Інформаційні технології управління маркетингом Основи створення (стр. 3 из 4)

¾ облік партнерів і даних щодо них;

¾ складання звітності.

Система охоплює вісім модулів: «Товари» («Робота»); «Фінанси»; «Документи»; «Партнери» («Маркетинг»); «Звіти»; «Склад»; «Бухгалтерія»; «Персонал». Кожний модуль призначений для автоматизації певної функції або виду управлінської (офісної) діяльності.

Модуль «Товари» дає змогу:

¾ виконувати роботу зі списком рахунків на закупівлю та продаж товарів, наданих або виставлених партнерами;

¾ уводити інформацію про нові рахунки, відслідковувати терміни їх оплати, а також самі оплати (повні чи часткові);

¾ відслідковувати надходження товарів (повне чи часткове) за конкретними рахунками з оформленням відповідних накладних. У цьому модулі ведеться робота зі списком усіх накладних (як прибуткових, так і видаткових), які можуть бути пов’язані з раніше оформленими рахунками. Крім того, у модулі обліковуються операції відвантаження та приймання товарів на реалізацію, оформлення договорів поставки.

Програма дає змогу автоматично формувати і виставляти партнеру рахунки на оплату фактично відвантаженого товару, відслідковувати терміни оплати й самі оплати, взаєморозрахунки з конкретним партнером, а також повернення від нього товару.

У модулі «Фінанси» виконуються операції з обліку руху коштів та коштів залишків по банку і по касі.

У модулі «Маркетинг» фіксується інформація про нових партнерів: назви, адреси, телефони та інші параметри і здійснюється швидкий пошук даних про партнерів за певними критеріями.

Модуль «Документи» дає змогу створювати і слідкувати за документообігом різноманітних документів на підприємстві (угоди, контракти, накази тощо) — ким і коли вони створені, коли внесено зміни, хто несе відповідальність.

Модуль «Склад» призначений для роботи з картками аналітичного обліку товарів, їх перегляду і друкування. Дає змогу відслідкувати рух будь-якого товару, список товарів, запас яких менший за встановлену мінімальну норму, а також переглянути список зарезервованих товарів (за даними пред’явлених й сплачених рахунків) і, за потреби, відмінити резервування окремих позицій.

Програма «Менеджмент і маркетинг» належить до класу CRM (Customer Relationships Management) систем — тобто систем керування взаємовідносинами з клієнтами. Програма орієнтована на компанії, що займаються продажем товарів і наданням різного роду послуг, сервісним обслуговуванням клієнтів, і може бути використана всіма службами таких компаній — від департаменту продажу і маркетингу до відділів обслуговування клієнтів і сервісних центрів.

Система дає змогу:

¾ відслідковувати історію розвитку взаємовідносин із замовниками;

¾ координувати зв’язки з клієнтами;

¾ централізовано керувати продажем і клієнт-орієнтованим маркетингом;

¾ автоматизувати керування бізнес-процесами організації;

¾ вести облік робочого часу співробітників;

¾ розробляти графік роботи;

¾ інтегруватися з електронно-пропускною системою.

Вона вирішує задачі:

· збирання та оброблення інформації про контрагентів (клієнтів, потенційних клієнтів, партнерів, конкурентів та ін.);

· автоматизації роботи менеджерів;

· контролю та аналізу роботи менеджерів зі збуту та обслуговування клієнтів, аналізу результативності діяльності компанії;

· збирання і оброблення інформації для ведення маркетингової діяльності компанії.

Клієнтська база у програмі ведеться у таких розрізах: реквізити клієнта (найменування, адреса, трансфер, телефон, факс, е-mail, www, банківські та інші реквізити); контактні особи, організації та їх реквізити; види діяльності, етапи і напрями взаємодії тощо.

У сфері маркетингової діяльності програма автоматизує:

¾ облік різних маркетингових заходів (акції, семінари, участь у виставках, презентаціях тощо). При цьому щодо кожного заходу відслідковується інформація про учасників заходу, використовувані матеріали, надається можливість вести відповідний облік витрат і доходів;

¾ проведення аналізу зворотної реакції на використання того чи іншого рекламного носія, проведення маркетингового заходу. Програма дає змогу відслідковувати найефективніші маркетингові заходи (наприклад, виявляти рекламні носії, що справляють на цільову аудиторію найбільше враження). Це здійснюється шляхом фіксації у картках вхідних звертань з боку потенційних клієнтів джерела одержання інформації про компанію і дає змогу визначити найвигідніші способи залучення клієнтів;

¾ оцінювання результативності проведення цінових та іміджевих акцій. Програма уможливлює проведення аналізу змін обсягів продажу у розрізі товарів і послуг на періоди проведення різних маркетингових акцій та визначення ефекту від їх здійснення;

¾ сегментацію споживачів, яке виконується шляхом створення вибірки споживачів за визначеними критеріями. У результаті проведення сегментації створюються групи контрагентів, для яких розробляються спеціалізовані пропозиції виходячи з обсягів продажу цій групі, витрат на її обслуговування й виробництво для неї товарів і послуг;

¾ аналіз причин відмов від придбання товарів і послуг, причин розриву співробітництва. Періодичне проведення подібного аналізу допоможе правильніше будувати збутову політику шляхом своєчасного виявлення негативних тенденцій та оперативного реагування;

¾ аналіз якості товарів і послуг. Програма дає змогу в розділі «Журнал обліку рекламацій» фіксувати рекламації щодо якості виготовленої продукції, реалізованих товарів і наданих послуг. Облік та аналіз подібної інформації уможливлює забезпечення оперативного реагування на скарги клієнтів, одержання точної інформації про якість продаваних товарів і наданих послуг і, отже, забезпечувати належний рівень обслуговування клієнтів.

Програма «ФРАНТ» — це інструмент аналізу фінансово-господарської діяльності підприємства, відображеної у звітності. Крім цього, система виконує оцінювання потенціалу організації чи підприємства на майбутнє, порівняльний аналіз партнерів, що ґрунтується на даних зовнішньої звітності.

Система має таку структуру:

· зовнішня звітність (звітність фірми, розрахунки по податках);

· комплексний аналіз (структура майна, платоспроможність, фінансова стабільність, ділова активність);

· загальна звітність (агрегований баланс, консолідований баланс, баланс за правилами GAAP);

·

спеціальний аналіз (аналіз потенційного партнера, вибір банку, аналіз інвестиційної привабливості, аналіз імовірного банкрутства).

Практична частина

1. Обробка анкетних даних з використанням SPSS

1.1. Матеріали, необхідні для проведення статистичного аналізу

Першим кроком при підготовці до проведення статистичного аналізу даних у маркетингових дослідженнях є підбір вихідних матеріалів, у яких утримуються основні параметри проведеного дослідження. Звичайно ці матеріали містять у собі такі документи.

1. Технічне завдання на дослідження (ТЗ) – дослідження на тему: «Рівень якості медичних послуг».

2. Структура аналітичного звіту за результатами дослідження.

3. Анкета для опитування.

Анкета

1. Як Ви вважаєте, чи актуальна в наш час, проблема низького рівня медичного обслуговування

а) Так б) Ні в) Незнаю

2. Як часто Ви звертаєтесь до лікарів

а) Один раз в місяць

б) Один раз в півроку

в) Один раз в рік

г) Рідше, ніж один раз в рік

д) По мірі необхідності

3. Для Вас рівень медичного обслуговування є важливим фактором при виборі медичної установи

а) Так б) Ні

4. Як Ви вважаєте, рівень медичних послуг прямо залежить від вартості отриманої лікарем оплати (подарунку)

а) Так б) Ні

5. Що, на Вашу думку, необхідно змінити, щоб покращити якість медичних послуг

а) Покращити матеріально-технічну базу медичних закладів

б) Покращити ставлення медичного персоналу до пацієнтів

в) Підвищити кваліфікаційний рівень медичних закладів

г) Можливість швидше отримати результати аналізу

6. Ваша стать

а) Жіноча

б) Чоловіча

7. Ваш вік

а) 45 – 50 років

б) 50 – 55 років

в) 55 – 60 років

г) Більше 60 років

1.2. Загальні параметри вибірки

Визначення загальних параметрів вибірки здійснюється після завершення польових робіт (коли зібрані всі анкети).

Кількість респондентів склала 30 осіб.

Рівень довіри до результатів опитування складає 95% - найбільш релевантний стосовно маркетингових досліджень.

1.3. Складання схеми кодування анкети

Схема кодування анкети являє собою таблицю відповідності питань і варіантів відповіді анкети внутрішньому представленню змінних у базі даних SPSS. Таблиця кодування розміщена у Додатках (FileInformation).

Типи питань, які використовувались у анкеті:

- закриті питання, у яких респондент може вказати тільки 1 варіант відповіді (одноваріантні);

- закриті питання, у яких респондент може дати кілька варіантів відповіді (багатоваріантні).

1.4. Введення даних у комп’ютер і кодування змінних

Існує 3 основних способи формування бази даних у форматі SPSS:

1) імпорт бази даних з інших програмних джерел.

2) введення даних безпосередньо в SPSS за допомогою спеціалізованого програмного забезпечення.

3) ручне введення даних у SPSS.

В даному випадку ми імпортували базу даних з Microsoft Excel (вигляд таблиці, що імпортувалася на рис. 2.1.).

Основне робоче вікно SPSS містить спеціальні вкладки для переміщення між видом файлу даних (DataView) і таблиці змінних (VariableView). Кодування змінних здійснюється на вкладці VariableView. Загальний вигляд вікна показаний на рис.1.1.


Рис. 1.1 – Вікно SPSS Data Editor, вкладка Variable View

Поле Measure є для SPSS єдиною можливістю визначити шкали наявних змінних: номінальна (Nominal), порядкова (Ordinal), інтервальна (Scale).