Актуальні проблеми теорії та методики виховання

Міністерство освіти і науки України

Полтавський обласний інститут

післядипломної педагогічної освіти

Кафедра іноземної мови

Випускна робота

Актуальні проблеми теорії та методики виховання

Виконала: Бутенківська ЗОШ I – IIIст.,

I категорія, учитель англійської мови

Чечіль Тетяна Василівна

Полтава 2009

Важливою складовою демократичного суспільства, яке розбудовується в Україні є орієнтація на гуманістичні цінності світової культури. Громадскість, політики, науковці та освітяни дедалі глибше усвідомлюють потребу у побудові єдиної Європи, зокрема, наукового й освітянського простору без кордонів. Особлива увага приділяється вищій освіті, університетам, їх інтелектуальному потенціалу, який постійно зміцнюється і використовується в загальноєвропейському інтеграційному процесі, для поширення необхідних знань з метою усвідомлення спільних цінностей.

Держава потребує висококваліфікованих фахівців із знанням іноземної мови, професіоналів, зданих абсорбувати все нове і прогресивне, готових до генерації і запровадження свіжих оригінальних ідей, а також до вигідної участі у міжнародному співробітництві і формуванні нового ставлення до України в Європі і світі.

Вимоги часу й розпочата радикальна реформа системи освіти в Україні орієнтують нинішніх і майбутніх вчителів та викладачів на відмові від авторитарного стилю навчання на користь гуманістичного підходу, на застосування методів, які сприяють розвитку творчих засад особистості з урахуванням індивідуальних особливостей учасників навчального процесу й спілкування.

Основним засобом людського спілкування є мова, а в багатомовному просторі – декілька мов. Ось чому вивчення іноземних мов набуває особливого статусу в нашій країні. А особливо, коли на сьогоднішній день Україна має багато зв’язків з іншими країнами.

Формується характерна тенденція до посилення комунікативної спрямованості навчального процесу, його наближення до реального процесу спілкування. Отже, методичним змістом сучасного уроку іноземної мови має бути комунікативність.

У процесі навчання за комунікативним методом учні навчаються комунікації у процесі самої комунікації. Відповідно усі вправи та завдання повинні бути комунікативно виправданими дефіцитом інформації, вибором та реакцією (informationgap, choice, feedback). Найважливішою характеристикою комуніктивного підходу є використання автентичних матеріалів, тобто таких, які реально використовуються носіями мови. Для досягнення комунікативної компетенції – комунікативних вмінь, сформованих на основі мовних знань, навичок і вмінь – учитель іноземної мови використовує новітні методи навчання, що поєднують комунікативні та пізнавальні цілі. Інноваційні методи навчання іноземних мов, які базуються на гуманістичному підході. Існують різні варіанти цього напряму в сучасній методиці, які мають різні назви – “Whole Language Content Approach”, “Cognitive Approach”, “Content-Based ESL Program”, “Cognitive Academic Language Approach”, “Co-operative Learning”, “Interactive training”.

Використання інтерактивних методів навчання на уроках англійської мови є дуже актуальним на сьогодні. Адже сучасний вчитель повинен використовувати такі методи і технології у своїй практиці, щоб учням було цікаво і ненав’язливо вивчати англійську мову. А головне – щоб була результативність у навчанні. У роботі допомагає фахова література: «Англійська мова та література», «Іноземні мови», «Digest», газета « English». У пошуку творчих ідей, здобутків, цікавих інноваційних технологій опираємося на досвід передових вчителів – методистів. Їхня методика викладання мови допомагає нам поповнювати власну скарбницю знань сучасними та ефективними знахідками й методами та інноваційними прийомами.

Інтерактивний метод, який став дуже популярним і ефективним у нашій школі надає можливість вирішити комунікативно – пізнавальні задачі засобами іншомовного спілкування. Категорію „інтерактивне навчання” можна визначити як: а) взаємодію вчителя і учня в процесі спілкування; б) навчання з метою вирішення лінгвістичних і комунікативних завдань. Інтерактивна діяльність включає організацію і розвиток діалогічного мовлення, спрямованих на взаєморозуміння, взаємодію, вирішення проблем, важливих для кожного із учасників навчального процесу.

Інтерактивне навчання – це спеціальна форма організації пізнавальної діяльності, яка має конкретну, передбачувану мету – створити комфортні умови навчання, за яких кожен учень відчуває свою успішність, інтелектуальну спроможність. Суть навчання цього в тому, що навчальний процес відбувається за умови постійної, активної взаємодії всіх учнів.

В системі інтерактивного навчання виділяють такі основні принципи методики співробітництва:

1) позитивна взаємозалежність – група досягає успіху за умови гарного виконання завдань кожним учнем;

2) індивідуальна відповідальність – працюючи в групі, кожен учень виконує своє завдання, відмінне від інших;

3) однакова участь – кожному учню надається однаковий за обсягом час для ведення бесіди або завершення завдання;

4) одночасна взаємодія – коли всі учні залучені до роботи.

В процесі спілкування учні навчаються:

· вирішувати складні задачі на основі аналізу обставин і відповідної інформації;

· висловлювати альтернативні думки;

· приймати виважені рішення;

· спілкування з різними людьми;

· приймати участь у дискусіях.

Сучасна комунікативна методика пропонує широке впровадження в учбовий процес активних нестандартних методів і форм роботи для кращого свідомого засвоєння матеріалу. У практиці виявили досить високу ефективність такі форми роботи: як індивідуальна, парна, групова і робота в команді.

Найбільш відомі форми парної і групової роботи:

· внутрішні (зовнішні) кола (inside/outside circles);

· мозковий штурм (brain storm);

· читання зигзагом (jigsaw reading);

· обмін думками (think-pair-share);

· парні інтерв’ю (pair-interviews) та інші .

Наприклад, читання зигзагом означає такий вид діяльності, що включає поділ тексту на частини або використання різних текстів за тією ж тематикою. Уривки тексту роздають учням для читання з подальшим обговоренням з метою виявлення змісту всього тексту або висловлювання різних точок зору щодо прочитаного. Важливий елемент уроку – гра, бо це спосіб життя і діяльності дитини. Гра охоплює різні види мовленнєвої діяльності, вона допомагає в оволодінні іноземною мовою, а крім того учні відчувають емоційне задоволення як у процесі гри, так і при досягненні результатів. Під час гри дитина без напруження засвоює й закріплює багато інформації. Важливо розробляти на кожен урок різноманітні фонетичні вправи, наприклад, римування і вірші. Цікавими для дітей є фізкультпаузи іноземною мовою, особливо в 5 – 8 класах.

Слід зазначити, що всі вище згадані форми інтерактивного навчання ефективні в тому випадку, якщо поставлена проблема попередньо обговорювалась на заняттях і учні мають певний досвід і думки, набуті раніше в процесі навчання. Але, як і кожна форма роботи з учнями, групова форма недосконала, не є самоціллю у педагогічному процесі. Це вимагає від учителя змінити і ставлення до своєї ролі в аудиторії, класі як до керівника процесом навчання. Саме це і викликає у нього :

- страх утратити керівну роль у навчальному процесі;

- хвилювання втратити контроль за навчанням учнів, а також побоювання того що , працюючи в групах, не всі студенти активні;

- неможливість постійно підтримувати на занятті дисципліну і тишу.

Учитель також має враховувати той факт, що теми для обговорення не повинні мати обмежений характер. Однією з особливостей інтерактивних форм навчання є те, що вони мотивують учня не лише висловлювати власну точку зору, але й змінювати її під аргументованим впливом партнерів у процесі спілкування.

Серед визначених переваг інтерактивного навчання слід виділити слідуючі:

1) встановлення дружньої атмосфери і взаємозв’язків між учасниками спілкування.

2) учні мають можливість бути більш незалежними і впевненими в собі.

3) учитель заохочує учнів до співпраці, підбадьорює їх, вони не бояться робити помилки.

4) учні отримують можливість подолати страх перед мовним бар’єром.

5) викладач не домінує.

6) кожен учень, залучений до роботи; має певне завдання.

7) слабкі учні можуть отримати допомогу від більш сильних.

8) учні можуть використовувати свої знання і досвід, набутий раніше. При цьому, учитель не домінує, а заохочує, підбадьорює усіх учасників процесу.

Отже, вивчення і застосування на практиці інноваційних методологічних підходів надають можливість викладачам іноземної мови впровадити та удосконалити нові методи роботи, підвищити ефективність навчального процесу і рівень знань учнів.

Нове бачення освіти має на меті створення мотиваційного середовища для учнів у процесі вивчення іноземних мов. Принцип функціонального підходу у процесі вивчення іноземних мов є основним. При використанні мови домінує одна мета: отримати інформацію, запросити інформацію, спонукати до дії, виразити почуття і т.д. Аналіз практики викладання англійської мови у школах показав, що підручники та методичні розробки, які використовуються в процесі навчання, ще недостатньою мірою враховують роль і значення мотиваційної сфери учнів, до оволодіння способами такого засвоєння з конкретними методичними прийомами.

Висновок

Ефективність комунікативно спрямованого навчання іноземних мов у вищій школі залежатиме від бажання і здатності вчителів і викладачів скористатися позитивним досвідом вітчизняних і іноземних учених і практиків щодо гуманістичного підходу у навчанні, розуміння необхідності відмовитися від авторитарних і схоластичних методів. Методи навчання іноземних мов, які ґрунтуються на гуманістичному підході, допомагають розкрити творчий потенціал студентів, учнів і сприяють розвитку та самовдосконаленню навчально-комунікативного процесу, формуванню майбутніх свідомих патріотів своєї країни, толерантних громадян світу. А це забезпечує входження України до європейського освітянського простору. Кожен учитель має право обирати такі форми роботи, які відповідають меті навчальної дисципліни.

Список використаної літератури

1.Корнієнко О.М. Сучасні педагогічні технології та методика їх застосування. //Англійська мова та література. - №28.,2008.

2.Пантелеймонова – Плакса І.А. Ефективність використання інтерактивних та проектних технологій на уроках англійської мови. - // Англійська мова та література. - №24., 2008.

3.Крючков Г. Болонський процес як гармонізація Європейської системи вищої освіти. // Іноземні мови в навчальних закладах. – Педагогічна преса, 2004.

4.Коваленко О. Концептуальні зміни у викладанні іноземних мов у

контексті трансформації іншомовної освіти // Іноземні мови в

навчальних закладах. - Педагогічна преса, 2003.

5.Настільна книга педагога. Посібник для тих, хто хоче бути вчителем

– майстром. // Х.: Вид. група «Освіта», 2006. – 352 С.

СКАЧАТЬ ДОКУМЕНТ

Все материалы в разделе "Иностранный язык"

ДОБАВИТЬ КОММЕНТАРИЙ  [можно без регистрации]
перед публикацией все комментарии рассматриваются модератором сайта - спам опубликован не будет

Ваше имя:

Комментарий

Хотите опубликовать свою статью или создать цикл из статей и лекций?
Это очень просто – нужна только регистрация на сайте.

Видео

30.08.2016 Науково-практична он-лайн конференція «Учені НАПН України – українським учителям»  [ВИДЕО]Вебінар на тему "Сучасні тенденції методики навчання письма учнів 1 класу"  [ВИДЕО]
Інтерактивна школа творчого вчителя  [ВИДЕО]
ПНПУ кафедра теории и методики практической психологии  [ВИДЕО]
Фрагмент заняття з фізичного виховання за методикою М.Єфименка  [ВИДЕО]
Фізичне виховання ЧНУ  [ВИДЕО]
Показательное выступление Сумской федерации хортинга в Сумском институте физкультуры  [ВИДЕО]
Мотивація.You can.Кароліно-Бугаз 2013  [ВИДЕО]
Іваницький Денис Володимирович на всеукраїнській науковій конференції про правила змагань з хортингу  [ВИДЕО]
Хатько Алла Вікторівна, кандидат педагогічних наук про національно-патріотичне виховання в хортингу  [ВИДЕО]
Остапенко Олександр Іванович - кандидат педагогічних наук про хортинг і виховання дітей  [ВИДЕО]
Танцюють "ГОПАК" вихованці козацької групи дитячого садка м. Суми на конференції з хортингу  [ВИДЕО]

Copyright © MirZnanii.com 2015-2018. All rigths reserved.