такої справи повторні протести будуть стосува знову винесених судових актів.


* ВИМОГИ, ЯКИМ ПОВНИШ ВІДПОВІДАТИ

КРИМІНАЛЬНО-ПРОЦЕСУАЛЬНІ АКТИ

Кримінально-процесуальний закон не містить загаль-г яв вимог, що пред'являються до документа, складеного у ІІО Янмінальних справах, вказуються лише назви і зміст дея-юго рх із них (статті 85, 130, 332—335, 378 КПК та ін.). В науці ршоги щодо рішень з кримінальних справ поділяються на Юв( икі, що стосуються: а) форми (письмова та стандартна; роЛчРУКтурна її упорядкованість, лаконізм, офіційність); п ж змісту (істинність, обфунтованість, вмотивованість, ло-,нь тність, переконливість, справедливість); г) форми та і лиі*01 ^ (законн ість » індивідуальність, здійсненність, культу-• „„Р*1 . Така класифікація, хоч вона і є умовною, але має право

1 За",—..

гатті своє ІСН УВЗІІНЯ ' бо дає змогу проаналізувати окремі ржладові предмета класифікації, а в результаті комплексно

^вікувати зміст і сутність явища, яке вивчається. У нашому ■шадку це може бути система кримінально-процесуальних

Ми лише звернемо увагу на типові, загальні вимоги, в 1исим в комплексі повинні відповідати майже усі кримі-к °Твально-процесуальні акти. Так, документи повинні відпо-їк і«ідати загальним вимогам, що ставляться до будь-яких ^ З індивідуально-правових актів застосування норм права. ™ Вони мають бути законними, обгрунтованими, мотивова-Чними, переконливими, справедливими, логічними, гра­мотно і культурно оформленими, а в цілому — високо­ефективними. Поспіхом прийняті процесуальні рішення, неправильно складені документи підривають авторитет ор­ганів розслідування, суду, прокуратури, адвокатури та ін­ших органів і осіб.

Законність означає, що складений процесуальний до­кумент повинен строго відповідати правовим нормам, на основі яких його прийнято.

1 Зеленецкий В. С. Возбуждение уголовного дела. — Харьков, 1998. — С. 181—211.

Процесуальний акт визнається законним, якщо: його прийняття передбачено КПК, якщо він винесений компе­тентним органом чи особою; постановлений за додержан­ня умов, зазначених в законі; його постановлення відпові­дає процесуальній формі, зазначеній законом послідовнос­ті винесення процесуальних актів з їх реквізитами і пр$ призначенням.

Документ буде законним лише тоді, коли він відпо названим вимогам, є істинним, правдивим, безсумніві

Законність не можна протиставляти доцільності, враховується і реалізується в межах законності. Викон закону не може бути недоцільним, як і його порушені може бути визнане доцільним. Найвища доцільність п гає в самому законі, в його соціальній цінності.

З законністю прийнятого рішення тісно пов'язана обгрунтованість. Законним може бути тільки обгруні ний правовий документ.

Водночас в окремих випадках обгрунтований праві акт може бути визнаний незаконним (непідписаний о; із судців вирок, відсутність санкції прокурора на посте про тримання під вартою та ін.). Якщо законність гс ним чином відповідає додержанню норм права, то обг тованість завжди пов'язана з фактичною стороною зг сування закону щодо конкретної життєвої ситуації. Ф у їх сукупності надають акту доведеної і законної вла вості. Проте не можна їм сліпо вклонятись, їх необх аналізувати, оцінювати критично, з'ясовувати їхній зм

Те, що на перший погляд може здаватися злочині не завжди є таким (самогубство і т. п.). Обгрунтованісі властивість правового акта означає, що висновки і ріпи по ньому мають грунтуватись на сукупності фактів, ні статніх доказах, які б в обов'язковому порядку охоплю всі істотні обставини справи і відбивали реальну дійсні

Обгрунтованим може бути тільки рішення, яке ш перечить істині, яку можна практично перевірити. П слід розрізняти поняття "істинність" і "обгрунтован оскільки встановлення істини тісно пов'язано з пев процесом пізнання об'єктивної дійсності і має проміж відносний характер. В ряді випадків закон вимагає, прийняті акти були також мотивованими.

Таким вимогам повинні відповідати постанови, ухі (статті 131, 206, 378 та ін. КПК), вироки (ст. 334 КШ іноді і протоколи (ст. 106 КПК). Мотивованість акта -наявність в ньому не тільки опису діяння, події, обста а й посилання на докази, аналіз, відповідні поясне КПК Російської Федерації (статті 312, 314) поряд з вс ною і резолютивною частинами вироку передбачає опі


і прямЈ *Ут включаються і мотиви. Проте у вироку головне не іс діянь, а докази, мотивація. Це відображено в ст. 334 іщпові^*К.

•шівним Мотивованість процесуального акта пов'язана з альтер-гості, Агивою рішень, що приймаються. Компетентна особа має іконаніР*80 обрати певне рішення, мотивування якого є важли-нення ір* засобом самоконтролю. Так, якщо орган дізнання ви-лт, пол Ьпив затримати підозрюваного, то він повинен в протоко-

1 пояснити причину, мотиви затримання (ст. 106 КПК), яна йо#°б Це рішення не було розцінене як суб'єктивне, не про-рунтоврктоване необхідністю. Мотиви і результати прийнятого

ішення мають перебувати у повній гармонії. При цьому іравов#їтиви не повинні бути другорядними навіть при позитив-й одниЙ* результатах. У свою чергу, позитивні мотиви не можуть остано^правдати негативного результату, тим більше одержано-ь голо#* незаконним шляхом. Неприпустимою є й неправдива обгруі#отивація, яка використовується для маскування дійсного

0заст^огиву прийнятого рішення. Боротися зі злочинністю не • Фактіожна, вдаючись до порушень законності, обману, власти Мотивованість прийнятого рішення має сприяти на-обхіднрмду за законністю і обгрунтованістю процесуального ак-зміст.*1 ' допомагати виявляти помилки в судженнях осіб, які инниїЛРиймають рішення, давати можливість обвинуваченому й іістьяМшим особам зрозуміти доводи, які покладені в основу 'ішеннЙРийнятого рішення і належним чином захищати свої інте-

на до^си- Мотивованість начебто окреслює, робить більш яс-іювал№авими обгрунтованість і законність рішень, надає доку-сність.*ента м внутрішньої і зовнішньої переконаності, виключає

не су*умніви, суб'єктивізм.

Прот* Переконливість як самостійна ознака процесуальних аністьрйпень, завжди пов'язана з певною їх оцінкою сторонніми гевни#собами, які не мають прямого відношення до криміналь-іжнийРого судочинства.

--, щоб Судовий розгляд повинен бути організований так пере­конливо, щоб не тільки суддя і народні засідателі, а й усі ухвалйЩжсутні в суді, що розбиралися в даній справі, зрозуміли ІК), ^правильність винесеного рішення. Переконливість проце-

1— цесуального акта базується, насамперед, на обгрунтованості і ґавин, мотив ованості рішення, дає можливість твердо повірити в гення.ного істинність, справедливість і законність висновків, іступ-сформульованих в ньому, що, в свою чергу, має важливе писо-вих °вне значення. Переконливість акта не зводиться до


2


0-0833


доказів, доведеності прийнятого рішення, бо воно може бути викладено невпевнено. Можна погодитися з виснов­ком, що "переконливість є властивість об'єктивно доказа­них обставин, що лежать в основі прийнятого рішення, і тому вона виконує специфічну "примусову функцію", примушуючи конкретну особу повірити в правильність прийнятого рішення, схилитися до таких же висновків, до яких дійшов правозастосувач, і на цій основі впевнитись і дійти висновку щодо його законності і обгрунтованості"1 . Основою переконливості є справедливість — міра оцінки правового акта, яка показує, що перед законом всі рівні, що інтереси громадян надійно захищені.

Справедливість є особливо необхідною там, де відкри­вається простір правозастосуванню, скажімо, при обранні запобіжного заходу, затриманні підозрюваного, в призна­ченні кримінального покарання. Стаття 372 КПК наголо­шує, що за своїм розміром покарання може бути неспра­ведливим як наслідок його м'якості, так і суворості.

Справедливість в першу чергу передбачає певне спів­відношення між діянням і відплатою (злочином і покаран­ням за нього). Еквівалентність відплати діянню — обов'яз­кова вимога справедливості. При визначенні відповідності покарання ступеню небезпечності злочину і характеристи­ки особи, яка його вчинила, враховуються законність, об­грунтованість і мотивованість прийнятого рішення, усі фактори всебічності, повноти і об'єктивності дослідження обставин справи і мети покарання конкретної особи. Зміц­нення законності, її забезпечення — важлива умова дійсної справедливості. Незаконний чи необгрунтований вирок або інший процесуальний акт не можуть бути визнані справедливими. Визначення справедливості, як властивос­ті процесуального акта означає, що до певного суб'єкта пі­дійшли належним чином не тільки з правової сторони, і позиції законності, а й з врахуванням моральних, етичню норм, обумовлених, як правило, політичними і суспільно-економічними відносинами.

1 Зеленецкий В. С. Возбуждение уголовного дела. — Харьков, 1998. -С. 201.

Справедливість може виявлятися також і в кримінали но-процесуальних інститутах позитивного плану: звільнен ня від кримінальної відповідальності на законних підста


вах, винесення окремих ухвал щодо громадян, які виявили високу свідомість, мужність при виконанні громадянсько­го обов'язку.

Почуття соціальної, правової справедливості має стати характерною рисою кожної людини. Високе почуття спра­ведливості викликає у здорової людини огиду до негідної поведінки, прагнення активно підтримати процес бороть­би із злочинністю та іншими негативними суспільними явищами.

Важливою ознакою процесуальних документів є їх ло­гічність — послідовність, відсутність суперечностей. Про­цесуальний акт повинен бути викладений у чіткій логічній послідовності: кожна наступна його частина повинна бути продовженням попередньої і закономірно випливати із неї. Логічність виключає суперечливість, непослідовність ви­кладення, нечіткість висновків і рішень.

Закон (ст. 334 КПК) прямо забороняє включати у ви­правдувальний вирок формулювання, які ставлять під сум­нів невинність виправданого. Протиріччя в мотивації прийнятого рішення можуть звести нанівець мотивування в цілому, поставити під сумнів саму законність.

Нелогічний документ, який містить протиріччя, не мо­же бути законним. Логічність одного документа знаходить­ся в діалектичному зв'язку з іншими процесуальними акта­ми, взаємопов'язаними між собою, а закінчене проваджен­ня в справі в цілому має бути логічно завершеним.

Логічність визначає, що один документ не повинен су­перечити іншому. Так, якщо слідчий у поданні на ім'я ке­рівника твердить, що ревізія проведена неякісно, через що її акт не може мати доказової сили для визначення розміру матеріальної шкоди, але при цьому в обвинувальному вис­новку посилається на цей акт як на доказ вини обвинува­ченого, то тут з логікою негаразд.

Процесуальні рішення повинні бути належно оформле­ні, чітко, ясно, грамотно викладені, відрізнятися високою культурою виконання, мовою, тобто загальноприйнятою юридичною термінологією, офіційно-діловим стилем, який передбачає лаконізм, стандартні звороти, однаковість мовних засобів.

При цьому слід уникати мовних штампів і важких для розуміння зворотів.


2*


35


Залежно від виду, змісту документа застосовуються й інші стилі: науковий (висновок експерта), розмовний (протокол допиту).

При оформленні правових документів слід ширше ви-1 користовувати відповідні бланки документів, інші уніфіко- ' вані форми. Бажано користуватись друкарською машин­кою або комп'ютером, оскільки для ознайомлення з надру­кованими матеріалами справи потрібно на чверть менше часу, ніж написаними від руки.

Процесуальні акти повинні бути високоефективними. Наукою сьогодні ще не вироблені конкретні критерії ви­значення співвідношення між досягнутим результатом і со­ціальною метою прийнятого процесуального рішення.

Діяльність, пов'язана з прийняттям процесуальних рі­шень та їх оформленням, регулюється законом, тому ви­значення ефективності прийнятих актів обумовлюється не тільки метою конкретної процесуальної діяльності, а й тією, яку поставив законодавець, приймаючи відповідні норми.

Процесуальний акт можна вважати ефективним в тому випадку, коли всі його цілі (ближні, більш віддалені, кінце­ві) досягнуто в максимально короткий строк з найменши­ми матеріальними затратами, обмеженнями прав, свобод і законних інтересів особи.

Про ефективність конкретного акта можна судити уже по якості його складання і осрормлення. Так, якщо в по­вістці не будуть вказані адреса особи, яка викликається, точний час явки і т. п., то процесуальні рішення про ви­клик, наприклад, свідка, не досягне мети. Тому, кожен бе: винятку процесуальний документ повинен бути належиш, чином осрормлений відповідно до зразків, які наводятьсяі наступній частині посібника.

Частина II

ОСНОВНІ КРИМІНАЛЬНО-ПРОЦЕСУАЛЬНІ АКТИ

Глава 1

КРИМІНАЛЬНО-ПРОЦЕСУАЛЬНІ АКТИ ЯКІ СКЛАДАЮТЬСЯ У ДОСУДОВИХ СТАДІЯХ

ПОРУШЕННЯ КРИМІНАЛЬНОЇ СПРАВИ

ПРОТОКОЛ усної заяви про злочин

м. Енськ Дата (число, місяць, рік)1

Складання протоколу розпочато о 10 год., закінчено о 10 год. 20 хв. Слідчий прокуратури м. Енська, юрист 2-го класу їльєнко А. Р., з дотриманням вимог статей 95, 97 КПК України, прийняв в своєму робочому кабінеті усну заяву про злочин від громадянина Міркіна Анатолія Петровича, 1939 р. народження, який проживає в м. Енську, вул. Буль­варна, 32, кв. 6, пред'явив на посвідчення своєї особи пас­порт громадянина України — УІ-РУ № 547556, виданий РУ ГУ МВС України в м. Енську.

А. П. Міркін — попереджений по ст. 177 КК України про кримінальну відповідальність за завідомо неправдивий донос.

(підпис заявника)

■ Далі, якщо інше не сказано, під словом "дата" маються на увазі чис­ло, місяць, рік.


Міркін А. П. заявив:

Я — голова профкому Енського міськторгу'. Скарбни­ком в профкомі працює бухгалтер міськторгу Васіна Ольга

Володимирівна.

В результаті ревізії, проведеної у нас в минулому місяці, виявлена велика нестача — близько (вказати суму). Гроші викрала Васіна О. В. шляхом підроблення мого підпису на документах.

Прошу розібратися в тому, що сталося, притягнути Ва-сіну О. В. до відповідальності і зобов'язати її повернути і касу незаконно привласнені гроші.

Протокол мною прочитаний. Заява з моїх слів записані вірно, будь-яких зауважень не маю.

Заявник (підпис

Слідчий прокуратури м. Енська, (підпис

юрист 2-го класу

ПРОТОКОЛ явки з повинною

м. Енськ Дата

Складання протоколу розпочато о 17 год., закінчено о 17 год. 45 хв.

Слідчий прокуратури м. Енська, юрист 2-го клас Ільєнко А. Р., відповідно до вимог ст. 96 КПК Україн склав протокол про те, що сьогодні о 17 год. в мій службс вий кабінет з'явилась громадянка, яка назвала себе Васі ною Ольгою Володимирівною, 1951 р. народження, прг цює бухгалтером Енського міськторгу, проживає в м. Енсі ку по вул. Садовій, 8, кв. З, пред'явила на посвідченн своєї особи паспорт громадянина України — И-АІ № 320569, виданий РУ ГУ МВС України в м. Енську.

Васіна О. В. заявила:

* В Указі Президента України "Про комерціалізацію державної торті лі і громадського харчування" від 23 січня 1992 р. сказано, що у міру заве шення комерціалізації ліквідувати в установленому порядку торги, трест об'єднання, фірми й інші аналогічні їм організації і підприємства держа ної торгівлі та громадського харчування (36. Указів Президента Україн грудень 1991 р. — березень 1992 р.)

Я працюю в міськторзі бухгалтером і одночасно скарбником. Збирала внески у профоргів і здавала в Енсь­кий районний відділ Ощадбанку, крім того, одержувала гроші по чековій книжці на громадські потреби. Сама я ма­теріально забезпечена погано. Останні три роки привлас­нювала суми із доручених мені грошей: неоприбутковувала чи недооприбутковувала їх. Іноді підробляла підпис голови профкому Міркіна Анатолія Петровича і отримувала гроші з відділу Ощадбанку для своїх потреб. Всього я взяла близь­ко десяти тисяч карбованців. Гроші витрачала на повсяк­денні потреби, а також придбала імпортні меблі, хутрову шубу, путівку на санаторно-курортне лікування, в якому відчуваю гостру потребу. Нестачу виявили ревізори, але ак­та ревізії я ще не бачила.

Розповісти детально про мої неправильні дії я не можу, оскільки дуже хвилююсь за долю моєї неповнолітньої доньки. Готова нести будь-яку відповідальність. Намагати­мусь відшкодувати збитки і далі жити чесно, сумлінно пра­цювати на благо нашого суспільства. Прошу врахувати моє щиросердне розкаяння, а також те, що я добровільно прийшла в прокуратуру. Я нікуди не збираюсь виїжджати, зобов'язуюсь за першим викликом з'явитися і дати відпові­ді на запитання, які будуть цікавити прокуратуру. Прошу не розлучати мене з донькою.

Протокол мною прочитано, з моїх слів все записано правильно. Зауважень і доповнень не маю.

Той, хто з'явився з повинною (підпис)

Слідчий прокуратури м. Енська,

юрист 2-го класу (підпис)

ПОСТАНОВА про порушення кримінальної справи і прийняття її до свого провадження

м. Енськ Дата

Слідчий прокуратури м. Енська, юрист 2-го класу Ільєнко А. Р., розглянувши заяву голови профкому Енсь­кого міськторгу Міркіна А. П. і протокол явки з повинною скарбника указаного профкому Васіної О. В., а також ма­теріали ревізії про привласнення профспілкових грошей, які надійшли від директора Енського міськторгу,


встановив: Васіна О. В., будучи скарбником профкому Енського міськторгу, з 199_ по 199_ р. систематично привласнювала колективні гроші шляхом службового підлогу, підробляю­чи на документах підпис голови профкому Міркіна А. П., і отримувала грошові суми із районного відділу Ощадбанку, а також шляхом неоприбутковування всіх сум, які надхо­дили в касу профкому. Всього Васіна викрала грошей на суму (вказати яку).

Беручи до уваги наявність підстав для порушення кри­мінальної справи і достатніх даних, які вказують, що в діях Васіної О. В. є ознаки злочинів, передбачених статтями 86і , 172 КК України, і враховуючи, що по справах за такі злочини відповідно до ст. 111 КПК України провадження попереднього слідства є обов'язковим, та керуючись стат­тями 94, 97, 98 і 113 КПК України,

постановив:

1. Порушити кримінальну справу за фактами розкра­дання грошових коштів в особливо великих розмірах (су­ма)1 , які належали профкому Енського міськторгу, а також службового підлогу, вчиненого скарбником Васіною Оль­гою Володимирівною, тобто за ознаками злочину, передба­ченого статтями 86і і 172 КК України.

2. Прийняти справу до свого провадження та негайно приступити до проведення попереднього слідства.

3. Копію даної постанови протягом доби направити прокуророві м. Енська.

Про порушення кримінальної справи і розпочате попе­реднє слідство повідомити заявників (Міркіна А. П. і Васі-ну О. В.), а також директора Енського міськторгу.

Слідчий прокуратури м. Енська,

1 Сумою в особливо великих розмірах вважається така, що в 250 і біль ше ра^пеДвС^ншальниГрозмір за^тної плати встановлено законодавством України (Голос України. - 1992. - 6 вересня).

юрист 2-го класу (підпис)

ПОСТАНОВА про відмову в порушенні кримінальної справи

м. Енськ Дата

Слідчий прокуратури м. Енська, юрист 2-го класу Ільєнко А. Р., розглянувши матеріали про пропажу (сума), які належали громадянці Петіній Валентині Петрівні, встановив:

19 грудня 199_ р. робітниця Енського міськторгу Петі-на В. П., отримавши зарплату в сумі (яку), разом з гаман­цем випадково залишила її на столі в кабінеті Міркі-на А. П., а сама пішла в їдальню обідати. Виявивши відсут­ність грошей, Петіна В. П. зразу ж повернулась в приміщення профкому, але там їх не було. Про те, що ста­лося, потерпіла повідомила в прокуратуру і висловила при­пущення: гроші могла вкрасти прибиральниця Кононенко Ніна Павлівна, яка раніше була судима за крадіжку речей із квартири своєї знайомої. Крім неї в профкомі в обідню пе­рерву нікого не було.

20 грудня 199_ р., прийшовши на роботу, Кононен­ко Н. П. дізналась, що Петіна В. П. шукає гроші, сказала їй, що вчора вона заховала гаманця з грошима в столі, щоб він не пропав. За допомогою Кононенко Н. П. гаманець з грошима був знайдений і повернений Петіній В. П.

Беручи до уваги, що в діях Кононенко Ніни Павлівни відсутній склад злочину, оскільки вона не мала наміру вкрасти гроші Петіної В. П., а також враховуючи, що гама­нець був знайдений і повернутий власниці, керуючись п. 2 ст. 6, п. 2 ст. 97, статтями 99, 99і КПК України, постановив:

1. В порушенні кримінальної справи за заявою Петі­ної В. П. про пропажу в неї (сума) відмовити за відсутністю складу злочину.

2. Про прийняте рішення повідомити Петіну В. П. Да­на постанова може бути оскаржена прокурору м. Енська протягом семи днів з моменту одержання копії постанови.

Слідчий прокуратури м. Енська,

юрист 2-го класу (підпис)

2. ПОПЕРЕДНЄ РОЗСЛІДУВАННЯ 2.1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

ПОСТАНОВА про прийняття справи до свого провадження

м. Енськ Дата

Слідчий прокуратури м. Енська, юрист 2-го класу Ільєнко А. Р., розглянувши матеріали кримінальної спра­ви, порушеної прокурором м. Енська за фактом прихован­ня товарів від покупців у продовольчому магазині № 7 Енського міськторгу і переданого мені для подальшого розслідування,

встановив: 15 січня 199_ р. ревізори Дракін С. І. і Козаченко Н. У. в підсобному приміщенні продовольчого магазину № 7 Ен­ського міськторгу виявили прихованими від покупців 500 банок "паштет м'ясний" на 400 крб., 270 банок згущених вершків з цукром на 216 крб., 450 банок згущеного молока з цукром на 247 крб., чаю індійського першого гатунку 160 пачок на суму 152 крб.— разом на 1015 крб.1 .

Виявлене правопорушення є кримінально карним від­повідно до ч. 1 ст. 1553 КК України, його розслідування прокурор м. Енська доручив мені. Керуючись ч. 2 ст. 113 і ч. З ст. 227 КПК України,

постановив:

1. Прийняти дану кримінальну справу до свого провад­ження і негайно приступити до проведення слідства.

Копію постанови протягом доби направити прокурор; м. Енська.

Слідчий прокуратури м. Енська,

юрист 2-го класу (підпис

1 Тут і далі ціни залишені за станом на 1 квітня 1991 р.

(знпдіп)


ПОСТАНОВА про виділення справи

м. Енськ Дата

Слідчий прокуратури м. Енська, юрист 2-го класу Ільєнко А. Р., розглянувши матеріали кримінальної справи по обвинуваченню Васіної Ольги Володимирівни в злочи­нах, передбачених статтями 86і , 172 КК України,

П Р т ч »» •-■ —

встановив: З січня 199_ р. під час проведення обшуку на квартирі Юрченка Івана Семеновича, крім коштовностей, нажитих злочинним шляхом Васіною О. В., був виявлений самогон­ний апарат і дві скляні трилітрові банки самогону.

Із показань свідків Петренко К. Р. і Хоменко С. А. вид­но, що їх сусід Юрченко І. С. виготовляє самогон, сам пия­чить і продає його особам, які до нього звертаються. Тобто в його діях є ознаки злочину, передбаченого ст. 149 КК України.

Враховуючи, що матеріали справи, які стосуються фак­ту незаконного виготовлення, зберігання і продажу само­гону Юрченком І. С. не мають прямого відношення до роз­слідуваної справи по обвинуваченню Васіної О. В., і беручи до уваги, що виділення матеріалів про самогоноваріння не може негативно вплинути на всебічність, повноту і об'єк­тивність дослідження і вирішення кримінальної справи по обвинуваченню Васіної О. В. за статтями 86і , 172 КК Ук­раїни, керуючись статтями 26, 130 КПК України, постановив: 1. Виділити із даної справи в окреме провадження всі матеріали, які стосуються самогоноваріння, яким займався Юрченко Іван Семенович.

Протоколи допитів свідків Петренка К. Р. і Хомен-ка С. А. (а. с. 15—18) виділити в оригіналах, а протокол проведення обшуку на квартирі Юрченка І. С. (а. с. 13) — в копії.

2. Виділену справу передати прокурору м. Енська для направлення за підслідністю.

Слідчий прокуратури м. Енська,

юрист 2-го класу (підпис)

ПОСТАНОВА про об'єднання справ

Дата

м. Енськ

Слідчий прокуратури м. Енська, юрист 2-го класу Ільєнко А. Р., розглянувши матеріали кримінальної справи № 14-832, яка знаходиться в моєму провадженні, по обви­нуваченню Васіної Ольги Володимирівни за статтями 86і , 172 КК України і справу № 64-256, яка надійшла із УВС м. Енська по обвинуваченню тієї ж Васіної О. В. в крадіжці диплому про закінчення економічного інституту Зюзіною Галиною Тихонівною за ознаками ч. З ст. 193 КК України,

встановив. З справи, яка надійшла із УВС, видно, що Васіна О. В. 25 грудня 199_ р. зайшла в квартиру своєї сусідки Зюзі-ної Г. Т. і, скориставшись тим, що вдома була тільки її ма­лолітня донька, викрала із шухляди столу диплом РІУ 924918 на ім'я Зюзіної Галини Тихонівни про закінчення в 196_ р. Саратовського економічного інституту. В майбут­ньому вона мала намір переробити його на своє ім'я.

Кримінальну справу за даним фактом було порушено 29 грудня 199_ р., а по обвинуваченню Васіної О. В. за статтями 86і , 172 КК України — 3 січня 199_ р.

Беручи до уваги, що вказані злочини, передбачені стат­тями 86і , 172 і ч. З ст. 193 КК України, здійснені однією і тією ж особою — Васіною О. В., керуючись статтями 26, 130 КПК України,

постановив

1. Об'єднати в одне провадження обидві зазначені
справи по обвинуваченню Васіної Ольги Володимирівни у
вчиненні злочинів, передбачених статтями 86і , 172 і ч. З

ст. 193 КК України.

2. Об'єднаному провадженню цих кримінальних справ надати № 14-832 і далі іменувати кримінальною справою по обвинуваченню Васіної Ольги Володимирівни у вчи­ненні злочинів, передбачених статтями 86і , 172 і ч. З ст. 193 КК України.

3. Строк попереднього слідства у справі рахувати з 29 грудня 199_р.

Слідчий прокуратури м. Енська, (підпис)

юрист 2-го класу

,. -. л

ПОСТАНОВА
про направлення справи за підслідністю
м. Енськ Дата

Слідчий прокуратури м. Енська, юрист 2-го класу Ільєнко А. Р., розглянувши матеріали кримінальної справи № 14-1029, порушеної ЗО грудня 199_ р. за фактом вияв­лення трупа Клименка Гната Анатолійовича, за ознаками ч. 2 ст. 212 КК України,

встановив: ЗО грудня 199_ р. на околиці м. Енська в районі пере­хрестя вулиць Паркової і Садової в кюветі був знайдений труп Клименка Г. А., з закривавленою головою і перелама­ними ребрами. Висновок судово-медичної експертизи: смерть Клименка Г. А. є насильницькою, настала від дії ту­пих твердих предметів зі значною силою; такі тілесні ушко­дження могли виникнути при дорожньо-транспортній пригоді.

9 січня 199_ р. до прокуратури з'явився інспектор відді­лу кадрів Енського міськторгу Іванов Степан Сергійович і заявив, що ЗО грудня 199_ р. на вул. Садовій він збив авто­мобілем ВАЗ-210337-19 незнайомого йому п'яного перехо­жого, який раптово з'явився на дорозі. Як потім було вста­новлено, ним виявився Клименко Г. А.

Беручи до уваги, що дії водія Іванова С. С. кваліфіку­ються за ч. 2 ст. 215 КК України, і враховуючи, що ця кате­горія справ згідно зі ст. 112 КПК України підслідна слідчим органів внутрішніх справ, а також, що всі невідкладні дії проведені, та керуючись ст. 116 КПК України,

постановив

. ^ ^ і и її и О П О .

передати кримінальну справу № 14-1029, порушену за фактом виявлення трупа Клименка Гната Анатолійовича з ознаками насильницької смерті, прокурору м. Енська для направлення її за підслідністю.

Слідчий прокуратури м. Енська,

юрист 2-го класу (підпис)


Продовжити строк попереднього
слідства у кримінальній справі
№ 14-832 Васіної Ольги Володими-
рівни до "___ " березня 199_ р.

Прокурор м. Енська, радник юстиції

"___ "березня 199_р.

(підпис)

ПОСТАНОВА про порушення клопотання про продовження строку попереднього слідства

м. Енськ Дата

Слідчий прокуратури м. Енська, юрист 2-го класу Ільєнко А. Р., розглянувши матеріали кримінальної справи за обвинуваченням Васіної Ольги Володимирівни у вчи­ненні злочинів, передбачених статтями 86і , 172 і ч. З ст. 193 КК України,

встановив:

Васіна О. В., будучи скарбником профкому Енського міськторгу, з 199_ по 199_ рр. систематично привласнюва­ла профспілкові кошти шляхом посадового підлогу, під­робляючи на документах підпис голови профкому Міркіна А. П., що давало їй можливість одержувати грошові суми із районного відділення Ощадбанку. Крім того, Васіна О. В. частину грошей, що надходили в касу, не оприбутковувала. Всього вона викрала колективних грошей на суму (яку). А також Васіна О. В. 25 грудня 199_ р. викрала із квартири своєї сусідки Зюзіної Г. Т. диплом про закінчення еконо­мічного інституту з метою переробити його на своє ім'я.

Строк попереднього слідства обчислюється з 29 грудня 199_ р. Обвинувачувана Васіна О. В. тримається під вартою з 5 січня 199_ р.

З врахуванням тяжкості вчинених злочинів і особи об­винуваченої, немає підстав для скасування чи зміни запо­біжного заходу.

При допитах Васіна О. В. не заперечує фактів вчинення нею злочини*. Вона визнала, що частину грошей не опри­бутковувала, підроблювача підпис голови профкому Міркі­на А. П. і для своїх потреб отримувала гроші із Ощадбанку. Васіна О. В. також не заперечує, що викрала диплом своєї сусідки Зюзіної Г. Т. про закінчення інституту (а. с. 20—25, 40-43).

Крім визнання обвинуваченої Васіної О. В., її вина в інкримінованих їй злочинах підтверджується також мате­ріалами документальної ревізії (а. с. 11—17), речовими до­казами: викрадений диплом, чорнові записи Васіной О. В. про те, коли і які суми вона привласнювала і на які потреби їх витрачала; чернеткам заяви явки з повинною, знайденим при обшукові на квартирі Васіної О. В. (а. с. 9—10), а також іншими матеріалами кримінальної справи, зібраними в процесі слідчих дій.

Розслідування у даній справі провадиться активно, але попереднє слідство не може бути закінчено в установлений двохмісячний строк з таких причин:

1) У справі проводиться судово-бухгалтерська експер­тиза фахівцями (спеціалістами) обласного бюро судово-бухгалтерських експертиз. Закінчення цього дослідження затримується, бо експерт потрапив в автопритоду і знахо­диться на лікуванні. За попередніми медичними даними він може стати до роботи не раніше 20 лютого цього року. Заміна експерта виключається через відсутність вільних спеціалістів-бухгалтерів.

2) Відсунуто і строк завершення судово-почеркознавчої експертизи, яка проводиться Київським НДІ судових ек­спертиз, через великий обсяг документів, що необхідно досліджувати.

3) 10 лютого 199_ р. у справі було призначено судово-психіатричну експертизу, бо мати обвинуваченої заявила, що Васіна О. В. раніше страждала психічними захворюван­нями. Ця експертиза проводиться в стаціонарних умовах Херсонської психоневрологічної лікарні, для чого необхід­но тривале спостереження за Васіною О. В.

4) У справі належить виконати також інші процесуальні дії, скласти відповідні процесуальні акти, що стосуються закінчення попереднього слідства, передбачені статтями 217—226 КПК України. Для проведення всіх названих про­цесуальних дій необхідно продовжити строк попереднього слідства до початку березня 199_ р.

На підставі викладеного, з урахуванням особливої складності даної справи, керуючись статтями 120,156 КПК України,

м

постановив:

Клопотати перед прокурором м. Енська про продов­ження строку попереднього слідства у даній справі до 1 бе­резня 199_р.

Слідчий прокуратури м. Енська,

юрист 2-го класу (підпис)

ПОСТАНОВА про визнання особи потерпілим

м. Енськ Дата

Слідчий прокуратури м. Енська, юрист 2-го класу Ільєнко А. Р., розглянувши матеріали кримінальної справи за обвинуваченням Васіної Ольги Володимирівни у вчи­ненні злочинів, передбачених статтями 86і , 172 і ч. З ст. 193 КК України,

встановив:

25 грудня 199_ р. Васіна О. В., скориставшись тим, що її сусідки Зюзіної Г. Т. не було вдома, зайшла до неї в квар­тиру (двері їй відчинила малолітня донька Зюзіної Г. Т.), викрала із столу диплом Р № 924918 Зюзіної Галини Тихо-нівни про закінчення в 196_ р. Саратовського економічно­го інституту з наміром переробити його на своє ім'я.

Беручи до уваги, що злочинними діями Васіної О. В. Зюзіній Г. Т. заподіяно моральну і матеріальну шкоду, ке­руючись статтями 49, 122 КПК України, постановив:

Визнати Зюзіну Галину Тихонівну потерпілою у цій справі, повідомити її про це і роз'яснити права потерпілої.

Слідчий прокуратури м. Енєька, юрист 2-го класу (підпис)

Постанову мені оголошено 17 січня 199_ р.

З правами потерпілої ознайомилась — особисто прочи­тала тексти статей 49 і 122 КПК України. Ці права мені зрозумілі.

Ніяких скарг, зауважень не маю. Бажаю ознайомитися з матеріалами справи після закінчення слідства.

Потерпіла (підпис)

Права потерпілої Зюзіній Г. Т. роз'яснив Слідчий прокуратури м. Енська,

юрист 2-го класу (підпис)

ПОСТАНОВА про визнання особи цивільним позивачем

м. Енськ Дата

Слідчий прокуратури м. Енська, юрист 2-го класу Ільєнко А. Р., розглянувши матеріали кримінальної справи за обвинуваченням Васіної Ольги Володимирівни у вчи­ненні злочинів, передбачених статтями 86', 172 і ч. З ст. 193 КК України,

встановив: Васіна О. В., будучи скарбником профкому Енського міськторгу, з 199_ по 199_ рр. систематично привласнюва­ла колективні гроші, чим завдала матеріальну шкоду проф­спілковій організації Енського міськторгу на суму (вказати яку).

Беручи до уваги, що профком вказаної профспілкової організації висунув вимоги про відшкодування збитків на суму (вказати яку), керуючись статтями 50, 123 КПК України,

постановив: Визнати профспілкову організацію Енського міськтор­гу цивільним позивачем у даній справі, про що повідомити голову профкому даної профспілки і роз'яснити йому пра­ва і обов'язки цивільного позивача, передбачені ст. 50 КПК України.

Слідчий прокуратури м. Енська, юрист 2-го класу (ггідпис)

Постанову мені оголошено 3 січня 199_ р.

З правами і обов'язками цивільного позивача ознайо­мився — особисто прочитав текст ст. 50 КПК України. Ці права мені зрозумілі.

Ніяких зауважень, заяв не маю.

Представник цивільного позивача, в. о. голови профкому

Енського міськторгу Петров Н. І. (підпис)

Постанову оголосив, права і обов'язки роз'яснив. Слідчий прокуратури м. Енська,

юрист 2-го класу (підпис)

ПОСТАНОВА

про відмову у визнанні цивільним позивачем

і, ! ос-
ій. ЕнськДата
Слідчий прокуратури м. Енська, юрист 2-го класу
Ільєнко А. Р., розглянувши матеріали кримінальної справи
за обвинуваченням Васіної Ольги Володимирівни у вчи-
ненні злочинів, передбачених статтями 86і , 172, ч. З ст. 193
КК України,

встановив: Директор Енського міськторгу, надсилаючи в прокура­туру матеріали документальної ревізії про значну недостачу грошей (сума) в касі профкому міськторгу, просив визнати керований ним міськторг цивільним позивачем і поверну­ти в касу гроші, яких не вистачає, за рахунок винних.

Беручи до уваги, що матеріальних збитків безпосеред­ньо зазнала профспілкова організація міськторгу, а не міськторг, що вкрадені гроші були не державними, а ко­лективними, профспілковими і, враховуючи, що цивіль­ним позивачем визнана профспілкова організація Енсько­го міськторгу, керуючись ст. 50 КПК України, постановив:

Відмовити у визнанні Енського міськторгу цивільним позивачем у даній справі, про що повідомити директора міськторгу.

Слідчий прокуратури м. Енська,

юрист 2-го класу (підпис)

Постанову мені оголошено 3 січня 199_ р.

Право її оскарження прокурору м. Енська роз'яснено.

Директор Енського міськторгу Сидоров І. А (підпис]

Постанову оголосив, права роз'яснив. Слідчий прокуратури м. Енська,

юрист 2-го класу (підпис

ПОСТАНОВА про притягнення до справи особи як цивільного відповідача

м. Енськ Дата

Слідчий прокуратури м. Енська, юрист 2-го клас Ільєнко А Р., розглянувши кримінальну справу за обвину ваченням Васіної О. В. у вчиненні злочинів, передбачених статтями 86і , 172 ч. З ст. 193 КК України, встановив:

Водій автотранспортного підприємства № 1062 м. Енська Войчук І. П. 4 січня 199_ р. перевозив на закріпленій за ним автомашині ЗІЛ-150, держзнак КИС 53-76 описані в обвинуваченої Васіної О. В. меблі, телевізор й інше майно. 0 15 год. ЗО хв. на перехресті вулиць Магістральної і Садо­вої він допустив автопригоду, внаслідок чого розбився те­левізор "Славутич Ц-202" вартістю (сума), на який було накладено арешт для забезпечення заявленого Енським міськторгом уданій справі цивільного позову.

Беручи до уваги викладене, і враховуючи те, що згідно з вимогами ст. 450 Цивільного кодексу України відповідаль­ність за цю шкоду зобов'язані нести транспортні організа­ції, та керуючись статтями 51,124 КПК України, постановив:

Притягнути до участі у справі як цивільного відповіда­ча автотранспортне підприємство № 1062, про що повідо­мити його директора і роз'яснити йому чи представникові відповідача права, передбачені ч. 2 ст. 51 КПК України.

Слідчий прокуратури м. Енська,

юрист 2-го класу (підпис)

Дана постанова мені оголошена 15 січня 199____ р. і нада-
на можливість особисто вивчити текст ст. 51 КПК України,
у якій вказані права цивільного відповідача і уточнити їх у
слідчого.

Ознайомившись з правами цивільного відповідача, висловлюю заперечення проти пред'явленого позову до ав-топідприємства, яке я очолюю, і бажаю ознайомитись з ма­теріалами справи після закінчення попереднього слідства.

Заперечення проти позову нашим юристом буде пода­но у письмовій формі.

Директор АТП № 1062 (службове посвідчення

№ 17 від 13 грудня 199_ р., видане (указати ким) (підпис)

-ьяунн дйо їід інннрогіх ЈЈ їшаніт ЇЯІВ ЯТОіН4ПЈіияоо(ЦЯ унон Постанову оголосив і права роз'яснив.

Слідчий прокуратури м. Енська,

юрист 2-го класу (підпис)

книзйй^йіа"{3б| -дойдам ...імО втеа ютвтпххр умох^йгі'і&г

.<ЈЗМОН йНВДЦХНЯ СЛОН І


Штамп автопідприемства, дата відправлення, вихідний №

Прокурору м. Енська Перушку С. А.


ЗАПЕРЕЧЕННЯ проти пред'явленого позову

Слідчий прокуратури м. Енська Ільєнко А. Р. своєю по­становою від 15 січня 199_ р. притягнув АТП № 1062 як цивільного відповідача у кримінальній справі за обвинува­ченням Васіної О. В. в розкраданні профспілкових коштіе в особливо великих розмірах і в інших злочинах.

Підставою до цього, як зазначено в постанові слідчого, стало те, що водій нашого автопідприемства Войчук І. П 4 січня 199_ р. перевозив на склад міськторгу майно (меблі телевізор тощо), на яке було накладено арешт для забезпе­чення заявленого цивільного позову, і в районі торговель­но-економічного інституту допустив автоаварію, внаслідої якої був розбитий кольоровий телевізор вартістю (сума) Дорожньо-транспортна подія сталась через те, що безпосе­редньо перед рухаючим автомобілем раптово вискочиш дівчина, спіткнулась і упала. Водій Войчук І. П., намагаю чись уникнути наїзду, крутнув кермо вправо, і автомашині вдарилась об дерево, з кузова вилетів телевізор і розбився.

Ми заперечуємо проти рішення слідчого про притяг нення АТП № 1062 як цивільного відповідача у криміналь ній справі Васіної О. В., бо наше автопідприємство до зло чинних дій цієї обвинуваченої не має ніякого відношення.

1 Документи службового листування виконуються з урахуванням ви повідних ГОСТів, як правило, на спеціальних бланках зі штампом устане ви, на якому проставляється дата (день, місяць, рік) відправлені документа і його вихідний номер.

Своє заперечення ми мотивуємо тим, що слідчим пору шено вимоги кримінально-процесуального законодавства які полягають в тому, що згідно із статтями 28, 51 КПК Ук раїни цивільний позов в кримінальній справі може буп пред'явлено до обвинуваченого або до осіб, які несуть май нову відповідальність, але тільки за злочинні дії обвинува ченого. В даній же справі водій АТП № 1062 Войчук І. Г до кримінальної відповідальності не притягається і до на

ПОСТАНОВА про відвід особи, яка проводить дізнання

м. Енськ Дата

Прокурор м. Енська, радник юстиції Перушко С. А розглянувши матеріали кримінальної справи за обвинува ченням Васіної О. В. у вчиненні злочинів, передбачени статтями 86і , 172 і ч. З ст. 193 КК України,

- « »» Л п IIЦ•

встановив. Підозрюваний Войчук І. П. (дата) заявив відвід інспеї тору ДАІ УВС м. Енська ст. лейтенанту міліції Євстигнеєі Б. С, якому доручено проведення дізнання у справі зв'язку з автомобільною подією, котру допустив водій Воі чук І. П. при перевезенні майна обвинуваченої Вас ної О. В., на яке було накладено арешт.

У своїй заяві підозрюваний пише, що не довіряє пров дення дізнання працівнику ДАІ Євстигнеєву Б. С. на т підставі, що він його добре знає, раніше був з ним інциде з приводу притягнення до адміністративної відповідал ності за порушення правил дорожнього руху. За скарп Войчука І. П. це адміністративне стягнення судом бу скасовано, а Євстигнеєву Б. С. керівництвом ДАІ було в* зано на недопустимість перевищення своїх повноважен на необ'єктивність в своїх службових діях.

Беручи до уваги, що викладені обставини викликак сумнів в об'єктивності проведення дізнання Євстигні вим Б. С, керуючись статтями 60,130 КПК України, постановив:

1. Заявлений відвід старшому інспекторові ДАІ Євст неєву Б. С, який проводить дізнання у кримінальній сп ві в зв'язку з автоаварією, котру допустив водій В< чук І. П., задовольнити.

2. Кримінальну справу, порушену в зв'язку з цією тоаварією, для подальшого розслідування передати слід му прокуратури м. Енська, юристу 3-го класу Процьку С

Прокурор м. Енська,

радник юстиції (під!

ПОСТАНОВА1 про надання дозволу обвинуваченій особі на побачення

м. ЕнськДата

Слідчий прокуратури м. Енська, юрист 2-го клас; Ільєнко А. Р., розглянувши матеріали кримінальної справі за обвинуваченням Васіної О. В. у вчиненні злочинів, пе­редбачених статтями 86і , 172, ч. З ст. 193 КК України, встановив:

Обвинувачена Васіна О. В., яка тримається під вартою, звернулася з заявою від (дата) до прокурора м. Енська про надання їй побачення з її матір'ю.

Ця заява направлена мені для вирішення по суті. Обви­нувачена просить надати їй побачення зі своєю матір'ю Ва-сіною Ольгою Григорівною для вирішення питання про за­прошення адвоката у справі, а також щодо встановлення опіки над її малолітньою дочкою.

Враховуючи обгрунтованість заяви обвинуваченої, на підставі ст. 12 Закону України "Про попереднє ув'язнен­ня", керуючись ст. 130 КПК України, постановив:

1. Надати обвинуваченій Васіній Ользі Володимирівні дозвіл на побачення з її матір'ю Васіною Ольгою Григорів­ною (указати її паспортні дані) у слідчому ізоляторі № 1 УВС в м. Енську (указати адресу) тривалістю до однієї го­дини під контролем адміністрації цього ізолятора.

2. Постанову для виконання і для ознайомлення з нею арештованої Васіної Ольги Володимирівни направити на­чальнику слідчого ізолятора № 1 УВС м. Енська, а також Васіній Ользі Григорівні (указати адресу її проживання).

Цей дозвіл вважається дійсним протягом семи днів з дня отримання постанови матір'ю обвинуваченої — Васіною О. Г. Слідчий прокуратури м. Енська,

юрист 2-го класу(підпис)

(гербова печатка прокуратури) Постанову отримала Васіна О. Г.

-ізбсГ щхздзд тшнзждохвнсзт'зи/ шизадоньтоа щіі .і

(дата)---- (підпис)
-----------------

* На практиці допускається оформлення надання дозволу на побачен­ня особам, взятим під варту, листом на ім'я начальника місця попередньо­го ув'язнення. Тут треба мати на увазі, що згідно з Законом України "Про попереднє ув'язнення" такий дозвіл надається не родичам чи іншим осо­бам заарештованого, а йому особисто.

Штамп прокуратури,Начальникові

дата в^ра«;Енського відділу внутрішніх

вихідний №справ м. Енська,

полковникові міліції

Мухову Г. С.

ОКРЕМЕ ДОРУЧЕННЯ1

В моєму провадженні знаходиться кримінальна спрс за обвинуваченням Васіної Ольги Володимирівни, скаї ника профкому Енського міськторгу, у розкраданні грон вих коштів в особливо великих розмірах.

В ході попереднього слідства встановлено, що Вг на О. В. значні суми викрадених грошей витрачала на

рортах м. Ялти.

В серпні 199_ р. вона відпочивала в санаторії "Енер тик" м. Ялти. В той час Васіна О. В. проживала в одній к наті з відпочиваючою Вдовенко Марією Степанівною, за даними, що в нас є, працює в побуткомбінаті, розтаї ваному на території м. Енська.

В порядку ст. 118 КПК України прошу провести ні

чевикладені дії:

1) установити місце проживання Вдовенко Марії ( панівни (вік приблизно ЗО років) і допитати її як свії з'ясувати такі обставини: з якого і по який час вона про вала в санаторії "Енергетик" з Васіною О. В., чи мала а торну путівку Васіна; що вона знає про її придбання, суму Васіна заплатила за путівку і кому; з ким із знайо проводила час Васіна, хто вони, де проживають, пра ють; чи відвідувала Васіна ресторани, з ким і як часто: їй відомо про наявність грошових сум у Васіної; який мала Васіна на курорті; чи не розповідала їй Васіна розкрадання профспілкових грошей, якщо так, то що с що писала їй Васіна у своїх листах.

* Окреме доручення, яке надсилається за межі України, пропон виконувати російською мовою.

2. При встановленні місцезнаходження листів 1 ної О. В. на адресу Вдовенко М. С, провести їх виїмку Зібрані матеріали на виконання даного доручення шу без затримки направити на адресу: 252000, м. Еі

вул. Енська, 13, прокуратура м. Енська, каб. 7, слідчом прокуратури Ільєнку А. Р.

Обвинувачена тримається під вартою. Справа знахо диться на контролі в Генеральній прокуратурі України. Слідчий прокуратури м. Енська,

юрист 2-го класу (підпис

2.2. ПРЕД'ЯВЛЕННЯ ОБВИНУВАЧЕННЯ І ДОПИТ ОБВИНУВАЧЕНОГО

ПОСТАНОВА про притягнення як обвинуваченого

м. Енськ Дата

Слідчий прокуратури м. Енська, юрист 2-го класу Ільєнко А. Р., розглянувши матеріали кримінальної справи № 14-832 про розкрадання колективних грошей, які нале­жали профспілковій організації Енського міськторгу, встановив:

1. Бухгалтер Енського міськторгу Васіна О. В., будучи скарбником профкому названого торгу, в період з 199_ по 199_ рр. зловживала своїм посадовим становищем, вико­ристовуючи підроблені документи, систематично не опри­бутковувала і недооприбутковувала по касі профкому гро­шові кошти, що надходили у вигляді профспілкових внес­ків, які утримувались з працівників при видачі їм зарплати.

Із каси Енського міськторгу Васіна О. В. отримала і, не оприбуткувавши, привласнила:

20 червня 199_ р. — (сума) (видатковий касовий чек № 434);

21 жовтня 199_ р. — (сума) (видатковий касовий чек № 620);

12 вересня 199_ р. — (сума) (видатковий касовий чек № 239);

13 жовтня 199_ р. — (сума) (видатковий касовий чек № 286);

30 листопада 199___ р. — (сума) (видатковий касовий

чек № 344);

6 квітня 199_ р. — (сума) (видатковий касовий чек № 71);

14 червня 199_ р. — (сума) (видатковий касовий ч< № 160), з них Васіна О. В. оприбуткувала по касі (сума), (сума) витратила на свої потреби:

З січня 199_ р. — (сума) (видатковий касовий чі № 506), з них Васіна оприбуткувала (сума), а (сума) пр власнила.

З метою приховання розкрадання (сума), Васіна підр била квитанцію про отримання із Залізничного районно відділення Ощадбанку в м. Енську профспілкових марс виправивши цифру 1109 на 1308 крб.

Крім того, Васіна О. В. систематично привласнювг великі суми профспілкових грошових коштів, які отрш вала в названому районному відділенні Ощадбанку з і точного рахунку № 119 профкому міськторгу. Маючи чеі ву книжку з використаними чеками, 2 вересня 199_ р. вс склала свідомо неправдиву заяву в районний відділ Ощ банку на одержання нової чекової книжки, в якій підрої ла підпис голови профкому Міркіна А. П. За підроблен заявою Васіна О. В. в Залізничному районному відділе Ощадбанку м. Енська отримала чекову книжку з номерг чеків від 74651 до 74676. Чеки використовувала для розк дання грошей, зокрема, отримала і привласнила: З вересня 199_ р. за чеком № 74652 — (сума). 25 вересня 199_ р. за чеком № 74653 — (сума) отрил* начебто для покупки спортивного інвентарю, але із

(сума) привласнила;

13 листопада 199_ р. за чеком № 74654 — (сума).

Напередодні ревізії 14 грудня 199_ р. Васіна О. В. за ком № 74655 отримала в названому відділенні Ощадбг (сума) і з метою приховання недостачі внесла їх в і профкому. Всього Васіна О. В. для своїх потреб вик (сума), завдавши профспілковій організації Енсь міськторгу матеріальної шкоди в особливо великих рс рах, тобто вчинила злочин, передбачений ст. 86 і КК.

2. Як видно із викладеного, Васіна О. В. з 199

199_ рр., будучи посадовою особою — скарбником п] кому Енського міськторгу, неодноразово з корисливю тивів, з метою викрадення грошових коштів і прихов цього злочину, займалась підробленням офіційних фі сових документів, куди вносила свідомо неправдиві Вона склала свідомо неправдиву заяву в Залізничне ра не відділення Ощадбанку в м. Енську для одержання« вої книжки, підробивши підпис голови профкому Енсько­го міськторгу Міркіна А. П., і квитанцію про отримання профспілкових марок із відділення Ощадбанку, виправив­ши цифру 1108 на 1308, одержувала гроші із цього відділен­ня Ощадбанку за незаконно придбаною чековою книж­кою, тим самим вчинила посадовий підлог, тобто злочин, передбачений ст. 172 КК України.

3. 25 грудня 199_ р. Васіна О. В. викрала із квартири своєї сусідки Зюзіної Галини Тихонівни диплом Р № 924918 про закінчення Саратовського економічного ін­ституту в 196_ р. і мала намір переробити його на своє ім'я, тобто вчинила злочин, передбачений ч. З ст. 193 КК України.

Беручи до уваги наявність достатніх доказів, які вказу­ють на вчинення злочинів Васіною О. В., керуючись стат­тями 130, 131, 132, 140, 144 КПК,

постановив:

1) Притягнути Васіну Ольгу Володимирівну, яка наро­дилась 2 вересня 195_ р., як обвинувачену, пред'явити їй обвинувачення за статтями 86і , 172, ч. З ст. 193 КК.

2) Оголосити Васіній О. В. цю постанову і роз'яснити суть пред'явленого обвинувачення і права обвинуваченої.

3) Копію постанови негайно надіслати прокуророві.

Слідчий прокуратури м. Енська, (підпис)

юрист 2-го класу

Постанову мені оголошено 17 січня 199_ р. Суть пред'явленого мені обвинувачення роз'яснено. Роз'яснено також права обвинуваченого, я особисто з ними ознайоми­лась, вивчила зміст статей 43, 44, 46 і 142 КПК України і зробила для себе необхідні виписки.

Ознайомившись зі своїми правами і пред'явленим мені обвинуваченням, прошу не притягувати мене до відпові­дальності за привласнення (сума), одержаних мною за че­ком № 74655, оскільки я цих грошей собі не взяла, а опри­буткувала по касі профкому. Показання бажаю давати на своїй рідній російській мові, заявляю клопотання про до­пуск захисника з моменту пред'явлення мені обвинувачен­ня, я погано бачу на одне око, часто страждаю головними болями, а обвинувачення пред'явлене мені, дуже серйозне з суворою санкцією.

Обвинувачена (підпис)

ПОСТАНОВА1 прокурора про допуск захисника до участі в справі з моменту пред'явлення обвинувачення

м. Енськ Дата

Прокурор м. Енська, радник юстиції Перушко С. А розглянувши прохання Васіної Ольги Володимирівни, о( винуваченої за статтями 86і , 172, ч. З ст. 193 КК Україні про допуск захисника до участі в справі з моменту пред'яі лення обвинувачення і ознайомившись з матеріалами на ваної кримінальної справи,

встановив

всі а п и и п и .

Скарбник профкому Енського міськторгу Васіна О. І зловживаючи своїм посадовим становищем і підробляю1

фінансові документи, систематично протягом 199__________

199__ рр. привласнювала гроші профкому, викравши всь

го (сума). Крім того, Васіна О. В. 25 грудня 199_ р. викра диплом своєї сусідки Зюзіної Г. Т. про закінчення екон

мічного інституту.

Санкція ст. 86і КК України, за якою обвинувачуєть Васіна О. В., передбачає позбавлення волі. Обвинуваче Васіна має поганий зір, страждає на частий головний 61 раніше перебувала на обліку в психоневрологічному ді пансері, що підтверджується документами медичних заю

дів (а. с. 28—33).

Враховуючи обставини даної справи і стан здоров'я < винуваченої Васіної О. В., з метою забезпечення її прав сприяння всебічному, повному і об'єктивному ДОСЛІДЖІ ню обставин справи, керуючись ч. 1 ст. 44, п. 12 ст. '. КПК України,

постановив:

1 Ця постанова здебільшого має історичне значення, оскільки ні законодавством передбачається участь захисника з моменту появи п рюваного.

1) Допустити захисника до участі в справі з моме пред'явлення обвинувачення Васіній О. В., про що їй п< домити.

2) Дану постанову направити слідчому прокурат м. Енська, юристу 2-го класу Ільєнку А. Р. для виконаг Про прийняте рішення повідомити голову Енської місі колегії адвокатів з метою виділення захисника для участі при пред'явленні обвинувачення Васіній О. В.

Прокурор м. Енська, (підпис)

радник юстиції

Постанову мені оголошено 17 січня

Обвинувачена Васіна О. В. (підпис)

г— ■ -гг^"л.Тг

ПРОТОКОЛ допиту обвинуваченого (із застосуванням звукозапису)

м. Енськ Дата

Слідчий прокуратури м. Енська, юрист 2 класу Ільєн-ко А. Р., за участю захисника Фельдмана А. М. — члена ко­легії адвокатів м. Енська, в своєму службовому кабінеті з додержанням вимог статей 85, 85і , 143, 145 КПК провів до­пит обвинуваченої Васіної О. В., який розпочався о 15 го­дині і закінчився о 17 годині.

Перед початком допиту обвинувачена і захисник пові­домлені про те, що буде застосовуватися звукозапис за до­помогою магнітофона "Яуза-5", феромагнітної стрічки ти­пу 6, шириною 6,55 мм, при швидкості руху 9,53 см/сек.

Обвинувачена, назвіть своє прізвище, ім'я, по батькові.

— Васіна Ольга Володимирівна. Рік, місяць, день і місце народження.

— 195_ р., 2 вересня, с. Лебеді Липівського району Енської області.

Громадянство.

— Громадянка України.

Освіта.

— Середня спеціальна, закінчила Енське торговельне училище в 196_ р.

Сімейний стан.

—Одружена, з чоловіком не проживаю. Місце роботи і посада.

— До арешту працювала бухгалтером в Енському міськ-торзі і одночасно була скарбником профкому Енського міськторгу.

Місце проживання.

— м. Енськ, вуя. Широка, 99, кв. 51. Судимість.

— Не судима.

Скажіть, обвинувачена Васіна, чи визнаєте ви себе в нуватою в пред'явленому обвинуваченні?

—Винуватою в пред'явленому мені обвинуваченні, е кладеному в постанові від 17 січня 199_р., визнаю се частково — я витратила на свої потреби профспілков грошей не (сума), а (сума).

Пропоную вам дати показання по суті обвинувачення:

— По суті пред'явленого мені обвинувачення можу сі зати те, що: проживаю я з малолітньою донькою в коопе] тивній квартирі. Оленка навчається в третьому класі і < ночасно відвідує музичну школу. Чоловік мене залиш живе з іншою жінкою. Зарплата в мене невеличка. С здоров'я — поганий. Постійно відчуваю потребу в санаті но-курортному лікуванні. Грошей не вистачало і я їх ст брати із профспілкової каси, оскільки працювала скарбі ком. Попервах я повертала їх в касу. Потім перестала вертати, бо не було де взяти. Спочатку я привласнюв незначні суми, а пізніше брала і великі, але в касу їх не вертала. В торзі був заведений порядок, згідно з яі профспілкові внески утримувались із зарплати при її од жанні. В касі профкому я отримувала ці внески за видаї вими касовими ордерами. Профком також мав свій р« нок в Залізничному районному відділенні Ощадба м. Енська, звідки можна було брати гроші за чекої книжкою, яка знаходилась у мене. Я зараз не пам'ятаю і номерів розрахункових касових ордерів, за якими одер вала гроші і не оприбутковувала їх. Але знаю, що в 199_ не здала в касу спочатку (сума), потім — (сума). В 199 витратила на свої потреби спочатку 300, а потім брала тричі по (сума). Влітку 199_ р. я одержала із каси (сум; яких взяла собі (сума), а на початку 199_ р. недооприбу вала (сума). Великі суми одержувала за чековою книж із районного відділення Ощадбанку, де був відкрити) наш профком рахунок № 119. Восени 199_ р. я за чек одержала спочатку (сума), а потім — (сума). Майже всі ші я взяла собі. Я не вважаю себе винною лише у викра ні (сума), які я одержала в районному відділенні Ощад ку перед початком ревізії в грудні 199_ р. їх я одразу вн

в касу з тим, щоб ревізори не виявили недостачі. Ці гроші * не привласнювала і ними не користувалась. Отже, в цілому я витратила на себе більше (сума). При обшукові в мене за­брали (сума).

Як вам вдавалося приховувати таку велику суму грошей?

— Ревізії у нас проводили не часто і вони були не дуже детальними. Мені довіряли. Крім того, я підробляла деякі фінансові документи. Одного разу на квитанції про одер­жання марок я виправила шляхом підчистки цифру 1109 на 1308.

Я мала також невраховану чекову книжку, яку одержа­ла за заявою, розписавшись за голову профкому Міркіна — скопіювавши його підпис на віконному склі.

На які потреби ви витрачали привласнені гроші?

—Оплачувала кооперативну квартиру. Купила меблі "Міраж". Двічі відпочивала в Ялті. Платила гроші за на­вчання дочки в музичній школі. Витрачала на повсякденні потреби, але ніколи не пиячила. В моїй квартирі п'янок не було. Я вела скромний спосіб життя, виховувала дочку.

Що ви можете сказати про викрадення диплома у су­сідки?

—Це дійсно було. В грудні 199_ р. я зайшла до Галі Зю-зіної, її вдома не було. Двері відчинила її малолітня дочка. В столі я взяла диплом про закінчення економічного інсти­туту і хотіла переробити його на своє ім'я, з тим, щоб мати можливість обіймати більш високу посаду. В своїх вчинках розкаююсь, сама прийшла з повинною.

Протокол мною прочитано, з моїх слів записано все вірно.

Обвинувачена (підпис)

Захисник,

який брав участь при допиті (підпис)

Допитав слідчий прокуратури м. Енська,
юрист 2-го класу (підпис)

Допит закінчено. Вам відтворюється повністю фоно­грама звукозапису ваших показань.

Назвіть своє прізвище, ім'я, по батькові.

—Васіна Ольга Володимирівна.

Ви прослухали звукозапис своїх показань.

Чи маєте ви які-небудь зауваження чи доповнення?

—Ні, не маю. Фонограма відображає весь хід допиту так, як він проводився.

Назвіть своє прізвище, ім'я, по батькові.

— Васіна Ольга Володимирівна.

Магнітофонна стрічка з записом показань обвинувг ної Васіної О. В. упакована в паперовий конверт, я: опечатаний сургучем, печаткою слідчого і прилучений справи.

Слідчий прокуратури м. Енська,

юрист 2-го класу (піді

Захисник, який брав участь при допиті

і був присутній при відтворенні звукозапису (піді

Обвинувачена (під

ПОСТАНОВА про закриття справи в частині пред'явленого обвинувачення

м. Енськ Дата

Слідчий прокуратури м. Енська, юрист 2-го к Ільєнко А. Р., розглянувши матеріали кримінальної сщ за обвинуваченням Васіної Ольги Володимирівни у і ненні злочинів, передбачених статтями 86і , 172, ч. З ст. КК України,

встановив:

17 січня 199_ р. Васіній О. В. було пред'явлено обві вачення в тому, що вона систематично розкрадала грої кошти, вчинила посадовий підлог, а також викрала диг у сусідки про закінчення економічного інституту.

Всього Васіній О. В. поставлено у вину розкрадг профспілкових коштів на суму (сума), в тому числі ви дення (сума), одержаних нею 14 грудня 199_ р. в Залізі ному районному відділенні Ощадбанку в м. Енську зг ком № 74655.

Під час попереднього слідства цей епізод пред'явле обвинувачення не підтвердився. Як видно із матер справи, указану суму Васіна О. В. одержала наперел проведення ревізії, і спочатку слідчими органами це розцінено як приховування недостачі. Проте пізніше

установлено, ЩО ГРОШІ В СУМІ (ЯКУ), ЯКІ буЛИ ПрИЗНс

для придбання спортивного інвентарю, не були опр* ковані по касі тому, що сейф з документами профі опечатали ревізори.


Таким чином, пред'явлене Васіній О. В. обвинувачення в частині привласнення (сума), отриманих нею за чеком № 74655, не підтвердилося.

На підставі викладеного, і керуючись ч. 2 ст. 141 і п. 2 ст. 6 КПК України,

постановив: Справу в частині обвинувачення Васіної Ольги Воло­димирівни в привласненні (сума), одержаних нею за чеком № 74655 14 грудня 199_ р., провадженням закрити за від­сутністю за цим епізодом в діяннях Васіної О. В. складу злочину, про що їй повідомити.

Слідчий прокуратури м. Енська,(підпис)

юрист 2-го класу

Постанова мені оголошена 19 січня 199_ р.
Обвинувачена (підпис)

"Санкціоную" Прокурор м. Енська радник юстиції (підпис) (Перушко С. А.) Дата

ПОСТАНОВА1 про відсторонення обвинуваченого від посади

м. Енськ Дата

Слідчий прокуратури м. Енська, юрист 2-го класу Ільєнко А. Р., розглянувши матеріали кримінальної справи за обвинуваченням Васіної Ольги Володимирівни у вчи­ненні злочинів, передбачених статтями 86і , 172 і ч. З ст. 193 КК України,

1 Питання про відсторонення від посади осіб, що призначаються Пре­зидентом України, вирішується Президентом України на підставі мотиво­ваної постанови Генерального прокурора України.

З 0-08

встановив: Васіна О. В., прцюючи бухгалтером Енського міськтор­гу і одночасно будучи скарбником профкому цього торгу, зловживала своїм посадовим становищем, займалась поса­довим підлогом, підроблювала фінансові документи, си­стематично привласнювала грошові кошти профспілкової організації. Всього вона викрала (сума). Крім того, вона викрала диплом у своєї сусідки па квартирі Зюзіної Г. Т. про закінчення економічного інституту.

Беручи до уваги, що притягнена як обвинувачена Васі­на О. В., залишаючись на зазначених посадах і маючи до­ступ до бухгалтерських документів, може заважати розслі­дуванню злочинів, впливати на своїх співробітників, які є свідками у її справі, і цим самим перешкоджати встанов­ленню істини у даній справі, керуючись ст. 147 КПК, постановив:

1) Усунути обвинувачену Васіну Ольгу Володимирівну на час проведення попереднього слідства з посади бухгал­тера Енського міськторгу і скарбника профспілкового ко­мітету цього торгу.

2) Копію даної постанови направити директорові Енсь­кого міськторгу і в комітет профспілкової організації дано­го торгу для негайного виконання.

Віповідно до ст. 114 КПК України дана постанова обов'язкова для виконання.

Слідчий прокуратури м. Енська,

юрист 2-го класу (підпис)

2.3. ЗАТРИМАННЯ 1 ЗАПОБІЖНІ ЗАХОДИ

ПРОТОКОЛ затримання підозрюваного у вчиненні злочину

м. ЕнськДата (з вказівкою години і хвилин)

Слідчий прокуратури м. Енська, юрист 2-го класу Ільєнко А. Р., у відповідності зі ст. 115 КПК України затри­мав громадянина України Купришка Степана Івановича, 1939 р. народження, який мешкає в м. Енську по вул. Кіль­цевій, 7, кн. ІЗ, працює начальником відділу кадрів Енсь­кого міськторгу.

Купришко С. І. був застигнутий в своїй автомашині "ВАЗь2Ш1" на обочині Кільцевої дороги в районі тарного складу № 2 громадським автоінспектором Шелестом

Дмитром Петровичем при зґвалтуванні неповнолітньої Бобко Світлани Іванівни і доставлений в міське управління міліції в 22 години ЗО хвилин, де потерпіла Бобко С. І. пря­мо вказала на Купришка С. І., як на особу, котра вчинила зґвалтування. Ці дані дають підставу для підозри Купришка С. І. у вчиненні зґвалтування, за яке може бути призначено покарання у вигляді позбавлення волі.

Обставини вчиненого не виключають того, що підо­зрюваний Купришко С. І. може сховатися від слідства і бу­де перешкоджати встановленню істини у справі, що і є мо­тивом для його затримання.

Затриманому Купришку С. І. відповідно до ст. 43і КПК роз'яснено, що він підозрюється в зґвалтуванні неповно­літньої Бобко Світлани Іванівни, тобто у вчиненні злочи­ну, передбаченого ч. З ст. 117 КК України, і що він, як пі­дозрюваний, має право давати пояснення, пред'являти до­кази, заявляти клопотання і відводи, мати захисника, вимагати перевірки прокурором правомірності затриман­ня, оскаржувати дії і рішення органів дізнання, слідчого і прокурора.

Затриманий Купришко С. І. пояснив:

"Бобко Світлану знаю як продавця. Вона давно проси­ла покатати її на автомашині. Сьогодні ми поїхали по Кіль­цевій дорозі за місто. Біля тарного складу, в автомашині, я з її згоди вступив з нею в статевий зв'язок. Потім Світлана стала кричати, нас затримали. Про те, що вона неповноліт­ня, я не знав. Прошу це врахувати. Те, що мене затримали, — непорозуміння".

Слідчий прокуратури м. Енська, (підпис)

юрист 2-го класу

Затриманий (підпис)

Письмове повідомлення про затримання Куприш­ка С. ї.як підозрюваного у вчиненні зґвалтування непов­нолітньої Бобко С. І. направлено прокуророві м. Енська, раднику юстиції Перушко С. А.

(підпис)

Слідчий прокуратури м. Енська, юрист 2-го класу

ПРОТОКОЛ

роз'яснення підозрюваному права мати захисника

м. Енськ__________ Дата
Слідчий прокуратури м. Енська, юрист 2-го класу
Ільєнко А. Р., склав протокол про те, що в приміщенні За-
лізничного РУ ГУ МВС України відповідно до вимог ст. 21
КПК України роз'яснив підозрюваному Купришко Степа-
ну Івановичу 19___ р. народження, затриманого (коли) при

вчиненні злочину, передбаченого ч. З ст. 117 КК України, про право мати захисника до першого його допиту як пі­дозрюваного.

Затриманий Купришко С. І. пояснив: "Своє право ма­ти захисника до першого допиту розумію, але цим правом користуватися не бажаю, бо я ніякого злочину не вчиняв".

Протокол мною прочитаний, ніяких доповнень, заува­жень не маю.

Слідчий прокуратури м. Енська,

юрист 2-го класу (підпис)

Підозрюваний (підпис)

Прокуророві м. Енська, раднику юстиції С. А. Перушку

ПОВЩОМЛЕННЯ ПРОКУРОРУ про затримання підозрюваного у вчиненні злочину

Повідомляю, що 5 березня 199_ р. о 22 годині ЗО хв. у відповідності до ст. 115 КПК України затримав Купришка Степана Івановича, 1939 року народження, мешканця м. Енська, вул. Кільцевій, д. 7, кв. 13, працює начальником відділу кадрів Енського міськторгу за підозрою у зґвалту­ванні неповнолітньої Бобко Світлани Іванівни учениці 8-го класу середньої школи № 3 м. Енська на Кільцевій до­розі у власній автомашині "ВАЗ-2101", тобто у скоєнні злочину, передбаченого ч. З ст. 117 КК України.

Підставою затримання Купришка С. І. є те, що його за­став при вчиненні злочину громадський автоінспектор Шелест Д. П., і потерпіла прямо вказала на Куприш­ко С. І., як на особу, що саме вона вчинила злочин.

Мотивом затримання підозрюваного є обставини спра­ви, що вказують на те, що він може окритися від слідства і буде перешкоджати встановленню істини у справі.

Слідчий прокуратури м. Енська,

юрист 2-го класу , .

„ (підпис)

Дата

Вих. №

ПОСТАНОВА про застосування запобіжного заходу у вигляді підписки про невиїзд

м. Енськ Дата

Слідчий прокуратури м. Енська, юрист 2-го класу Ільєнко А. Р., розглянувши матеріали кримінальної спра­ви, порушеної щодо Юрченка Івана Семеновича за ознака­ми злочину, передбаченого ч. 2 ст. 149 КК України, встановив: Під час проведення обшуку на квартирі Юрченка І. С. було знайдено самогонний апарат і дві скляні трилітрові банки самогону. Юрченко І. С. виготовляв і зберігав його з метою збування.

Із довідки Служби по працевлаштуванню населення м. Енська видно, що Юрченко І. С. повинен виїхати в Тю­менську область на нафторозробки. Беручи до уваги мож­ливість ухилення Юрченка І. С. від слідства і перешко-дження встановленню істини у кримінальній справі, а та­кож враховуючи, що він в м. Енську має постійне місце проживання, працює в тресті їдалень водієм, раніше суди­мий не був, керуючись статтями 148—150 КПК України,

постановив: Застосувати щодо підозрюваного Юрченка Івана Семе­новича, 195_ р. народження, с. Соснівка Ольховського ра­йону Енської області, запобіжний захід — підписку про не­виїзд зі свого місця проживання в м. Енську, про що його повідомити.

Слідчий прокуратури м. Енська,

юрист 2-го класу (підпис)

Постанову мені оголошено 16 січня 199_ р.
Підозрюваний (підпис)

ПІДПИСКА про невиїзд

м. ЕнськДата

Я, Юрченко Іван Семенович, проживаю постійно в м. Енську, вул. Зелена, 5, кв. 32, даю цю підписку про те, що до закінчення попереднього слідства і судового розгля­ду кримінальної справи по обвинуваченню мене у вчинен­ні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 149 КК, зобов'язуюсь не виїжджати із вказаного місця свого проживання без дозво­лу слідчого і судових органів ї заявлятися за їх викликом. Мені оголошено, ще», коли я порушу дану підписку про не­виїзд, то міра запобіжного заходу може бути замінена на більш сувору, як про це вказано в ст. 151 КПК України.

Підозрюваний (підпис)

Підписку взяв

слідчий прокуратури м. Енська:,

юрист 2-го класу (відане)

-. : я N а о н в т о а

.'• •• і*- ч~: 'г ІЧНТШіЯИ ЬН \ррЛ1!до юін5; ДОфІ ОЙН ДІГІ

ПОСТАНОВА про запобіжне обмеження

м. ЕнськДата

Прокурор м. Енська, радник юстиції Перушко С А., розглянувши матеріали кримінальної справи за обвинува­ченням Васіної Ольги Володимирівни у вчиненні злочинів, передбачених ст. ст. 8в\ 172 і ч. З ст. 193 КК України, встановив:

слідчим прокуратури м. Енська, юристом 2-го класу Ільєнкем А. Р., порушена кримінальна справа щодо Васі­ної О. В. (дата) за ознаками зазначених злочинів.

Із матеріалів справи видно, що Васіна О. В.має намір терміново виїхати по туристичній путівці в круїз навколо Європи, чим може утруднити розслідування злочинів, вчи­нених нею, а також розгляд справи в суді.

Беручи до уваги викладене, керуючись ст. 98і КПК України,

постановив: 1. Заборонити Васіній Ользі Володимирівні» щодо якої порушена кримінальна справа, виїжджати за межі України до закінчення попереднього розслідування і судового її розгляду.

2. Про прийняте рішення повідомити Васіну о в ; ™ ристЙЧ нУ ф,рМу<азва) , тптта^уш7^Ь Прокурор м. Енська, радник юстиції

(підпис)

ЗОБОВ'ЯЗАННЯ ПОРУЧИТЕЛЯ

м. Енськ Дата

Я, Прокопенко Іван Сидорович, депутат Енської мі­ської ради був повідомлений слідчим прокуратури м. Енсь­ка Ільєнком А. Р. про суть кримінальної справи Васіної Ольги Володимирівни, обвинуваченої у вчиненні злочинів, передбачених ст. ст. 86і , 172 і ч. З ст. 193 КК України, по якій обирається запобіжний захід — особиста порука і од­ним із поручителів визначено мене за згодою.

В зв'язку з чим ручаюсь за належну поведінку та явку обвинуваченої Васіної О. В. за викликом ї зобов'язуюсь при необхідності доставити її в органи слідства чи в суд на першу про те вимогу, як про це зазначено у ст. 152 КПК України.

Я також попереджений про те, що коли обвинувачена Васіна О. В. ухилиться від слідства і суду, то на мене, як по­ручителя, судом може бути накладено грошове стягнення до двохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян в порядку, передбаченого ст. 153 КПК України.

Поручитель (підпис)


Зобов'язання прийняв

слідчий прокуратури м. Енська Щ?ясж2чгокласу


(підпис)


СГОШК


"Тримання під вартою Васіної Ольги Володимирівни санкціоную"

Прокурор м. Енська, радник юстиції (підпис) (Перушко С. А.)

дата

(гербова печатка прокуратури)

ПОСТАНОВА про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою

м. Енськ Дата

Слідчий прокуратури м. Енська, юрист 2-го класу Ільєнко А. Р., розглянувши матеріали кримінальної справи за обвинуваченням Васіної Ольги Володимирівни у вчи­ненні злочинів, передбачених статтями 86і , 172 і ч. З ст. 193 КК України,

встановив:

Васіна О. В., перебуваючи скарбником профкому
Енського міськторгу, за період з 20 липня 199_ р. по 3 січня
199__ р. привласнила (сума) членських внесків. Розкрадан-
ня колективних коштів Васіна О. В. здійснювала, зловжи-
ваючи своїм посадовим становищем і займаючись посадо-
вим підлогом. На фінансових документах вона підробила
підпис голови профкому Міркіна А. П.

За незаконно придбаною чековою книжкою Васі­на О. В. неодноразово одержувала великі грошові суми із Залізничного районного відділення Ощадбанку м. Енська, в якому був відкритий рахунок профкому міськторгу. Знач­ні суми грошей Васіна О. В. не оприбутковувала, привлас­нювала і витрачала на особисті потреби, цим самим завда­ла колективній організації майнових збитків в особливо ве­ликих розмірах.

За даний злочин передбачено покарання у вигляді по­збавлення волі строком більше одного року. Крім того, Ва­сіна О. В. 25 грудня 199_ р. викрала з квартири своєї сусід­ки Зюзіної Г. Т. диплом про закінчення економічного ін­ституту, намагаючись переробити його на своє ім'я.

Таким чином, Васіна О. В. вчинила злочини, передба­чені статтями 86і , 172 і ч. З ст. 193 КК України. Оскільки є достатні підстави вважати, що Васіна О. В., знаходячись на волі сховається від слідства і суду або буде перешкоджати встановленню істини у кримінальній справі, а також беру­чи до уваги тяжкість вчинених злочинів, керуючись стаття­ми 148-150, 155, 158, 161 КПК України,

постановив:

1. Обрати щодо обвинуваченої Васіної Ольги Володи­мирівни, яка народилась 2 вересня 195_ р. в с. Лебеді Ли-півського району Енської області, запобіжний захід у ви­гляді тримання під вартою, про що оголосити їй під роз­писку.

2. Арештовану Васіну О. В. тримати під вартою в слід­чому ізоляторі № 1 УВС м. Енська, куди і направити поста­нову для виконання.

3. Про арешт Васіної О. В. повідомити її матір і за міс­цем роботи в Енський міськторг.

Слідчий прокуратури м. Енська,

юрист 2-го класу (підпис)

Постанову мені оголошено 15 січня 199_ р.
Обвинувачена (підпис)-


Ні о


Енському міському суду з кримі­нальної справи Васіної Ольги Во­лодимирівни по обвинуваченню у вчиненні злочинів, передбачених

статтями 86Т , 172, ч. З ст. 193 КК


СКАРГА на санкцію прокурора м. Енська на арешт обвинуваченої


м. Енськ


Дата


Прокурор м. Енська, радник юстиції Перушко С. А. за постановою слідчого прокуратури м. Енська, юриста 2-го класу Ільєнка А. Р. (дата) санкціонував арешт обвинуваче­ної Васіної О. В. на тих підставах, щовона розкрадала ко­лективне майно шляхом посадового підлогу і вкрала у своєї сусідки Зюзіної Г. Т. її диплом про закінчення економічно­го інституту, за що вона може бути позбавлена волі У по­станові про арешт обвинуваченої стверджується, що Васі­на О. В., перебуваючи на волі, скривається від слідства і су­ду або буде перешкоджати встановленню істини у справі.

Санкцію прокурора на арешт обвинуваченої Васі­ної О. В. вважаю необгрунтованою і незаконною.

Органи розслідування не мали ніяких доказів щодо то­го, що обвинувачена скривається від слідства і суду або бу­де перешкоджати встановленню істини в кримінальній справі. Доказом цього є те, що Васіна О. В. з'явилася з по­винною, щиро розкаялась і сприяє розкриттю злочинів. Але всупереч вимогам ст. 148 КПК України, слідчий про­куратури домігся арешту Васіної О. В., а прокурор міста, даючи санкцію на це, ретельно не ознайомився з усіма ма­теріалами, що стали підставою для арешту, особисто не до­питав обвинувачену, а обмежився лише позначкою на по­станові слідчого про застосування запобіжного заходу у ви­гляді тримання під вартою, що він провів бесіду з обвинуваченою Васіною О. В., чим грубо порушив вимоги ст. 157 КПК України.

При дачі санкції на арешт, прокурор всупереч вимогам ст. 150 КПК України не врахував хворобливий стан здо­ров'я обвинуваченої; позитивну характеристику її особи, те, що обвинувачена має на утриманні малолітню дитину.

Враховуючи викладене та керуючись статтями 2363 , 2364 КПК України,

прошу:

Скасувати санкцію на арешт обвинуваченої Васіної Ольги Володимирівни, дану прокурором м. Енська (дата), і негайно звільнити її з-під варти.

Захисник обвинуваченої (підпис)

адвокат ЮК № ? м. Енська

ПОСТАНОВА судді про залишення скарги на арешт без задоволення

м. Енськ Дата

Суддя Енського міського суду Вдовенко Л. Р. у примі­щенні суду у відкритому судовому засіданні, розглянувши скаргу за (дата) захисника обвинуваченої Васіної Ольги Володимирівни у вчиненні злочинів, передбачених стаття­ми 86і , 172, ч. З ст. 193 КК України, на санкцію прокурора на її арешт, а також ознайомившись з витребуваними мате­ріалами, на підставі яких дано санкцію на арешт, заслухав­ши пояснення захисника, який підтримав свою скаргу, доводи прокурора, котрий відстоював законність і обгрун­тованість даної їм санкції на тримання обвинуваченої Васі­ної О. В. під вартою,

встановив:

Адвокат у своїй скарзі просить скасувати санкцію на арешт обвинуваченої Васіної О. В., яку дав прокурор м. Енська ^дата), на тій підставі, що санкція була дана з по­рушеннями вимог статей Ї48, 150, 157 КПК України, ос­кільки Васіна О. В. з'явилася з повинною, щиро розкая­лась і сприяє розкриттю злочинів, тому не буде скриватися від слідства і суду або перешкоджати встановленню істини у справі. У скарзі також стверджується, що при арешті Ва­сіної О. В. не були враховані стан її здоров'я, сімейний стан та позитивна характеристика, а при дачі санкції на арешт прокурор особисто не допитав обвинувачену.

Наведені доводи не дають підстав для звільнення обви­нуваченої Васіної О. В. з-нід варти.

Згідно з ст. 148 КПК питання про наявність достатніх підстав, необхідних для застосування запобіжного заходу, вирішують слідчий і прокурор. Стан здоров'я обвинуваче­ної та її сімейний стан не є перешкодою для тримання Ва­сіної О. В. під вартою, а позитивна характеристика — для скасування санкції на арешт є недостатньою. Особистий допит прокурором повнолітньої обвинуваченої при дачі санкції на її арешт відповідно до ст. 157 КПК є правом, а не обов'язком прокурора. Бесіда прокурора з повноліт­ньою особою, що заарештовується, законом не забороня­ється, тому і не є підставою для скасування запобіжного за­ходу у вигляді тримання під вартою.

Враховуючи викладене і беручи до уваги те, що згідно з ст. 155 КПК України до осіб, обвинувачених у вчиненні злочину, передбаченого ст. 86і КК України, взяття під вар­ту може бути застосовано з мотивів самої тільки небезпеч­ності злочину, та керуючись ст. 2364 КПК України, постановив:

1. Залишити скаргу захисника про скасування санкції на арешт обвинуваченої Васіної Ольги Володимирівни без задоволення.

2. Постанову надіслати слідчому, в провадженні якого знаходиться справа, прокуророві, який дав санкцію на арешт, та адвокату, який подав скаргу.

Ця постанова оскарженню в касаційному порядку не підлягає.

Судця (підпис)

"З скасуванням тримання під вар­тою Зубової Ольги Володимирівни згодний"

Прокурор м. Енська (підпис),

дата, гербова печатка

ПОСТАНОВА про скасування запобіжного заходу

Слідчий прокуратури м. Енська, юрист 2-го класу Ільєнко А. Р., розглянувши матеріали кримінальної справи за обвинуваченням Зубової Ольги Володимирівни у вчи­ненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 168 КК України, встановив

10 січня 199_ р. щодо підозрюваної Зубової О. В. був обраний запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, санкціонований прокурором м. Енська. Така міра була об­рана у зв'язку з тим, що Зубова О. В., будучи головою реві­зійної комісії об'єднаного профкому Енського міськторгу і займаючи відповідальне посадове становище, шляхом ви­магання одержала хабара у сумі (якої) і французькі духи "Шанель" від скарбника профкому міськторгу Васі­ної О. В. під час проведення в неї ревізії по касі в грудні 199_ р. Про це в прокуратурі заявила Васіна О. В. Під час обшуку на квартирі Зубової О. В. було знайдено (сума) і ду­хи "Шанель". На очній ставці з Зубовою О. В. Васіна О. В. підтвердила факт дачі їй хабара.

Таким чином підстави для арешту підозрюваної Зубо­вої О. В. спочатку були. В процесі слідства Зубова О. В. ка­тегорично заперечувала причетність до хабарництва і пояс­нювала, що Васіна О. В. її обмовила, що про наявність у неї духів вона знала раніше. Знайдені ж при обшукові гроші, назбирані для того, щоб купити одяг.

У даний час Васіну О. В. притягнуто до кримінальної відповідальності за розкрадання профспілкових грошей в особливо великих розмірах і за вчинення посадового підло­гу. Виникли сумніви в правдивості показань Васіної О. В., яка звинувачувала Зубову О. В. в хабарництві. Достатніх підстав для пред'явлення обвинувачення підозрюваній Зу­бовій О. В. в одержанні хабара немає, а встановлений деся­тиденний строк тримання під вартою закінчується.

Враховуючи викладене і беручи до уваги, що підозрю­ваній Зубовій О. В. в установлений строк обвинувачення не було пред'явлено, керуючись статтями 148, 165 КПК України,

постановив:

1. Скасувати запобіжний захід — тримання під вартою — щодо підозрюваної Зубової Ольги Володимирівни, 192_ р. народження, уродженки м. Енська Енської області, і з-під варти її негайно звільнити.

2. Дану постанову направити для негайного виконання начальникові слідчого ізолятора № 1 УВС м. Енська, а ко­пію —прокуророві м. Енська.

Слідчий прокуратури м. Енська, (підпис)

Юрист 2-го класу

Тримання під вартою Іванова Степана Сергійовича санкціоную"

-де . іуо наїм . хл.м'ммсффзооііг.?-ч-^нЙШі

Прокурор м. Енська,

радник юстиції

(підпис) (ПерушкоС. А.)

нхут.■'іх<іЈуци;-.-іФі (іоЯк/ іму-з ^ &4вді./.-.; :о"Шві

Дата

(гербова печатка прокуратури)

ПОСТАНОВА про зміну запобіжного заходу

м. Енськ Дата

Слідчий прокуратури м. Енська, юрист 2-го класу Ільєнко А. Р., розглянувши матеріали кримінальної справи за обвинуваченням Іванова Степана Сергійовича у вчинен­ні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 215 КК України, встановив:

Іванов С. С. ЗО грудня 199_ р., повертаючись з роботи на автомашині ВАЗ-2103 в напрямку бензоколонки, яка знаходиться на вул. Садовій, наїхав на пенсіонера Климен-ка Ігаатія Анатолійовича. Від одержаних тілесних ушкод­жень потерпілий помер.

Зважаючи на те, що Іванов С. С. доставив потерпілого до лікарні, про те, що сталося, повідомив в прокуратуру, раніше судимий не був, в м. Енську має постійне місце проживання і роботи, що явка його в прокурорсько-слідчі, судові органи може бути забезпечена підпискою про неви­їзд, щодо Іванова С. С. 2 січня 199_ р. був застосований указаний запобіжний захід.

У процесі розслідування виявилось, що Іванов С. С. во­лодів автомашиною "ВАЗ-2103" незаконно. Він 3 листопа­да Г99_ р. таємно викрав її з гаража, який належав Казаря-ну Р. М., заподіявши йому значної матеріальної шкоди. Дана крадіжка кваліфікується як злочин, передбачений ч. 2 ст. 140 КК України, яка передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк більше одного року. Іванов С. С. написав листа своєму знайомому в м. Облуччя Хабаров­ського краю з проханням підшукати йому роботу.

Враховуючи тяжкість вчинених злочинів і беручи до уваги, що є достатньо підстав вважати, що обвинувачений Іванов С. С, перебуваючи на волі, може скриватись від слідства і суду або буде перешкоджати встановленню істи­ни у кримінальній справі, керуючись статтями 148—150, 155, 158, 161, 165 КПК,

постановив:

1. Змінити запобіжний захід з підписки про невиїзд що­до обвинуваченого Іванова С. С, 193_ р. народження, уродженця м. Енська Енської області, на тримання під вар-тоюц про що оголосити йому під розписку.

2. Арештованого Іванова С. С. тримати під вартою в слідчому ізоляторі № 1 УВС м. Енська, куди і направити дану постанову для виконання.

3. Про арешт Іванова С. С. повідомити його дружину, а також — за місцем роботи в Енський міськторг.

4. Копію цієї постанови направити прокуророві м..
Енська.

Слідчий прокуратури м. Енська, (підпис)

юрист 2-го класу

Обвинувачений (підпис)

"Тримання під вартою Захарова Миколи Петровича санкціоную"

Прокурор Енської

області, державний радник юстиції

3-го класу (підпис) (Ткач П. 1.)

Дата

(гербова печатка прокуратури)

ПОСТАНОВА про оголошення розшуку обвинуваченого і його арешт

м.Енськ Дата

Слідчий прокуратури м. Енська, юрист 2-го класу Ільєнко А. Р., розглянувши матеріали кримінальної спра­ви, порушеної за фактом крадіжки грошових коштів у сумі

(якої) із каси Енського міськторгу, за ознаками злочину, передбаченого ч. З ст. 81 КК України1 , встановив:

В ніч з 3 на 4 грудня 199_ р. із каси Енського міськторгу було викрадено (сума), що залишилися від часткової ви­плати заробітної плати.

Злочинець виламав вхідні двері в касу, перепиляв пет­лю дверцят сейфа, а потім, виявивши в ящику стола ключ від сейфа, відімкнув його і викрав вказану суму.

На столі касира знайдено аркуш паперу з ненристо-йним зображенням і цинічним зверненням на адресу пра­цівників, які не одержали зарплати.

Згідно з висновком дактилоскопічної експертизи на ручці дверей в касу і на склянці виявлено відбитки пальців колишнього столяра Енського міськторгу Захарова Мико­ли Петровича, раніше судимого за злісне хуліганство. По­черкознавча експертиза показала, що цинічне звернення, залишене в касі, виконано тим же Захаровим М. П., який напередодні крадіжки заходив до касира і запитував, чи от­римав зарплату його знайомий Змієв І. Т.

24 січня 199_ р. щодо Захарова М. П. винесено поста­нову про притягнення його як обвинуваченого у вчиненні злочину, передбаченого ч. З ст. 81 КК України, за який мо­же бути призначено покарання — позбавлення волі на строк більше одного року.

Місце перебування обвинуваченого Захарова М. П. встановити не вдалося. Із показань свідка Змієва І. Т. вид­но, що розшукуваний Захаров М. П. збирався виїхати за межі України до Казахстану. Але в аеропорту м. Енська за­реєстровано авіаквиток на прізвище Захарова М. П. до м. Енська в Україні. Таким чином, є підстави припускати, що розшукуваний Захаров М. П. знаходиться в межах України.

1 Сумою у великих розмірах вважається така, що в 100 і більше разів перевищує мінімальний розмір заробітної плати, встановлений законодав­ством України (Голос України. — 1992. — 6 серпня).

Беручи до уваги викладене, а також те, що обвинуваче­ний Захаров М. П. переховується від слідства і суду та пе­решкоджає встановленню істини у справі, враховуючи тяжкість вчиненого злочину, керуючись статтями 138, 139, 148-150, 155 КПК України, постановив:

1. Оголосити розшук обвинуваченого Захарова Миколи Петровича, 196_ р. народження, уродженця м. Енська Енської області, раніше судимого за хуліганство, який про­живає в М. Енську, вул. Світла, 7, кв. З і продовжувати вжи­вати заходів для встановлення місця перебування обвину­ваченого.

2. При виявленні обвинуваченого Захарова М. П. не­гайно взяти його під варту і повідомити про це в прокура­туру м. Енська.

3. Дану постанову та довідку з необхідними даними про особу розшукуваного направити у відділ кримінального розшуку управління внутрішніх справ м. Енська для вико­нання.

Слідчий прокуратури м. Енська, (підпис)

юрист 2-го класу

ДОВІДКА з вказівкою необхідних даних про особу розшукуваного1

Щодо особи розшукуваного обвинуваченого Захарова Миколи Петровича є такі відомості: народився 20 грудня 196_ р. в м. Енську Енської області, закінчив 8 класів се­редньої школи № 40 м. Енська, 15 серпня 199_ р. був засу­джений судом Енського р-ну м. Енська за ч. 2 ст. 206 КК України, звільнився з місця позбавлення волі після відбут­тя покарання в серпні 199_ р., неодружений, на військово­му облікові перебуває в Енському міськвійськкоматі, пас­порт громадянина СРСР, серія УП № 650753 одержав у ве­ресні 198_ р. в УВС м. Енська.

1 Необхідні дані про особу розшукуваного згідно з ч. 1 ст. 139 КПК вказуються в постанові про оголошення розшуку, проте, в практиці ці дані більш детально викладаються в окремо оформленій довідці.

Зі слів очевидців, Захаров М. П. середнього зросту і статури, лоб низький, підборіддя пряме, очі сірі, брови ши­рокі, волосся на голові кучеряве, темно-русяве. На лівому боці грудей є татуїровка у вигляді дівчини з розпущеною косою, носить одяг переважно спортивного стилю, при со­бі має складаний ніж, цигарки "Столичні", хоча сам не палить.

Батьки Захарова М. П. померли. Його вітчим Марат Абдуршанов проживає десь у Криму.

Розшукуваний листувався з неповнолітньою Лисіною Галиною Федорівною, яка проживає в м. Караганда.

23 лютого 199_ р. в аеропорту м. Енська зареєстровано авіаквиток ВЖ № 716238 до м. Енська на прізвище Захаро­ва Миколи Петровича, але на посадку в літак він не з'я­вився.

Вкримінальній справі є фотографія Захарова М. П., докази обставин вчинення їм злочину й інші відомості, з якими працівники кримінального розшуку можуть ознайо­митись безпосередньо у слідчого, котрий проводить розслі­дування злочинів, вчинених розшукуваним.

Слідчий прокуратури м. Енська,

юрист 2-го класу (підпис)

Дата

2.4. ДОВИТИ, ОЧИА СТАВКА ВПІЗНАННЯ

ПРОТОКОЛ допиту свідка

м. ЕнськДата

Слідчий прокуратури м. Енська, юрист 2-го класу їльєнко А. Р. в своєму службовому кабінеті з 9 год. 10 хв. до Ю год. 30 хв. з дотриманням вимог ст. ст. 85, 167, 170 КПК України допитав як свідка Міркіна Анатолія Петровича, якому перед початком допиту роз'яснено його права, обов'язки та відповідальність свідка на попередньому слідстві, порядок його допиту згідно із ст. ст. 19, 68, 69, 70, 71, 85, 85і , 852 , 166, 167, 170 Кримінально-процесуального кодексу України, а саме:

Для допиту як свідок може бути викликана кожна осо­ба, про яку є дані, що їй відомі обставини, що стосуються справи, не підлягають допиту як свідок дише особи, за­значені у ст. 69 КПК України;

Свідка викликають до слідчого повісткою, телеграмою або телефонограмою і допитують в місці провадження по-


переднього слідства, а в разі необхідності — в місці його перебування;

Особа, що викликана слідчим, зобов'язана з'явитись в зазначені місце і час та дати правдиві показання про відомі їй обставини в справі;

В разі неявки свідка без поважних причин, слідчий має право застосувати його привід через органи внутрішніх справ, а також за неявку до слідчого на свідка моА бути накладено грошове стягнення.

За злісне ухилення від явки до слідчого свідок несе та­кож відповідальність за ст. 1853 або 1854 Кодексу України про адміністративні правопорушення;

Свідок може бути допитаний про факти, що стосуються даної справи і зобов'язаний розповісти правду про все, що йому відомо в справі, а також про обставини, які підляга­ють встановленню по даній справі, зокрема про факти, що характеризують особу обвинуваченого або підозрюваного та їхні взаємостосунки.

Відповідно до вимог ст. 63 Конституції України особа не несе відповідальності за відмову давати показання або пояснення щодо себе, членів сім'ї чи близьких родичів, ко­ло яких визначається законом (п. 11 ст. 32 КПК України), а саме: батьки, дружина, діти, рідні брати і сестри, дід, баба, внуки. Зазначені особи не звільняються за відповідальність за завідомо неправдиві показання.

Додатково мені слідчим роз'яснено:

що мої показання як свідка та відповіді на поставлені мені питання в протоколі викладаються від мого імені і в першій особі і по можливості дослівно;

що мені, на моє прохання, може бути надана можли­вість особисто написати свої показання в присутності слід­чого, про що робиться відповідний запис у протоколі;

що по закінченні складання протоколу допиту слідчий пред'явить мені протокол для прочитання, чи на моє про­хання слідчий може зачитати мені протокол уголос;

що при проведенні допиту за рішенням слідчого може застосовуватися звукозапис, кінозйомка або відеозапис, про що робиться відповідний запис у протоколі;

що я маю право просити слідчого про внесення допов­нень і поправок у протокол. Ці доповнення і поправки за­носяться до протоколу слідчим;

що протокол підписують свідок, слідчий і особи, що були присутні при допиті. Якщо протокол написано на де­кількох сторінках, свідок підписує кожну сторінку окремо. Якщо свідок через фізичні вади або з інших причин не мо­же особисто підписати протокол, то для підписання прото­колу запрошується стороння особа;

щодо протоколу можуть бути додані фотознімки, мате­ріали Звуко-, відео- або кінозапису, плани, схеми, зліпки та інші матеріали, які пояснюють його зміст;

що згідно зі ст. 19 КПК України судочинство прово­диться українською мовою або мовою більшості населення даної місцевості, але якщо я не володію мовою, якою про­водиться судочинство, то маю право давати показання, за­являти клопотання, робити заяви рідною мовою і користу­ватися послугами перекладача.

Мене попереджено про кримінальну відповідальність як свідка за зав ідо мо неправдиві показання за ст. 178 Кри­мінального кодексу України та про кримінальну відпові­дальність за відмову свідка від дачі показань за статтею 179 Кримінального кодексу України, із змістом яких я ознайо­мився особисто.

Свідок (підпис)

Одночасно мене попереджено про мій обов'язок не розголошувати без дозволу слідчого будь-яких даних попе­реднього слідства і якщо з моєї вини будуть розголошені дані попереднього слідства, то я нестиму кримінальну від­повідальність за ст. 181 Кримінального кодексу України, з якою я ознайомився особисто.

Свідок (підпис)

Роз'яснення мені зрозумілі, я бажаю давати показання українською мовою.

Свідок (підпис)

Особа свідка встановлюється за паспортом громадянина СРСР, серії УІУ-РУ № 440557, виданий відділом внутрішніх справ Енського райвиконкому м. Енська 5 лютого 198_ р. На паспорті є відбиток штампу "Громадянин України".

Свідок про себе повідомив:

1. Прізвище, ім'я, по батькові: Міркін Анатолій Петрович

2. Дата народження: 6 червня 193_ року

3. Громадянство: громадянин України

4. Національність: росіянин

5. Освіта: вища юридична, закінчив Харківський юри­дичний інститут в 196_ р.

6. Місце роботи, посада, рід занять: Енський міськторг, голова профкому

7. Місце проживання: м. Енськ, вул. Енська, д. 32, кв. 6
Міркіну А. П. повідомлено, що його викликали як свід-
ка у справі Васіної О. В., обвинуваченої в розкраданні кош-
тів. Міркін А. П. як свідок попереджений про обов'язок
розповісти все, що йому відомо у справі.

На запитання, в яких стосунках він знаходиться з обви­нуваченою Васіною О. В., свідок Міркін А. П. відповів: в нормальних, службових. На пропозицію дати показання про факти, які стосуються даної справи, свідок Мір­кін А. П. попросив дозволу особисто викласти показання в письмовому вигляді в присутності слідчого.

Показання свідка Міркіна А. П.:

Я, Міркін Анатолій Петрович, знаю Васіну Ольгу з 198_ р. по спільній роботі в міськторзі. Як скарбник профкому вона працювала, на перший погляд, сумлінно. Мені як го­лові профкому ніколи не скаржилась на недостачу грошей у касі. Про те, що у Васіної була запасна, незаконно одер­жана чекова книжка, я нічого не знав. Вона одержала її в Залізничному районному відділенні Ощадбанку м. Енська без мого відома, підробивши в заяві до відділення Ощад­банку мій підпис. Про привласнення Васіною профспілко­вих внесків мені нічого не відомо.

На засіданні профкому скарбник Васіна звітувала про свою роботу приблизно раз на квартал, що відображено в протоколах. Ми їй довіряли. Перед виборами нового проф­кому ревізійна комісія перевірила роботу каси. Недостачі грошей не виявлено, а чому — не знаю. Мабуть, перевірка проводилась поверхово. Привласнення грошей виявили лише ревізори із об'єднаного профкому торгу. Акт ревізії ми направили до прокуратури. Більше пояснити нічого не можу.

Написано мною власноручно (підпис)

Свідок.

Запитання. Що ви можете сказати стосовно особи об­винуваченої Васіної?

Відповідь. Наскільки мені відомо, з її слів, вона з чоло­віком не жила, хоча перебувала в зареєстрованому шлюбі.

На роботі поводила себе екромно, виховувала дочку, яка займалась музикою. Васіна за собою стежила, носила доро­гий одяг. В останній час вона носила норкову шапку і нату­ральну шубу. Дома у неї я ніколи не був. Близьких подруг на роботі Васіна не мала.

Запитання. Що вам відомо про крадіжку диплома про закінчення інституту, яку вчинила Васіна?

Відповідь.Про це мені нічого не відомо. Одного разу Васіна говорила: добре було б закінчити інститут.

Відповіді на запитання слідчого мною прочитано, з мо­їх слів записані вірно. Доповнень і зауважень не маю.

Свідок (підпис)

Слідчий прокуратури м. Енська,

юрист 2-го класу (підпис)

:Л■.А &вїудЗ/ ^^аавнявдайю П

ПРОТОКОК допиту потерпілого

м.ЕнськДата

Допит розпочато о ї(Кй год., закінчено о М>-й год. 45 хв.

Слідчий прокуратури м. Енська, юрист 2-го класу Ільєнко А. Р. в своєму службовому кабінеті допитав потер­пілу з додержанням вимог статей 85, 167, 17®, 171 КПК Ук­раїни.

Особу потерпілої встановлено за паспортом громадя­нина СРСР, серії УП РУ № 430*33, виданим відділом внут­рішніх справ Енського райвиконкому м. Енська 10 люто­го 19Ф_ р. на паспорті є відбиток штампу "Громадянин України".

1. Прізвище, ім'я, по батькові — Зюзіна Галина Тихо-
нівна.

2. Вік — 45 років.

3. Громадянство — громадянка України.

4. Національність — росіянка.

5. Освіта — вища, закінчила Саратовський економіч­ний інститут.

6. Місце роботи, посада — Енський металургійний за­вод, економіст планового відділу.

7. Місце проживання — ш.Енськ, вул. Крайня, 12, кв. 4. Зюзіну Г. Т. попереджено про кримінальну відпові­дальність за дачу завідомо неправдивих показань за ст. 178 КК України.

(підпис потерпілої)

Інші права та обов'язки потерпілого роз'яснені при ви­знанні Зюзіної Г. Т. потерпілою.

На запитання про те, в яких стосунках вона знаходить­ся з обвинуваченою Васіною О. В., потерпіла Зюзіна Г. Т. заявила, що стосунки у неї з сусідкою Васіною О. В. були нормальні, поки та не вкрала її диплом.

Потерпілій запропоновано розповісти все, що їй відомо у справі.

Зюзіна Г. Т. дала такі показання.

Васіну Олю знаю з моменту вселення в квартиру, тобто з грудня 198_ р. Двері наших квартир знаходяться поруч. По-сусідськи заходили одна до одної в гості, але не дуже дружили. Про те, що я закінчила економічний інститут, во­на знала з моїх слів. Документи я зберігаю в шухляді пи­сьмового стола. Васіна це бачила, коли заходила до мене. Одного разу вона попросила мене показати свій диплом, сказала, що також хотіла б поступити до інституту. Це було восени І99_ р. 26 грудня 199_ р. я хотіла зняти копію дип­лома та не змогла цього зробити. Моя десятирічна дочка Оленка сказала, що вчора заходила тьотя Оля і комусь від нас подзвонила по телефону, який завжди стоїть на моєму письмовому столі. Про те, що не стало диплома, я повідо­мила в міліцію, висловивши припущення, що його могла взяти сусідка Васіна, оскільки вона напередодні крадіжки була ш мою відсутність в квартирі. Моє припущення пізні­ше підтвердилося. Свій диплом я бачила в міліції, куди з'явилась за викликом.

Запитання.Що ви можете розповісти про особу Васі­ної О. В.?

Відповідь, Я ніколи не думала, що вона може таке учи­нити. Останнім часом Васіна з чоловіком не жита. Я часто бачила, як до неї заходили невідомі мені чоловіки. Видно було, що в квартирі вони пиячили. Чоловіки виходили ку­рити в коридор і знову повертались в квартиру. П'яною я її ніколи не бачила.

Запитання. Які меблі в квартирі Васіної О. В.?

Відповідь. В останній час у неї були імпортні меблі, зда­ється, "Міраж". Вартості їх я не знаю. Вона говорила, що купила їх в магазині через знайому, яка працює в ресторані "Бригантина".

Протокол мною прочитаний, зауважень немає. Пока­зання з моїх слів записано правильно.

Потерпіла (підпис)

Слідчий прокуратури м. Енська,

юрист 2-го класу (підпис)

ПРОТОКОЛ очної ставки

м. Енськ Дата

Очна ставка розпочата о 9-й год., закінчена о 10-й год.

Слідчий прокуратури м. Енська, юрист 2-го класу Ільєнко А. Р. в своєму службовому кабінеті з додержанням вимог статей 172, 173 КПК України провів очну ставку між раніше допитаними потерпілою Зюзіною Галиною Тихо-нівною (а. с. 46—47) і обвинуваченою Васіною Ольгою Во­лодимирівною (а. с. 24—28), оскільки в їх показаннях є протиріччя стосовно способу життя Васіної О. В. Усунути їх важливо для характеристики її особи, обставин витрат нею викрадених грошей.

Потерпіла Зюзіна Г. Т. попереджена про кримінальну відповідальність за дачу завідомо неправдивих показань.

(підпис)

На запитання, чи знають допитувані одна одну і в яких стосунках знаходяться, викликані на очну ставку показали:

потерпіла Зюзіна Г. Т.: Васіну Ольгу Володимирівну, що сидить переді мною, знаю як сусідку за місцем прожи­вання. Відносини у нас нормальні; особистих рахунків між нами немає;

обвинувачена Васіна О. В.: переді мною сидить Зюзіна Галина Тихонівна. Я її знаю як сусідку по будинку. Відно­сини у нас були хороші. Особистих рахунків між нами не було.

— Потерпіла Зюзіна Г. Т., вам пропонується дати пока­зання про спосіб життя сусідки Васіної О. В.

Потерпіла Зюзіна Г. Т.: знаю, що Васіна О. В. прожива­ла в трикімнатній квартирі з чоловіком і малолітньою доч­кою. Будинок наш кооперативний. Приблизно два останні роки я не бачила, щоб чоловік Васіної приходив додому. Вона мені говорила, що він з ними не живе. Причини не знаю. Неодноразово бачила, як у вечірній час до Васіної приходили не знайомі мені чоловіки. З усього було видно, що вони в квартирі пиячили: виходили у коридор покури­ти, а потім знову заходили в квартиру. Саму Васіну п'яною не бачила ніколи. В її квартирі я також бачила імпортні меблі — з виду дорогі, а також кольоровий телевізор.

Одягалась Васіна добре, мала натуральну шубу, норко­ву шапку. За які гроші вона це купляла, сказати не можу.

—Обвинувачена Васіна О. В., вам пропонується дати по­яснення щодо показань потерпілої Зюзіної Г. Т.

Обвинувачена Васіна О. В.: не можу повністю підтвер­дити показання сусідки Зюзіної. Це неправда, що я пиячи­ла з чоловіками в квартирі, що до мене вони не раз заходи­ли вживати спиртні напої. Іноді у мене бував двоюрідний брат Тітов Василь, який працює таксистом. Ніяких п'янок не було. Меблі і інші товари купляла за гроші, які брала в касі профкому за місцем роботи. Про це я уже говорила на слідстві.

—Потерпіла Зюзіна Г. Т., опишіть зовнішній вигляд осіб, які приходили на квартиру Васіної пиячити.

Потерпіла Зюзіна Г. Т.: найчастіше я бачила у Васіної чоловіка середнього зросту, років тридцяти, кавказького типу, волосся і очі темні, ніс з невеликою горбинкою. Одягнений був здебільшого в джинсові штани, піджак си­нього кольору спортивного покрою. Чому Васіна не при­знається, що до неї приходили цей й інші чоловіки, сказати не можу. Не знаю.

—Обвинувачена Васіна О. В., чи підтверджуєте ви пока­зання Зюзіної?

Обвинувачена Васіна О. В.: показання Зюзіної не під­тверджую.

На запитання, чи будуть у допитуваних запитання одна до одної, потерпіла Зюзіна Г. Т. і обвинувачена Васіна О. В. відповіли заперечливо.


Протокол очної ставки мною прочитано. З моїх слів за­писано правильно, доповнень і зауважень до протоколу не маю.

(підпис потерпілої)

Протокол очної ставки мною прочитаний. Показання з моїх слів записані вірно. Доповнень до протоколу не маю.

(підпис обвинуваченої)

Очну ставку провів слідчий прокуратури м. Енська,

юрист 2-го класу (підпис)

сионк'п унісши умвО .^итяввя а чїшдшбє уаоке мгтоп ь ,кт

ІНТО.ОПМЇ ШШРйд ЖОЗБТ Н ІОНТЯБЯХ ЇЇ а.НІЮЯІНзн

•яоеіажзт йнаосіоапох тат Ј ,пс*}ог; удна є — іг.сЬм

ПРОТОКОЛ про пред'явлення особи для «пізнання і йото наслідки

м.Енськ Дата

Впізнання розпочато о 10-й год., закінчено об 11-й год.

Слідчий прокуратури м. Енська, юрист 2-го класу Ільєнко А. Р., в своєму службовому кабінеті при природно­му освітленні з додержанням вимог статей 174, 176 КПК України в присутності понятих Яковлєва Миколи Іванови­ча, який проживає в м. Енську, вуя. Цементна, 3, кв. 1, і Коновалової Раїои Григорівни, яка проживає в м. Енську, вуя. Цементна, 3, кв. 5, пред'явив для впізнання потерпілій Зюзіній Галині Тихонівні 193_ р. народження, яка прожи­ває в м.Енську, вуя. Крайня, 12, кв. 4, раніше допитаній про зовнішність і прикмети особи, що впізнавалась (а. с. 48—49), таких осіб, які не мають різких відмінностей в зовнішності та одягові:

1. Акопяна Григорія Федоровича 195_ р. народження, середнього зросту, худорлявого, волосся чорне, кучеряве, очі темно-сині, ніс з горбинкою, вдягненого в джинсовий костюм синього кольору, піджак спортивного покрою, че­ревики темні, проживає в м. Енську, вул. Гагаріна, 6, кв. 23.

2. Фурлузані Ігоря Пантелеймоновича 195_ р. народ­ження, худорлявого, волосся темне, хвилясте, очі темно-

Зауважень і доповнень немає. Все записано вірно.
Впізнаюча (підпис)
Впізнаний (підпис)
Особи, які впізнавались (підпис)
(підпис)
Поняті (підпис)
(підпис)
Слідчий прокуратури м. Енська, (підпис)
юрист 2-го класу

ПРОТОКОЛ про пред'явлення предмета для впізнання і його наслідки

м. Енськ Дата

Впізнання

розпочато о 9-й год., закінчено о 9-й год. 45 хв.

Слідчий прокуратури м. Енська, юрист 2-го класу Ільєнко А. Р. в своєму службовому кабінеті при природно­му освітленні з додержанням вимог статей 175, 176 КПК України в присутності понятих Семенової Лариси Ігорів­ни, яка проживає в м. Енську, вул. Колодязьна, 93, кв. 50, і Шевчука Андрія Борисовича, який проживає в м. Енську, вул. Колодязьна, 92, кв. 6, представив для впізнання свід­кові Юрчуку Івану Семеновичу 195_ р. народження, який проживає в м. Енську, вул. Локомотивна, 3, кв. 5, раніше допитаному про ознаки представленої для впізнання дру­карської машинки і про обставини, при яких він її бачив (а. с. 50—51), такі три канцелярські друкарські машинки:

1. Друкарську машинку з розвернутою кареткою "Образ-цовая Ундервуд" чорного кольору з російським шрифтом.

2. Друкарську машинку з розвернутою кареткою типу "Ундервуд", на щитку якої назва машинки стерта, темно-сірого кольору з російським шрифтом.

3. Друкарську машинку "Ундервуд" чорного кольору з російським шрифтом.

На пропозицію слідчого поняті на свій розсуд прикрі­пили до друкарських машинок номерки 1, 2, 3 і розмістили їх на столі в один ряд. Потім слідчий по телефону запросив із кімнати для відвідувачів Юрчука І. С, попередив його про кримінальну відповідальність за дачу завідомо неправ­дивих показань, а також за відмову від дачі показань.

(підпис свідка)

Учасникам пред'явлення для впізнання роз'яснено право робити зауваження і доповнення, які підлягають за­несенню до протоколу, а понятим, крім того, — обов'язок засвідчити достовірність записів у протоколі представлен­ня для впізнання, передбачений ст. 127 КПК України.

Слідчий пропонує впізнаючому вказати на друкарську машинку, яку він може впізнати, і пояснити, за якими оз­наками він її впізнав.

Оглянувши представлені друкарські машинки, свідок Юрчук І. С. заявив: "Друкарську машинку з номером 2 я не раз бачив у квартирі Васіної Ольги Володимирівни. Впіз­наю її по назві — "Образцовая Ундервуд", по конструкції, кольору, шрифту, перевернутій літері "Е" на клавіші, під­фарбованому чорною фарбою корпусові".

На прохання учасників впізнання слідчий зачитав про­токол вголос.

Все записано вірно. Зауважень і доповнень немає.
Впізнаючий (підпис)

Поняті (підпис)

(підпис)

Слідчий прокуратури м. Енська, (підпис)

юрист 2-го класу

ПОСТАНОВА про привід свідка

м. Енськ Дата

Слідчий прокуратури м. Енська, юрист 2-го класу Ільєнко А. Р., розглянувши матеріали кримінальної справи по обвинуваченню Васіної Ольги Володимирівни у вчи­ненні злочинів, передбачених статтями 86і , 172 і ч. З ст. 193 КК України,

встановив:
Свідок Юрчук Іван Семенович 195_ р. народження по-
вістками викликався в прокуратуру для проведення впі-
знання на 9 год. 15 січня і повторно на 10 год. 19 січня
199 р. За викликами не з'являвся, від отримання повіс-
ток відмовляється, співробітнику мшіції заявив, що у нього немає часу вдруге йти до прокуратури через те, що його уже допитували.

Беручи до уваги, що свідок Юрчук І. С. без поважних причин не виконує своїх обов'язків щодо явки до слідчого і керуючись вимогам ч. 2 ст. 70, ст. 130 КПК України, постановив:

1. Відносно свідка Юрчука Івана Семеновича, який проживає в м. Енську, вул. Локомотивна, 3, кв. 5, застосу­вати привід до прокуратури м. Енська на 9 год. 23 січня 199 р. в кабінет № 3 до слідчого Ільєнка А. Р.

2. Постанову для виконання надіслати начальнику від­ділу внутрішніх справ м. Енська.

Слідчий прокуратури м. Енська, (підпис)

юрист 2-го класу

Дана постанова мені оголошена 20 січня 199_ р.
Свідок (підпис)

2.5. ОБШУК, ВИЇМКА, НАКЛАДЕННЯ АРЕШТУ, ПРОСЛУХОВУВАННЯ ПЕРЕГОВОРІВ

Проведення обшуку санкціоную

Прокурор м. Енська, радник юстиції

Перушко С. А. (підпис)

ПОСТАНОВА про проведення обшуку

м. Енськ Дата

Слідчий прокуратури м. Енська, юрист 2-го класу
Ільєнко А. Р., розглянувши матеріали кримінальної спра-
ви, порушеної за ознаками статей 86і і 172 КК України,
встановив:
Протягом 199_ — 199_рр. скарбник профкому Енсько-
го міськторгу Васіна О. В. систематично привласнювала
колективні гроші шляхом посадового підлогу і неоприбут-
кування всіх сум, які надходили в касу профкому. Всього
Васіна О. В. викрала більше__________ крб.


Враховуючи, що є достатньо підстав вважати, що в квартирі підозрюваної Васіної О. В. заховано речі, цінності і інші предмети і документи, які мають значення для вста­новлення істини у справі, керуючись ст. 177 КПК України, постановив:

1. Провести обшук в квартирі громадянки Васі­ної О. В., яка проживає в м. Енську, вул. Широка, 99л кв, 51, для відшукання і вилучення зазначених предметів і документів, які мають відношення до справи.

Слідчий прокуратури м>. Енська, (підпис)

юрист 2-го класу

Васіна О. В.

Дану постанову мені пред'явлено 3 січня 199_ рл
■Лий ™(підпис)

ПРОТОКОЛ обшуку

м. Енськ Дата

Обшук розпочато о 10-й год., закінчено о І2-й год. 20 хв. Слідчий прокуратури м. Енська, юрист 2-го класу Ільєнко А. Р. на підставі постанови від 3 січня І99_ р. про проведення обшуку, санкціонованого прокурором міста, в присутності понятих Скобко Зої Іванівни, яка проживає в м. Енську, вул. Широка, 98, кв. З, і Баркіна Валентина Фе­доровича, який проживає в м. Енську, вул. Широка, 99, кв. 49, а також обшукуваної Васіної Ольги Володимирівни, яка займає квартиру № 51 в будинку № 99 по вул. Широкій м. Енська, з додержанням вимог статей 177, 181, 183, 186 і 189 КПК України провів обшук в названій квартирі Васі­ної О. В.

Перед обшуком слідчий пред'явив Васіній: О. В. свою постанову від 3 січня 199_ р. про проведення обшуку, роз'­яснив всім присутнім при обшуку їх право бути присутніми при всіх діях слідчого і робити зауваження щодо цих дій, які мають бути занесені до протоколу.

Перед початком обшуку слідчий запропонував обшуку­ваній Васіній О. В. видати зазначені в постанові предмети і документи, що мають відношення до розкрадання коштів, на що вона заявила, що профспілкових грошей в квартирі немає, а касові документи завжди зберігались на роботі.

Після цього слідчий приступив до обшуку, в результаті якого виявив:

1. В правій верхній шухляді письмового стола серед га-
зет і журналів:

а) шкільний зошит в клітинку, на першому аркуші яко-
го фіолетовим барвником написано заяву до прокуратури
м. Енська, яка починається словами: "Я, Васіна О. В., ви-
рішила написати до прокуратури" і закінчується словами:
"Я готова понести будь-яку кару";

б) аркуш із шкільного зошита в клітинку, заповнений в
основному цифровими записами, виконаними фіолетовим
барвником. Аркуш починається записом: "1980 179+146" і
закінчується словами: "За чеком більше 1 тис";

в) блокнот в твердій палітурці розміром 9x13,5 см,
50 аркушів. Папір світлий, нелінійований. Обкладинка ко-
ричневого кольору, на одній з її сторін відбиток золотисто-
го кольору: "Делегатові профспілкової конференції". На
перших трьох аркушах блокнота декілька записів, які почи-
наються словами: "Вдовиченко Марія" і закінчуються за-
писом: "Переговорити з Анатолієм Петровичем".

2. У спальній кімнаті на ліжку під подушкою знайдено
поштовий конверт, загорнутий в рушник. В ньому виявле-
но грошові купюри — двадцять п'ять штук по сто карбо-
ванців з позначками: на першій купюрі "А 3 9865124", далі
цифри зростають на кожній купюрі на одиницю, остання
25-а позначена "АЗ 9865148".

Всі знайдені документи і гроші (дві тисячі п'ятсот крб.) слідчим пред'явлено понятим і обшукуваній Васіній О. В., а потім вилучено для приєднання до кримінальної справи.

Протокол слідчий прочитав вголос.

Все записано вірно. Ніяких зауважень і заяв не надійшло.

Слідчий прокуратури м. Енська, (підпис)

юрист 2-го класу

Особа, у якої проводився обшук (підпис)

Поняті (підпис)

(підпис)

Другий примірник даного протоколу вручено Васі­ній О. В., в квартирі якої проводився обшук

(підпис обшукуваної)

ПОСТАНОВА про проведення виїмки

м. Енськ Дата

Слідчий прокуратури м. Енська, юрист 2-го класу Ільєнко А. Р., розглянувши матеріали кримінальної спра­ви, порушеної за ознаками статей 86і і 172 КК України, встановив:

Васіна О. В., будучи скарбником профкому Енського міськторгу, систематично протягом 199_ — 199_ рр. при­власнювала колективні гроші шляхом підлогу документів і неоприбуткування всіх грошових сум. 2 вересня 199_ р. Ва­сіна О. В. склала заяву до Залізничного районного відді­лення Ощадбанку м. Енська для одержання нової чекової книжки, підробивши підпис голови профкому Міркі­на А. П. Одержавши за підробленою заявою чекову книж­ку, Васіна О. В. незаконно користувалась нею для привлас­нення грошей.

Беручи до уваги, що вказана підроблена заява, яка зна­ходиться в Залізничному райвідділі Ощадбанку м. Енська, має значення для справи, керуючись ст. 178 КПК України, постановив:

Провести виїмку заяви профкому Енського міськторгу від 2 вересня 199_ р. на одержання чекової книжки із справ Залізничного районного відділення Ощадбанку м. Енська.

Слідчий прокуратури м. Енська,

юрист 2-го класу (підпис)

Дану постанову мені пред'явлено 4 січня 199_ р.

(підпис представника відділення Ощадбанку)

ПРОТОКОЛ виїмки

м. Енськ Дата

Виїмка

розпочата о 10-й год., закінчена о 10-й год. 45 хв. Слідчий прокуратури м. Енська, юрист 2-го класу Ільєнко А. Р. на підставі своєї постанови від 4 січня 199_ р.

4 0-08


про проведення виїмки, в присутності понятих Симонова Івана Андрійовича, який проживає в м. Енську, вул. Кіль­цева, 93, кв. 51, і Шведова Петра Івановича, який прожи­ває в м. Енську, вул. Леніна, 17, кв. 1, з участю управляючої Залізничним районним відділенням Ощадбанку м. Енська Петрової Ірини Яківни, з додержанням вимог статей 178, 181, 183, 186, 188 КПК України провів виїмку заяви про видачу чекової книжки профкому Енського міськторгу. Перед виїмкою слідчий пред'явив постанову від 4 січня 199_ р. представникові районного відділення Ощадбанку — його управляючій Петровій І. Я., потім роз'яснив всім при­сутнім при виїмці їх право бути присутніми при всіх діях слідчого і робити заяви щодо цих дій з занесенням до про­токолу.

Управляючій відділенням Ощадбанку Петровій І. Я. за­пропоновано видати зазначену в постанові заяву, за якою було видано чекову книжку профкому Енського міськтор­гу. Управляюча відділенням Ощадбанку пред'явила справу № 16, в якій на с. 7 була підшита заява профкому Енського міськторгу з проханням видати чекову книжку. Зазначена заява датована 2 вересня 199_ р., виконана на друкарській машинці, на стандартному аркуші білого паперу, в лівому верхньому кутку якого чорнилом чорного кольору зробле­но позначку "Вх. № 6.5.09.88 р."

Дану заяву було пред'явлено понятим і вилучено слід­чим для приєднання до кримінальної справи по обвинува­ченню Васіної О. В.

Протокол слідчим прочитано вголос. Все записано вір­но. Ніяких заяв і зауважень від учасників виїмки не на­дійшло.

Слідчий прокуратури м. Енська, (підпис)

юрист 2-го класу

Представниця відділення Ощадбанку (підпис)

Поняті { (підпис)

' " ,:аГ х«!' 1 .м -

Другий примірник протоколу вручено представниці За­лізничного районного відділення Ощадбанку м. Енська — його управляючій Петровій І. Я.

(підпис представниці)

Керуючись ст. 31 Конституції України дозволяю як виняток накладення арешту на поштово-телеграфну кореспонденцію, що надходить на ім'я Васіної Ольги Володимирівни, і виїмку її в поштово-телеграфних закладах на період попереднього розслідування з даної справи

Суддя Енського міського суду
(дата) (підпис)

ПОСТАНОВА про накладення арешту на поштово-телеграфну кореспонденцію та п виїмку

м. Енськ Дата

Слідчий прокуратури м. Енська, юрист 2-го класу Ільєнко А. Р., розглянувши матеріали кримінальної спра­ви, порушеної за ознаками статей 86і і 172 КК України,

встановив:

Протягом кількох років скарбник профкому Енського міськторгу Васіна О. В. систематично привласнювала профспілкові гроші, підробляла касові документи. Викра­дені гроші вона витрачала на свої потреби, неодноразово їздила на курорти, заводила там знайомства з відпочиваю­чими, з деякими з них листується.

Беручи до уваги, що в поштово-телеграфній кореспон­денції, яка надходить на адресу громадянки Васіної О. В,а також в тій, яку вона відправляє, можуть міститись дані, які мають значення для встановлення істини у даній спра­ві, керуючись ст. 187 КПК України,

ВДШіфіУ, ЛЇІЛ«81{ дйІ ;І8ІК&ГВТО 10ШЇВ МЕИН6ЖСЗДОЕ Г.Лі

постановив: 1. Накласти арешт на поштово-телеграфну кореспон­денцію (за винятком газет і журналів, які Васіна О. В. отри­мує за передплатою), яка поступає на ім'я Васіної Ольги Володимирівни за адресою: м. Енськ, вул. Широка, 99, кв. 51, а також на ту, що виходить від неї.

4*99

2. Запропонувати начальникові Головпоштамту
м. Енська організувати затримку зазначеної в постанові ко-
респонденції, про що повідомити слідчого телефоном
224-14-90.

3. Затриману кореспонденцію оглядати і проводити ви-
їмку тієї, яка має відношення до справи.

Другий примірник даної постанови надіслати началь­никові Головпоштамту м. Енська для виконання п. 2 по­станови.

Слідчий прокуратури м. Енська,

юрист 2-го класу (підпис)

Дану постанову одержав 6 січня 199_ р.

Начальник Головпоштамту м. Енська (підпис)

ПРОТОКОЛ

виїмки поштово-телеграфної кореспонденції

м. Енськ Дата

Виїмку

розпочато об 11-й год. закінчено об 11-й год. 30 хв.

Слідчий прокуратури м. Енська, юрист 2-го класу Ільєнко А. Р. на підставі своєї постанови від 6 січня 199_ р. про накладення арешту на поштово-телеграфну кореспон­денцію та її виїмку, санкціоновану суддею м. Енська, в присутності начальника відділення зв'язку № 140 Сауляка Григорія Юхимовича, який проживає в м. Енську, вул. Са­дова, 74, кв. 6, і листоноші цього відділення Усової Олени Петрівни, яка проживає в м. Енську, вул. Дитяча, 17, кв. 11, з додержанням вимог статей 181, 186, 189 КПК України провів виїмку листа із поштового відділення № 140. Перед виїмкою представникам поштового відділення роз'яснено їх право бути присутніми при всіх діях слідчого і робити заяви щодо цих дій із занесенням до протоколу.

Начальникові поштового відділення Сауляку П. Ю. за­пропоновано видати затриманий лист на ім'я громадянки

Васіної О. В. Конверт листа стандартних розмірів. На його лицьовій стороні друкарським способом надруковано: "АВИА", кольорове зображення гір. Є круглий поштовий штамп, на якому написано: "Україна, Знськ, ПЖДП, 1661, 8323". Адресу одержувача: м. Енськ, вул. Широка, 99, кв. 51, написано від руки фіолетовим барвником. У графі "Адреса відправника" зазначено: "Вдовиченко Маша".

У розпечатаному конверті міститься білий аркуш папе­ру, складений вдвоє, на одній із сторін від руки фіолетовим чорнилом є запис на двадцяти п'яти рядках. Лист почина­ється словами: "Дорога Олю, добрий день! Мене виклика­ли до прокуратури для допиту..." і закінчується словами: "Збираюсь до тебе приїхати, тримайся. До зустрічі, твоя..." Далі нерозбірливо підпис. Після пред'явлення даного лис­та представникам поштового відділення № 140 його разом з конвертом було вилучено слідчим для приєднання до кримінальної справи.

Протокол слідчим прочитано вголос. Все записано вір­но. Ніяких заяв і зауважень від учасників виїмки не на­дійшло.

Слідчий прокуратури м. Енська,

юрист 2-го класу (підпис)

Представники 140-го відділення зв'язку (підпис)

(підпис)


Другий примірник даного протоколу одержав Начальник відділення зв'язку № 140


(підпис)


Керуючись ст. 31 Конституції України дозволяю як виняток зняття інформації з каналів зв'язку квартирного телефону гр. Зюзіної Галини Тимофіївни

з___ січня по_____ лютого 199_ р.

Суддя Енського міського суду (дата) (підпис)

.... , ■■..-

ПОСТАНОВА

про зняття інформації з каналу телефонного зв'язку1

м. Енськ Дата

Слідчий прокуратури м. Енська, юрист 2-го класу Ільєнко А. Р., розглянувши матеріали кримінальної справи по обвинуваченню Васіної Ольги Володимирівни у вчи­ненні злочинів, передбачених статтями 86і , 173, ч. З ст. 193 КК України,

встановив: Бухгалтер Енського міськторгу Васіна О. В., будучи скарбником профкому названого торгу, зловживаючи сво­їм посадовим становищем, підроблюючи сіфіційні доку­менти, систематично привласнювала профспілкові кошти. Всього вона викрала більш як (вказати суму), заподіявши профспілковій організації значної майнової шкоди. Крім того, Васіна О. В. викрала із квартири своєї сусідки Зюзіної Г. Т. її диплом про закінчення економічного інституту.

Потерпіла Зюзіна Г. Т. на допиті (дата) пояснила, що в квартирі Васіної О. В. збирались невідомі чоловіки, пиячи­ли, співали пісні, і одного з них впізнала при проведенні впізнання (дата). Ним виявився громадянин Акопян Гри­горій Федорович.

Потерпіла січня 199_ р. звернулася до прокуратури

* У відповідності до листа Голови Верховного Суду України від 19 лис­топада 1996 р. № 16/1-96 суддя на підставі подання слідчого виносить постанову про дачу дозволу на зняття інформації з каналів телефонного зв'язку із зазначенням строку дії дозволу. Вважаємо, що запропонований порядок вирішення цього питання не відповідає вимогам ст. 130 КПК України про складання слідчим не подання, а постанови про прийняте рішення. Тому, на нашу думку, рішення судді можна викласти у вигляді запропонованої нами резолюції.

м. Енська з обгрунтованою письмовою заявою про те, що після її допиту і проведення впізнання у справі Васі­ної О. В. невідомий громадянин неодноразово телефону­вав їй додому і погрожував розправою, аж до вбивства її і її дитини, ультимативно вимагаючи змінити свої показання, дані на попередньому слідстві. Потерпіла Зюзіна Г. Т. вва­жає загрозу небезпеки наявною і просить забезпечити її безпеку, права і законні інтереси. Вона з метою викриття і покарання зловмисника згодна, щоб правоохоронні органи прослуховували переговори, які ведуться через її квартир­ний телефон № 510-19-27 Енського вузла зв'язку.

Дане прослуховування телефонних переговорів необ­хідно провести в межах двомісячного строку провадження попереднього слідства, бо іншим засобом отримати необ­хідну інформацію неможливо.

Враховуючи викладене та приймаючи до уваги те, що є достатньо підстав вважати, що в результаті зняття інформа­ції з каналів телефонного зв'язку будуть отримані відомості суттєвого значення для справи, керуючись ст. 31 Конститу­ції України на підставі ст. 8 п. 9 Закону України "Про опе-ративно-розшукову діяльність", з урахуванням ст. 130 КПК України,

постановив:

1. Здійснити з_____ січня по_____ лютого 199_ р. цілодо­бове зняття інформації з телефону № 510-19-27 Енського вузла зв'язку Енської міської телефонної мережі Держ-комзв'язку України, встановленого на квартирі громадян­ки Зюзіної Галини Тимофіївни, і одночасно вжити необ­хідних заходів щодо забезпечення безпеки потерпілої та членів її сім'ї.

2. Цю постанову надіслати начальнику відділу внутріш­ніх справ м. Енська для організації її негайного виконання.

3. При викритті особи, яка загрожує розправою потер­пілій Зюзіній Г. Т., відразу повідомити мене, не припиняю­чи звукозапису переговорів та їх прослуховування.

4. Учасників зняття інформації з телефонного зв'язку попередити про відповідальність за розголошення даних, що стали їм відомими.

З постановою ознайомити потерпілу Зюзіну Г. Т. Слідчий прокуратури м. Енська,

юрист 2-го класу (підпис)

Постанова слідчим мені оголошена. Я попереджена про кримінальну відповідальність за ст. 181 КК України.

Ніяких зауважень не маю.
Дата (гцдпис потерпілої)


ПРОТОКОЛ

зняття інформації з каналу телефонного зв'язку

м. Енськ Дата

Оперуповноважений ВКР Енського РВВС УВС
м. Енська майор мшщії Сірко Н. В. за завданням началь-
ника Енського РВВС згідно з постановою слідчого проку-
ратури м. Енська, юриста 2-го класу Ільєнка А. Р. (дата), з
участю спеціаліста-інженера ОТВ УВС м. Енська старшого
лейтенанта Пронька С. Н., з додержанням вимог ст. 85
КПК України з 6 годин_____ січня 199_ р. здійснюють звуко-
запис переговорів з телефону № 510-19-27 Енського вузла
зв'язку Енської міської мережі Держкомзв'язку України.

Спеціаліст Пронько С. Н. ознайомлений зі своїми пра­вами і обов'язками, викладеними в ст. 128 і КПК України. Пронька С. Н. попереджено про відповідальність за відмо­ву чи ухилення від виконання обов'язків спеціаліста, а та­кож за розголошення даних, які стали йому відомі при про­веденні звукозапису телефонних переговорів.

(підпис)

Зняття інформації з телефону № 510-19-27 здійснено в автоматичному режимі в приміщенні Енського вузла зв'яз­ку Енської міської мережі за допомогою спеціальних тех­нічних засобів контролю переговорів. Для звукозапису використано стандартний касетний магнітофон "Злектро-ника-322". Запис проводився на компакт-касети "Свема-М-60".

У ході прослуховування відповідно до інтенсивності пе-
реговорів здійснено записи:______ січня 199_ р. — на дві ком-
пакт-касети, позначені № 1,2;____ січня 199_ р. — на одну

компакт-касету, позначену № 1. З________ січня по_____ січня

199_ р. записи переговорів не проводились за їх відсут­ності, абонентка на телефонні дзвінки не відповідала.

Серед проведених звукозаписів є такі, що можуть мати важливе значення для розслідування кримінальної справи. Вони зафіксовані по одному разу на магнітних плівках

касети № 2 за______ січня 199_ р. і касети № 1 за________ січня

199_р.

1. Фонограма звукозапису на касеті № 2 за січня

199_ р. містить такі слова: "Тьі зачем, сука, сопишь в труб­ку, не отвечаешь. Думай, что говорить следователю и бьіст-рее. Опоздаешь, говорить уже не сможешь. Думай, мм еще позвоним". Це було сказано хриплим, схожим з "кавказь­ка кою" вимовою голосом. Розмова почалась о 23-й год. 10 хв. і продовжувалась 30 сек. У зв'язку з її короткочасністю встановити номер телефону, його місцезнаходження і хто розмовляв не було можливості.

2. Фонограма звукозапису на касеті № 1 за січня

199_ р. починається словами: "Зто снова мьі с тобой хотим поговорить и с той же просьбой й тем же вопросом: когда тьі перестанешь нас паскудить?" і закінчується фразою: "Мьі ждать не можем, если не передумаешь говорить не то, что нужно, обижайся на себя, так как и Аллах, и следова-тель тебе не помогут". Голос був схожий на чоловічий з "кавказькою" вимовою.

Суть всієї розмови невідомого з абоненткою полягала в тому, що він погрожував потерпілій Зюзіній Г. Т. розпра­витися з нею, якщо вона не змінить своїх показань на слід­стві. Під час розмови абонентка сказала, що погано чути, і попросила передзвонити. Після хвилинної перерви теле­фонна розмова відновилась.

Доводи абонентки про те, що вона вже дала показання і попереджена про кримінальну відповідальність за дачу за-відомо неправдивих показань, невідомий відхилив і повто­рив свою погрозу.

Ця розмова абонентки з невідомим почалась о 23-й год. 20 хв. і закінчилась о 23-й год. 35 хв. Зафіксовано, що неві­домий вів розмову через телефон № 225-03-71, встановле­ний у квартирі громадянина Акопяна Григорія Федорови­ча, який проживає за адресою: м. Енськ, вул. Гагаріна, 6, кв. 23.

Названі звукозаписи касет № 2 за_________ січня 199_ р. і

№ 1 за____ січня 199_ р. перенесені на спільний магнітний

носій компакт-касети. Кожна фонограма супроводжується зазначенням дати, а також часу початку і закінчення пере­говорів. З обох боків касети наклеєні етикетки оранжово-білого кольору з виконаними друкарським способом напи­сами чорного кольору: "Свема". Цена 4 р., прейскурант № 137-1973/79 1985 г., ноябрь, 2x30 МК-60-1 ТС 203".

Касета опечатана двома оперезуючими клаптиками бі­лого паперу з підписами учасників прослуховування і зву­козапису.

Фонограма решти телефонних переговорів знаходиться у виконавців, які продовжують прослуховування перегово­рів, які ведуться через телефон № 510-19-27, відповідно до постанови слідчого від (дата).

Протокол прочитаний спеціалістом Ороньком С. Н., від якого ніяких зауважень і доповнень не надійшло.

Даний протокол надіслано до прокуратури м. Енська (дата).

Оперуповноважений ВКР Енського РВВС УВС м. Енська

майор мілщії (підпис)

Інженер ОТВ УВС м. Енська

старший лейтенант мілщії (підпис)

ПОСТАНОВА про накладення арешту на майно

м. Енськ Дата

Слідчий прокуратури м. Енська, юрист 2-го класу Ільєнко А. Р., розглянувши матеріали кримінальної спра­ви, порушеної за ознаками статей 86і і 172 КК України, встановив: Васіна О. В., будучи скарбником профкому Енського міськторгу, протягом 199_ — 199_ рр. систематично при­власнювала колективні кошти, чим завдала профспілковій організації матеріальних збитків на суму понад (вказати яку).

Беручи до уваги, що у даній справі заявлений цивіль­ний позов на суму (яку), а також враховуючи, що санкція ст. 86 КК України передбачає конфіскацію майна, з метою забезпечення цивільного позову і можливої конфіскації майна, керуючись статтями 125 і 126 КПК України, постановив:

Накласти арешт на майно, яке належить особисто гро­мадянці Васіній Ользі Володимирівні, яка проживає за ад­ресою: м. Енськ, вул. Широка, 99, кв. 51, де б воно не зна­ходилось і в чому не виражалось.

Слідчий прокуратури м. Енська,

юрист 2-го класу (підпис)

Постанову мені оголошено 4 січня 199_ р. (підпис Васіної О. В.)

ПРОТОКОЛ про накладення арешту на майно і^передачу його на зберігання

м. Енськ Дата

Розпочато о 14-й год., закінчено о 15-й год.

Слідчий прокуратури м. Енська, юрист 2-го класу Ільєнко А. Р. на підставі своєї постанови від 3 січня 199_ р. про накладення арешту на майно, в присутності понятих Шугова Анатолія Миколайовича, який проживає в м. Енську, вул. Садова, 75, кв. З, і Бойка Степана Макарови-ча, який проживає в м. Енську, вул. Кільцева, 17, кв. 1, а також матері Васіної О. В. — громадянки Васильєвої Марії Іванівни, за участю старшого товарознавця Енського міськторгу Лібмана Бориса Ароновича, з додержанням ви­мог статей 85 і 125 КПК України провів накладення арешту на майно Васіної Ольги Володимирівни, яке знаходиться за адресою: м. Енськ, вул. Широка, 99, кв. 51.

Слідчий, зачитавши текст статей 126, 127 і 128і КПК України, роз'яснив понятим і спеціалісту-товарознавцю їхні права і обов'язки.

Арешт накладено на таке майно:

1. Набір меблів "Міраж" вартістю (сума).

2. Хутряна жіноча шуба вартістю (сума).

3. Шапка норкова вартістю (сума).

4. Чобітки жіночі, дві пари, загальною вартістю (сума).

5. Телевізор "Славутич Ц-202" вартістю (сума).

6. Холодильник "ЗИЛ-Москва" вартістю (сума).

7. Друкарська машинка "Образцовая Ундервуд" вартіс-
тю (сума).

Зазначене майно вилучено й передано на зберігання в Енський міськторг, представник якого Лібман Б. А., який брав участь в оцінюванні майна, попереджений під розпис­ку про кримінальну відповідальність за його незбереження.

До протоколу додається підписаний учасниками даної слідчої дії опис переданого на зберігання майна з перелі­ком усіх предметів та їхніх індивідуальних ознак1 .

Згаданий документ не наводиться.


арешті майна і

(підпис) (підпис)

(підпис)

(підпис)

Заяв і зауважень від осіб, присутніх при передачі його на зберігання, не надійшло. Протокол прочитано слідчим вголос. Записане підтверджують:

Поняті

Особа, яка прийняла майно на зберігання

Мати Васіної О. В.

(підпис)

Слідчий прокуратури м. Енська, юрист 2-то класу

РОЗПИСКА

про попередження про кримінальну відповідальність за незбереження арештованого майна

м. Енськ Дата

Я, Лібман Борис Аронович, старший товарознавець Енського міськторгу, проживаю в м. Енську, вул. Крута, 60, кв. 1, даю дану розписку слідчому прокуратури м. Енсь­ка Ільєнку А. Р. про те, що мене попереджено про кримі­нальну відповідальність, передбачену ст. 182 КК України, за розтрату чи утаювання майна, на яке накладено арешт у справі Васіної Ольги Володимирівни, переданого мені 4 січня 199_ р. за описом на зберігання.

(підпис Лібмана Б. А.)

Слідчий прокуратури м. Енська,

юрист 2-го класу (підпис)

„—26 - ОГЛЯД, ОСВІДУВАННЯ,

ВІДТВОРЕННЯ ОБСТАНОВКИ І ОБСТАВИН ПОДІЇ ПРОВЕДЕННЯ ЕКСПЕРТИЗ

ПРОТОКОЛ огляду місця події

м. Енськ Дата

Огляд розпочато о 16-й год., закінчено о 18-й год. ЗО хв. Слідчий прокуратури м. Енська, юрист 2-го класу Ільєнко А. Р. о 15-й год. 40 хв., одержавши вказівку проку­рора виїхати на місце автоаварії, яка сталася в районі тор­говельно-економічного інституту, прибув на місце події, де з участю спеціалістів: експерта-криміналіста ЕКВ УВС м. Енська лейтенанта міліції Долгіна Ю. К., старшого ін­спектора ДАІ того ж УВС старшого лейтенанта міліції Єв-стигнєєва Б. С, старшого товарознавця Енського міськ­торгу Лібмана Б. А., в присутності понятих Шибка Василя Петровича, який проживає в м. Енську, вул. Магістраль­на, 7, кв. 5, і Петренка Петра Олексійовича, який прожи­ває в м. Енську, вул. Паркова, 3, кв. 37, а також водія ван­тажного автомобіля ЗІЛ-150, який належить АТП № 1062 м. Енська, Войчука Івана Петровича, керуючись ст. 190 КПК України, з додержанням вимог статей 84, 85 і 191 КПК України провів огляд місця події.

Перед початком огляду слідчий роз'яснив всім назва­ним особам їх право бути присутніми при всіх діях, які проводяться при огляді, і робити заяви з занесенням до протоколу, їм також повідомлено про те, що при проведен­ні огляду будуть застосовуватися фотографування, засоби вимірювання і автотехнічного контролю. Понятим Шиб­ку В. П. і Петренку П. А., крім того, роз'яснено, що вони відповідно до ст. 127 КПК України зобов'язані засвідчити своїми підписами відповідність записів у протоколі вико­наним діям, а також те, що за ними як за понятими відпо­відно до ст. 92 КПК України зберігається середня заробітна плата за місцем роботи.

Спеціалістам Долгіну Ю. К.. Євстигнєєву Б. С, Лібма-ну Б. А. прочитано текст ст. 128і КПК України, роз'яснено їхні права і обов'язки та попереджено про відповідальність за відмову чи ухилення від виконання обов'язків спеціа­ліста.

У результаті огляду встановлено: місцем автомобільної аварії є нерегульоване тристороннє перехрестя вулиць Ма­гістральної і Садової м. Енська. Головною вулицею вважа­ється Магістральна, яка з'єднує м. Енськ з м. Лісним. За рухом в м. Лісне вздовж правого боку вул. Магістральної знаходиться паркова зона з кущами і деревами, окремі екземпляри яких досягають в діаметрі більше метра.

На лівому боці цієї вулиці розташовано жилі восьми- і 16-поверхові будинки з балконами, а на відстані 250 м від перехрестя з вул. Садовою — корпуси торговельно-еконо­мічного шституту. На вул. Садовій, вздовж її лівого боку, за рухом від вул. Магістральної також знаходяться жилі бу­динки, а з правого боку — корпуси вказаного шституту і кафе "Юність".

Дорожнє покриття обох вулиць заасфальтоване, рівне, сухе, розділене по центру переривчастою осьовою лінією. Загальна ширина проїжджої частини вулиць Магістральної і Садової — 14 м. Ширина тротуару — 3 м. Через вул. Садо­ву, між тротуарами вул. Магістральної на асфальті білими лініями позначено пішохідний перехід шириною 4 м. З правого боку вул. Садової за рухом від вул. Магістральної стоїть автомобіль зеленого кольору ЗІЛ-150 з номерним знаком КІС 53-76. Він розташований під кутом 45° по від­ношенню до осьової лінії за рухом транспорту, на відстані 7 м від центру перехрестя. Праве заднє колесо автомобіля впирається в бордюр. Передня частина автомобіля знахо­диться на тротуарі, а його переднє колесо — на обочині. Передньою частиною буфера автомобіль торкається дерева (сосна, 120 см в обхваті). Стовбур дерева на рівні буфера пошкоджений — обідрана кора, пошкоджена деревина глибиною до 10 см, буфер в місці дотику з деревом увігну­тий під кутом 150°. Фарба на ньому злущена.

За рухом автомобіля від середини пішохідного переходу до його задніх коліс є дві подвійні паралельні лінії з закруг­леннями вліво довжиною 3 м і шириною, яка відповідає покришкам коліс. За кольором вони подібні до покришок автомобіля. На відстані 70 см від заднього лівого колеса, на проїжджій частині є свіжа пляма бурого кольору, схожа на кров, невизначеної форми, з максимальним розміром 15 см в поперечнику.


У кабіні автомобіля обстановка звичайна, не порушена, всі прилади на своїх місцях. Гальма включені. Тиск в ши­нах 5 атм. У кузові автомобіля знаходиться набір меблів.

На задній стінці однієї з шаф прикріплена етикетка з написом латинськими літерами "Міраж".

Старший товарознавець Енського міськторгу Ліб-ман Б. А. пред'явив опис, складений слідчим прокуратури м. Енська Ільєнком А. Р. У ньому, крім меблів, зазначено телевізор "Славутич Ц-202". Усі меблі зсунуті до кабіни ав­томобіля. Видимих пошкоджень меблів не виявлено. На обочині дороги, біля правого крила автомобіля, на відстані 130 см від нього лежить телевізор "Славутич Ц-202" з де­формованим корпусом і розбитою трубкою. В самому теле­візорі і біля нього — розбите скло.

Експерт ЕКВ Долгін Ю. К. зафіксував місце події за до­помогою фотоапарата "Зеніт-ЗС" з об'єктивом "Індус-тор-26М" на фотоплівку чутливістю 45 од. при витримці 1/250 сек. Загальний вигляд місця події був сфотографований з чотирьох сторін від автомобіля ЗІЛ-150. Окремо були сфо­тографовані пляма, схожа на кров, місце зіткнення буфера автомобіля з деревом, розбитий телевізор. Усього витраче­но 12 кадрів плівки.

Після фіксації на фотоплівку місця події і складення слідчим його схеми співробітник ДАІ Євстигнєєв Б. С. сів за кермо автомобіля, завів його двигун, випробував гальма, рульове управління, люфт якого не перевищував 25°, і за­явив, що вони технічно справні.

Розбитий телевізор "Славутич Ц-202" завантажили у кузов автомобіля і разом з меблями в супроводі старшого товарознавця Енського міськторгу Лібмана Б. А. відправи­ли на склад названого міськторгу. Потім автомобіль ЗІЛ-150, який зіткнувся з деревом, поставили на штрафний майданчик УВС м. Енська під відповідальне зберігання чергової частини УВС. Огляд відбувався за сухої сонячної погоди, при температурі повітря +4°С.

З плями на місці події за допомогою стерильного бинта (довжиною 1 м) вилучено зразки схожої на кров рідини. Бинт упаковано в чисту банку з-під майонезу, закрито по­ліетиленовою кришкою, загорнуто в цупкий білий папір, обв'язано шпагатом і опечатано печаткою слідчого. Упа­ковку підписано слідчим і понятими.

їм

До даного протоколу додається схема огляду місця події, складена через копіювальний папір у двох примірниках.

Усім учасникам огляду слідчий прочитав протокол вго­лос. Жодних зауважень, претензій ні від кого не надійшло. Тільки водій Войчук І. П. заявив клопотання про освіду-вання його на предмет встановлення факту, що він знахо­дився за кермом автомобіля в тверезому стані.

Усе написане повністю підтверджуємо.
Поняті. (підпис)
(підпис)
Експерт ЕКВ УВС (підпис)
Старший інспектор ДАІ УВС (підпис)
Старший товарознавець Енського міськторгу (підпис)
Водій автомобіля ЗІЛ-150 (підпис)
Слідчий прокуратури м.Енська, (підпис)
юрист 2-го класу

ПРОТОКОЛ1

осмотра места дорожно-транспортного происшествия и внешнего осмотра трупа

Гор. (пос.)_______________________ "_____ "______ г.

(должность, звание, фамилия лица, производившего осмотр)

получив сообщение (указание)________________________

(когда, от кого, о чем)

прибьіл__________________________________________

(указать точное место, куца прибьіл для осмотра)

и с участием______________________________________

(должности, звання, фамилии лиц, принимающих

участив в осмотре, судебно-медицинского зксперта

или медицинских работников и специ алистов) в присутствии:

1. Понятьгх ________________________ ._________

1 Зразок цього бланка запозичено із посібника Т. В. Каткової, Г. К. Кожевникова "Образцьі бланков процессуальньк и иньк документов по уголовному делу". — Харьков, 1999. — С. 21—24.

(фамилия, имя, отчество, место жительства)

2. Других лиц

(водителей, пострадавших пассажиров

или пешеходов, лиц, сопровождающих грузьі и т. п.) руководствуясь ст. 190—192 УПК Украйни, произвел осмотр места дорожно-транспортного происшествия, о чем в соответствии со ст. 195 УПК Украиньї составил на-стоящий протокол.

Понятьш и участвующим в осмотре специалистам разьясненьї их права обязанности, предусмотренньїе ст. 127 и 128і УПК Украиньї.

Путем опроса (причастньгх к данному происшествию

лиц, очевидцев, других граждан)__________________________

(фамилия, инициальї,

место жительства лица, сообщившего о времени происшествия)
установил, что происшествие имело место______________

(указать час, минути, день, месяц и год) Осмотром места происшествия установлено:

І. Участок пути или улицьі, где произошло проис­шествие:

1. Наименование местности, где произошло дорожное
происшествие________________________________________ .

(наименования населенного гтункта, улицьі,

дороги на каком километре, координати места происшествия)

(асфальтное, щебеночное,

г ,Ьульишое, грунтовое, песчаное и т п)

4. Состояние дорожного покрьітия ■'

2. Направление дорожного полотна относительно час-тей света

3. Тип дорожного покрьітия

(сухое, мокрое,

покритеє снегом, гололед, замасленно)—

5^7^'- °ЛЄИ> КОЗ Ф*ИІ ™ сцепления шин с дорогойГ

5. Продольнни уклон дороги (в градусах) _______

проводилось измерение)

" (указать, в каком направлени и каким способом

(каким способом проводилось измерение)

7. Ширина проезжей части дороги (в метрах)____________

8. Ширина обочини (в метрах)____________

9. Ширина кюветов (в метрах)____________

10. Глубина кюветов (в метрах)___________

11. Ширина пешеходньгх дорожек (в метрах)________

12. Угод наклона внутреннего откоса кювета (в градусах)

(каким способом замерялся)

13. Висота бордюров (в метрах)_________

14. Наличие дорожньгх знаков и зона их действия

15. Погодньїе условия в момент осмотра_________________

(дождь, снег, туман, ветер, ясно, температура воздуха и т. д.)

16. Освещенность данного участка пути или улицьі

(солнечнмй или пасмурннй день,

состояние освещения в темное время суток)

17. Состояние видимости из кабиньї водителя с вьіклю-

ченньїм светом фар______ м, с включеними ближним светом

___ м, с включеними дальним светом________ м, при дневном

свете____ м.

18. Видимость (обзорность) из кабиньї водителя от осе-вой линии дорог вправо м, влево м.

19. Способ регулирования движения на данном участке

II. Место дорожно-транспортного происшествия:

1. Положение транспортньгх средств на месте проис-
шествия ___________________ .__________________________

(вид транспорта, номерной знак,

к кромке дороги, близлежащих перекрестков, прилегающих к дороге строєний и предметов и т. д.)

2. Следьі и вещественньїе доказательства на месте про­исшествия:

а) следм шин______________________________________

(видн следов, поверхностнне или обьемнне,


расположение машин на проезжей части по отношению направление, ширина колеи и протектора, рисунок протектора,

характерніше особенности шин и т. п.)

б) следьі торможения

(длина и расположение их по отношению к кромке проезжей части

и осевой линии, расстояние от конца тормозного следа до задних колес;

сплошной или прерьшистьт след, следьі торможения всех колес

либотолько колес справой или левой стороньї и т. п) Признаки направлення движения транспорта _

(по форме следа, брьізг от луж, капель вода и масла, по раздавленньш мелким предметам,

по направленню юза и следов буксования и т. п.)

в) наличие обломанньгх и утерянньгх частей машин
(крьілья, колеса, пробки радиатора и бензобака, обломков
кузова, частиц краски, стекол, фар и др.__________

(название обнаруженннх частей и деталей транспорта, их расположение на проезжей части по отношению к машинам

и другим предметам)

г) наличие предметов, оброненньгх водителем или пас-
сажирами скрьівшегося транспортного средства__________

д) наличие следов удара транспорта на окружающих
предметах___________________________________________

(на деревьях, столбах, заборе, строєний; форма следов,

их размерм и расположение от уровня земли и т. п.)

е) другие следьі и негативньїе обстоятельства

(наличие или отсутствие следов масла или тормозной жидкости при отрнве трубки, отсутствие следа встречного транспорта,

на помеху которого ссьілается водитель, и т. п.)

ж) наличие следов крови, мозгового вещества, волос
обрьшков одеждн, следов волочения и т. д._________________ '

(точное месторасположение на проезжей части и окружающих предметах, их форма, размерьі и др.)

з) наличие следов ног и рух потерпевших на проезжей части и окружающих предметах и расположение личньгх вещей потерпевших (сумки, головного убора и т. п.) отно-сительно злементов дороги, транспортного средства

3. Труп:

а) данньїе о трупе, описание его одеждьі_________________

б) месторасположение трупа и расположение его час-
тей по отношению к транспортному средству, к следам ма-
шиньї, окружающим предметам и злементам дороги___________

в) поза трупа_______________________________________

г) описание обнаруженньгх трупньгх явлений (степень
окоченения, трупньїе пятна, гнилостное разложение и др.)

д) наличие на теле трупа, его одежде и обуви поврежде-
ний, отпечатков рисунка протектора, радиатора, машин-
ной смазки, частиц краски, металла и стекла, дорожной
грязи и других вещественньгх доказательств, их характер,
форма и местоположение

III. Транспортнне средства (осмотр и проверка тех-нологического состояния транспортньїх средств в отдель-

юм протоколе).

Осмотр начат в "______ " ч "_____ " мин.

Осмотр окончен в "______ " ч "_____ " мин.

В качестве вещественньгх доказательств изьятьі:

(стекла фар, обломки кузова, частицьі краски,

-------------- веши юдителя или пассажиров и т. п.)

В процессе оТмотТа составленьї и приобщеньї к делу:

(схема, протокол осмотра транспорта,

------- Ьправки по дорожно-транспортному происшествию,

произведенн фотоснимки, слепки следов, шини, зарисовки и т. п.)

Заявлений и замечания лиц, в том числе водителей, участвовавших в осмотре по поводу осмотра, составления

протокола и схемьі______

Протокол прочитай. Записано правильно___________

Подпись лица, производившего осмотр_____________

Подписи лиц, участвовавших в осмотре:___________

2) пострадавшие Понятне:

1)._____________

2)

1) водители.

ПОСТАНОВА про проведення освідування

м. Енськ Дата

Слідчий прокуратури м. Енська, юрист 2-го класу Ільєнко А. Р., розглянувши матеріали кримінальної справи по обвинуваченню Васіної О. В. у вчиненні злочинів, пе­редбачених статтями 86і і 172 КК України,

встановив: 4 січня 199_ р. водій автомобіля ЗІЛ-150 автотранс­портного підприємства № 1062 м. Енська Войчук І. П. пе­ревозив описані меблі і інше майно на склад Енського міськторгу.

На перехресті вулиць Магістральної і Садової зазначе­ний автомобіль врізався в дерево. Водій Войчук І. П. пояс­нив, що це сталося внаслідок того, що перед автомобілем несподівано упала дівчина, яка перебігала дорогу.

Беручи до уваги клопотання водія Войчука І. П. визна­чити, чи не знаходився він у стані алкогольного сп'яніння гцд час скоєння аварії, і враховуючи те, що для цього необ­хідно провести судово-медичне освідування, керуючись статтями 130 і 193 КПК України,

д- зй^жі^^&^гавгомобі -

явлення того чи не • а Пет Р°в ича для ви-

стані алкогольного сп'яїїїГ ВШ ЩД ? СК °ЄШМ ^ В

Освілування доручити лікарям наркологічного кабінету поліклініки № 1 Енського міського відділу охорони здо­ров'я.

Войчука І. П. направити до названої поліклініки.

Слідчий прокуратури м. Енська, (підпис)

юрист 2-го класу

Постанову мені оголошено 4 січня 199_ р.

Особа, яку потрібно освідувати (підпис)

ПРОТОКОЛ відтворення обстановки іобставин події

м. Енськ Дата

Слідчий прокуратури м. Енська, юрист 2-го класу Ільєнко А. Р. відповідно до статей 194 і 195 КПК України з метою перевірки і уточнення результатів допиту підозрю­ваного Войчука Івана Петровича і потерпілої Севастьяніхі-ної Світлани Іванівни, а також даних, одержаних при огля­ді місця події, за участю старшого інспектора ДАІ УВС м. Енська лейтенанта міліції Сидорова Б. К., в присутності понятих Усика Олександра Михайловича, який проживає в м. Енську, вул. Березова, 38, кв. 119, і Вдовиченка Миколи Онисимовича, який проживає в м. Енську, вул. Зелена, 23, кв. 2, провів вказану слідчу дію, перед початком якої роз'яснив названим вище особам їх право бути присутніми при всіх діях слідчого іробити заяви з занесенням їх до протоколу.

Понятим Усику О. М. і Вдовиченко М. О., крім того, роз'яснено їх обов'язок, передбачений ст. 127 КПК Украї­ни, засвідчити факт, зміст ірезультати проведеної слідчої дії,а також те, що за ними як за понятими згідно зі ст. 92 КПК України зберігається середній заробіток за місцем ро­боти.

Спеціалістові Сидорову Б. К. роз'яснено його права, обо­в'язки і відповідальність, визначені ст. 1281 КПК України.

(підпис спеціаліста)

Відтворення обстановки і обставин події організовано і виконано таким чином: біля примкнення прокуратури м. Енська в автомобіль "Волга", керований водієм прокурату­ри Колосником А. В., сіли: поруч з водієм слідчий проку­ратури Ільєнко А. Р., на заднє сидіння — поняті Усик О. М. і Вдовиченко М. О., потерпіла Севастьяніхіна С.1.

Слідчий запропонував потерпілій показати місце, де вона перебігала вулицю і дістала травму. Севастьяніхі-на С. І. сказала, що треба їхати по вул. Магістральній до торговельно-економічного інституту, а біля перехрестя з вул. Садовою попросила зупинити автомобіль. Було 10 год. ЗО хв. На цей час сюди уже прибули всі учасники слідчої дії. Потерпіла заявила, що все сталося на цьому перехресті. Слідчий запропонував їй розповісти про все детально і по­казати на місці, як все було. Вона підійшла до середини пі­шохідного переходу з лівого боку вул. Садової, якщо диви­тись від вул. Магістральної, пройшла 12 м у бік кафе "Юність" під кутом 45° по відношенню до осьової лінії вул. Садової, зупинилась і пояснила, що саме на цьому місці 4 січня 199_ р. приблизно о 15-й год. вона бігла в кафе "Юність" і впала. Це сталося тому, що вона почула якийсь скрегіт, а озирнувшись, побачила вантажний автомобіль, який рухався прямо на неї.

Потім Севастьяніхіна С. І. розповіла про те, що вона злякалась, хотіла швидко перебігти проїжджу частину, але спіткнулась і впала обличчям на асфальт. В очах потемні­ло, з носа пішла кров, опам'яталась лише на станції швид­кої медичної допомоги, коли їй давали нюхати нашатир­ний спирт.

Про дії водія вантажного автомобіля вона сказати нічо­го не може, оскільки все відбулося миттєво і несподівано.

Об 11-й год. 20 хв. потерпіла Севастьяніхіна С. І. була відвезена до прокуратури м. Енська.

Співробітник ДАІ Сидоров Б. К. залишився на місці події. Об 11-й год. 45 хв. в раніше названому автомобілі "Волга" знову розмістились в тому самому порядку слідчий прокуратури Ільєнко А. Р., поняті Усик О. М., Вдовиченко М. О. і підозрюваний Войчук І. П.

На пропозицію слідчого показати місце зіткнення ке­рованого ним автомобіля з деревом Войчук І. П. сказав, що треба їхати по вул. Магістральній до перехрестя з вул. Са­довою. На вказаному перехресті автомобіль було зупинено. Підійшов співробітник ДАІ Сидоров Б. К.

Всі учасники названої дії зупинились в центрі вказано­го перехрестя.

Войчук І. П. показав і пояснив на місці, як сталося, що
керований ним автомобіль врізався в дерево: "4 січня
199__ р. після завантаження автомобіля меблями та іншим
майном я їхав разом з товарознавцем Лібманом Б. А. по вул. Магістральній. Коли робив лівий поворот, на вул. Са­довій раптом помітив дівчину, яка за перехрестям названих вулиць з боку пішохідного переходу перебігала вулицю в напрямку до кафе "Юність". Я різко загальмував, але дів­чина впала на асфальт. Намагаючись уникнути наїзду, я повернув кермо вправо. Автомобіль продовжував рух за інерцією, виїхав на тротуар, вдарився бампером об дерево і зупинився. З кузова впав на землю телевізор. Я і Ліб-ман Б. А. вийшли з кабіни.

Дівчина продовжувала лежати на дорозі обличчям до асфальту, ногами до заднього лівого колеса, приблизно в 650 см від нього. В цей час поблизу проїжджала машина швидкої медичної допомоги, яка підібрала потерпілу. На асфальті лишилась калюжа крові. Наїзду на дівчину я запо­біг. Лібман Б. А. по телефону повідомив прокуратуру про те, що сталося. Все це відбулося тут, де ми стоїмо".

Розповідь підозрюваного Войчука І. П. продовжувалась з 12-ї год. до 12-ї год. 16 хв.

Дана слідча дія проводилась за ясної сонячної погоди.

Протокол слідчим прочитано вголос. Все записано вірно.

Від учасників слідчої дії ніяких зауважень, заперечень не надійшло.

Потерпіла (підпис)

Підозрюваний (підпис)

Поняті (підписи)

Старший інспектор ДАІ (підпис)

Слідчий прокуратури м. Енська,

юрист 2-го класу (підпис)

ПРОТОКОЛ огляду документа — речового доказу

м. Енськ Дата

Огляд

розпочато о 14-й год., закінчено о 14-й год. 30 хв.

Слідчий прокуратури м. Енська, юрист 2-го класу Ільєнко А. Р. в своєму службовому кабінеті при природно­му освітленні в присутності понятих Макогона Івана Пе-


тровича, який проживає в м. Енську, вул. Окружна, 7, кв. 5, і Пічка Сидора Артемовича, який проживає в м. Енську, вул. Дитяча, 17, кв. 1, керуючись ст. 190 КПК України, з додержанням вимог статей 79, 84 і 191 КПК України провів огляд заяви про видачу чекової книжки, вилученої слідчим 4 січня 199_ р. із справ Залізничного районного відділення Ощадбанку м. Енська (протокол виїмки на а. с. 61).

Перед початком огляду понятим Макогону І. П. і Піч­ку С. А. роз'яснено їх права бути присутніми при всіх діях, які проводяться під час огляду, робити заяви з занесенням до протоколу, а також обов'язок засвідчити своїми підпи­сами факт, зміст і результат огляду документа, передбачені ет. 127 КПК України.

Під час огляду в верхньому лівому кутку нелінійованого білого аркушу паперу виявлено відбиток штампа профкому Енського міськторгу з зазначенням: "Вихід. № 37, 2 верес­ня 199_ р.", виконаним від руки барвником чорного ко­льору. Текст заяви виконано на друкарській машинці з ха­рактерним нахилом літери "Е" вправо. З правого боку зверху надруковано: "Залізничне районне відділення Ощадбанку СРСР в м. Енську". Заголовок тексту: "Заява про видачу нової чекової книжки".

Далі надруковано: "Профком Енського міськторгу про­сить видати нову чекову книжку замість втраченої". Внизу заяви, під її текстом написано: "Голова ПК (підпис нероз­бірливий) Міркін, скарбник (підпис нерозбірливий) Васі­на". Підпис Міркіна виконано фіолетовим барвником, а підпис Васіної — чорним.

Вказані підписи засвідчені відбитком круглої печатки профспілки Енського міськторгу. Оглянутий аркуш зліва вздовж поля має два круглі отвори діаметром 5 мм, розмі­щені на відстані 8 см один від одного.

Після огляду заяву упаковано в конверт, опечатано пе­чаткою слідчого. На упаковці зроблено напис: "Заява про видачу чекової книжки засвідчена підписами понятих і слідчого. Буде надіслана на експертизу".

Протокол прочитано слідчим вголос. Все записано пра­вильно. Від понятих жодних зауважень і заперечень не на­дійшло.

Слідчий прокуратури м. Енська, (підпис)

юрист 2-го класу

Поняті (підпис)

(підпис) 121

ПРОТОКОЛ про відібрання зразків почерку

м. Енськ Дата

Слідчий прокуратури м. Енська, юрист 2-го класу Ільєнко А. Р. на підставі своєї постанови від 4 січня 199_ р., оголошеної обвинуваченій Васіній О. В., відповідно до ста­тей 130 і 199 КПК України одержав від неї експеримен­тальні зразки почерку. Це було організовано таким чином: обвинувачена Васіна О. В. сіла за полірований письмовий стіл, покритий білим ватманом, слідчий подав їй чисті не-лінійовані аркуші білого паперу стандартних розмірів і за­пропонував на одному з них під повільну (приблизно 60 звуків за 12 сек.) диктовку кульковою ручкою з чорним барвником чотири рази написати текст: "Заява на одер­жання чекової книжки має вихідний номер 37". Потім цей же текст, але вже під більш швидку диктовку (приблизно 60 звуків за 5 сек.) обвинувачена написала на іншому аркуші паперу (також чотири рази).

На такому ж окремому аркуші паперу обвинуваченій було запропоновано, сидячи за столом, написати в рядок по 30 разів своє прізвище і слово "Міркін А. П.и , ЗО разів поставити символічний підпис від свого імені так, як вона завжди підписує документи, і 230 разів від імені Міркі-на А. П. Крім того, на окремому аркуші паперу символічні підписи від свого імені і від імені Міркіна А. П. (кожний по 30 разів) обвинувачена Васіна О. В. виконала, стоячи за столом. Всі чотири аркуші зі зразками почерку Васі­ної О. В. та із зазначенням умов виконання кожного виду зразка засвідчені підписами слідчого Ільєнка А. Р. і обви­нуваченої Васіної О. В.

Зразки почерку відбирались в кабінеті слідчого за ясної погоди і при природному освітленні з 10-ї год. до 10-ї год. 30 хв.

Даний протокол Васіна О. В. прочитала особисто. Все записано правильно. Жодних заяв, зауважень, заперечень не надійшло.

Слідчий прокуратури м. Енська, (підпис)

юрист 2-го класу

Обвинувачена (підпис)

ПОСТАНОВА про призначення почеркознавчої експертизи

м. Енськ Дата

Слідчий прокуратури м. Енська, юрист 2-го класу Ільєнко А. Р., розглянувши матеріали кримінальної справи по обвинуваченню Васіної О. В. у вчиненні злочинів, пе­редбачених статтями 86і і 172 КК України, встановив: Васіна О. В., працюючи скарбником профкому Енсь­кого міськторгу і зловживаючи своїм посадовим станови­щем, систематично викрадала колективні кошти, завдавши профспілковій організації матеріальних збитків на загальну суму (зазначити яку). З метою викрадання коштів і прихо­вання недостачі Васіна О. В. займалась посадовим підло­гом. Зокрема, вона склала завідомо неправдиву заяву до Залізничного районного відділення Ощадбанку м. Енська на одержання чекової книжки, підробивши в ній підпис голови профкому Міркіна А. П. Васіна О. В. пояснила, що підпис Міркіна А. П. вона скопіювала шляхом просвічу­вання документів на віконному склі.

Беручи до уваги, що для вирішення питання про те, чи справді Васіна О. В. сфабрикувала заяву на одержання но­вої чекової книжки, необхідні спеціальні знання в галузі почеркознавства, і керуючись статтями 75, 77 і 196 КПК України,

постановив:

1. Призначити у даній справі почеркознавчу експерти-
зу, проведення якої доручити Енському науково-дослідно-
му шституту судових експертиз Міністерства юстиції Ук-
раїни.

2. На вирішення експертизи поставити такі питання:

а) чи однією особою виконано рукописний напис: "Ви-
хід. № 37,2 вересня 199_ р." і підпис від імені голови проф-
кому Міркіна А. П. і скарбника Васіної О. В. на заяві про
видачу нової чекової книжки?

б) чи не виконано підпис на вказаній заяві від імені
Міркіна А П. обвинуваченою Васіною О. В.? якщо так, то "
яким чином?

З метою дачі відповіді на поставлені запитання експер­там надати для дослідження заяву профкому Енського міськторгу від 2 вересня 199_ р. на одержання нової чеко­вої книжки з районного відділення Ощадбанку експери­ментальні зразки почерку Васіної О. В. на чотирьох арку­шах і вільні зразки почерку Васіної О. В. у вигляді її заяви про прийняття на роботу, автобіографії та особового лист­ка по обліку кадрів, вилучених із відділу кадрів Енського міськторгу. За потреби, надати експерту для ознайомлення матеріали справи, які стосуються експертизи.

Слідчий прокуратури м. Енська, (підпис)

юрист 2-го класу

ПРОТОКОЛ ознайомлення обвинуваченого з постановою про призначення експертизи і роз'яснення йому прав

м. Енськ Дата

Слідчий прокуратури м. Енська, юрист 2-го класу Ільєнко А. Р., керуючись ст. 197 КПК України, склав да­ний протокол про те, що в своєму службовому кабінеті з 10-ї год. до 10-ї год. 20 хв. ознайомив обвинувачену Васі-ну О. В. з постановою від 5 січня 199_ р. про призначення у її справі почеркознавчої експертизи і роз'яснив їй права, передбачені ст. 197 КПК України.

Ознайомившись особисто з названою постановою і текстом ст. 197 КПК України, обвинувачена Васіна О. В. заявила, що вона розуміє зміст постанови, з якою ознайо­милась, а також свої права, вказані в законі про призначен­ня і проведення експертизи, і повністю згодна з постано­вою. Після закінчення експертизи Васіна О. В. висловила бажання ознайомитися з висновком експертів. Інших заяв не надійшло.

Протокол мною прочитано, все записано правильно, що і стверджую.

Обвинувачена (підпис)

Слідчий прокуратури м. Енська, (підпис)

юрист 2-го класу

ПОСТАНОВА

про призначення судово-бухгалтерської експертизи

м. Енськ Дата

Слідчий прокуратури м. Енська, юрист 2-го класу Ільєнко А. Р., розглянувши матеріали кримінальної справи

■о обвинуваченню Васіної О. В. у вчиненні злочинів, пе-бачених статтями 86і , 172 і ч. З ст. 193 КК України,

встановив: Васіна О. В., працюючи бухгалтером Енського міськ-гу і одночасно скарбником його профкому, зловживаю-своїм посадовим становищем і використовуючи підроб­лені документи, систематично з липня 199_ р. по січень 199_р. не оприбутковувала і недооприбутковувала кошти — профспілкові внески, які утримувались з працівників при видачі їм зарплати. Васіна О. В. також регулярно привлас­нювала великі суми грошей, які одержувала в районному відділенні Ощадбанку з поточного рахунку № 119 проф­кому міськторгу.

Одержання та привласнення грошей, приховування їх недостачі Васіна О. В. здійснювала шляхом підробки офі­ційних фінансових документів та маючи невраховану чеко­ву книжку.

Раптова ревізія виявила недостачу грошей на загальну суму (зазначити суму). Обвинувачена Васіна О. В. на допи­ті заявила, що сума недостачі визначена неправильно і її тре­ба зменшити на суму (зазначити яку) карбованців, що були одержані нею у відділенні Ощадбанку за чеком № 74655 напередодні проведення ревізії для придбання спортінвен­тарю. Ці гроші (сума) вона не мала змоги оприбуткувати тому, що сейф каси профкому опечатали ревізори.

Беручи до уваги, що для вирішення того, яку насправді недостачу грошей допустила обвинувачена Васіна О. В. і чи правильно була проведена документальна ревізія, необхідні спеціальні знання в галузі бухгалтерського обліку, ревізії та контролю, керуючись статтями 75, 77 і 196 КК України, постановив:

1. Призначити у даній справі судово-бухгалтерську екс-
пертизу, проведення якої доручити Карапозову Івану Ма-
каровичу, який вважається компетентним у цій галузі
знань.

2. На вирішення експерта поставити такі питання:

а) чи правильними є висновки документальної ревізії
щодо суми недостачі грошей у Васіної О. В. за весь період її
роботи скарбником профкому Енського міськторгу?

б) якщо у висновках документальної ревізії було допу-
щено помилок, то в чому вони конкретно полягають і яки-
ми документами підтверджуються?

в) чи всі бухгалтерські документи було враховано при
проведенні ревізії і встановленні недостачі, якщо не всі, то
які не враховано?

г) чи підтверджуються документами бухгалтерського
обліку висновки ревізії про приховування Васіною О. В.
недостачі грошей; якщо так, то якими конкретно?

д) чи підлягає зменшенню розмір недостачі грошей у
скарбника Васіної О. В. на суму (яку) одержаних нею у від-
діленні Ощадбанку за чеком № 74655 з врахуванням ЇЇ по-
яснень про те, що вона не мала змоги оприбуткувати ці
гроші? Якщо ці пояснення обвинуваченої будуть визнані
поважними, то яку остаточно суму складає недостача гро-
шей у скарбника Васіної О. В.?

є) чи правильно проводився облік приймання та витрат членських профспілкових внесків в Енському міськторзі? якщо ні, то яким чином це сприяло утворенню недостачі та її приховуванню?

3. Для дослідження експерту надати акт документаль­ної ревізії по касі профкому від (дата) (т. 1, а. с. 11—150); додаток документів до нього згідно з реєстром; документи, вилучені при обшуку на квартирі Васіної О. В. (т. 1, а. с. 9— 10), а також з відділення Ощадбанку (т. 1, а. с. 22—29). У разі необхідності надати експерту й інші матеріали справи, які стосуються експертизи.

Слідчий прокуратури м. Енська, (підпис)

юрист 2-го класу

і,-\.5ііоіі с«.*0ойлюшчяі ПРОТОКОЛ

про вручення експерту постанови про призначення експертизи та роз'яснення йому обов'язків і прав

м. Енськ Дата

Слідчий прокуратури м. Енська, юрист 2-го класу Ільєнко А. Р., керуючись ст. 196 КПК України і беручи до уваги те, що судово-бухгалтерська експертиза провадиться не в експертній установі, склав цей протокол про те, що, упевнившись за паспортом громадянина України ХП-АМ № 426679, виданим РВВС м. Енська, в особі Карапузова Івана Макаровича, який проживає за адресою: м. Енськ, вул. Лшобережна, 37, кв. 40, призначеного постановою слідчого від (дата) експертом-бухгалтером у кримінальнії!


справі Васіної Ольги Володимирівни, обвинувачуваної у вчиненні злочинів, передбачених статтями 86і , 172, ч. З ст. 193 КК України, вручив йому копію названої постанови, роз'яснив обов'язки та права, передбачені ст. 77 КПК Ук­раїни і попередив його про кримінальну відповідальність за ст. 179 КК України за відмову від виконання покладених на нього обов'язків, а також про відповідальність за ст. 178 КК України за дачу завідомо неправдивого висновку.

Ознайомившись з 10-ї год. до 10-ї год. 20 хв. особисто з даним протоколом і текстом ст. 77 КПК України, експерт Карапузов І. М. заявив, що він розуміє зміст протоколу, з яким ознайомився, а також свої обов'язки, права та відпо­відальність і ніяких зауважень не має.

Про себе Карапузов І. М. повідомив, що він в 199_ р. закінчив економічний факультет Енського торговельно-економічного інституту за спеціальністю "Ревізія і конт­роль", має стаж роботи за спеціальністю 16 років, раніше декілька разів залучався до проведення судово-бухгалтер­ської експертизи, пенсіонер, з обвинуваченою Васі­ною О. В. та потерпілою Зюзіною Г. Т. не знайомий, реві­зором у даній справі не був, а також що він особисто не за­цікавлений в результатах справи.

Протокол мною прочитано, все записано вірно, що й стверджую.

Експерт (підпис)

Слідчий прокуратури м. Енська, (підпис)

юрист 2-го класу

Постанову про призначення експертизи та документи для дослідження, зазначені в цій постанові, отримав.

'і .О . ПОСТАНОВА

про призначення стаціонарної судово-психіатричної
експертизи
м. Енськ Дата

Слідчий прокуратури м. Енська, юрист 2-го класу Ільєнко А. Р., розглянувши матеріали кримінальної справи по обвинуваченню Васіної Ольги Володимирівни у вчи­ненні злочинів, передбачених статтями 86і , 172, ч. З ст. 193 КК України,

Експерт (підпис)

встановив

(| В V В П:и і

Васіна О. В., будучи скарбником профкому Енського міськторгу, протягом 199_ — 199_ рр. систематично при­власнювала колективні кошти, підроблювала документи. Всього вона викрала грошей на суму (яку). Крім того, Васі­на О. В. 25 грудня 199_ р. викрала з квартири своєї сусідки Зюзіної Г. Т. диплом про закінчення економічного інститу­ту. Мати обвинуваченої заявила, що давно помічала, що з дочкою щось не так: замкнута, сама з собою розмовляє, пише на окремих аркушах паперу якісь цифри і, заховав­шись в туалеті, перераховує їх як гроші, боїться, що злі ду­хи її обкрадуть. До лікарів дочка не зверталась, бо хворою

себе не вважає.

Наведені дані дають підстави вважати, що обвинуваче­на Васіна О. В. страждає психічним захворюванням. Беру­чи до уваги, що для визначення її психічного стану є обов'язковим проведення експертизи, пов'язаної з трива­лим спостереженням, керуючись статтями 196, 204, 205 КПК України,

постановив:

1. Призначити в даній справі стаціонарну судово-
психіатричну експертизу, проведення якої доручити екс-
пертам-психіатрам Київської психоневрологічної лікарні

ім. І. П. Павлова.

2. На вирішення експертів поставити такі питання:

а) чи страждала Васіна О. В. перед вчиненням нею кра-
діжок і підробленням документів якою-небудь душевною
хворобою? якщо так, то якою? чи не позбавляло це захво-
рювання обвинувачену можливості усвідомлювати свої дії

або керувати ними?

б) чи не є Васіна О. В. душевнохворою в даний час? як-
що так, то яким захворюванням страждає і чи може в зв'яз-
ку з цим усвідомлювати свої дії або керувати ними?

в) чи не потребує Васіна О. В. в даний час застосування
до неї примусових заходів медичного характеру? якщо так,
то яких саме?

3. Експертам для вивчення надати всі матеріали кримі­нальної справи по обвинуваченню Васіної О. В. обсягом 300 сторінок.

4. Обвинувачену Васіну Ольгу Володимирівну, яка три­мається під вартою в слідчому ізоляторі № 1 УВС м. Ен­ська, направити до Київської психоневрологічної лікарні ім. І. П. Павлова для виявлення її психічного стану.

5. Примірник даної постанови надіслати до слідчого ізолятора № 1 для невідкладного доставлення арештованої Васіної О. В. в 13-те відділення психоневрологічної лікарні ім. І. П. Павлова.

Слідчий прокуратури м. Енська, (підпис)

юрист 2-го класу

ПОСТАНОВА про призначення медико-біологічної експертизи

м. Енськ Дата

Слідчий прокуратури м. Енська, юрист 2-го класу Ільєнко А. Р., розглянувши матеріали кримінальної справи по обвинуваченню Васіної О. В. у вчиненні злочинів, пе­редбачених статтями 86і , 172 і ч. З ст. 193 КК України, встановив: 4 січня 199_ р. водій автомобіля ЗІЛ-150 автотранс­портного підприємства № 1062 м. Енська Войчук І. П. пе­ревозив на склад Енського міськторгу меблі та інше майно, описане в обвинуваченої Васіної О. В. На перехресті ву­лиць Магістральної і Садової названа автомашина зійшла з дороги і врізалась в дерево. Дорожньо-транспортна подія сталася через те, що перед автомобілем раптово перебігла дорогу студентка торговельно-економічного інституту Се-вастьяніхіна С. І., яка спіткнулась, несподівано упала і вда­рилась головою об асфальт. "Швидка допомога", яка про­їжджала, підібрала потерпілу і доставила її в лікарню, де во­на перебуває третій тиждень. З місця події було вилучено зразки рідини, схожої на кров, виявлених на асфальті біля заднього колеса автомобіля.

Беручи до уваги, що для з'ясування стану, в якому пе­ребувала потерпіла, а також для встановлення тяжкості і характеру тілесних ушкоджень, які вона одержала, та для вирішення інших питань, є необхідність у спеціальних знаннях в галузі біології і медицини, керуючись стаття­ми 75-77, 196 КПК України,

постановив: 1. Призначити в даній справі медико-біологічну екс­пертизу, проведення якої доручити експертам бюро судо­во-медичних експертиз при Енському обласному відділі охорони здоров'я.

5 0-08


2. На вирішення експертизи поставити такі питання:

а) чи не приймала Севастьяніхіна С. І. незадовго до
аварії алкоголь? якщо так, то в яких кількостях і яким був
ступінь тяжкості її сп'яніння?

б) чи є кров'ю людини зразки, взяті з місця дорожньої
події, яка сталася 4 січня 199_ р.? Чи могла ця кров належа-
ти потерпілій Севастьяніхіній СІ. і яка їх локалізація?

г) якими є характер і ступінь тяжкості тілесних ушкод-
жень, виявлених на тілі потерпілої Севастьяніхіної С. І.?

д) чи відповідають характер і давність тілесних ушкод-
жень, виявлених на тілі Севастьяніхіної С. І., механізмові
їх виникнення за обставин, на які вказала потерпіла (па-
діння і удар головою об асфальт)?

е) чи не є тілесні ушкодження на тілі Севастьяніхі-
ної С. І. наслідком наїзду на неї коліс автомобіля?

3.Для дослідження експертам надати:

зразки рідини, схожої на кров, які були вилучені з міс­ця події згідно з протоколом від 4 січня І99_ р.; копію істо­рії захворювання стаціонарної хворої Севастьяніхіної С. І. від (вказати дати).

Для ознайомлення експертам надати в оригіналі прото­кол огляду місця події від 4 січня І99_ р.; протокол відтво­рення обстановки і обставин події від (зазначити дату);

протоколи допитів потерпілої Севастьяніхіної С. І., свідка Войчука І. П. від (вказати дати).

Потерпіла Севастьяніхіна С. І. може бути оглянута екс­пертами в клінічнШ лікарні № 22 Енського міськздороьвід-ділу, де вона продовжує лікування.

Постанову разом із зразками і зазначеними в ній доку­ментами надіслати для виконання експертам за адресою (зазначити).

Висновок експертів має бути складено відповідно до вимог статей 196,198, 200 КПК України.

Слідчий прокуратури м. Енська, (підпис)

юрист 2-го класу

т " -к: -г 'лзі1с * с'ІОіН^ЦлООДхі. з ^<ИЦїтЈ<їі хнхіпіі^ КїіН5ШІСімв ■

ПРОТОКОЛ про пред'явлення обвинуваченому матеріалів експертизи

м. Енськ Дата

Слідчий прокуратури м. Енська, юрист 2-го класу Ільєнко А. Р. відповідно до ст. 202 КПК України склав цей

60-0 с

протокол про те, що в своєму робочому кабінеті пред'явив Васіній Ользі Володимирівні, обвинувачуваній у вчиненні злочинів, передбачених статтями 86 , 172, ч. З ст. 193 КК України, матеріали судово-бухгалтерської експертизи на 11 сторінках з додатками, складені експертом Карапузо-вим І. М. (прикласти).

Обвинувачена Васіна О. В. ознайомилась з матеріалами експертизи з 10-ї до 12-ї години, після чого заявила, що зміст матеріалів експертизи їй зрозумілий, ніяких пояс­нень, зауважень, заперечень і клопотань не мас.

Слідчий прокуратури м. Енська, (підпис)

юрист 2-го класу

Протокол мною прочитано, все записано правильно ніяких зауважень не маю.

Обвинувачена (підпис)

2.7.ЗУПИНЕННЯ І ЗАКІНЧЕННЯ ПОПЕРЕДНЬОГО СЛІДСТВА

ПОСТАНОВА про зупинення попереднього слідства

м. Енськ Дата

Слідчий прокуратури м. Енська, юрист 2-го класу Ільєнко А, Р., розглянувши матеріали кримінальної справи по обвинуваченню Васіної О. В. у вчиненні злочинів, пе­редбачених статтями 86і , 172, ч. З ст. 193 КК України, встановив:

17 січня 199___ р. Васіній О. В. пред'явлено обвинува-
чення в тому, що вона, працюючи скарбником профкому
Енського міськторгу, зловживаючи своїм посадовим ста-
новищем, шляхом підлогу документів систематично роз-
крадала колективні кошти, завдавши профспілковій орга-
нізації матеріальних збитків на суму (зазначити яку).

Крім того, вона викрала у громадянки Зюзіної Г. Т. диплом про закінчення інституту. 15 січня 199_р. щодо Ва­сіної О. В. було застосовано запобіжний захід — тримання під вартою в слідчому ізоляторі № 1 м. Енська, з якого на­дійшло повідомлення, що арештовану Васіну О. В. 21 січня 199_ р. переведено в урологічне відділення клінічної лікар-


5*


131


ні № 2 м. Енська. У витягу з історії хвороби № 102, підпи­саному головним лікарем і лікарями, які лікували Васі-ну О. В., зазначено, що 22 січня 199_ р. її було прооперова­но у зв'язку з сечокам'яною хворобою і нині вона перебу­ває на стаціонарному лікуванні в лікарні № 2 м. Енська.

Беручи до уваги, що у справі виконано всі слідчі та інші процесуальні дії, проведення яких можливе за відсутності обвинуваченої Васіної О. В., а її тяжке захворювання пере­шкоджає закінченню розслідування справи, керуючись п. 2 ст. 206, ст. 208 КПК України,

постановив:

1. Попереднє слідство в даній справі призупинити до одужання обвинуваченої Васіної О. В.

2. Обраний щодо обвинуваченої Васіної О. В. запобіж­ний захід — тримання пщ вартою залишити без зміни. Ко­пію даної постанови надіслати прокуророві м. Енська.

Слідчийпрокуратурим.Енська,

юрист2-гокласу(підпис)

ПОСТАНОВА про відновлення попереднього слідства

м. ЕнськДата

Слідчий прокуратури м. Енська, юрист 2-го класу Ільєнко А. Р., розглянувши матеріали кримінальної справи по обвинуваченню Васіної О. В. у вчиненні злочинів, пе­редбачених статтями 86і , 172 і ч. З ст. 193 КК України, встановив: 22 січня 199_ р. провадження в даній справі було призу­пинено у зв'язку з тяжким захворюванням обвинуваченої Васіної О. В.

20 лютого 199_ р. надійшла довідка № 63 від 18 лютого ц. р. з клінічної лікарні № 2 м. Енська, де Васіна О. В. пе­ребувала на лікуванні, про те, що в даний час вона здорова.

Беручи до уваги, що підстави призупинення прова­дження у справі відпали, керуючись ст. 210 КПК України, постановив:

Попереднє слідство в даній справі відновити.

Копію постанови надіслати прокуророві м. Енська.

Слідчийпрокуратурим.Енська,

юрист2-гокласу(підпис)

ПОСТАНОВА про закриття кримінальної справи

м. Енськ Дата

Слідчий прокуратури м. Енська, юрист 2-го класу Ільєнко А. Р., розглянувши матеріали кримінальної справи по обвинуваченню Васіної О. В. у вчиненні злочинів, пе­редбачених статтями 86і , 172 і ч. З ст. 193 КК України, встановив: 4 січня 199_ р. водій АТП № 1062 м. Енська Вой­чук І. П. на автомобілі ЗІЛ-150 перевозив на склад Енсько­го міськторгу меблі та інше описане майно обвинуваченої Васіної О. В. для подальшого зберігання. На шляху просу­вання, в районі торговельно-економічного інституту, на тристоронньому перехресті вул. Магістральної і Садової автомобіль врізався передньою частиною в дерево, внаслі­док чого вилетів з кузова, упав на землю і розбився телеві­зор "Славутич Ц-202", погнувся буфер автомашини. З-під заднього лівого колеса лікар "швидкої допомоги" витяг студентку 2-го курсу торговельно-економічного інституту Севастьяніхіну С. І. з травмою обличчя й голови. Судово-медична експертиза віднесла ці тілесні ушкодження до сту­пеня середньої тяжкості.

Із протоколів допитів потерпілої Севастьяніхіної С. І., підозрюваного Войчука І. П., свідків Лібмана Б. А, Кузь­ко С. С, Асташкіна К. Д. видно, що Севастьяніхіна С. І. намагалась перебігти проїжджу частину дороги по вул. Са­довій в безпосередній близькості від автомобіля, який ру­хався, але, спіткнувшись, упала і розбила об асфальт голову обличчя. Водій Войчук І. П., щоб запобігти наїзду на Се­вастьяніхіну С. І., різко загальмував і одночасно повернув кермо вправо. Автомобіль продовжував рухатися за інер­цією і більшою своєю частиною виїхав на тротуар і узбіччя.

Із матеріалів проведеної в даній справі автотехнічної експертизи видно, що автомобіль, керований водієм Вой-чуком І. П., був технічно справний. Правил дорожнього руху порушено не було, а зіткнення з деревом було виму­шеним, оскільки громадянка Севастьяніхіна С. І., нехтую­чи правилами пішохода, раптово вискочила на проїжджу частину дороги, спіткнулась і впала перед автомобілем, який рухався, тим самим створивши аварійну ситуацію.

Беручи до уваги, що в діях підозрюваного Войчука І. П. відсутній склад будь-якого злочину, керуючись п. 2 ст. 6, статтями 130, 213—215 КПК України, постановив:

1. Кримінальну справу щодо Войчука Івана Петровича 193_ р. народження, водія АТП № 1062 закрити за відсут­ністю в його діях складу злочину.

2. Запобіжний захід — підписку про невиїзд, застосова­ний щодо Войчука І. П., скасувати.

3. Копію даної постанови надіслати прокуророві
м. Енська, потерпілій Севастьяніхіній С. І., громадянину
Войчуку І. П.

Про закриття справи письмово повідомити громадяни­на Лібмана Б. А., який заявив у прокуратуру про аварію, а також дирекцію АТП № 1062, де працює Войчук І. П.

Дана постанова може бути оскаржена прокуророві м. Енська в семиденний строк з моменту одержання її копії чи відповідного повідомлення.

Слідчий прокуратури м. Енська,

юрист 2-го класу (підпис)

утутктзні спонршоноаз-онагузаотдог /щ^лоі-Ј чатнзг^тз -б&овдЗ .няояоп Я иптіАтооїдігавбЛ' Ј .1 . □ уніхінклтоЕазЗ

ПОСТАНОВА про скасування постанови про закриття кримінальної справи

м. Енськ Дата

Прокурор м. Енська, радник юстиції Перушко С. А., розглянувши матеріали кримінальної справи по обвинува­ченню Васіної О. В. у вчиненні злочинів, передбачених статтями 86і , 172 і ч. З ст. 193 КК України, встановив:

Водій АТП № 1062 м. Енська Войчук І. П. 4 січня

199___ р. на автомашині 31Л-150 віз для здачі на склад

майно, описане в обвинуваченої Васіної О. В.

По дорозі до складу автомобіль врізався в дерево і діс­тав пошкодження. Кольоровий телевізор вилетів з кузова і розбився. Пошкоджено також інше майно, яке знаходи­лось в кузові. З-під заднього колеса автомобіля було витяг­нено студентку Севастьяніхіну С. І. з тілесними ушкоджен­нями середньої тяжкості.

.оицвугмз \{НйіцБаБшшщоятз мнмвз мит : кзаахУа йкнк

25 січня 199_ р. слідчий прокуратури м. Енська Ільєн­ко А. Р. закрив кримінальну справу щодо водія Войчу­ка І. П. за відсутністю в його діях складу злочину.

Своє рішення слідчий мотивував тим, що Севастьяніхі-на С. І., намагаючись перебігти проїжджу частину дороги в безпосередній близькості від автомобіля, який рухався, спіткнулась і впала, розбивши об асфальт обличчя й голо­ву. Водій Войчук І. П. змушений був різко загальмувати, одночасно звернувши вправо, внаслідок чого і сталася ав­тотранспортна подія.

Посилаючись на висновок автотехнічної експертизи, слідчий не знайшов порушення Правил дорожнього руху в діях водія і визнав, що аварійну ситуацію на дорозі створи­ла потерпіла.

Цю постанову слідчого було оскаржено прокуророві батьком потерпілої — Севастьяніхіним І. М. У скарзі порушується питання про скасування постанови слідчого і притягнення водія Войчука І. П. до кримінальної відпові­дальності.

Як показав аналіз матеріалів справи і перевірка скарги, справа щодо Войчука І. П. на порушення вимог ст. 22 КПК України була закрита передчасно — без всебічного, повно­го і об'єктивного дослідження всіх її обставин. Слідчим не з'ясовано істотних обставин справи, зокрема те, на якій підставі водій АТП № 1062 Войчук І. П. перевозив описане майно Васіної О. В. (згідно з посвідченням про відряджен­ня № 21 від 4 січня 199_ р. він повинен був у цей час знахо­дитись у відрядженні); чи правильно було проведено заван­таження меблів та іншого майна; яких матеріальних збит­ків завдано внаслідок події.

Не перевірено також версію про передачу керма авто­мобіля громадянину Лібману Б. А., який їхав у кабіні. Не­повно перевірено версію, що потерпіла Севастьяніхіна С. І. одержала тілесні ушкодження від того, що спіткнулась і впала на дорогу. Зокрема, не зрозуміло, як вона опинилась під заднім колесом автомашини. У справі немає характе­ристик на водія Войчука І. П. і потерпілу Севастьяніхі-нуС. І.

Автотехнічну експертизу проводили заінтересовані особи — спеціалісти АТП № 1062, де працює водій Вой­чук І. П.

На сенові викладеного постанова слідчого про закрит­тя справи щодо Войчука І. П. визнається незаконною і не­обгрунтованою. У даній справі слідство необхідно віднови­ти, виділити його в окреме провадження як таке, що має самостійне значення, а отже, його виділення не може нега­тивно вплинути на всебічність, повноту і об'єктивність дослідження й вирішення справи по обвинуваченню Васі­ної О. В.

Беручи до уваги викладене, керуючись статтями 25, 26, 216, 227, 235 КПК України,

постановив:

1. Постанову слідчого прокуратури про закриття справи щодо Войчука І. П. від 5 січня 199_ р. скасувати як неза­конну.

2. Справу щодо Войчука І. П. виділити з кримінальної справи по обвинуваченню Васіної О. В. у самостійне про­вадження.

3. Подальше ведення слідства доручити слідчому відді­лу УВС м. Енська.

Про прийняте рішення повідомити скаржника.

ЗШ.Я .тотомнн кнкзшудоп вн .П .1 бл\нно8 одош вввотіз Прокурор м. Енська,

радник юстиції(підпис)

яЬв би ;зт вмзіЩКІШШшШШіЯУ.ї&ЦНтутм■оніасок'с

Керуючому міським управлінням Ощадбанку м. Енська Шулєву 1.1.

ПОДАННЯ

про вжиття заходів до усунення причин і умов, що сприяли розкраданню коштів, які видаються в районних відділеннях Ощадбанку

Мною закінчено розслідування кримінальної справи щодо Васіної О. В., обвинувачуваної у вчиненні крадіжки грошових коштів у особливо великих розмірах (зазначити суму), які належали профспілковій організації Енського міськторгу.

Розслідування показало, що Васіна О. В., працюючи Іником профспілки Енського міськторгу, протягом івалого часу (з жовтня 199_ по січень 199_ р.) зловжива-своїм посадовим становищем, систематично розкрадала нити, займалась посадовими підлогами.

Васіна О. В. привласнювала великі суми грошей не иьки з каси торгу, одержуючи їх за видатковими касови-чеками, а й з рахунку № 119 профкому міськторгу у За-іничному районному відділенні Ощадбанку у м. Енську, сористовуючи для цього чеки.

Так, 2 вересня 199_ р. вона склала завідомо неправдиву іву до згаданого відділення Ощадбанку про одержання »вої чекової книжки, в якій підробила підпис голови >фкому Міркіна А. П. За цією заявою у відділенні Ощад-іку їй видали без доручення профкому чекову книжку з чеками.

Васіна О. В. одержала і привласнила: 3 вересня 199_ р. чеком № 74652 — (сума); 25 вересня 199_ р. за чеком 74653 — (сума); 13 листопада 199_ р. за чеком № 74654 (сума).

Зазначені суми грошей Васіна О. В. витрачала на осо­бисті потреби — їздила на курорт, купляла речі, виплачува-вартість кооперативної квартири тощо. Розкрадання великих сум, які Васіна О. В. одержувала Залізничного відділення Ощадбанку, стало можливим іму, що працівники цього відділення безвідповідально ґавились до виконання своїх посадових обов'язків, грубо юрушували вимоги Статуту державних ощадних кас і роз­тленої на його основі Інструкції про порядок здійснення иіерацій за вкладами населення, а з боку керуючого відді-іенням Шумейка С. П. належного контролю не було.

Так, у вересні 199_ р. контролер Потихонько А. М., по­рушуючи вимоги статей 168, 170 названої Інструкції, вида­ла чекову книжку Васіній О. В. без спеціального доручення при цьому належним чином не звірила підпис голови профкому Міркіна А. П. на заяві про видачу нової чекової книжки із зразком його підпису на особовому рахунку. Срім того, цей рахунок не було належним чином проаналі­зовано. Інакше легко можна було б виявити, що не всі ви­дані раніше чеки використано. А в такому випадку Інст-укція забороняє видавати нові чеки, чекові книжки.

У Залізничному районному відділенні Ощадбанку скла­лась і така негативна практика, коли гроші видаються за чеками, підписаними не двома особами, які володіють пра­вом розпоряджатися вкладом, як того вимагає Інструкція, а лише однією особою. Касир Воронько О. П. видавала ве­ликі суми грошей Васіній О. В., не звертаючи уваги на не­правильне оформлення чеків, чим також порушила вимоги названої Інструкції.

Наведені факти свідчать про те, що керуючий відділен­ням Ощадбанку Шумейко С. П. слабо контролює роботу своїх підлеглих. Професійна підготовка працівників відді­лення перебуває на низькому рівні, не вживаються заходи щодо підвищення їхньої кваліфікації. Важливі інструктивні положення не завжди своєчасно доводяться до відома ви­конавців і належно не вивчаються.

Всі названі порушення й недоліки сприяли вчиненню злочинів Васіною О. В.

З метою усунення обставин, що сприяли розкраданню коштів, які видаються у відділеннях Ощадбанку, на підста­ві ст. 23і КПК України

:•ч"'-v" ; '-;п :\- • .''■ -(«^з) —

пропоную:

1. Дане подання обговорити на зборах працівників районних відділень Ощадбанку м. Енська і вжити заходів щодо усунення даних порушень і недоліків.

2. Розробити і здійснити заходи по недопущенню нада­лі незаконного одержання грошових сум з районних відді­лень Ощадбанку.

3. Організувати серед працівників районних відділень Ощадбанку систематичне вивчення посадових інструкцій та інших відповідних нормативних актів. Посилити вихов­ну роботу.

За даним поданням не пізніше ніж у місячний строк має бути вжито необхідних заходів і про результати пові­домлено на нашу адресу.

Про час і місце обговорення подання прошу мене за­вчасно повідомити (сл. тел. 24-14-90).

Слідчий прокуратури м. Енська,

юрист 2-го класу (підпис)

.юіжнюі іаомзу ,нхзи іаон нтваядна зкнооодяє відані

м. Енськ, вул. Тиха, буд. 7, кв. 2.

в.о. голови профкомуока

Енського міськторгу Куцаку Р. С.

ПОВІДОМЛЕННЯ

Відповідно до вимог ст. 217 КПК України повідомляю, ■о попереднє слідство в кримінальній справі колишнього рбника профкому Васіної О. В. визнано закінченим і рава підлягає направленню для віддання Васіної до суду за обвинуваченням у вчиненні злочинів, передбачених етаттями 86і , 172 і ч. З ст. 193 КК України.

Роз'яснюю, що Ви як керівник профспілкової організа-НЇЇ, визнаної цивільним позивачем, чи Ваш представник [маєте право ознайомитися з матеріалами кримінальної і справи. За письмовим чи усним клопотанням Ви можете почати ознайомлення зі справою 29 січня 199 р. з 10 рідини.

При явці в прокуратуру необхідно мати з собою служ­бове посвідчення, а Вашому представникові — паспорт і відповідне доручення.

Слідчий прокуратури м. Енська,

юрист 2-го класу (підпис)

ПРОТОКОЛ про оголошення обвинуваченому про закінчення слідства і пред'явлення йому та його захисникові матеріалів справи

м. Енськ Дата

Слідчий прокуратури м. Енська, юрист 2-го класу Ільєнко А. Р., розглянувши матеріали кримінальної справи обвинуваченням Васіної О. В. у вчиненні злочинів, пе-дбачених статтями 86і , 172, ч. З ст. 193 КК України, і ви-авши зібрані докази достатніми для складення обвину-ьного висновку і виконавши вимоги ст. 217 КПК Украї-, відповідно до статей 218—221 КПК України оголосив винуваченій Васіній О. В., що слідство в її справі закін­чено і вона має право ознайомитись з усіма матеріалами справи як особисто, так і з допомогою захисника, заявити клопотання про доповнення попереднього слідства та інші, а під час ознайомлення зі справою робити з неї виписки.

Обвинувачена заявила, що зі справою бажає знайоми­тись разом із захисником — адвокатом Фельдманом А. М. Захисник Фельдман А. М. пред'явив ордер юридичної кон­сультації від 15 лютого 199_ р. на право участі в криміналь­ній справі Васіної О. В. і був допущений для ознайомлення зі справою.

Обвинуваченії! Васіній О. В. та її захисникові Фельдма-ну А. М. пред'явлено всі матеріали попереднього слідства в двох томах, підшиті й пронумеровані. У першому томі міс­титься 350 сторіїкж, у другому — 270.

Обвинувачена Васіна О. В. та її захисник Фельд­ман А. М. знайомилися з матеріалами справи в службовому кабінеті слідчого 15 лютого 199_ р. з 11 до 18 години з пе­рервою з 13 до 14 години, а також 16 лютого 199_ р. з 12 до 18 години ЗО хвилин. Обвинувачена і захисник робили для себе відповідні виписки з матеріалш справи.

Після ознайомлення з матеріалами попереднього слід­ства від обвинуваченої Васшої О. В. ніяких клопотань, заяв не надійшло. Захисник Фельдман А. М. попросив приєдна­ти до справи характеристику на Васіну О. В. за місцем її проживання, видану 13 лютого 199_ р. житлово-експлуата­ційною дільницею № 11, а також заявив клопотання про закриття криміїїальної справи в частині обвинувачення Ва­сіної О. В. за ст. 172 КК України, оскільки, на його думку, дії обвинуваченої по підробленню документш охоплюють­ся диспозицією ст. 86і КК України, за якою Васіна О. В. притягується до відповідальності.

Протокол прочитано слідчим уголос. Ніяких заува­жень, заяв від обвинуваченої та її захисника не надшшло. Все записано вірно.

Обвинувачена(підпис)

Слідчийпрокуратурим.Енська,

юрист2-гокласу(підпис)

Захисник(підпис)

-цілі

ПОСТАНОВА про часткове задоволення клопотання захисника1

р,:л . ;/%н«ншанйг! . ' .•с-і:-Мє:.-, -Ся

м.ЕнськДата

Слідчий прокуратури м. Енська, юрист 2-го класу :нко А. Р., розглянувши клопотання захисника Фельд-а А. М., заявлене після ознайомлення з матеріалами «мінальної справи за обвинуваченням Васіної О. В. у кненні злочинів, передбачених статтями 86і , 172 і ч. З 193 КК України,

встановив: захисник Фельдман А. М., ознайомившись відповідно ст. 218 КПК України з матеріалами кримінальної справи обвинуваченням Васіної О. В., заявив усне клопотання, есене до протоколу пред'явлення матеріалів справи для найомлення, про необхідність закрити кримінальну іраву в частині обвинувачення Васіної О. В. у вчиненні садового підлогу, передбаченого ст. 172 КК України, ос-ьки, на його думку, підроблення обвинуваченою доку-нтів охоплюється диспозицією ст. 86і КК України. За-існик, крім того, попросив приєднати до справи харак-ристику на Васіну О. В. з місця проживання, видану З лютого 199_ р. ЖЕД №11.

Зазначена характеристика може мати значення в спра-тому клопотання в цій частині слід задовольнити. Клопотання про закриття справи в частині обвинува-іення Васіної О. В. у вчиненні службового підлогу, перед­баченого ст. 172 КК України, є необгрунтованим і не може Бути задоволене з таких підстав. Васіна О. В., будучи служ­бовою особою, неодноразово підробляла з корисливих мо­тивів офіційні документи — заяви до районного відділення Ощадбанку на одержання нової чекової книжки, квитан­цію на одержання профспілкових марок. В цих документах Васіна О. В. підробляла підписи, вносила до них завідомо Неправдиві відомості, а потім незаконно одержувала за ни­ми з районного відділення Ощадбанку гроші, які здебіль­шого привласнювала, чим заподіяла профспілковій органі­зації матеріальних збитків в особливо великих розмірах.

го

'Данийдокументвиробленопрактикою.В ч.Зст.221КПК України івориться лишепро постановупро відмовувзадоволенніклопотання.

Ці дії правильно кваліфіковані за сукупністю вчинених злочинів, передбачених статтями 172 і 86 КК України, ос­кільки тут мають місце два самостійні злочини, кожен з яких передбачений в законі. Підроблення документів не передбачається ст. 86 і КК України як конструктивна озна­ка розкрадання в особливо великих розмірах. Дії по під­робленню документів утворюють окремий злочин.

На підставі викладеного, керуючись статтями 130, 221 КПК України,

постановив:

1. Заявлене в даній справі захисником Фельдма-
ном А. М. клопотання частково задовольнити. Приєднати
до справи характеристику Васіної О. В., видану 13 лютого
199_ р. ЖЕД № 11 м. Енська.

2. В частині закриття справи за обвинуваченням Васі-
ної О. В. у вчиненні злочину, передбаченого ст. 172 КК Ук-
раїни, в задоволенні клопотання відмовити як у заявлено-
му без достатніх підстав.

Дану постанову можна оскаржити прокуророві м. Енська.

Слідчий прокуратури м. Енська,

юрист 2-го класу (підпис)


Слідчому прокуратури м. Енська, юристу 2-го класу Ільєнку А. Р.

ВКАЗІВКИ

у справі Васіної О. В., яка обвинувачується у вчиненні злочинів, передбачених статтями 86і , 172, ч. З ст. 193 КК України

м. Енськ Дата

З метою забезпечення законності, повноти і всебічнос­ті дослідження обставин справи, а також усунення тягани­ни, допущеної при її розслідуванні, відповідно до п. З


'. 227 КПК України Вам необхідно терміново виконати кі дії:

1. Закрити справу в частині обвинувачення Васі-
О. В. у вчиненні злочину, передбаченого ст. 172 КК
аїни, оскільки дії обвинуваченої, що полягали у вчи-

нні посадового підлогу з метою розкрадання колектив­но майна в особливо великих розмірах, охоплюються ладом злочину, передбаченого ст. 86і КК України.

2. У зв'язку з тим, що Васіна О. В. при пред'явленні їй
івинувачення (дата) була допитана надзвичайно поверхо-
, особливо щодо матеріалів судово-бухгалтерської, судо-
-психіатричної, медико-біологічної, автотехнічної екс-
пиз та документальної ревізії, проведених у даній спра-
обвинувачену необхідно допитати повторно і більш
ально з'ясувати всі обставини справи, звернувши особ-
»у увагу на ставлення обвинуваченої до матеріалів екс-
•тиз та документальної ревізії.

3. Вилучити зі справи всі письмові доручення, окремі іручення, вказівки слідчого органам дізнання та відповіді і них, що не є доказами в справі.

4. Звертаю Вашу увагу на допущену в справі тяганину, справі загалом понад 20 днів не проводились ніякі слідчі шші процесуальні дії.

Пропоную Вам більш активно вести розслідування у іраві Васіної О. В., яка знаходиться на контролі в облас-й прокуратурі, і закінчити проведення попереднього ства із складанням обвинувального висновку не пізні-|ше як (дата).

Прокурорм.Енська,

радник юстиції (підпис)

Прокурору Енської області, державному раднику юстиції 3-го класу Зеленковському С. П. копія:

прокурору м. Енська, раднику юстиції Петрушку С. А. (до відома)

ЗАПЕРЕЧЕННЯ щодо вказівок прокурора

м. Енськ Дата

У моєму провадженні знаходиться кримінальна справа за обвинуваченням Васіної О. В. у вчиненні злочинів, пе­редбачених статтями 86і , 172, ч. З ст. 193 КК України.

У даній справі прокурор м. Енська, радник юстиції Петрушко С. А. (дата) дав мені вказівки, зокрема щодо об­сягу обвинувачення та закриття справи в його частині.

Із вказівками прокурора я не згоден і, керуючись части­нами 1, 2 ст. 114 КПК України, надаю Вам справу з пи­сьмовими вказівками прокурора міста, які вважаю неза­конними і необгрунтованими як такі, що не узгоджуються з обставинами справи.

1. Вказівку прокурора щодо закриття справи в частині
вчинення Васіною О. В. злочину, передбаченого ст. 172 КК
України з тієї підстави, що начебто посадовий підлог охоп-
люється диспозицією ст. 86 і КК України, вважаю незакон-
ною і такою, яка суперечить практиці, що склалася (див.
аналогічну кримінальну справу за обвинуваченням Шихо-
вої А. Л., у якій Верховний Суд України вирок Енського
обласного суду (дата) залишив без змін).

Посадовий підлог є самостійним злочином, передбаче­ним ст. 172 КК України. Розкрадання майна шляхом зло­вживання посадовим становищем, пов'язане із вчиненням посадового підлогу, має кваліфікуватися за сукупністю зло­чинів (див. Науково-практичний коментар Кримінального кодексу України. — Київ, 1994. — С. 256), що і було мною зроблено.

2. Я не бачу ніякого сенсу повторно допитувати обви-
нувачену Васіну О. В. щодо матеріалів проведених у справі
експертиз та документальної ревізії. Вона була ознайомле-
на з цими матеріалами і неодноразово висловлювала своє
ставлення до них (т. 1, а. с. 227). А при остаточному
пред'явленні Васіній О. В. обвинувачення вона відмови-
лась давати детальні пояснення з матеріалів експертиз і ре­візії, пославшись на те, що вона неодноразово робила це раніїпе (т. 2, а. с. 229).

3. Мені запропоновано вилучити із справи всі письмові доручення, вказівки органам дізнання та відповіді на них на тій підставі, що вони не є доказами в справі. Така вказівка су­перечить вимогам ст. 22 КПК України про всебічність, пов­ноту і об'єктивність дослідження обставин справи.

Доручення, вказівки органам дізнання (як мої, так і про­курора) та відповіді на них мають залишитись у справі з тим, щоб було видно, які версії і наскільки повно були перевірені, аби суд чи учасники процесу до них не повертались.

4. Зауваження прокурора про допущену тяганину в справі і припис закінчити проведення слідства до (дата) є необ'єктивними. Твердження про те, що в справі більш як 20 днів не проводились ніякі дії, не відповідає насправді виконати роботі, облік якої тільки за датами процесуаль­них актш уявляється примітивним і суто формальним.

Мною проведено велику роботу по аналізу протоколи* допитів, організації проведення документальної ревізії, су­дово-біологічної,, автотехнічної експертиз та по оцінці їх матеріалів. Потрібно було планувати розслідування злочи-нів і проведення окремих слідчих дій, займатися розшуком необхідних документів, свідкш, складати варіанти різного роду постанов, редагувати їх, друкувати тощо. Уся ця робо­та слідчого прокурором міста, по суті, проігнорована.

Виконати вказівку прокурора про закінчення поперед­нього слідства зі складанням обвинувального висновку за ять днів не реально. Потрібно систематизувати і всебічно проаналізувати матеріали двотомної кримінальної справи, ознайомити з нею обвинувачену, потерпілу, цивільного позивача, вирішити їх клопотання, скласти і надрукувати обвинувальний висновок тощо. Треба також брати до [ уваги, що на сьогодні в моєму провадженні знаходиться ще десяток складних кримінальних справ.

Враховуючи викладене, прошу скасувати вказівки про­курора м. Енська у справі Васіної О. В., що були дані мені (дата).

Додаток:

кримінальна справа у 2-х томах,
т - 1 —----------- арк., т . 2 -______ ' арК .

Слідчий прокуратури м. Енська,

юрист 2-го класу підпис;

"Затверджую" Прокурор м. Енська ст. радник юстиції (дата) (щдпис)

ш хшгвн ішаотща ет вина- :« надійна- ,юшяч«од ОБВИНУВАЛЬНИЙ ВИСНОВОК у кримінальній справі Васіної Ольги Володимирівни, обвинувачуваної у вчиненні злочинів, передбачених статтями 86і , 172 і ч. З ст. 193 КК України

,мнт Є ІаВОДЗ у ЛЗЮЕКШНйВС«ПОШМ ХЕІІ-Ш Щ&упщ./т \щ<ут{Я

1 січня 199_ р. до прокуратури м. Енська надійшла зая­ва від гр. Міркіна А П., який працює головою профкому Енського міськторгу, про те, що в касі профкому виявлена велика нестача грошей і що в цьому винна скарбник Ва­сіна О. В.

Попереднім слідством у даній справі встановлено, що згідно з практикою, яка склалася в торзі, профспілкові внески утримувались касиром при видачі зарплати членам профспілки. Потім їх одержувала з каси за видатковими касовими чеками Васіна О. В. Профком також мав свій особовий рахунок № 119 в Залізничному районному відді­ленні Ощадбанку м. Енська, звідки Васіна О. В. отримува­ла грошові суми за чеками.

Васіна О. В. працювала бухгалтером Енського міськ­торгу і одночасно була скарбником профкому цього торгу. Будучи посадовою особою, вона систематично (з жовтня 199_ р. по січень 199 р.) зловживала своїм посадовим ста­новищем, із корисливих мотивів складала фальшиві фінан­сові документи та підроблювала їх, вносячи до офіційної документації завідомо неправдиві відомості.

Васіна О. В. фальсифікувала документи з метою роз­крадання грошових коштів шляхом неоприбуткування чи недоприбуткування одержуваних сум, які належали проф­спілковій організації за місцем роботи, а також за допомо­гою підроблених документів приховувала нестачі грошей.

Із каси Енського міськторгу Васіна О. В. одержала і, не оприбуткувавши, привласнила:

20 червня 199_ р. — (сума) (видатковий касовий чек №434);

21 жовтня 199_ р. — (сума) (видатковий касовий чек № 620);

12 вересня 199_ р. — (сума) (видатковий касовий чек № 239);

13 жовтня 199_ р. — (сума) (видатковий касовий чек
№286);

ЗО листопада 199_ р. — (сума) (видатковий касовий чек №344);

6 квітня 199_ р. — (сума) (видатковий касовий чек № 71);

14 червня 199_ р. — (сума) (видатковий касовий чек
№ 160);

З січня 199_ р. — (сума) (видатковий касовий чек № 506). Із них Васіна О. В. оприбуткувала по касі (сума), а (сума) витратила на свої потреби.

З метою приховати викрадення (сума) Васіна О. В. під­робила квитанцію про одержання із Залізничного район­ного відділення Ощадбанку м. Енська профспілкових ма­рок, виправивши суму 1109 на 1308.

Крім того, Васіна О. В. систематично привласнювала великі суми профспілкових грошових коштів, котрі одер­жувала в Залізничному районному відділенні Ощадбанку м. Енська з поточного рахунку № 119 профкому міськтор­гу. Маючи чекову книжку з невикористаними чеками, вона 2 вересня 199_ р. склала за відомо неправдиву заяву до на­званого відділення Ощадбанку на одержання нової книж­ки, в якій підробила підпис голови профкому Міркіна А. П. За підробленою заявою Васіна О. В. одержала в район­ному відділенні Ощадбанку чекову книжку з номерами че­ків від 74651 до 74675. Чеки використовувала для розкра­дання грошей. Зокрема, одержала і привласнила: З вересня 199_ р. за чеком № 74652 — (сума); 25 вересня 199_ р. за чеком № 74653 — (сума) (одержа­ла нібито для купівлі спортивного інвентарю, але (сума) з них привласнила);

13 листопада 199_ р. за чеком № 74654 — (сума). Всього Васіна О. В. викрала (сума), заподіявши проф­спілковій організації Енського міськторгу матеріальних збитків в особливо великих розмірах. Викрадені гроші Ва­сіна О. В. витрачала на свої особисті потреби: їздила відпо­чивати на курорти Криму, купляла меблі, одяг та інші цін­ності, оплачувала вартість кооперативної квартири, а та­кож навчання дочки в музичній школі.

Крім того, Васіна О. В. 25 грудня 199_ р. зайшла до сво­єї сусідки Зюзіної Галини Тихонівни, 193_ р. народження, яка працює економістом планового відділу Енського мета­лургійного заводу, і, скориставшись тим, що в квартирі бу­ла лише малолітня дочка Зюзіної Г. Т., викрала з її письмо­вого столу важливий документ — диплом Р № 924912 про закінчення в 195_р. Саратовського економічного інституту з метою переробити його на своє ім'я.

Васіній О. В. було пред'явлено обвинувачення в роз­краданні колективного майна в особливо великих розмі­рах, у здійсненні посадового підлогу та у викраденні важ­ливого особистого документа.

Допитана як обвинувачувана у вчиненні вказаних зло­чинів, Васіна О. В. вину свою визнала повністю і дала такі показання. Маючи невелику зарплату (сума) і потребу у санаторно-курортному лікуванні, вона спочатку брала гро­ші начебто в борг. Згодом не стала повертати їх в касу. В 199_ р. привласнила (сума) і (сума), в 199_ р. витратила на свої потреби (сума), потім тричі по (сума). Влітку 199_ р., одержавши в касі (сума), привласнила з них (сума), а на початку 199_ р. недооприбуткувала (сума). Також отриму­вала великі суми грошей із Залізничного районного відді­лення Ощадбанку м. Енська і привласнювала їх. Так, восе­ни одержала спочатку (сума), а потім (сума) та (сума) і більшу їх частину привласнила.

Васіна О. В. зізналася, що витратила на себе (сума) профспілкових грошей. Нестачі вдавалося приховувати, оскільки ревізії проводили рідко і не дуже детально, а та­кож за допомогою неврахованої чекової книжки і підроб­лення документів.

Підсудна також підтвердила, що дійсно викрала з пи­сьмового столу своєї сусідки Зюзіної Г. Т. диплом про за­кінчення економічного інституту і хотіла переробити його на своє ім'я з тим, щоб працювати на більш високій посаді. У своїх вчинках Васіна О. В. розкаюється (т. 1, а. с. 24—27).

Особисті зізнання Васіної О. В. у вчиненні злочинів і пред'явлене обвинувачення підтверджуються зібраними в даній справі доказами: матеріалами документальної ревізії і судово-бухгалтерської експертизи, які підтверджують, що Васіна О. В. допустила нестачу грошей на (сума) (т. 1, а. с. 11—20); речовими доказами — підробленою заявою про одержання чекової книжки, квитанцією про одержан­ня профспілкових марок, підроблення якої підтверджуєть­ся почеркознавчою експертизою (т. 1, а. с. 22—29); вилуче­ними при обшукові на квартирі Васіної О. В. чернетками, в яких вона вела облік викрадених грошей та їх витрат; гро­шима, добутими злочинним шляхом, у сумі (якій), також вилученими при обшукові (т. 1, а. с. 9—10); викраденим дипломом про закінчення інституту (т. 1, а. с. 15), визна­ним речовим доказом; протоколом пред'явлення для впіз­нання друкарської машинки, на якій Васіна О. В. друкува­ла завідомо неправдиву заяву на одержання чекової книж­ки (т. 1, а. с. 17); описом майна Васіної О. В., придбаного на викрадені гроші (т. 1, а. с. 57).

Вина Васіної О. В. підтверджується також показаннями свідка Міркіна А. П., який пояснив, що на заяві про одер­жання чекової книжки підпис не його, а підроблений (т. 1, а. с. 44—45). Контролер районного відділення Ощадбанку Потихонько А. М. і касир цього відділення Воронь­ко О. П., допитані як свідки у справі, показали, що обви­нувачена одержувала у них чекові книжки, а за чеками — гроші (т. 2, а. с. 50—53).

Свідок Зубова О. В. пояснила, що під час непланової ревізії у Васіної вона спочатку виявила в касі нестачу в сумі (якій), але, як пізніше з'ясувалось, частину грошей Васіна просто не встигла оприбуткувати, оскільки сейф був опеча­таний ревізором (т. 1, а. с. 60—65).

Вдовенко М. С, допитана як свідок, підтвердила, що двічі відпочивала з обвинуваченою в Ялті. Васіна О. В. завжди модно одягалась, харчувалась переважно в ресто­ранах, відвідувала культурно-розважальні заходи (т. 1, а. с. 100).

Свідок Юрченко І. С. показав, що жив з Васіною О. В. як з дружиною, іноді приводив до неї своїх друзів і вони разом з нею вживали спиртні напої (т. 1, а. с. 106). Пока­зання Юрченка І. С. підтвердив свідок Акапян Г. Ф. (т. 1, а. с. 152-153).

Із показань потерпілої Зюзіної Г. Т. з'ясувалось, що у неї з квартири пропав її диплом про закінчення інституту. Взяла його Васіна О. В., яка заходила в квартиру і знала, де лежать документи (т. 1, а. с. 130—131). Дочка потерпілої, свідок Зюзіна О. Ф., підтвердила, що в день, коли пропав диплом, в кімнаті була Васіна О. В. і дзвонила по телефону (т. 1,а. с. 140).

Вина Васіної підтверджується також іншими докумен­тами, які є в справі: протоколом явки Васіної О. В. з по­винною (т. 1, а. с. 4), протоколом про проведення виїмки


підробленої заяви про одержання неврахованої чекової книжки (т. 1, а. с. 25) та іншими1 .

Обставинами, які пом'якшують відповідальність, є: яв­ка Васіної О. В. з повинною і наявність у неї на утриманні малолітньої дочки. Обставин, обтяжуючих відповідальність обвинуваченої Васіної О. В., не вбачається.

Вчинення Васіною О. В. розкрадання грошей стало можливим тому, що ревізії в касі проводились нерегуляр­но, поверхово, прашвники районного відділення Ощад­банку м. Енська грубо порушували правила видачі чекових книжок — робили це без доручень і за наявності невико­ристаних чеків. Крім того, виплати грошових сум здійсню­вали без належного оформлення чеків, підписи на доку­ментах із зразками не звіряли (т. 2, а. с. 250—253, 350).

Особу обвинуваченої встановлено за паспортом громадянина України, виданим на ім'я Васіної О. В. (т. І, а. с. 18). Васіна О. В., вчинюючи злочини, усвідомлювала свої дії і керувала ними. Це підтверджується висновком експертів-психіатрів (т. 1, а. с. 80).

На основі викладеного, Васіна Ольга Володимирівна,

195р. народження, уродженка с. Лебеді Липівського ра-
йону енської області, громадянка України, росіянка, освіта
середня спеціальна, закінчила торговельне училище в

196р., одружена, з чоловіком не живе, має на утриманні
дочку — ученицю 3 класу, до арешту працювала бухгалте-
ром Енського міськторгу і одночасно була скарбником
профкому цього торгу, проживає в м. Енську, по вул. Ши-
рокій, буд. 99, кв. 51, раніше не судима, обвинувачується в
тому, що вона:

1. Працюючи бухгалтером Енського міськторгу і будучи одночасно скарбником профкому названого торгу, в період з жовтня 199_ р. по січень 199_ р., зловживаючи посадовим становищем, використовуючи підроблені документи, си­стематично не оприбутковувала і недооприбутковувала по касі профкому грошові кошти у вигляді профспілкових внесків, які утримувалися з працівників при видачі їм зар­плати.

* Документ е лримірним, тому тут не наводяться всі докази, зібрані у справі та їх аналіз.

Із каси міськторгу Васіна О. В. одержала і, не оприбут­кувавши, привласнила:

20 червня 199_ р. — (сума) (видатковий касовий чек
№434);

21 жовтня 199 р. — (сума) (видатковий касовий чек
| № 620);

12 вересня 199_ р. — (сума) (видатковий касовий чек
!*» 239);

13 жовтня 199_ р. — (сума) (видатковий касовий чек
1* 286);

30 листопада 199_ р. — (сума) (видатковий касовий чек №344);

6 квітня 199_ р. — (сума) (видатковий касовий чек №71);

14 червня 199_ р. — (сума) (видатковий касовий чек
№ 160);

З січня 199_ р. — (сума) (видатковий касовий чек |№ 506).

Із них Васіна О. В. оприбуткувала по касі (сума), а (су-іа) витратила на свої потреби.

З метою приховання крадіжки (сума) Васіна підробила квитанцію про одержання нею в Залізничному районному відділенні Ощадбанку м. Енська профспілкових марок, ви-I правивши суму 1109 крб. на 1308 крб.

Васіна О. В. також систематично привласнювала великі І суми грошей, які одержувала в названому відділенні Ощад-І'банку з поточного рахунку № 119 профкому міськторгу. І Маючи чекову книжку з невикористаними чеками, Васі-| на О. В. 2 вересня 199_ р. склала завідомо неправдиву заяву [до названого відділення Ощадбанку про одержання нової [чекової книжки, підробивши при цьому підпис голови [ профкому Міркіна А. П. За цією підробленою заявою Васі-[ на О. В. одержала нову чекову книжку з номерами чеків від [ 74651 до 74675. Чеки використовувала для розкрадання ! грошей, зокрема одержала і привласнила: і 3 вересня 199_ р. за чеком 74652 — (сума);

25 вересня 199_ р. за чеком 74653 — (сума) (одержала І нібито для купівлі спортивного інвентарю, але (сума) з них ; привласнила;

13 листопада 199 р. за чеком 74654 — (сума). Всього ' Васіна О. В. викрала для своїх потреб (сума), заподіявши профспілковій організації Енського міськторгу матеріаль­них збитків в особливо великих розмірах, тобто вчинила злочин, передбачений ст. 86і КК України.

2. Будучи посадовою особою, з жовтня 199_ р. по січень 199_ р. неодноразово з корисливих мотивів, з метою роз­крадання коштів і приховання цього злочину займалась підробленням офіційних фінансових документів, вносила до них завідомо неправдиві відомості. Так, Васіна О. В. склала неправдиву заяву до Залізничного районного відді­лення Ощадбанку м. Енська для одержання чекової книж­ки, підробила підпис голови профкому Енського міськтор­гу Міркіна А. П., а також квитанцію про одержання з відді­лення Ощадбанку профспілкових марок, виправивши суму 1109 крб. на 1308 крб. Вона одержала гроші за незаконно отриманою чековою книжкою, чим вчинила посадовий підлог, тобто злочин, передбачений ст. 172 КК України.

3. 25 грудня 199_ р. Васіна О. В. викрала з квартири своєї сусідки Зюзіної Галини Тихонівни важливий особи­стий документ — диплом Р № 924918 про закінчення в 195_ р. Саратовського економічного інституту і мала намір переробити його на своє ім'я, тобто вчинила злочин, пе­редбачений ч. З ст. 193 КК України.

Обвинувальний висновок складено в м. Енську ^лю­того 199_ р. з додержанням вимог ст. 223 КПК України.

Слідчий прокуратури м. Енська,

юрист 2-го класу (підпис)

Відповідно до статей 224, 254 КПК України до обвину­вального висновку додаються:

1. Список осіб, які підлягають виклику до суду повіст-

^Обвинувачена:

Васіна Ольга Володимирівна, яка тримається в слідчо­му ізоляторі № 1 УВС м. Енська (т. 1, а. с. 24—27).

Свідки:

Міркін Анатолій Петрович, проживає в м. Енську, по вул. Чернишевського, буд. 5, кв. З (т. 1, а. с. 50—51);

Воронько Ольга Петрівна, проживає в м. Енську, по вул. Окружній, буд. 82, кв. 5 (т. 1, а. с. 60—61);

Зубова Ольга Володимирівна, проживає в м. Енську, по вул. Зеленій, буд. 44, кв. 1 (т. 1, а. с. 61—62);

Вдовенко Марія Степанівна, проживає в м. Енську, по вул. Береговій, буд. З, кв. 7 (т. 1, а. с. 100);

Юрченко Іван Семенович, проживає в м. Енську, по вул. Зеленій, буд. 5, кв. 32 (т. 1, а. с. 106);

.ШНйфїЧ лЛ об .тз ЙННЗР6С*В9<|зп <нїїі-оііЈ

Зюзіна Олена Федорівна, проживає в м. Енську, по вул. Широкій, буд. 99, кв. 50 (т. 1, а. с. 140). Експерт-бухгалтер:

Карапузов Іван Макаровим, проживає в м. Енську, по «ул. Лівобережній, буд. 37, кв. 40 (т. 1, а. с. 15—20).

2. Список осіб, які відповідно до ст. 254 КПК України,
мають бути повідомлені про день розгляду справи в суді:

— прокурор м. Енська Перушко Сергій Аврамович;

— громадський обвинувач від колективу Енського міськторгу Якушко Петро Сидорович (т. 2, а. с. 240);

— захисник обвинуваченої — адвокат Енської міської юридичної консультації Фельдман Арон Мойсейович (т. 2, а. с. 260);

— потерпіла Зюзіна Галина Тихонівна, проживає в м. Енську, по вул. Широкій, буд. 99, кв. 50 (т. 1, а. с. 130— 131);

— представник цивільного позивача — в. о. голови профкому Енського міськторгу Петрова Ніна Іванівна

3. Довідки:

кримінальну справу порушено 3 січня 199_ р., об'єдна­но з іншою справою 17 січня 199_ р. (т. 1, а. с. 9).

Васіну О. В. взято під варту 15 січня 199_ р. з триман­ням у слідчому ізоляторі № 1 (т. 1, а. с. 35).

Обвинувачення Васіній О. В. пред'явлено 17 січня 199_р. (т. 1, а. с. 19).

Провадження у справі зупинено 22 січня 199_ р. і від­новлено 20 лютого 199_ р. (т. 1, а. с. 82—83).

Строки слідства і тримання під вартою продовжено до 1 березня 199_р. (т. 1, а. с. 13).

Попереднє слідство у справі закінчено 15 лютого
199___ р. (т. 2, а. с. 267).

Речові докази: заява про одержання чекової книжки, квитанція про одержання профмарок, чернетки, диплом про закінчення інституту, — знаходяться в даній справі (т. 1, а. с. 9, 10, 15, 22, 23); друкарська машинка — в проку­ратурі м. Енська; вилучені гроші в сумі (яка) здано в касу профкому Енського міськторгу (т. 1, а. с. 8).

У справі заявлено цивільний позов на суму (яку) (т. 1, а. с. 17).

Накладено арешт на майно, яке знаходиться на складі Енського міськторгу, на загальну суму (яку), а також на гроші (сума) (т. 1, а. с. 13, 21).

Судові витрати в справі у зв'язку з проведенням судово-бухгалтерської експертизи становлять (сума) (т. 1, а. с. 66).

4. Вжито заходів щодо усунення умов, які сприяли вчи­ненню злочинів:

— внесено подання об'єднаному профкому Енського міськторгу і міському управлінню Ощадбанку м. Енська, проведено збори колективу працівників Енського міськ­торгу, прочитано лекцію для працівників Ощадбанку м. Енська (т. 2, а. с. 251—254)'.

Відповідно до вимог ст. 225 КПК України дана справа з обвинувальним висновком направляється прокуророві м. Енська.

Слідчий прокуратури м. Енська,

юрист 2-го класу(підпис)

«нін ЮЮГггчШ-ІГ

г *"Діаі -о їйигізон—ммііуЈ !в6(}пз ^ ШіНЗЖДБаООД 1.

* Ці заходи в обвинувальному висновкові повинні бути зазначені згід­но з відомчими актами.

ли .з,Јл .т).ят**вх&.

Глава 2

КРИМІНАЛЬНО-ПРОЦЕСУАЛЬНІ АКТИ ЯКІ СКЛАДАЮТЬСЯ В СУДОВИХ СТАДІЯХ

• і .

1. ВІДДАННЯ ОБВИНУВАЧЕНОГО ДО СУДУ. СУДОВИЙ РОЗГЛЯД

здати ■ а'Х-^У^гіїіі^М»й-УлН^*^1§*ї' 'НКР^О йНКнїііЧЗйі/і^й &>ї'тїП> ОЯЈ

Енському міському суду Обвинуваченої Васіної Ольги Во­лодимирівни за статтями 86 , 172 і ч. З ст. 193 КК України

КЛОПОТАННЯ про колегіальний розгляд кримінальної справи

Мене, Васіну О. В. звинувачують у тому, що я, пра­цюючи бухгалтером Енського міськторгу і будучи скарбни­ком профкому цього торгу, підробляла документи і зло­вживаючи своїм службовим становищем розкрала проф­спілкових коштів в особливо великих розмірах (сума), та викрала у своєї сусідки диплом про закінчення нею еконо­мічного інституту.

Слідство з моєї справи закінчено і для розгляду направ­лено в Енський міськсуд.

Враховуючи, що за злочини, в яких мене звинувачено, передбачена можливість призначення покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 15 років, у відповідності до і ст. 17 КПК України заявляю клопотання про те, щоб мою справу по першій інстанції розглядав суд колегіально у складі трьох осіб.

Такий розгляд справ вважаю буде найбільш демокра­тичним, об'єктивним і справедливим.

Обвинувачена (підпис)

дата

ПОСТАНОВА
про віддання обвинуваченого до суду
м. Енськ Дата

Суддя Енського міського суду Конін І. В., який діє від імені суду, розглянувши справу за обвинуваченням Васіної

Ольги Володимирівни у вчиненні злочинів, передбачених статтями 86і , 172 і ч. З ст. 193 КК України, встановив:

справа, яка надійшла на розгляд, підсудна Енському міському суду.

У даний час підстав для закриття або зупинення справи немає. Для розгляду справи в судовому засіданні є необхід­ні докази. Не притягнутих до відповідальності осіб, щодо яких були б зібрані докази, які викривали б їх у вчиненні злочинів, немає. Діяння обвинуваченої Васіної О. В. квалі­фіковані органами розслідування за статтями 86і , 172 і ч. З ст. 193 КК України.

Правильність кваліфікації діянь обвинуваченої за стат­тями 86і , 172 і ч. З ст. 193 КК України, а також обраний щодо неї запобіжний захід — тримання під вартою ні обви­нувачена, ні захисник не заперечують.

Обвинувальний висновок складено відповідно до ви­мог КПК України. Під час попереднього слідства було вжито заходи до усунення причин і умов, які сприяли вчи­ненню злочинів, а також до забезпечення відшкодування збитків і конфіскації майна.

Справу було порушено за наявності до того підстав. Попереднє слідство проводилось на підставі вимог КПК України.

Клопотання обвинуваченої щодо розгляду її справи ко­легіально заслуговує на увагу.

1 Вважаємо,щозметоюдодержаннявимогзакону(ч.1ст.242КПК) пронедопустимістьвирішеннянапередпитанняпровинність,ухвалапро відданнядосудунеповиннамістититвердженьпроте,щовсправінемає підставдляїїзакриття,щовсіособи,притягаєшдовідповідальності,ви­критіувчиненнізлочинівзібранимиусправідоказами,щокваліфікація діяньобвинуваченогозастаттямиКримінальногокодексуіобранийщодо ньогозапобіжнийзахід,єправильними.Особливонеможнадопускати такихвисновківустадіївідданняобвинуваченогодосуду,колинапопе­редньомуслідствівінневизнаєсебевинним,вимагаєзакритищодонього справузареабілітуючимипідставамиізвільнитиз-підварти.Впротилеж­номувипадкурішенняпровідданняобвинуваченогодосудуматимеви­глядупередженого,зобвинувальнимухилом.Узв'язкузвикладеним, вважаємо,щопп.2,4,5,7ст.242КПКповинніповністюузгоджуватисяз ч. 1ст.245КПК.

Враховуючи викладене і беручи до уваги, що в даній справі є достатньо підстав для її розгляду в судовому засіданні, не вирішуючи наперед питання про винність1 , керуючись статтями 237, 244, 245, 256 КПК України, суддя вирішив:

віддати Васіну Ольгу Володимирівну до суду як обвину­вачену за статтями 86і 172 і ч. З ст. 193 КК України.

Запобіжний захід щодо Васіної О. В. залишити попе-| редній — тримання під вартою в слідчому ізоляторі № 1 УВС м. Енська.

Справу розглянути у відкритому судовому засіданні ко-і легіально у складі трьох судців за участю прокурора, гро­мадського обвинувача Якушка П. С, обраного трудовим колективом Енського міськторгу, і захисника—адвоката Енської міської юридичної консультації Фельдмана А. М., запрошеного обвинуваченою.

В судове засідання викликати підсудну Васіну О. В., експерта-бухгалтера Карапузова І. М. і всіх свідків, за­значених у додатку до обвинувального висновку (т. 2, а. с. 299).

Про день слухання справи повідомити прокурора м. Енська Перушка С. А., громадського обвинувача Якуш­ка П. С. (т. 2, а. с. 240), захисника підсудної Фельдма­на А. М. (т. 2, а. с. 260), потерпілу Зюзіну Г. Т. (т. 1, а. с. 130), представника цивільного позивача Петрову Н. І. (т. 1, а. с. 15).

Слухання справи розпочати 9 березня 199_ р. о 10 годи-
ні в залі судового засідання № 1 Енського міського суду.
Суддя, який діє від імені суду(підпис)

УХВАЛА

про відкладення розгляду справи

м. Енськ Дата

Енський міський суд в складі головуючого Коніна І. В., судців Шомка С. П. і Петриченка А. Я., при секретареві Вдовенко Р. С, за участю підсудної Васіної О. В., захисни­ка Фельдмана А. М., громадського обвинувача Якуш­ка П. С, потерпілої Зюзіної Г. Т., представника цивільного позивача — в. о. голови профкому Петрової Н.І., розгля­нувши в підготовчій частині судового засідання справу за обвинуваченням Васіної Ольги Володимирівни у вчиненні злочинів, передбачених статтями 86і , 172 і ч. З ст. 193 КК України,


встановив:

Васіна О. В. обвинувачується в розкраданні коштів на суму (яку), що належали профспілковій організації Енсь­кого міськторгу, кваліфікованому за ст. 86' КК України, в посадовому підлогу, передбаченому ст. 172 КК України, та у викраденні у своєї сусідки Зюзіної Г. Т. диплому про за­кінчення економічного інституту, тобто у вчиненні злочи­ну, передбаченого ч. З ст. 193 КК України.

Враховуючи характер і небезпечність вчинених Васі-ною О. В. злочинів, суддя постановою від 28 лютого 199_ р. про віддання Васіної О. В. до суду прийняв рішення про розгляд справи за участю прокурора, який своєчасно був повідомлений про час і місце слухання справи, проте в су­дове засідання не з'явився з невідомих для суду причин.

Заслухавши потерпілу Зюзіну Г. Т., представника ци­вільного позивача Петрову Н. І., громадського обвинувача Якушка П. С, які вважають, що необхідно відкласти роз­гляд справи до явки прокурора, а також думку підсудної Васіної О. В. та її захисника Фельдмана А. М., які заявили клопотання про розгляд справи без участі державного об­винувача, суд вирішив, що розгляд справи доцільно від­класти з тим, щоб розглянути и в судовому засіданні за участю прокурора.

З огляду на викладене і беручи до уваги те, що прокуро­ра, який не з'явився, неможливо замінити іншою особою і що до закриття судового засідання вислухано й вирішено всі клопотання учасників судового розгляду, суд, керую­чись статтями 273, 280, 289 КПК України,

ухвалив:

Через неявку в судове засідання прокурора відкласти судовий розгляд справи за обвинуваченням Васіної О. В. до 10 години 13 березня 199_ р.

Про неявку обвинувача повідомити прокурора м. Енсь­ка з метою забезпечення участі прокурора в другому судо­вому засіданні в кримінальній справі Васіної О. В., яке роз­почнеться в приміщенні Енського міського суду.


Головуючий Судді

(підпис) (підписи)


УХВАЛА про направлення справи для проведення додаткового розслідування

м. Енськ Дата

Енський міський суд в складі головуючого Коніна І. В., судців Шомка С. П. і Петриченка А Я., при секретареві Вдовенко Р. С, за участю підсудної Васіної О. В. та її за­хисника Фельдмана А. М., прокурора Кашина С. Ф , гро­мадського обвинувача Якушка П. С, потерпілої Зюзі­ної Г. Т., представника цивільного позивача Петрової Н. 1., розглянувши у відкритому судовому засіданні кримінальну справу за обвинуваченням Васіної Ольги Володимирівни, 19_ р. народження, уродженки с. Лебеді Липівського райо­ну Енської області, громадянки України, росіянки, освіта середня спеціальна, одруженої, працювала бухгалтером Енського міськторгу і одночасно скарбником профкому цього торгу, яка мешкає в м. Енську, по вул. Широкій, буд. 99, кв. 51, раніше не судимої,

встановив:

Васіна О. В. обвинувачується в тому, що вона, працюю­чи бухгалтером Енського міськторгу і скарбником проф­кому названого торгу, в період з жовтня 199_ р. по січень 199_ р., зловживаючи своїм посадовим становищем, з ви­користанням підроблених документів систематично роз­крадала грошові кошти, які надходили в касу у вигляді профспілкових внесків, а також привласнювала великі су­ми грошей, одержуючи їх у Залізничному відділенні Ощад­банку м. Енська з поточного рахунку профкому міськторгу. Таким чином, Васіна О. В. викрала (вказати суму), заподі­явши профспілковій організації матеріальних збитків в особливо великих розмірах. Ці діяння кваліфіковані як злочин, передбачений ст. 86' КК Украши.

Васіна О. В. обвинувачується також у вчиненні посадо­вого підлогу, передбаченого ст. 172 КК України. Будучи посадовою особою, вона неодноразово з корисливих спо­нукань, з метою розкрадання грошових коштів і прихован­ня цього злочину підроблювала офіційні документи, зокре­ма заяву в Ощадбанк на одержання чекової книжки, кви­танцію на одержання профспілкових марок, свідомо вно­сила в них неправдиві відомості.

Васіна О. В. обвинувачується і в тому, що 25 грудня 199_ р. вона викрала з квартири своєї сусідки Зюзіної Г. Т. диплом про закінчення економічного інституту з метою переробити його на своє ім'я, тобто вчинила злочин, пе­редбачений ч. З ст. 193 КК України.

В ході судового слідства захисник обвинуваченої Фельдман А. М. і підсудна Васіна О. В. заявили клопотан­ня про направлення справи на додаткове розслідування че­рез неповноту попереднього слідства — не з'ясовано обста­вини, які мають істотне значення для справи, не витребу­вано документи, які впливають на правильне її вирішення.

У зв'язку з питаннями, які виникли, суд заслухав думку прокурора Кашина С. Ф., громадського обвинувача Якуш-ка П. С, потерпілої Зюзіної Г. Т., представника цивільного позивача Петрової Н. І., які вважають, що немає необхід­ності направляти справу на додаткове розслідування, а є підстави для продовження її розгляду.

Суд вважає, що за неможливості усунути неповноту по­переднього слідства в судовому засіданні, справу належить повернути на додаткове розслідування, в ході якого мають бути з'ясовані обставини, що мають істотне значення для правильного вирішення справи. Так, у справі немає графі­ка проведення ревізій у касі профкому, а також даних, коли і хто проводив такі ревізії до виявлення нестачі, акти цих ревізій до справи не додано. Необхідно також провести ре­візію на складі спортивного інвентарю за 199_ р., оскільки Васіна О. В. в цьому році одержала (сума) для його при­дбання і з одержаної суми викрала (зазначити суму).

У матеріалах справи є чернетки Васіної О. В., дуже важ­ливі для встановлення істини. Але вони не направлялись на почеркознавчу експертизу. Органи попереднього слід­ства не з'ясували, хто й коли призначив чи обрав Васі-ну О. В. скарбником профкому. Не витребуваний і не дода­ний до справи договір про її матеріальну відповідальність.

Під час додаткового розслідування необхідно також з'ясувати, хто виписував видаткові касові ордери, де Васі­на О. В. взяла підроблену нею квитанцію про одержання профспілкових марок на суму (яку).


Немає повної ясності і в тому, куди витрачала Васі-О. В. викрадені гроші. На допитах вона пояснила, ■ю хворіє і постійно потребує санаторно-курортного ліку-" ня. Але ці показання також належним чином не пере-гно.

Виходячи з викладеного і беручи до уваги, що нез'ясо­вні обставини є істотними для справи і для їх з'ясування обхідно провести значний обсяг слідчих і розшукових ї, які неможливо здійснити безпосередньо в судовому за-анні для усунення зазначеної неповноти попереднього Ьгідства, керуючись статтями 281, 354 КПК України, суд в нарадчій кімнаті

ухвалив:

кримінальну справу за обвинуваченням Васіної Ольги лодимирівни у вчиненні злочинів, передбачених стаття-86і , 172 і ч. З ст. 193 КК України повернути прокуророві . Енська для проведення додаткового розслідування. Запобіжний захід щодо підсудної Васіної О. В. залиши-попередній — тримання під вартою в слідчому ізоляторі 1 УВС м. Енська.

Ухвала оскарженню не підлягає, але на неї може бути есено окреме подання прокурором до судової колегії в имінальних справах Енського облсуду в семиденний ок від дня її винесення.

Головуючий (підпис)

Судці (підписи)

ПРОТОКОЛ судового засідання


Дата

головуючого Коні-

м. Енськ

Енський міський суд у складі . а 1. Ф., судців Дороніної Т. Ю. і Пономарьова С. Н., при "кретареві Антоненко Т. П. почали розгляд у відкритому довому засіданні в залі Енського міського суду кримі-альної справи за обвинуваченням Васіної Ольги Володи-~ рівни у вчиненні злочинів, передбачених статтями 86', 72 і ч. З ст. 193 КК України, про що відповідно до вимог 87 КПК України складено даний протокол.


0-08


161


Головуючий о 10 годині відкриває судове засідання, оголошує, яка справа буде розглядатися, перевіряє явку учасників судового розгляду.

До залу судового засідання під конвоєм доставлено під­судну Васіну О. В.

З'явились: прокурор Кашин С. Ф., захисник обвину­ваченої Фельдман А. М., громадський обвинувач Якуш-ко П. С.,експерт-бухгалтер Карапузов І. М.

Суд перевіряє повноваження громадського обвинувача. У справі є протокол зборів трудового колективу Енського міськторгу про обрання Якушка П. С. громадським обви­нувачем у справі Васіної О. В. Порадившись на місці, суд відповідно до ст. 284 КПК України ухвалив: допустити Якушка П. С. до участі в справі як громадського обвинувача.

Суд на підставі вимог статей 75,196 КПК України вста­новлює відомості про особу експерта, його компетентність, стосунки з обвинуваченою, потерпілою та його відношен­ня до проведення ревізії в справі.

Експерт пред'явив паспорт громадянина України на своє ім'я, диплом про закінчення в 197_ р. економічного факультету Енського торговельно-економічного інституту за спеціальністю "Ревізія і контроль" та пояснив, що має стаж роботи за спеціальністю 16 років, є пенсіонером, з об­винуваченою Васіною О. В. і потерпілою Зюзіною Г. Т. ра­ніше знайомий не був, ревізором у даній справі також не був. Порадившись на місці, суд вирішив: допустити Кара-пузова І. М. до участі у справі як експерта-бухгалтера.

До суду також з'явились: потерпіла Зюзіна Г. Т., пред­ставник цивільного позивача Петрова Н. І., свідки Мір-кін А. П., Потихонько А. М., Воронько О. П., Зубова О. В., Вдовенко М. С, Юрченко І. С. Не з'явилась неповнолітня Зюзіна Олена Федорівна як свідок, оскільки перебуває на лікуванні в лікарні № 2 м. Енська.

Суд встановлює особу підсудної і час, коли їй вручили копію обвинувального висновку.

На запитання головуючого щодо анкетних даних під­судна відповіла:

Васіна Ольга Володимирівна, народилась в с. Лебеді Липівського району Енської області в 195_ р. 2 вересня; проживала в м. Енську, по вул. Широкій, буд. 99, кв. 51; працювала бухгалтером Енського міськторгу і одночасно


скарбником профкому цього торгу; одружена, з чоловіком не живе; має десятирічну дочку, ученицю 3 класу, яка зараз проживає з бабусею; освіта середня спеціальна, закінчила Енське торговельне училище в 196_ р.; раніше не судима; копію обвинувального висновку одержала 5 квітня 199_ р.

Питань з анкетних даних до підсудної Васіної О. В. учасники судового розгляду не мають.

Оголошується склад суду і учасників судового розгляду: головуючий — Конін І. В., судді Дороніна Т. Ю. і Понома-рьов С. Н., прокурор — Кашин С. Ф., громадський обвину­вач — Якушко П. С, захисник — Фельдман А. М., експерт-бухгалтер — Карапузов І. М., секретар — Антоненко Т. П.

Головуючий роз'яснив підсудній та іншим учасникам судового розгляду право відводу і запитував, чи не заявля­ють вони відводи кому-небудь та чи немає самовідводів. Підсудна: відводів не маю.

Прокурор, громадський обвинувач, захисник, потерпі­ла, представник цивільного позивача також заявили, що не мають відводів.

Самовідводів не заявлено.

Головуючий ставить запитання про можливість розгля­ду справи у відсутності свідка Зюзіної О. Ф., яка не з'яви­лась з поважної причини — перебуває в лікарні.

Суд з цього питання вислухав думки підсудної, її захис­ника, потерпілої, представника цивільного позивача — всі вважають можливим розглядати справу без свідка Зюзі­ної О. Ф. Прокурор також пропонує продовжити розгляд справи у відсутності свідка, який не з'явився, і оголосити її показання, дані на попередньому слідстві.

Порадившись на місці, суд вирішив: продовжити розгляд справи у відсутності свідка Зюзіної О. Ф., яка не з'явилась, а її показання оголосити в кінці судового слідства.

Головуючий дає розпорядження про видалення свідків із залу судового засідання. Всі свідки видаляються із залу судового засідання.

Головуючий зачитує текст ст. 263 КПК України і роз'яснює підсудній її права, передбачені цією статтею.

Підсудна: Права мені зрозумілі, ніяких клопотань не маю.

Головуючий роз'яснює Зюзіній Г. Т. права і обов'язки, відповідальність потерпілого, передбачені ст. 267 КПК Ук­раїни, зачитавши її текст.

6*163

Потерпіла: Свої права, обов'язки, відповідальність знаю, клопотань, заяв не маю.

Таким же шляхом головуючий роз'яснює представни­кові цивільного позивача Петровій Н. І. права, передбачені ст. 268 КПК України.

Представник цивільного позивача: Права мені зрозумілі, клопотань не маю.

Головуючий роз'яснює громадському обвинувачу Якушку П. С. права, передбачені ч. 4 ст. 265 КПК України, зачитавши їх.

Громадський обвинувач: права свої знаю, клопотань не маю.

Головуючий роз'яснює експертові Карапузову І. М. права, обов'язки і відповідальність, передбачені ст. 77 КПК України, зачитавши її текст.

Експерт: Зміст ст. 77 КПК України мені зрозумілий, заяв не маю.

Головуючий оголошує про закінчення підготовчих дій і про початок судового слідства.

За дорученням головуючого обвинувальний висновок зачитує суддя Дороніна Т. Ю.

Головуючий роз'яснює підсудній суть обвинувачення і запитує, чи зрозуміла вона його, чи визнає себе винною, а також чи визнає цивільний позов, чи бажає давати пока­зання.

Підсудна: Мені зрозуміло, в чому я обвинувачуюсь, винною себе визнаю, а також визнаю цивільний позов. По­казання даватиму українською мовою.

Головуючий з'ясовує думку учасників судового розгля­ду про те, в якій послідовності належить досліджувати докази.

Прокурор: У зв'язку з тим, що підсудна Васіна О. В. ви­знає свою вину, пропоную судове слідство розпочати з її допиту, а потім допитати потерпілу і свідків у порядку списку, доданого до обвинувального висновку.

Підсудна: Не заперечую.

Захисник: Приєднуюсь до думки моєї підзахисної. Потерпіла: Згодна з думкою прокурора. Представник цивільного позивача поділяє думку про­курора.

Порадившись на місці, суд вирішив: дослідження дока­зів почати з допиту підсудної, а потім допитати потерпілу і свідків за списком, який додається до обвинувального вис­новку.

Головуючий пропонує підсудній дати показання у справі.

Підсудна Васіна О. В.: Я постійно бідувала, гроші йшли на лікування, виплату паю за кооперативну квартиру, на­вчання дочки в музичній школі. Спочатку я брала гроші з каси в борг. Потім перестала повертати. Профспілкові вне­ски в торзі утримувались із зарплати. Я одержувала їх із ка­си за видатковими касовими чеками і здавала в районне відділення Ощадбанку на рахунок нашого профкому. Для потреб профспілки я одержувала гроші з Ощадбанку за че­ками. Не повертати гроші в касу почала з 199_ р. Спочатку витратила (сума), потім (сума), а в 199_ р. витратила на свої потреби (сума) і тричі по (сума), влітку 199_ р. недодала в касу (сума) і недооприбуткувала (сума). Великі суми одер­жувала за чековою книжкою з районного відділення Ощад­банку. Пам'ятаю, восени 199_ р. я одержала за чеками близько (сума), за три рази. За підрахунками ревізорів, майже всю цю суму я витратила на свої потреби.

Прокурор: На які конкретно потреби ви витрачали ви­крадені гроші?

Підсудна: Декілька разів я їздила на південь лікуватися, сплачувала вартість кооперативної квартири, витрачала на інші свої потреби — я вже говорила.

Представник цивільного позивача: Чи згодні ви відшко­дувати збитки (сума) нашому профкому?

Підсудна: Якщо суд присудить, буду виплачувати. Час­тину грошей у мене забрали, описали також майно.

Захисник: Чи правильно був визначений розмір матері­альних збитків?

Підсудна: Спочатку неправильно, а потім начебто пра­вильно. Ревізори і експерт показували мені документи, які підтверджували, що я одержувала певні суми, але по них не звітувала. Виправдувальних документів я пред'явити не змогла.

Головуючий за пред'явленим паспортом встановлює особу свідка: Потихонько Ганна Михайлівна, 192_ р. на­родження, проживає в м. Енську, по вул. Крутій, буд. 6, кв. З, освіта середня спеціальна, працює контролером в За­лізничному відділенні Ощадбанку в м. Енську; роз'яснює свідку обов'язок повідомити суду все, що відомо в справі, і попереджає про кримінальну відповідальність за статтями 178, 179 КК України за дачу завідомо неправдивих пока­зань і за відмову від дачі показань.

Головуючий: В яких стосунках Ви перебуваєте з підсуд­ною Васіною О. В. і потерпілою Зюзіною Г. Т.?

Свідок: Із Зюзіною Г. Т. я не знайома. З Васіною О. В. у мене стосунки нормальні.

Головуючий: Розкажіть суду все, що вам відомо в даній справі.

Свідок: Васіну О. В. я знаю по роботі. Вона приходила Одержувати гроші за чековою книжкою. Підроблених доку­ментів на одержання грошей я не помічала. Більше нічого не знаю.

Громадський обвинувач (з дозволу головуючого): Чому ви не звіряли контрольні підписи відповідальних посадо­вих осіб з підписами на документах, за якими підсудна одержувала великі суми?

Свідок: Як правило, ми звіряємо. Підроблень не помі­чала. Крім того, Васіну О. В. давно знаю в обличчя.

Головуючий за пред'явленим паспортом встановлює особу свідка: Воронько Ольга Петрівна, 193_ р. народжен­ня, проживає в м. Енську, по вул. Окружній, буд. 82, кв. 5, освіта середня спеціальна, працює касиром в Залізничному відділенні Ощадбанку в м. Енську. Головуючий роз'яснює свідку обов'язок повідомити все, що відомо в справі, і по­переджає про кримінальну відповідальність за статтями 178, 179 КК України за дачу завідомо неправдивих пока­зань і за відмову від дачі показань.

Головуючий: В яких стосунках Ви перебуваєте з підсуд­ною і потерпілою? Що вам відомо у справі?

Свідок: Потерпілу не знаю. Васіну О. В. знала як скарб­ника профкому Енського міськторгу. Вона часто одержува­ла гроші в нашому відділенні Ощадбанку. Стосунки з нею були нормальними. Про те, що вона підроблювала доку­менти і незаконно одержувала гроші навіть не здогадува­лась. Одержавши гроші, Васіна О. В. завжди їх рахувала. Претензій у неї до мене ніколи не було.

Головуючий до підсудної: Уточніть, як вам вдавалось одержувати і привласнювати гроші?

Підсудна: Я підробила документи: квитанцію на одер­жання профспілкових марок і заяву в районне відділення Ощадбанку на видачу нової чекової книжки. На заяві я під-


робила підпис голови профкому. Нову чекову книжку я не зареєструвала і по ній одержувала гроші. Підроблені доку­менти допомагали приховувати нестачу.

Головуючий за пред'явленим паспортом встановлює особу свідка: Міркін Анатолій Петрович, 193_ р. народ­ження, проживає в м. .Енську, по вул. Бульварній, буд. 32, кв. 6, освіта вища юридична; роз'яснює свідку обов'язок повідомити все, що йому відомо в справі, попереджає про кримінальну відповідальність за статтями 178, 179 КК Ук­раїни за дачу завідомо неправдивих показань, а також за відмову від дачі показань, ставить запитання про те, в яких стосунках він перебуває з підсудною, потерпілою, що йому відомо в справі.

Свідок: 3 потерпілою я не знайомий. Васіну О. В. знаю. Стосунки з нею були виключно службові — по роботі в профкомі міськторгу. Як голова профкому я довіряв їй в усьому, а вона мене підвела, як тепер з'ясувалось. Про не­стачу дізнався лише з матеріалів ревізії.

Прокурор до головуючого: Дозвольте запитання підсудній?

Головуючий: Дозволяю.

Прокурор: Скажіть, підсудна, хто вчинив підпис на заяві про одержання чекової книжки від імені голови профкому Міркіна А. П.?

Підсудна (оглянувши документ): Я.

Головуючий: Свідок Міркін А. П., вам пред'являється зая­ва на одержання чекової книжки. Чи ваш підпис на заяві?

Свідок (оглянувши документ): Ні, не мій. Хто це зро­бив, не знаю. Васіна О. В. тільки що сказала, що підписала вона.

Суддя Пономарьов С. П.: Підсудна, з якою метою Ви оформили заяву без відома профкому?

Підсудна: Для того, щоб одержати додаткову, неврахо­вану чекову книжку, а за нею — гроші.

Головуючий за пред'явленим паспортом встановлює особу свідка: Зубова Ольга Володимирівна, 192_ р. народ­ження, проживає в м. Енську, по вул. Зеленій, буд. 44, кв. 1, освіта вища економічна; роз'яснює свідку обов'язок повідомити все, що відомо в справі, попереджає про кримі­нальну відповідальність за статтями 178, 179 КК України за дачу завідомо неправдивих показань, а також за відмову від дачі показань.

Головуючий: В яких стосунках Ви перебуваєте з підсуд­ною і потерпілою? Що вам відомо в даній справі?

Свідок: Я працюю в Енському міськторзі бухгалтером. За завданням керівника торгу проводила ревізію каси профкому. При цьому була виявлена нестача на суму (яка). Пізніше виявилось, що частину грошей Васіна О. В. просто не встигла оприбуткувати, оскільки я опечатала сейф.

Раніше ревізій в цій касі я не проводила. Стосунки з Васіною О. В. нормальні, особистих рахунків у нас немає. Зюзіну Г. Т. особисто не знаю, але кілька разів бачила її ра­зом з Васіною.

Головуючий за пред'явленим паспортом встановлює
особу свідка: Вдовенко Марія Степанівна, 195__________ р. на-
родження, проживає в м. Енську, по вул. Береговій, буд. З,
кв. 7, освіта середня спеціальна, працює техніком-монтаж-
ником в побуткомбінаті м. Енська; роз'яснює свідку
обов'язок повідомити все, що відомо в справі, попереджає
про кримінальну відповідальність за статтями 178, 179 КК
України за дачу завідомо неправдивих показань і за відмову
від дачі показань.

Головуючий: В яких стосунках Ви перебуваєте з потерпі­лою Зюзіною Г. Т. і підсудною Васіною О. В.? що вам відо­мо в даній справі?

Свідок: Потерпілу я не знаю, бачу вперше. З Васі­ною О. В. знайома, стосунки з нею нормальні. Познайоми­лись влітку 199_ р. в Ялті в санаторії "Енергетик". Вдруге ми зустрілись влітку 199_ р. також в Ялті. Ольга модно одя­галась, харчувалась в ресторанах. Жила одна в квартирі, часто відвідувала концерти. Про розкрадання нею грошей я нічого не знаю. Ми листувались.

Прокурор: Чи писали Ви підсудній листи після вашого допиту за місцем роботи і про що?

Свідок: Так, після виклику в прокуратуру я вирішила написати листа Васіній О. В. і дізнатись, в чому справа. Я також збиралась до неї приїхати, але не вийшло.

Захисник: Чи вела Васіна О. В. в Ялті аморальний спо­сіб життя?

Свідок: Я б цього не сказала. Вона жила в Ялті як і біль­шість інших відпочиваючих.

Головуючий за пред'явленим військовим квитком вста­новлює особу свідка: Юрченко Іван Семенович, 195_ р. на­родження, проживає в м. Енську, по вул. Зеленій, буд. 5, юз. 32, освіта неповна середня, працює водієм в АТП № 11082; роз'яснює свідку обов'язок повідомити все, що тому відомо в справі; попереджає про кримінальну відпо­відальність за статтями 178, 179 КК України за дачу судові завідомо неправдивих показань і за відмову від дачі по­казань.

Головуючий: Свідок, в яких стосунках Ви перебуваєте з підсудною Васіною О. В., потерпілою Зюзіною Г. Т.? що вам відомо в даній справі?

Свідок: 3 Васіною Ольгою я познайомився, коли підво­зив її на автомобілі додому. Бував у неї вдома. Останнім ча­сом жив з нею як з дружиною. Із своїм чоловіком вона ро­зійшлася. Про нестачу у неї грошей нічого не знаю. Пога­ного сказати про неї нічого не можу. Зюзіну Г. Т. знаю як сусідку Васіної О. В., претензій до неї у мене ніяких немає.

Суддя Пономарьов С. Н.: За чий рахунок Ви зі своїми друзями пиячили?

Свідок: Ніяких пиятик не було. Коли ми вечеряли у Ва­сіної, спиртне вживали для апетиту.

Громадський обвинувач: При обшукові у Вас в квартирі був знайдений самогонний апарат і самогон. Що Ви може­те сказати з цього приводу?

Свідок: Самогон виготовляв для себе. До Васіної О. В. його не приносив. Про самогоноваріння вона нічого не знає. Я їй про це нічого не говорив.

Громадський обвинувач: Розкажіть детальніше про само­гоноваріння, яким Ви займалися.

Головуючий: Я відвожу запитання, тому що воно не сто­сується суті справи, яку ми розглядаємо.

Громадський обвинувач: Я заперечую проти дій головую­чого, який зняв з розгляду моє питання. Прошу моє запе­речення занести до протоколу. Самогоноваріння — небез­печне соціальне явище.

Суддя Дороніна Т. Ю.: За чий рахунок ви зі своїми дру­зями пиячили на квартирі Васіної О. В.?

Свідок: Я ще раз кажу, що пиятик не було, а коли й ве­черяли на квартирі у Васіної О. В., то спиртне приносили з собою і тільки для апетиту. Правда, інколи співали пісні, але громадський порядок не порушували.

Головуючий: Допит свідків, які з'явилися в судове засі­дання, закінчено.

Головуючий оголошує показання свідка Зюзіної Олени Федорівни, дані нею на попередньому слідстві (т. 1, а. с. 140) через її неявку в судове засідання з поважних причин.

Головуючий за пред'явленим паспортом встановлює особу потерпілої: Зюзіна Галина Тихонівна, 193_ р. народ­ження, проживає в м. Енську, по вул. Широкій, буд. 99, кв. 50, освіта вища економічна; роз'яснює їй право давати показання і попереджає про кримінальну відповідальність за ст. 178 КК України за дачу завідомо неправдивих показань.

Головуючий: Що Ви можете пояснити суду про свої сто­сунки з підсудною?

Потерпіла: Стосунки з сусідкою Васіною О. В. були нормальні. З моїх слів вона знала, що я закінчила еконо­мічний інститут. 26 грудня 199_ р. я виявила, що пропав мій диплом, який завжди лежав у столі. Напередодні до квартири в мою відсутність заходила Васіна О. В. — дзво­нила по телефону. Дома була лише моя 10-річна дочка Олена. Про те, що в мене пропав диплом, я повідомила в міліцію. З'ясувалось, що диплом взяла Васіна О. В., але як вона зуміла це зробити, я пояснити не можу.

Головуючий: Підсудна, чи визнаєте Ви себе винною у викраденні диплому Зюзіної Г. Т.? поясніть суду, навіщо Ви це зробили?

Підсудна: Так, я винна в тому, що взяла диплом Зюзіної Г. Т. Хотіла переробити його на своє ім'я, оскільки диплом потрібний мені для роботи.

Захисник: Потерпіла, чи вплинуло якимось чином на Вашу роботу те, що у Вас тимчасово не було диплому?

Потерпіла: Ні, не вплинуло. За цей час у мене на роботі ніхто про диплом не запитував. Прошу суд повернути мені диплом.

Головуючий пропонує прокуророві, підсудній, захис­нику, громадському обвинувачу, представникові цивільно­го позивача, потерпілій відповідно до статті 310 КПК Ук­раїни подати суду в письмовій формі запитання, які вони бажають поставити експерту-бухгалтеру. Прокурор, під­судна, захисник, громадський обвинувач заявили, що у них немає запитань до експерта.

Представник цивільного позивача Петрова Н. І.: Заяв­ляю клопотання про оголошення висновків судово-бухгал­терської експертизи.

Прокурор: Дозвольте усно поставити запитання експер­ту Карапузову І. М.

Головуючий: Дозволяю.

Прокурор: Чи підтверджуєте Ви свій висновок, даний на попередньому слідстві?

Експерт: Так, підтверджую, під час суду нічого не змі­нилось, не надійшли ніякі нові документи, які могли б змі­нити розмір матеріальних збитків.

Прокурор: Ви раніше бухгалтерські експертизи прово­дили?

Експерт: Проводив і не один раз.

Прокурор: Прошу пояснити методику, яку Ви застосу­вали при встановленні розміру матеріальних збитків, нестачі грошових коштів. Чи не могли Ви допустити по­милку?

Експерт: Я не буду вдаватись до подробиць, оскільки все детально викладено в моєму висновку. Скажу лише, що нестача грошей у матеріально відповідальної Васіної О. В. на суму (вказати, яку) була підтверджена мною перш за все традиційним шляхом зіставлення прибуткових і видатко­вих документів, які складала Васіна О. В. Помилок не по­винно бути.

Головуючий: Суд переходить до огляду речових доказів: заяви про одержання чекової книжки, квитанції про одержання профспілкових марок, чернеток, диплома про закінчення Зюзіною Г. Т. економічного шституту. Названі речові докази пред'являються для огляду всім учасникам судового розгляду.

Суд пред'явив обвинуваченій Васіній О. В., її захисни­кові Фельдману А. М., громадському обвинувачеві Якушку П. С, потерпілій Зюзіній Г. Т. названі речові докази для огляду.

Захисник Фельдман А. М.: Прошу суд звернути увагу на диплом, який знаходиться в хорошому стані і ніяких змін не зазнав.

Головуючий: Судом розглянуто всі докази, які є в справі.

Потім головуючий опитує всіх учасників судового роз­гляду: прокурора, громадського обвинувача, потерпілу, представника цивільного позивача, захисника, чи бажають вони доповнити судове слідство і в чому саме. Доповнень від названих учасників судового розгляду не надійшло.

Головуючий оголошує судове слідство закінченим.

Суд переходить до судових дебатів.

Слово надається прокуророві. В своїй промові проку­рор Кашин С. Ф. дає суспільно-політичну характеристику злочинів, які ставляться за провину підсудній, викладає фактичні обставини справи. Далі він аналізує докази, ко­ментує зміст статей 86і , 172, ч. З ст. 193 КК України і фор­мулює висновок, що діяння підсудної кваліфіковано пра­вильно.

Прокурор звертає увагу на ту обставину, що Васі­на О. В. за місцем роботи в основному характеризується позитивно. Проте вона все-таки вела неправильний спосіб життя, не хотіла долати труднощі чесним шляхом, збирала в своїй квартирі чоловіків, пиячила з ними. Васіна О. В. з корисливих мотивів викрала особливо велику суму грошей, чим заподіяла матеріальних збитків профспілковій органі­зації Енського міськторгу. В той же час, необхідно врахува­ти, що Васіна О. В. з'явилась з повинною, має на утриман­ні малолітню дочку. Ревізії в касі проводились нерегулярно і неякісне. Працівники районного відділення Ощадбанку грубо порушували правила видачі чекових книжок, видава­ли їх без доручення, за наявності невикористаних чеків, а також належно не оформляли документи при видачі гро­шей.

Прокурор вважає, що підсудну Васіну О. В. слід визна­ти винною у вчиненні злочинів, передбачених статтями 86і , 172 і ч. З ст. 193 КК України, і призначити їй покаран­ня: за ст. 86і КК — позбавлення волі строком на 12 років з конфіскацією майна, за ст. 172 КК — позбавлення волі строком на 2 роки і за ч. З ст. 193 КК — позбавлення волі строком на 1 рік, а відповідно до ст. 42 КК України оста­точно визначити покарання за сукупністю злочинів у ви­гляді позбавлення волі на строк 13 років з відбуванням по­карання у виправно-трудовій колонії загального режиму.

На думку прокурора, пред'явлений цивільний позов на користь профспілкової організації Енського міськторгу в розмірі (якому) належить задовольнити, описане у підсуд­ної майно на суму (яку) і вилучені в неї гроші (сума) кон­фіскувати для відшкодування заподіяних збитків.

Речові докази: диплом про закінчення вузу — поверну­ти потерпілій Зюзіній Г. Т., а друкарську машинку "Ундер-вуд" — конфіскувати на користь держави.

Стягнути з підсудної судові витрати у зв'язку з прове­денням судово-бухгалтерської експертизи в сумі (якій).

Запобіжний захід щодо підсудної Васіної О. В. залиши­ти без змін — тримання під вартою в слідчому ізоляторі.

Виступає громадський обвинувач. Він дає характерис­тику підсудній Васіній О. В., говорить про відсутність контролю за її роботою, про те, що вона зганьбила колек­тив, поставила в скрутне становище профспілкову органі­зацію, яку він представляє, заявляє, що згодний з пропози­ціями прокурора.

Представник цивільного позивача в своєму виступі просить суд стягнути з Васіної О. В. гроші (вказати суму) на користь профспілкової організації Енського міськторгу, які вона викрала (і це було доведено в судовому засіданні), з урахуванням того, що вилучені в неї гроші (сума) було повернено в касу.

З промовою виступає захисник. Він просить суд враху­вати умови роботи підзахисної, характеристику її особи, обставини, які пом'якшують її відповідальність (явка з по­винною, щире розкаяння, сприяння розкриттю злочинів, вчинення злочинів внаслідок збігу важких сімейних обста­вин, відшкодування частини матеріальних збитків, те, що вона виховує малолітню дочку). Захисник не згодний з тим, що дшння підзахисної спричинили тяжкі фінансові наслідки для профспілкової організації Енського міськтор­гу, оскільки судові не було представлено жодних доказів, які б це підтверджували. Він наполягає на тому, щоб суд виправдав підсудну Васіну О. В. у вчиненні злочину, перед­баченого ст. 172 КК України, оскільки вважає, що в даній справі підроблення документів охоплюється диспозицією ст. 86і КК України. Якщо ж суд визнає Васіну О. В. вин­ною за ст. 86 і ч. З ст. 193 КК, то їй слід призначити пока­рання, не пов'язане з позбавленням волі, оскільки підза-хисна в даний час не становить небезпеки для суспільства.

Головуючий: Судові дебати закінчено. Чи хочуть учасни­ки судових дебатів обмінятися репліками?

Прокурор, громадський обвинувач, представник цивіль­ного позивача, захисник правом репліки не скористались. Надається останнє слово підсудній. Підсудна: За час проведення слідства й судового розгля­ду я багато пережила. Я винна, розкаялась в усіх своїх не­чесних вчинках. Прошу суд не розлучати мене з донькою,

дати можливість спокутувати свою вину чесною працею, перебуваючи на волі. Я буду працювати, відшкодовувати гроші, які розтратила.

Головуючий: Суд іде до нарадчої кімнати для постанов-лення вироку (час — 18 годин ЗО хвилин).

О 21 годині ЗО хвилин судді повертаються до залу засідання.

Головуючий проголошує вирок. Усі присутні заслухо­вують його стоячи.

Головуючий роз'яснює підсудній, потерпілій, пред­ставникові цивільного позивача зміст вироку, а також строки та порядок його оскарження і оголошує судове засі­дання закритим.

Засуджена Васіна О. В. під конвоєм повертається в слідчий ізолятор.

Головуючий (підпис)

Секретар (підпис)

ВИРОК ім'ям України

м. Енськ Дата

Енський міський суд в складі головуючого Коніна І. В., суддів Дороніної Т. Ю. і Пономарьова С. Н., при секрета­реві Антоненко Т. П., за участю прокурора Кашина С. Ф., громадського обвинувача від трудового колективу Енсько­го міського торгу Якушка П. С, захисника — адвоката Фельдмана А. М., потерпілої Зюзіної Г. Т., представника цивільного позивача Петрової Н. І., розглянувши у відкри­тому судовому засіданні кримінальну справу за обвинува­ченням Васіної Ольги Володимирівни, 195_ р., вересня мі­сяця, 2-го дня народження, уродженки с. Лебеді Липів-ського району Енської області, яка проживає в м. Енську, по вул. Широкій, буд. 99, кв. 51, колишнього скарбника профкому Енського міськторгу, яка має середню спеціаль­ну освіту після закінчення в 196_ р. Енського торговельно­го училища, одружена (з чоловіком не живе), виховує не­повнолітню дочку, раніше не судима, у вчиненні злочинів, передбачених статтями 86і , 172 і ч. З ст. 193 КК України,

встановив: суд визнав доведеним, що Васіна О. В., працюючи бух­галтером Енського міськторгу і одночасно скарбником профкому цього торгу, систематично розкрадала грошові кошти профспілкової організації, внаслідок чого вчинила розкрадання в особливо великих розмірах.

Крім того, вона з метою розкрадання і приховання да­ного злочину вносила в офіційні документи завідомо не­правдиві відомості, займалась підробленням документів, чим вчинила посадовий підлог. Вона ж викрала у своєї су­сідки важливий документ — диплом про закінчення вузу, чим також вчинила злочин.

Васіна О. В. вчинила злочини за таких обставин. Буду­чи як посадова особа наділена виконавчо-розпорядчими функціями, вона з жовтня 199_ р. по січень 199_ р. систе­матично з корисливих мотивів зловживала своїм посадо­вим становищем, вносила в офіційну бухгалтерську і звітну документацію завідомо неправдиві відомості, підробляла документи з метою розкрадання грошових коштів шляхом неоприбуткування і недооприбуткування одержаних сум, які належали профспілковій організації Енського міськ­торгу.

Так, Васіна О. В. одержала з каси Енського міськторгу і, не оприбуткувавши, привласнила:

20 червня 199_ р. — (сума) (видатковий касовий чек № 434);

21 жовтня 199_ р. — (сума) (видатковий касовий чек № 620);

12 вересня 199 р. — (сума) (видатковий касовий чек № 239);

13 жовтня 199_ р. — (сума) (видатковий касовий чек № 286);

30 листопада 199_ р. — (сума) (видатковий касовий чек № 344);

6 квітня 199_ р. — (сума) (видатковий касовий чек №71);

14 червня 199_ р. — (сума) (видатковий касовий чек
№ 160);

З січня 199_ р. — (сума) (видатковий касовий чек № 506).

Із них Васіна О. В. оприбуткувала по касі (сума), а (су­ма) привласнила.

З метою приховання розкрадання, зокрема (сума), Ва­сіна О. В. підробила квитанцію про одержання в Залізнич­ному районному відділенні Ощадбанку м. Енська проф­спілкових марок, виправивши суму 1109 крб. на 1308 крб.

Крім того, Васіна О. В. систематично привласнювала великі суми профспілкових грошових коштів, які вона одержувала в названому відділенні Ощадбанку з поточного рахунку № 119 профкому міськторгу. З метою розкрадання грошей, за наявності чекової книжки з невикористаними чеками вона 2 вересня 199_ р. склала завідомо неправдиву заяву до названого відділення Ощадбанку про одержання нової чекової книжки. В заяві Васіна О. В. підробила під­пис голови профкому Міркіна А. П. За підробленою зая­вою вона одержала в Залізничному районному відділенні Ощадбанку м. Енська і привласнила чекову книжку з но­мерами чеків від 74651 до 74675.

Чеки використала для розкрадання грошей. Зокрема, Васіна О. В. одержала:

З вересня 199_ р. за чеком № 74652 — (сума);

25 вересня 199_ р. за чеком № 74653 — (сума) (начебто для того, щоб купити спортивний інвентар, але з них (су­ма) привласнила);

13 листопада 199_ р. за чеком № 74654 — (сума).

Усього Васіна О. В. викрала (сума), заподіявши проф­спілковій організації Ейського міськторгу матеріальних збитків в особливо великих розмірах. Викрадені гроші Ва­сіна О. В. витрачала на свої особисті потреби. їздила відпо­чивати на курорти до Криму, купляла меблі, одяг та інші речі, сплачувала вартість кооперативної квартири, а також платила за навчання своєї дочки в музичній школі.

Висновки суду про винність Васіної О. В. в розкраданні грошей в особливо великих розмірах грунтуються на дока­зах, безпосередньо досліджених судом при розгляді даної справи.

Підсудна Васіна О. В. на слідстві і в судовому засіданні
свою вину визнала і пояснила, що спочатку вона брала гро-
ші з каси в борг, а потім не стала їх повертати. Так, в
199___ р. вона привласнила за два рази (сума), в 199_ р. ви-
тратила на свої особисті потреби спочатку (сума), а потім
тричі по (сума). Влітку 199_ р. привласнила (сума), а на по-
чатку 199_ р. — (сума). Васіна О. В. також пояснила, що
гроші вона брала не тільки безпосередньо з каси проф-
кому, а й за чеками з районного відділення Ощадбанку, де на рахунку № 119 зберігались кошти профспілкової органі­зації. Восени 199_ р. вона у такий спосіб за два рази при­власнила (сума), а в листопаді 199_ р. не оприбуткувала і привласнила (сума). За словами Васіної О. В., вона витра­чала викрадені гроші на оплату своєї кооперативної квар­тири, придбала меблі, одяг, їздила на південь лікуватись, задовольняла інші свої потреби.

Із матеріалів документальної ревізії і судово-бухгалтер­ської експертизи видно, що підсудна Васіна О. В. особисто одержувала гроші і не подала належних виправдувальних документів про витрату (сума).

У справі є чернетки Васіної О. В. про облік викрадених нею грошей і витрачання їх на свої потреби. При обшукові на квартирі підсудної виявлено (сума), а також майно на (сума), придбане на викрадені гроші.

Свідок у справі Зубова О. В. пояснила в суді, що вона проводила раптову ревізію в касі профкому і спочатку ви­явила у матеріально відповідальної особи Васіної О. В. не­стачу на суму (яку). Проте пізніше з'ясувалось, що частину грошей Васіна О. В. не встигла оприбуткувати, оскільки сейф її був опечатаний перед початком ревізії.

Допитана як свідок Вдовенко М. С. підтвердила, що вона двічі відпочивала з Васіною О. В. в Ялті. При цьому Васіна, не рахуючись з коштами, відвідувала ресторани, розважальні заклади.

Сукупність наведених доказів, їх оцінка переконують судову колегію, що Васіна О. В. вчинила розкрадання ко­лективного майна в особливо великих розмірах і що її дії правильно кваліфіковані за ст. 86і КК України.

В судовому засіданні також підтвердилось, що Васі­на О. В. вчинила посадовий підлог, який виявився в тому, що 2 вересня 199_ р. вона склала завідомо неправдиву заяву до Залізничного районного відділення Ощадбанку м. Енська про одержання нової чекової книжки, в якій під­робила підпис голови профкому Міркша А. П.

За цим підробленим документом вона одержала в на­званому відділенні Ощадбанку чекову книжку з номерами чеків від № 74651 до 74675, приховала цей факт і вико­ристала чеки № 74652—74654 для викрадення грошей. Вона також підробила квитанцію про одержання з відді-


лення Ощадбанку профспілкових марок, виправивши суму 1109 крб. на 1308 крб.

Суд дійшов висновку, що підсудна Васіна О. В. поряд з розкраданням вчинила і посадовий підлог. Цей висновок грунтується на доказах, досліджених в судовому засіданні, і насамперед на речових доказах: підробленій заяві на одер­жання чекової книжки, підробленій квитанції про одер­жання профспілкових марок (їх підробність підтверджено почеркознавчою експертизою, протоколом впізнання дру­карської машинки, за допомогою якої підсудна виконала завідомо неправдиву заяву для одержання неврахованої че­кової книжки; зазначена друкарська машинка визнана ре­човим доказом).

Свідок Міркін А. П. пояснив суду, що на заяві про одержання чекової книжки підпис не його, а підроблений.

Сама підсудна визнала, що займалась підробленням до­кументів. Зокрема, від імені голови профкому Міркі­на А. П. написала заяву про одержання чекової книжки, підробила його підпис, виправила цифри на квитанції про одержання профспілкових марок. І в такий спосіб одержу­вала з каси гроші, частину яких витрачала на свої особисті потреби, а нестачі приховувала.

Оцінивши сукупність наведених доказів, суд доходить висновку, що Васіна О. В. вчинила і посадовий підлог, що кваліфікується за ст. 172 КК України.

Суд також визнав доведеним, що підсудна Васіна О. В. 25 грудня 199_р., зробивши вигляд, що хоче зателефонува­ти, зайшла в квартиру своєї сусідки Зюзіної Г. Т., яка пра­цює економістом планового відділу Енського металургій­ного заводу, і, скориставшись тим, що вдома була лише ма­лолітня дочка потерпілої, викрала з письмового столу важливий особистий документ Зюзіної Г. Т. — диплом Р № 924918 про закінчення в 196 р. Саратовського еконо­мічного інституту — з метою переробити його на своє ім'я, щоб мати можливість обіймати вищу посаду.

Ці висновки суд обрунтовує показаннями самої підсуд­ної Васіної О. В., яка заявила в суді, що дійсно викрала диплом про закінчення економічного інституту в своєї су­сідки Зюзіної Г. Т. Викрадений диплом при обшукові був знайдений в квартирі Васіної О. В., вилучений, приєдна­ний до справи як речовий доказ і оглянутий в судовому за­сіданні. Потерпіла Зюзіна Г. Т. підтвердила факт пропажі диплома з квартири. Із оголошених в суді показань дочки потерпілої — Зюзіної О. Ф. видно, що в день пропажі дип­лому в квартиру до них заходила Васіна О. В. і дзвонила по телефону.

Сукупність наведених і оцінених судом доказів переко­нує судову колегію, що диплом про закінчення вузу в Зюзі­ної Г. Т. викрала Васіна О. В. і її дії правильно кваліфікова­ні за ч. З ст. 193 КК України.

Згідно з висновком експертів-психіатрів Васіна О. В. повністю усвідомлювала свої дії і керувала ними, отже — є осудною.

При призначенні міри покарання підсудній Васі-ній О. В. суд враховує: підвищену суспільну небезпечність розкрадань колективного майна в особливо великих розмі­рах посадовою особою, а також те, що підсудна поряд з розкраданням вчинила посадовий підлог і викрала важли­вий особистий документ.

Суд враховує і особу винної, обставини справи, зокре­ма причини й умови, які сприяли вчиненню злочину, від­сутність належного контролю за роботою Васіної О. В. з боку адміністрації торгу і профспілкової організації, пору­шення відомчих положень при видачі їй документів та гро­шей у відділенні Ощадбанку. Васіна О. В. до вчинення зло­чини» позитивно характеризувалась по роботі і за місцем проживання.

Пом'якшуючими відповідальність обставинами суд ви­знає те, що вона з'явилась з повинною, щиро розкаялась у вчиненому, має поганий стан здоров'я, частину заподіїших збитків відшкодувала, має на утриманні малолітню дочку, до кримінальної відповідальності притягається вперше.

Вирішуючи питання про цивільний позов і відшкоду­вання матеріальних збитків, суд виходить з того, що злочи­ном підсудної Васіної О. В. — профспілковії! організації Енського міськторгу заподіїшо матеріальних збитків на су­му (яку), а тому заявлений цивільний позов на цю суму підлягає задоволенню.

У Васіної О. В. вилучено гроші (сума), які повернені в касу профкому названої організації. Таким чином, невщ-шкодованими залишились збитки на суму (яку). Органами розслідування накладено арешт на майно Васіної О. В. на суму (яку), котре знаходиться на зберіїанні на складі Ен­ського міськторгу.

Супові витрати в справі становлять (сума). Вони випла­чені слідчими органами експерту як винагорода за прове­дену судово-бухгалтерську експертизу і підлягають стяг­ненню з підсудної Васіної О. В.

Керуючись статтями 321, 324, 328—339 КПК України, Енський міський суд

присудив:

підсудну Васіну Ольгу Володимирівну визнати ви­нуватою у вчиненні злочинів, передбачених статтями 86і , 172 і ч. З ст. 193 КК України.

Призначити підсудній Васіній О. В. покарання за ст. 86і КК України — десять років позбавлення волі з кон­фіскацією майна, за ст. 172 КК України — один рік позбав­лення волі, за ч. З ст. 193 КК України — шість місяців позбавлення волі. Відбування покарання за всі ці злочи­ни призначити у виправно-трудовій колонії загального режиму.

Відповідно до ст. 42. КК України остаточною мірою покарання за їх сукупністю шляхом поглинання менш су­ворих покарань більш суворими визначити десять років позбавлення волі з конфіскацією у власність держави всьо­го майна, яке є її особистою власністю, з відбуванням по­карання у виправно-трудовій колонії загального режиму.

Строк відбування покарання згідно зі ст. 338 КПК Ук­раїни обчислювати Васіній О. В. з 15 січня 199_ р., зараху­вавши до нього час перебування її під вартою до винесення вироку.

Пред'явлений цивільний позов на суму (яку) на ко­ристь профспілкової організації Енського міськторгу задо­вольнити. В рахунок відшкодування збитків зарахувати гроші (сума), вилучені у підсудної і здані в касу профкому. Речові докази: заяву про одержання чекової книжки, кви­танцію про одержання профспілкових марок, чернетки підсудної — залишити в данш справі, диплом про закінчен­ня економічного інституту повернути потерпілій Зюзі-ній Г. Т., друкарську машинку "Ундервуд" як знаряддя злочину конфіскувати в доход держави.

Судові витрати в сумі (якій) покласти на підсудну Васі­ну О. В. Запобіжний захід щодо Васіної О. В. до набрання вироком сили залишити без змін — тримання під вартою в слідчому ізоляторі № 1 УВС м. Енська.

Відповідно до статей 348 і 350 КПК України на вирок може бути подана скарга або касаційне подання до судової колегії в кримінальних справах Енського обласного суду через суд, який постановив вирок, протягом семи діб з мо­менту проголошення вироку. Засуджена Васіна О. В., яка тримається під вартою, може оскаржити вирок протягом такого ж строку з моменту вручення їй копії вироку.

Головуючий (підпис)

Судді (підписи)

ОКРЕМА ДУМКА СУДДІ, ЯКИЙ ЗАЛИШИВСЯ В МЕНШОСТІ

Я, Пономарьов Сергій Никонович, є суддею Енського міського суду шостий рік.

При обговоренні в нарадчій кімнаті питання про при­значення покарання підсудній Васіній О. В., обвинуваче­ній за статтями 86і , 172 і ч. З ст. 193 КК України, я пропо­нував застосувати ст. 44 КК України та призначити їй по­карання у вигляді позбавлення волі, але нижче найнижчої межі, вказаної в ст. 86 і КК України. Я залишився в мен­шості.

Головуючий і мій колега-суддя зі мною не погодились і призначили підсудній, на мою думку, занадто сувору міру покарання — десять років позбавлення волі з конфіскацією майна.

У підсудної Васіної О. В. особисте життя не склалось, чоловік залишив її з дитиною. Матеріально вона зазнавала нестач, хворіла, а тому змушена була їздити на південь лі­куватись. Вона з'явилась до прокуратури з повинною і щи­ро розкаялась в тому, що порушувала закон. Частину при­власнених коштів повернула. Диплом, який вона взяла у сусідки, не зазнав змін, його відсутність не заподіяла влас­ниці ніяких шкідливих наслідків.

В торзі були відсутні дисципліна і контроль, працівни­ки Ощадбанку халатно виконували свої обов'язки, що та­кож могло спровокувати Васіну О. В. на привласнення гро­мадських грошей. Вона не мала підлеглих, і тому, наскіль­ки я розумію, її порушення по роботі навряд чи можна розцінювати як службові зловживання. Крім того, підсудна раніше до кримінальної відповідальності не притягувалась, щодо неї дано позитивні характеристики. Я вважаю, що немає необхідності на такий тривалий строк відправляти Васіну О. В. в місце позбавлення волі. Відповідно до ст. 339 КПК України залишаюсь при своїй окремій думці, яку в письмовій формі додаю до даної справи.

Суддя (підпис)

Дата

ОКРЕМА УХВАЛА

м. Енськ Дата

Енський міський суд в складі головуючого Коніна І. В., суддів Дороніної Т. Ю. і Пономарьова С. Н., при секрета­реві Антоненко Т. П., за участю прокурора Кашина С. Ф., громадського обвинувача Якушко П. С., захисника Фель-дмана А. М., потерпілої Зюзіної Г. Т., представника цивіль­ного позивача Петрової Н. І., розглянувши у відкритому судовому засіданні кримінальну справу по обвинуваченню Васіної Ольги Володимирівни у вчиненні злочинів, перед­бачених статтями 86і , 172 і ч. З ст. 193 КК України, встановив:

у Васіної О. В., засудженої до позбавлення волі, є не­повнолітня дочка Васіна Олена, учениця 3 класу школи № 5 м. Енська. Чоловік Васіної О. В. сім'ю залишив і живе з іншою жінкою. В даний час неповнолітня знаходиться у матері засудженої Васіної Ольги Григорівни, яка проживає в м. Енську, вул. Берегова, буд. З, кв. 7.

У судовому засіданні з'ясувалось, що в зв'язку з хво­робливим станом Васіної О. Г. вона не має можливості ви­ховувати онуку і доглядати за нею. Таким чином, дитина, по суті, залишилась без належного нагляду.

Суд вважає за необхідне вжити до неповнолітньої Васі­ної Олени заходи піклування, про що порушити питання перед службою у справах неповнолітніх.

Керуючись ч. 5 ст. 232 і ст. 346 КПК України, суд ухвалив:

порушити питання перед службою в справах неповно­літніх виконкому Енської міської Ради про необхідність влаштування неповнолітньої Васіної Олени Федорівни, яка залишилась без догляду в зв'язку із засудженням до по­збавлення волі її матері Васіної О. В.

Дану ухвалу для виконання направити до названої служби.

Про вжиті заходи повідомити засуджену Васіну О. В.
Головуючий (підпис)

Судці (підписи)

ОКРЕМА УХВАЛА

м. Енськ Дата

Енський міський суд в складі головуючого Коніна І. В., суддів Дороніної Т. Ю. і Пономарьова С. Н., при секрета­реві Антоненко Т. П., за участю прокурора Кашина С. Ф., громадського обвинувача Якушко П. С., захисника Фель­дмана А. М., потерпілої Зюзіної Г. Т., представника ци­вільного позивача Петрової Н. І., розглянувши у відкрито­му судовому засіданні кримінальну справу по обвинувачен­ню Васіної Ольги Володимирівни у вчиненні злочинів, передбачених статтями 86і , 172, ч. З ст. 193 КК України, встановив: Слідчий прокуратури м. Енська Ільєнко А. Р. при про­вадженні попереднього слідства з кримінальної справи по обвинуваченню Васіної О. В. допустив порушення вимог процесуального законодавства. Так, слідчий згідно зі ст. 22 КПК України зобов'язаний вжити всіх передбачених зако­ном заходів для всебічного, повного і об'єктивного дослі­дження обставин справи. Але цього не було зроблено. Об­ставини, що мають істотне значення для справи залишили­ся поза увагою слідчого. До справи не було залучено графіка проведення ревізій у касі профкому, актів цих пла­нових і позапланових ревізій за період роботи скарбника Васіної О. В., договір про її матеріальну відповідальність. Не з'ясовано, хто проводив ревізії по касі, хто і коли при­значив чи обрав Васіну О. В. скарбником профкому, хто виписував видаткові касові ордери, де Васіна О. В. взяла підроблену потім нею квитанцію про одержання нею профмаррк. Не проведено почеркознавчу експертизу чер­неток, у яких є записи, що мають відношення до розкра­дання грошей. У суді також встановлено, що дві сторінки

протоколу допиту обвинуваченої Васіної О. В. нею не під­писані. На протоколах допитів свідків Воронько О. П., Вдовенко М. С. відсутня позначка про час закінчення їх допиту.

Ці та інші порушення закону стали підставою для на­правлення справи на додаткове розслідування, що в свою чергу потягло за собою певну тяганину по справі, обме­ження прав та законних інтересів осіб, залучених до прова­дження справи.

Суд вважає, що це стало можливим через несумлінне ставлення до виконання своїх обов'язків слідчого Ільєн-ка А. Р., та неналежного нагляду з боку прокурора м. Енсь­ка Перушка С. А. за розслідуванням цієї справи.

З метою недопущення в подальшому аналогічних пору­шень закону, суд вважає за необхідне про виявлені пору­шення кримінально-процесуального закону слідчим про­куратури м. Енська Ільєнком А. Р. довести до відома на­чальника слідчого управління — заступника прокурора Енської області та прокурора м. Енська.

На підставі викладеного, керуючись ч. 2 ст. 232 і ст. 340 КПК України,

ухвалив:

звернути увагу начальника слідчого управління — за­ступника прокурора Енської області на допущенні слідчим прокуратури м. Енська Ільєнком А. Р. порушення кримі­нально-процесуальних норм при провадженні їм поперед­нього слідства у справі Васіної О. В. та неналежний нагляд прокурора м. Енська Перушка С. А. за додержанням зако­нів слідчим.

Головуючий (підпис)

Судді (підписи)

2. ПРОВАДЖЕННЯ СПРАВ У КАСАЦІЙНІЙ ІНСТАНЦІЇ

До судової колегії в кримінальних справах Енського обласного суду з кримінальної справи Васіної Ольги Володимирівни, обвинуваченої у вчиненні злочинів, передбачених статтями 86і , 172 і ч. З ст. 193 КК України

КАСАЦІЙНЕ ПОДАННЯ

Вироком Енського міського суду, постановленого 12 квітня 199_ р., Васіна О. В. визнана винуватою у вчи­ненні розкрадання колективного майна в особливо вели­ких розмірах, в службовому підлозі і у викраденні особис­тих документів.

З матеріалів кримшальної справи вбачається, що засуд­жена Васіна О. В., працюючи бухгалтером Енського міськ­торгу і водночас будучи скарбником профкому цього торгу, зловживаючи своїм службовим становищем, з жовтня

199__ р. по січень 199_ р., систематично свідомо вносила в

офіційну бухгалтерську і звітну документацію завідомо не­правдиві відомості, підробляла документи з метою розкра­дання коштів шляхом неоприбуткування і недооприбутку-вання одержаних сум, що належали профспілковій органі­зації Енського міськторгу.

Так, у 199_ р. вона одержала з каси Енського торгу за два рази (сума) у вигляді профспілкових внескш, у 199_ р. за три рази (сума), в 199_ р. — (сума). Ці гроші не оприбут­кувала, а привласнила. В 199_ р. недооприбуткувала — (су­ма) і витратила їх на свої потреби.

З метою приховання розкрадання (сума) Васіна О. В. підробила квитанцію про одержання в Залізничному ра­йонному відділенні Ощадбанку м. Енська профспілкових марок, виправивши в документі цифру 1109 на 1308.

Також з метою розкрадання грошей засуджена Васі-
на О. В. в 199_ р. склала завідомо неправдиву заяву від іме-
ні профкому в районне відділення Ощадбанку на одержан-
ня нової чекової книжки, підробивши підпис голови проф-
кому. Одержання чекової книжки приховала і по ній в
199__ р. за два рази викрала (сума), в 199_ р. — (сума).

Всього Васіна О. В. викрала (сума), заподіявши проф­спілковій організації Енського міськторгу матеріальних збитків в особливо великих розмірах, поставивши громад­ську організацію в скрутний фінансовий стан.

На попередньому слідстві, в суді злочинні дії Васі­ної О. В. правильно були кваліфіковані за статтями 86і і 172 КК України. Визнавши обвинувачення доведеним, суд за ст. 86і КК України призначив винуватій покарання — десять років позбавлення волі з конфіскацією майна, а за ст. 172 КК України — один рік позбавлення волі.

Крім названих злочинів, Васіну О. В. притягнуто до кримінальної відповідальності також за те, що в 199_ р. вона викрала у сусідки Зюзіної Г. Т. документ — диплом про закінчення економічного інституту з метою перероби­ти його на своє ім'я і дістати можливість обіймати вищу посаду. Злочин суд визнав доведеним, кваліфікував його за ч. З ст. 193 КК України і призначив міру покарання шість місяців позбавлення волі.

На підставі ст. 42 КК України суд за сукупністю злочи­нів визначив остаточну міру покарання — десять років по­збавлення волі з конфіскацією майна і відбуванням пока­рання у виправно-трудовій колонії загального режиму.

Вирок вважаю незаконним і він підлягає скасуванню за м'якістю покарання. Судова колегія, призначаючи пока­рання підсудній Васіній О. В., порушила вимоги ст. 372 КПК України і ст. 39 КК України, які полягають у тому, що суд фактично не врахував характеру і ступеня суспіль­ної небезпечності вчинених злочинів і особи винуватої. Призначене судом покарання не відповідає тяжкості зло­чинів і особі засудженої, хоча і не виходить за межі ст. 86і КК України. Васіна О. В. вчинила декілька злочинів, в то­му числі тяжкий, а суд, підсумовуючи це, необгрунтовано обмежився лише найнижчою межею покарання, передба­ченого санкцією ст. 86і КК України, хнг Суд не врахував, що Васіна О. В. скоїла три самостійні злочини, що чинила злочини систематично з корисливих мотивів, зловживаючи своїм службовим становищем.

Суд, призначаючи підсудній міру покарання, вказав у вирокові такі пом'якшуючі відповідальність обставини, як те, що Васіна О. В. частину заподіяних збитків відшкодува­ла, на утриманні має малолітню дочку, до кримінальної відповідальності притягується вперше.

Ці доводи суду не можна визнати обгрунтованими, ос­кільки вони не відповідають обставинам справи і не змен­шують суспільної небезпечності злочинів, вчинених під­судною.

Ніяких заходів щодо відшкодування збитків Васі­на О. В. добровільно не вживала, (сума) у неї були виявлені і вилучені при обшукові. Те, що в неї на утриманні є мало­літня дочка, ніякого значення в даній справі не має, ос­кільки суд призначив Васіній О. В. покарання у вигляді по­збавлення волі, тому про безпосереднє виховання дочки засудженою не може бути і мови. Поряд з постановленням вироку суд своєю окремою ухвалою правильно порушив перед службою у справах неповнолітніх питання про необ­хідність влаштування її дочки.

Працівники профкому і районного відділення Ощад­банку довіряли скарбникові Васіній О. В., а вона зловжива­ла їх довір'ям і своїм службовим становищем. Це ніяким чином не може пом'якшити міру покарання підсудній. Вчинення злочину вперше закон також не відносить до об­ставин, які пом'якшують відповідальність.

На підставі викладеного, керуючись ст. 37 Закону Ук­раїни про прокуратуру і статтями 347, 348 КПК України,

прошу:

вирок Енського міського суду, постановлений 12 квіт­ня 199_ р. з кримінальної справи обвинуваченої Васіної Ольга Володимирівни у вчиненні злочинів, передбачених статтями 86і , 172 і ч. З ст. 193 КК України, скасувати за м'якістю покарання.

Дану справу направити на новий судовий розгляд до суду, який постановив вирок, але в іншому складі суддів.

Прокурор м. Енська (підпис)

радник юстиції

УХВАЛА

про відмову у відновленні строку на внесення касаційного подання

м. Енськ Дата

Енський міський суд у складі головуючого Коніна І. В., суддів Дороніної Т. Ю і Пономарьова С. Н., при секре­тареві Антоненко Т. П., за участю прокурора Каши-


на С. Ф., розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання прокурора про відновлення строку на внесен­ня касаційного подання на вирок у кримінальній справі Васіної О. В., засудженої за статтями 86і , 172 і ч. З ст. 193 КК України,

встановив: вирок у справі Васіної О. В. був постановлений і оголо­шений 12 квітня 199_ р., одночасно суд роз'яснив порядок і строки оскарження і внесення касаційного подання на нього.

2 квітня 199_ р. з даної справи прокурор подав до суду касаційне подання, яке не було прийняте секретарем кан­целярії суду через пропущення семиденного строку на оп-ротестування.

У своєму клопотанні про відновлення цього строку прокурор вказує, що своєчасно не міг внести подання, ос­кільки нібито несвоєчасно, в порушення тридобового строку, був складений протокол судового засідання. Цей довід прокурор наводить і в своєму висновкові в касаційній інстанції, вважаючи дії секретаря канцелярії незаконними, і просить суд відновити строк на внесення касаційного по­дання.

Підписати протокол було неможливо, оскільки він не­належним чином оформлений.

Обговоривши клопотання прокурора, вислухавши його пояснення, суд дійшов висновку, що прокурор пропустив строк на внесення касаційного подання на вирок без по­важних причин, тому його клопотання не підлягає задово­ленню з таких підстав: у справі Васіної О. В. протокол судового засідання по ходу розгляду вела секретар Анто-ненко Т. П. Треба було поліпшити його зовнішнє оформ­лення, і тому відразу після закінчення слухання справи він підписаний не був. Проте зміни туди не вносились, про­курор маючи змогу його використати при складанні каса­ційного подання, цього не зробив. Закон не пов'язує вне­сення прокурором подання з тридобовим строком скла­дання і підписання протоколу судового засідання. При необхідності прокурор вправі був принести додаткове по­дання після належного оформлення протоколу судового засідання.

На підставі викладеного, керуючись статтями 350, 351 КПК України, суд

ухвалив:

прокуророві у відновленні пропущеного строку на вне­сення касаційного подання на вирок Енського міського су­ду від 12 квітня 199_ р. щодо Васіної Ольги Володимирів­ни, засудженої за статтями 86і , 172 і ч. З ст. 193 КК Украї­ни, відмовити.

Дану ухвалу можна оскаржити і опротестувати в загаль­ному порядку до вищестоящого суду.

Головуючий(підпис)

Судді(підписи)

До судової колегії в кримінальних справах Енського обласного суду на ухвалу Енського міського суду від 24 квітня 199_ р. по криміналь­ній справі Васіної Ольги Володи­мирівни, засудженої за статтями 86і , 172 і ч. З ст. 193 КК України

ОКРЕМЕ ПОДАННЯ

ЗО квітня 199_ р. Енський міський суд виніс ухвалу про відмову в задоволенні клопотання прокурора про віднов­лення строку на внесення касаційного подання на вирок у справі Васіної О. В., засудженої за вчинення злочинів, пе­редбачених статтями 86 , 172 і ч. З ст. 193 КК України, до десяти років позбавлення волі з відбуванням покарання у виправно-трудовій колонії загального режиму.

Своє клопотання прокурор обгрунтував тим, що строк на внесення касаційного подання був пропущений через несвоєчасне складання протоколу судового засідання.

Рішення про відмову у відновленні пропущеного стро­ку суд мотивував тим, що протокол судового засідання вів­ся по ходу судового розгляду, але в строк підписаний не був тільки тому, що деякі сторінки потребували більш чіткого і кращого зовнішнього оформлення. І це, на думку суду, не заважало прокуророві використати протокол для складан­ня подання. В ухвалі також сказано, що внесення подання закон не пов'язує зі складанням протоколу судового засі­дання і що прокурор має право доповнити своє подання.

Наведені докази вважаються безпідставними.

Згідно з ч. 2 ст. 87 КПК України протокол судового за­сідання повинен бути складений, підписаний головуючим і секретарем у триденний строк. З цього правила закон ніяких винятків не робить.

Непідписання протоколу судового засідання компе­тентними особами закон (п. 8 ст. 370 КПК України) відно­сить до суттєвих порушень судочинства, тому прокурор на такий протокол не міг посилатись при написанні касацій­ного подання. Крім того, закон не передбачає ніяких попе­редніх, тимчасових подань, а можливість прокурора допов­нити його не дає йому права вносити неякісне касаційне подання з тим, щоб його потім доповнювати.

Належно оформлений протокол судового засідання було додано до справи лише 23 квітня 199_ р., а подання відповідно внесено до суду 24 квітня 199_ р., проте не було прийняте через пропущення строку.

Беручи до уваги, що строк на внесення касаційного подання на вирок у справі Васіної О. В. прокурором був пропущений з поважних причин, а суд у відновленні цього строку відмовив незаконно, керуючись ст. 37 Закону України про прокуратуру, статтями 351, 354, 357 КПК України,

прошу:

ухвалу Енського міського суду від 30 квітня 199_ р. по кримінальній справі Васіної О. В., засудженої за статтями 86і , 172 і ч. З ст. 193 КК України, про відмову прокуророві у відновленні строку на внесення касаційного подання на вирок скасувати як незаконну.

УІШі'ВОіі;;..:..Май Г ІІщй'ІЙШЙШеОіт8Г*0ач ШЩ

Прокурор м. Енська(підпис)

радник юстиції

ЯцЩІІИШідіїШрірохвйдйвкнбявюіз«Мвиииде*

До слідчого ізолятора № 1 УВС м. Енська.

Засудженій за статтями 86 , 172 і ч. З ст. 193 КК України Васіній Ользі Володимирівні м. Енськ, вул. При­морська, 47

копія — Енській міській юридичній консультації, адвокату Фельдману А. М. м. Енськ,

вул. Центральна, 25

ПОВІДОМЛЕННЯ про внесення касаційного подання на вирок

Енський міський суд відповідно до ст. 349 КПК Украї­ни сповіщає Вас, що на вирок щодо Васіної О. В. прокуро­ром внесено касаційне подання внаслідок м'якості пока­рання.

Справу, призначено для розгляду в касаційній інстанції Енського обласного суду о 10 год. ЗО травня 199_р. за адре­сою: м. Енськ, вул. Печерська, 7.

Одночасно роз'яснюю, що Ви маєте право ознайоми­тись в суді з поданням, подати свої заперечення, додаткові матеріали і дати пояснення суду в його засіданні, що роз­глядатиме справу в касаційному порядку.

Голова суду (підпис)

До судової колегії

в кримінальних справах

Енського обласного суду

ЗАПЕРЕЧЕННЯ на касаційне подання прокурора

м. Енськ Дата

Відповідно до вимог ст. 346 КПК України ознайомився з касаційним поданням прокурора по кримінальній справі підзахисної Васіної О. В., засудженої за статтями 86і , 172 і ч. З ст. 193 КК України до десяти років позбавлення волі з


конфіскацією майна, і з'ясував, що в поданні ставиться пи­тання про скасування вироку та направлення справи на новий розгляд з тієї підстави, що нібито суд призначив м'яку міру покарання підсудній без врахування характеру, ступеня суспільної небезпечності вчинених злочинів, їхньої тяжкості і особи засудженої.

Такий висновок прокурора є необгрунтованим. У виро­кові суд зазначив, що, призначаючи міру покарання під­судній, враховує підвищену суспільну небезпечність роз­крадань в особливо великих розмірах, а також те, що вона вчинила кілька протиправних діянь. Суд врахував і особу винуватої, особливості справи, всі обтяжуючі обставини. Про це прямо зазначено у вироку. Доводи прокурора в цій частині не відповідають матеріалам справи.

Він ігнорує принцип індивідуалізації покарання сто­совно підсудної Васіної О. В.

Так, залишається фактом, що Васіна О. В. з'явилась з повинною, щиро розкаялась у протиправних вчинках, які вона скоїла за несприятливих сімейних обставин. На робо­ті і за місцем проживання Васіна О. В. характеризується позитивно, має поганий стан здоров'я, раніше до кримі­нальної чи будь-якої іншої відповідальності не притяга­лась, частину матеріальних збитків відшкодувала, на її ут­риманні малолітня дочка, котрій ніхто не замінить матері, в тому числі і опікуни, про яких пише прокурор у поданні.

Суд призначив засудженій міру покарання в межах санкції ст. 86 і , КК України. При цьому ніяких порушень не допустив.

Але якщо і вирішувати питання про скасуваня вироку у справі Васіної О. В., то тільки у бік його пом'якшення. З врахуванням наведених доводів: це буде справедливо. Ке­руючись ч. 2 ст. 349 КПК України,

прошу:

дане заперечення прилучити до справи засудженої Ва­сіної О. В. і разом з поданням направити в касаційну ін­станцію з тим, щоб воно було враховано при касаційному розгляді справи.

Захисник засудженої Васіної О. В. (підпис)

Із запереченням повністю згодна.

Засуджена Васіна О. В. (підпис)

УХВАЛА

судової колегії в кримінальних справах (про залишення вироку без змін)

м. Енськ Дата

Судова колегія в кримінальних справах Енського об­ласного суду України у складі головуючого Кононен-ко Ф. В., судців Маркова Є. К. і Убушуєва С. П., за участю прокурора Шипілина А. Н., адвоката, Фельдмана А. М. за поданням прокурора м. Енська Кашина С. Ф., розглянув­ши у відкритому судовому засіданні кримінальну справу Васіної Ольги Володимирівни, засудженої 12 квітня 199_ р. Енським міським судом за сукупністю злочинів за стаття­ми 86і , 172 і ч. З ст. 193 КК України до десяти років позбав­лення волі з конфіскацією майна з відбуванням покарання у виправно-трудовій колонії загального режиму, встановила: Васіна О. В. визнана винною в тому, що, працюючи бухгалтером Енського міськторгу і будучи водночас скарб­ником профкому цього міськторгу, зловживаючи своїм службовим становищем, з жовтня 199_ р. по січень 199_ р. систематично розкрадала кошти профспілкової організа­ції, займалась службовим підлогом. Крім того, викрала диплом про закінчення економічного інституту у сусідки Зюзіної Г. Т.

Так, 20 червня 199_ р. Васіна О. В. не оприбуткувала (сума), 21 жовтня — (сума), в 199_ р. 12 вересня — (сума), 13 жовтня — (сума), 30 листопада — (сума), в 199_ р. 6 квіт­ня — (сума) крб. Крім цього, засуджена Васіна О. В. 14 червня 199_ р. недооприбуткувала (сума), а 3 січня 199_ р. — (сума). Неоприбутковані і недооприбутковані суми Васі­на О. В. привласнила.

З метою приховання розкрадання (сума) вона підроби­ла квитанцію про одержання в Залізничному районному відділенні Ощадбанку м. Енська профспілкових марок, виправивши на документі цифру 1109 на 1308. Крім того, засуджена Васіна О. В. з метою розкрадання грошей у ве­ресні 199_ р. склала завідомо неправдиву заяву від імені профкому в назване відділення Ощадбанку на одержання нової чекової книжки, підробивши в документі підпис го­лови профкому Міркіна А. Одержання книжки приховала і за якою в 199_ р. З вересня незаконно одержала (сума) і привласнила їх, а 25 вересня — (сума), з яких (сума) викра­ла. 13 листопада 199_ р. вона незаконно одержала в Ощад­банку (сума) і привласнила їх.

Всього Васіна О. В. викрала і витратила на свої потреби (сума), заподіявши профспілковій організації майнову шкоду в особливо великих розмірах.

Крім того, 25 грудня 199_ р. Васіна О. В. з письмового столу сусідки Зюзіної Г. Т. викрала важливий особистий документ — диплом про закінчення Саратовського еконо­мічного інституту.

Прокурор у своєму поданні вважає, що вирок підлягає скасуванню внаслідок м'якості покарання з направленням справи на новий судовий розгляд, оскільки, на його думку, суд не врахував характеру і ступеня суспільної небезпеч­ності вчинених злочинів і особи винуватої, неправильно оцінив пом'якшуючі і обтяжуючі відповідальність обстави­ни при призначенні підсудній міри покарання. Зокрема, він вважає, що вилучення у підсудної (сума) грошей в раху­нок відшкодування матеріальних збитків, а також те, що на її утриманні є малолітня дочка, що Васіна О. В. до кримі­нальної відповідальності притягується вперше, що мали місце причини і умови, що сприяли вчиненню злочинів, не можуть бути покладені в основу пом'якшення покарання підсудній. Прокурор також стверджує, що суд, визначаючи міру покарання, ігнорував те, що підсудна вчинила злочин­ні дії з корисливих мотивів.

Заслухавши прокурора, який підтримує подання, пояс­нення захисника, котрий заперечує проти його задоволен­ня, судова колегія дійшла висновку, що вирок суду у кри­мінальній справі Васіної О. В. є обгрунтованим, у зв'язку з чим подання прокурора належить залишити без задо­волення.

Судпостановив вирок і призначив Васіній О. В. пока­рання з додержанням вимог статей 323 і 337 КПК України і ст. 42 КК України.

Суд першої інстанції правильно призначив остаточну міру покарання по сукупності злочинів шляхом поглинан­ня менш суворого покарання більш суворим у межах санк­ції ст. 86і КК України.

У вироку вказано, що суд враховує підвищену суспіль­ну небезпечність розкрадання в особливо великих розмі­рах, вчиненого посадовою особою, особливості обставин


справи, те, що Васіна О. В. скоїла й інші злочини, а також те, що вона позитивно характеризується, раніше до кримі­нальної відповідальності не притягувалась, з'явилась з по­винною і у вчиненому щиро розкаялась, має поганий стан здоров'я, на її утриманні малолітня дочка, частину збитків усумі (якій) відшкодувала. Доводи прокурора про те, що засуджена спеціально зайшла в квартиру сусідки Зюзі­ної Г. Т. з метою вкрасти її диплом, не мають підстав. У су­ді встановлено, що Васіна О. В. зайшла зателефонувати і, скориставшись тим, що в квартирі була лише неповнолітня дочка Зюзіної Г. Т., викрала диплом.

На основі викладеного судова колегія вважає, що пока­рання у вигляді десяти років позбавлення волі з конфіска­цією майна, призначене Васіній О. В., є справедливим і відповідає тяжкості вчинених злочинів та особі засудженої, і не знаходить підстав для скасування чи зміни вироку.

Керуючись статтями 364, 363 КПК України, судова ко­легія в кримінальних справах Енського обласного суду,

визначила: вирок судової колегії в кримінальних справах Енського міського суду від 12 квітня 199_ р. щодо Васіної Ольги Во­лодимирівни залишити без змін, а касаційне подання про­курора від 24 квітня 199_ р. без задоволення.


Головуючий Судді

(підпис) (підписи)


3.ПЕРЕГЛЯДВПОРЯДКУНАГЛЯДУРІШЕНЬСУДУ. ВІДНОВЛЕННЯСПРАВЗАНОВОВИЯВЛЕНИМИ ОБСТАВИНАМИ

До Президії Енського обласного

суду

ПРОТЕСТ (в порядку нагляду)

По справі Васіної О. В. На вирок Енського міського суду і ухвали судової колегії в криміналь­них справах Енського обласного суду

Вироком Енського міського суду від 12 квітня 199_ р. Васіна Ольга Володимирівна, 195_ р. народження, яка на­родилась в с. Лебеді Липівського району Енської області, проживала в м. Енську, вул. Широка, буд. 99, кв. 51, освіта середня спеціальна, має десятирічну дочку, раніше не су­дима, засуджена за ст. 86і КК України до десяти років по­збавлення волі з конфіскацією майна, за ст. 172 КК Украї­ни до одного року позбавлення волі і за ч. З ст. 193 КК Ук­раїни — до шести місяців позбавлення волі.

Остаточну міру покарання суд визначив десять років позбавлення волі з конфіскацією майна і відбуванням по­карання в колонії загального режиму.

Ухвалою судової колегії в кримінальних справах Енсь­кого обласного суду від 20 травня 199_ р. вирок залишено без змін, а касаційне подання прокурора на м'якість виро­ку — без задоволення.

Васіна О. В. визнана винуватою в тому, що вона, пра­цюючи бухгалтером Енського міськторгу і будучи водночас скарбником профкому цього торгу, зловживаючи своїм службовим становищем, з жовтня 199_ р. по січень 199_ р., систематично розкрадала кошти профспілкової організації, займалась службовим підлогом і, крім того, вкрала у сусід­ки Зюзіної Г. Т. диплом про закінчення економічного ін­ституту.

Загалом засуджена викрала на свої потреби (вказати, яку суму), заподіявши профспілковій організації майнових збитків в особливо великих розмірах.

З метою приховання розкрадань вона підробила кви­танцію на одержання в районному відділенні Ощадбанку профспілкових марок на суму (яку), виправивши в доку­менті цифру 1109 на 1308. Також з метою розкрадання гро­шей у вересні 199_ р. Васіна О. В. склала завідомо неправ­диву заяву від імені профкому у відділення Ощадбанку на одержання нової чекової книжки, підробивши в документі підпис голови профкому. Одержання чекової книжки при­ховала і за нею незаконно одержувала гроші і привласню­вала їх.

При постановленні вироку суд першої інстанції допус­тився порушень вимог ст. 372 КПК України і ст. 39 КК Ук­раїни, яке полягало в тому, що не врахував характеру і сту­пеня суспільної небезпечності вчинених злочинів та особи винної і призначив покарання, яке вочевидь не відповідає тяжкості злочинів і характеристиці особи засудженої. За своїм розміром покарання є несправедливим. Суд не вра­хував, що Васіна О. В. вчинила кілька злочинів з корисли­вих мотивів, у тому числі тяжкий, кваліфікований за ст. 86і КК України, заходів для добровільного відшкодування за­подіяної матеріальної шкоди не вжила, зловживала служ­бовим становищем. Те, що вона злочини вчинила вперше, що мали місце причини і умови, які сприяли їх скоєнню, не може бути підставою, як це вказано у вироку, для зни­ження міри покарання за конкретні злочини.

Неповнолітню дочку засудженої влаштовано в дитячий будинок і перебуває під належним доглядом.

Постановляючи вирок, суд безмотивовано ігнорував доводи прокурора, який брав участь у судовому розгляді, і його думку при призначенні міри покарання Васіній О. В. за сукупністю злочинів — 13 років позбавлення волі.

Судова колегія Енського обласного суду необгрунтова­но відхилила касаційне подання прокурора.

На підставі викладеного, керуючись ст. 39 Закону Ук­раїни про прокуратуру, ст. 384 КПК України,

прошу:

вирок Енського міського суду від 12 квітня 199_ р. що­до Васіної Ольги Володимирівни і ухвалу судової колегії в кримінальних справах Енського обласного суду від 20 трав­ня 199_ р. по цій справі скасувати за м'якістю призначено­го покарання, а справу направити на новий розгляд до того ж суду в іншому складі суддів.

Заступник прокурора Енської області, (підпис)

державний радник юстиції 3-го класу 25 травня 199_ р.

ви- їХНлОдвіпО - зпіддіа 'У тмояфоап інзиі бія уакь~ танд'

ПОСТАНОВА Президії Енського обласного суду (про залишення протесту без задоволення)1

м. Енськ Дата

Президія Енського обласного суду в складі Голови Президії Соколенка П. С, членів Президії Ус П. Н., Джунь В. І., Жарова О. П. за участю прокурора Енської області Шукліна Г. П., при секретареві Президії суду Квітко Я. І., розглянувши за протестом заступника прокурора Енської області кримінальну справу Васіної О. В., встановив:

за вироком Енського міського суду від 12 квітня 199_ р. Васіна О. В. визнана винною в тому, що, працюючи бух­галтером Енського міськторгу і будучи водночас скарбни­ком профкому названого торгу, зловживаючи своїм служ­бовим становищем, з жовтня 199_ р. по січень 199_ р., си­стематично займалась розкраданням грошових коштів профспілкової організації. Всього вона викрала на свої по­треби (вказати суму), заподіявши громадській організації майнової шкоди в особливо великих розмірах. Ці діяння Васіної О. В. кваліфіковані за ст. 86і КК України. Міра по­карання, призначена їй, — десять років позбавлення волі з конфіскацією майна.

З метою розкрадання грошей і приховання злочину Ва­сіна О. В. склала завідомо неправдиву заяву від імені проф­кому в районне відділення Ощадбанку на одержання нової

ЗазазначенимзразкоммаєскладатисяіпостановаПленумуВерхов­ногоСудуУкраїни.Алепрактикасклаласятак,щочлениПленумууйого Постановінезазначаються,аїхпрізвищалишенаводятьсявпротоколі засіданняПленума.Такапрактиканезовсімузгоджуєтьсязвимогамич.5 ст.391КПКУкраїни,яказвідсиланнямдоп.2ст.378КПКприписуєв данійпостанові,яківпостановахпрезидійобласнихсудіввказуватисклад суду.Цюнеузгодженістьпрактикиізаконунеобхідноурегулювати.

чекової книжки, підробивши в документі підпис голови профкому. Вона також підробила квитанцію про одержан­ня в цьому відділенні Ощадбанку профспілкових марок на суму (яку), чим вчинила службовий підлог, передбачений ст. 172 КК України. За цей злочин суд призначив їй один рік позбавлення волі.

Крім того, Васіна О. В. викрала у сусідки Зюзіної Г. Т. диплом про закінчення економічного інституту, вчинивши злочин, передбачений ч. З ст. 193 КК України, за який призначено покарання — шість місяців позбавлення волі.

Суд першої інстанції відповідно до ст. 337 КПК Украї­ни і ст. 42 КК України за сукупністю злочинів шляхом по­глинення менш суворого покарання більш суворим у межах санкції ст. 86і КК України призначив підсудній Васіній О. В. десять років позбавлення волі з конфіска­цією майна з відбуванням покарання в колонії загального режиму.

В протесті поставлено питання про скасування вироку і касаційної ухвали за м'якістю покарання, оскільки суд по­рушив вимоги ст. 372 КПК України і ст. 39 КК України, не врахувавши характеру, ступеня суспільної небезпечності вчинених злочинів і особи винної і призначив покарання, яке не відповідає тяжкості злочинів і характеру особи засу­дженої Васіної О. В.

Заслухавши доповідь головуючого по справі і протесту, вислухавши прокурора, який підтримав протест, розгля­нувши матеріали справи, обговоривши доводи протесту, Президія суду не знаходить підстав для скасування вироку і ухвали касащиної інстанції і приходить до висновку, що протест не підлягає задоволенню через визнання його не­правильним за наступних підстав: у вироку суд вказав, що при призначенні міри покарання враховує підвищену су­спільну небезпечність розкрадань в особливо великих роз­мірах посадовими особами і що підсудна вчинила кілька злочинів, Суд врахував також те, що Васіна О. В. раніше характеризувалась позитивно, до кримінальної відпові­дальності не притягалась; по даній справі з'явилась з по­винною, щиро розкаялась у вчиненому, має поганий стан здоров'я, на її утриманні є малолітня дочка, частину збит­ків у сумі (яку) відшкодувала, викрадення диплому не спричинило ніяких небажаних наслідків для потерпілої, причини і умови, які сприяли вчиненню розкрадань, усу­нено.

На підставі викладеного Президія Енського облсуду вважає, що покарання у вигляді десяти років позбавлення волі з конфіскацією майна, призначене Васіній О. В., є справедливим і відповідає тяжкості вчинених злочинів, особі обвинуваченої і буде достатнім для виправлення і пе­ревиховання засудженої.

Керуючись статтями 391, 393 КПК України, Президія Енського обласного суду,

постановила:

протест заступника прокурора Енської області залиши­ти без задоволення.

Головуючий (підпис)

ПОСТАНОВА про призначення розслідування нововиявлених обставин

м. Енськ Дата

Прокурор м. Енська, радник юстиції Перушко С. А., розглянувши заяву Зубової Ольги Володимирівни від 1 квітня 199_ р. про перегляд кримінальної справи Васіної Ольги Володимирівни, засудженої за статтями 86і , 172 і ч. З ст. 193 КК України, в зв'язку з неправильним визначенням матеріальних збитків, заподіяних діями Васіної О. В., і про­аналізувавши матеріали перевірки за цією заявою, встановив:

12 квітня 199_ р. Васіна О. В. була засуджена Енським міським судом і за сукупністю злочинів їй призначено по­карання — десять років позбавлення волі з конфіскацією майна з відбуванням покарання в колонії загального режи­му. Вирок набрав законної сили і виконується.

Васіна О. В. визнана винуватою в тому, що, працюючи бухгалтером Енського міськторгу і будучи водночас скарб­ником профкому цього торгу, систематично, зловживаючи своїм службовим становищем, викрала загалом (сума), в тому, що вона займалась службовим підлогом, а крім того, викрала у сусідки диплом про закінчення економічного ін­ституту.

В грудні 199_ р. раптову ревізію по касі проводила бух­галтер Енського міськторгу Зубова О. В., котра склала акт, якому зафіксувала нестачу по касі у матеріально відпові-льної особи Васіної О. В. на суму (яка). На попередньому слідстві ця сума була зменшена на а) і в кінцевому підсумку становила (вказати, яку) на підставі, що обвинувачена Васіна О. В. заявила, що (су-) призначались для того, щоб купити спортивний інвен-р, а вона ці гроші не мала можливості оприбуткувати, ос­кільки сейф з документами був опечатаний ревізором.

Зубова О. В. 18 січня 199_ р. на допиті як свідок була попереджена про кримінальну відповідальність за дачу за­відомо неправдивих показань (т. 1, а. с. 60—62). На допиті вона підтвердила версію Васіної О. В. і заявила, що та не оприбуткувала (сума) не з своєї вини, а тому що був опеча­таний сейф. Аналогічні показання свідок Зубова О. В. дала і в суді 12 квітня 199_ р. (т. 2, а. с. 284).

У даній письмовій заяві на ім'я прокурора Зубова О. В. пише, що на слідстві і в суді дала завідомо неправдиві по­казання з тим, щоб зменшити розмір збитків і сприяти пом'якшенню покарання Васіній О. В., яка хвора і має ма­лолітню дитину. В дійсності ж Васіна О. В. в період прове­дення ревізії з метою запобігання нестачі грошей в особли­во великих розмірах передала Зубовій О. В. (вказати, яку суму).

У зібраних по справі матеріалах є достатньо даних, які вказують на те, що по справі Васіної О. В. свідок Зубо­ва О. В. дала неправильні показання, на яких грунтується вирок, що за законом (п. 1 ст. 397 КПК України) належить до нововиявлених обставин.

На основі викладеного, керуючись п. 1 ст. 397, 399 КПК України,

постановив:

1. Призначити розслідування нововиявлених обставин
у кримінальній справі Васіної Ольги Володимирівни, за-
судженої за статтями 86і , 172 і ч. З ст. 193 КК України.

2. Проведення необхідного розслідування обставин
дачі неправильних показань свідком Зубовою Ольгою Во-
лодимирівною в справі Васіної О. В. доручити старшому
слідчому прокуратури м. Енська юристу 1-го класу Ши-
кову Ф. А.

Прокурор м. Енська, (підпис)

радник юстиції

До Енського обласного суду

• .(вик)тмуо-вн -8 .ОТоніз&в идозо їошвда,

ПРОТЕСТ пропереглядсправивзв'язку знововиявленимиобставинами

Вироком Енського міського суду від 12 квітня 199_ р. Васіна Ольга Володимирівна, яка народилась 2 вересня 195_ р.в с.Лебеді Литовського району Енської області, ра­ніше не судима, засуджена за сукупністю злочинів, перед­бачених статтями 86і , 172 і ч. З ст. 193 КК України, до деся­ти років позбавлення волі з конфіскацією майна і відбуван­ням покарання у виправно-трудовій колонії загального режиму.

Дану справу розглянуто за поданням прокурора внаслідок м'якості покарання в касаційному порядку 20 травня 199_ р. і в порядку нагляду 24 червня 199_ р. Вирок залишено без змін, а протест — без задоволення.

Засуджена Васіна О. В. визнана винуватою в тому, що, працюючи бухгалтером Енського міськторгу і будучи вод­ночас скарбником профкому цьогож торгу,зловживаючи своїм службовим становищем, зжовтня 199_ р. по січень 199_ р., систематично розкрадала кошти і заподіяла проф­спілковій організації матеріальних збитківв особливове­ликому розмірі — (вказати суму).

З метою розкрадання і його приховання Васіна О. В. вчинила і службовий підлог. Крім того, вона викрала у су­сідки Зюзіної Г. Т. диплом про закінчення економічного інституту.Вирок, ухвала касаційної інстанції і постанова наглядової інстанції, що набрали законної сили, підляга­ють скасуванню за нововиявленими обставинами: неправ­дивих показань свідка Зубової О. В., на яких грунтується вирок.

Зубовій О. В. 25 березня 199_ р. пред'явлено обвинува­чення в тому, що вона як свідок у справі дала завідомо не­правдиві показання при проведенні попереднього слідства і в суді, тобто вчинила злочин, передбачений ч. 1 ст. 178 КК України.

При розслідуванні нововиявлених обставин встановле­но, що Зубова О. В. в грудні 199_ р. проводила раптову ре­візію по касі профкому Енського міськторгу ускарбника Васіної О. В. і виявила нестачу грошей в сумі (вказати су­му). За клопотанням Васіної О. В. з метою приховати не­стачу в особливо великих розмірах вона завідомо непра­вильно зменшила її на (сума), прийнявши ці гроші від Ва­сіної О. В. під приводом, що та оприбуткувати їх не мала можливості, оскільки сейф з документами був опечатаний ревізором.

Завідомо неправдиві показання з цього епізоду Зубо­ва О. В. дала на слідстві при допиті як свідок 18 січня

199___ р. і в суді при допиті як свідок 12 квітня 199_ р. (т. 1,

а. с. 60-62, т. 2, а. с. 284).

Показання Зубової О. В. були розцінені як докази при закритті справи в частині обвинувачення Васіної О. В. у привласненні (сума), одержаних нею у відділенні Ощад­банку 14 грудня 199_ р. за чеком № 74655 (т. 1, а. с. 94—95).

Неправильні показання Зубової О. В. вплинули на ви­несення неправосудного вироку, в якому суд посилається на них як на докази (т. 2, а. с. 193). У зв'язку з нововиявле-ними обставинами, які раніше, при винесенні вироку і прийнятті подальших рішень у справі, не були відомі суду, підлягають перегляду: вирок у справі Васіної О. В., а також ухвала касаційної і постанова наглядової інстанцій як не­розривно пов'язані з постановленням вироку судом першої інстанції і покаранням винуватої.

Слідчу справу по обвинуваченню Зубової О. В. ЗО квіт­ня 199_ р. провадженням закрито внаслідок акту амністії щодо жінки, яка має дітей віком до 16 років.

На підставі викладеного, керуючись ст. 39 Закону Ук­раїни про прокуратуру і статтями 397, 399 КПК України,

прошу:

1. Відновити кримінальну справу Васіної Ольги Воло­димирівни, засудженої за статтями 86і , 172 і ч. З ст. 193 КК України, за нововиявленими обставинами.

2. Вирок від 12 квітня 199_ р., який набрав у даній спра­ві законної сили, ухвалу касаційної інстанції від 20 травня 199_ р. і постанову наглядової інстанції від 24 червня 199 р. скасувати.

3. Справу Васіної О. В. разом з матеріалами розсліду­вання нових обставин направити на новий судовий розгляд до суду, який виніс вирок, але в іншому складі суддш.

Прокурор Енської області, (підпис)

державний радник юстиції 3-го класу

Дата (підпис)

4. ВИКОНАННЯСУДОВИХРІШЕНЬ Начальникові слщчого

Киреєву М. Ш.

м. Енськ, вул. Приморська, 25

РОЗПОРЯДЖЕННЯ провиконанняобвинувальноговироку

Вироком Енського міського суду від 12 квітня 199_ р. Васіна Ольга Володимирівна засуджена за злочини, перед­бачені статтями 86і , 172 і ч. З ст. 193 КК України, до десяти років позбавлення волі з конфіскацією майна і відбуван­ням покарання у виправно-трудовій колонії загального режиму.

20 травня 199_ р. вирок щодо засудженої Васіної О. В. набрав чинності і відповідно до ч. 1 ст. 404 КПК України звертається до виконання не пізніше трьох діб від цього дня.

Про виконання вироку відповідно до ч. 7 ст. 404 КПК
України негайно повідомте суд, який постановив вирок.
Голова Енського міського суду (підпис)

Секретар (підпис)

20 травня 199_ р.

Залишення в слідчому ізоляторі № 1 м. Енська засудженої Васіної Ольги Володимирівни до 30 червня 199_ р.

"Санкціоную"
прокурор Енської області,
державний радник юстиції
2-го класу (підпис)

ПОСТАНОВА протимчасовезалишеннявслідчомуізоляторі засудженогодопозбавленняволі

м. Енськ Дата

Слідчий прокуратури м. Енська, юрист 2-го класу Ільєнко А. Р., розглянувши матеріали криміїгальної справи по обвинуваченню Зубової Ольги Володимирівни за ч. 2 ст. 168 і ч. 1 ст. 178 КК України,

встановив:

колишній скарбник профкому Енського міськторгу Ва­сіна О. В. добровільно заявила, що вона під вимагатель­ством голови ревізійної комісії об'єднаного профкому Енського міськторгу Зубової О. В. дала їй хабара (сума) і французькі парфуми "Шанель". Остання факт одержання хабара заперечує.

Васіна О. В. засуджена до позбавлення волі з відбуван­ням покарання у виправно-трудовій колонії і в даний час тримається в слідчому ізоляторі № 1 УВС в м. Енська. Ви­рок щодо засудженої Васіної О. В. набрав чинності, і вона підлягає направленню за місцем відбування покарання.

Беручи до уваги, що є необхідність присутності Васі­ної О. В. для участі в проведенні слідчих дій у справі про злочин, вчинений іншою особою, керуючись ст. 410' КПК України,

постановив: тимчасово до 30 червня 199_ р. залишити в слідчому ізоляторі засуджену Васіну Ольгу Володимирівну в зв'язку з необхідністю проведення слідчих дій по справі іншої особи.

Копію даної постанови для виконання і повідомлення засудженій Васіній О. В. направити в слідчий ізолятор № 1 УВС м. Енська.

Слідчий прокуратури м. Енська, (підпис)

юрист 2-го класу

ПОСТАНОВА про заміну виду виправно-трудової колонії

м. Енськ Дата

Суддя Енського району м. Енська Матвєєва Н. К, го­ловуючи в судовому засіданні і діючи від імені суду, при секретареві Дюріній Є. П., за участю прокурора Енського району м. Енська юриста 1-го класу Архіпова Ф. М., пред­ставника виправно-трудової колонії АЯ № 14/16 Бистро-ва Т. К. і засудженої Васіної О. В., розглянувши у відкрито­му судовому засіданні в приміщенні клубу цієї колонії по-


дання адміністрації названої установи від 18 липня 199_ р. узгоджене зі спостережною комісією, про переведення з установи загального режиму в установу поселення засудже­ної Васіної Ольги Володимирівни, яка народилася 195_ р. у с. Лебеді Липівського району Енської області, встановив: вироком Енського міського суду від 12 квітня 199_ р. Васіна О. В. засуджена за статтями 86і , 172 і ч. З ст. 193 КК України до десяти років позбавлення волі з конфіскацією майна і відбуванням покарання у виправно-трудовій коло­нії загального режиму, з обчисленням строку покарання з 15 січня 199_ р. Засуджена Васіна О. В. уже відбула більше третини визначеного їй покарання. Вона зразковою пове­дінкою в установі, сумлінним ставленням до праці, актив­ною участю в громадському житті довела, що твердо стала на шлях виправлення. Відповідно до ст. 46 ВТК України Васіна О. В. може бути переведена для подальшого відбу­вання покарання з виправно-трудової колонії загального режиму до колонії-поселення.

Заслухавши доповідь головуючого у справі і пояснення представника адміністрації колонії Бистрова Т. К., котрий підтримав обговорюване подання, а також пояснення засу­дженої Васіної О. В., яка запевнила суд, що твердо виріши­ла стати на правильний шлях і більше не буде вчиняти зло­чин, висновок прокурора Архіпова Ф. М., котрий погодив­ся з поданням про переведення засудженої Васіної О. В. до колонії-поселення, є обгрунтованим і підлягає задо­воленню.

На підставі викладеного і враховуючи, що засуджена відбула більшу частину строку покарання, твердо вирішила стати на шлях виправлення, керуючись статтями 410, 411 КПК України, суд

постановив: змінити призначений засудженій Васіній Ользі Воло­димирівні вид виправно-трудової колонії шляхом переве­дення її з виправно-трудової колонії загального режиму до колонії-поселення для подальшого відбування покарання відповідно до вироку.

Ця ухвала оскарженню не підлягає, але може бути опротестована прокурором.

Суддя, який діє від імені суду (підпис)

206

ПОСТАНОВА про умовно-дострокове звільнення від покарання

м. Енськ Дата

Суддя Енського району м. Енська Матвєєва Н. К., го­ловуючи в судовому засіданні і діючи від імені суду, при секретареві Тумановій Р. Г., за участю прокурора Енського району м. Енська Грибова В. Г., заступника начальника ви­правно-трудової колонії-поселення УВС м. Енська Вінни-кова П. П., засудженої Васіної О. В., розглянувши у від­критому судовому засіданні в приміщенні клубу названої колонії спільне подання виправно-трудової колонії-посе­лення, в якій Васіна О. В. відбуває покарання, і спостереж­ної комісії від (дата) про умовно-дострокове звільнення від покарання засудженої Васіної Ольги Володимирівни, яка народилась в 195_ р. в с. Лебеді Липівського району Енсь­кої області, заслухавши доповідь судді по суті спільного по­дання адміністрації колонії і спостережної комісії, суд встановив:

12 квітня 199_ р. вироком судової колегії в криміналь-
них справах Енської області Васіна О. В. засуджена за стат-
тями 86і , 172 і ч. З ст. 193 КК України до десяти років по-
збавлення волі з конфіскацією майна і відбуванням пока-
рання у виправно-трудовій колонії загального режиму за
розкрадання в особливо великих розмірах, службовий під-
лог і викрадення важливого особистого документа.

"___ "_________ 199_ р. Енським районним судом Васі-
на О. В. була переведена із колонії загального режиму до
колонії-поселення.

Як в стадії попереднього розслідування, так і в суді, Ва­сіна О. В. визнала себе винуватою в пред'явленому обвину­ваченні і розкаювалась у вчиненому.

13спільного подання адміністрації колонії і спостереж-
ної комісії, а також доданої до нього довідки щодо засудже-
ної Васіної О. В. вбачається, що вона, відбуваючи покаран-
ня, довела своє виправлення зразковою поведінкою і сум-
лінним ставленням до праці: виявила дисциплінованість,
брала активну участь у громадському житті колонії, старан-
но працювала, перевиконуючи норми виробітку, має три
подяки, користується повагою в колективі засуджених. У
доданому до подання клопотанні трудового колективу
Енського міськторгу, де раніше працювала Васіна О. В.,
сказано, що дирекція торгу і його громадські організації га-
рантують працевлаштування Васіній О. В. і у разі її умов­но-дострокового звільнення беруть на себе обов'язок по спостереженню за нею і проведенню з нею виховної ро­боти.

З розглянутих матеріалів також вбачається, що Васі­на О. В. фактично відбула більше 3/4 призначеного їй строку покарання.

Вислухавши представника колонії-поселення, де відбу­ває покарання Васіна О. В., який охарактеризував засудже­ну лише з позитивного боку і просив задовольнити подан­ня, члена спостережної комісії, який підтримує клопотан­ня адміністрації ВТК, а також засуджену Васіну О. В., яка просила звільнити її від подальшого відбування покарання, заслухавши висновок прокурора, який визнав за необхідне задовольнити подання, суд вважає, що подання є закон­ним, обгрунтованим і підлягає задоволенню.

На підставі викладеного і беручи до уваги, що засудже­на Васіна О. В. відбула передбачену законом частину пока­рання, зразковою поведінкою і чесним ставленням до пра­ці довела своє виправлення і може бути умовно-достроково звільнена від відбування частини покарання, що залиши­лась, керуючись статтями 407, 411 КПК України, суд постановив: спільне подання адміністрації виправно-трудової колонії-поселення і спостережної комісії від (дата) задо­вольнити.

Васіну Ольгу Володимирівну умовно-достроково звіль­нити від відбуття частини покарання позбавлення волі, що залишилась і становить 2 роки чотири місяці і двадцять днш.

Погодитись з клопотанням трудового колективу Енсь­кого міськторгу і покласти на нього обов'язок по нагляду за умовно-достроково звільненою Васіною О. В. протягом невідбутої частини призначеного судом строку покарання і проведенню з нею виховної роботи.

Копію даної постанови для виконання направити в ко-лонію-поселення, де відбуває покарання засуджена, в Ен­ський міськторг та в суд, який постановив вирок, для при­єднання до кримінальної справи.

Дана ухвала оскарженню не підлягає, але може бути опротестована прокурором.

Суддя, який діє від імені суду (підпис)

ПОСТАНОВА про відмову в задоволенні клопотання про дострокове зняття судимості

м. Енськ Дата

Суддя Енського району м. Енська Матвєєва Н. К.,го­ловуючи у судовому засіданні і діючи від імені суду, при секретареві Дідовій Л. Н., за участю Васіної О. В., яка від­буває покарання, представника трудового колективу Ен­ського міськторгу, начальника відділу кадрів цього торгу Гришина С. І., розглянувши у відкритому судовому засі­данні клопотання комітету профспілки названого торгу від (дата) про дострокове зняття судимості з Васіної О. В.,

195__ р. народження, яка проживає в м. Енську по

вул. Кільцевій, 16, кв. 51, працює інспектором відділу кад­рів Енського міськторгу,

встановив: вироком судової колегії в кримінальних справах Енсь­кого обласного суду від 12 квітня 199_ р. Васіна О. В. була засуджена за статтями 86і , 172 і ч. З ст. 193 КК України до десяти років позбавлення волі з конфіскацією майна і від­буванням покарання у виправно-трудовій колонії загаль­ного режиму.

Ухвалою суду Енського району м. Енська від (дата) Ва­сіну О. В. було звільнено умовно-достроково на два роки чотири місяці і дванадцять днів і прийнято на роботу в на­званий торг.

Розглянуте клопотання свідчить, що Васіна О. В. по ро­боті характеризується позитивно, сумлінно ставиться до праці, бере участь у громадському житті колективу.

Заслухавши пояснення Васіної О. В., начальника відді­лу кадрів Енського міськторгу Гришина С. І., який підтри­мав клопотання про дострокове зняття судимості, суд не знаходить достатніх підстав для його задоволення тому що не минув ще строк, на який Васіна О. В. була умовно-до­строково звільнена з місць позбавлення волі, тому вона не може вважатись особою, яка відбула покарання, як того вимагає ч. 5 ст. 55 КК України. Крім того, вона не відшко­дувала повністю збитків, заподіяних розкраданням, за яке була раніше засуджена.

Клопотання про дострокове зняття судимості не обго­ворювалось на загальних зборах громадських організацій чи трудового колективу, а було лише підписано головою профкому і начальником відділу кадрів торгу, тому воно не може розцінюватись як те, що виходить від громадської організації чи трудового колективу, як цього вимагає закон (ч. 1ст. 414 КПК). Враховуючи викладене, керуючись ст. 414 КПК України, суд

постановив:

у задоволенні клопотання від (дата) про дострокове зняття судимості з Васіної Ольги Володимирівни відмови­ти за відсутністю до того підстав.

Ухвала суду є остаточною і оскарженню не підлягає.

Суддя, який діє від імені суду (підпис)

,0И.вто

ім оізгизаоїфвоя 9піоя яншішвотоп &гжщн «тез. шногл'сп-оия&апня лг вннааюмт. маж

О внЬ»" ОДіЯ.. КМС* ЗТУНШіШії-

0)г - ІІЗЛТКЗЈТЗ ОНЇШЕЙЙр* ,Јшзитїш01ї)Я^тз^ВНрРВВчС?ІХ

Глава З

ПРОВАДЖЕННЯ В СПРАВАХ ОКРЕМИХ КАТЕГОРІЙ

Постанову "Затверджую" Прокурор м. Енська, радник юстиції (дата) (підпис)

•- з ній .ні втхівЯІР'*^;"' : ;<можо';оа хкг-&/тщао?<мн ав, 'ітищмиМУЬцйвдтоп і юшдопєзд

ПОСТАНОВА пронаправленнясправидосуду длявирішенняпитанняпрозастосування примусовихзаходівмедичногохарактеру

м. ЕнськДата

Слідчий прокуратури м. Енська, юрист 2^го класу Ільєнко А. Р., розглянувши матеріали кримінальної спра­ви, порушеної за фактом крадіжки грошових коштів (сума) зкаси і хуліганства за ознаками злочинів, передбачених чч. З, 4 ст. 81 і ч. 2 ст. 206 КК України, встановив: Захаров М. П.,який раніше працював столяром в Енсь­кому міськторзі, в ніч з 3 на 4 грудня 199_ р. виламав вхідні двері в касу Енського міськторгу з метою викрасти гроші, перепиляв петлю дверцят сейфа, а потім знайшов ключ у ящику стола, яким і відкрив сейф. Захаров М. П.викрав суму грошей великих розмірів (вказати яку), що залиши­лись після часткової виплати заробітної плати працівникам торгу.

На столі касира він залишив аркуш паперу з непри­стойним малюнком і нецензурними словами на адресу працівників, які не одержали зарплату. З вкраденими гро­шима Захаров зник. Раніше, в 199_ р., він був засуджений за злісне хуліганство до двох років позбавлення волі. 2 бе­резня 199_ р. Захаров М. П.був виявлений у м. Енську, де перебував на лікуванні у венерологічному диспансері. За­триманий був направлений етапом до слідчого ізолятора № 1 УВС м. Енська. Коли Захаров М. П.був у диспансері, він декілька разів обдирав крейду на стіні біля свого ліжка, заявляв, що "хтось" за ним слідкує, "підслуховує" його думки. В дитинстві Захаров М. П. упав з коня і зазнав трав­ми голови.

У даній справі була проведена стаціонарна судово-пси­хіатрична експертиза, за висновком якої Захаров М. П. має психічне захворювання у формі шизофренії, початок якого відноситься до періоду вчинення ним суспільно небезпеч­них діянь. Отже, в момент викрадення грошей із сейфа він був позбавлений можливості усвідомлювати свої дії і керу­вати ними. Зараз Захаров М. П. перебуває в хворобливому стані, який виявляється у значному зниженні інтелекту, ворожому ставленні до оточуючих та ін. Він є суспільно не­безпечним і потребує застосування до нього примусових заходів медичного характеру — поміщення до психіатрич­ної лікарні спеціального типу (а. с. 40—44).

При проведенні слідства у даній справі були здійснені всі необхідні слідчі дії для всебічного і повного з'ясування обставин викрадення великої суми грошей із сейфа міськ­торгу, вчинення злісного хуліганства і особи Захаро­ва М. П.

Зібрані докази повністю підтверджують, що Заха­ров М. П. відкрив сейф і викрав (сума). Нестача названої суми зафіксована документальною ревізією (а. с. 20—26), факти зламу дверей в касу і розкриття сейфа відображені у протоколі огляду місця злочину (а. с. 8—10). За висновком почеркознавчої експертизи, на аркуші паперу з непристой­ним малюнком, залишеним на столі касира, є напис, вико­наний рукою Захарова М. П. (а. с. 30—32). Висновком тех­нічної експертизи встановлено, петля дверцят сейфа пере­пиляна ножовочним полотном, що знайдене у портфелі, вилученому у Захарова М. П. при затриманні. На склянці, яка стояла на столі в касі, експерт виявив відбитки його пальців (а. с. 33—34).

Допитана слідчим касир Пастух А. П. пояснила, що на­передодні зламу каси і викрадення грошей Захаров М. П. підходив до неї і цікавився, чи одержав зарплату його зна­йомий Пасик І. Т. (а. с. 8). Свідок Ройман 3. П. показала, що вона познайомилась з Захаровим М. П. в аеропорту м. Енська і він їй розповів, що працює в міськторзі, виїхав з дому, оскільки міліція хоче забрати в нього гроші, і дав їй на зберігання (сума) (а. с. 12—15).

Свідок Іншина Л. П. пояснила, що з Захаровим М. П. познайомилась у своєї подруги, він їй показував багато грошей і розповів, що його переслідують працівники мілі­ції, хочуть дізнатися, де він зберігає гроші і як їх витрачає (а. с. 16—18). Свідок Тонян М. Г. розповів, що в сквері грав з Захаровим М. П. в карти і виграв у нього (сума) (а. с. 19-21).

Допитана як свідок лікар вендиспансеру Німан 3. А. пояснила, що Захарова М. П. знає як хворого, ні з ким він майже не спілкувався, скаржився, що його хтось шукає і переслідує, обдирав крейду біля свого ліжка, шукав шнур від радіо, хотів його перерізати, щоб йому було спокійніше (а. с. 25-27).

В характеристиці Захарова М. П. сказано, що він пра­цював у будгрупі Енського міськторгу столяром 3-го розря­ду, порушував трудову дисципліну, був грубий, розламав столярний верстат. Йому було оголошено дві догани. З торгу був звільнений в зв'язку з прогулом (а. с. 6).

Із зібраних доказів видно, що Захаров М. П. вчинив су­спільно небезпечні діяння, передбачені ч. 4 ст. 81 і ч. 2 ст. 206 КК України, в стані неосудності і тому відповідно до ст. 12 КК України не підлягає кримінальній відпові­дальності.

Беручи до уваги, що Захаров М. П. і в даний час є ду­шевнохворим, за своїм психічним станом, характером су­спільно небезпечних діянь становить небезпеку для су­спільства і потребує примусового лікування в психіатрич­ній лікарні спеціального типу, керуючись статтями 416, 417 КПК України,

постановив:

дану постанову направити разом із справою прокуроро­ві м. Енська для вирішення питання про можливість пере­дачі до суду справи Захарова Миколи Петровича, 195_ р. народження, уродженця м. Енська Кримської області, ос­віта — 8 класів середньої школи, раніше працював столя­ром в Енському міськторзі, неодруженого, судимого за злісне хуліганство, для застосування до нього примусових заходів медичного характеру.

Слідчий прокуратури м. Енська, (підпис)

юрист 2-го класу

Списокосіб,якихналежитьвикликативсудовезасідання 1. Особа, яка вчинила суспільно небезпечне діяння — Захаров Микола Петрович, перебуває в санчастині слідчо­го ізолятора № 1 УВС м. Енська.

2. Свідки: Пастух Ганна Тихонівна, проживає в м. Ен­ську, вул. Дачна, буд. 7 (а. с. 9); Ройман Зоя Павлівна, про­живає в м. Енську, вул. Берегова, буд. 5, кв. 2 (а. с. 16), То-нян Микола Гаврилович, проживає в м.Енську, вул. Профспілок, буд. 15, кв. 6 (а. с. 19); Німан Зінаїда Абрамів-на, проживає в м. Енську, вул. Центральна, буд. 5, кв. 18 (а. с. 25).

3. Експерт-психіатр Волков Марк Борисович (Енська обласна психоневрологічна лікарня) (а. с. 40).

4. Представник цивільного позивача від Енського
міськторгу повідомляється письмово про день розгляду
справи в суді.

Довідказкримінальноїсправи

1. Кримінальну справу порушено 4 грудня 199_р.

2. Слідство зупинено за невстановленням місця пере­бування обвинуваченого ЗО січня 199_р.

3. Постанову про арешт Захарова М. П. і його відправ­лення етапом винесено 25 січня 199_ р.

4. Захарова М. П. розшукано, взято під варту, слідство відновлено 2 березня 199_ р.

5. Попереднє слідство закінчено 23 травня 199_ р.

6. Заявлений цивільний позов на суму (вказати яку)

7. Майно, яке підлягає арешту, не виявлено (а. с. 30).

8. Судових витрат у справі немає.

9. Речові докази: ножовочне полотно, портфель, аркуш паперу з малюнком і написом направляються зі справою (а. с. 6, 58).

Слідчий прокуратури м. Енська, (підпис)

юрист 2-го класу

УХВАЛА

про застосування примусових заходів медичного характеру

м. Енськ Дата

Суд Енського району м. Енська в складі головуючого судді Стеценка М. П., суддів цього ж суду Куліш М. М. і Картузова М. А, при секретареві Фроловій С. Г., за участю прокурора Енського району Гаврилом В. С, захисника Степанової Б. В., розглянувши у відкритому судовому засі­данні кримінальну справу щодо Захарова Миколи Петро­вича, який народився 26 грудня 196_ р., уродженця м. Енська Кримської області, проживає в м. Енську, вул. Тиха, 18, кв. З, раніше працював столяром в будгрупі Енського міськторгу, неодруженого, освіта — 8 класів се­редньої школи, засудженого в 198_ р. за ч. 2 ст. 206 КК Ук­раїни до двох років позбавлення волі, звільненого з місць позбавлення волі після відбуття покарання і який знову вчинив суспільно небезпечні діяння, передбачені ч. 4 ст. 81 і ч. 2 ст. 206 КК України,

встановив:

В ніч з 3 на 4 грудня 199_ р. Захаров М. П. зламав вхідні двері в касу Енського міськторгу, перепиляв петлю дверцят сейфа, а потім ключем відкрив його і викрав суму, що склала великий розмір. На столі касира він залишив аркуш паперу з непристойним малюнком і нецензурними слова­ми на адресу працівників, які не одержали зарплати. Після викрадення і хуліганських дій, які відзначались винятко­вим цинізмом, Захаров М. П. роз'їжджав по різних містах, вів розгульний спосіб життя. Вкрадені гроші великими су­мами програвав у карти.

Захворівши на венеричну хворобу, потрапив до вендис­пансеру. Там він декілька разів обдирав крейду на стінах, шукав, хто за ним слідкує і підслуховує, про що він говорив сам з собою.

Захаров М. П. в дитинстві упав з коня і в зв'язку з цим зазнав травми голови.

В судовому засіданні були допитані свідки: Рой-ман 3. П., Іншина Л. П., Тонян М.Г., які підтвердили, що бачили у Захарова М.П. великі суми грошей, грали з ним в карти. Свідок Німан 3. А. розповіла про дивну поведінку Захарова М. П. у вендиспансері. Висновок почеркознавчої експертизи підтверджує, що на аркуші паперу з непристой­ним малюнком, залишеного в касі, є напис, виконаний ру­кою Захарова М.П. На склянці, яка стояла на столі в касі, зафіксовано відбитки його пальців. У портфелі Захаро­ва М. П. знайдено ножовочне полотно, яким була перепи­ляна петля дверцят сейфа. Нестача (сума) по касі зафіксо­вана документальною ревізією.

Зібрані і перевірені в судовому засіданні докази під­тверджують, що суспільно небезпечні діяння (викрадення з проникненням у приміщення грошей у великих розмірах і злісне хуліганство), передбачені ч. 4 ст. 81 і ч. 2 ст. 206 КК України, вчинив Захаров М. П.

На попередньому слідстві була проведена судово-психі­атрична експертиза. Висновки експертів підтверджують, що Захаров М. П. хворіє на шизофренію, в момент викра­дення грошей і вчинення хуліганства був позбавлений можливості усвідомлювати свої дії. В даний час він також перебуває в хворобливому стані, який виявляється в знач­ному зниженні інтелекту, поєднаному з бредовим синдро­мом, який супроводжується ворожими діяннями щодо ото­чуючих. Він становить небезпеку для суспільства і потребує перебування в психіатричній лікарні спеціального типу. В судовому засіданні експерт-психіатр дав аналогічний вис­новок.

Сукупність наведених доказів дає підстави для виснов­ку, що Захаров М. П. суспільно небезпечні дії вчинив у ста­ні неосудності іЛ відповідно до ст. 12 КК України не підля­гає кримінальній відповідальності. Проте, враховуючи, що Захаров М. П. є душевнохворим та за своїм психічним ста­ном і характером учинених ним суспільно небезпечних діянь становить особливу небезпеку для суспільства, до нього згідно зі ст. 416 КПК України, ст. 13 КК України по­винні бути застосовані примусові заходи медичного харак­теру з поміщенням до психіатричної лікарні спеціального типу для лікування.

На підставі викладеного, керуючись статтями 416, 419-421 КПК України, суд

ухвалив:

застосувати до Захарова Миколи Петровича, 196_ р. на­родження, примусовий захід медичного характеру — на­правлення до психіатричної лікарні спеціального типу до його видужання.

Запобіжний захід щодо Захарова М. П. — тримання під вартою — скасувати. Речові докази — ножовочне полотно, аркуш паперу з малюнком і написом — зберігати у справі, портфель вилучити, оскільки він не становить собою мате­ріальної цінності, і знищити.

На ухвалу згідно зі ст. 424 КПК України може бути по­дано касаційну скаргу або касаційне подання в загальному порядку.

Головуючий (підпис)

Судді (підписи)


"Протокол затверджую" Начальник міліції Енського району підполковник міліції Дата (підпис)

"Направлення до суду протоколу разом з приєднаними матеріалами санкціоную" Прокурор м. Енська, радник юстиції Дата (підпис)


ПРОТОКОЛ про обставини злочину, передбаченого ч. 1 ст. 81 КК України

м. Енськ Дата

Оперуповноважений ВКР Енського РВВС м. Енська
Довгаль С. Н. відповідно до ст. 426 КПК України склав да-
ний протокол про те, що вантажник матеріального складу
Енського міськторгу Боєв Михайло Іванович 10 січня
199__ р., маючи доступ до матеріальних цінностей, скорис-
тався цим і у відсутності кладовщика Кутая А. С. з метою
викрадення зняв з меблевого гарнітуру "Міраж", описано-
го у кримінальній справі Васіної О. В., дзеркало розміром
1088 х 477 мм вартістю (сума не може перевищувати ста мі-
німальних розмірів зарплати). О 16 годині ЗО хвилин 10 січ-
ня 199_ р. Боєва М. І. було затримано на прохідній охорон-
ником Зуєвим А. Я. Дзеркало було вилучене, оглянуте і по-
вернене на склад.

Обставини злочину, вчиненого Боєвим М. І., крім його власних свідчень, підтверджуються також поясненнями охоронника Зуєва А. Я., кладовщика Кутая А. С, актом ви­лучення дзеркала Зуєвим А. Я. в присутності двох понятих — Яншина Р. С. і Котова Т. Г. Всі документи приєднані до протоколу.

Особу правопорушника встановлено за паспортом гро­мадянина України, виданого на ім'я Боєва Михайла Івано­вича, іншими документами, з яких видно, що Боєв М. І., 1940 р. народження, уродженець м. Тамбова, українець, ос­віта — 8 класів середньої школи, неодружений, проживає в м. Енську, вул. Пряма. 10, кв. 18. Довідка УВС м. Енська свідчить, що Боєв М. І. раніше, 30 грудня 199_ р. був засу­джений судом Енського району м. Енська за ч. 2 ст. 206 КК України до двох років позбавлення волі з відбуванням по­карання у ВТК загального режиму, звільнений з місць по­збавлений волі після відбуття строку покарання. В характе­ристиці з місця роботи зазначено, що Боєв М. І. з доруче­ними завданнями справлявся, але за наявності постійного контролю. Він запізнювався на роботу, вчиняв дрібні кра­діжки, іноді вживав спиртні напої на робочому місці, за що йому було оголошено догану.

Рішенням товариського суду 21 січня 199_ р. за викра­дення із складу пляшки "Український бальзам" вартістю (сума) Боєв М. І. був оштрафований на (сума), а в грудні 199_ р. профком суворо попередив його за спробу винести зі складу жіночі туфлі вартістю (сума).

Викрадення Боєвим М. І. дзеркала кваліфікується за ч. 1 ст. 81 КК України з урахуванням вартості вкраденого.

Від правопорушника одержано зобов'язання з'являти­ся за викликом органів дізнання і суду, повідомляти про зміну свого місця проживання.

Даний протокол разом з матеріалами, приєднаними до нього, відповідно до ст. 426 КПК України з санкції проку­рора підлягає направленню до суду Енського району м. Ен­ська для розгляду по суті.

Оперуповноважений ВКР Енського РВВС (підпис)

лейтенант міліції

До протоколу додаються: пояснення правопорушника Боєва М. І., очевидців Кутая А. С. і Зуєва А. Я., акт вилу­чення вкраденого дзеркала, протокол його огляду, рішення товариського суду, витяг із протоколу засідання профкому, довідка про судимість, характеристика з місця роботи, зо­бов'язання з'являтися за викликами органів дізнання і суду та повідомляти їм про зміну місця проживання.

Речовий доказ (дзеркало) знаходиться на складі Енсь­кого торгу.

Список осіб, які підлягають виклику в суд.

Правопорушник:

Боєв Михайло Іванович, проживає в м. Енську, вул. Пряма, 10, кв. 18. Очевидці:

Кутай Олександр Сидорович, проживає в м. Енську, вул. Садова, 3, кв. 15.

Зуєв Олексш Якович, проживає в м. Енську, вул. Кіль­цева, 8,кв. 12.

Оперуповноважений ВКР Енського РВВС, (підпис)

лейтенант міліції

Всі матеріали (на 17 аркушах) були пред'явлені право­порушникові Боєву М. І., який ознайомився з ними і зая­вив, що ніяких зауважень не має.

З матеріалами справи ознайомився, протокол мною прочитано, зауважень не маю.

Правопорушник (підпис)

Дата

Оперуповноважений ВКР Енського РВВС, (підпис)

лейтенант міліції

ПОСТАНОВА про порушення кримінальної справи і віддання правопорушника до суду

м. Енськ Дата

Суддя Енського району м. Енська Конограй М. Д., роз­глянувши матеріали, які надійшли із Енського РВВС м. Енська про злочин, передбачений ч. 1 ст. 81 КК України, вчинений Боєвим Михайлом Івановичем, 194_ р. народ­ження, уродженець м. Тамбова, українець, освіта — 8 кла­сів середньої школи, неодружений, проживає в м. Енську, вул, Пряма, 10, кв. 18, раніше був засуджений за ч. 2 ст. 20б КК України до двох років позбавлення волі, звільнений з місць позбавлення волі після відбуття покарання, працює вантажником в Енському міськторзі,

встановив:

У матеріалах, які надійшли до суду 13 січня 199_ р., за­значено, що Боєв М. І., працюючи вантажником матері­ального складу Енського міськторгу і маючи доступ до цін­ностей, 10 січня 199_ р. викрав дзеркало вартістю (сума) від меблевого гарнітуру "Міраж", який знаходився на складі. З вкраденим його було затримано охоронником Зуєвим А. Я. Раніше Боєв М. І. також скоював дрібні крадіжки, за що двічі до нього застосовувалися заходи громадського впливу.

Беручи до уваги, що є підстави визнати матеріали щодо Боєва М. І. про злочин, передбачений ч. 1 ст. 81 КК Украї­ни, достатніми для розгляду в судовому засіданні, керу­ючись статтями 98, 243,430,431 КПК України, постановив:

1. Порушити кримінальну справу за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 81 КК України, щодо Боєва Михайла Івановича і віддати його до суду за цей злочин.

2. Застосувати щодо підсудного Боєва М. І. запобіж­ний захід — підписку про невиїзд з місця постійного про­живання.

Справу призначити для розгляду у відкритому судовому засіданні на 18 січня І99_ р. о 10 годині в приміщенні Енського районного суду м. Енська з викликом підсудного Боєва М. І. і очевидців Кутая А. С. і Зуєва А. Я.

На постанову відповідно до ст. 354 КПК України може було внесено прокурором окреме подання до судової коле­гії в кримінальних справах Енського обласного суду у се­миденний строк від дня її винесення.

Дану постанову вручити підсудному не пізніше як за три доби до дня розгляду справи в суді.

СуддяЕнськогорайонум. Енська(підпис)

ПОСТАНОВА про порушення кримінальної справи і віддання до суду особи, на яку подано скаргу

м.ЕнськДата

Суддя Енського району м. Енська Конограй М. Д., роз­глянувши скаргу, яка надійшла 12 січня 199_ р. від Коно-ненко Ніни Павлівни про порушення кримінальної справи і притягнення Петіної Валентини Петрівни до криміналь­ної відповідальності за заподіяння тілесних ушкоджень,

встановив:

скарга Кононенко Н. П. свідчить, що 20 грудня 199_ р. бухгалтер Енського міськторгу Петіна, обвинувативши Ко­ноненко Н. П. у привласненні гаманця з грошима, який належав Петіній В. П., двічі навмисно ударила її рукою в обличчя. Це сталося в коридорі торгу.

Кононенко Н. П. пояснила, що гаманця заховала з тим, щоб не пропав, оскільки був залишений на столі в проф­комі, де вона працює прибиральницею. До скарги Коно­ненко Н. П. додала акт судово-медичного освідування, який підтверджує, що на її обличчі є тілесні ушкодження, що належать до легких, без розладу здоров'я.

Беручи до уваги, що є достатні підстави для порушення кримінальної справи за ознаками ч. 1 ст. 106 КК України і розгляду справи в судовому засіданні, керуючись статтями 27, 98, 237, 243, 251 КПК України,

постановив:

порушити щодо Петіної Валентини Петрівни кримі­нальну справу за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 106 КК України і віддати її до суду за цей злочин.

Справу призначити до розгляду у відкритому судовому засіданні на 21 січня 199_ р. о 10 год. в приміщенні Енсько­го суду м. Енська.

В судове засідання викликати підсудну Петіну В. П., потерпілу Кононенко Н. П. і свідка Маслову С. В., на яку посилається заявниця, а також судово-медичного експерта Чечевицю П. Д.

На постанову відповідно до ст. 354 КПК України може бути внесено прокурором окреме подання до судової коле­гії Енського обласного суду у семиденний строк від дня її винесення.

Судця Енського району м. Енська (підпис)

ЗАПРОПОНОВАНІ ОБСТАВИНИ КРИМІНАЛЬНИХ СПРАВ, ЯКІ МОЖНА ВИКОРИСТАТИ ПРИ СКЛАДАННІ НАВЧАЛЬНИХ ПРОЦЕСУАЛЬНИХ ДОКУМЕНТІВ

:акаонЈ'то<


-імнфснщі і вдовая

Фабула 1


На початку квітня цього року до райвідділу міліції на­дійшло кілька заяв і повідомлень про те, що в квартири громадян проникають невідомі і здійснюють крадіжки цін­них речей, грошей, а також про те, що в нічний час в неос-вітлених місцях зламуються кіоски з продовольчими това­рами і викрадаються продукти і виручка. Серед заявників є особа, котра з'явилась з повинною. Кримінальні справи порушено тільки за тими заявами і повідомленнями, при перевірці яких вбачалась наявність підстав для цього.

Підозрюваними виявились військовослужбовець і не­повнолітні, які раніше чинили дрібні крадіжки, а також ре­візор, котрий визначав розмір викраденого із кіосків. Піз­ніше він був визнаний душевнохворим. Цивільним позива­чем визнано райгастрономторг, а не кіоски.

По ряду кримінальних справ уже постановлено обвину­вальні вироки з відшкодуванням матеріальних збитків. А по справі однієї із квартирних крадіжок суд підсудного ви­правдав за відсутністю події злочину, оскільки заявник на­чебто інсценував крадіжку грошей із своєї квартири. Про­курор з таким вироком не погодився і вніс касаційне по­дання на тій підставі, що потерпілий за винагороду змінив у суді свої показання і фальсифікував докази. Касаційна колегія цю справу повернула на додаткове розслідування.

Суд знову виправдав підсудного за окремої думки голо­вуючого. З цієї справи прокурор пропустив строк внесення касаційного подання на вирок, а суд відмовив у його по­новленні.

Вищестоящий прокурор вніс протест на вирок в по­рядку нагляду. Президія обласного суду даний протест відхилила.

По цій же справі прокуророві району надійшла заява про те, що свідок, який брав участь у цій справі, заінтере­сований у її результаті, оскільки від родичів обвинувачено­го одержав винагороду. По даній заяві прокурор порушив кримінальну справу і провів розслідування, а вищестоящий прокурор вніс протест про перегляд справи в зв'язку з но-вовиявленими обставинами. Цей протест президія суду за­довольнила.

Обвинуваченого у крадіжці особистого майна громадян засуджено до позбавлення волі з відбуттям покарання в ко­лонії загального режиму. Вирок у цій справі набрав чинності, і було дано розпорядження про його виконання.

Потім відповідно до ст. 46 ВТК України засудженого переведено до колонії-поселення для осіб, які твердо стали на шлях виправлення, а потім умовно-достроково звільне­но від покарання і працевлаштовано.

Відносно відбутого покарання у встановленому зако­ном порядку за клопотанням трудового колективу суди­мість знято.

гКа.: ин - яінсїіа .аіонзиЕв^ннР'іоннлк ,$цз о%онзгшвфі і кпи*^-дояш? сп~уг.•-. ;У:&9Іт/а'ган;,;-;*г/ ГнякЙІЬпйй; й зш

Фабула 2

У березні цього року до слідчого відділу внутрішніх справ звернувся начальник цеху одного із заводів із заявою про те, що вчора після роботи він у нетверезому стані йшов додому. У мало освітленому місці по вул. Парковій до ньо­го підійшов чоловік у формі працівника міліції. З ним було двоє підлітків, які видавали себе за дружинників. Вони за­жадали, щоб той пройшов з ними до відділення міліції. Ко­ли начальник цеху відмовився, дружинники почали його бити, а потім відпустили додому. Прийшовши додому, він виявив, що у нього зникла велика сума грошей, які були у кишені.

Після перевірки заяви слідчий порушив кримінальну справу і прийняв її до свого провадження. При освідуванні потерпілого виявлено легкі тілесні ушкодження. Під час розслідування до слідчого добровільно з'явився учень се­редньої школи, якому ще не виповнилось 16 років, і зая­вив, що він брав участь у пограбуванні п'яного разом зі своїми знайомими, один з яких проходить дійсну службу у військах Міністерства внутрішніх справ.

Далі з'ясувалось, що відносно рядового військ МВС Сайка Івана Кириловича уже була порушена кримінальна справа в зв'язку з тим, що той самовільно залишив війсь­кову частину. Його було затримано, а згодом щодо нього здійснили запобіжний захід — тримання під вартою. Обид­ві кримінальні справи об'єднано в одне провадження. Що­до третього співучасника пограбування справу було виділе­но в окреме провадження, а потім припинено через душев­ну хворобу обвинуваченого. Раніше він притягувався до кримінальної відповідальності за хуліганство, провадження по якому велось у порядку, передбаченому розд. 7 КПК України. Сайко І. К. військовим судом засуджено до по­збавлення волі з відбуттям покарання у колонії посиленого режиму. Цей вирок захисник оскаржив у касаційному по­рядку, і справу було повернуто на додаткове розслідування через односторонність і неповноту попереднього слідства.

При цьому один з членів суду виклав свою окрему дум­ку. Дану ухвалу суду опротестовано в порядку нагляду. Протест не був задоволений. Після дослідування знову на­правлено до суду, який обвинуваченого визнав винним ли­ше в заподіянні умисного легкого тілесного ушкодження і призначив йому покарання у вигляді одного року позбав­лення волі з відбуттям покарання в колонії загального ре­жиму.

Вирок у цій справі набрав чинності. При його виконан­ні в порядку ст. 46 ВТК України засудженого було переве­дено до колонії-поселення для осіб, які твердо стали на шлях виправлення, а потім умовно-достроково звільнено від покарання і працевлаштовано.

Відносно відбутого покарання в установленому зако­ном порядку за клопотанням громадських організацій су­димість знято.

Однак у даній справі до прокуратури надійшла заява про те, що один з учасників нападу на потерпілого неза­конно звільнений від кримінальної відповідальності начеб­то через душевну хворобу.

В результаті розслідування кримінальної справи за но-вовиявленими обставинами експерта-психіатра притягну­то до кримінальної відповідальності і засуджено за одер­жання хабара і дачу завідомо неправдивого висновку. Піс­ля цього за принесеним протестом за нововиявлених обставин співучасника вчинення розбійного нападу при­тягнуто до кримінальної відповідальності.

Фабула З

До чергової частини районного відділу внутрішніх справ надійшло повідомлення про те, що на танцмайдан­чику сталась бійка, внаслідок чого був грубо порушений громадський порядок, громадянам заподіяно тілесних уш­коджень, одного з них в тяжкому стані доставлено до лі­карні. За даним фактом порушено кримінальну справу.

Наступного дня після події до РВВС з'явився неповно­літній, який не досяг 14-річного віку, і повідомив, що він взяв участь у бійці і солдатським ременем бив "чужих". У своїх вчинках він розкаюється.

У результаті розслідування справи встановлено, що у вчиненні хуліганських дій взяв активну участь один з військових моряків місцевого гарнізону. Відносно нього справу виділено в окреме провадження і направлено за під­слідністю.

Серед обвинувачених був також громадянин, щодо якого уже велось розслідування кримінальної справи за вчинення ним іншого злісного хуліганства. Цю справу об'­єднано в одне провадження зі справою про хуліганство на танцмайданчику. Відносно цього обвинуваченого було оголошено розшук. Усього по справі притягнуто до кримі­нальної відповідальності 10 чоловік, 25 визнано потерпіли­ми, деяких з них визнано цивільними позивачами. Щодо деяких осіб справи були закриті з нереабілітуючих підстав.

Кудіиу Івану Петровичу, який працював старшим ви­хователем у міському парку, пред'явлено обвинувачення не тільки в злісному хуліганстві, айв навмисному заподі­янні тяжких тілесних ушкоджень.

У справі проводились усі необхідні слідчі та інші дії. Деякі обвинувачені раніше притягувались до кримінальної відповідальності за вчинення хуліганства, дрібного розкра­дання, провадження у цих справах велись у порядку, пе­редбаченому розділом 7 КПК України.

Суд першої інстанції повернув справу на додаткове розслідування через односторонність, неповноту поперед­нього слідства. На ухвалу суду після поновлення пропуще­ного прокурором строку було внесено окреме подання. Ви­щестоящий суд це подання задовольнив і повернув справу на новий розгляд.

У справі був постановлений обвинувальний вирок. Один із суддів, не погодившись з вироком, виклав свою окрему думку.

Захисники оскаржили вирок через невідповідність вис­новків суду викладеним у вироку фактичним обставинам справи.

Касаційна інстанція змінила вирок і деяким засудже­ним пом'якшила призначене покарання. Не погодившись з цією ухвалою, прокурор опротестував її у порядку нагля­ду. Президія обласного суду протест залишила без задово­лення. Коли вирок уже виконувався, потерпілий, якому було заподіяно тяжких тілесних ушкоджень, помер.

Прокурор області приніс протест у зв'язку з нововияв-леними обставинами, і справу направлено до суду першої інстанції для нового розгляду.

В установленому законом порядку деяким засудженим були змінені види виправно-трудових колоній, деякі умов­но-достроково звільнені від покарання і відносно них су­димість знята за клопотанням трудових колективів.

Фабула 4

Секретар сільради телефоном повідомив до РВВС про те, що рибалки-любителі знайшли в озері частини людсь­кого тіла, загорнуті в ганчірки. Місце події було оглянуто, проведено інші невідкладні слідчі і необхідні процесуальні дії. Справу було передано за підслідністю до прокуратури району.

Частини людського тіла виявлено і в автоматичних ка­мерах зберігання, встановлених на вокзалі в сусідній об­ласті. За цим фактом також велось розслідування. Обидві справи об'єднано в одне провадження.

При обшуку у співжителя підозрюваної був виявлений самогонний апарат. Раніше він притягувався до криміналь­ної відповідальності за хуліганство, провадження по якому велось за правилами розділу 7КПК України. Матеріали справи за фактом самогоноваріння виділені в окреме про­вадження і направлені для розслідування до органів міліції. Потім справу було закрито внаслідок акту амністії.


Обвинувачення у вбивстві співжителя пред'явлено Кіці Світлані Василівні, яку було розшукано і заарештовано. Вона ж розчленувала труп і частини тіла заховала в різних місцях. Кіця С. В. також обвинувачувалась в порушенні правил пожежної безпеки, але в цій частині пред'явленого обвинувачення справу було припинено.

Притягнуто до кримінальної відповідальності за недо­несення подругу обвинуваченої, яка з'явилась з повинною. Потім відносно неї справу направлено до суду для застосу­вання примусових заходів медичного характеру.

Кіця С. В. була визнана винною в умисному вбивстві з призначенням їй покарання у вигляді позбавлення волі.

Один із суддів по даному вироку залишився в меншості і в письмовій формі виклав свою окрему думку. Вирок по цій справі оскаржив адвокат, вважаючи, що не правильно застосовано кримінальний закон, оскільки обвинувачена, на його думку, діяла в стані необхідної оборони. Касаційна інстанція справу повернула на додаткове розслідування.

Протест у порядку нагляду на дану ухвалу залишено без задоволення. Після дослідування справу знову було на­правлено до суду, який призначив винуватій покарання, яке не відрізняється від попередньої міри покарання.

Вирок набрав чинності і виконувався. В цей час проку­ророві району надійшла заява від сусідки засудженої про те, що у вбивстві і розчленуванні трупа винна не тільки од­на Кіця С. В. Матеріали за нововиявленими обставинами були направлені прокуророві області, який по даній справі вніс відповідний протест.

Вирок, який набрав чинності, і всі наступні судові ухва­ли було скасовано з направленням справи на нове розслі­дування.

При новому судовому розгляді справи призначена міра покарання пом'якшена.

Потім в установленому законом порядку був замінений вид установи виконання покарання, в якій засуджена його відбувала, а пізніше умовно-достроково звільнена від пока­рання. Через певний проміжок часу з Кіці С. В. суд за кло­потанням громадської організації судимість зняв. -зїгхпто уцвяху ош цоср(ЯоцП.ватзішіз отоладзозпоп шюн ашпнгше що ннцінотозцше щоф{я<щп татхрі зпв лваута -авфіан '{появ удофіз кннвауЕікосд июіП .кннзкоаовве езд

Фабула 5

До РВВС надійшло повідомлення від Мельничен-ко А. С, що у неї на квартирі раптово помер її брат Дудко Іван Степанович, який у неї гостював. Дільничний лікар дав довідку про те, що смерть настала від інфаркту міокар­да. В порушенні кримінальної справи було відмовлено.

Син померлого звернувся до прокуратури району зі скаргою, що у філіалі районного відділення Ощадбанку йо­го співробітники незаконно приховали грошові заощад­ження його батька приблизно на суму (яку). За даним фак­том прокурор порушив кримінальну справу, яку прийняв до свого провадження слідчий прокуратури і провів усі не­обхідні слідчі та інші процесуальні дії.

Під час обшуку у начальника філіалу відділення Ощад­банку Пастушка Л. П. виявлено наркотичні речовини, що належали його неповнолітньому синові Віктору. За даним фактом матеріали справи були виділені в окреме провад­ження і направлені за підслідністю. Після обшуку до слід­чого добровільно з'явився Пастушок Віктор і заявив, що він брав участь у крадіжці магнітофона і спортивного ін­вентаря зі школи, де навчався. За даним фактом слідство уже велось.

Обидві кримінальні справи відносно Пастушка В. Л. було об'єднано в одне провадження. Один із співучасників крадіжки майна, що належало школі, раніше притягувався до відповідальності за вчинення хуліганства.

Начальникові районного відділення Ощадбанку, ін­спекторові і касирові названого філіалу було пред'явлено обвинувачення у вчиненні злочину, передбаченого стаття­ми 86і , 172 КК України, оскільки вони за домовленістю від імені Дудка І. С. оформили три розпорядчі заповіти на одержання грошей його племінницями, самі одержали гро­ші, підробивши підписи "спадкоємців". Викрадені суми поділили між собою.

За клопотанням захисника прокурор закрив справу в частині розкрадання грошей в сумі 3% річних, оскільки фактично вона обвинуваченими не привласнювалась.

З розпорядчого засідання суду справу повернено на до­даткове розслідування з підстав неповноти і односторон­ності попереднього слідства. Прокурор цю ухвалу опроте­стував, але протест прокурора вищестоящий суд залишив без задоволення. Після дослідування справу знову направ­лено до суду, який постановив обвинувальний вирок. Ви­нуватим була призначена міра покарання — позбавлення волі з відбуттям у УВП. При винесенні вироку один із суд­дів залишився при своїй думці, не погодившись з мірою покарання.

Після набрання вироком чинності прокурор області вніс протест у порядку нагляду, оскільки дійшов висновку, що призначена міра покарання одному із співучасників є м'якою, не відповідає тяжкості вчиненого злочину. Цей протест президія обласного суду задовольнила.

При відбуванні засудженими міри покарання прокуро­рові району стало відомо, що в розкраданні грошей брала участь також і сестра померлого Дудка І. С. — Мельничен-ко А. С. Прокурор району порушив кримінальну справу за нововиявленими обставинами. В результаті розслідування з'ясувалось, що Мельниченко А. С. одержала частину вкрадених грошей, ощадні книжки померлого брата знахо­дились у неї. Певну суму одержав і дільничний лікар за те, що дав довідку про смерть і сприяв тому, щоб труп не роз­тинали.

Вирок по справі працівників філіалу районного відді­лення Ощадбанку було опротестовано за нововиявлених обставин.

Крім того, встановлено, що дільничний лікар має пси­хічне захворювання і потребує примусових заходів медич­ного характеру.

Засуджені Пастушок Л. П., Мельниченко А. С. та інші у встановленому законом порядку з місць позбавлення волі були звільнені умовно-достроково, і пізніше судимість з них було знято.


ДЕЯКІ ПИТАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ

Які ви знаєте наукові праці і яких авторів з проблем прийняття рішень у кримінальному судочинстві, їх оформ­лення і виконання?

Що таке процесуальна форма і яке вона має значення в кримінальному судочинстві?

Яку роль відіграє письмова форма провадження кримі­нального процесу?

Які ви знаєте самостійні стадії криміїшіьного процесу, з яких рішень вони починаються і яким документом мо­жуть закінчуватися?

Яке значення має послідовність прийняття рішень у кримінальному процесі?

Що ви знаєте про юридичне, суспільно-політичне, ви­ховне та психологічне значення кримінально-процесуаль­них актів?

Яке значення має внутрішнє переконання слідчого чи іншої компетентної особи для законності прийняття кри­мінально-процесуальних рішень?

Які обставини можуть впливати на об'єктивність прий­няття рішень у кримінальних справах?

Які вольові та інтелектуальні якості мають бути властиві компетентним особам, котрі приймають рішення у кримінальних справах?

Що таке законність, обгрунтованість, мотивованість і справедливість кримінально-процесуального акту?

Що ви можете сказати про логічність, переконливість та ефективність кримшально-процесуальних актів?

Яке значення має культура і грамотність складання до­кументів у кримінальних справах?

Що ви знаєте про уніфікаційні форми процесуальних документів у кримінальних справах і яке значення має їх використання?

У чому полягає значення використання ЕОМ при роз­слідуванні злочинш і складанні процесуальних документів?

Що ви можете сказати про види, різноманітність доку­ментів, які зустрічаються в кримінальних справах?

У чому полягає система і класифікація кримінально-процесуальних актів?

Які ви знаєте критерії, за якими можна класифікувати кримінально-процесуальні акти?

Що таке процесуальні та слідчі дії в кримінальній справі?

Дайте поняття кримінально-процесуального рішення.

Які ви знаєте стадії прийняття і оформлення рішень у кримінальних справах?

Які процесуальні рішення у кримінальних справах приймаються з санкції чи згоди, затвердження прокурора?

Що таке постанова у кримінальній справі?

Що таке ухвала в кримінальному судочинстві, її види і значення?

Що таке протокол в кримінальній справі?

У чому суттєва різниця між постановами, ухвалами і протоколами?

Що таке обвинувальний висновок і його значення?

Що таке подання в кримінальній справі і яке його зна­чення в профілактиці злочинів?

Що таке судовий вирок, його види і значення?

З яких справ суддя діє від імені суду?

Що таке протест у кримінальній справі, його види і значення?

Назвіть процесуальні акти у кримінальних справах, які не можуть бути скасовані в касаційному порядку, і пояс­ніть чому.

У чому полягає зміст розміщення процесуальних доку­ментів і оформлення кримінальної справи в цілому?

УКРАЇНСЬКО-РОСІЙСЬКИЙ СЛОВНИК НАЙБІЛЬШ ХАРАКТЕРНИХ І НАЙУЖИВАНІШИХ ЮРИДИЧНИХ СЛІВ І ТЕРМІНІВ, ЯКІ ЗУСТРІЧАЮТЬСЯ В ПОСІБНИКУ

А

Аварія—авария

Автотранспортнаподія— автотранспортное происшествие

Адвокат— адвокат

Азартніігри— азартньїе игрм

Амністія— амнистия

Арешт—арест

Аркушісправи— листи дела

Б

Банк— банк

Безпідставнавідмова— неосновательньш отказ Бездоганнаповедінка— безупречное поведение Безробітний— безработньїй Братиучасть— принимать участие

В

Вантаж— груз Вбивство— убийство

Вважатисебевинним— считать себя виновннм Взяттяпідварту— заключение под стражу Вжитизаходів— принять мерн Видатковийчек,ордер— расходньїй чек, ордер Виділеннясправи— вьіделение дела Визнання— признание

Визначенняпсихічногостану— определение психического со-

стояния Виїмка— вьіемка Викликдосуду— внзов в суд Виконаннявироку— исполнение приговора Викрадення— похищение Вимагательство— внмогательство Винагорода— вознаграждение Виправдувальнийвирок— оправдательннй приговор Виправно-трудоваколонія— исправительно-трудовая колония Вирішуватинаперед— предрешать

Вирок — приговор

Витребування справи — истребованиедела Виявлення — обнаружение Відбувати покарання — отбьіватьнаказание Відвід — отвод

Віддання до суду — преданиесуду

Відкладання розгляду справи — отложениеразбирательствадела Відкликання протесту — отзьівпротеста

Відкритий розгляд справи — открьітоерассмотрение(разбира-тельство)дела

Відкриття судового засідання — открьітиесудебногозаседания

Відмова від захисника — отказотзащитника

Відмова в порушенні кримінальної справи — отказввозбужде-

нииуголовногодела Відповідач — ответчик

Відновлення кримінальної справи — возобновлениеуголовно­годела

Відрядження — командировка

Відсторонення від посади — отстранениеотдолжности Відстрочка виконання вироку — отстрочкаисполнения

приговора Відсутність — отсутствие

Відтворення обстановки і обставин події — воспроизведение

обстановкииобстоятельствсобьітия Відхилити скаргу, протест — отклонитьжалобу,протест Відшкодування витрат — возмещениерасходов Вказівка — указание

Власноручний запис показань — собственноручнаязаписьпо­казаний Внесок — взнос

Внутрішнє переконання — внутреннееубеждение

Впізнання — опознание

Вручення повістки — вручениеповестки

Всебічне, повне і об'єктивне дослідження — всестороннее,

полноеиобьективноеисследование Вчинити злочин — совершитьпреступление

г

Головуючий — председательствующий

Гласність судового розгляду — гласностьсудебногорассмотрения Громадський захисник, обвинувач — общественнмйзащитник,

обвинитель Громадянин — гражданин

Гроші — деньги Гуманність — гуманность

д

Давативисновок — даватьзаключение

Дебати судові — прениясудебньїе

Державнийобвинувач—государственньїйобвинитель

Державнийрадник — государственньїйсоветник

Дізнання—дознание

Дільничний — участковий

Додаткове слідство — дополнительноеследствие

Додаток — приложение

Довідка — справка

Довіреність — доверенность

Докази — доказательства

Долучити до справи — приобщитькделу

Донос завідомо неправдивий — доносзаведомоложньїй

Допит — допрос

Доповнення і поправки до протоколу — дополнения и попра­вки к протоколу Достатність доказів — достаточностьдоказательств Дослідження доказів — исследованиедоказательств Дорожньо-транспортна пригода — дорожно-транспортное происшествие

Доручити розслідування справи — поручитьрасследованиедела Доход — прибнль Дочка — дочь

Дрібне розкрадання — мелкоехищение Дострокове звільнення — досрочноеосвобождение Душевна хвороба — душевнаяболезнь

Е

Експерт — зксперт Епізод — ЗПИЗОД

з

Забезпечення цивільного позову—обеспечениегражданскогоиска Заборона оскарження — запретобжалования Завідомо (свідомо) неправдивий донос — заведомоложньїй донос

Загальні підстави — общие оснований

Зазнати моральної шкоди — понести моральний ущерб

Заміна покарання — заменанаказаний

Законний представник—законнийпредставитель

Закриття кримінальної справи — прекращение уголовного дела Заохочення — поощрение Запобіжний захід — мера пресечения Заповіт — завещание Зарахування в строк — зачет в срок

Застосування запобіжного заходу — применение мери пресечения Засуджений — осужденньїй

Затримання підозрюваного — задержание подозреваемого Зауваження на протокол — замечания на протокол Захисник — защитник

Заходи по охороні майна — мери по охране имушества Заходи процесуального примусу — мери процесеуального при-нуждения

Заява про злочин — заявление о преступлении Зберігання — хранение

Збирання і подання доказів — собирание и представление дока-зательств

Звернення вироку до виконання — обрашение приговора к ис-полнению

Звільнення з посади — отстранение от должности Зловживання службовим становищем — злоупотребление слу-

жебньїм положением Злочинні діяння — преступньїе деяния Зміна обвинувачення — изменение обвинения Знати, в чому обвинувачують — знать, в чем обвиняют Зняття арешту — снятие ареста

Зупинення попереднього слідства — приостановление предва-рительного следствия

І

Ім'ям - именем

Індивідуальні ознаки — индивидуальнме признаки Інколи — иногда

Ініціатива суду — инициатива суда Інспектор — инспектор

Істотні порушення — существеннме нарушения Істотні суперечності — существеннме противоречия

к

Каса — касса Касація — кассация

Касовий ордер зі слідами підробки — кассовнй ордер со следа-

ми подделки Каятися — каяться

Кваліфікація злочину — квалификация преступления Квитанція — квитанция

Керуватися законом — руководствоваться законом Кодекс — кодекс

Конфіскація майна — конфискация имушества Клопотання — ходатайство Крадіжка — кража

Кримінальна відповідальність — уголовная ответственность Кримінальний кодекс (КК) — уголовньїй кодекс (УК) Кримінальний процес — уголовньїй процесе Кримінально-процесуальний кодекс (КПК) — уголовно-про-цессуальньїй кодекс (УПК)

Лікарня — лечебница, больница

м

Майно — имущество

Майнові збитки — имущественньїй ущерб

Межі судового розгляду — предельї судебного разбирательства

Матеріальна шкода — материальньїй ущерб

Мінімальна міра покарання — минимальная мера наказаний

Міра покарання — мера наказаний

Місце події — место происшествия

Н

Набрати законної сили — вступить в законную силу Нагляд за законністю — надзор за законностью Наглядова інстанція — надзорная инстанция Напад — нападение

Направити повідомлення за належністю — направить сообще-

ние по принадлежности Направлення справи — направление дела Народні засідателі — народньїе заседатели Нарадча кімната — совещательная комната Наслідки неявки — последствия неявки

Національна мова судочинства — национальньїй язнк судо-производства

Негайно розпочати проведення слідства — немедденно при­ступить к проведенню следствия Незалежність суддів — независимость судей Необхідна оборона — необходимая оборона Неосудність — невменяемость

Неповнолітній свідок — несовершеннолетний свидетель

Неправда -ложь

Нести матеріальну відповідальність — нести материальную от-

ветственность Нехтуючи правилами — пренебрегая правилами Нововиявлені обставини — вновь открмвшиеся обстоятельства Норма права — норма права

О

Обвинувачений — обвиняемьій

Обвинувальний висновок — обвинительное заключение Обгрунтованість — обоснованность Об'єднання громадян — обьединение граждан Об'єднання і виділення справ — обьединение и вьіделение дел Облік — учет

Обміркувати питання — обсудить вопрос

Обов'язковість вказівок — обязательность указаний

Обов'язок з'явитися — обязанность явиться

Обставини вчинення злочину — обстоятельства совершения

преступления Обчислення строку — нечисленне ерока Обшук-ОбЬІСК Огляд — освидетельствование Оголошення розшуку — обьявление розьіска Одержання зразків — получение образцов Ознайомлення з матеріалами справи — ознакомление с мате-

риалами дела Окрема думка — особое мнение Окрема ухвала — частное определение

Описати майно і передати його на зберігання — описать иму-

щество и передать его на хранение Опіка — опека

Особа, яка вчинила злочин — лицо, совершившее преступление Оскарження — обжалование

Останнє слово підсудного — последнее слово подсудимого

Осудність — вменяемость

Очна ставка (ставка віч-на-віч) — очная ставка

п

Паспорт — паспорт

Перегляд справ — пересмотр дел

Перекладач — переводчик

Переконання — убеждение

Письмові нотатки — письменньїе заметки

Питання — вопрос

Підозрюваний — подозреваемьій

Підстава для взяття під варту — основание для заключения под стражу

Підстави для затримання — основания для задержання Підписка про невиїзд — подписка о невмезде Підробити підпис — подделать подпись Підслідність — подследственность Підсудний — подсудимьій Підсудність — подсудность

Підтримати обвинувачення — поддержать обвинение Піклування про дітей — попечение о детях Пленум суду — пленум суда

1 НТБН

: піягг:

Побачення з заарештованим — свидание с арестованньїм Поважні причини — уважительньїе причини Повідомлення — сообщение Подання — представление

Подача скарги чи протесту — подача жалобьі или протест

Подія — собьітие, происшествие

Позбавлення волі — лишение свободи

Позивач — истец

Позика — займ

Показання — показання

Помилування — помилование

Пом'якшити покарання — смягчить наказание

Поновлення строку — возобновление срока

Поняті — понятьіе

Попередження — предупреждение

Попереднє слідство — предварительное следствие

Порука — поручительство

Порушення кримінальної справи — возбуждение уголовного дела Порядок призначення захисника — порядок назначєния за-

щитника Посада — должность Постанова — постановление Потерпілий — потерпевший

Провадження в кримінальній справі — производство по уго-

ловному делу Промова — речь

Правоздатність — правоспособность Право на захист — право на защиту Правосуддя — правосудне Працевлаштування — трудоустройство

Представник — предетавитель

Пред'явлення для впізнання — предьявлениедляопознания Пред'явлення обвинувачення — предьявлениеобвинения Презумпція невинності — презумпцияневиновности Прибуток — прибьіль,доход Привід — привод

Призначення експертизи — назначениезкспертизн Примірник — зкземпляр

Примусове лікування — принудительное лечение Примусові заходи — принудительнне мерн Принесення протесту — принесениепротеста Присутність понятих — присутствиепонять» Притягнення як обвинуваченого — привлечение в качестве обвиняемого

Причини і умови, що сприяють вчиненню злочину —причи­нииусловия,способствующие совершению престушіения Прізвище — фамилияч-п к Прокуратура — прокуратура Процесуальна форма — процесуальная форма Процесуальні гарантії — процессуальньїе гарантии Протест — протест Протокол — протокол

р

Речі, вилучені з обігу — вещи,изьятьіеизобращения Речові докази — вещественнме доказательства Рівноправність — равноправие Робити виписки із справи — делать внписки из дела Розв'язання скарг — разрешение жалоб

Розкрадання в особливо великих розмірах — хищение в особо

крупнихразмерах Розкрити злочин — раскрнть преступление Розпорядче засідання — распорядительное заседание Розслідування — расследование Розшук — рознск

Розчленування трупа — расчленение трупа

Роз'яснення прав і обов'язків — разгьяснение прав и обязанностей

с

Санкція — санкция Свідок — свидетель Скарбник — казначей

Скарга в порядку нагляду — жалобавпорядкенадзора

Скарга касаційна — жалоба кассанионная Скасування — отмена Склад суду — состав суда

Складання процесуальних актів — составление процессуаль-

ньіх актов Слідчі дії — следственнне действия Слідчий — следователь Слідчий ізолятор — следственньїй изолятор Спеціаліст (фахівець) — специалист Спостережна комісія — наблюдательная комиссия Справа — дело Стягнення — взьіскание Суддя — судья Судимість — судим ость Судова діяльність — судебная деятельность Судова інстанція — судебная инстанция Судова колегія — судебная коллегия Судова повістка — судебная повестка Судове засідання — судебное заседание Судове рішення — судебное решение

Судовий розгляд — судебное разбирательство (рассмотрение)

Судові витрати — судебньїе издержки

Сукупність злочинів — совокупность преступлений

т

Таємниця наради суддів — тайна совешания судей Текст — текст

Тілесні ушкодження — телесние повреждения Товариські суди - товарищеские судьі Товарознавець — товаровед Торгівля — торговля

Тримання під вартою — содержание под стражей Тяжка хвороба — тяжелая болезнь

Тяжкість і характер тілесних ушкоджень — тяжесть и характер телесньїх повреждений

у

Ув'язнений — заключенньїй

Умовно-дострокове звільнення — условно-досрочное освобож-дение

Уникнути відповідальності — уйти от ответственности Упевнитись в наявності підстав — убедиться в наличии оснований Установи виконання покарання — учреждения исполнения наказания

Усунення з посади — отстранениеотдолжности Ухвала суду — определениесуда Ухвалити (визначити) — определить Участь захисника — участиезащитника Учасники процесу — участникипроцесса

Ф

Фабула — фабула

Фальшивість доказів — ложностьдоказательств Фізична особа — физическоелицо

Фізичні або психічні вади — физическиеилипсихическиене­достатки

X

Хабар — взятка

Хабарництво — взяточничество Халатність — халатиость

Характер і розмір шкоди — характери размерушерба Хуліганство — хулиганство

ц

Цивільний позов — гражданскийиск Цифра — цифра Ціль — цель Ціна — цена

ч

Час — время

Чесне ставлення до праці — честноеотношениектруду Чинність кримінально-процесуального закону — действие уголовно-процессуальногозакона

Ш

Швидке і повне розслідування — бьістроеиполноерасследование Шкода — вред,ущерб Штат — штат Штраф — штраф Шуба — шуба

щ

Щире розкаяння — чистосердечноераскаяние Щирість — искренность

Я

Явка з повинною — явкасповинной

СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

Акти прокурорского надзора. — Свердловск: Изд-во Уральск. ун-та., 1979. - 80 с.

АлікінаН.В.,БіленчукП.Д.та інші. Психологічна експертиза в слідчій практиці. Навч. пос. — К, 1993.

АльшевскийТ.В.Образцьі судебньгх документов по уголов-ньш делам. — М.: Юрид. лит., 1976. — 192 с.

АльшевскийТ.В.,ПискаревИ.К.Образцьі судебньїх докумен­тов по уголовньїм и гражданским делам. — М.: Юрид. лит., 1983. - 336 с.

АнашкинГ.З,ПерловИ.Д.Возобновление дел по вновь от-крьівшимся обстоятельствам. — М., 1982. — 80 с.

АрсеньевВ.Д.,ЗаблоцкшВ.Г.Использование специальньїх знаний при установлений фактических обстоятельств уголовного дела. — Красноярск: Изд-во Краснояр. ун-та. — 1986. — 153 с.

БарабашА.С,ВолодинаЛ.М.Прекращение уголовннх дел по нереабилитирующим основаниям в стадии предварительного рас-следования. — Томск: Изд. Томск. ун-та, 1986. — 154 с.

БасковВ.И.Протокольная форма досудебной подго-товки материалов. — М.: Юрид. лит., 1989. — 176 с.

БасковВ.И.Прокурорский надзор за исполнением законов при рассмотрении уголовннх дел в судах. — М.: Юрид. лит., 1986. - 288 с.

БашюкВ.Н.Задержание и заключение под стражу в стадии предварительного расследования. — К.: КВШ МВД, 1990. — 92 с.

БахаревН.В.Очная ставка. — Казань, 1982. — 184 с.

БелкинР.С.Криминалистика: проблеми, тенденции, перспек-тивн. От теории — к практике. — М.: Юрид. лит., 1988. — 304 с.

БогословскаяЛ.А.Законность и обоснованность кассацион-ного определения. — X.: Харьк. юрид. ин-т., 1977. — 39с.

БондьіреваТ.Н.Секретарское дело. — М.: Вьісш. шк., 1989. — 383 с.

БудниковВ.Л.Обжалование действий и решений следовате-ля. — Волгоград: ВСШ МВД, 1990. — 64 с.

БьіховскийИ.Е.Соединение и вьіделение уголовньїх дел в со-ветском уголовном процессе. — М., 1961. — 77 с.

ВарфоломееваТ.В.Зашита в уголовном судопроизводстве. — К.: Ин-т адвок., 1998. — 204 с.

ВасильєвР.Ф.Акта управлення. — М.: МГУ, 1987. — 142 с.

ВасютинАП.,Ливший,Ю.Д.У головно-процессуальние акти дознаний и предварительного следствия. — М.: Юрид. лит.,

1967. - 204 с.

БорошнаЛ.В.Протоколи и иньїе документи как источники доказательств в советском уголовном процессе: Автор, дис... канд. юрид. наук. —Л., 1987. — 23 с.

ГавриловВ.В.Слово — государственному обвинителю: Под-держание государственного обвинения в уголовном суде. — Сара­тов: Изд-во "Слово", 1998. — 256 с.

ГавриловВ.В.,МихайленкоА.Р.,ЧекановВ.Я.Учебно-мето-дическое пособие по курсу "Прокурорекий надзор в СССР". — Саратов: Изд-во Сарат. ун-та. — 1974. — 112 с.

ГалаганАИ.Особенности раселедования органами внутрен-них дел общественно опасньїх деяний лиц, признаваемьіх невме-няемьіми. — Киев: КВШ МВД СССР, 1986. — 84 с.

ГалаганІ.С,СуслоД.С.Кримінальний процес Української РСР. - К: Вища шк., 1970. - 252 с.

ГапоновтН.Н.Опознание в судопроизводстве (процессуаль-ньіе и психологические пробл). — Минск: Изд-во Бел. ун-та, 1975. — 176 с.

ГапоновтН.Н.,МартиновичИ.И.Основи взаимодействия следователя и органа дознаний при раселедовании преступле-ний. — Минск: БГУ, 1983. - 104 с.

ГинзбургГ.А.,ПолякА.Г.,СамсоновВ.А.Советский адво­кат. — М.: Юрид. лит., 1968. — 200 с.

ГлашринФ.В.,КругликовАП.Следственньїй зкеперимент. — Волгоград, 1981. — 70 с.

ГоловачА.С.Оформление документов. — К; Донецк: Вища шк., Головное изд-во, 1983. — 177 с.

ГончаренкоВ.И.Использование звукозаписи, фотографии и киносьемок в уголовном судопроизводстве. Метод, разраб. — Ки­ев: КГУ, 1980. -114 с.

ГончаренкоВ.И.Научно-технические ередства в следствен-ной практике. — К.: Вища шк., Головное изд-во, 1984. — 148 с.

ГромовН.АВозбуждение производства по вновь открнв-шимся обстоятельствам. — Волгоград, 1984. — 44 с.

ГрошевойЮ.М.Право виє свойства приговора — акта социалис-тического правосудця. — X.: Харьков. юрид. ин-т., 1978. — 61 с.

ГрошевойЮ.М.Сущность судебньїх решений в советском уголовном процессе. — X.: Вища шк. Изд-во при Харьк. ун-те, 1979. — 144 с.

ГрошевойЮ.М.Профессиональное правосознаиие судьи и социалистическое правосознание — X.: Вьіща шк. Изд-во при Харьк. ун-те, 1986. — 185 с.

ГрошевойЮ.М.,ПономаренкоЛ.Г.,ХотенецВ.М.Кассацион-ньш протест прокурора по уголовннм делам. — К.: УМК ВО, 1989. - 88 с.

Гулкевич3.Т.Теоретические вопросьі и тактика документи-рования следственннх действий (процессуальное и криминалис-тическое исследования): Автор, дис... канд. юрид. наук. — Киев, 1985. - 24 с.

ГуревичМ.А.Судебнне решения. Теорет. проблеми. — М.: Юрид. лит., 1976.

ДидковскаяС.П.Осмотр места происшествия при расследо-вании дел о насильственной смерти. — К: Вища шк. Изд-во при КГУ, 1982. - 87 с.

Документальньїе системн в управлений. — М.: Зкономика, 1973. - 207 с.

ДубинскийА.Я.Производство предварительного расследования органами внутренних дел. — К: КВШ МВД СССР, 1987. — 84 с.

ДубинскийА.Я.Исполнение процесуальних решений следо-вателя (Правовьіе и организац. пробл.). — К.: Наук, думка, 1984. - 184 с.

ДубривньїйВ.А.Деятельность следователя по расследованию преступлений. — Саратов: Изд-во Сарат. ун-та, 1987. — 96 с.

ЕфановаВ.А.Возбуждение уголовного дела судом. — Воро­неж, 1986. — 104 с.

ЕфимичевС.П.Оформление уголовного дела. — Волгоград: ВСШ МВД, 1990. - 20 с.

ЖуковА.М.Предупредительная деятельность следователя по уголовному делу. — Саратов: Изд-во СГУ, 1990. — 104 с.

Закон Украиньї о прокуратуре: научно-практический ком-ментарий. — Харьков: фирма "Рита", 1993. — 176 с.

Кримінальний кодекс України. Кримінально-процесуальний кодекс України. Постанови Пленуму Верховного Суду України із загальних питань судової діяльності та в кримінальних справах. — К.: Юрінком, 1999. — 720 с.

ЗеленецкийВ.С.Деятельность прокурора в советском уголов-ном процессе. — X: Харьк. юрид. ин-т, 1977. — 39 с.

ЗеленецкийВ.С.Прокурорский надзор за законностью представ­лення следователя. — Харьков: Ин-т прок. Украйни, 1991. — 88 с.

ЗеленецкийВ.С.Возбуждение уголовного дела. — Харків: Крим АРТ, 1998. - 340 с.

Зинатуллин3.3.Общие проблеми обвинения и защити по уголовннм делам. — Ижевск: Удм. ун-т, 1989. — 80 с.

Зубарев В. С, Кржин Л. П., Статкус В. Ф.Язьік и стиль обви-нительного заключения. — М.: Юрид. лит., 1976. — 88 с.

Инструкция о вьіполнении фунхций органов дознания на мор-ских судах, находящихся в плавании. — М.: ММФ, 1974. — 59 с.

Искандеров Р. Г. Правовое и социальное знаменне правосуд­ного приговора. — Баку, 1988. — 124 с.

Каткова Т. В., Кожевшков Г. К. Судебньїе зкспертизм. Сб. вопросов. — Харьков: Ин-т внутр. дел, 1994. — 144 с.

Каткова Т. В., Кожевников Г. К. Образим бланков процессу-альньїх н иннх документов по уголовному делу. — Харьков: Руби-кон, 1999. — 174 с.

КобликовА. С. Судебннй приговор. — М.: Юрид. лит., 1966. — 135 с.

Кобяков В. М., Коломеец В. К. Предание суду и судебное раз-бирательство по делам с протокольним производством. — Сверд-ловск: СЮИ, 1987. - 40 с.

Когамов М. Ч. Предупредительная деятельность следователя и ее зффективность: Учебн. пособие. — Караганда: Карат. ВШ МВД СССР, 1986. - 70 с.

Козелецкий Ю. Психологическая теория решений. — М.: Про­гресе, 1979. - 504 с.

Козлов В. В. Судебно-медицинская зкепертиза при поврежде-ниях тупими предметами и транспортньїми ередствами: Учебн. пособие. — Саратов: Изд-во Сарат. ун-та, 1980. — 84 с.

Косенко А С. Розьіскньїе действия в советском уголовном процессе: Учебн. пособие. — Хабаровск: Хабар. ВШ МВД СССР, 1989. - 43 с.

Костицький М. Ф.Використання спеціальних психологічних знань у радянському кримінальному процесі: Навч. посібник. — К.: УМКВО, 1990. - 88 с.

Корнуков В. М., Михайленко А. Р., Чичко В. Н. Производство по делам о хулиганстве. — Саратов: Изд-во Сарат. ун-та, 1977. — 59 с.

Кузнецова А. Н., Вагенгейм Р. Н. Машинопись: Учебн. пос. — М.: Вмсш. шк, 1986. - 287 с.

Кульчицкий Б. Г. Альбом образцов бланков следственньїх до­кументов. — М.: Ин-т прокур. СССР, 1971.

Кульчицкий Б. Г. Комплект бланков по планированию раселе-дования уголовного дела. — М.: Ин-т прокур. СССР, 1975.

Куницин А. Р. Образцьі судебннх документов. — М.: Юрид. лит., 1987. — 336 с.

Куранова 3.Д. Работа следователя с учетннми документами по делам о хищениях в сберегательннх кассах: Метод, пособие. — М.: Ин-т прокур. СССР, 1987. — 60 се <

ЛазаревВ.В.Зффективность правоприменительньїх актов: Вопр. теории. — Казань: Изд-во Казан, ун-та, 1975. — 208 с.

ЛаптекруВ.Д.,МартшчикЕ.Г.Адвокат в кассационном и надзорном производстве по уголовньїм делам. — Кишинев: "Ин-конком", 1994. — 240 с.

ЛевиА.А.,ГоритеЮ.А.Звукозапись и видеозапись в уголов-ном судопроизводстве. — М.: Юрид. лит., 1983. — 112 с.

ЛевиА.А,ПичкалеваГ.И.,СеливановН.А.Получение и про-верка показаний следователем: Справочник. — М.: Юрид. лит., 1987. —112 с.

ЛєдніковаО.В.Протест прокурора як основна форма реагу­вання на порушення закону: Метод, розробка. — К.: Вища шк., Вид-во при КДУ, 1973. - 61 с.

Ливший,Е.З.,ФилигтовИ.Г.Делопроизводство и техническая документация. — М.: Вьісш. шк., 1981. — 144 с.

ЛукьянчиковЕ.Д„ПисьменнийД.П.Разрешение органами внутренних дел заявлений и сообщений о прест утіленнях несо-вершеннолетних. — К.: КВШ МВД СССР, 1987. — 67 с

ЛупинскаяП.А.Решения в уголовном судопроизводстве, их види, содержание и форми. — М.: Юрид. лит., 1976. — 168 с.

МавлюдовА.К.Осмотр места происшествия по делам об ава-риях на водном транспорте. — Саратов: Изд-во Сар. ун-та, 1985.-107 с.

Мак-КлангКр.Дж.иар.Микрокомпьютерн для юристов. — М.:Юрид. лит., 1988. — 144 с.

МаликовМ.Ф.Зффективность приговора в советском уго­ловном процессе. — Саратов: СЮИ, 1982. — 183 с.

МаликовМ.Ф.Проблеми судебного приговора — Уфа, 1987. - 128 с.

МанаевЮ.В.,РепкинЛ.М.Составление процесуальних ак­тов следствия. — Волгоград: ВСШ МВД СССР, 1981. — 104 с.

МариупольскийЛ.А,СтаткуєВ.Ф.,ТульчинаВ.С.Обвини-тельное заключение в советском уголовном процессе. — М.: ВШ МВД СССР, 1969.-56 с.

МартьінчикЕ.Г.Особое мнение судьи по уголовному делу. — Кишинев: Піти ница, 1981. — 132 с.

МартьінчикЕ.Г.Основи формирования приговора в совет­ском уголовном процессе. — Кишинев, 1989. — 168 с.

Методические указания и задания для составления процессу-альньїх актов по советскому уголовному процессу (Сост. В. М. Хотенец и др.). — Харьков: Юрид. ин-т, 1986. — 46 с.

МирецкаяС.Г.Приговор суда. — М.: Юрид. лит., 1989. — 112 с.

МихайленкоА.Уголовно-процессуальньїе актьі и их роль в обесттечении законности // Проблемн охранн прав граждан в сфсре борьбьі с преступностью. — Иванов, 1980. — 168 с.

МихайленкоА. Р.Возбуждение уголовного дела в советском уго-ловном процессе. — Саратов: Изд-во Сарат. ун-та, 1975. — 151с.

МихайленкоА. Р.Расследование преступлений: законность и обеспечение прав граждан. — К.: Юринком, 1999. — 448 с.

МихайленкоО.Р.Провадження кримінальних справ у суді: Конспект лекцій. — К.: КГУ, 1992. — 116 с.

МихайловА. И.Отдельное поручение следователя. М.: Юрид. лит., 1971. —68 с.

МихайловА.И.,АнохинЮ.П.и др. Процессуальньїе следст-венние актьі (образцьі основних документов). — М.: Ин-т про­кур. СССР, 1973. -212 с.

МихайловА.И.,Соя-СеркоЛ.А.,СоловьевА.Б.Научная орга-низация труда следователя. — М.: Юрид. лит., 1974. — 168 с.

МихайловВ.Т.Актьі по над зору за соблюдением законов при исполнении наказаний, не связанншх с лишением свобода. — М: Ин-т прокур. СССР, 1980.

МихеенкоМ.М.Доказьшание в советском уголовном судо-производстве. — К: Вьпца шк., Изд-во при КГУ, 1984. — 134 с.

МихеенкоМ.М.,МихайленкоАР.Об особенностях развития Уголовно-процессуального кодекса УССР (Сравнительньїй ана-лиз с УПК РСФСР) // Проблемн правоведения. — К., 1987. — Внп. 48. - С. 98-105.

МихеенкоМ.М.,Нор.В.Т.,ШибікоВ.П.Кримінальний про­цес України. — К: Либідь, 1999. — 536 с.

МуравинА.В.Проблеми мотивировки процессуальньїх реше-ний следователя: Автор, дис. ... канд. юрид. наук. — Харьков, 1987. - 18 с.

Мура/новаН.Г.Процессуальньїе акти предварительного рас-следования: вопросьі теории и практики. — Казань: КГУ, 1989. — 120 с.

НадьЛ.Приговор в уголовном процессе. — М.: Юрид. лит., 1982. - 224 с.

Науково-практичний коментар Кримінального кодексу Ук­раїни. — К.: Юрінком, 1994. — 800 с.

Науково-практичний коментар кримінально-процесуального кодексу України. — К.: Юрінком, 1995. — 640 с.

Научно-практический комментарий к Закону о Верховном Суде СССР. — Известия, 1981. — 176 с.

НиколюкВ.В.У головно- исполнительное судопроизводство в СССР. — Иркутск: Изд-во Ирк. ун-та, 1989. — 256 с.

НовоселовВ. И.,СоковаА.Н.Делопроизводство в государ-ственном аппарате. — Саратов: Изд-во Сарат. унта, 1977. — 249 с.

НорВ. Т.Зашита имущественньїх прав в уголовном судопро-изводстве. — Киев: Вища шк., 1989. — 275 с.

НорВ. Т.Практикум з кримінального процесу України. — Львів, 1994.

Образцн актов прокурорского надзора. — М.: Юрид. лит., 1960. - 152 с.

Образцн процесуальних документов предварительного рас-следования. — Кишинев: Картя Молдовеняска, 1975. — 264 с.

ОганесянР.М.Оправдательний приговор в советском уголовном процессе. — Ереван: Изд-во Ерев. ун-та, 1972. — 179 с.

ОмельяненкоГ.И.Основания и процесуальний порядок воз-вращения судом уголовннх дел на дополнительное расследова-ние: Метод, разработки. — Киев: Минюст УССР, 1980. — 60 с.

Организация общего и кадрового делопроизводства: Учебн.-метод. пособие в 2-х частях. — Киев: МЗ УУП, 1993. — Ч. 1. — 140 с, ч. 2. - 128 с.

Осмотр места происшествия: Справочник следователя. — М.: Юрид. лит., 1982. — 270 с.

Островский С. А. Адвокат и правосудне. — Донецк: ДОАЮ, 1998. - 436 с.

ПаламарЛ.М.,КацавецьГ.М.Мова ділових паперів: Навч. посібник. — К.: Либідь, 1993. — 192 с.

Персональнне компьютерн: информатика для всех. — М.: Наука, 1987. - 149 с.

ПодголинЕ.Е.Методические рекомендации и упражнения по стилистике следственньїх документов. — Л., 1979. — 40 с.

ПознанскийВ. А.Вопросн теории и практики кассационного производства в советском уголовном процессе. — Саратов: СГУ, 1978.- 136 с.

ПономаренкоЛ.Г.Кассационннй протест прокурора по уголов-ннм делам: Автор, дис... канд. юрид. наук. — Харьков, 1987. — 24 с.

ПорубавН.И.Допрос в советском уголовном судопроизвод-стве. — Минск: Вншейш. шк., 1973. — 368 с.

Правовая кибернетика социалистических стран. — М.: Юрид. лит., 1987. —432 с.

Представление следователя: Метод, реком. — Алма-Ата: МВД КазССР, 1982. -9 с.

Проблеми социальной справедливости в отраслевнх юридиче-ских науках. Сб. статей. — Саратов: Изд-во Сарат. ун-та. — 136 с.

Программа и методические указаний к спецкурсу "Составле-ние процесуальних документов по уголовннм делам". — Киев: Изд-во КГУ, 1989. - 32 с.

Процессуальньїе акти предварительного следствия: Метод, разраб. - Куйбншев: КуГУ, 1976. - 164 с.

Процессуальньїе актьі предварительного следствия: Учебн. пос. - Волгоград: ВСШ МВД СССР, 1972. — 128 с.

Процессуальньїе акта предварительного расследования: Пример, образцн. — М..: Юрид. лит., 1991. — 240 с.

Процессуальньїе документа и деловие бумаги следователя. — Волгоград: ВСШ МВД СССР, 1973. - 240 с.

РадутнаяН.В.Народами заседатель. — М., 1973. — 120 с.

Реабілітація репресованих: законодавство та судова прак­тика. — К.: Юрінком, 1997. — 464 с.

ПулЛ.Работа на персональном компьютере. — М.: Мир, 1986. - 383 с.

Русско-украинский словарь юридических терминов. Под об-щей ред. Б. М. Бабия. — К.: Наук, думка, 1985. — 406 с.

Самотина3.Г.Вопросьі теории и практики предьявления для опознания на предварительном следствии. — М.: Изд-во Моск. ун-та, 1976. — 90 с.

СаркисянцГ.П.Переводчик в советском уголовном процес­се. — Ташкент: Фан, 1974. — 90 с.

СаркисянцГ.П.Понятьіе в советском уголовном процессе. — Ташкент: Фан, 1975. — 88 с.

СафоновА.П.Представление прокурора об устранении об-стоятельств, способствующих совершению преступлений. — М.: Юрид. лит., 1970. — 56 с.

Сборник образцов уголовно-процессуальньїх документов. — Казань: Изд-во Казан, ун-та, 1980. — 352 с.

Сборник уголовно-процессуальньїх документов предвари­тельного следствия: Учебное пособие. — Свердловск: СЮИ, 1974. - 140 с.

СергейкоП.Н.Законность, обоснованность и справедливость судебньїх актов. — Краснодар: Кубан. ун-т, 1974. — 192 с.

Следственньїе действия (процессуальная характеристика, тактические и психологические особенности). — Волгоград: ВСШ МВД СССР, 1984. - 240 с.

Словник юридичних термінів (російсько-український)/ Під за­гальною редакцією А. С. Полешко. — К: Юрінком, 1994. — 320 с.

СмолкинА.М.Принятие решения как процесе управленче-ского труда. — М.: Зкономика, 1977. — 71 с.

Советский уголовньїй процесе (схемьі и определения). — И же пек: УдГУ, 1986. - 106 с.

СоколовА.Ф.Протоколи следственньїх действий как доказа-тельство в советском уголовном процессе: Автор, дис... канд. юрид. наук. — Саратов, 1982. — 15 с.

СоповьевА.Б.Очная ставка на предварительном слсдствии. — М.: Юрид. лит., 1970. — 91 с.

Соя-СеркоЕ.К.Явка с повинной. — М.: Ин-т про кур. СССР, 1980.

ТепловВ.А.Определение суда первой инстанции по уголов-ному делу. — Саратов: Изд-во Сарат. ун-та, 1977. — 173 с.

ТертпьішникВ.М.Процессуальньїе документи предваритель­ного расследования. — Харьков: Харьк. внсш. курси МВД СССР, 1990. - 140 с.

ТолочкоА.Н.Судебннй приговор и его мотивировка: Учебн. пособие. - К.: УМК ВО, 1991. - 88 с.

УильямБернзм.Суд присяжних заседателей. — М.: МНИМП, 128 с.

Учебное следственное дало об авиационном происшествии. — М., 1978.

ФельзерА.Б.,МиссерманМ.А.Делопроизводство: Справ, по­собие. — К.: Вища шк., Головное изд-во, 1988. — 320 с.

ХшнцовМ.Н.Проверка показаний на месте. — Саратов: СЮИ, 1971. - 120 с.

ХшнцовМ.П.Криминалистическая информация и модели-рование при расследовании преступлений. — Саратов: Изд-во СГУ, 1982. - 160 с.

ЦипкинА.Л.Право на зашиту в советском уголовном процес­се. — Саратов, 1959. — 337 с.

ШейферС.А.Следственнне действия. Система и процесу­альная форма. — М.: Юрид. лит., 1981. — 128 с.

ШимановскийВ.В.Законность и обоснованность возбужде-ния уголовного дела. — Л., 1987. — 46 с.

Зйсман А.А.Заклгочение зксперта (Структура и науч. обосно-вание). — М.: Юрид. лит., 1967. — 152 с.

Зкспертизьі в судебной практике: Учебн. пособие. — К.: Ви­ща шк., 1987. — 2О0с.

Язик закона / Под ред. А.С. Пиголкина. — М.: Юрид. лит., 1990. — 192 с.

ЯкимовичЮ.К.Дополнительние и особи е производства в уголовном процессе России. — Томск: Изд-во Том. ун-та, 1994. — 104 с.

ЯкубМ.Л.Процесуальная форма в советском уголовном су­допроизводстве. — М.: Юрид. лит., 1981. — 144 с.

ЯкубовичН.А.,ГромивС.Ш.Обвинительное заключение: Ме­тод, пособие. - М.: Ин-т прокур. СССР, 1987. — 84 с.

ЗМІСТ

Передмова................................................................................................ З

Частина І ОСНОВНІ ВИХІДНІ ПОЛОЖЕННЯ СКЛАДАННЯ КРИМІНАЛЬНО-ПРОЦЕСУАЛЬНИХ АКТІВ

Глава 1. СУТЬ І ЗНАЧЕННЯ ПРОЦЕСУАЛЬНИХ АКТІВ,

ЩО СКЛАДАЮТЬСЯ У КРИМІНАЛЬНИХ СПРАВАХ............. 5

1. Основні начала прийняття кримінально-процесуальних рішень 5

2. Значення процесуальної форми в кримінальному судочинстві 10

Глава 2.ПРАВОВИЙ МЕХАНІЗМ ПРИЙНЯТТЯ КРИМІНАЛЬНО-ПРОЦЕСУАЛЬНИХ АКТІВ,

ЇХ СИСТЕМА ТА ВЛАСТИВОСТІ................................................... 13

1. Процес прийняття рішень................................................................ 13

2. Класифікація кримінально-процесуальних актів....................... 17

3. Характеристика основних кримінально-процесуальних

актів . . ................................ 24

4. Вимоги, яким повинні відповідати кримінально-
процесуальні акти................................................................................... 31

Частина II

ОСНОВНІ КРИМШАЛЬНО-ПРОЦЕСУАЛЬШ АКТИ

Глава 1.КРИМІНАЛЬНО-ПРОЦЕСУАЛЬНІ АКТИ,

ЯКІ СКЛАДАЮТЬСЯ У ДОСУДОВИХ СТАДІЯХ...................... 37

1 ТТ•11

1. Порушення кримінальної справи ................................................ .. 37

Протокол усної заяви про злочин.................................................. .. 37

Протокол явки з повинною............................................................. 38

Постанова про порушення кримінальної справи

іприйняття її до свого провадження............................................. 39

Постанова про відмову в порушенні кримінальної

справи.................................................................................................. 41

2. Попереднє розслідування.................................................................. . 42

2.1. Загальні положення........................................................................ . 42

Постанова про прийняття справи до свого провадження . 42

Постанова про виділення справи ............................................... .. 43

Постанова про об'єднання справ ............................................... 44

Постанова про направлення справи за підслідністю ...45
Постанова про порушення клопотання про продовження

строку попереднього слідства.......................................................... 46

Постанова про визнання особи потерпілим................................ 48

Постанова про визнання особи цивільним позивачем . .49

Постанова про відмову у визнанні цивільним позивачем .50
Постанова про притягнення до справи особи як цивільного

відповідача.......................................................................................... ... 50

Заперечення проти пред'явленого позову.................................... ... 52

Попередження про обов'язок не розголошувати даних

попереднього слідства....................................................................... 53

Постанова про відвід особи, яка проводить дізнання ...54
Постанова про надання дозволу обвинуваченій особі

на побачення....................................................................................... 55

Окреме доручення............................................................................. 56

2.2.Пред'явлення обвинувачення і допит обвинуваченого . .57

Постанова про притягнення як обвинуваченого....................... 57

Постанова прокурора про допуск захисника до участі

в справі з моменту пред'явлення обвинувачення...................... 60

Протокол допиту обвинуваченого

(із застосуванням звукозапису) ................................................... 61

Постанова про закриття справи в частині пред'явленого

обвинувачення................................................................................... 64

Постанова про відсторонення обвинуваченого

від посади .......................................................................................... 65

2.3.Затримання і запобіжні заходи..................................................... 66

Протокол затримання підозрюваного у вчиненні

злочину................................................................................................ 66

Протокол роз'яснення підозрюваному права

мати захисника................................................................................... 68

Повідомлення прокурору про затримання підозрюваного

у вчиненні злочину............................................................................ 68

Постанова про застосування запобіжного заходу

у вигляді підписки про невиїзд .................................................... 69

Підписка про невиїзд........................................................................ 70

Постанова про запобіжне обмеження............................................ 70

Зобов'язання поручителя................................................................ 71

Постанова про застосування запобіжного заходу

у вигляді тримання під вартою...................................................... 72

Скарга на санкцію прокурора........................................................ 74

Постанова судді про залишення скарги на арешт

без задоволення.................................................................................. 75

Постанова про скасування запобіжного заходу........................... 76

Постанова про зміну запобіжного заходу...................................... 78

Постанова про оголошення розшуку обвинуваченого

і його арешт......................................................................................... 79

Довідка з вказівкою необхідних даних про особу
розшукуваного................................................................................... 81

2.4. Допити, очна ставка, впізнання................................................. 82

Протокол допиту свідка . . .................................................................. 82

Протокол допиту потерпілого...................................................... 86

Протокол очної ставки......................................................................... 88

Протокол про пред'явлення особи для впізнання

і його наслідки......................................................................................... 90

Протокол про пред'явлення предмета для впізнання

і його наслідки......................................................................................... 92

Постанова про привід свідка........................................................ 93

2.5. Обшук, виїмка, накладення арешту, прослуховування
переговорів..................................................................................................... 94

Постанова про проведення обшуку.................................................. 94

Протокол обшуку............................................................................. 95

Постанова про проведення виїмки.............................................. 97

Протокол виїмки............................................................................... 97

Постанова про накладення арешту на поштово-телеграфну

кореспонденцію та її виїмку................................................................ 99

Протокол виїмки поштово-телеграфної кореспонденції . 100
Постанова про зняття інформації з каналу телефонного

зв'язку................................................ ,................................................. 102

Протокол зняття інформації з каналу телефонного

зв'язку....................................................................................................... 104

Постанова про накладення арешту на майно......................... 106

Протокол про накладення арешту на майно

і передачу його на зберігання....................................................... 107

Розписка про попередження про кримінальну

відповідальність за незбереження арештованого майна . . 108

2.6. Огляд, освідування, відтворення обстановки

і обставин події, проведення експертиз . . . ,................................... 109

Протокол огляду місця події......................................................... 109

Протокол огляду місця дорожньо-транспортної пригоди

і зовнішнього огляду трупа............................................................ 112

Постанова про проведення освідування......................................... 117

Протокол відтворення обстановки і обставин події .... 118

Протокол огляду документа — речового доказу......................... 120

Протокол про відібрання зразків почерку................................. 122

Постанова про призначення почеркознавчої експертизи . 123
Протокол ознайомлення обвинуваченого з постановою

про призначення експертизи і роз'яснення йому прав . . 124
Постанова про призначення судово-бухгалтерської

експертизи................................................................................................ 124

Протокол про вручення експерту постанови

про призначення експертизи та роз'яснення йому

обов'язків і прав....................................................................................... 126

Постанова про призначення стаціонарної судово-
психіатричної експертизи................................................................ 127

Постанова про призначення медико-біологічної

експертизи........................................................................................... 129

Протокол про пред'явлення обвинуваченому матеріалів

експертизи........................................................................................... 130

2.7. Зупинення і закінчення попереднього слідства......................... 131

Постанова про зупинення попереднього слідства...................... 131

Постанова про відновлення попереднього слідства ....132

Постанова про закриття кримінальної справи.......................... 133

Постанова про скасування постанови про закриття

кримінальної справи......................................................................... 134

Подання (в порядку ст. 23і КПК)................................................... 136

Повідомлення..................................................................................... 139

Протокол про оголошення обвинуваченому про закінчення слідства і пред'явлення йому

та його захисникові матеріалів справи........................................ 139

Постанова про часткове задоволення клопотання

захисника............................................................................................. .. 141

Вказівки прокурора по конкретній справі.................................. .. 142

Заперечення щодо вказівок прокурора . -. ........144

Обвинувальний висновок............................................................... .. 146

Глава2. КРИМІНАЛЬНО-ПРОЦЕСУАЛЬНІАКТИ,

ЯКІСКЛАДАЮТЬСЯВСУДОВИХСТАДІЯХ............................ ... 155

1.Віддання обвинуваченого до суду. Судовий розгляд . ...155
Клопотання про колегіальний розгляд кримінальної

справи.................................................................................................. .. 155

Постанова про віддання обвинуваченого до суду....................... .. 155

Ухвала про відкладення розгляду справи................................... .. 157

Ухвала про направлення справи для проведення

додаткового розслідування.............................................................. .. 159

Протокол судового засідання.......................................................... .. 161

Вирок ім'ям України ..................................................................... .. 174

Окрема думка судді, який залишився в меншості...................... .. 181

Окрема ухвала.................................................................................... .. 182

Окрема ухвала ................................................................................. 183

2.Провадження справ у касаційній інстанції................................... .. 185

Касаційне подання............................................................................ 185

Ухвала про відмову у відновленні строку на внесення

касаційного подання......................................................................... 187

Окреме подання................................................................................. 189

Повідомлення про внесення касаційного подання

на вирок............................................................................................... 191

Заперечення на касаційне подання прокурора........................... .. 191

Ухвала судової колегії в кримінальних справах

(про залишення вироку без змін) ............................................... 193

3. Перегляд в порядку нагляду рішень суду. Відновлення

справ за нововиявленими обставинами.......................................... 196

Протест (в порядку нагляду)......................................................... 196

Постанова Президії Енського обласного суду

(про залишення протесту без задоволення)............................. 198

Постанова про призначення розслідування

нововиявлених обставин................................................................ 200

Протест про перегляд справи в зв'язку з нововиявленими
обставинами...................................................................................... 202

4. Виконання судових рішень............................................................ 204

Розпорядження про виконання обвинувального вироку . 204 Постанова про тимчасове залишення в слідчому ізоляторі

засудженого до позбавлення волі ............................................. 204

Постанова про заміну виду виправно-трудової колонії . . 205 Постанова про умовно-дострокове звільнення

від покарання..................................................................................... 207

Постанова про відмову в задоволенні клопотання

про дострокове зняття судимості................................................. 209

Глава 3. ПРОВАДЖЕННЯ В СПРАВАХ

ОКРЕМИХ КАТЕГОРІЙ...................................................................... 211

Постанова про направлення справи до суду

для вирішення питання про застосування примусових

заходів медичного характеру....................................................... 211

Ухвала про застосування примусових заходів медичного

характеру........................................................................................... 214

Протокол про обставини злочину, передбаченого

ч. 1 ст.81 КК України...................................................................... 217

Постанова про порушення кримінальної справи

і віддання правопорушника до суду........................................... 219

Постанова про порушення кримінальної справи

і віддання до суду особи, на яку подано скаргу...................... 220

Запропоновані обставини кримінальних справ, які можна використати при складанні навчальних

процесуальних документів................................................................. 222

Деякі питання для самоконтролю..................................................... 230

Українсько-російський словник найбільш характерних і найуживаніших юридичних слів і термінів,

які зустрічаються в посібнику............................................................ 232

Список рекомендованої літератури................................................. 242

СКАЧАТЬ ДОКУМЕНТ

Все материалы в разделе "Государство и право"

ДОБАВИТЬ КОММЕНТАРИЙ  [можно без регистрации]
перед публикацией все комментарии рассматриваются модератором сайта - спам опубликован не будет

Ваше имя:

Комментарий

Хотите опубликовать свою статью или создать цикл из статей и лекций?
Это очень просто – нужна только регистрация на сайте.

Copyright © MirZnanii.com 2015-2018. All rigths reserved.