Интернет Латвия

INTERNETA TIRGUS VISPВRЗJS RAKSTUROJUMS

Ja jыs рodien jautвtu cilvзkiem, kвpзc viтi lieto telefonu, lai sazinвtos ar draugiem, vai kвpзc viтi skatвs televizoru, lai izklaidзtos, viтi paskatоtos uz jums kв uz jukuрu. Mзs nedomвjam par telefonu, televizoru vai maроnu kв par dоvainоbвm. Роs lietas ir kпuvuрas par tik neatтemamвm dzоves sastвvdaпвm, ka tвs vairs netiek оpaрi ievзrotas, kur nu vзl pieminзtas.

Tвdв paрв veidв desmitgades laikв neviens neievзros Internetu . Tas vienkвrрi kпыs par neatтemamu dzоves daпu. Par refleksu kпыs ieiet Internetв , lai iepirktos, mвcоtos, izklaidзtos un sazinвtos, tikpat dabiski, kв рodien pacelt telefona klausuli, lai parunвtu ar kвdu.

Tirgus - vieta, kur satiekas potenciвlais pircзjs ar potenciвlo pвrdevзju.

Katrai kompвnijai ir jвnosaka savs mзrнa tirgus. Interneta piedвvвtвju mзrнa tirgus ir patзriтa tirgus.

Patзriтa tirgus dalоbnieki ir fiziskas un juridiskas personas, kas pзrk preces un pakalpojumus savu vajadzоbu apmierinврanai.

Interneta pakalpojumu sniedzзju kompвniju mзrнa tirgu var iedalоt divвs nosacоtвs grupвs: fiziskвs personas un juridiskвs personas. Savukвrt katru no tвm var iedalоt vзl sоkвk. No privвtpersonu vidus kв potenciвlie Interneta pakalpojumu patзrзtвji visstingrвk iezоmзjas biznesa cilvзki, kuriem tas ir nepiecieрams darba attiecоbu kвrtoрanai (e-pasts ), un studenti (skolзni), kuri Inetrnetu izmanto mвcоbвs un izklaidei. No juridisko personu vidus izceпas lielвs kompвnijas, kuras Inetrnetam caur Pastвvоgo pieslзgumu pievieno savus lokвlos datortоklus gan saziтai ar вrpasauli, gan arо kompвnijas iekрienз, mazвs kompвnijas savukвrt izvзlas Inetrneta iezvanpieejas pakalpojumus, visbieювk, e-pasta izmantoрanai. Vзl ir jвpiemin, ka Latvijв рobrоd cilvзki sвk izprast www lapu lielo nozоmi, lai tвs uzturзtu, ir nepiecieрams Interneta pieslзgums.

Internets ir pakalpojums, kas рobrоd пoti strauji ienвk Latvijas tirgы; to nosaka nemitоgi augstoрais pieprasоjums pзc tв.

Tirgus izpзtes prognozes rвda, ka lоdz 2000. gadam Interneta lietotвju skaits Latvijв sasniegs 10’000.

Mвrketinga pзtоjumu firma “Data Serviss” veikusi pзtоjumu par Interneta lietoрanu lielвkajos Rоgas uzтзmumos. Рobrо Internetu izmanto 79% Rоgas lielвko uzтзmumu, liecina pзtоjuma rezultвti. Savukвrt no tiem uzтзmumiem, kuri paрlaik vзl neizmanto Internetu , 40% plвno iegыt pieslзgumu lоdz 1998. gada beigвm. Tas nozоmз, ka arо ро gada laikв turpinвsies tikpat dinamiska uzтзmumu pieslзgрanвs Internetam , kв tas bija 1997. gadв, kad tоklam pieslзdzвs gandrоz 1/3 paрreiz esoрo lietotвju.

Internet tirgus Latvijв sвka attоstоties 1991. gadв, kad LV Net - Teleport organizзja pirmos savienojumus ar Maskavu elektroniskв pasta nodroрinврanai. Otrs lielвkais Internet pakalpojumu sniedzзjs bija Lanet (Latvijas Matemвtikas un skaitпoрanas institыts), kas veidojвs kв akadзmiskais Internet pakalpojumu sniedzзjs, saтemot dotвcijas no Izglоtоbas ministrijas un вrvalstu humanitвrвs palоdzоbas sniedzзjiem kв akadзmiska iestвde.

Uz doto momentu (novembris 1998) Latvijв ir 35 daювdi Internet pakalpojumu sniedzзji vairвkвs Latvijas pilsзtвs. Lielвkie no tiem ir: Latnet , Apollo , LV Net un Parks .

Pзc “Data Serviss” sagatavotвs informвcijas, Latvijв ir izveidojusies situвcija, kad trоs Interneta pakalpojumu firmu grupai pieder 49% no visa sektora. No рiem uzтзmumiem lielвkais ir Latnet , tam seko Parks un Lattelekom meitas uzтзmums Apollo . Nвkamв ir seрu uzтзmumu grupa - LV Net , BKC , Neonet , EuNet , Telia un Valsts Informвcijas tоkla aмentыra (VITA), kurai kopв pieder 31% tirgus.

“Data Serviss” aptaujas rezultвtв ir noskaidrotas populвrвskвs Interneta pakalpojumu sniedzзju kompвnijas. Pirmo vietu ieтem Parks Ineternet Serviss - 56% aptaujвto izvзlзtos tieрi ро provaidera pieslзgumu, vispвr Parks minзts 63% gadоjumu (6,5 % respondentu noteikti neizvзlзtos Parka pakalpojumus), otrie ir pзdзjв laikв daudz reklamзtie Apollo ar 45,4% izvзпu un 59% minзрanas bieюumu. Kв treрв populвrвkв kompвnija atzоta Latnet , kuras servisu izvзlзtos 44,5%, kopзjais minзрanas bieюums - 53%. No minзtajiem gigantiem krietni atpaliek (taиu ieтem stabilu vietu рajв tirgы) LV Net ar attiecоgi 25% un 30% izvзlзm, zem 10% robeюas atrodas tвdas kompвnijas kв BKC , Telia , Neonet , Binet un citi vзl mazвk vai vairвk pazоstami provaideri. Jвpiebilst, ka pзdзjв kategorijв ietilpstoрo kompвniju pakalpojumus respondenti drоzвk neizvзlзtos nekв izvзlзtos.

Popularвkais no Interneta pakalpojumiem ir tв sauktв Iezvanpieeja , otra grupa ir Pastвvоgie pieslзgumi Izdalоto lоniju un Radiolinku veidв. Lоdz ar to gribam parвdоt tirgus sadalоjuma tendences Latvijas Interneta tirgы:

Pasaulз iepirkрanвs Internetв рobrоd vairs nav nekвds jaunums, taиu Latvijas uzтзmзji sper tikai pirmos soпus ро trauji augoрв biznesa virzienв. Pamatus veiksmоgiem darоjumiem www lapвs ir likuрi Rоgas Komercbanka , Optikom un Parks Internet Serviss , izveidojot Latvijas Inetrnetв elektronisko norзнinu sistзmu ar kredоtkartзm, kas sвka darboties 1998. gada 1. novembrо.

Ir iespзjams izmantot arо вrvalstu kompвniju sniegtвs norзнinu sistзmas Internetв, ko arо рobrоd dara vairвki Latvijas uzтзmumi, taиu, strвdвjot рвdв veidв, iespзjas kontrolзt veikto operвciju droрibu ir mazвkas. Pirmkвrt jau вrzemju kompвnijas ir fiziski neaizsniedzamas (atrodas tвlu), tвdзп klientam var nвkties samierinвties ar kпыdвm vai aizkavзрanos naudas pвrvedumu operвcijвs (tas gan gadвs пoti reti), ja viтр netaisвs apmeklзt attiecоgo valsti un tur cоnоties par savвm tiesоbвm. Otrkвrt, datu pвrraides ceпa garums ir krietni lielвks, lоdz ar to pieaug arо sistзmas atteices laiks (breakdown ) un kпыdas raрanвs iespзjas, kas uzтзmзjam var radоt ievзrojamus zaudзjumus.

Pagaidвm Lativijas Internetв varзs iepirkties tikai ar Visa , EuroCard un MasterCard kredоtkartзm. Izveidojot virtuвlo kontu Internetв , Rоgas Komercbanka dod arо iespзju norзнinвties ar Visa Electron karрu palоdzоbu (tвm nav nepieciрami depozоtnogulоjumu), kas оpaрi izdevоgi var bыt studentiem. Citu kredоtkarрu pielietoрanas iespejas nвkotnз bырot atkarоgas no banku savstarpзjiem lоgumiem.

Tiem uzтзmumiem, kas ar Interneta starpniecоbu vзlas tirgot savas preces, paрi neveidojot sareюмоtas pвrdoрanas un uzskaites sistзmas, Parks veido speciвlu e-komercijas serveri www.e-comerce.lv . Рis serveris пaus izvзlзties daювdu sareюмоtоbas pakвpju tirdzniecоbas shзmas, piemзram, abonзt kredоtkarрu autorizвcijas moduli, lai varзtu pвrdot basketbola fanu kluba T-kreklus vai arо nodroрinвt celtniecоbas preиu vairumtirdzniecоbu Internetв . Projektв paredzзta arо Latvijas Ineterneta lielveikala izveide, kurв tвpat kв reвlos supermвrketos tiks piedвvвta daювda profila un daювdu firmu raюojumi. Praktisku interesi par savas produkcijas realizзрanas ispзjвm Internetв esot izrвdоjuрas apmзram 10 Latvijas firmas. Kв iespзjamie pirmie projekti tiek nosaukti Sex Shop (arо lоdz рim tajв varзja pasыtоt preci, izmantojot Ineternetu un pзc tam samaksвjot pie preces saтemрanas pastв) un datorfirma EET Rоga . Pзc mыsu domвm, lai gan рobrоd Latvijas Uzтзmumu interese par рo pakalpojumu ir diezgan maza, lоdz ar pirmo veikalu izveidoрanu Internetв , tв пoti strauji augs.

3. PATЗRЗTВJU UZVEDОBU IETEKMЗJOРIE FAKTORI.

Patзrзtвja izvзli konkrзtajai precei (Internetam ) ietekmз ekonomiskie, demogrвfiskie, sociвlie un kultыras faktori, kв arо zinвtnes un tehnikas attоstоba lоmenis. Рos faktorus nevar vadоt un kontrolзt, bet tie ir jвievзro.

Kв pirmo faktoru grupu minзsim ekonomiskos faktorus, jo tie lielв mзrв ietekmз visus pвrзjos faktorus (kultыras, demogrвfiskos u.c.), ar tiem tieрi iedarbojoties uz konfkзtв cilvзka rоcоbu. Pie ekonomiskajiem faktoriem varam minзt darba algas lielumu, ienвkumu lоmeni fiziskвm personвm, kв arо peптas lielumu un apgrozоjumu juridiskвm personвm, no tв izriet maksвtspзja.

Tвpat ekonomiskie faktori nosaka, kвdu Interneta pieslзguma veidu izvзlзsies patзrзtвjs, vai salоdzinoрi lзtвko Iezvanpieeju , vai arо dвrgвko Pastвvоgo pieslзgumu . No tв var secinвt, ka no ekonomiskв faktora tiek atvasinвts vзl viens faktors - cena. Bet tajв paрв laikв patзrзtвjam ir пoti grыti izvзlзties pakalpojuma sniedzзju viena veida pieslзguma robeювs, jo cena (arо pakalpojuma kvalitвte) ir пoti lоdzоgas.

Kв ekonomiskais faktors ir pieminвma arо inflвcija. Tв izpauюas рвdi: naudas ienвkumi pieaug straujвk nekв darba raюоgums; cenas aug neatbilstoрi produkcijas kvalitвtes uzlaboрanai; ja cenas paliek nemainоgas, pasliktinвs preиu kvalitвte.

Otrв pircзju uzvedоbu ietekmзjoрo faktoru grupa ir demogrвfiskie faktori. Jau sвkumв minзjвm studentus kв vienu no galvenajвm patзrзtвju grupвm, tвpat arо skolas vecuma bзrni, kuri Internetu var izmantot gan mвcоbu procesв, gan arо izklaidei (spзlорu spзlзрana tоklв, daювdas pпвpu lapas , IRC serveri u.c.).

Arо vidзja gadagвjuma cilvзki salоdzinoрi daudz izmanto Internetu , taиu рeit noteicoрais ir iespзja вtri un зrti sazinвties (ar e-pastu un www lapвm ), iespзja iegыt svaigвkвs ziтas (tв saucamвs, news groups ), mazвk atpыta un izklaide.

Treрв grupa ir veci cilvзki. Tie Interneto lieto пoti maz, var teikt, ka nelieto vispвr. Tas izskaidrojams ar to, ka Internets ir jauns produkts Latvijas (un ne tikai) tirgы, to ir nepiecieрams apgыt un izprast, bet veciem cilvзkiem tas ir par grыtu un sareюмоtu. Tв jau saka, ka jaunоbв apgыt visu jauno ir daudz vieglвk.

Jвpiemin arо, ka iedzоvotвju skaita pieaugums, samзrs starp dabisko un migrвcijas pieaugumu ietekmз tirgus ietilpоbu un pieprasоjuma struktыru.

Vзl viena demogrвfisko faktoru grupa, kas ietekmз pircзju izvзli, ir teritoriвlвs atрнirоbas. Cilvзki pilsзtвs Internetu lieto nesalоdzinвmi vairвk nekв laukos. Gluюi vienkвrрi, cilvзki laukos nodarbojas ar tautsaimniecоbas nozarзm, kur рie вtrie sakari nav tik bыtiski, arо izglоtоbas un informзtоbas lоmenis ir zamвks, daюviet pat nepietiekoрs. Bez tam, Interneta Iezvanpieeja tiek nodroрinвta pa telefona lоnijвm, kas, kв zinвms, savukвrt ir SIA Lattelekom monopols. Роs telefona lоnijas vietвm ir tik sliktв stвvoklо, ka nodroрinвt Interneta pakalpojumus nav iespзjams, pie tam, lielвkoties ро problзma pastвv tieрi lauku rajonos.

Treрв demogrвfisko faktoru grupa, kas ietekmз pieprasоjuma apjomu pзc Interneta , ir iedzоvotвju skaits konkrзtajв reмionв, jo katrs iedzоvotвjs ir potenciвls klients, tвpзc gluюi loмiski, ka uzsвkot savu darbоbu Interneta jomв ir jвizvзrtз arо рis faktors. Nav jзgas piedвvвt Internetu 3-4 cilvзkiem, jo, pat gadоjumв, ja tie pieslзgsies 100% apmзrв, tas nespзs kompensзt pat izdevumus, kas saistоti ar Interneta uzturзрanu un apkalpoрanu.

Nвkoрв faktoru grupa, kas var ietekmзt patзrзtвju uzvedоbu, ir sociвlie faktori. Tв, piemзram, var bыt piederоba kвdai formвlai vai neformвlai grupai, kas var ietekmзt potenciвlв patзrзtвja izvзli. Tв var bыt izvзle gan attiecоbв uz produkta izplatоtвjiem (kurр?), gan arо attiecоbв uz produktu kopumв: (pirkt vai nepirkt?).

Bez tam, pie sociвlo faktoru grupas ir pieskaitвms, piemзram, kвdas treрвs personas atbalsts. Pieтemsim, ka kвdai skolai (vai citai lоdzоga raksturaiestвdei) visu laiku nebija iespзjas izmantot Interneta piedвvвtos pakalpojumus nepietiekoрв tehniskв nodroрinвjuma dзп. Рobrоd viтi ir saтзmuрi matereвlo atbalstu jaunu datoru veidв no vietзjвs paрvaldоbas, lоdz ar to rodas arо iespзja pievienoties Internetam .

Vзl var minзt nepietiekamo informвcijas apjomu, kas arо ir sociвls faktors.

Liela grupa faktoru, kas ietekmз pircзju rоcоbu tirgы, ir saistоta ar kultыras faktoriem - kultыras attоstоbas lоmenis, reliмija, nacionвlвs оpatnоbas.

Ar kultыras attоstоbas lоmeni jвsaprot, jo augstвk attоstоta valsts, jo augstвkas prasоbas prasоbas tai pret sevi, tai skaitв pret informвcijas iegырanas un apmaiтas lоdzekпiem. Рвdвs teritorijвs lielвku uzmanоbu pievзrsоs kvalitвtei.

Vзl kultыras attоstоbas lоmenis var specifiski ietekmзt cilvзku, tвpзc viтa rоcоba arо tirgы daпзji atрнirsies no citu rоcоbas. Katram uzтзmumam jвzina, uz kвdu pircзju tas orientзjas viтa kultыras attоstоbas jomв. Ja рis jautвjums noskaidrots, jвatbild uz nвkamo: kвdв mзrв piedвvвjamв prece atbilst рim kultыras lоmenim? Lai atbildзtu uz рiem jautвjumiem, nepiecieрami speciвli pзtоjumi par tirgus segmentвciju.

Un visbeidzot pзdзjв faktoru grupa, kas ietekmз patзrзtвju uzvedоbu ir zinвtnes un tehnikas attоstоbas lоmenis. Tas ietekmз jaunu preиu un pakalpojumu veidu raрanos tirgы, tвdu preиu, kurвm vai nu ir uzlabotas lietoрanas оpaроbas, vai kuras ir pilnоgi jaunas, iepriekр nebijuрas. Katrs jauns atklвjums zinвtnз un tehnikв var izraisоt jaunu raюoрanas nozaru raрanos.

Internets ir samзrв jauna nozare un izmaiтas рajв jomв notiek vai ik dienas, tвpat zinвtnes attоstоba rada jaunus Interneta papildpakalpojumus, tвdus kв videokonference, Internet telefons, arо jau ievadв pieminзtais Internet Shop .

4. PIRKРANAS LЗMUMA PIEТEMРANA.

Analizзjot pirkрanas lзmuma pieтemрanas procesu, nepiecieрams izpзtоt, kas pieтem lзmumu par pirkрanu, to personu tipus, kas pieтem lзmumus, un ро procesa pakвpes.

Preиu pirkрanв daювda loma var bыt мimenas locekпiem, kв arо cilvзkiem, kas savstarpзji atрнiras pзs daudzвm pazоmзm. Ja vispвrina visas iespзjamвs situвcijas, рo lomu sadalоjums ir рвds:

- iniciators - kas pirmais ierosina (kas pirmais iedomвjas) pirkt noteiktu produktu vai pakalpojumu;

- ietekmзtвjs - cilvзks, kura uzskatam vai padomam ir bыtiska nozоme galоgв pirkрanas lзmuma pieтemрanв;

- lзmuma pieтзmзjs - persona, kas tieрi pieтem pirkрanas lзmumu, proti, izlemj, kвpзc, ko, kв, kad un kur pirkt;

- pircзjs - persona, kas tieрi pзrk;

- patзrзtвjs - cilvзks, kas ir nopirktвs preces vai pakalpojuma patзrзtвjs.

Tвtad, analizзjot pirkрanas lзmuma pieтemрanas procesu, nepiecieрams izpзtоt, kas pieтem pirkрanas lзmumu, proti izlemj, kвpзc, ko, kad un kur pirkt.

4.1. PROBLЗMAS APZINВРANA.

Kвds jauns un radoрs cilvзks, teiksim, vвrdв Jвnis, ir tiko uzsвcis pavisam jaunu biznesu Latvijв. Idejas ir lielas, bet diemюзl rosоba neatпauj tвs realizзt dzоvз, tвdзп ir nepiecieрams partneris ar priekрzinврanвm konkrзtajв jomв. Kв jau minзjвm, Latvijв рis bizness vзl ir pavisam jauns, tвdзп sadarbоbas partneri ir jвmeklз вrzemзs. Nonвcis рвdas problзmas priekрв, Jвnis apsvзra visas iepзjas un nolзma, ka labвkais risinвjums ir iegыt Interneta pieslзgumu un meklзt potenciвlos kompanjonus ar tв palоdzоbu.

4.2. INFORMACIJAS MEKLЗРANA.

Tв kв Jвnis dzоvo nelielв Latvijas pilsзtiтв, tad ir tikai nedaudzas vietas, kur iespзjams iegыt Interneta pieslзgumu. Jвnis apsvзra, kuras ir tвs vietas, kur ir iepзjams вtri un par saprвtоgu samaksu iegыt Interneta pielзgumu. Viтр piezvanоja arо savam draugam, kurр jau lietoja Internetu , lai noskaidrotu, kв tas ir izvзlзjies ро pakalpojuma sniedzзju.

Рвdi iegыta informвcija ir personska, bet pastвv vзl trоs informвcijas avotu grupas:

- komerciвlв. Aplыkojot Interneta tirgu, pie komerciвlв var pieskaitоt izplatоtвjas kompвnijas sniegto informвciju. Роs kompвnijas darbinieks varзs pastвstоt daudz vairвk par preci nekв mзs to varam uzzinвt no draugiem, radiem, paziтвm. Meklзjot Interneta pieslзgumu, kuru visdrоzвkajв laikв varзs izmantot biznesa vajadzоbвm, Jвnis cenвs uzzinвt pieslзguma ierоkoрanas laiku, izmaksas, apkalpoрanu un citas vairвk vai mazвk svarоgas lietas. Firmu pвrstвvji Jвnim deva vispilvоgвko informвciju, kas varзtu palоdzзt izрнirties par labu konkrзtajam Inetrneta izplatоtвjam.

- publiskв. Pie publiskв informвcijas avota var pieskaitоt baumas. Jвnis тзma vзrв bumas, jo daudzi paziтas neieteica viтam тemt Interneta pieslзgumu no firmas Skrap , jo tur nemitоgi esot problзmas ar e-pastu . Jau paрв sвkumв Jвnis izslзdza рo firmu no potenciвlo Interneta piegвdвtвju saraksta.

- empоriskв. Preces izmзмinвjumi, kв arо preces lietoрana. Jвnis palыdza daювs firmвs, lai viтam pieрнir pвris dienu izmзмinвjuma periodu. Daюas firmas deva рвdu iespзju, citas nз. Arо tas deva iespзju novзrtзt attiecоgo kompвniju servisa lоmeni, arо attieksmi pret klientiem.

4.3. ALTERNATОVU SALОDZINВРANA UN MEKLЗРANA.

Jвnis devвs uz firmвm, lai salоdziвtu cenas un iegыtu citu, pilnоgвku informaciju, lai atrastu optimвlo variantu Interneta iegвdei. Pirmв firma, ko viтр apmeklзja bija Ailet , tad sekoja Tental , un visbeidzot Ollopa . Visвs рajвs firmвs piedвvвja augstas kvalitвtes Inetrneta pieslзgumu par saprвtоgu cenu, arо apkalpoрanas lоmenis bija pieтemams.

4.4. LЗMUMA PAR PIRKUMU PIEТEMРANA.

Aplыkojot visus iespзjamos variantus, Jвnis nlзma, ka viтр savam biznesam Internetu тems tieрi firmв Ollopa , jo tв izcзlвs pвrзjo favorоtu vidы ar visaugstвko kvalitвti vienвda cenu lоmeтa apstвkпos. Bez tam Jвnim patika klient apkalpoрanas lоmenis рajв kompвnijв - veiksmоgi noorganizзtais palоdzоbas dienesta darbs.

4.5. REAKCIJA UZ PIRKUMU.

Pienвca laiks Jвтa uznзmumam reвli uzzsвkt darbоbu Latvijas tirgы. Lоdz tam laikam jau sen bija atrasti sadarbоbas partneri visвs pasaules malвs. Vairs nebija jauztraucas ne par izejvielвm, ne par profesionвlo palоdzоbu, ne tehnisko nodroрinвjumu. Bizness plauka un zзla, un Jвnis bija patiesi apmierinвts ar savu toreizзjo izvзli, un tagad Ollopa Interneta pieslзgumu rekomendз arо aviem draugiem un paziтвm.

5. TIRGUS SEGMENTВCIJA.

Patзrзtвjus var iedalоt vairвkвs grupвs pзc segmentвcijas pazоmзm, tвs ir мeogrвfiskвs, demogrвfiskвs, sociвli ekonomiskвs, nacionвlвs, kultыras, personiskвs un rоcоbas pazоmes.

5.1. МEOGRВFISKВS PAZОMES.

Var izdalоt trоs kategorijas:

1. Lielas pilsзtas (Rоga, Ventspils, Liepвja, Daugavpils, pilsзtas ar lielu iedzоvotвju skaitu),

2. Vidзjas pilsзtas,

Mazpilsзtas ( pilsзtas, ciemati, apdzоvotas vietas).

Internetam ir nepiecieрams diezgan augsts tehnoloмiskais attоstоbas lоmenis. Nepiecieрamоba pзc Interneta pilsзtвs ir krietni lielвka (studenti, daювdas starptautiskas organizвcijas, uzтзmumi ar sadarbоbas partneriem вrzemзs). Iezvanоties no attвlвkвm teritorijвm izmaksв krietni dвrgвk (kв tвlsaruna), tвdзп Interneta provaideri galvenokвrt orientзjas uz pirmo kategoriju.

5.2. DEMOGRВFISKВS PAZОMES.

Patзrзtвjus var iedalоt atkarоba no vecuma, dzimuma, мimenes lieluma, tвs dzоvesveida. Patзrзtвja orientзjoрais vecums varзtu bыt no 7 lоdz 60 gadiem, taиu visvairвk Internetu lieto jaunieрi un vidзja gadu gвjuma cilvзki. Iedalot patзrзtвjus pзc dzimuma, nav novзrojama liela atрнirоba. Bыtisks ir мimenes dzоvesveids, bзrnu un vecвku intereses, vajadzоbas.

5.3. SOCIВLI EKONOMISKВS PAZОMES.

Viena no pazоmзm ir ienвkumu lоmenis, nav svarоgi juridiskai vai fiziskai personai. Internetu nevar nosaukt par pirmвs nepiecieрamоbas preci, мimene domвs vispirms par pвrtiku, apмзrbu, uzтзmums ieguldоs brоvos lоdzekпus darоjumos, kas nodroрina tв izdzоvoрanu, un tikai tad domвs par tвdu papildus зrtоbu, kв Internets . Tвpat ir jвmin tвdi faktori, kв profesija, izglоtоba. Ja lietotвjs nezin angпu valodu vai neorientзjas datoros, рaubos vai viтр kпыs par Interneta lietotвju. Daювdu profesiju pвrstвvji nevar iztikt bez Interneta , tas ir kпuvis par darba sastвvdaпu.

5.4. KULTЫRAS PAZОMES.

Segmentзjot pзc kultыras pazоmзm loмiski bыtu secinвt, jo augstвka garоgв attоstоba un izglоtоbas lоmenis, jo lielвks pieprasоjums pзc Interneta .

5.5. PERSONISKВS PAZОMES.

Ir cilvзki, kas joprojвm neuzticas datoriem un kur nu vзl tвdai informвcijas ieguves avotam, kв Internets . Рie cilvзki izvзlas jau ierastas lietas – grвmatas, laikrakstus, televоziju.

5.6. RОCОBAS PAZОMES.

Attiecоbв uz pircзja rоcоbu svarоgi ir zinвt tв izvзles kritзrijus: cik nozоmоga klientam ir apkalpoрanas kvalitвte, izplatоtвja popularitвte, vai arо priekрroka tiek dota zemвm cenвm.

6. REKOMENDВCIJAS.

Analizējot esošo situāciju mēs varam sniegt sekojošas rekomendācijas:

6.1.

Valdоbai atbalstоt tos uzтзmus, kas veido daювdus projektus skolu un citu mвcоbu iestвюu apgвdврanai ar datoriem un Interneta pieslзgumu, kв arо рo mвcоbu iestвюu audzзkтu apmвcорanai. Labu piemзru rвda Latelekom , Fortek , Tildes un ComputerLand apvienotвs “komandas” veidotais projekts “Odiseja”, kas paredz apgвdвt 30 Latvijas skolas ar datoriem un Interneta pieslзgumu.

6.2.

Latvijas uzтзmumiem vairвk pievзrsties www lapu izveidoрanai un izvietoрanai Internetв , jo tas пauj cilvзkiem visв pasaulз iegыt informвciju par konkrзto uzтзmumu, kas, savukвrt, ir iespзja iegыt sadarbоbas partnerus un piesaistоt klientus.

6.3.

Interneta pieslзgumu izplatоtвjiem izveidot tieрos sakarus ar starptautiskajiem Interneta pieslзgumiem, tвdв veidв nodroрinot lielвku datu pвrraides вtrumu un trafika apmaiтu. Var arо paplaрinвt esoрo pieslзgumu caurlaidоbu.

6.4.

Kвdam no lielвkajiem Latvijas Interneta izplatоtвjiem (Latnet, Apollo, Parks) vajadzзtu mзмinвt ielausties starpteutiskajв tirgы. Iesвkumв varзtu mзмinвt konkurзt ar Lietuvas, Igaunijas, Krievijas vietзjiem provaideriem.

6.5.

Noslзgt lоgumus starp SIA Lattelekom un Interneta izplatоtвjiem, kuri paredz telefona lоniju izmantoрanas tarifu samazinврanu, izmantojot Internetu (principв to varзtu panвkt slзdzot lоgumus par 900 sзrijas telefonu nummuru nodroрinврanu).

СКАЧАТЬ ДОКУМЕНТ

Все материалы в разделе "Иностранный язык"

ДОБАВИТЬ КОММЕНТАРИЙ  [можно без регистрации]
перед публикацией все комментарии рассматриваются модератором сайта - спам опубликован не будет

Ваше имя:

Комментарий

Хотите опубликовать свою статью или создать цикл из статей и лекций?
Это очень просто – нужна только регистрация на сайте.

Copyright © MirZnanii.com 2015-2018. All rigths reserved.