Проект волоконно-оптичної лінії зв’язку між пунктами Запоріжжя - Васильовка (стр. 1 из 9)

Завдання на курсове проектування

Проект волоконно-оптичної лінії зв’язку між пунктами:

Запоріжжя - Васильовка

Проходження траси в межах міста:

в Запоріжжі

6,7 км

в Василівці

2,7 км

Число передаваємих каналів:

телефонних

390

канал ТВ

-

телеграфних

45

радіомовлення

3

фототелеграф

34

передача даних

31

Характеристика траси:
опір ґрунту r,Ом×м

50

середнє число грозових годин на рік

60

ЗМІСТ

Вступ.......................................................................................................................................... 3

Розділ 1. Коротка характеристика кінцевих пунктів................................. 6

Розділ 2. Вибір траси ВОЛЗ............................................................................................ 9

Розділ 3. Вибір передачі. марки та ємкості кабелю................................... 11

3.1. Розрахунок необхідної кількості каналів ТЧ..................................................................... 11

3.2. Вибір системи передачі....................................................................................................... 11

3.3. Технічні характеристики та структурна схема ВОСП..................................................... 12

3.4. Вибір марки і емності кабеля.............................................................................................. 14

3.5. Розрахунок необхідної кількості оптичного кабелю........................................................ 16

Розділ 4. Розрахунок основних параметрів ВС........................................... 17

4.1. Розрахунок параметрів ВС.................................................................................................. 17

4.2. Розрахунок дисперсії ВС..................................................................................................... 18

Розрахункова частина................................................................................................ 19

Розділ 5. Розрахунок довжини регенераційної ділянки......................... 25

5.1. Розрахунок довжини рагенераційної ділянки за часовими характеристиками......... 25

5.2. Розрахунок довжини регенераційної ділянки за енергетичними характеристиками. 26

Розділ 6. РОЗРАХУНОК ЗАХИСТУ ОК ВІД УДАРІВ БЛИСКАВКИ.......................... 29

Розділ 7. Питання монтажу і прокладки оптичного кабеля................ 31

7.1. Питання монтажу оптичного кабеля................................................................................. 31

7.2. Питання прокладки оптичного кабеля.............................................................................. 34

7.3. Фіксація траси на місцевості............................................................................................... 36

Розділ 8. Організація технічної експлуатації.................................................. 37

Розділ 9. Вимірювання параметрів лінійного тракту ВОЛЗ.................. 39

Розділ 10. Охорона праці і техніка безпеки..................................................... 40

Розділ 11. Кошторисно-фінансовий розрахунок........................................ 42

Висновок............................................................................................................................... 45

література ............................................................................................................................. 45

ВСТУП

Останнє десятиліття ознаменувалося в усьому світі бурхливим упровадженням на мережах зв'язку волоконно - оптичних систем передачі. Велика пропускна здатність, велика довжина регенераційних ділянок, нечутливість до електромагнітних впливів, великі будівельні довжини, велика широкополосність, відсутність необхідності застосування кольорових металів -і основні достоїнства волоконно - оптичних ліній зв'язку (ВОЛС), що визначили високі темпи упровадження ВОЛС і ставлять їх у ряд найбільш перспективних засобів зв'язку.

Перед галуззю зв'язок на магістральній мережі коштують наступні задачі: будівництво нових міжміських ліній, збільшення числа каналів на існуючих мережах, поліпшення якості переданих повідомлень, надання нових видів послуг.

В даний час оптичні системи і кабелі зв'язку вийшли зі стадії лабораторних досвідів і вступили в стадію практичного застосування. У першу чергу вони використовуються для пристрою сполучних ліній між АТС у великих містах і в пригородах. Застосовуються вони також для передачі широкополосної інформації (телебачення, передача даних, відеотелефон) по місцевих мережах зв'язку. Широкий розвиток здобувають оптичні кабельні системи зв'язку на магістральній і зоновій мережі.

Поява широкополосних волоконно-оптичних трактів, зниження вартості одного канало - кілометра зв'язку привело до збільшення ємності пучків зв'язку і значному розширенню видів послуг.

Розробляються раціональні шляхи рішення задач, що коштують перед галуззю зв'язок по проблемі ВОЛС. Шляху рішення задач ВОЛС: використання ЦСП і ВОСП на нових лініях; реконструкція існуючих ліній з АСП па ЦСП; використання пакетної комутації; побудова мереж із синхронною ієрархією; використання одномодових оптичних кабелів.

Збільшення кількості ліній зв'язку приводить до збільшення обсягів технічного обслуговування й підвищенню накладних витрат. Таке положення приводить до вибору закуповувати більше устаткування чи впроваджувати більш ефективне устаткування з великими можливостями. Таким устаткуванням для волоконно - оптичної мережі зв'язку є устаткування відповідне синхронної цифрової ієрархії (SDН). Концепція SDN дозволяє оптимальним образом сполучити процеси високоякісної передачі цифрової інформації з процесами автоматизованого керування, уведення-висновку, контролю й обслуговування мережі в рамках єдиної системи. У перспективі на мережах очікується введення асинхронного режиму перетворення (АТМ) сигналивши. АТМ об'єднає воєдино переваги мереж пакетної комутації і високошвидкісних технологій передачі при збереженні необхідної якості зв'язку.

Концепція розвитку ВОСП на мережах зв'язку органічно зв'язана з концепціями розвитку цифрових систем передачі і кабельних ліній; передбачаються поступове здійснення цифровизації мереж і заміни кабелів з металевими жилами на волоконно - оптичні кабелі (ВОК) з одномодовими волокнами. Ріст пропускний здатність ВОСП може бути забезпечений шляхом збільшення швидкості переданих сигналів, спектрального поділу оптичних каналів і збільшення числа ОВ у кабелі.

При проектуванні ВОСП великої довжини доцільно орієнтуватися на величину швидкості передачі і число ОВ у кабелі вище тих, котрі забезпечують проектну пропускну здатність лінії. Це дозволить підвищити надійність експлуатації ВОСП і забезпечить резерв для можливого збільшення пропускної здатності системи з мінімальними капітальними витратами.

Особлива увага в нас і за рубежем приділяється створенню і впровадженню одномодових систем передачі по оптичних кабелях, що розглядаються як найбільш перспективний напрямок розвитку техніки зв'язку. Достоїнством одномодових систем передачі є можливість передачі великого потоку інформації на необхідні відстані при великих довжинах регенераційних ділянок.

Метою даного курсового проекту є проектування внутрізонової волоконно - оптичної лінії зв'язку між містами Лубни і Миргород Полтавської області.

На нинішній час у телефонній мережі Полтавської області функціонують 640 АТС, з них 548 – у сільській місцевості. Загальна ємність мережі – понад 280 тис. номерів, задіяна складає 92%. Щільність телефонів у межах області на 100 жителів – 17,7, а на 100 родин -і 41,3. В області розвиваються і сучасні системи зв'язку. Полтавська філія СП "Український мобільний зв'язок" обслуговує понад 2 тис. абонентів. На АТС сільській телефонній мережі встановлюється апаратура автоматичного визначення номера. Зараз уже більш як половина СТС (62,4%) освітлено цією апаратурою, що дозволять абонентам сільської місцевості користатися міжміським і міжнародним зв'язком.

1. Коротка характеристика кінцевих пунктів.

ГЕОГРАФІЧНЕ ПОЛОЖЕННЯ

Територія - 27,2 тис.кв.км.

Населення - 2 млн 59 тис.чоловік

Запорізька область розташована у південно-східній частині України. Стратегічне положення області підкреслює рівновіддаленість від європейських та азіатських ринків. ЇЇ територія становить 4,5% території України. Протяжність із півночі на південь досягає 208 км, а зі сходу на захід - 235. По території області протікає третя за величиною річка в Європі - Дніпро, яка є важливою транспортною артерією. Для області характерний рівнинний ландшафт.

У Запорізькій області мешкає понад 4% населення України, в якому міське населення - 1574,6 тис.чол., сільське - 484 тис.чол. В адміністративно-територіальному відношенні область включає 20 районів, 5 міст обласного і 9 районного підпорядкування, 23 селища міського типу та 920 сіл.

Запорізька область високо урбанізована. Понад 75% населення складають мешканці міст, при цьму у трьох найбільших містах - Запоріжжі, Мелітополі і Бердянську мешкає 57% всього населення області. Останнім часом спостерігається незначний перерозподіл трудових ресурсів.

Кліматичні умови максимально сприяють розвитку сільського господарства, рекреації, розвитку курортного відпочинку та туризму.

ПРОМИСЛОВІСТЬ

Обсяг виробництва промислової продукції в області ( у діючих цінах) складає 8,2% від загального виробництва по Україні. Запорізька область є вагомим виробником електроенергії, високоякісних сталей, феросплавів, кольорових металів, абразивної та кабельної продукції, силових трансформаторів, різноманітного устаткування, обладнання та машин, у тому числі сільськогосподарських, а також легкових автомобілів.

Серед галузей найбільшу питому вагу у загальному обсязі промислового виробництва складають підприємства важкої індустрії - електроенергетики і металургійного комплексу (76%), машинобудування і металообробки (13%), харчової та переробної промисловості (7%). Частка інших галузей, у тому числі хімічної і нафтохімічної, легкої, скляної промисловості складає 4%.