Мир Знаний

Волоконно-оптичні системи (стр. 1 из 2)

Вступ

У процесі розвитку техніки волоконно-оптичного зв`язку першим було освоєно перше «вікно прозорості», а першими світловодами, які випускались промисловістю, були світловоди з ступеневим профілем показника заломлення, загасання світла в якому перевищує 5 дБ/км.

Перші ВОСП могли забезпечити відносно невелику довжину регенераційної дільниці, що становить 7-15 кілометрів. Тому в усіх розвинених країнах ВОСП першого покоління знайшли застосування для організації з`єднувальних ліній міських телефонних мереж. Апаратура проміжних станцій цих систем розміщувалась в приміщеннях АТС або вузлів зв`язку, де є гарантоване електроживлення.

Першою в середині 80-х рр. була створена система передачі «Соната – 2». Ця система дозволяє організувати 120 каналів ТЧ по двох оптичних волокнах з ступінчастим або градієнтним профілем показника заломлення, що працює на довжині хвилі 0,85 мкм, типова довжина регенераційної дільниці – біля 6 км. Вона вже не випускається промисловістю, але ще знаходиться в експлуатації у багатьох містах.

На зміну системі «Соната – 2» прийшла система ІКМ – 120 – 4/5. В ній використовується оптичний кабель для довжин хвилі 0,85 або 1,3 мкм, що забезпечує передачу 120 каналів ТЧ. Довжина регенераційної дільниці (в залежності від комплектації) не перевищує 25 км.

Для створення потужних пучків з`єднувальних ліній у великих містах застосовується система «Сопка – 3Г». Система «Сопка – 3Г» -- адаптована до умов міста система «Сопка – 3», що дозволяє організувати 480 каналів ТЧ по одній парі одномодового або багатомодового ОВ на довжині хвилі 1,3 мкм.

1.Система передачі «Соната – 2Г»

Першою в середині 80-х років була створена система передачі "Соната –2Г". Вона забезпечує передачу 120 каналів ТЧ по двом градієнтним оптичним волокнам. В цій системі довжина хвилі оптичної несучої дорівнює 0,85 мкм, загасання ОК сягає 5 дБ/км. В наш час ця система вже не випускається, але ще знаходиться в експлуатації.

Комплекс «Соната – 2Г» забезпечує:

передачу та прийом цифрових потоків зі швидкістю передачі 8,448 Мбіт/c;

організацію 120 каналів ТЧ, що використовуються як з`єднувальні лінії в місцевому зв`язку та зв`язку між містами між аналоговими та електронними АТС;

організацію автоматизованого обслуговування (сигналізація, телемеханіка, службовий зв`язок) по лінійному світловодному тракту, який призначається для передачі цифрової інформації.

Апаратура «Соната – 2Г» є однокабельною двоволоконною системою, забезпечує незалежність роботи усіх систем, що працюють по одному кабелю, тобто, включення, виключення або пошкодження будь-якої з них не призводить до припинення зв`язку або його погіршення.

Комплекс «Соната – 2Г» містить таке обладнання:

– стандартне обладнання первинного (ІКМ – 30) та вторинного (ІКМ – 120) часового групоутворення;

– обладнання лінійного світловодного тракту для прикінцевих станцій – касети КОЛСТ - О - 2 та проміжних станцій – касети КОЛСТ - П - 2;

- обладнання обслуговування стояка прикінцевого лінійного світловодного

тракту (СКЛСТ - О - 2) для прикінцевих стояків – касети КООС – К, для проміжних стояків – касети КООС – П;

– пристрій стику станційного та лінійного оптичних кабелів, призначений для з'єднання їх методом зварювання.

Стояк кінцевого лінійного світловодного тракту забезпечує:

– формування, передачу та прийом лінійного сигналу, перетворення цифрового електричного сигналу в оптичний лїнїйний сигнал та зворотнє перетворення;

– організацію контролю лінійного тракту та лінійного обладнання.

Для організації телеконтролю та службового зв`язку використовується обладнання обслуговування прикінцевого ООС – К та проміжного ООС – П стояків. Це обладнання призначається для контролю стояків, організації контролю лінійного світловодного тракту. Для системи ТК та СЗ використовується окрема пара ОВ. В таблиці 1 наведені технічні характеристики системи «Соната – 2Г». Вторинні джерела живлення містяться на стативі ОЛСТ –П–2. Для відновлення параметрів сигналу застосовуються лінійні регенератори.

Загальна кількість станцій, що контролюються в кожному лінійному тракті – 11 (9 проміжних та 2 прикінцевих).

Таблиця 1 – Технічні характеристики ВОСП «Соната – 2»

Параметр Значення
Кількість каналів ТЧ, що організується по двох ОВ 120
Довжина хвилі оптичної несучої, мкм 0,85
Максимальна довжина лінійного тракту, км:для ОК з загасанням до 5 дБ/кмдля ОК з загасанням до 3 дБ/км 80 120
Кількість регенераційних дільниць, не більше 10
Швидкість передачі, Мбіт/с 8,448
Лінійний код СМІ
Лінійна швидкість, Мбіт/с 16,896
Коефіцієнт помилок на один регенератор, не більше 10 - 9
Енергетичний потенціал, дБ 50

2.Система передачі ІКМ – 120 – 4/5

Апаратура вторинної цифрової ієрархії ІКМ –120 – 4/5 призначена для організації міжвузлового, міжстанційного зв`язку міських телефонних мереж та дозволяє організувати з`єднувальні лінії між АТС різних типів (декадно-крокових, координатних, електронних), а також між усіма типами АТС та АМТС.

Ця система належить до четвертого, а блоки світловодного лінійного тракту – до п'ятого покоління засобів з'вязку.

Апаратура використовується для роботи по оптичних кабелях на довжині хвилі 0,85 та 1,3 мкм по двоволоконній однокабельній системі. Крім того вона використовується для роботи з симетричними кабелями типу МКС по чотири- проводовій або двокабельній схемі організації з'вязку.

При організації зв`язку по оптичних кабелях обладнання ІКМ –120 – 4/5 може бути використано в прикінцевому та проміжному режимах. Структурна схема ВОСП ІКМ –120 – 4/5 для одного напрямку передачі наведена на рис. 1.

Прикінцева станція ІКМ –120 – 4/5 містить:

– пристрій узгодження з обладнанням АТС або МТС;

– обладнання аналого-цифрового та цифро-аналогового перетворення;

– обладнання вторинного часового групоутворення;

– обладнання лінійного світловодного тракту;

– пристрій з’єднання станційних та лінійного кабелів;

– уніфіковане сервісне обладнання, що контролює дієздатність усіх блоків.


Рисунок 1 – Структурна схема ВОСП «Соната – 2»


Обладнання ОЛТ – 24 може містити два комплекти лінійного тракту (КЛТ) КЛТ – 2С для організації двох трактів. Для системи ІКМ –120 – 4/5 розроблено чотири модифікації КЛТ – 2С, дані яких наведено в таблиці 2.

Таблиця 2 – Технічні характеристики ВОСП ІКМ –120 – 4/5 з різними типами комплектів лінійного тракту

Параметр Комплект КЛТ
КЛТ – 24 КЛТ – 25 КЛТ – 26 КЛТ – 27
Тип джерела випромінювання ЛД СД ЛД СД
Довжина хвилі джерела випромінювання, мкм 1,3 1,3 0,85 0,85
Енергетичний потенціал системи, дБ 37 24 50 34
Максимальна довжина лінійного тракту, км 100 100 100 100
Лінійна швидкість, Мбіт/с 16,896 16,896 16,896 16,896
Довжина регенераційної дільниці для кабелів з загасанням до 5 дБ/км:максимальна, кммінімальна, км – – – – 8,4 4,0 4,5 0,5
Те ж саме для кабелів з загасанням 1,5 дБ/кммаксимальна, кммінімальна, км 16,3 3,0 9,0 – – – – –
Те ж саме для кабелів з загасанням до1 дБ/кммаксимальна, кммінімальна, км 22,0 4,0 12,0 – – – – –
Те ж саме для кабелів з загасанням до 0,7 дБ/кммаксимальна, кммінімальна, км 29,0 6,0 16,0 – – – – –

На проміжній станції встановлюється тільки блок ОЛТ – 24 з комплектами КЛТ, який є проміжним ретранслятором оптичного сигналу.

Для ретрансляції сигналу одного тракту в ОЛТ використовується два ком-плектиКЛТ.


Рисунок 2—Структурна схема ВОСП ІКМ-120-4/5

Структурна схема комплектів КЛТ наведена на рис. 3.

Рисунок 3 – Структурна схема комплекту лінійного тракту ІКМ–120–4/5

Вхідний інформаційний сигнал від обладнання вторинного часового групоутворення в коді HDB3 надходить через роз’єм плати регенератора станційного РС та кросплату ОЛТ – 24 до плати передачі ПД. В перетворювачі коду передачі ПК1 сигнал у коді НДВЗ перетворюється у сигнал з лінійним кодом МСМІ. Далі електричний сигнал підсилюється підсилювачем П1 та перетворюється в оптичний у ПОМ та через оптичний з`єднувач надходить до лінійного оптичного кабелю.З ОК через оптичний з`єднувач оптичний сигнал надходить до плати прийому ПР, де у ПРОМ перетворюється в електричний. Після підсилення у попередньому підсилювачі ПП та в підсилювачі П2 електричний сигнал надходить до плати РС.

Електричний сигнал декодується у перетворювачі коду ПК2 (з коду МСМІ у код HDB3) підсилюється в підсилювачі П3, та через відповідний роз’єм надходить до ОВГ. До складу плати РС також входять: пристрій виділення тактової частоти ВТЧ, пристрій виявлення помилок ВП, лічильник помилок ЛП. На усіх платах також є схеми контролю сигналізації СКС, які фіксують порушення режимів роботи кожної плати та аварійні стани. Сигнали з СКС надходять до уніфікованого сервісного обладнання УСО. Для регенерації сигналів по двох напрямках на ОЛТ встановлюється два комплекти КЛТ.

3 Система передачі «Сопка – Г»

ВОСП «Сопка – Г» (ІКМ – 480 – 5) – система передачі третинної плезіохронної цифрової ієрархії – призначена для організації з`єднувальних ліній міської телефонної мережі по волоконно-оптичному кабелю зі швидкістю передачі 34,368 Мбіт/с. ВОСП «Сопка – Г» дозволяє організувати: