Мир Знаний

Розробка довідково-інформаційної бази Факультету комп’ютерних систем (стр. 1 из 3)

Національний авіаційний університет

Факультет комп'ютерних систем

ЗВІТ

з технологічної практики

Студента 3 курсу 02 групи

Спеціальності 091501 «Комп’ютерні системи та мережі»

Шевченка Миколи Юрійовича

База практики: Навчально-науковий комп'ютерний центр Національного Авіаційного Університету у місті Київ.

Керівник практики:

Красовська Єлена Вікторовна

Київ 2010


ЗМІСТ

1. Характеристика бази практики

2. Техніка безпеки

3. Зміст та результати виконаних робіт

4. Висновки та пропозиції


1.ХАРАКТЕРИСТИКА БАЗИ ПРАКТИКИ

Навчально-науковий комп'ютерний центр

1. Загальнi положення

1.1. Навчально-науковий комп’ютерний центр (ННКЦ) є структурним підрозділом Інституту комп'ютерних технологій (ІКТ).

1.2. Навчально-науковий комп’ютерний центр створюється шляхом реорганізації центру комп’ютерних систем на підставі наказу ректора.

1.3. Структура та штат ННКЦ, умови і порядок оплати праці визначаються штатним розкладом НАУ і складаються із 2-х (3-х) напрямків:

1.3.1. Напрямок (відділ) інформаційного забезпечення діяльності ІКТ.

1.3.2. Напрямок (відділ) адміністрування комп’ютерної мережі ІКТ.

2. Основнi задачi

Центр створено в цілях інформаційно-аналітичного обслуговування діяльності ІКТ.

Головними завданнями є:

2.1. розробка та впровадження єдиної навчально-наукової політики з питань використання і розвитку засобів обчислювальної техніки в навчальному процесі і управлінні НАУ (ІКТ) шляхом створення комп’ютерних систем різноманітної складності і орієнтації;

2.2. розробка і впровадження нових інформаційних технологій;

2.3. розробка і програмно-технічна реалізація мережевої архітектури в підрозділах НАУ (ІКТ);

2.4. інформаційно-аналітичне забезпечення діяльності НАУ (ІКТ);

2.5. накопичення і систематизація інформації про використання новітніх комп’ютерних технологій в освіті;

2.6. методичне, інформаційне та технічне супроводження процесу підвищення кваліфікації професорсько-викладацького складу та інженерно-технічних працівників;

2.7. реалізація задач, якій відповідають профілю Центру, згідно з наказом та розпорядженням ректора НАУ (директора ІКТ);

2.8. захист від витоку (використання в негативних цілях) секретної інформації з БД.

3. Основнi функцiї

3.1. Напрямку (відділу) інформаційного забезпечення діяльності ІКТ:

- розробка, введення в дію та супроводження БД ІКТ;

- налагодження та програмно-технічна підтримка серверу БД ІКТ;

- розробка і реалізація комплексної програми єдиного інформаційного простору ІКТ на базі мережевих комп’ютерних технологій з підключенням до мережі НАУ і виходом в Internet.

- захист від витоку (використання в негативних цілях) секретної інформації з БД;

3.2. Напрямку (відділу) адміністрування комп’ютерної мережі ІКТ (відділ адміністратора комп’ютерної мережі ІКТ):

- розробка і програмно-технічна підтримка локальної мережі ІКТ;

- програмне забезпечення проведення практичних та лабораторних занять у комп’ютерних класах згідно вимог викладачів;

- налагодження та програмно-технічна підтримка серверів, робочих станцій мережі ІКТ;

- впровадження нових інформаційних технологій в навчальний процес;

- захист від витоку (використання в негативних цілях) секретної інформації з БД.

4. Джерела фiнансування

Фінансування діяльності ННКЦ здійснюється рахунок бюджетних коштів. Фонд заробітної плати і штатний розпис затверджується ректором НАУ.

5. Перелiк завдань, якi виконує Центр

5.1. Ведення бази даних “Студент” та друк заліково-екзаменаційних відомостей Інституту.

5.2. Технічне та програмне супроводження комп’ютерних класів.

5.3. Технічне та програмне супроводження комп’ютерної мережі Інституту.

5.4. Ведення бази даних “Кадри Інституту комп'ютерних технологій”.

5.5. Впровадження іноваційних технологій в навчальний процес.

5.6. Поточні завдання.

2. ТЕХНІКА БЕЗПЕКИ

"Влаштування і обладнання кабінетів комп'ютерної техніки в навчальних закладах та режим праці учнів на персональних комп'ютерах" ДСанПіН 5.5.6.009-98

1. Галузь застосування

Державні санітарні правила і норми влаштування і обладнання кабінетів комп'ютерної техніки в навчальних закладах та режиму праці учнів на персональних комп'ютерах встановлюють гігієнічні вимоги до приміщень та нормативи чинників, що створюються комп'ютерами при їх роботі; гігієнічні вимоги до проектування, виготовлення і експлуатації вітчизняних та експлуатації імпортних персональних комп'ютерів, що застосовуються в навчально-виховному процесі в закладах освіти різних форм власності та інших закладах, що проводять комп'ютерні ігри для дітей і підлітків.

Державні санітарно-гігієнічні правила і норми підготовлені з урахуванням нових наукових досліджень по вивченню впливу чинників, що створюються комп'ютерами при їх роботі на організм дітей і підлітків, і розробкою заходів по запобіганню їх негативного впливу на формування здоров'я дитячого населення.

При розробці ДСанПіНу використані матеріали "Временных санитарных норм и правил устройства, оборудования, содержания и режима работы на ПЭВМ и видеодисплейных терминалах в кабинетах вычислительной техники и дисплейных классах всех типов средних учебных заведений" № 5146-89 (МЗ СССР), розроблених у 1989 р. науковцями Московського НДІ гігієни ім. Ф.Ф. Ерісмана, Всесоюзного НДІ гігієни дітей і підлітків, Київського НДІ загальної та комунальної гігієни ім. О.М. Марзеєва.

ДСанПіН рекомендований Координаційною комісією Головного санепідуправління МОЗ України по розробці нормативних документів з питань забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення.

Позначення та скорочення

ПК - персональний комп'ютер

ВМ - відеомонітор

ЕПТ - електронно-променеві трубки

ЕМП - електромагнітне поле

ЕП - електричне поле

СЕП - статичне електричне поле

КПО - коефіцієнт природного освітлення

ГДР - гранично допустимі рівні

ККТ - кабінети комп'ютерної техніки

2. Загальні положення

2.1. Санітарні правила і норми влаштування і обладнання кабінетів комп'ютерної техніки в навчальних закладах та режиму праці учнів на персональних комп'ютерах (далі - Правила) встановлюють нормативи фізичних чинників, що створюються комп'ютерами при їх роботі, та гігієнічні вимоги до проектування, виготовлення і експлуатації вітчизняних та експлуатації імпортних персональних комп'ютерів, що застосовуються в навчально-виховному процесі.

2.2. Правила містять вимоги до умов розміщення та обладнання кабінетів комп'ютерної техніки в навчально-виховних і позашкільних закладах освіти, а також режиму праці дітей і підлітків на персональних комп'ютерах.

2.3. Правила поширюються на всі види персональних електронно-обчислювальних машин і їх складових частин (відеомонітори, системні блоки, клавіатуру, принтери та ін.) та ігрові комплекси, що сконструйовані на основі електронно-променевих трубок.

2.4. Категорично забороняється використовувати в навчально-виховних закладах в якості відеомонітора ПК побутові телевізори та відеомонітори, що сконструйовані на телевізійних електронно-променевих трубках.

2.5. Вимоги і нормативи Правил повинні враховуватися при розробці та корегуванні державних і галузевих стандартів та інших керівних документів, що встановлюють технічні вимоги до персонального комп'ютера та його складових частин (відеомонітора, клавіатури, системного блоку, принтера, спеціальних меблів та ін.).

2.6. Розробникам ПК та його складових частин вітчизняного виробництва необхідно дотримуватись державних, галузевих стандартів, інших керівних документів, технічних умов (ТУ) та технічних завдань (ТЗ) на розробку та виготовлення ПК, погоджених з МОЗ України.

2.7. ПК та його складові частини закордонного виробництва повинні мати сертифікат країни-виробника і підлягають обов'язковій сертифікації закладами МОЗ України.

2.8. Відповідальність за обов'язкове дотримання встановлених цими Правилами гігієнічних вимог і нормативів покладається на посадових осіб, фахівців організацій і фізичних осіб, що займаються: підприємницькою діяльністю; розробкою, виробництвом, закупівлею, реалізацією і застосуванням персональних комп'ютерів і ігрових комплексів з використанням комп'ютерів. Відповідальність несуть також фізичні особи та організації, що займаються проектуванням, будівництвом, реконструкцією та оснащенням приміщень навчально-виховних закладів всіх типів і власності (державні, відомчі, приватні), призначених для експлуатації ПК.

2.9. Проектна документація на будівництво і реконструкцію навчальних приміщень для експлуатації ПК повинна бути погоджена з органами Державного санепіднагляду України. Відкриття кабінетів обчислювальної техніки узгоджується з органами держсанепіднагляду після проведення необхідних лабораторно-інструментальних досліджень. На кожний кабінет комп'ютерної техніки повинен заповнюватись санітарний паспорт (додаток № 1).

2.10. Керівники навчально-виховних та позашкільних закладів всіх типів незалежно від форм підпорядкування і власності зобов'язані привести робочі місця учнів - користувачів персональних комп'ютерів у відповідність з вимогами цих Правил.

2.11. Державний санітарний епідеміологічний нагляд за виконанням цих Правил, гігієнічну оцінку на відповідність робочих місць, оснащених ПК, здійснюється органами і закладами Державної санітарно-епідеміологічної служби України та відповідних науково-дослідних установ МОЗ України.

2.12. Державний санітарно-епідеміологічний нагляд за новими (модернізованими) персональними комп'ютерами (призначеними для дитячого контингенту користувачів), здійснюється на етапах їх розробки, прийомки до виробництва, виробництва і надходження та експлуатації в навчально-виховних закладах.