Системи і датчики для контролю параметрів зовнішнього середовища (стр. 1 из 5)

Міністерство Освіти та Науки України

Вінницький Державний Технічний Університет

ІнАЕКСУ

Кафедра МПА

Системи і датчики для контролю параметрів зовнішнього середовища

Виконала: ст. гр. 1АМ-01

Баковська Н.О.

Перевірив: Шабатура Ю.В.

2003


Зміст

Вступ

1. Моніторинг як система спостереження і контролю навколишнього середовища

2. Системи радіаційного контролю

а) Автоматизована система контролю радіаційної обстановки (АСКРО)

в) Спектрометричний пост контролю (СПК)

г) Пост контролю забруднення повітряного середовища

д) Технічні пристрої системи АСКРО

е) Засоби контролю радіаційної обстановки СКРО-01

3. Вимірювальні перетворювачі температури і вологості

а) Вимірювальні перетворювачі температури і вологості серії ИПТВ 056

б) Вимірювальні перетворювачі температури і вологості серії ИРТВ 5215

4. Перетворювачі вимірювальні тиску

а) Перетворювачі вимірювальні тиску АИР 2 - інтелектуальні датчики нового покоління

Висновок

Список використаної літератури:


Вступ

В наш час, як ніколи раніше, став актуальним контроль за параметрами зовнішнього середовища. Це - наслідок багатьох причин. З одного боку, це наростання екологічних кризи навколишнього середовища. Забруднене природне середовище може негативно впливати на "реципієнтів" (людей, промислові , транспортні і житлово-комунальні об'єкти, сільськогосподарські угіддя, ліси, водойми і т.п.). Ці негативні впливи виявляються в основному в підвищенні захворюваності людей і погіршення їхніх життєвих умов, у зниженні продуктивності біологічних природних ресурсів, прискорення зносу будинків, споруджень і устаткування. Охорона навколишнього середовища і раціональне використання її ресурсів в умовах бурхливого зростання промислового виробництва стала однією з найактуальніших проблем сучасності. Саме тому, багато фірм кинуло всі свої сили на виробництво якісних приладів для контролю параметрів зовнішнього середовища, щоб слідкувати за станом середовища і запобігати його несприятливим змінам. З іншого боку, це науково-технічний розвиток, коли для впровадження нових технологій необхідно також контролювати температуру, вологість та інші параметри навколишнього середовища. Отже, ми бачимо невпинне зростання виробництва різноманітних систем і датчиків, призначених спеціально для контролю параметрів зовнішнього середовища. З кожним роком їх стає все більше і більше.


1. Моніторинг як система спостереження і контролю навколишнього середовища

Моніторинг – система спостережень, збирання, обробки, передачі, збереження та аналізу інформації про стан довкілля, прогнозування його змін і розроблення науково-обгрунтованих рекомендацій для прийняття рішень про запобігання негативним змінам стану довкілля та дотримання вимог екологічної безпеки.

У систему моніторингу повинні входити наступні основні процедури:

· виділення (визначення) об'єкта спостереження;

· обстеження виділеного об'єкта спостереження;

· складання інформаційної моделі для об'єкта спостереження;

· планування спостережень;

· оцінка стану об'єкта спостереження й ідентифікація його інформаційної моделі;

· прогнозування зміни стану об'єкта спостереження;

· представлення інформації в зручній для використання формі і доведення її до споживача.

Види моніторингу:

- медико-біологічний – контроль факторів, що пов’зані із здоров’ям людини;

- екологічний – контроль стану екосистеми;

- кліматичний – контроль за станом клімату.


2. Системи радіаційного контролю

а) Автоматизована система контролю радіаційної обстановки (АСКРО)

Автоматизована система контролю радіаційної обстановки (АСКРО) призначена для ведення автоматичного безперервного контролю радіаційної, хімічної, екологічної обстановки на об'єкті (локальна система) або в регіоні (територіальна система).

Система забезпечує:

· автоматичний збір і аналіз даних у реальному масштабі часу. У системі реалізований збір даних про радіаційну, хімічну і метеорологічну обстановку. Можливе додавання нових типів датчиків і постів контролю.

· оперативне представлення моніторингової інформації на електронній карті регіону.

· установку з центра в пости контролю уставок і необхідних параметрів.

· автоматичну подачу тривожного сигналу в центрі при перевищенні уставок контрольованих параметрів.

· підготовку вихідних документів і звітів;

· ведення бази даних за весь період роботи

· зв'язок з іншими додатками.

б) Гамма-спектрометр СПИН-2000

Гамма-спектрометр СПИН-2000 призначений для автоматичного моніторингу радіаційної обстановки. Спектрометр СПИН-2000 дозволяє визначити концентрації окремих радіонуклідів у досліджуваному середовищі. Гамма-спектрометр СПИН-2000 може експлуатуватися в польових, цехових і лабораторних умовах.

В даний час гамма-спектрометр СПИН-2000 використовується в складі:

· спектрометричного поста контролю аерозолей (радіометр спектрометричного типу),

· поста контролю радіоактивності води.

в) Спектрометричний пост контролю (СПК)

СПК побудований на базі спектрометра СПИН-2000 і представляє із себе пристрій, здатний в автоматичному або керованому ззовні режимі накопичувати, аналізувати (попередньо) і передавати в центр по телефонному каналу як самі спектри, так і результат їхнього попереднього аналізу.

Внутрішня пам'ять спектрометра дозволяє зберігати до 128 спектрів при стандартному часі набору 1 година. Час набору може бути оперативно змінений з центра. СПК може поставлятися з фільтро-вентиляційною установкою (ФВУ). У цьому випадку він являє собою високочутливий аналізатор аерозолей.

Датчик спектрометра, що знаходиться в центрі фільтра, що концентрує аерозолі, дозволяє в реальному масштабі часу вимірювати енергетичний розподіл радіонуклідів, що утримуються в аерозолях. Програма оперативної обробки спектра дозволяє ідентифікувати як природні, так і техногенні нукліди.

г) Пост контролю забруднення повітряного середовища

Використовує блок ПЗПД (пристрій збору і передачі даних). У даному випадку, до порту RS-232 блоку ПЗПД підключаються або відповідні виходи газоаналізатора, або комплексу з набором вимірників.

Побудова постів контролю

Структурна схема


Базовим пристроєм для побудови постів контролю (ПК) служить блок ПЗПД (пристрій збору і передачі даних). Разом з радіаційним датчиком типу УДРГ-50, датчиком вітру типу М-127м (М-128), автоматизованими датчиками контролю забруднення атмосфери, інформаційним табло "біжучий рядок" і іншими пристроями в різних їхніх сполученнях ПЗПД дозволяє створювати пости контролю різноманітного призначення. Можливість прийому ПЗПД із високою вірогідністю команд керування (інформації) з центра дозволяє будувати на його базі системи з дистанційним керуванням.

Найбільш розповсюдженим і дешевим є пост з 1 датчика УДРГ, блоку ПЗПД, встановленого в приміщенні без контейнера і підключеного до каналу зв'язку АТС. Приймаючи в увагу складність виділення окремого номера на місцях, ПЗПД може підключатися паралельно (крім факсів і модемів) до існуючого номера, не ущемляючи основного користувача.

Основні характеристики

Характеристика Значення
Кількість датчиків УДРГ-50 на один ПК із розширювачем 1 або 2 до 10
Мінімальна частота опитування без утрати даних 1 раз у 5 діб
Електроживлення:
від мережі змінного струму напругою, В
від зовнішньої батареї напругою, В
від 180 до 240
від 9 до 14
Час роботи в автономному режимі з каналом АТС, мес 1
Габаритні розміри (без контейнера), мм 90 * 110 * 230
Маса (без контейнера), кг не більше 4,0

Пост контролю метеопараметрів складається з датчика метеопараметрів і блоку ПЗПД. Датчик вітру М-127м (М-128) підключається кабелем до блоку ПЗПД, що забезпечує фіксування даних через заданий інтервал часу, перетворення кодів, що надходять від датчиків, і передачу даних по запиті в центр.

Пост контролю параметрів навколишнього середовища складається з набору вимірювачів параметрів навколишнього середовища, що підключаються до блоку ПЗПД через частотні входи або порт RS 232. Дані записуються в пам'ять блоку ПЗПД. По запиту (команді) накопичені дані передаються по каналу зв'язку до користувача. У залежності від призначення засобів контролю програмне забезпечення блоку ПЗПД адаптується до поставленої задачі.

Інформаційне табло "біжучий рядок" підключається до блоку ПЗПД спеціальним кабелем і забезпечує вивід на екран інформації з його пам'яті (2 Кб) по закладеному алгоритму. Інформація для оперативного оповіщення через табло в ПЗПД може передаватися або набором тексту з центра, або заздалегідь підготовленими повідомленнями.

д) Технічні пристрої системи АСКРО

1. Датчик гамма-випромінювання УДРГ-50

Досвід створення систем у регіонах Росії показує першочергове забезпечення безперервного контролю гамма-випромінювання, що є основним показником радіаційної обстановки на території. Датчик гамма-випромінювання УДРГ-50 на основі газорозрядних лічильників призначений спеціально для АСКРО. Підключається датчик до апаратури, що реєструє, одним кабелем РК-50, по якому здійснюється низьковольтне живлення (5В) електричної схеми датчика і передача рахункових імпульсів до апаратури, що реєструє. Конструкція його рознімної частини дозволяє оперативно і без спеціального інструмента робити монтаж і заміну датчика в будь-який час року.