Професійна діяльність у галузі паблік рілейшнз та її особливості в Україні (стр. 1 из 7)

Зміст

Вступ

Розділ І.Світ паблік рілейшнз

Розділ ІІ. Професійна діяльність у галузі паблік рілейшнз

Розділ ІІІ. Особливості професійної діяльності у галузі паблік рілейшнз на Україні

Висновки і рекомендації

Список використаної літератури


Вступ

Актуальність. Ще донедавна маловідоме і несприйнятне для колишньої радянської політичної культури й ментальності поняття паблік рілейшнз останніми роками буквально увірвалося в наше життя. З'явилися перші книжки на цю тему, друкуються статті й матеріали на сторінках часописів та газет, проводяться окремі семінари й конференції, влаштовуються презентації. Вже навіть заснована Українська асоціація паблік рілейшнз. Дане поняття увійшло в моду, стало справжньою візиткою нових часів. Весь цивілізований світ не тільки звик до нього, але й перетворив паблік рілейшнз на ефективно працюючу науку і мистецтво досягнення порозуміння та злагоди між різноманітними суб'єктами публічного життя громадянського суспільства.

Мета:1. Дослідити сутність професійної діяльності у галузі паблік рілейшнз.

2. Визначити особливості професійної діяльності у галузі ПР на Україні.

Завдання:1. З’ясувати значення паблік рілейшнз у сучасному житті суспільства.

2. Визначити вимоги для успішної професійної ПР-діяльності.

3. Дослідити стан та особливості професійної діяльності у галузі ПР на Україні.

4. Розробка висновків і рекомендацій.

Об’єкт: Діяльність у галузі паблік рілейшнз.

Предмет: Професійна ПР-діяльність; ПР-діяльність на Україні.

Методи:синтез, аналіз, описовий метод, методи узагальнення і інтерпретації.

Дослідження професійної діяльності у галузі паблік рілейшнз потребує розгляду декількох важливих аспектів. В даній роботі розглядатимуться такі питання, як напрями діяльності паблік рілейшнз, його основні завдання і мета. Розгляд цієї проблеми неможливий також без з’ясування функцій, які повинен виконувати фахівець з паблік рілейшнз для успішної діяльності в цій галузі, які професійні і особистісні якості від нього вимагає ця професія, і на яких принципах базується професійна діяльність і поведінка ПР-менів, які кроки робляться для підготовки справжніх майстрів своєї справи в світі і в Україні. Тут також висвітлюються основні етапи і операції планування та реалізації ПР-кампанії.

Отже, в роботі висвітлюватимутьсяі основні вимоги, умови і принципи, на які треба зважати професіональним ПР-менам.

Розділ І. Світ паблік рілейшнз

В родині чи в невеликому співтоваристві, де відсутні серйозні перешкоди для спілкування та вільного обміну думками, індивіди і соціальні групи налагоджують і постійно підтримують зв’язки між собою, проте i тут можливі непорозуміння. Вони, як правило, долаються в процесі міжособисісного спілкування i не потребують втручання третіх сторін. У суспільному житті, коли люди віддалені один від одного, коли немає особистого контакту, досягти взаєморозуміння, налагодити ефективну співпрацю бувае досить важко. Подоланню складностей i перешкод слугує система зв’язків з громадськістю.

Термін „паблік рілейшнз” широко використовується в наші дні. В широкому сенсі паблік рілейшнз охоплює десять основних направлень:[2., с.10]

1. Суспільна думка.

2. Суспільні відносини.

3. Урядові зв’язки.

4. Суспільне життя.

5. Промислові зв’язки.

6. Фінансові відносини.

7. Міжнародні зв’язки.

8. Відносини із споживачами.

9. Дослідження і статистика.

10. Засоби масової інформації.

Існує величезна кількість визначень паблік рілєйшнз. Здебільшого вони зосереджуються на певній ознаці або окремому напрямку діяльності фахівців у сфері зв'язків з громадськістю: збуті продукції, формуванні бажаної для корпорації, окремої установи або політичного діяча громадської думки; створенні іміджу кандидата на виборну посаду тощо. Це і не дивно, оскільки на практиці паблік рілейшнз є всеохоплюючими і різноманітними. Зв'язки з громадськістю — явище набагато глибше і ширше, ніж просто відділи, що функціонують у межах окремих організацій і установ, або самостійні консультативні фірми паблік рілейшнз, до послуг яких звертаються ті чи інші клієнти. Як теоретики, так і практики цієї системи постійно наголошують, що вона являє собою науку і мистецтво формування громадської думки у бажаному напрямку. Паблік рілейшнз охоплюють все — від концепції до дрібних деталей, необхідних для успішного виконання програми.

Метою здійснення паблік рілейшнз – є встановлення двостороннього спілкування для з'ясування спільних уявлень чи інтересів i досягнення взаєморозуміння, що грунтується на правді, знанні та повної поінформованості.

Основними напрямками досягнення цiєї мети є:

1. Дослідження комунікативного простору ― середовища icнування конкретної організації та її основного елемента ― громадськості. В нових умовах, коли громадськість стає не лише споживачем інформації, і об'єктом комунікації, а й джерелом інформації, активним суб'єктом комунікаційного процесу, виникає необхдність здійснення дослідницьких завдань.

2. Вплив на громадськість з метою гармонізації відносин між нею та організацією.

Типову діяльність із паблік рілейшнз поділяють на чотири різні, але взаємопов'язані частини, їх часто називають системою RАСЕ, що означає:

I.Research (дослідження) – включає в себе аналіз, формулювання проблеми.

II. Асtіоn (дія) – включає в себе підготовку програми та бюджету.

III. Communication (зв'язок, спілкування) - координація та виконання програми.

ІV Valuation (оцінка) - контроль за результатами, проведення оцінок, внесення можливих змін.

Зважаючи на таке трактування мети та структури ПР-діяльності, можна виділити основні завдання системи зв'язків з громадськістю. Американські фахівці вважають, що для забезпечення головної мети ПР-діяльності потрібно вирішувати таке коло проблем:

- забезпечення керівництва організації інформацією про громадську думку;

- допомога керівництву організації у виробленні програми відповідних заходів;

- забезпечення діяльності керівництва в інтересах громадськості;

- сприяння керівництву організації щодо готовності до різноманітних змін шляхом завчасного передбачення тенденцій;

- використання досліджень і відкритого спілкування як основних видів діяльності.

Дещо інакше трактує головні завдання служб зв'язків з громадськістю російський спеціаліст із паблік рілейшнз Л.Невзлін, зазначаючи, що хоча палітра методів та прийомів паблік рілейшнз велика і різноманітна, проте можна говорити про деякі основні функції, спільні для всіх. Він виділяє шість основних завдань системи паблік рілейшнз:

- Паблік рілейшнз є невід’ємною частиною всієї управлінської діяльності й ретельно планується, вона забезпечує гармонізацію державної, економічної та громадської діяльності.

- Служба паблік рілейшнз має справу з відносинами між установою чи фірмою з одного боку і різними контингентами громадськості - з іншого, турбується про високу ділову репутацію (імідж) установи чи фірми. Діяльність служби у взаємодії з рекламою сприяє просуванню товарів та послуг, забезпечує успіх інвестиційної політики, особливо в умовах конкуренції.

- Вона забезпечує сприятливу ділову атмосферу у взаєминах між керівництвом і співробітниками фірми, установи, запобігає конфліктам та нейтралізує їх.

- Служба паблік рілейшнз вивчає громадську думку, потреби, інтереси, смаки людей, виявляє тенденції їх змін, пропонує відповідні корективи в діяльності установию

- Вона відповідає за соціальні зв'язки, благодійну та екологічну діяльність фірми, чим підвищує престиж фірми в очах громадськості.

- Служба паблік рілейшнз аналізує вплив установи чи фірми на громадськість, запобігає непорозумінням, спростовує неправильні чутки, парирує спроби дискредитації підприємства.

Основні завдання служб паблік рілейшнз зумовлюють певний перелік функцій їхніх працівників, знання яких дозволяє скласти повніше уявлення про цю професію, її можливості та значення в сучасному суспільстві. Цьому питанню приділяють увагу як науковці, що працюють у галузі паблік рілейшнз, так і організатори системи зв'язків з громадськістю в різних країнах та сферах діяльності, розробляючи посадові інструкції відповідних спеціалістів. З метою систематизації численних і достатньо різноманітних функцій спеціалістів з паблік рілейшнз І.Яковлєв пропонує поділити їх на чотири групи:

І. Функції збирання й аналізу інформації.

- Дослідження громадської думки, аналіз статистичних даних, узагальнення результатів соціологічних, психологічних та іших досліджень.

- Вивчення документів (юридичних, економічних, політичних тощо).

- Сканування публікацій у пресі з важливих для організації питань.

- Підготовка аналітичних записок та рекомендацій керівництва організації.

- Контакти з журналістами, представниками органів управління та інвесторами, соціальними групами, громадськими рухами.

II.Робота з розповсюдження інформації.

- Підготовка інформаційних матеріалів (брошур, статей, ньюс-релізів) для ЗМІ, органів управління, інвесторів тощо.

- Інформування громадськості про цілі й проблеми організації на прес-конференціях, у ЗМІ, через листування тощо.

- Удосконалення відносин зі споживачами (участь у створенні й розміщенні реклами, просування товарів на ринок, організація спеціальних заходів).

- Інформаційний вплив на депутатів і органи виконавчої влади для прийняття більш досконалих законів та рішень.

III.Забезпечення циклічної діяльності системи ПР.

- Збирання, обробка та аналіз інформації.

- Планування, пов'язане з визначенням цілей, завдань і розробкою плану заходів щодо їх реалізації.