Обґрунтування процесу внесення твердих органічних добрив

- роздрібна торгівля в неспеціалізованих магазинах продовольчими товарами.

1.3Обсяги виробництва продукції рослинництва

1.3.1 Сівозміни

Проаналізувавши спеціалізацію господарства робимо висновок, що провідною галуззю господарства є рослинництво, яке повинно забезпечувати, насамперед, тваринництво кормами, а переробну галузь сировиною. Для виконання вище викладених умов, необхідне раціональне, з урахуванням агротехнічних особливостей, співвідношення між обсягами виробництва сільськогосподарських культур. Для вирішення цих питань в господарстві запроваджено декілька сівозмін, які приведемо в таблиці 1.1.

Таблиця 1.1- Польові сівозміни господарства

Номер

поля

Сівозміна
10-ти пільна 8-ми пільна 6-ти пільна
1 2 3 4
1 Пар Пар Ярі + багаторічні трави
2 Озимі зернові Озимі зернові Багаторічні трави
3 Цукрові буряки Цукрові буряки Багаторічні трави
4 Кукурудза на силос Ярі зернові Озимі зернові
5 Ярі зернові Однорічні трави Кормові буряки
6 Горох Кукурудза на силос Кукурудза на силос
7 Озимі зернові Гречка
8 Ярі зернові Кукурудза на зерно
9 Кукурудза на зерно
10 Соняшник

1.3.2 Структура посівних площ

Обсяги виробництва сільськогосподарських культур повинні визначатися сівозмінами, але в реальних умовах структуру посівних площ корегують погодні умови та своєчасність виконання агрооперацій. Велику роль, також, відіграють нові культури, які до цього часу не вирощувалися в господарстві. Такі обновлення спричинені коректуванням спеціалізації господарства, а також зміною ринку попиту, тобто господарство збільшує площі посівів культур з більш високим рівнем рентабельності за рахунок зменшення виробництва менш рентабельних культур. Для наглядного і об'єктивного зображення фактичних обсягів вирощування с. г. культур приведемо в таблиці 1.2 структуру посівних площ за останні три роки.

Таблиця 1.2 - Структура посівних площ

Культура Площа, га
2006 р. 2007 р. 2008 р.
1 2 3 4
Чистий пар 290 300 270
Озима пшениця 608 618 700
Озиме жито 115 100 130
Яра пшениця 90 80 102
Ярий ячмінь 392 400 302
Овес 45 50 56
Горох 74 60 50
Гречка 52 40 50
Соя 80 100
Кукурудза на зерно 145 130 160
Кукурудза на силос 405 412 380
Соняшник 310 250 300
Цукровий буряк 261 250 170
Кормовий буряк 53 50 45
Однорічні трави 45 50 60
Багаторічні трави 130 145 140
Всього 3015 3015 3015

Технічний стан тракторів на початок планового періоду заносимо в таблицю 1.3.

Таблиця1.3 - Технічний стан тракторів на початок планового періоду

Марка трактора Рік випуску Господарчий номер Витрата палива від початку експлуатації або останнього капітального ремонту, кг (л)
1 2 3 4
Т-150 2000 013-70ЕГ 2500
Т-150 2000 013-68ЕГ 7300
Т-150 2000 013-69ЕГ 4900
Т-150К 2001 057-27ЕГ 3000
Т-150К 2001 04-008ЕГ 12300
МТЗ-82 1990 106-27ЕК 23200
МТЗ-82 2002 02-555ЕК 16700
МТЗ-80 1992 106-25ЕК 1000 – 1200
МТЗ-80 1992 106-26ЕК 14270
МТЗ-80 1996 106-28ЕК 12450
МТЗ-80 1993 106-85ЕК 13960
МТЗ-80 1993 126-86ЕК 14650
ЮМЗ погруз. 1984 126-71ЕК 1000
К701 А 2002 013-65ЕК 2000
ДЖОН-ДІР 2000 011-56ЕК до 5000
ДЖОН-ДІР 2000 011-58ЕК до 5000

Перелік нескладних сільськогосподарських машин заносимо в таблицю 1.4.

Таблиця 1.4 - Перелік нескладних сільськогосподарських машин

Назва машини Марка машини Кількість
1 2 3
Сіялки зернові СЗ-3,6 3
СД-6000 1
Сіялки просапні Плантер 3
Максима 1
СПЧ-6 1
Плуги ПЛН-3-35 1
ПЛН-8-40 1
Культиватори КПС-4 4
КРН-5,6 2
КПЭ-8 1
КПЭ-9,5 1
АКШ-5,6 1
Дискові борони БД-5 2
Жатки ЖВН-6 1
Пробірник Викон 2
ПРП-110 1
Комбайни кормозбиральні КСК-100 1
Косилки Е-6000 1
Кормороздавачі КТУ-10 3
Граблі КУНГ 1
Розкидачі добрив РМ-1-071 2
Зчіпки СПУ-21 1
Оприскувачі ОП-2000 2

2. МАШИНОВИКОРИСТАННЯ ПРИ ВИКОНАННІ ЗАДАНОГО ТЕХНОЛОГІЧНОГО ПРОЦЕСУ

2.1 Вибір раціонального складу машинно-тракторного агрегату

Задача вибору раціонального складу машинно-тракторного агрегату є багато варіантною. Із числа можливих варіантів складу машинно-тракторного агрегату потрібно сформувати вихідну множину альтернативних варіантів, які, в свою чергу, оцінюються відповідною множиною критеріїв. При обґрунтуванні множини критеріїв вважливо уникати наявності водному наборі величин із тісними функціональними чи кореляційними зв’язками, тобто – взаємозалежних критеріїв. Багатокритеріальну оцінку варіантів доцільно здійснювати по методу Парето. Суть методу полягає у виявленні варіантів, які домінують над іншими за прийнятими критеріями.

Вибираємо склад агрегату за такими критеріями: продуктивність W, питомі витрати палива на одиницю виконаної роботи gга, затрати сукупної не поновлюваної енергії Eнп і собівартість години роботи технічного засобу Стз. Технічні характеристики агрегатів заносимо у таблицю 2.1.

Таблиця 2.1 - Технічні характеристики агрегатів

Агрегат

Номінальна ефективна

потужність

двигуна

Nен, кВт

Маса технічного

засобу Мтз, кг

Продуктивність за годину

основного часу

W0, га/год.

Питомі витрати палива

gen, г./кВт·год.

Трактора С-г машини
Т-150К; РОУ-30 121,3 7600 2000 17,5 252
Т-150; РУН-15Б 110,4 7110 2000 8,4 252
ДТ-75; РОУ-30 74,3 6660 2000 15 252

Продуктивність технічного засобу:


, га/год.,(2.1)

де τзм = 0,7,

га/год.,

га/год.,

га/год.

Витрати палива на один гектар при номінальному завантаженні двигуна технічного засобу:

, кг/га,(2.2)

деNен - номінальна ефективна потужність двигуна, кВт;

gен - питомі витрати палива двигуна, г./кВт·год.;

кг/га,

кг/га,

кг/га.

Затрати сукупної не поновлюваної енергії:

, МДж/га,(2.3)

де αn – енергетичні еквіваленти витраченого палива, МДж/кг;

αn = 52,8 МДж/кг;

gга – витрати палива на одиницю роботи, кг/га;

αмі – енергетичні еквіваленти технологічних матеріалів, МДж/кг;

αмі=1,7;

gмі – витрати технологічних матеріалів, кг/га;

αтр, αпр, αр– енергетичні еквіваленти години роботи трактора, причепів, робочих машин, МДж/кг·год.;

αтр =0,0243 МДж/кг·год.;

αр =0,0580 МДж/кг·год.;

Мтр, Мтр, Мтр – маса трактора причепів, робочих машин, кг;

αі– енергетичний еквівалент години праці персоналу МДж/люд.·год.;

αі =60,8 МДж/люд.·год.;

Ni – кількість працюючих і-тої категорії, люд.;

Ni =1 люд.;

МДж/га,

МДж/га,

МДж/га.

Собівартість години роботи технічного засобу:

, грн./год.,(2.4)

де К – витрати на погашення кредиту, грн./год.;

Зб – витрати на зберігання технічних засобів, грн./год.;

П – податок на технічні енергетичні засоби, грн./год.;

Ст – страхові внески, грн./год.;

Зп – витрати на оплату праці персоналу, грн./год.;

Вп – вартість паливо мастильних матеріалів, грн./год.;