Мир Знаний

Проектування автоматизованої інформаційно-довідкової системи таксопарку м. Вінниці (стр. 1 из 3)

Курсова робота

з дисципліни:Інформатика та комп'ютерна техніка

Проектування автоматизованої інформаційно-довідкової системи таксопарку м. Вінниці


Завдання на виконання курсової роботи

1.Спроектувати та побудувати на основі комп'ютерних технологій інформаційно-довідкову систему відділу кадрів на підприємстві. у вигляді бази даних та засобів її супроводу (підтримки). База даних має містити мінімум 50 записів. Система повинна виконувати операції:

1.1. поповнення таблиці новими записами;

1.2. вилучення з таблиці непотрібних записів;

1.3. редагування існуючих записів;

1.4. сортування записів за декількома полями;

1.5. виведення інформації на екран та (або) друк за заданим форматом;

1.6. пошуку інформації за заданим критерієм. При цьому обов'язково передбачити повідомлення про відсутність записів в базі у випадку спроби знайти запис з неіснуючою інформацією.

2. Спроектувати та побудувати зручний діалоговий інтерфейс користувача, а саме:

2.1. екранну заставку, де необхідно вказати назву системи, її призначення, ім'я автора і т.д. Позитивною рисою такої екранної заставки буде запит пароля на вхід в систему;

2.2. меню користувача або керуючу форму, за допомогою яких має здійснюватись вибір виду операції;

2.3. екранні форми;

2.4. макети звітів;

2.5. систему допомоги користувачеві і т.д.

3. За результатами проведеної курсової роботи скласти пояснювальну записку, яка крім теоретичної частини має містити в собі детальне пояснення виконання кожного кроку завдання.


Анотація

Розроблена програма автоматизованої інформаційно-довідкової системи таксопарку м. Вінниці являє собою автоматизоване робоче місце робітника таксопарку. Програма дозволяє суттєво автоматизувати процес обліку автомобілів таксопарку, дає можливість отримувати найнеобхідніші запити з картотеки у різних формах і вивести їх на екран та друк. Програма має потужну пошукову систему.


Annotatіon

The developed program of the automated directory system of Vinnitsa Taxi Park represents the automated workplace of the taxi park worker. The program allow to automation the process of registration the сar of taxi park, gives the possibility to get the most necessary inquiries from a card file in different forms and sent it to screen and to print. The program has f powerful searcying system.


Вступ

Бурхливий розвиток мікроелектроніки, широкі можливості застосування обчислювальної техніки в найрізноманітніших сферах людської діяльності, пов’язані із створенням персональних комп’ютерів.

В наш час, сфера послуг являється одною з найважливіших сфер діяльності людини. Одною з важливих галузей сфери послуг є- пасажирські перевезення, якими займаються таксопарки. Візьмемо за приклад таксопарк м. Вінниці.

За допомогою комп’ютерної техніки та новітніх комп’ютерних технологій, створюються різноманітні автоматизовані інформаційно-довідкові системи з метою підвищення ефективності праці робітників таксопарку, та підвищення ефективності обслуговування людей які потребують цієї послуги.

Сьогодні різні інформаційно-довідкові системи в таксопарках допомагають полегшити пошук автомобілів особливо для великих міст де кількість людей які користуються послугами таксопарку, сягає до 50000 чоловік на добу.


1. Аналіз предметної області і постановка задачі

Метою даної курсової роботи є дослідження в таксопарку м. Вінниці інформаційно-довідкової звітності про автомобільний фонди даного таксопарку за допомогою комп’ютерної техніки та технологій.

Для того, щоб інформаційно-довідкова система пошуку даних про автомобіль в таксопарку, була ефективною, необхідно провести змістовний аналіз всіх її аспектів.

По-перше система повинна бути універсальною, тобто використовуватись не тільки в одному окремому таксопарку, а й в інших при не великому корегуванні.

По-друге система повинна бути досить простою в користуванні, щоб не викликати труднощів у користувачів цієї системи, щоб при необхідності можна було поповнювати або знищувати інформацію.

По-третє, система повинна бути оперативною, щоб забезпечити швидкий пошук необхідних даних.

Одним із засобів підвищення ефективності пошуку необхідних данних є введення автоматизованих систем, заснованих на широкому використанні сучасних електронно-обчислювальних машин – персональних комп’ютерів.

Вхідна інформація.

Для того, щоб працювала дана система, необхідна вхідна інформація – документи, заповнені від руки на бланку чи на чистому листку.

- Марка автомобіля;

- Колір автомобіля;

- Рік випуску;

- Номер техпаспорта;

- П.І.П. водія автомобіля.

Вихідна інформація

Вихідна інформація - це документ, надрукований на принтері. Основні реквізити документу:

- найменування даного документу;

- номер сторінки;

- номер документу;

- дата видачі документу.

Для виконання завдання необхідно зробити

1. Створити шаблон таблиці (базу даних);

2. Заповнення бази даних інформацією;

3. Отримання вихідних документів;

4. Передбачити:

а) можливість доповнення даних;

б) можливість розширення таблиці по вертикалі чи горизонталі або її звуження;

в) можливість виділення окремих блоків з бази даних.

На основі всіх цих даних і вимог створюється структура програмного комплексу та алгоритм розв'язання задачі.

Макет таблиці в якій будуть міститися дані про автомобілі таксопарку м. Вінниці

№п/п

Марка

автомобіля

Колір автомобіля Номер техпаспорту Рік випуску П.І.П.водіяавтомобіля Позивний водія таксі
01 "Мерседес" Червоний 555-02 ВІ 1998 Джутов О. В. 911
02 "Волга" Білий 205-25 ВІА 1996 Мальвін С. А. 97

Для проектування автоматизованої інформаційно-довідкової системи таксопарку м.Вінниці

1. Дано:

вхідна інформація у вигляді даних про автомобіль (марка, П.І.П. водія, № техпаспорту, рік випуску, колір).

2. Необхідно зробити:

спроектувати автоматизовану інформаційно-довідкову систему.


2. Обґрунтований вибір засобів для розв’язання

Для того, щоб розв’язати дану задачу потрібно застосувати програмні та технічні засоби.

2.1 Вибір програмних засобів для розв’язання задачі

Комп’ютерне програмне забезпечення поділяється на дві великі частини: базове і прикладне.

Базове програмне забезпечення організує процес обробки інформації, та забезпечує нормальне робоче середовище для прикладних програм.

Прикладне програмне забезпечення призначене для вирішення конкретних задач користувача.

До складу базового програмного забезпечення входять:

1. Операційні системи. Вони забезпечують управління процесом обробки інформації, та взаємодію між апаратними засобами і користувачем. Бувають таких видів: однозадачні, багатозадачні і мережеві.

2. Сервісні програми – це сукупність програмних засобів, що надають користувачеві додаткові послуги в роботі з комп’ютером.

3. Транслятори мов програмування. Це програми, що здійснюють переклад тексту з мови програмування в машинний код. Поділяються на: компілятори, інтерпретатори та асемблери.

4. Програми технічного обслуговування. Бувають: текстові, спеціальні та програми контролю.

До складу прикладного програмного забезпечення входять:

1.Пакети прикладних програм – це комплекс програм, призначений для вирішення задач певного класу. Пакети прикладних програм бувають таких видів:

-Загального призначення;

-Методоорієнтовані;

-Проблемноорієнтовані;

-Глобальних мереж;

-Організації обчислювального процесу.

2.програми користувача та інформаційні системи в цілому.

Для персональних комп’ютерів розроблено сотні тисяч прикладних програм, які використовуються для різних цілей. Серед них найбільш поширені такі:

-Текстові редактори;

-Табличні процесори;

-Системи керування базами даних (СКБД).

Текстові редактори дають користувачеві можливість підготувати на комп’ютері різноманітні документи. Табличні процесори забезпечують користувачеві роботу з великими таблицями чисел, дозволяють обчислювати значення елементів таблиць по заданим формулами, побудувати за даними таблиць різноманітні графіки, діаграми тощо. Системи керування базами даних дозволяють керувати великими інформаційними масивами-базами даних. Вони забезпечують введення інформації, пошук, сортування записів, складання звітів, виведення їх на друк тощо.

Існує велика кількість СКБД, найпоширеніші з яких: FOX BASE+, PARADOX, FOX PRO, ACCESS.

У СКБД перших поколінь для кожної таблиці створювався свій файл бази даних. Для спільного використання таблиць у цих СКБД застосовують спеціальні програми (утиліти). Потім для спільного використання таблиць почали створювати спеціальні команди, які мали виконуватись перед початком роботи з базою даних для так званого зв’язування таблиць.

Тільки у СКБД Ассеss з’явилися зручні та наочні засоби зв’язування таблиць, які зберігаються в одному файлі. Зберігання кількох таблиць у одній базі даних має цілий ряд переваг. До основних з них належать:

1. Можливість розподілу даних за таблицями згідно зі змістом даних.

2. Табличне, тобто модульне, подання даних дозволяє модернізувати кожну таблицю окремо.

3. Редагування даних в одному місці бази даних призводить до автоматичного їх редагування в іншому місці.

Для розв’язання даної курсової роботи найкраще підходить СКБД Access. Одна з основних переваг СКБД Access полягає в тому, що вона має прості та зручні засоби обробки кількох таблиць у одній базі даних.

Інтерфейс системи Access складається з меню, вікон та інших засобів, які полегшують взаємодію з системою Access. Цей інтерфейс дає можливість виконувати операції без вводу команд.

СКБД Access має значну кількість спеціальних програм, які отримали назву “майстри”. Так є майстер таблиць, майстер форм і т.д. майстри здійснюють діалог з користувачем, у процесі якого визначаються дані, необхідні для розв'язання даної задачі.