БЖД Укр.

БЖД

Таблиця 1

Класи умов праці залежно від вмісту шкідливих речовин у повітрі робочої зони (перевищення ГДК, разів)

Клас умов праці
Фактор виробничого середовища Допусти мий Шкідл вий 3 Небезпеч ний
1 ступі нь 2 ступінь 3 ступінь 4 ступі нь екстремальний
2 3.1 3.2 3.3 3.4 4
Шкідливі речовини за винятком перерахованих нижче <ГДК 1,1- 3,0 3.1-6.0 6.1-10.0 10.1-20.0 >20
Речовини з гостроспрямованим механізмом дії <ГДК 1,1-3,0 3.1-6.0 6.1-10.0 > 10*
Алергени <ГДК 1.1-3.0 3.1-10.0 >10.0
Канцерогени <ГДК 1.1-3.0 3.1-6.0 6.1-10.0 >10.0
Протипухлинні лікарські засоби, ****
гормони (естрогени)**
Наркотичні аналгетики** ***
Метали,оксиди металів <ГДК 1.1-3.0 3.1-10.0 10.1-20.0 >20.0
Аерозолі переважно фіброгенної дії <ГДК 1.1-2.0 2.1-5.0 5.1-10.0 >10.0

* Перевищення вказаного рівня для речовин з гостроспрямованим механізмом дії може призвести до гострого смертельного отруєння.

** Речовини, при роботі з якими повинен бути виключений контакт з органами дихання та шкірою.

*** Робота з вказаними речовинами при їх виробництві, а також в онкологічних диспансерах та підрозділах дає право віднесення умов праці до даного класу.

Таблиця 2

Класи умов праці при роботі з біологічним фактором

Клас у мов праці
Фактор виробничого середовища Допусти мий Шкідл ивий 3 Небезпеч ний
(біологічний)
1 ступінь 2 ступінь 3 ступінь 4 ступінь екстремальний)
2 3.1 3.2 3.3 3.4 4
Патогенні мікроорганізми:
особливо небезпечні інфекції *
збудники інших інфекційних *
захворювань
Мікроорганізми-продуценти, препарати, <ГДК 1,1-3,0 3,1-10,0 >10,0
що містять живі клітини та спори
мікроорганізмів (перевищення ГДК,
разів)
Білкові препарати (перевищення ГДК, <ГДК - 1,1-2,0 2,1-10,0 >10,0
разів)

* Робота в спеціалізованих медичних, ветеринарних установах та підрозділах, спеціалізованих господарствах для хворих тварин дає право віднесення умов праці до вказаного класу.

Таблиця З

Класи умов праці залежно від рівня шуму, вібрації, інфразвуку та ультразвуку на робочих місцях

Клас у мов праці
Фактор виробничого середовища Допусти мий Шкідливий 3 Небезпеч ний
1 ступінь 2 ступінь 3 ступінь 4 ступінь екстремальний)
2 3.1 3.2 3.3 3.4 4
Шум, дБА екв. <ГДК 1,1-3* 3,1-6 6,1-9 >9,1 130*** **
Вібрація загальна, локальна, рівень <ГДК <3** 3,1-6 6,1-9 9,1-12 >12
віброшвидкості, дБА екв.кор.
Вібрація імпульсна, віброприскорення, <ГДК - 1,1-2 2,1-3 3,1-4 >4
разів
Інфразвук, дБ <ГДК <3*** 3,1-6 6,1-9 >9,1
Ультразвук повітряний, дБ <ГДК <5 **** 5,1-10 10,1-15 >15,1

* Перевищення ГДР на дБА екв. (відлік для визначення ступенів 3 класу від 80 дБА).

** Перевищення рівнів віброшвидкості на дБА екв. кор.

*** Перевищення в одній з частот на дБ.

**** Перевищення в одній з частот на дБ.

***** Перевищення вказаних величин у будь-якій октавній смузі.

Таблиця 4

Класи умов праці при дії електромагнітних випромінювань (перевищення ГДР, разів)

Клас умовпраці
Фактор виробничого середовища Допусти мий Шкідл ивий 3 Небезпечний (екстре-
1 ступінь 2 ступінь 3 ступінь 4 ступінь мальний)
2 3.1 3.2 3.3 3.4 4
Постійне магнітне поле <ГДК 1,1-3,0 3,1-5,0 5,1-10,0 >10
Електростатичне поле <ГДК 1,1-3,0 3,1-5,0 5,1-10,0 >10
Електричні поля промислової <ГДК (для 1,1-3,0 3,1-5,0 5,1-10,0 >10
частоти (50 Гц) всього робочого
дня)
Магнітні поля промислової частоти <ГДК (для 1,1-3,0 3,1-5,0 5,1-10,0 >10
(50 Гц) всього робочого
дня)
Електромагнітні випромінювання
раді очастотного ді апазону:
0,01-3МГц <ГДК 1,1-3,0 3,1-5,0 5,1-10,0 >10
3-30 МГц <ГДК 1,1-3,0 3,1-5,0 5,1-10,0 >10
30-300 МГц <ГДК 1,1-3,0 3,1-5,0 5,1-8,0 8,1-10,0 >10
300МГц- 300 ГГц <ГДК 1,1-3,0 3,1-5,0 5,1-8,0 8,1-10,0 >10
Лазерне випромінювання* <ГДК (для ГДР1 1,1-3,0 3,1-6,0 6,1-10,0 >10 ГДР2
хронічного ГДР2 ГДР2 ГДР2 ГДР2
впливу) (для од-
нократ-
ної дії)

* Для ГДР при тривалості впливу рівній або більшій за 0,2 години.

Таблиця 5.1

Класи умов праці за показниками мікроклімату для виробничих приміщень та відкритих територій в теплу пору року

Клас умов п раці
Фактор виробничого середовища Опти мальний Допусти мий Шкідливий 3 Небезпеч ний
1 ступі нь 2 ступі нь 3 ступінь 4 ступі нь ексремальний)
1 2 3.1 3.2 3.3 3.4 4
Температура повітря, °С За СН За СН За показником WBGT-індекс у, див. Табл 5.1.1.

Швидкість руху повітря,

м/с -”- -”- -”-
Вологість повітря,% -”- -”- -”-
Теплове випромінювання,
Вт/м 2 -”- -”- 141-1500 1501-2000 2001-2500 2501-3500 >3500

Таблиця 5.1.1

Класи умов праці за показником WBGT -індексу* для виробничих приміщень та відкритих територій в теплу пору року (' С)

Клас умов праці
Категорія Загальні Опти мальний Допустимий Шкідл ивий 3
робіт енерговитрати ,
Вт 1 ступінь 2 ступінь 3 ступінь 4 ступ інь
1 2 3.1 3.2 3.3 3.4
до 139 21,0-23,4 23,5-25,4 25,5-26,6 26,7-27,4 27,5-28,6 28,7-31,0
140-174 20,2-22,8 22,9-25,8 25,9-26,1 26,2-26,9 27,0-27,9 28,0-30,3
175-232 19,2-21,9 22,0-25,1 25,2-25,5 25,6-26,3 26,3-27,3 27,4-29,9
233-290 18,2-10,9 21,0-23,9 24,0-24,2 24,3-25,0 25,1-26,4 26,5-29,1
3 більше 290 17,0-18,9 19,0-21,8 21,9-22,2 22,3-23,4 23,5-25,7 25,8-27,9

* WBGT (ТСН)- індекс теплового навантаження середовища.

Таблиця 5.2

Класи умов праці за показниками мікроклімату для виробничих приміщень у холодну пору року

Показник мікроклімату Клас умов праці

Темпера повітря ,°С

(нижня межа)

Оптимальний Допустимий Шкідливий 3
Категорія Загальні енер- 1 ступінь 2 ступінь 3 ступінь 4 ступінь
робіт говитрати, Вт 1 2 3.1 3.2 3.3 3.4
до 139 За СН* За СН* 18,1-20,0 16,1-18,0 14,1-16,0 12,0-14,0
140-174 -”- -”- 17,1-19,0 15,1-17,0 13,1-15,0 11,0-13,0
175-232 -”- -”- 14,1-16,0 12,1-14,0 10,1-12,0 8,0-10,0
233-290 -”- -”- 13,1-15,0 11,1-13,0 9,1-11,0 7,0-9,0
3 >290 -”- -”- 12,1-14,0 10,1-12,0 8,1- 10,0 6,0-8,0
Вологіст ь повітря,% -”- -”- Вимоги відсутні
Швидкість руху повітря, м/с -”- -”- Див. пр имітку

*“Санитарные нормы микроклимата производственных помещений”. Примітка: При збільшенні швидкості руху повітря на 0,1 м/с від оптимальної за СН температура повітря повинна бути збільшена на 0,2 °С.

Таблиця 5.3

Класи умов праці за показниками мікроклімату для відкритих територій в холодну пору року (зима) та в холодних приміщеннях

К лас умов праці
Показник Допустимий Шкідливий (нижня межа)** 3
1 ступінь 2 ступінь 3 ступінь 4 ступінь
2 3.1 3.2 3.3 3.4
Температура повітря, °С***
Кліматичні зони:
2 -23,0 -29,4 -31,5 -35,7 -48
3 -15,9 -21,3 -23,0 -26,0 -37

* При застосуванні одягу з відповідною теплоізоляцією (J,°С,м 2 /Вт); 0,71 (1 а); 0,82 (1б); 0,61 (2); 0,51 (3).

** Наведені значення температури повітря стосовно різних класів не виключають регламентацію часу перебування в несприятливому мікрокліматі (сумарне за робочий час та безперервне).

*** Вказано температуру відносно спокійного повітря: при вітрі вона повинна бути збільшена на 2,0 ° Сна кожний1 м/с.

Таблиця 5.4

Класи умов праці за показниками мікроклімату для виробничих приміщень та відкритих територій в теплу пору року

Показник мікроклімату Клас умов праці

Темпера повітря , °С

(нижня межа)

Оптимальний Допустимий Шкідливий 3
Категорія Загальні енер- 1 ступінь 2 ступінь 3 ступінь 4 ступінь
робіт говитрати, Вт 1 2 3.1 3.2 3.3 3.4
до 139 За СН 28,1-31,0 31,1-34,0 34,1-37,0 37,1-40,0
140-174 28,1-31,0 31,1-34,0 34,1-37,0 37,1-40,0
175-232 27,1-30,0 30,1-33,0 33,1-36,0 36,1-39,0
233-290 27,1-30,0 30,1-33,0 33,1-36,0 36,1-39,0
3 >290 26,1-29,0 29,1-32,0 32,1-35,0 35,1-38,0
Швидкість р уху повітря, м/с За СН За СН Нижче максимально допустимих значень
Відносна вологість повітря, % 60-70 71-85 86-100 -
Теплове випромінювання, Вт/м2 141-1500 1501-2000 2001-2500 2501-3500

Таблиця 6

Класи умов праці залежно від параметрів світлового середовища виробничих приміщень (для постійних робочих місць)

Клас умов праці
Фактор виробничого середовища Допустимий Шкідли вий 3
1 ступінь 2 ступінь 3 ступінь 4 ступінь
2 3.1 3.2 3.3 3.4
Природне освітлення (КПО,% ) Норма 1 Недостатньо Відсутнє
Освітленість робочої поверхні
(Е, лк) Норма 1 0- 5Е н - Ен 2 <0,5 Ен
Сліпуча близькість джерел світла
(показник осліпленості, Р,
відн. од.) Норма 1 Р<Рн 3
Відбита сліпуча близькість Відсутність Наявність
Пульсація освітленості (коефіцієнт
пульсації, К п , %) Норма 1 Кппн 4
Ультрафіолетова радіація
(опроміненість, Еуф ,Вт/м2 ) Норма 5 Еуфуфн 6

1 Строительные нормы й правила. Часть II. Нормы проектирования. Естественное й искусственное освещение.

2 Ен - нормоване значення освітленості.

3 Р - нормований показник освітленості.

4 Кпн - нормоване значення коефіцієнта пульсації.

5 Згідно з “Санитарными нормами ультрафиолетового излучения в производственных помещениях”.

6 Еуфн - нормоване значення ультрафіолетової опроміненості.

Таблиця 7

Класи умов праці за показниками важкості трудового процесу

Клас умов пра ці
Показники важкості Оптимальний Допустимий Шкідливий (важка пр аця) 3
(легке фізич- (середнє
п/п трудового процесу не наванта- фізичне на- 1 ступінь 2 ступінь 3 ступінь
ження) вантаження)
1 2 3.1 3.2 3.3
1 2 3 4 5 6 7
1 Фізичне динамічне навантаження,
виражене в одиницях механічної
роботи за зміну, кг-м
1.1 При регіональному навантаженні
(з переважаючою участю м'язів рук
та плечового поясу) при переміщенні
вантажу на відстань до 1 м:
для чоловіків до 2500 до 5000 до 7000 до 9000 > 9000
для жінок до 1500 до 3000 до 4000 до 5500 > 5500
1.2 При загальному навантаженні
(за участю м'язів рук, корпуса, ніг):
при переміщенні вантажу
на відстань від 1 до 5 м:
для чоловіків до 12 500 до 46 000 до 70 000 до 90 000 > 90 000
для жінок до 14 000 до 28 000 до 40 000 до 55 000 > 55 000
2 Маса вантажу, що підіймається та
переміщується, кг:
2.1 Підіймання та переміщення (разове)
вантажів при чергуванні з іншою
роботою (до 2 разів на годину):
для чоловіків до 15 до ЗО > ЗО
для жінок до 5 ДО 10 > 10
1 2 3 4 5 6 7
2.2 Підіймання та переміщення (разове)
вантажів постійно протягом робочої
зміни:
для чоловіків до 5 до 15 до 30 >30
для жінок до 3 до 7 >7
2.3 Сумарна маса вантажів, що
переміщуються протягом зміни:
з робочої поверхні
для чоловіків - до 870 >870
для жінок - до 350 >350
3 підлоги
для чоловіків - до 435 >435
для жінок - до 175 >175
3 Стереотипні робочі рухи (кількість
за зміну)
3.1 При локальному навантаженні
(за участю м'язів кистей та
пальців рук) до 20 000 до 40 000 до 60 000 >60 000
3.2 При регіональному навантаженні
(при роботі з переважною участю
м'язів рук та плечового пояса) до 10 000 до 20 000 до ЗО 000 >30 000
4 Статичне навантаження*
Величина статичного навантаження
за зміну при утриманні вантажу,
докладання зусиль, кгс
однією рукою до 18 000 до 36 000 до 70 000 >70 000
двома руками до 36 000 до 70 000 до 140 000 > 140 000
за участю м'язів корпуса та ніг до 43 000 до 100 000 до 200 000 >200 000
5 Робоча поза вільна Періодичне Періодичне Перебу-
зручна перебуван- перебуван- вання в не-
поза (зміна ня в не- ня в не- зручній,
пози зручній, зручній фіксованій
“сидячи- фіксованій фіксованій позі більше
стоячи” за позі позі до 50% часу
бажанням (неможли- 50% часу зміни;
робітника) вість зміни зміни; перебуван-
взаємороз- перебуван- ня у виму-
ташування ня у виму- шеній позі
різних шеній позі (на колі-
частин тіла (навпочіп- нах, навпо-
відносно ки, на чіпки
одна одної) колінах та ін.)
до 25% та ін.) до більше
часу зміни 25% часу 25% часу
зміни зміни
6 Нахили корпуса (кількість за зміну) до 50 разів Вимушені Вимушені Вимушені
нахили нахили нахили
більше 30°, більше 30°, більше 30°,
51-100 101-300 300 разів
разів разів
7 Переміщення у просторі (переходи,
обумовлені технологічним процесом
протягом зміни), км до 4 ДО 10 до 15 >15

* До п.4: тільки для чоловіків; для жінок слід приймати значення, на 40% нижчі від вказаних.

Таблиця 8

Класи умов праці за показниками напруженості трудового процесу

Кла с умов праці
Оптимальний Допустимий Шкідливий апружена праця) 3
Показники напруженості (напруженість (напруженість
N трудового процесу праці легкого праці 1 ступінь 2 ступінь 3 сту-
ступеня) середнього пінь
ступеня)
1 2 3.1 3.2 3.3
1 Інтелектуальні навантаження
1.1 Зміст роботи Рішення прос- Рішення склад- Евристична
тих альтерна- них завдань з (творча) дія-
тивних за- вибором за ві- льність, що
вдань згідно з домим алго- вимагає вирі-
інструкцією ритмом (робо- шення склад-
та по серії них завдань
інструкцій) при відсутно-
сті алгоритму
1.2 Сприймання сигналів (інформа- Сприймання Сприймання Сприймання Сприймання
ції) та їх оцінка сигналів, але сигналів з на- сигналів з на- сигналів з на-
немає ступною ко- ступним спів- ступною ком-
потреби в рекцією дій ставленням плексною
корекції дії та операцій фактичних зна- оцінкою взає-
чень парамет- мопов' язаних
рів з їх номі- параметрів.
нальними зна- Комплексна
ченнями. оцінка всієї
Заключна оцін- виробничої
ка фактичних діяльності
значень пара-
метрів
1.3 Ступінь складності завдання Обробка та Обробка, ви- Обробка і Контроль та
виконання за- конання за- контроль за попередня
вдання вдання та йо- виконанням робота з
го перевірка завдання розподілу
завдань ін-
шим особам
1.4 Характер виконуваної роботи Робота за Робота за Робота в умо- Робота в умо-
індивідуаль- встановленим вах дефіциту вах дефіциту
ним планом графіком з часу часу та інфор-
можливим мації з підви-
його коригу- щеною відпові-
ванням по хо- дальністю за
ду діяльності кінцевий ре-
зультат
2 Сенсорні навантаження
2.1 Тривалість зосередженого до 25 26-50 21-75 >75
спостереження (в% від часу
зміни)
2.2 Щільність сигналів (світлових, до 75 75-175 176-300 >300
звукових та інших) та повідом-
лень в середньому за
1 годину роботи
2.3 Кількість виробничих об'єктів до 5 6-10 11-25 >25
одночасного спостереження
2.4 Навантаження на зоровий ана-
лізатор
2.4.1 Розмір об'єкта розрізнення >5 5,0-1,1 1,0-0,3 мм менше 0,3
(при відстані від очей працюю- більше 50 % більше 50% більше 50%
чого до об'єкта розрізнення часу часу часу
не більше, ніж 0,5 м), мм при 1,0-0,3 менше 0,3
тривалості зосередженого до 50 % часу 25-50% часу
спостереження(% часу зміни) менше 0,3
до 25 % часу
2.4.2 Робота з оптичними приладами 25 26-50 51-75 >75
(мікроскопи, лупи та ін.) при
тривалості зосередженого
спостереження(% часу зміни)
2.4.3 Спостереження за екранами до 2 2-3 3-4 >4
відеотерміналів (годин на змі-
ну)
2.5 Навантаження на слуховий ана- Розбірливість Розбірливість Розбірливість Розбірливість
лізатор (при виробничій необ- слів та сигна- слів та сигна- слів та сигналів слів та сигналів
хідності сприйняття мови чи ди- лів від 100% лів від 90% від 70% до менше, ніж
ференційованих сигналів) до 90% до 70% 50% 50%
3 Емоційне навантаження
3.1 Ступінь відповідальності. Несе відпові- Несе відпові- Несе відпові- Несе відпові-
Значущість помилки дальність за дальність за дальність за дальність за
виконання функціональ- функціональну функціональну
окремих ну якість до- якість основної якість кінцевої
елементів поміжних ро- роботи продукції,
завдання. біт (завдань). (завдання). роботи
Вимагає до- Вимагає до- Вимагає випра- (завдання).
даткових зу- даткових зу- влень за раху- Викликає
силь у роботі силь з боку нок додаткових ушкодження
з боку пра- керівництва зусиль всього обладнання,
цівника (бригадира, колективу зупинку техно-
майстра та (групи, брига- логічного про-
ІН.) ди та ін.) цесу та виникає
можливість
небезпеки для
життя
3.2 Ступінь ризику для власного Виключений - - Можливий
життя
3.3 Ступінь ризику за безпеку ін- Виключений - - Можливий
ших осіб
4 Монотонність навантажень
4.1 Кількість елементів (прийомів), >10 9-6 5-3 <3
необхідних для реалізації прос-
того завдання або в операціях,
які повторюються багаторазо-
во
4.2 Тривалість (с) виконання прос- >100 100-25 24-10 <10
тих виробничих завдань чи
операцій, що повторюються
5 Режим праці
5.1 Змінність роботи Однозмінна Двозмінна Тризмінна ро- Нерегулярна
робота (без робота (без бота (робота у змінність з ро-
нічної зміни) нічної зміни) нічну зміну) ботою в нічний
час

Таблиця 9

Загальна оцінка напруженості трудового процесу (на основі обліку кількості показників напруженості)

Кл ас умов праці

Оптимальний (напруженість праці легкого ступеня) Допустимий (напруженість праці середньго ступеня) Шкідлив ий (напружена пр аця) 3 Загальна оцінка напруженості трудового процесу — клас умов праці за напру женістю
1 ступінь 2 ступінь 3 ступінь
1 2 3.1 3.2 3.3
< 10 > 6 - - - 2
1 та 2кл. < 10 - >6 - - 3.1
1 та 2кл.= 10 5 1 - 3.1
1 та 2кл.= 10 4 2 - 3.1
1 та 2кл.= 10 3 3 - 3.1
1 та 2кл. = 10 2 4 - 3.1
1 та 2кл. = 10 1 5 - 3.1
1,2,3.1кл.= 10 - 6 - 3.2
1,2, 3.1кл.< 9 - > 7 - 3.3

Таблиця 10

Класи умов праці при дії іонізуючих випромінювань (в частинах від ЛД*)

Кла с умов праці

Рі чна ефективна Оптимальний Допустимий

Шкідливий 3

Небезпеч-
доза Е 1 ступінь 2 ступінь 3 ступінь 4 ступінь мальний)
1 2 3.1 3.2 3.3 3.4 4
Ефективна Е<0,05 0,05<Е<0,1 0,1<Е<0,5 0,5<Е<0.7 0,7<Е<1,0 1,0<Е<2,5 Е>2,5
доза в
частинах ві д
ЛД
Ефективна Е<1,0 1,0<Е<2,0 2,0<Е<10,0 10,0<Е<14 14,0<Е<20 10<Е<50 Е>50
доза на рі к,
мЗв рік -1

* Відповідно до НРБУ-97 мінімальний ліміт ефективної дози ЛД (20 мЗв рік-1 ) - основний ра^іаційно-гігієнічний норматив, метою якого є обмеження опромінювання осіб персоналу категорії А від індустріальних джерел іонізуючих випромінювань у практичній діяльності.

СКАЧАТЬ ДОКУМЕНТ

ДОБАВИТЬ КОММЕНТАРИЙ  [можно без регистрации]
перед публикацией все комментарии рассматриваются модератором сайта - спам опубликован не будет

Ваше имя:

Комментарий

Хотите опубликовать свою статью или создать цикл из статей и лекций?
Это очень просто – нужна только регистрация на сайте.

opyright © MirZnanii.com 2015-2018. All rigths reserved.