Мир Знаний

Розробка конструкції плужного робочого органу і схеми плуга (стр. 1 из 6)

План

1. Основні вимоги до машини й умов її експлуатації

1.1 Призначення машини та вихідні вимоги

1.2 Технічне завдання на проектовану машину

1.3 Вихідні дані для проектування і розробки конструкції машини

1.3.1 Відомості про природно-кліматичну зону

1.3.2 Відомості про технологічні процеси

1.3.3 Властивості оброблюваного матеріалу

1.3.4 Аналіз конструкції машин аналогів та машин, що агрегатуються з проектованою

2. Проектування робочої поверхні Корпуса лемішного плуга

2.1 Побудова поперечно-вертикальної (лобової) проекції циліндроїдальної (гвинтової) робочої поверхні

2.2 Побудова проекції твірної циліндроїдальної (гвинтової) робочої поверхні у вертикальній та горизонтальній площинах

2.3 Побудова горизонтальної та бічної проекції циліндроїдальної робочої поверхні

2.4 Побудова кривих перерізів циліндроїдальної робочої поверхні поперечно-вертикальними і поздовжньо-вертикальної площини

2.5 Побудова кривих ортогональних перерізів (шаблонних кривих)

2.6 Побудова розгортки (заготовки) полиці

3. Обґрунтування побудови схем машини

3.1.1. Обґрунтування функціональної схеми машини

3.1.2 Розрахунок ступеня завантаження

3.1.3 Побудова функціональної схеми машини

3.2 Обґрунтування принципової схеми машини

3.2.1 Конструювання принципової схеми машини

3.2.2 Розробка рамних та допоміжних елементів конструкціїРама

3.2.3 Складання технічної характеристики машини

4. Конструювання збірних одиниць і деталей робочого органу та проектованого вузла

4.1 Обґрунтування форми, вибору матеріалу і методу виготовлення деталей.

4.2 Розрахунок польової дошки на міцність

4.3 Обґрунтування розмірів з урахуванням можливих методів ремонту

4.4 Обґрунтування допусків і технічних вимог для виготовлення деталей.

4.5 Оцінка технологічності виготовлення розроблюваних деталей

4.6 Обґрунтування структури збірних одиниць, виходячи з технологічного процесу збирання, регулювання, ремонту і технічного обслуговування

4.7 Обґрунтування видів регулювань та вибору мастильних матеріалів

5. Рекомендації з експлуатації розробленого плуга

5.1 Технічна обслуговування машини

5.2 Організація робіт із використанням розробленого плуга

Реферат

Курсовий проект на тему: “Розробка конструкції плужного робочого органу і схеми плуга” , складається з графічної частини на 4 листах формату А1 та пояснюючої записки.

В проекті розроблено культурну робочу поверхню плужного корпусу з шириною захвату 41 см та максимальною глибиною обробітку 29 см, функціональну і принципову схеми плуга, збірні креслення плужного корпусу та дискового ножа.

Пояснююча записка містить опис процесу побудови циліндроїдальної робочої поверхні, обґрунтування принципової та функціональної схем плуга. Встановлено режими, за яких двигун енергетичного засобу працюватиме з оптимальним завантаженням. Висвітлено питання обслуговування та організації робіт із використанням розробленого плуга.


Вступ

Курсове пароектуванняч є навчальною частиною процесу. Мета курсового проекту із предмету “Конструкція, розрахунок і виробництво сільськогосподарських машин ” – навчити студентів самостійно розраховувати і проектувати лемішні плуги на основі знань, отриманих при вивченні дисципліни.

Актуальним завданням сільськогосподарських машин, господарства є гарантоване забезпечення нашої країни продовольством за умови збереження і підвищення родючості ґрунтів, зменшення енергоспоживання, охорони навколишнього середовища, його вирішенню особливо на етапі становлення багатоукладних форм господарювання, сприятиме впровадженню новітніх технологій і машин, зокрема комплексної механізації рослинництва і тваринництва на базі науково обґрунтованої системи машин.

Система машин – це сукупність машин. Взаємоузгоджених за технологічним процесом, техніко-екологічними параметрами і продуктивністю, за допомогою яких забезпечується механізація виробничих процесів. Розробляють таку систему з урахуванням основних природно-кліматичних зон. Її постійно удосконалюють, доповнюють і змінюють на основі досягнень науки і техніки.

Науково-технічний прогрес у галузі механізації сільськогосподарського виробництва спрямований на підвищення продуктивності праці за рахунок розробки і впровадження широкозахватних машин, збільшення їх робочих швидкостей, вантажопідйомності, універсальності.


1. Основні вимоги до машини й умов її експлуатації

1.1 Призначення машини та вихідні вимоги

Плуги призначені для основного обробітку ґрунту, зокрема оранки, мета якої полягає у створенні сприятливих умов для розвитку сільськогосподарських рослин. Обробіток ґрунту поліпшує повітряний і водний режим, сприяє життєдіяльності ґрунтових бактерій та знищує бур’яни. Оранка вимагає розпушування і перевертання одного шару ґрунту. Розрізняють такі види оранки: культурна із перевертанням скиби, з перевертанням скиби, ярусна, безполицева, плантажна, з розпушуванням підорного шару.

Культурна оранка – основний вид оранки, що виконують в нашій країні. Її проводять плугами обладнаними передплужниками. Вони добре загортають рослинні рештки, що були на поверхні поля, повністю обертають і розпушують скибу. Перевертання і підняття скиби відбувається під цим типом оранки без передплужника дуже задернілих ґрунтів. При цьому скиби обертаються на 180˚ і задернілим шаром вкладаються на дно борозни, а при піднятті послідовно вкладаються під кутом 45˚ до горизонту.

Ярусна оранка полягає в пошаровому обробітку ґрунту з пошаровою переміною місця шарів ґрунту.

Безполицева оранка виконується плугами без полиць

Плантажна оранка нагадує культурну, але виконують її на глибину більше 40см. Цю оранку застосовують під закладання виноградників і садів.

До лемішних плугів загального призначення висувають наступні вимоги: плуги повинні забезпечувати оранку на глибину 25...35см, відхилення від заданої глибини допускається не більше + 2см, а коливання ширини захоплення плуга – не більше + 10% від розрахункової ширини.

Спереду кожного основного корпуса встановлюють передплужник, що підрізає, обертає і укладає на дно борозни верхній шар ґрунту товщиною 8 – 12 см. Основний корпус підрізає частину шару ґрунту, обертає його і, розкришивши на грудочки, укладає на шар скинутий у борозну передплужником. При цьому повинні повністю підрізатися і загортатися ґрунтом бур’яни, рослини і рослинні залишки на глибину 12 – 15 см.

Поверхня ріллі повинна бути рівною або злегка гребенистою (висота гребеня не більше 5 см). Для одержання чистої борозни після проходу заднього корпуса плуг обладнують ножем, що розрізає шар ґрунту у вертикальній площині.

Плуг повинен мати механізм для регулювання глибини оранки, а також пристрій для приєднання борін або котка. Для агрегатування плугів із тракторами різної потужності один корпус у п’ятикорпусного плуга роблять змінним.

1.2 Технічне завдання на проектовану машину

Розроблюваний плуг проектується для глибокої оранки ґрунтів під цукровий буряк, зернові і технічні культури, агрегатування з трактором.

Культурна поверхня робочого органу плуга – вертикальний циліндроїд з кутами Δλ=20˚ , має більш розвинуті кути β і ј, а кут α менш інтенсивно змінюється за висотою ніж у культурної полиці. Вони краще ніж культурні обертають, але гірше кришать скибу. Культурні корпуси для обробки торф’яних і болотистих мінеральних ґрунтів і зміщених плугах загального призначення для обробки мало задернілих важких ґрунтів.

Технічні вимоги

Відповідно ГОСТ 625-62 технічні вимоги до корпусів плугів: перехід від лемеша до полиці допускається до 1 мм; перевищення полиці над лемешем і відхилення його від лінії польового обрізу не допускається. Перевищення лемеша над полицею – не більше 2 мм. Стояк корпуса не повинен виступати в сторону поля за польовий обріз полиці і лемеша.

Відхилення площини польового обрізу полиці в бік борозни допускається до 10 мм. Передній кінець польової дошки від опорної площини повинен бути віддалений не менше ніж 10-12 см, а від стінки борозни 5-10 мм. Леміш може виступати за полицю в сторону зораного поля не більше 5 мм. Польова дошка встановлюється горизонтально і повинна знаходитись від опорної площини (для борозни) не менше 20-25 мм. Задній кінець польової дошки повинен виходити за межі умовної лінії, яка уявляє слід площини польової сторони, на 5-8 мм. Полиця, леміш і польова дошка повинні щільно прилягати до стояка.

Вимоги до консервації та збереження

Робочі поверхні корпусів, передплужників, дискового ножа, шарнірні з'єднання, різі болтів і гайок перед зберіганням або консервацією на тривалий термін змащують мастилом консервації СХК. Мастило наносять на поверхню тільки підігрітої до 80-100ºС. змащення СХК не втрачає захисних властивостей протягом року й більше. Видаляють мастило гасом. Якщо мастила СХК немає, застосовують суміш відстояного дизельного масла або автолу (70…90%) із солідолом УСс (10…30%). Інші частини плуга очищають від іржі і красять.

Плуг слід зберігати в приміщенні або під накриттям. Під лемеші і колеса підставляють підкладки.

Вимоги безпеки

Для запобігання нещасних випадків необхідно строго дотримуватись правил техніки безпеки. Дозволяється працювати тільки на справних плугах. Перед рушанням з місця, а також перед підйомом і опусканням плуга тракторист зобов'язаний подати сигнал. При ремонті або регулюванні не можна перебувати під плугом, якщо він з'єднаний з трактором. Забороняється під час руху підтягувати болти, регулювати плуг, сидіти на ралі, очищати робочі органи. Заміняти лемеші можна тільки тоді, коли під польові дошки підкладені міцні колодки. Заборонено круто повертати орний агрегат поблизу людей і машин. При переїздах через залізницю трактористу слід бути особливо уважним, щоб не пошкодити настил переїзду, шлагбаум і інші споруди.