регистрация /  вход

Інвестування (стр. 1 из 4)

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ЧЕРКАСЬКИЙ ІНЖЕНЕРНО-ТЕХНОЛОГІЧНИЙ ІНСТИТУТ

ФАКУЛЬТЕТ ПЕРЕПІДГОТОВКИ ФАХІВЦІВ

К О Н Т Р О Л Ь Н А Р О Б О Т А

по дисципліні « ІНВЕСТУВАННЯ »

Слухач: Сидоркевич Дмитро Іванович

Спеціальність, група: ЗФ – 02 ( фінанси )

Керівник: Пасенко Владислав Михайлович

Результат, дата:

Реєстраційний номер, дата:

м. Черкаси

2001 р.

З М І С Т

1. Задача. Оцінити доцільність вкладення коштів у пропоновані альтернативні варіанти двох реальних інвестиційних проектів та облігації.

1.1. Обчислити інвестиційний ризик, чистий приведений доход, індекс доходності, період окупності та внутрішню норму доходності двох реальних інвестиційних проектів. - 3

1.2. Визначити поточну ринкову вартість та очікувану поточну норму дохідності облігації і порівняти отримані показники з ціною реалізації облігації та нормою поточної дохідності за облігаціями такого типу на фондовому ринку. Зробити висновки щодо доцільності використання облігації в якості фондового інструмента портфеля цінних паперів. - 6

2. Теоретичні питання

Характеристика інвестиційного ринку та принципи його вивчення. Критерій «виходу» з інвестиційних проектів інвестиційного портфеля. Правове регулювання інвестиційної діяльності.

- 7

Література - 13

1.1. Обчислити інвестиційний ризик, чистий приведений доход, індекс доходності, період окупності та внутрішню норму доходності двох реальних інвестиційних проектів А і Б наведених в табл. 1. ( Варіант № 23 )

Таблиця 1.

Показники

Проект А (3)

Проект Б (2)

1. Обсяг необхідних інвестиційних коштів, млн..грн.

12,5

60

2. Термін експлуатації проекту, роки.

5

5

3. Розрахункові грошові потоки за середньої кон’юктури ринку, млн.. грн.., всього

25

100

в т.ч. по рокам : I

4

20

II

5

20

III

5

20

IV

6

20

V

5

20

4. Розрахункові грошові потоки за низької кон’юктури інвестиційного ринку, млн. грн.

20

90

5. Розрахункові грошові потоки за високої кон’юктури інвестиційного ринку, млн. грн.

30

110

6.Ймовірність значення кон’юктури, % низької

25

20

середньої

50

60

високої

25

20

РІШЕННЯ :

Приведемо грошові потоки до теперішньої вартості (враховуючі процентну ставку 21-23% ) методом дисконтування Кд =

n , где і – процентна ставка, n – який рік.

Треба визначити який проект більш ризикований. Для цього розрахуємо середньоквадратичне відхилення, і коефіцієнт варіації.

Проект Можливе значення e eR e1 -eR (e1 -eR )2 Pi (e1 -eR )2 Pi s

А

Висока

25

25

0

0

0,25

0

-

Середня

50

25

25

625

0,5

312,5

-

Низька

25

25

0

0

0,25

0

-

В цілому

-

25

-

-

1

312,5

17,68

Б

Висока

20

100

-80

6400

0,2

1280

-

Середня

60

100

-40

1600

0.6

960

-

Низька

20

100

-80

6400

0,2

1280

-

В цілому

-

100

-

-

1

3520

59,33

eR 1 = 20 х 0,25 + 30 х 0,25 + 25 х 0,5 = 5 + 7,5 + 12,5 = 25

eR 2 = 90 х 0,2 + 110 х 0,2 + 100 х 0,6 = 18 + 22 + 60 = 100

Так як sА < sБ , то проект Б більш ризикований чим проект А, але вартість проектів різна, тому потрібно розрахувати коефіцієнт варіації :

s

CV = ; CVА = 17,68 / 25 = 0,7 ; CVБ = 59,33 / 100 = 0,59.

eR

Проект А більш ризикований від проекту Б ( 0,7 > 0,59). Тому процентна ставка буде 23% - по проекту А і 21% - по проекту Б.

КА1 =1/(1+0,23)1 =0,81; КА2 =0,66; КА3 =0,537; КА4 =0,439; КА5 =0,355.

КБ1 =1/(1+0,21)1 =0,826; КБ2 =0,68; КБ3 =0,56; КБ4 =0,4665; КБ5 =0,385.

Роки Проект А Проект Б
Майбутня вартість Коеф. диск. Теперішня вартість Майбутня вартість Коеф. диск. Теперішня вартість
1 4 0,81 3,24 20 0,83 16,6
2 5 0,66 3,3 20 0,68 13,6
3 5 0,54 2,7 20 0,56 11,2
4 6 0,44 2,64 20 0,47 9,4
5 5 0,36 1,8 20 0,39 7,8
Всього 25 - 13,68 100 - 58,6

Розрахуємо чистий приведений дохід для проектів А і Б :

ЧПДА = 13,68 – 12,5 = 1,18 ; ЧПДБ = 58,6 – 60 = -1,4 .

Проект А більш доходний від Б.

Індекс дохідностіА = 13,68 / 12,5 = 1,0944 ; IДБ = 58,6 / 60 = 0,97 , тому проект Б відхиляємо, а проект А рентабельний (IДА >1).

Період окупності проектів А і Б:

ПОА = Обсяг інвестицій /ГПА =12,5 / 2,736 = 4,57 (ГПА = 13,68 / 5 = 2,736 );

ПОБ = 60 / 11,72 = 5,12 (ГПБ = 58,6 / 5 = 11,72).

Окупність проекту А менше строку реалізації (4,57 < 5 ), тому буде прийнят.

Окупність проекту Б більше строку реалізації, тому він буде відхілен.

Визначимо внутрішню норму доходності двох проектів.

а). методом проб і помилок:

Роки

% ставка (30%) Майбутня вартість КД Теперішня вартість % ставка (27%) Майбутня вартість КД Теперішня вартість

1

0,3

4

0,769231

3,0769231

0,27

4

0,787402

3,149606

2

0,3

5

0,591716

2,9585799

0,27

5

0,620001

3,100006

3

0,3

5

0,455166

2,2758307

0,27

5

0,48819

2,44095

4

0,3

6

0,350128

2,1007668

0,27

6

0,384402

2,306409

5

0,3

5

0,269329

1,3466454

0,27

5

0,302678

1,513392

Всього

-

25

-

11,758746

-

25

-

12,51036

ЧПД

12,5

-

-

-0,741254

12,5

-

-

0,010363

Роки

% ставка (27,1%) Майбутня вартість КД Теперішня вартість % ставка (27,039%) Майбутня вартість КД Теперішня вартість

1

0,271

4

0,786782

3,1471282

0,27039

4

0,78716

3,148639

2

0,271

5

0,619026

3,0951301

0,27039

5

0,619621

3,098103

3

0,271

5

0,487039

2,4351928

0,27039

5

0,48774

2,438702

4

0,271

6

0,383193

2,2991592

0,27039

6

0,38393

2,303578

5

0,271

5

0,30149

1,5074477

0,27039

5

0,302214

1,51107

Всього

-

25

-

12,484058

-

25

-

12,50009

ЧПД

12,5

-

-

-0,015942

12,5

-

-

9,36E-05

Дисконтна ставка дорівнює 27,039 % при який ЧПД дорівнює нулю.