Трифазний асинхронний двигун типу 4А112М4У3 з коротко замкнутим ротором (стр. 1 из 7)

Міністерство освіти і науки України

Державний вищий навчальний заклад

Донецький національний технічний університет

Кафедра Електромеханіки і теоретичних основ електротехніки

Курсовий проект

Тема: Трифазний асинхронний двигун типу 4А112М4У3 з коротко замкнутим ротором

Донецьк – 2010


Об'єктом розрахунку і конструювання є трифазний асинхронний двигун типу 4А112М4У3 з коротко замкнутим ротором. Вихідними даними до розрахунку є: номінальна потужність Рн=5.5 кВт, номінальна напруга Uн=220/380 В, номінальний коефіцієнт потужності cosjн=0.85, синхронна частота обертання n1=1500 об/хв, частота напруги мережі f=50 Гц, номінальний коефіцієнт корисної дії hн=0.855. Мета роботи: сконструювати і розрахувати асинхронний двигун 4А112М4У3 з короткозамкненим ротором по заданих вихідних характеристиках, установленим відповідно до вимог державних і галузевих стандартів. Як базова модель приймається асинхронний двигун серії 4А з короткозамкненим ротором. Конструктивне виконання по способу монтажу IM1001. Виконання по ступені захисту - IP44, категорія кліматичного виконання - У3, ізоляція класу нагрівостійкості В, режим роботи – тривалий. Для даного двигуна застосовується сталь марки 2013 відповідно до ДСТ 21427.3-83. Осереддя статора і ротора зібрано із штампованих листів електротехнічної сталі товщиною 0.5•10-3 м. Обмотка короткозамкненого ротора і закорачивающі кільця виконуються алюмінієвими, обмотка статора – мідна. При проектуванні були обрані головні розміри (висота осі обертання h=112 мм, зовнішній діаметр статора Dа=0.191 м, внутрішній діаметр статора D=0.126 м, розрахункова довжина повітряного зазору Ld=0.125 м), електромагнітні навантаження (А=26*103 А/м, Вd=0.855 Тл).


Перелік скорочень і умовних позначень

р – число пар полюсів;

D – внутрішній діаметр статора;

Da – зовнішній діаметр статора;

Р' – розрахункова потужність;

m – число фаз;

n1 – синхронна частота обертання;

f – частота живлення;

Z1,2 – число пазів статора, ротора;

ω – синхронна кутова швидкість;

δ – повітряний зазор;

t - полюсний розподіл;

lд – розрахункова довжина повітряного зазору;

t1,2 – значення зубцевого розподілу;

I1н – струм статора при номінальному навантаженні;

А – значення лінійного навантаження;

Вδ – індукція в повітряному зазорі;

j1 – щільність струму в обмотці статора;

qэф – перетин ефективного провідника;

hа – висота ярма статора;

Кз – коефіцієнт заповнення;

D2 – зовнішній діаметр ротора;

qc – площа поперечного переріза стрижня;

j2 – щільність струму в стрижнях ротора;

qкл – площа поперечного переріза замикаючих кілець;

Fz1,2 – магнітні напруги зубцевих зон статора , ротора;

Kz – коефіцієнт насичення зубцевих зон;

Lа – довжина середньої магнітної лінії статора;

K – коефіцієнт насичення магнітного ланцюга;

R1 – активний опір фази обмотки статора;

Кr – коефіцієнт збільшення активного опору фази обмотки статора від дії ефекту витиснення струму;

а – число рівнобіжних галузей обмотки;

lср – середня довжина витка обмотки;

Rкл – опір короткозамикаючого кільця;

Х1 – індуктивний опір обмотки статора;

Х2 - індуктивний опір обмотки короткозамкнутого ротора;

Рэ1,2 – електричні втрати в обмотці статора, ротора;

Рст – загальні втрати в сталі статора;

η – коефіцієнт корисної дії;

Іо – струм холостого ходу двигуна;

Qв –витрата повітря необхідна для охолодження двигуна;


Вступ

Асинхронні двигуни одержали найбільше широке застосування в сучасних електричних установках і є самим розповсюдженим видом безколлекторних електричних двигунів перемінного струму. Пояснюється це простотою конструкції, надійністю в роботі і задовільних робочих характеристиках. Області застосування асинхронних двигунів, що складають основу сучасного електропривода, досить широкі – від привода пристрою автоматики і побутових електроприладів до привода великого гірського устаткування. Відповідно до цього потужність асинхронних двигунів, що випускаються електромашинобудівною промисловістю, складає діапазон від часток ватів до тисячі кіловатів при напрузі живильної мережі від десятків вольтів до 10 кіловольтів. Найбільше застосування мають трифазні асинхронні двигуни серії 4А, розраховані на роботу від мережі промислової частоти. Серія 4А була спроектована в 1969 – 1971 р. і через кілька років була впроваджена у виробництво. В основу побудови серії покладені висоти осі обертання ротора (для машин з горизонтальною віссю обертання) до настановної поверхні. Серія 4А охоплює діапазон потужностей від 0.06 до 400 квт і виконана на 17 стандартних висотах осі обертання, причому шкала потужностей містить 33 ступіні. Основними виконаннями є закрите, що обдувається (4А), і захищене (4АН). Застосування ізоляції класу нагрівостійкості F і нових сортів електротехнічної сталі дало можливість підвищити електромагнітні навантаження. Це дозволило збільшити потужність двигунів при тих же висотах осі обертання, що й у колишніх серіях, поліпшити їхні техніко-економічні показники. Двигуни виконуються на наступні номінальні напруги:

220/380 В – при потужностях від 0.06 до 0.37 кВт, 220/380 і 380/660 В – при потужностях від 0.55 до 110 кВт, 380/660 В – при потужностях більш 132 кВт. Спроектований двигун може бути застосований для привода механізмів з незмінною частотою обертання: привода вентиляторів, насосів, транспортерів і обробних верстатів або інших пристроїв, не потребуючі регулювання частоти обертання приводного двигуна.


1. Вибір головних розмірів

Геометричні розміри проектируємої машини вибираємо за літературою такі ж як і у двигуна 4А112М4У3.

Число пар полюсів:

Висота осі обертання:

Зовнішній діаметр статора:

/2, стор.164, рис.6-7/

Внутрішній діаметр статора:

/2, стор.165, табл.6-7/

Полюсний розподіл:


Розрахункова потужність:

де Ке – відношення ЭДС обмотки статора до номінальної напруги, Ке=0.968 /2, стор. 164, рис.6-8/ cosφ=0,85 η =85.5 /1, стор.28,

табл.2-1/ Електромагнітне навантаження та індукція в повітряному зазорі по /2, стор. 166, рис.6-11/:

лінійне навантаження:

А=26∙103 А/м

індукція в повітряному зазорі:

Вd=0.855 Тл

Обмотувальний коефіцієнт для одношарової обмотки (попередньо):

Коб1=0.95

Розрахункова довжина повітряного зазору:

де

- кутова швидкість вала:


Відношення між діаметром D і довжиною повітрянного зазору

:

Зрівнявши отримане значення відношення між діаметром D і довжиною повітрянного зазору

з рекомендованим значенням ,яке визначається з графіків /2, стор. 168, рис.6-14/ можемо зробити висновки що
знаходиться в рекомендованому проміжку.

Розмір повітряного зазору:

Рисунок 1.1 – Основні геометричні розміри двигуна


2. Розрахунок обмоток статора

Вид обмотки: однослойна концентрична рис. 2.1

Рисунок 2.1 – Розгортка одношарової концентричної обмотки статора

Число пазів статора:

/2, стор. 166, рис.6-11/:

Вибираємо

шт.

Число пазів статора на полюс і фазу:

де m – число фаз статорної обмотки. Обмотка одношарова.

Зубцевий розподіл статора:

Число ефективних провідників у пазу (попередньо, а=1):

де I1н – струм в обмотці статора:

Приймаємо а=1, число ефективних провідників у пазу:

Тоді остаточне значення:

- число витків обмотки статора:


- число витків обмотки однієї фази:

- число витків паралельної вітки фази: