Модель фінансової діяльності комерційного банку та її застосування на прикладі АКБ "Правекс-банк"


Рис.2.6. Структура та динаміка відносних (до операційного сумарного доходу) витрат та прибутку в

АКБ „Правекс-банк” у 2002 2005 роках


Аналіз графіків рис. 2.3 – 2.6 показує, що структура витрат та її динаміка характеризується:

- тенденцією до невеликого зниження рівня відносних витрат на загально-адміністративні цілі обслуговування інфраструктури банку з 46 % (2002) до 41% (2005);

- тенденцією до невеликого підвищення рівня відносних витрат на утримання персоналу банку з 30 %(2003) до 35 %(2005);

- тенденцією до підвищення відносного рівня витрат на інші цілі з 15% (2005) до 18%(2005);

- зниження відносного рівня операційного прибутку з 12 % (2002) до 10 –11 %(2005) при відрахуванні частини прибутку до страхових резервів на відносному рівні 8 – 9 %;

- відносним рівнем прибутку до оподаткування в 34 % від сумарного операційного доходу;

Відповідно, структура доходів та її динаміка характеризується:

- зниженням долі чистого процентного доходу з 32 %(2003) до 20%(2005);

- підвищенням долі чистого комісійного доходу з 50%(2003) до 60%(2005);

- підвищенням долі доходу від торгівлі валютою та банківськими металами з 10%(2003) до 15%(2005);

Отримані данні показують, що переорієнтація банку на дорогі ресурси (строкові депозити фізичних осіб) привела до зниження традиційного процентного доходу банку і його переорієнтацію на доходи від комісійних операцій.

На рис. 2.7 наведені результати аналізу положення АКБ “Правекс-банк” у ринковому середовищі банківської системи України. Оцінка проведена по відносним долям агрегатів балансу банка до загальних сум агрегатів балансів всієї банківської системи України у 2001 – 2005 роках.Рис.2.7 Питома вага агрегатів балансу та фінансових результатів АКБ “Правекс-банк” в банківській системі України

Як показує аналіз графіків рис.2.7 відносне фінансове положення АКБ “Правекс-банк” в банківській системі України характеризується зменшення сектору обслуговування ринку з рівня 2% (2001) до 0,8 – 1,2 % (у 2005 році).

При цьому показовою являється присутність АКБ “Правекс-банк” на ринку депозитів фізичних осіб, де його доля дорівнює 2,8%(2001) – 2,4%(2005), тобто підтверджується напрямок розвитку банку як спеціалізованого ощадного банку.

На рис.2.8 наведена динаміка обсягів статутного та балансового капіталу АКБ “Правекс-банк” в євро, яка характеризує виконання банком нормативів мінімального статутного та регулятивного капіталу для виконання всіх операцій.

На рис.2.9, 2.10 наведена порівняльна динаміка виконання АКБ “Правекс-банк” нормативів Н1, Н2,Н3 у групі найбільших комерційних банків України. При цьому рівень фактивного значення нормативів Н1,Н2,Н3 характеризує АКБ “Правекс-банк” як – “добре капіталізований банк” [3].


Рис.2.8 Динаміка статутного та балансового капіталу АКБ “Правекс Банк” у 2001 – 2004 роках


Рис.2.9 Динаміка виконання нормативу Н1 АКБ “Правекс-банк” у 2001 – 2004 роках у порівнянні з банками “першої” групи рейтингу


Рис.2.10 Динаміка виконання нормативів Н2, Н3 АКБ “Правекс-банк” у 2001 – 2004 роках у порівнянні з банками “першої” групи рейтингу


Рис.2.11 Відносні частки резервування кожної з груп ризикових активів банків

Як видно з графіків рис.2.11 в АКБ “Правекс-банк” – найнижчий рівень ризикових активів, який належить до резервування.


РОЗДІЛ 3

ФІНАНСОВА МОДЕЛЬ ОПТИМАЛЬНОГО УПРАВЛІННЯ ДІЯЛЬНІСТЮ РОБОТИ АКБ “ПРАВЕКС БАНК”

3.1 Математична модель фінансової діяльності та управління рентабельністю комерційного банку

В курсовій роботі пропонується один з можливих комплексних підходів до побудови системи управління фінансовою діяльністю комерційного банку за підходами ризик-менеджменту, побудований на цільовій функції – досягнення заданого рівня нормативної дивідендної доходності статутного капіталу.

Основні умови, прийняті при побудові алгоритму:

1. Дивідендна доходність статутного фонду (річна ставка дивідендів на номінал акції) повинна бути не менше альтернативної ринкової вартості капіталу інвестора, в якості якої приймається депозитна ставка для юридичних осіб.

2. Частина балансового капіталу банку, вкладена в необоротні активи основних засобів, не заробляє доходи.

3. Активи у вигляді готівкових коштів в касі банку та коштів на кореспондентському рахунку в НБУ – не заробляють доходів, а є технологічними інструментами платіжних систем.

4. Стійке управління роботою банку встановлюється за наступним алгоритмом розділення центрів відповідальності за грошові потоки та банківські операції:

- дивідендна дохідність статутного капіталу (дохідність власників банку –акціонерів) забезпечується основною процентною операційною діяльністю банка;

- джерелом витрат на обслуговування діяльності інфраструктури банку, оплати персоналу, витрат на банківські процеси та процеси розвитку і модернізації банку є:

а) різниця доходів та витрат від комісійних операцій банку;

б) різниця доходів та витрат від торгівлі цінними паперами;

в) різниця доходів та витрат від валюто-обмінних операцій;

г) різниця доходів та витрат від консультаційних операцій;

д) різниця доходів та витрат від операцій гарантій та поручительств;

е) різниця доходів та витрат від небанківських операцій;

ж) різниця доходів та витрат від експлуатації платіжної системи на

базі пластикових карток;

з) різниця доходів та витрат від вкладення коштів в статутні фонди

асоційованих та дочірніх підприємств;

Операційний дохід банку від експлуатації ризикових активів по пропонуємої моделі розраховується як:

(3.1)


де

суми кредитів, наданих і-тому клієнту юридичній особі (і=1,…,N), та загальна сума кредитів, наданих юридичним особам;

процентна ставка кредиту, наданому і-тому клієнту – юридичній особі;

загальна сума резервів, створених банком за рахунок частки прибутку, для зменшення ризику неповернення кредитів юридичними особами;

суми кредитів, наданих і-тому клієнту-фізичній особі (і=1,…,N), та загальна сума кредитів, наданих фізичним особам;

процентна ставка кредиту, наданому і-тому клієнту – фізичній особі;

загальна сума резервів, створених банком за рахунок частки прибутку, для зменшення ризику неповернення кредитів фізичними особами;

суми кредитів, наданих і-тому клієнту банку (і=1,…,N), та загальна сума кредитів, наданих банкам;

процентна ставка кредиту, наданому і-тому клієнту – банку;

загальна сума резервів, створених банком за рахунок частки прибутку, для зменшення ризику неповернення кредитів банками;

сума активів, вкладених в і-тий вид державного цінного паперу(і=1,…,N), та загальна сума активів, вкладених в державні цінні папери;

доходна ставка і-того державного цінного паперу;

загальна сума резервів, створених банком за рахунок частки прибутку, для зменшення ризику неотримання активів, вкладених в державні цінні папери;

сума активів, вкладених в і-тий вид комерційного цінного паперу(і=1,…,N), та загальна сума активів, вкладених в комерційні цінні папери ;

доходна ставка і-того комерційного цінного паперу;

загальна сума резервів, створених банком за рахунок частки прибутку, для зменшення ризику неотримання активів, вкладених в комерційні цінні папери;

частка нарахованих та неотриманих доходів від експлуатації всіх видів ризикових активів (еквівалентна дебіторській заборгованості за доходами);

загальна сума резервів, створених за рахунок частки прибутку для зменшення ризику неотримання сумнівних та прострочених доходів;

активи, які вкладені в дебіторську заборгованість за сумами операцій;