Обґрунтування процесу внесення твердих органічних добрив

Показники надійності ланки, яка складається із агрегатів для виконання основної технологічної операції, при умові, що всі агрегати одинакові і працюють автономно, тобто включені в ланку паралельно.

В даному випадку коефіцієнт готовності ланки буде дорівнювати коефіцієнту готовності агрегату.


. (4.13)

Виробіток основної ланки за нормативний час виконання технологічної операції без урахування надійності машин:

, га,(4.14)

га.

де

- нормативний час технологічного процесу, год.;

k – кількість агрегатів в ланці;

Фактичний виробіток основної ланки з урахуванням надійності машин, га

.(4.15)

Коли фактичний виробіток ланки за нормативний час

буде більший, або дорівнювати
, то приймають, що кількість агрегатів в ланці і їх надійність достатні для своєчасного виконання запланованого обсягу роботи.

В тому випадку, коли

<
, то необхідно підвищити надійність або продуктивність ланки. Для цього необхідно:

- проаналізувати розраховані значення коефіцієнту готовності машин, які входять до складу агрегату (колонка 8) і виявити найменш надійну машину;

- для підвищення надійності ланки ввести в агрегат резервну машину (трактор, зчіпка, робоча машина);

- перерахувати показники надійності по формулах (4.10) і (4.11);

- розрахувати фактичну продуктивність агрегату по формулі (4.12);

- визначити фактичний виробіток основної ланки по формулі (4.15)

- порівняти фактичний виробіток із виробітком, який розраховано без урахування надійності машин (формула 4.14) і зробити висновок про надійність нової ланки.

4.4 Визначення необхідної кількості запасних елементів сільськогосподарських машин (вузлів чи деталей) для безвідмовної роботи технічного комплексу

Складаємо таблицю, в якій приводимо перелік запасних елементів сільськогосподарських машин (вузлів чи деталей) і їх кількість, а також підготовлюємо колонки для показників безвідмовної роботи с-г машин, які надалі будуть розраховуватися. Перелік запасних елементів с-г машин і показники їх робото здатності заносимо у таблицю 4.3.

Визначаємо показники безвідмовної роботи запасних елементів сільськогосподарських машин (вузлів чи деталей).

Інтенсивність потоку відмов, год-1:

,(4.15)

Таблиця 4.3 - Перелік запасних елементів с-г машин і показники їх роботоздатності

Елементи машин Кількість, шт

Наробіток на

вімову Т0, год.

Час відновлення Тв, год. Інтенсивність Імовірність Кількість запасних елементів m
Потоку відмов  Потоку відновлення в Безвідмовної роботи Рел Відмови q
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Шланги 4 90 2,3 0,011 0,43 0,97 0,03 1
Гідроциліндри 2 90 2,3 0,011 0,43 0,97 0,03 1
Ланцюги 2 62 2,3 0,016 0,43 0,96 0,04 1
Паси 2 62 2,3 0,016 0,43 0,96 0,04 1

.

де і – елементи машин (вузли, деталі), які працюють одночасно і можуть виходити з ладу при виконанні роботи;

n – кількість однойменних елементів машин (вузлів, деталей).

Розраховані значення

заносимо в колонку 5 таблиці 4.3.

Інтенсивність потоку відновлення, год-1:

,(4.16)

.

Розраховані значення

заносимо в колонку 6 таблиці 4.3.

Імовірність безвідмовної роботи (статистично визначається відношенням середнього наробітку на відмову до сумарного періоду, який включає наробіток на відмову і час відновлення, що імовірно може мати місце на протязі нормативного часу тривалості виконання технологічної операції)

,(4.17)

.

Розраховані значення

заносимо в колонку 7 таблиці 4.3.

Імовірність відмови

,(4.18)

,

Розраховані значення

заносимо в колонку 8 таблиці 4.3.

Визначаємо потребу у запасних вузлах чи деталях (m) для забезпечення безвідмовної роботи машин на період виконання технологічного процесу.

Для цього використовують умову, що імовірність того, що кількість відмов буде меншою від кількості запасних і відновлених вузлів чи деталей за цей період є функцією нормального закону розподілу цієї величини.

Для розв’язання нашої задачі функцією буде імовірність безвідмовної роботи

, аргументом -
,

тоді функціональна залежність матиме такий вид:

. (4.19)

Значення функції нормального закону табульовані і приведені в таблиці.

Задаємо значення

(із колонки 7 таблиці 4.3) а в таблиці додатків знаходимо значення аргументу Z.

Приклад: при

=0,9 маємо - Z=
=1,28.

Звідси можна визначити кількість запасних елементів (вузлів чи деталей)

,

.

приймаємо m=1

Розраховані значення

заносимо в колонку 9 таблиці 4.3.

Зменшити потребу у запасних елементах можна за рахунок кращого технічного обслуговування і відповідної технологічної наладки агрегатів [5].


5. КОНСТРУКТОРСЬКА РОЗРОБКА

5.1 Властивості твердих добрив

Фізико-механічні властивості добрив визначають ступінь механізації робіт по їх зберіганню, переробці, завантажуванні, транспортуванні і внесенню. Важливим показником якості добрив є вміст діючої речовини. По його значенню визначають дози внесення добрив під різноманітні сільськогосподарські культури.

Тверді туки поставляють у вигляді гранул, кристалів чешуєк і порошків. Фізичний стан добрив визначає типи технологічних і транспортних машин, їх робочих органів, а також види сховищ. Для пиловидних добрив використовують закриті ємкості машин і пневматичні робочі органи, для гранульованих відкриті кузова і відцентрові розкидаючи диски. Зберігають гранульовані і кристалічні туки під навісами, пиловидні - в закритих спорудах. Гігроскопічність добрив оказує вплив на їх злежуваність, кут відкосу, розсіюванність, скленоутворення. Гігроскопічність і злежуваність визначають період накопичення туків, тривалість і спосіб їх зберігання, вид упаковки, форму і конструктивне виконання ємкостей і робочих органів машин. Високогігроскопічні і злежуючі добрива випускають в тарі, зберігають короткий проміжок часу тільки під навісами або у закритих складах. Для роботи з таким продуктом в кузовах машин монтують різноманітні ворошилки і склепоруйнівники. Кут природного відкосу і об'ємна маса регламентують форму і параметри ковшів і кузовів машин, а також ступінь заповнення складських ємкостей.

Вологість добрив визначає вибір типу робочих органів машин і форму їх кузовів. Чим вище цей показник, тим трудніше вносити добрива в ґрунт. Такий продукт забиває транспортні системи, налипає на робочі органи, порушує чи припиняє технологічні процеси.


5.2 Будова та робота валкувача

Розкидач органічних добрив приводимо на рисунку 5.1.

Рисунок 5.1 - Валкувач органічних добрив

При такій конструкції валкувача перед дозуючим пристроєм 1 не з'являється переущільнена зона добрив. Відсутність переущільнених зон сприяє рівномірному та постійному протіканню процесу валкування та підвищує експлуатаційну технологічність операцій.

Для більш рівномірного протікання добрив у зоні дозуючого вікна 4 встановлюється крильчатка 5 з приводом від опірного колеса 6, як показано на рисунку.

Зміщення формуючих щитів 2, 3 відповідно вісі трактора дає змогу виключити склепоутворення та переущільнення зон, які виникають перед активним дозуючим пристроєм 1.