Аудит дебіторської та кредиторської заборгованості

Міністерствнауки та освітиУкраїни

Донецькийнаціональнийуніверситет

Кафедра облікута аудиту


КУРСОВАРОБОТА


З дисципліни:„Аудит”


На тему: „Аудитдебіторсько-кредиторської

заборгованості”


Підготувала:студентка

ДонНУ, ОФФ,д/в, 4 курсу

Спеціальностіоблік та аудит

Групи 0106 укр

ПоворотнаОлеся ВіталіївнаКерівник роботи:ШапошніковаНаталя Валентинівна


Донецьк

2003 р.

Зміст.


Вступ3

1. Мета та завданняаудиту дебіторсько-кредиторськоїзаборгованості.4

2. Нормативно-правоверегулюваннядебіторсько-кредиторської

заборгованості,їх признання,оцінка тавідображенняв обліку.5

3. Аудит обліковоїполітики відповіднодо дебіторсько-кредиторської

заборгованості.11

4. Оцінка системивнутрішньогоконтролю тапошук зонризику.12

5. Складанняпрограми перевіркидебіторсько-кредиторської

заборгованості.18

6. Збір аудиторськихдоказів таоформленняробочих документів.30

7. Типова кореспонденціярахунків поопераціям здебіторами

та кредиторами.40

8. Аудиторськийвисновок порезультатамперевірки.42

Висновок45

Література46

Вступ.

В даний час вУкраїні відбуваютьсяістотні змінив господарській, економічнійі соціальнійдіяльності підприємств. Це призводитьдо об'єктивноїнеобхідності зміни системиконтролю.

Для нормальногофункціонуваннявсіх ланок народного господарстванеобхідно, щобпідприємці, ухвалюючирішення, малидостовірнуінформаціюпро фінансовийстан підприємства, в частковості, про стандебіторсько-кредиторської заборгованості, про законністьі підтвержденістьгосподарськихоперацій, врезультатіяких вона виникла.

В даний час, коли Українуохоплює криза платежів,

коли дебіторсько-кредиторськазаборгованістьпідприємстводин одномудосягла величезнихсум, проведенняаудиту дебіторсько-кредиторськоїзаборгованостімає великуактуальність, оскільки це стимулюєпідприємстводо більш ретельногоі регулярногопроведенняінвентаризаціїдебіторсько-кредиторськоїзаборгованості, до активногопроведеннязаходів щодостягненнязаборгованостіз неплатниківчерез арбітраж.

Дебіторськазаборгованість істотно погіршує фінансовийстан підприємства, вона є іммобілізацією грошових засобів, відверненнямїх з господарськогообороту, щоприводить дозниженню темпіввиробництваі результативних показників діяльностіпідприємства, оскільки прострочена дебіторська заборгованості, по якій закінчивсятермін позовноїдавності, підлягає віднесеннюна збиткипідприємства.

Кредиторськазаборгованість, хоча і є тимчасовимпривлеченнямпозиковихзасобів, врезультатінегативновпливає на станпідприємств, оскільки наявністькредиторськоїзаборгованостіговорить пронеплатоспроможностіпідприємстваі підриваєавторитет підприємствау покупців ізамовників. Кредиторськазаборгованістьз терміномпозовної давності,що тік, підлягаєвіднесеннюдо бюджету, тобто остаточновилучаєтьсяз господарської діяльності підприємств-виробників.

Метою курсовоїроботи є вивченнянормативних документівпро порядокпроведенняаудиту, освоєння методики аудиторськоїперевіркидебіторсько-кредиторськоїзаборгованості. У зв'язку з цимзадачі курсовоїроботи наступні:

 • визначенняосновнихзаконодавчихта нормативно-правовихактів України,що регламентуютьведення бухгалтерськогообліку дебіторсько-кредиторськоїзаборгованості;

 • виявленнякритеріївпризнання ,оцінки тавідображенняу облікудебіторсько-кредиторськоїзаборгованості;

 • визначенняосновних моментівпри проведенніаудиту обліковоїполітики стосовнодебіторсько-кредиторськоїзаборгованості;

 • складаннянеобхіднихпитань приперевірцінаявностівнутрішньогоконтролю тапошуку зонризику;

 • складанняпрограми перевіркидебіторсько-кредиторськоїзаборгованості;

 • визначенняосновних моментівпри проведеннізбору аудиторськихдоказів;

 • наданняприкладівробочих документіваудитора припроведенніаудиту дебіторсько-кредиторськоїзаборгованості;

 • визначеннятипової кореспонденціїрахунків стосовнообліку дебіторсько-кредиторськоїзаборгованості;

 • представленняосновних моментівпри складанніаудиторськоговисновку порезультатамперевірки.


При написанніроботи буливикористаніпідручникивітчизнянихта закордоннихавторів, національніта міжнароднінормативиаудиту, іншізаконодавчіта нормативно-правовіакти, що регламентуютьоблік та аудитдебіторсько-кредиторськоїзаборгованості,а також локальніакти та робочідокументиконкретнихаудиторськихфірм.


1. Мета та завданняаудиту дебіторсько-кредиторськоїзаборгованості.


Метааудиту операційза зобов’язаннямиполягає в становленніпервинних данихвідносно наявностізобов’язаньперед кредиторами,повноти ісвоєчасностівідображенняпервинних данихв зведенихдокументахта обліковихрегістрах,правильностіведення облікузобов’язаньі його відповідностіприйнятійобліковійполітиці,національнимположенням(стандартам)бухгалтерськогообліку, реальностінаявних зобов’язань,законностіпроведенихрозрахунків,достовірностівідображеннястану зобов’язаньі звітностігосподарюючогосуб’єкта.

Метою аудитустану розрахунківє встановленнядостовірностіданих відносноповноти ісвоєчасностівідображенняінформаціїв зведенихдокументахта обліковихрегістрах,правильностіведення облікурозрахунківу відповідностідо прийнятоїобліковоїполітики,достовірностівідображеннязалишків узвітностігосподарюючогосуб’єкта.

Завданнямиаудиту операційза довгостроковимита поточнимизобов’язаннямиє:

 • оцінкастану розрахунково-платіжноїдисципліниза всіма видамирозрахунківз кредиторамипідприємства;

 • встановленнядостовірностіданих бухгалтерськогообліку операційіз зобов’язаннями;

 • встановленнянаявності,правильностіоформленняі дотриманняумов договорівта інших документів,що визначаютьправа та обов’язкисторін з постачанняматеріальнихзапасів, виконанняробіт (наданняпослуг);

 • аналізправильностіі повноти отриманняоплати за придбанніматеріальнийзапаси, їхоприбуткування;

 • встановленняпричини утвореннязаборгованостіїї виникненняі реальностіотримання;

 • встановленнясвоєчасностірозрахунківз бюджетом,перерахуваннязаборгованостікредиторам;

 • оцінкасистеми розрахунківз персоналом,що діє на підприємствіта ефективностістану синтетичногота аналітичногообліку операційз оплати праціта розрахунківз персоналомпідприємстваза період, щоперевіряється;

 • встановленняправильностіорганізаціїобліку робочогочасу і виробітки(виконаногообсягу робіт)на підприємстві,обґрунтованостінарахуваннязаробітноїплати, проведенняутримань знеї;

 • оцінкаповноти відображенняздійсненихоперацій вбухгалтерськомуобліку і перевіркаправильностівідображенняпо статтяхбалансу відповіднихзалишківзаборгованості;

 • перевіркидотриманняподатковогозаконодавствапо операціях,пов’язанихіз розрахункамиз оплати праці,з позабюджетнимифондами, засоціальнимстрахуваннямта забезпеченнями;

 • встановленнядотриманнячинного законодавства,правомірності,доцільностіта обґрунтуванняуправлінськихрішень відповідальнихпосадових осібпри здійсненнірозрахунковихоперацій зпостачальниками,бюджетом, персоналомпідприємства,іншими кредиторами;

 • розробказаходів з реалізаціїрезультатівконторою зметою попередженнязловживаньі порушень.

Основнимизавданнямистану розрахунківє:

 • вивченнязаконностіоперацій здебіторськоїзаборгованостіта реальностіїї відображенняі правильностівикористанняпідзвітнихсум і своєчасностінадання авансовихзвітів підзвітнимиособами, законністьі доцільністьздійсненнявитрат черезпідзвітнихосіб, можливістьїх проведенняза безготівковимирозрахунками,реальністьпретензійнихсум;

 • перевіркаправильностідокументальногооформленняоперацій зрозрахункамита відображенняцих операційй в обліку ізвітності;

 • оцінкастану синтетичногоі аналітичногообліку розрахунків;якості відображеннягосподарськихоперацій вбухгалтерськомуобліку, обліковихрегістрах тазвітності;

 • перевіркадотриманняпідприємствомподатковогозаконодавствапо операціях,пов’язанихз розрахункамиз різнимидебіторами.


2. Нормативно-правоверегулюваннядебіторсько-кредиторськоїзаборгованості,їх визнання,оцінка тавідображенняв обліку.


При плануванніта здійсненніаудиторськихпроцедур, оцінціотриманихматеріаліві представленнірезультатівперевіркиаудитор повиненвраховувати,що невиконанняклієнтом вимогзаконодавчихта нормативно-правовихактів Україниможе статипричиною перекрученняфінансовоїзвітностіпідприємствай істотно вплинутина фінансовірезультатидіяльностіклієнта.

Виявленнявипадків невиконанняклієнтом вимогзаконодавчихта нормативно-правовихактів Українине є метою іобов’язкомаудитора.

Встановленняфакторів невиконаннявимог нормативнихактів, незалежновід їх значення,вимагає поставленняі обговоренняпитань прочесність керівництваі робочогоперсоналуклієнта, а такожвплив такогоневиконанняна інші напрямкиаудиту.

Термін „невиконаннявимог законодавчихта нормативно-правовихактів”, якийвикористовуєтьсяв Нормативі№ 8 аудиту, стосуєтьсядій (або бездіяльності) керівництваі персоналуклієнта, щосуперечатьвимогам законодавчихта нормативно-правовихактів України.

Факт порушеннявимог законодавчихта нормативно-правовихактів підлягаютьспеціальнійюридичнійекспертизіі є поза професійноюкомпетенцієюта знаннямиаудитора. Рівеньпрофесійноїпідготовкиаудитора, йогодосвід і знаннягосподарськоїгалузі діяльностіклієнта і організаціївиробництваможуть дозволитийому зробитивисновок тількипро те, що окреміфакти діяльностіпідприємства,можливо, невідповідаютьвимогам законодавчихта нормативно-правовихактів.

При організаціїбухгалтерськогообліку заборгованостейта забезпеченьнеобхідновикористовуватинаступні нормативнідокументи, щодіють на Україні:

 • ЗаконУкраїни “Пробухгалтерськийоблік та фінансовузвітність”№996-XIV від16.07.99 р.

 • ЗаконУкраїни “Проподаток надодану вартість”№168/97-ВР від 3.04.97 р.

 • ЗаконУкраїни “Прозбір на обов`язковедержавне пенсійнестрахування”№402/97-ВР від 26.06.97 р.

 • Планрахунківбухгалтерськогообліку підприємств,організаційта установ,затвердженийприказомМіністерствафінансів України№291 від 30.11.99 р.

 • Положення(стандарт)бухгалтерськогообліку №1 “Загальнівимоги до фінансовоїзвітності”,затвердженийприказомМіністерствафінансів України№87 від 31.03.99 р.

 • Положення(стандарт)бухгалтерськогообліку №2 “Баланс”,затвердженийприказомМіністерствафінансів України№87 від 31.03.99 р.

 • Положення(стандарт)бухгалтерськогообліку №4 “Звітпро рух грошовихкоштів”, затвердженийприказомМіністерствафінансів України№87 від 31.03.99 р.

 • Положення(стандарт)бухгалтерськогообліку №10“Заборгованість”,затвердженийприказомМіністерствафінансів України№237 від 08.10.99 р.

 • Положення(стандарт)бухгалтерськогообліку №11 “Зобов`язання”,затвердженийприказомМіністерствафінансів України№20 від 31.01.2000 р.

 • Інструкціяпо інвентаризаціїосновних засобів,нематеріальнихцінностей,грошових коштівта документів,розрахунків,затвердженаприказомМіністерствафінансів України№69 від 11.08.94 р.

 • Положенняпро документальнезабезпеченнязаписів убухгалтерськомуобліку, затвердженеприказомМіністерствафінансів України№88 від 24.05.95 р.

 • Інструкціяпо бухгалтерськомуобліку податкуна додану вартість,затвердженаприказомМіністерствафінансів України№141 від 01.07.97 р.

 • Нормивитрат накомандируванняу межах Українита за кордон,затвердженніприказом КабінетуМіністрівУкраїни №10 від5.01.98 р., з наступнимизмінами тадоповненнями

 • Інструкція№7 “Про безготівковірозрахункиу господарськомуобороті України”,затвердженапостановою№204 від 02.08.96 р., знаступнимизмінами тадоповненнями.

 • ЗаконУкраїни “Прообіг векселівв Україні”№2374- ІІІ від 05.04.2001р.

 • ЗаконУкраїни “Пролізинг” №723/97 –ВР від 16.12.97 р.

 • ЗаконУкраїни “Провнесення змінв Закон України“Про оподаткуванняприбуткупідприємств”№283/97 – ВР від 22.05.97р.

 • ПостановаКабінету МіністрівУкраїни “Правилаторгівлі урассрочку”№997 від 1.07.98 р. (знаступнимизмінами тадоповненнями).

 • ПостановаНаціональногобанку України“Про кредитування”№246 від 28.09.95 р.

Згідно з П(С)БУ№ 10, безнадійнадебіторськазаборгованість- поточна дебіторськазаборгованість,щодо якої існуєвпевненістьпро її неповерненняборжником абоза якою минувстрок позивноїдавності.

Дебітори - юридичніта фізичніособи, які внаслідокминулих подійзаборгувалипідприємствупевні сумигрошових коштів,їх еквівалентівабо інших активів.

Дебіторськазаборгованість- сума заборгованостідебіторівпідприємствуна певну дату.

Довгостроковадебіторськазаборгованість- сума дебіторськоїзаборгованості,яка не виникаєв ході нормальногоопераційногоциклу та будепогашена післядванадцятимісяців з датибалансу.

Поточна дебіторськазаборгованість- сума дебіторськоїзаборгованості,яка виникаєв ході нормальногоопераційногоциклу або будепогашена протягомдванадцятимісяців з датибалансу.

Сумнівний борг- поточна дебіторськазаборгованістьза продукцію,товари, роботи,послуги, щодоякої існуєневпевненістьїї погашенняборжником.

Чиста реалізаційнавартість дебіторськоїзаборгованостісума поточноїдебіторськоїзаборгованостіза товари, роботи,послуги звирахуваннямрезерву сумнівнихборгів.

Дебіторськазаборгованістьвизнаєтьсяактивом, якщоіснує ймовірністьотриманняпідприємствоммайбутніхекономічнихвигод та можебути достовірновизначена їїсума.

Поточна дебіторськазаборгованістьза продукцію,товари, роботи,послуги визнаєтьсяактивом одночасноз визнаннямдоходу відреалізаціїпродукції,товарів, робіті послуг таоцінюєтьсяза первісноювартістю. Уразі відстроченняплатежу запродукцію,товари, роботи,послуги з утвореннямвід цього різниціміж справедливоювартістю дебіторськоїзаборгованостіта номінальноюсумою грошовихкоштів та/абоїх еквівалентів,що підлягаютьотриманню запродукцію,товари, роботи,послуги, такарізниця визнаєтьсядебіторськоюзаборгованістюза нарахованимидоходами (процентами)у періоді їїнарахування.

Поточна дебіторськазаборгованістьза продукцію,товари, роботи,послуги включаєтьсядо підсумкубалансу зачистою реалізаційноювартістю. Длявизначеннячистої реалізаційноївартості надату балансуобчислюєтьсявеличина резервусумнівнихборгів.

Величина резервусумнівнихборгів визначається,виходячи зплатоспроможностіокремих дебіторівабо на основікласифікаціїдебіторськоїзаборгованості.

Класифікаціядебіторськоїзаборгованостіза продукцію,товари, роботи,послуги здійснюєтьсягрупуваннямдебіторськоїзаборгованостіза строкамиїї непогашенняіз встановленнямкоефіцієнтасумнівностідля кожноїгрупи. Коефіцієнтсумнівностівстановлюєтьсяпідприємством,виходячи зфактичної сумибезнадійноїдебіторськоїзаборгованостіза продукцію,товари, роботи,послуги запопереднізвітні періоди.Коефіцієнтсумнівності,як правило,зростає зізбільшеннямстроків непогашеннядебіторськоїзаборгованості.Величина резервусумнівнихборгів визначаєтьсяяк сума добутківпоточної дебіторськоїзаборгованостіза продукцію,товари, роботи,послуги відповідноїгрупи та коефіцієнтасумнівностівідповідноїгрупи

Нарахуваннясуми резервусумнівнихборгів за звітнийперіод відображаєтьсяу звіті профінансовірезультатиу складі іншихопераційнихвитрат.

Виключеннябезнадійноїдебіторськоїзаборгованостіза продукцію,товари, роботи,послуги з активівздійснюєтьсяз одночаснимзменшеннямвеличини резервусумнівнихборгів. У разінедостатностісуми нарахованогорезерву сумнівнихборгів безнадійнадебіторськазаборгованістьза продукцію,товари, роботи,послуги списуєтьсяз активів наінші операційнівитрати. Сумавідшкодуванняраніше списаноїбезнадійноїдебіторськоїзаборгованостівключаєтьсядо складу іншихопераційнихдоходів.

Поточна дебіторськазаборгованість,не пов'язаназ реалізацієюпродукції,товарів, робіт,послуг, що визнанабезнадійною,списуєтьсяз балансу звідображеннямвтрат у складіінших операційнихвитрат.

Довгостроковадебіторськазаборгованість,на яку нараховуютьсяпроценти,відображаєтьсяв балансі заїхньою теперішньоювартістю. Визначеннятеперішньоївартості залежитьвід виду заборгованостіта умов її погашення.

У приміткахдо фінансовоїзвітностінаводитьсятака інформація:

- Перелік дебіторіві суми довгостроковоїдебіторськоїзаборгованості.

- Перелік дебіторіві суми дебіторськоїзаборгованостіпов'язанихсторін, з виділеннямвнутрішньогруповогосальдо дебіторськоїзаборгованості.

- Склад і сумистатті балансу"Інша дебіторськазаборгованість".

- Метод визначеннявеличини резервусумнівнихборгів.

- Сума поточноїдебіторськоїзаборгованостіза продукцію,товари, роботи,послуги в розрізіїї класифікаціїза строкаминепогашення.

Таблиця 2.1

Документуваннядебіторськоїзаборгованості

Шифр та назварахунку Документи
1 2
36 “Розрахункиз покупцямиі замовниками” Накладні,рахунки-фактури,акти прийнятихробіт(послуг),податковінакладні,товарно-транспортнінакладні(ТМ-1),товарнінакладні, вексель,комерційнідокументи(рахунки-фактури– invoice),транспортнінакладні (CMR– залізничнанакладна, авіанакладна,коносамент,товарно-транспортнанакладна,пакувальнілисти), платіжнідокументи наперерахуваннясум митнихплатежів таінших податківна рахункимитних установ,розрахункибухгалтеріїпро наявністькурсових різниць.
371 “Розрахункиза виданимиавансами” Платіжнідокументи, вяких міститьсяпосилання наукладенийдоговір.
372 “Розрахункиз підзвітнимиособами” Розпорядженнякерівникапро відправленняпрацівникау відрядження.Список осіб,які мають правоодержуватикошти в підзвітна господарськіпотреби, затвердженийнаказом керівника.Авансовийзвіт про витраченісуми та доданівиправдовуючидокументи:акт закупівлі,акт на списанняпредставницькихвитрат в межахпередбаченихнорм з додаваннямвідповіднихдокументівна оплату рахунківресторанів,кафе, готелівтощо, чеки,квитанції,рахунки магазинів,готелів, залізничні,авіаційні таінші проїзніквитки.
373 “Розрахункиза нарахованимидоходами” Рахункибухгалтерії,ПКО, випискибанку.
374 “Розрахункиза претензіями” Претензії,акти прийманнявантажу, рішеннясудових органів(господарськогосуду), письмовізгоди постачальниківна пред’явленіпретензії,виписки установбанку на суми,що надійшлив порядкузадоволенняпретензій.
375 “Розрахункиза відшкодуваннязавданих збитків” Протоколзасіданняінвентаризаційноїкомісії, наказкерівника.
376 “Розрахункиза позикамичленам кредитнихспілок” Договір міжчленами кредитнихспілок, ПКО,виписки банку,ВКО, платіжнедоручення.
377 “Розрахункиз іншими дебіторами” Авізо прооприбуткуваннямайна учасником,який веде спільнісправи, абопервиннийдокумент проотриманнямайна (копіянакладної,квитанція доприбутковогоордеру тощо.

Згідно до П(С)БУ№11 забезпечення- зобов'язанняз невизначенимисумою або часомпогашення надату балансу.

Непередбаченезобов'язання- це:

1) зобов'язання,що може виникнутивнаслідокминулих подійта існуванняякого будепідтвердженолише тоді, коливідбудетьсяабо не відбудетьсяодна чи більшеневизначенихмайбутніхподій, над якимипідприємствоне має повногоконтролю; або

2) теперішнєзобов'язання,що виникаєвнаслідокминулих подій,але не визнається,оскількималоймовірно,що для врегулюваннязобов'язанняпотрібно будевикористатиресурси, яківтілюють у собіекономічнівигоди, абооскільки сумузобов'язанняне можна достовірновизначити.

Обтяжливийконтракт - контракт,витрати (якихне можна уникнути)на виконанняякого перевищуютьочікуваніекономічнівигоди відцього контракту.

Сума погашення- недисконтованасума грошовихкоштів або їхеквівалентів,яка, як очікується,буде сплаченадля погашеннязобов'язанняв процесі звичайноїдіяльностіпідприємства.

Теперішнявартість -дисконтованасума майбутніхплатежів (завирахуваннямсуми очікуваноговідшкодування),яка, як очікується,буде необхіднадля погашеннязобов'язанняв процесі звичайноїдіяльностіпідприємства.

Зобов'язаннявизнається,якщо його оцінкаможе бути достовірновизначена таіснує ймовірністьзменшенняекономічнихвигод у майбутньомувнаслідок йогопогашення. Якщона дату балансураніше визнанезобов'язанняне підлягаєпогашенню, тойого сума включаєтьсядо складу доходузвітного періоду.

З метою бухгалтерськогообліку зобов'язанняподіляютьсяна:

- довгострокові;

- поточні;

- забезпечення;

- непередбаченізобов'язання;

- доходи майбутніхперіодів.

До довгостроковихзобов'язаньналежать:

- довгостроковікредити банків;

- інші довгостроковіфінансовізобов'язання;

- відстроченіподатковізобов'язання;

- інші довгостроковізобов'язання.

Зобов'язання,на яке нараховуютьсявідсотки таяке підлягаєпогашеннюпротягом дванадцятимісяців з датибалансу, слідрозглядатияк довгостроковезобов'язання,якщо первіснийтермін погашеннябув більше ніждванадцятьмісяців та дозатвердженняфінансовоїзвітності існуєугода пропереоформленняцього зобов'язанняна довгострокове.

Довгостроковезобов'язанняза кредитноюугодою (якщоугода передбачаєпогашеннязобов'язанняна вимогу кредитора(позикодавця)у разі порушенняпевних умов,пов'язаних зфінансовимстаном позичальника),умови якоїпорушені, вважаєтьсядовгостроковим,якщо:

- позикодавецьдо затвердженняфінансовоїзвітностіпогодився невимагати погашеннязобов'язаннявнаслідокпорушення;

- не очікуєтьсявиникненняподальшихпорушень кредитноїугоди протягомдванадцятимісяців з датибалансу.

Довгостроковізобов'язання,на які нараховуютьсявідсотки,відображаютьсяв балансі заїх теперішньоювартістю. Визначеннятеперішньоївартості залежитьвід умов тавиду зобов'язання.

Поточні зобов'язаннявключають:

- короткостроковікредити банків;

- поточну заборгованістьза довгостроковимизобов'язаннями;

- короткостроковівекселі видані;

- кредиторськузаборгованістьза товари, роботи,послуги;

- поточну заборгованістьза розрахункамиз одержанихавансів, зарозрахункамиз бюджетом, зарозрахункамиз позабюджетнихплатежів, зарозрахункамизі страхування,за розрахункамиз оплати праці,за розрахункамиз учасниками,за розрахункамиіз внутрішніхрозрахунків;

- інші поточнізобов'язання.

Поточні зобов'язаннявідображаютьсяв балансі засумою погашення.

Забезпеченнястворюютьсядля відшкодуваннянаступних(майбутніх)операційнихвитрат на:

- виплату відпустокпрацівникам;

- додатковепенсійнезабезпечення;

- виконаннягарантійнихзобов'язань;

- реструктуризацію;

- виконаннязобов'язаньщодо обтяжливихконтрактівтощо.

Суми створенихзабезпеченьвизнаютьсявитратами.

Забезпеченнястворюєтьсяпри виникненнівнаслідокминулих подійзобов'язання,погашення якогоймовірно призведедо зменшенняресурсів, щовтілюють в собіекономічнівигоди, та йогооцінка можебути розрахункововизначена.Забороняєтьсястворюватизабезпеченнядля покриттямайбутніхзбитків віддіяльностіпідприємства.

Забезпеченнядля відшкодуваннявитрат нареструктуризаціюстворюєтьсяу разі наявностізатвердженогокерівництвомпідприємстваплану реструктуризаціїз конкретнимизаходами, строкамиїх виконаннята сумою витрат,що будуть зазнані,й після початкуреалізаціїцього плану.

Сума забезпеченнявизначаєтьсяза обліковоюоцінкою ресурсів(за вирахуваннямсуми очікуваноговідшкодування),необхіднихдля погашеннявідповідногозобов'язання,на дату балансу.Забезпеченнядля відшкодуваннявитрат нареструктуризаціювизначаєтьсяза сумою прямихвитрат, які непов'язані здіяльністюпідприємства,що триває.Забезпеченнядовгостроковихзобов'язаньвизнаютьсяу сумі їх теперішньоївартості.

Забезпеченнявикористовуєтьсядля відшкодуваннялише тих витрат,для покриттяяких воно булостворено.

Залишок забезпеченняпереглядаєтьсяна кожну датубалансу та, уразі потреби,коригується(збільшуєтьсяабо зменшується).У разі відсутностіймовірностівибуття активівдля погашеннямайбутніхзобов'язаньсума такогозабезпеченняпідлягає сторнуванню.

Непередбаченізобов'язаннявідображаютьсяна позабалансовихрахунках підприємстваза обліковоюоцінкою.

У приміткахдо фінансовоїзвітностінаводитьсятака інформація:

- Сума та строкипогашеннязобов'язання,яке було виключенеіз складу поточнихзобов'язаньвідповіднодо п. 8 цьогоПоложення(стандарту) зобґрунтуваннямпричин цього.

- Перелік і сумизобов'язань,що включенідо статей балансу"Інші довгостроковізобов'язання","Інші поточнізобов'язання".

Підприємствощодо кожноговиду забезпеченьнаводить такуінформацію:

- Цільове призначення,причини невизначеностіта очікуванийстрок погашення.

- Залишок забезпеченняна початок ікінець звітногоперіоду.

- Збільшеннязабезпеченняпротягом звітногоперіоду внаслідокствореннязабезпеченняабо додатковихвідрахувань.

- Сума забезпечення,що використанапротягом звітногоперіоду.

- Невикористанасума забезпечення,що сторнованау звітномуперіоді.

- Сума очікуваноговідшкодуваннявитрат іншоюстороною, щоврахована приоцінці забезпечення.

За кожним видомнепередбаченихзобов'язаньнаводитьсятака інформація:

- Стислий описзобов'язаннята його сума.

- Невизначеністьщодо суми абостроку погашення.

- Сума очікуваногопогашеннязобов'язанняіншою стороною.

Таблиця 2.2

Документуваннякредиторськоїзаборгованості.

Шифр та назварахунку Документи

1

2

50 "Довгостроковіпозики" Випискибанку, актипереоцінки,ВКО, платіжнідоручення,накладні,розрахункита довідкибухгалтерії,претензії,бізнес-планпо реалізаціїзапланованогопроекту, кредитнідоговори міжбанком тапідприємством,установчідокументи,платіжнідоручення,договори застави,договористрахуваннянеповерненнякредитів,додатковіугоди до кредитнихдоговорівтощо
60 "Короткостроковіпозики"
51 "Довгостроковівекселі видані" Векселі,виписки банку,ВКО, довідкибухгалтерії,акти приймання-передачітощо
62 "Короткостроковівекселі видані" Векселі,виписки банку,ВКО, довідкибухгалтерії,акти приймання-передачітощо
61 "Поточназаборгованістьза довгостроковимизобов'язаннями" Випискибанку, платіжнідоручення,розрахункита довідкибухгалтеріїтощо
52 "Довгостроковізобов'язанняза облігаціями" Розрахункита довідкибухгалтерії,ОКО, випискибанку тощо
53 "Довгостроковізобов'язанняз оренди" Розрахункита довідкибухгалтерії,платіжнідоручення,виписки банкутощо
54 "Відстроченіподатковізобов'язання" Розрахункита довідкибухгалтерії,платіжнідоручення,виписки банкутощо
55 "Інші довгостроковізобов'язання" Платіжнідоручення,виписки банку,розрахункита довідкибухгалтеріїтощо
63 "Розрахункиз постачальникамита підрядниками" Акти проприймання,претензії,накладні, випискибанку, довідкибухгалтерії,договорикупівлі-продажу,рахунок-фактура,рахунок, актиприйманняробіт, послуг,податковінакладні,товарно-транспортнінакладні, вантажнімитні декларації,залізничнінакладні; авіанакладні,коносамент,пакувальнілисти, приймальніакти тощо
64 "Розрахункиза податкамий платежами" Розрахункибухгалтерії,податковінакладні, випискибанку, платіжнідорученнятощо
65 "Розрахункиза страхуванням" Розрахункита довідкибухгалтерії,виписки банку,розрахунково-платіжнівідомості,ВІКО, ОКО, платіжнідорученнятощо
66 "Розрахункиз оплат праці" Розрахунково-платіжнівідомості,виписки банку,ВІКО, маршрутнілисти, наказипо підприємствупро прийняттяна роботу (прозвільнення),листки з облікукадрів, особовікартки працівників,табелі облікувикористанняробочого часу,наряди на відрядніроботи, рапортипро виробіток,відомостіобліку депонованоїзаробітноїплати
67 "Розрахункиз учасниками" Статут,установчийдоговір, накладні,ОКО, ВІКО, довідкибухгалтеріїтощо
68 "Розрахункиза іншимиопераціями" Накладні,ВІКО, ОКО, претензії,виписки банку,рахунки-факгуритощо
69 "Доходимайбутніхперіодів" Розрахункита довідкибухгалтерії,виписки банку,розрахунково-платіжнівідомості,ВКО, ПКО, платіжнідорученнятощо

3. Аудит обліковоїполітики стосовнодо дебіторівта зобов’язанням.


Метааудиту обліковоїполітики –встановитивідповідністьвнутрішньофірмовихдокументівсистеми організаціїта веденнябухгалтерськогообліку економічногосуб’єкту діючимзаконодавчимнормативнимактом та статутнимдокументам.

При аудитіданого сегментуу якості джерелінформаціїаудитор можевикористовувати:

 • Приказпро обліковуполітику тазміни, що в неївносилися;

 • Системніположення, щоє елементамиобліковоїполітикиекономічногосуб’єкту;

 • Інструкції,що описуютьфункціональнуорганізаційнуструктуруекономічногосуб’єкту тайого фінансовихслужб;

 • Посадовіінструкції;

 • Графікдокументообороту;

 • Порядокпроведенняінвентаризації;

 • Методичнірозробки відділівметодологіїбухгалтерськогообліку абовнутрішньогоаудиту таекономічногосуб’єкту тощо;

Центральнимоб’єктом вивченняє документаціяз обліковоїполітики економічногосуб’єкту.

Аудитор повиненперевіритинаступні контрольнімоменти:

 • Наявністьприказу (розпорядження)керівника проприйняттяобліковоїполітикиекономічногосуб’єкту;

 • Відповідністьприйнятоїобліковоїполітики вимогамдіючих законодавчихнормативнихактів;

 • Відповідністьприйнятоїобліковоїполітики характерута масштабамдіяльностіекономічногосуб’єкту;

 • Дотриманняпри підготовціобліковоїполітики припущеньта вимог, щоустановленінормативнимиактами;

 • Повнотурозкриттяобраних прирозробці обліковоїполітики способівведення бухгалтерськогообліку, що суттєвовпливають наформуванняпоказниківбухгалтерськоїзвітності;

 • Прийнятуу економічногосуб’єкта системувнутрішньоїзвітності;

 • Посадовіінструкції;

 • Затвердженнісистеми таграфіки документозвороту;

 • Вибірформи веденнябухгалтерськогообліку;

 • Порядокпроведенняінвентаризацій;

 • Робочіплан рахунківбухгалтерськогообліку;

 • Варіантивикористаннярахунківбухгалтерськогообліку, щовідрізняютьсявід загальноприйнятогопорядку.

Часто для зручностіпоточногообліку економічнісуб’єктивикористовуютьвільні кодирахунків абокоди рахунківбухгалтерськогообліку порядку,що відрізняєтьсявід загальноприйнятого.Усі такі випадкиповинні бутиописані в обліковійполітиці. Аудиторуслід особливоуважно проаналізуватиправильністьпереносу сальдопо таким рахункамв бухгалтерськузвітність.

Окремо вивчаютьсяметодологічніпитання обліковоїполітики, оцінюєтьсяефективністьїх застосування.

До питань розрахунківта зобов’язаньпідприємства відносять:

 • Формибланків документів,регістрівобліку і звітності;

 • Порядокукладеннядоговору проповну матеріальнувідповідальність;

 • Порядокпроведенняінвентаризаціїрозрахунків;

 • Порядокпроведеннязобов’язань;

 • Формикадровоїдокументації;

 • Форми,системи, розміризаробітноїплати та іншихвиплат;

 • Встановленнярежиму роботи;

 • Нормуваннята оплата праці;

 • Порядокствореннярезервів навиплату відпусток,щорічної винагородиза вислугуроків, винагородза підсумкамироботи за рік;

 • Порядокобробки тазберіганняпервиннихдокументівз обліку праціта її оплатидо бухгалтеріїпідприємства;

 • Змінив організаціїпраці, формикадровоїдокументації.

Результатиаудиту системнихпитань маютьключове значеннядля формуванняуявлення аудиторапро бухгалтерськузвітність.Данні, що отримуютьсяпри аудитіцього розділу,кореспондуютьз іншими сегментамиаудиту.


4. Оцінка системивнутрішньогоконтролю тапошук зон ризику.


Аудиторовінеобхіднодосягнути такоїобізнаностіпро системиобліку тавнутрішньогоконтролю, якадозволить йомусплануватиаудит і розробитиефективнийпідхід до йогопроведення.Аудитору слідвикористовуватипрофесійнізнання дляоцінки ризикуаудиту і підготовкиаудиторськихпроцедур, необхіднихдля зменшенняризику длясприятливогорівня.

Незалежніпроцедуриперевірки –аудиторськіпроцедури, яківикористовуютьсяаудитором длявизначеннятого, чи булифінансово-господарськіоперації клієнтаналежним чиномсанкціоновані,правильнооформленніта відображеннів обліковихрегістрах.

Ризик аудитуабо належнийризик – це ризиктого, що аудиторможе висловитинеадекватнудумку у тихвипадках, колив документахбухгалтерськоїзвітностііснують суттєвіперекручення, інакше кажучи,за невірнопідготовленоюзвітністю будепредставленоаудиторськийвисновок беззауважень

Ризик аудитумає три основнічастини:

  • власнийризик

  • ризик,пов’язанийз невідповідністюфункціонуваннявнутрішньогоконтролю

  • ризикне виявленняпомилок таперекручень.

Система внутрішньогоконтролю – цейтермін визначаєвсі внутрішніправила тапроцедуриконтролю,запровадженікерівництвомпідприємствадля досягненняпоставленоїмети – забезпечення(в межах можливого)стабільногоефективногофункціонуванняпідприємства,дотриманнявнутрішньоїгосподарськоїполітики, збереженнята раціональноговикористанняактивів підприємства,запобіганнята покриттяфальсифікацій,помилок, точністьі повноту,бухгалтерськихзаписів, своєчаснупідготовкунадійної фінансовоїінформації.Система внутрішньогоконтролю виходитьза межі тихаспектів, котрібезпосередньостосуютьсятільки бухгалтерськогообліку і включаєв себе:

- середовищеконтролю, девідбуваютьсяоперації –заходи і записи,які характеризуютьреальне становищекерівництваі власниківпідприємствадо діючої системивнутрішньогоконтролю, важливістьдіючої системивнутрішньогоконтролю дляпідприємства.

До факторівсередовищаконтролю належать:

 • діяльністькерівництва(власників)клієнта

 • політиката методикерівництва

 • організаційнаструктурапідприємстваі методи розподілуфункцій управлінняі відповідальності

 • управлінськіметоди контролю,в тому числікадрова політикаі практика, атакож порядокрозподілуобов’язків

  • специфічнізаходи контролювключають:

 • періодичнезіставлення,аналіз і перевіркарахунків

 • перевіркуарифметичноїточності рахунків

 • контрольумов функціонуваннята використаннякомп’ютернихінформаційнихсистем, зокремапідтриманняконтролю надперіодичнимизмінами комп’ютернихпрограм, доступдо бази інформаційнихданих

 • введенняі перевіркуконтрольнихрахунків іперевірочнихобліковихреєстрів порахунках

 • порядокпроходженнята затвердженнядокументів(графік документообігу)

 • зіставленняприйнятихвнутрішніхправил з вимогамизаконодавчихактів та зовнішнімиджереламиінформації

 • порівняннязагальної суминаявних грошовихкоштів, вартостіцінних паперіві ТМЗ з записамив обліковихрегістрах

 • порівнянняі аналіз фінансовихрезультатівдіяльностіпідприємстваз показникамифінансовогоплану (прогнозу)

Під час аудиторськоїперевіркиаудитор аудитордосліджуєтільки ту методикуі процедурибухгалтерськогообліку, котрівідносятьсядо твердженьзвітності.Розуміннявідповіднихаспектів системибухгалтерськогообліку тавнутрішньогоконтролю разомз оцінкою власногоризику і ризикуневідповідностівнутрішньогоконтролю разомз розглядомінших обставиндадуть можливістьаудитору:

 • З’ясуватидля себе видипотенційнихсуттєвихперекручень,котрі можутьтрапитися уфінансовихзвітах

 • Визначитифактори, щовпливають наризик існуваннясуттєвих помилок

 • Заплануватинеобхідніаудиторськіпроцедури

 • Отженаведемо прикладиаудиту внутрішньогоконтролю наокремих ділянкахбухгалтерськогообліку клієнта.

Ознаки відсутностічи недостатностівнутрішньогоконтролю приведенні розрахунківз підзвітнимиособами дляаудитора:

 • Відсутністьна підприємствізатвердженогонаказом керівникасписку облич,яким дозволеноодержуватив касі готівка під звіт;

 • Недотриманнянаказу прообмеженнячисла облич,що одержуютьготівку підзвіт;

 • Відсутністьна підприємствісистеми подачіписьмових заяв на видачу готівки з каси з обґрунтуваннямнеобхідностіпридбаннявизначенихматеріальних чи цінностейоплати робіт,послуг;

 • Недотриманнявстановленихтермінів проодержаннясуми;

 • Заборгованістьпідзвітнихосіб, не погашенау встановленийтермін;

 • Списанняпростроченоїзаборгованостіпідзвітнихпісля закінченнятермінів задаванняпозову на фінансовірезультатидіяльності чи підприємстваза рахуноквикористаннячистого прибутку;

 • Відсутністьзатвердженихкерівникомпідприємствапредставницькихвитрат;

 • Відсутністьвиправдувальних чи документівнаявністьдокументів незадовільногоякостей, прикладенихдо авансовихзвітів;

 • Відсутністьвізи керівника чи підприємстваіншої уповноваженоїособи, що затверджуєавансові звіти;

 • Видачагрошей підзвітобличчям, щоне є працівникампідприємства,без відповідноїпідстави.

Таким чином, у запитальникпо аудитівнутрішньогосподарськогоконтролю можутьвходити наступніконкретніпитання:

 • чимається напідприємствісписок облич,яким дозволеновидавати грошіна господарськінестатки,затвердженийнаказом попідприємстві;

 • чивидаються новіаванси обличчям,що не відзвітувалисяпо раніше отриманимпідзвіт сумам;

 • чиоформляютьсяписьмовірозпорядженнякерівникапідприємства(накази) принапрямку працівниківу відрядження;

 • чиобкладаютьсяприбутковимподатком добовіпонад норми,що відшкодовуютьсяза рішеннямкерівникапідприємства;

 • чиорганізованийаналітичнийоблік командировочнихвитрат у межахі понад нормидля цілейоподатковування;

 • чимаються затвердженіписьмовимрозпорядженнямкерівникапідприємствакошторисупредставницькихвитрат;

 • чиорганізованийаналітичнийоблік представницькихвитрат у межахі понад нормидля цілейоподатковування;

 • чивиробляєтьсярозрахуноксум, що чи приєднуютьсяпрацівникуна відрядження.

При перевірцірозрахунківз постачальникамиі підрядчикаминасамперед необхідноустановитиякість станувнутрішньогосподарськогоконтролю йобліку такихрозрахунків.Для досягненняцієї мети, якправило, прибігаютьдо опитування(письмовомуй усний) працівниківпідприємства.Це дозволяєвиявити найбільшуразливі місцяв системі облікурозрахунківі визначитиподальшийнапрямок перевірки.Переважноперевіряютьвиди робіт, щозовсім не піддалисяконтролю абомало контролювалисябухгалтерією(чи іншою внутрішньоюслужбою підприємства).За даними тестуванняможна визначитирівень організаціївнутрішньогоконтролю заопераціямиз розрахункуз постачальникамиі загальнийстан облікуцих операцій.

До конкретнихпитань тестуванняможна віднестинаступні:

 • чимаються відповіднідоговори навсі постачанняпродукції

 • Звіренняз постійнимивиробниками:

 • Щокварталу

 • Накінець року

 • Звіренняохоплюютьпостачальниківна:

 • 100%

 • 50%

 • непроводяться

 • чиприймаютьучасть бухгалтеру складанніакта на виявленнярозбіжностейміж фактичнооприбуткованихТМЦ і значитимусяна рахункахобліку розрахунківз постачальникамиі підрядчиками;

 • Правона одержаннядоручення наТМЦ від постачальниківпредставлено:

 • Обличчям,зафіксованомув наказі

 • Немаєобмежень

 • чимаються випадкизвітів за дорученняна одержанняТМЦ від постачальниківчерез 5 чи більшднів післяїхнього одержання;

 • чиреєструютьсярахунки-фактурипостачальниківв окремомужурналі;

 • чицілком доставляютьсяматеріальніцінності напідприємство,тобто немаєчи випадківнестач, розбіжностей;

 • чивчасно пред'являютьсяпретензіїпостачальникам(якщо немає -указати причину);

 • чизавжди задовольняютьсяпропонованіпретензії(якщо немає -указати причину);

 • чизастосовуютьсяштрафні санкціїдо постачальниківза невиконанняними договірнихзобов'язань;

 • чиоформляєтьсядокументальноповерненняТМЦ на відповідністьякості, зазначениху рахунках,товарно-транспортнихнакладних;

 • приприйманнівантажу, щоприбув по залізниці, чи здійснюєтьсяйого перерахування,зважування,обмер принадходженніна склад і складаннякомерційногоакта по недостаючемуТМЦ;

 • чиздійснюєтьсязавезення ТМЦпо листахпідприємствабез наявностідоговорів;

 • чирозробленатипова схемакореспонденціїрахунків длявідображеннягосподарськихоперацій;

 • чивчасно надходятьу бухгалтеріюдокументипостачальниківпо оприбуткуваннюТМЦ матеріально-відповідальнимиобличчями;

 • чиздійснює бухгалтерперерахуваннясум, зазначениху рахунках;

 • чизвіряє бухгалтерціни, зазначенів рахунках, здоговірними.

По закінченніопитуванняаудитор проводитьаналіз результатіві приймає відповіднерішення. Якщоза результатамиопитуванняаудитор виявиврозбіжностіу відповідяхопитуваних,це може свідчитипро поганупостановкуконтролю йобліку розрахунківз постачальникамиі підрядчиками.Крім цього,ознаками поганоїорганізаціївнутрішньогосподарськогоконтролю вобліку можутьстати:

 • Відсутністьдоговорів напостачаннятоварно-матеріальнихцінностей,договорівпідряду і договорівна наданняпослуг;

 • Відсутністьзвітів за виданідоручення наодержаннятоварно-матеріальнихцінностей;

 • Відсутністьжурналу реєстраціїрахівниць-фактурпостачальників;

 • Несвоєчаснепред'явленняпретензійпостачальникамза виявленіпорушеннядоговірнихзобов'язаньі відсутністьналежногообліку попретензіям;

 • Несвоєчасневідображенняоперацій порозрахункаху регістрахбухгалтерськогообліку;

 • Невиконанняперерахуваннясум по рахунках,що надійшли,об постачальників;

 • Відсутністьрозробленихкореспонденційрахунків потипових операціях.

До числа основнихкомплексівзадач, які необхідноперевіритипри аудитівнутрішньогоконтролю прирозрахункахп заробітнійплаті, відносятьсянаступні:

 • Дотриманняположеньзаконодавствапро працю, станувнутрішньогоконтролю потрудовим відносинам;

 • Облікі контрольвиробленняі нарахуваннязаробітноїплати фізичнихосіб;

 • Облікі нарахуванняпогодиннихі інших видівоплат;

 • Розрахунокутримань іззаробітноїплати фізичнихосіб;

 • Розрахунокоподатковуваноїбази з фондуоплати праці,облік податківі платежів зфонду оплатипраці;

 • Розрахункипо депонованійзаробітнійплаті.

Представленікомплекси задачохоплюютьтипові обліковізадачі, а такожзагальні принципиорганізаціїрозрахунківпо дотриманнютрудовогозаконодавства.Для складанняпрограми перевіркиі вибору процедурзбору аудиторськихдоказів доцільноскласти запитальникаудитора поусіх виділенихкомплексахзадач.

До можливихваріантівпитань можнавіднести:

1. Дотриманняположеньзаконодавствапро працю, станвнутрішньогоконтролю потрудовим відносинам.

 • чизастосовуютьсятипові формидокументівпо обліку особовогоскладу;

 • чиведуться напрацюючихтрудові книжки;

 • чиперевіряєтьсявідділом кадріввідповідністьзастосовуванихскарбів і розрядівробітників,встановлениху штатномурозкладі;

 • чиведуться вцехах (відділах)табелі робочогочасу;

2. Облік і контрольвиробленняі нарахуваннязаробітноїплати робітникам-відрядникам.

 • чизастосовуютьсяна підприємствізатвердженівідділом працінорми і розцінкипо видах робіт;

 • чивикористовуютьсятипові формипервиннихдокументів;

 • чиорганізованегасіння (поставленняоцінки прооплату) первиннихдокументів;

 • чизастосовуєтьсяПК для виконаннярозрахунківпо відряднійоплаті праці;

 • чизастосовуютьсяубрання набригаду;

3. Облік і нарахуванняпогодиннихі інших видівоплат.

 • чиведуться розрахункипо нарахуваннюпогодиннихвидів оплатвідповіднодо табеля робочогочасу;

 • чиперевіряєвідділ чи працівнутрішнійаудитор правильністьрозрахунківпо нарахуванняхрізних видівоплат;

 • чизастосовуютьсяПК для виконаннярозрахунківпо нарахуваннюзаробітноїплати;

4. Розрахункиутримань іззаробітнійплати фізичнихосіб.

 • чипристосованів розрахунковихвідомостях(особових рахунках)дані для правильногочислення утримань;

 • чизастосовуєтьсяПК для розрахункуутримань;

 • чиперевірялиоргани фондівсоцстрахуванняі податковихслужб розрахункипо прибутковомуподатку;

5. Аналітичнийоблік по працюючим(по видах нарахуваньі утримань);

 • яківедуться документипо аналітичномуобліку;

 • чизастосовуютьсяПК для веденняаналітичногообліку;

 • чиорганізованеархівне збереженнядокументівпо аналітичномуобліку з працюючими;

6, 7 Зведені розрахункипо заробітноїплати.

 • чимають наскрізнунумераціюрозрахунково-платіжнівідомості;

 • чизіставляютьсянарахуванняна оплату праціз даними звітівпо соціальномустрахуванню,пенсійномуфонду, фондузайнятості;

 • чиперевіряєвідповідальнихбухгалтер даніпро місячних,квартальнихі річних нагромадженняхсум нарахуваньпо оплаті праці;

 • маютьсяна підприємствізатримки зрозрахункамиі виплатамипо оплаті праці;

8. Розрахункипо депонованоїзаробітноїплати.

 • чиведуться напідприємствікартки подепонованоїзаробітноїплати;

 • чивиробляєтьсясписання вбюджет депонованоїзаробітноїплати післязакінченнятерміну задаванняпозову;

 • чизастосовуєтьсяПК.

При розрахункахз покупцямив запитальникпо аудитівнутрішньогосподарськогоконтролю вартовнести наступніпитання:

 • чивикористовуєпідприємствов договорахзастереженняпро те, що правовласності навідвантаженупродукціюпокупець одержуєне в моментвідвантаження;

 • виготовляєпідприємствопродукцію здавальницькоїсировини.

При аудитівнутрішньогосподарськогоконтролю пообліку кредитіві позик необхідноскласти тести,зі склад якихможна внестинаступні питання:

 • Підприємствоодержувалокредити тількив одному банку;

 • Підприємствоодержувалогроші шляхомзарахуванняна розрахунковийрахунок;

 • Перевищеннябанківськоговідсотка понадустановленінорми відносилина собівартість;

 • Чивироблялосякоректуванняприбутку дляцілей оподатковуванняна суму перевищеннявідсотківпонад ставкурефінансування;

 • Відсотокпо довгостроковихкредитахвиплачувалисяпісля введенняоб'єктів основнихзасобів вексплуатацію;

 • Чивсі кредитибули витраченіна меті, дляяких були отримані;

 • Відсотокпо простроченимвідносять зарахунок власнихкоштів підприємства;

 • Відсотокпо кредитах,отриманим нев банку відносятьза рахуноквласних коштівпідприємства;

 • У кредитнихдоговорах булапередбаченазміна ставкирефінансування.

Удосконалюючипідхід до проведенняаудиторськоїперевірки,аудитор враховуєсвою попереднюоцінку ризикуне відповідностівнутрішньогоконтролю (разомз оцінкою властивогоризику), а длятого, щоб визначитиприпустимийрозмір ризикуне виявленняневідповідностейу певних статтяхфінансовоїзвітності івизначитихарактер, терміні обсяг тестівдля підтвердженнястатей фінансовоїзвітності.


5. Створенняпрограми перевіркидебіторсько-кредиторськоїзаборгованості.


Аудитор повиненпланувати своюроботу так, щобмати можливістьефективнопровести аудиторськуперевірку.Плануваннямає ґрунтуватисяна попередньомувивченні особливостейбізнесу клієнту.

Планування– виробленняголовної стратегіїконкретнихпідходів дохарактеру,періоду, а такожчасу проведенняаудиту. Аудиторськийплан розробляєтьсяз огляду на те,що в ньомувизначаєтьсячас проведеннякожної конкретноїаудиторськоїпроцедури.

Аудитори іаудиторськіфірми Українипід час розробкиплану аудитута на протязітривалостіаудиту маютьправо самостійновизначити формиі методи аудитуна підставічинного законодавства,існуючих нормі стандартів,умов договоруіз замовником,професійнихзнань та досвіду.

У програміаудиту види,зміст і часпроведеннязапланованихаудиторськихпроцедур повинніспівпадатиз прийнятимидо роботи показникамизагальногоплануванняаудиту. Аудиторськапрограма допомагаєкерувати виконавцямиаудиту таконтролюватиїх роботу. Доаудиторськоїпрограми включаютьсятакож перелікоб’єктів аудитуза його напрямками,а також час, щойого необхідновитратити накожен напрямокаудиту абоаудиторськоїпроцедуру.

У програміаудитор оцінюєрозмір ризикувнутрішньогоконтролю тасвій особистийризик не виявленнясуттєвих помилоку звітності,який існує підчас проведенняаудиторськихпроцедур , визначаєтермін проведенняаудиторськихтестів і незалежнихпроцедур –координуєроботу всіхможливих помічниківпідприємства,визначає присутністьінших виконавціваудиту, якщотакі берутьучасть у роботі.

Записи і висновкиаудитора покожному розділуаудиторськоїпрограми фіксуютьсяв робочійдокументаціїі є тим фактичнимматеріалом,котрий використовуєтьсяаудитором упроцесі підготовкиі обґрунтуванніаудиторськогозвіту керівництвуклієнта.


Таблиця5.1

ПРОГРАМААУДИТУ ДЕБІТОРСЬКОЇЗАБОРГОВАНОСТІІ ІНШИХ ЗОБОВ'ЯЗАНЬСтор.


з


Підприємство


ДатаскладанняФ.О.
Ціліаудиту

Аудиторськіпроцедури дорозгляду

Ні/кимвиконане

Індексробочого документа


*


*


*


А,Е(В)(З)


А,Е,(В),(З)


А,Е,(В),(З)


А,Е,(В)(З)


З


D,(А)


В


А,(В)


*

ЯКІСНІАСПЕКТИ ФІНАНСОВОЇЗВІТНОСТІ

 • Наявністьабо правдивість

 • Повнота

 • Маєрацію і обов'язку

 • Оцінкаабо віддзеркаленняу відповідномузвітному періоді

 • Уявленняі розкриттяінформації


МЕТИАУДИТУ

А.Дебіторськазаборгованістьє автентичнізобов'язанняперед компанієюна дату бухгалтерськогобалансу (якісніаспекти 1,3, і 4).В. Дебіторськазаборгованістьвключає всісуми, які виннікомпанії надату бухгалтерськогобалансу (якіснийаспект 2)

С.Резерв на покриттясумнівнихборгів нарахівницяхдостатній іне дуже великий.При використовуванніметодів прямогосписання, всіістотні сумнівніборги на рахівницяхсписуються,а кількістьбезнадійнихборгів нарахівницях,що залишилися,є незначною(якісні аспекти4 і 5).

D.Інформаціяпо закладених,дисконтованихабо переданихрахівницяхдебіторівналежним чиномрозкривається.Інформаціяпо дебіторськійзаборгованостізв'язаних сторінрозкриваєтьсяналежним чином(якісні аспекти3 і 5).

Е.Дебіторськазаборгованістьвідповіднимчином класифікованав бухгалтерськомубалансі, івиконано необхіднерозкриттяінформації(якісний аспект5).


ІДЕНТИФІКАЦІЙНІКОДИ

Букви,передуючікожній вищепереліченійметі аудиту,тобто А, В, служатьідентифікаційнимикодами. Ці кодиуказуютьсяв лівій колонцііз заголовком«Задачі аудиту»,коли в результатівикористовуванняпроцедуривиконуєтьсямета. Якщо кодвказаний вдужках, напр.[А], [В] і т.д., аудиторськапроцедурасприяє виконаннюзадачі лишепобічно. Якщопроцедуріпередує знак*, вона єпопередньоюабо подальшоюмірою, яка невиконує мети.


ОСНОВНІПРОЦЕДУРИ

1. Чиодержитепідготуйтепробний балансдебіторськоїзаборгованості,класифікованоїпо термінахоплати.

А.Якщо пробнийбаланс готуєклієнт, перевіртейого на помилкив точностіпідрахунків.Не перевіряйтеточність розподілуіндивідуальнихрахунків,класифікованихпо термінахоплати, до початкувиконанняКроку 7.

В.стисло опитаєтекерівництвощодо кроків,зробленихдля завершенняпробного балансу,тобто для того,щоб всі рахункидебіторівбули включенів пробний баланс(див.Крок 10).

С.Звірте балансіз залишкомна рахункуголовноїбухгалтерськоїкниги.


Практичнекерівництво:

 • Зустріньтесяз клієнтомдо дати бухгалтерськогобалансу ідомовтесяпро зняттякопії з пробногобалансу дляваших робочихдокументів.

 • Якщопробний балансз класифікацієюрахунків потермінах оплатигенеруєтьсякомп'ютером,використовуйтепрограмнезабезпеченнядля аудиту(для перевіркина помилкив точностіпідрахунків)

 • Якщоклієнт використовуєпакетне бухгалтерськепрограмнезабезпечення,і аудиторвизначив, щоклієнт не можевнести змінув коди програми,перевіркина помилкив точностіпідрахунківможе не знадобиться

 • Якщосписки складаютьсяуручну, проінструктуйтеклієнта ідентифікуватикожного замовникаі кожний номеррахунку потермінах оплатиі залишитидостатньомісця для записуподальшоїінкасації.Підкреслітьважливістьясності іакуратностіпри складаннісписків, оскількице буде головнимробочим документом.

 • Використовуйтеперсонал клієнтазавжди, колице тількиможливо, щобскоротитичас для перевіркина помилкив точностіпідрахунків.Наприклад,перевіряючидовгий звіт,вийміть декількасторінок іпопросітьклієнта порахуватицифри на сторінках,що залишилися,потім додайтедо одержаноїсуми суму цифрвийнятихсторінок.Уникайте такожскладати всіколонки пробногобалансу. Натомістьпідрахуйтедві колонкиі підсумовуйтезагальнийпідсумок погоризонталіі вертикалі.


2.Перевіртепробний балансз рахівницями,класифікованимипо термінахоплати навиявлення повсій сукупностірахунків природнихугрупувань(більш докладнуінформаціюдив. в параграфах401.5 і 401.10)


Практичнекерівництво:

 • Виявленняугрупуваньсукупностірахунків додебіторівведе до підвищенняефективностіперевіркирахунків. Якправило, всукупностіє наступнігрупи:

-Замовники зкрупними сальдорахунку окремоабо один замовникз численнимималими сальдорахунків, якіпри підсумовуваннізначні. Див.параграф 401.4 длявизначеннязначного сальдорахунку окремо.

-Рахунки знезвичайнимихарактеристиками,окрім рахунків з крупним сальдо.Подібні характеристикиможуть включатиістотні простроченізалишки, незвичайніімена замовників,рахунки спотвореніі т.д.

-Рахунки знегативнимсальдо.

-Рахунки зв'язанихсторін.

-Всі інші рахунки

  • Данігрупи немаєнеобхідностідокументальнооформлятиабо перераховуватив окремомусписку. Можнавідзначитигалочкою рахункукожної групиабо простозапам'ятатикожну конкретнугрупу. Можнавиявити угрупуванняпросто вивчаючипробний баланс.


3.Відберіть тігрупи, по яких100% вірогідністьотриманняпідтверджень:

А.Ідентифікуйтерахунки, відібраніпо пробномубалансу зкласифікованимипо термінахоплати рахівницями.

В.перевіртерахунки, відібранідля підтвердження,з власником/менеджером.Якщо клієнтзаперечуєпроти підтвердженняпо якомусьокремомузамовнику,визначте чине вплине данеобмеження навашу здатністьдосягти цілейаудиту подебіторськійзаборгованості.

С.Попроситеклієнта підготуватилисти дляпідтверджень,що відображають,якщо можливо,на лицьовійчастинілиста-підтвердженняабо в прикладеномудокументі:індивідуальнийномер рахунку-фактури,дату рахунку-фактури,суму рахунку-фактури,складову сальдозамовника.

D. Навсіх конвертахпозначте зворотнуадресу аудиторськоїорганізації,щоб всі запитина підтвердження,які не знайдутьадресата, булиназад відісланіпоштовимуправліннямв аудиторськуорганізацію.

Е.Переконайтеся,що підтвердженнябудуть поверненібезпосередньоаудитору івкладете зворотнийконверт дляцієї мети.

F.проконтролюйтевідправкулистів.

G.Пошліть другийзапит приблизночерез 10 днівпісля відправкипершого запиту.Знайдіть причину,по якій запитина підтвердженняне знаходятьадресата. Якщоможливо, одержитенові адресиі знову відправтезапити.


Практичнекерівництво:

  • Багатоаудиторівприписуютьцифровий абобуквений коддо кожноговідібраногодля підтвердженнязамовникаі записуютьданий код порахунку впробному балансіз класифікованимипо термінахоплати рахівницямиі на запитахна підтвердження,наприклад,підтвердження1,2,3 і т.д. Це спрощуєпроцес перевіркивідповідей.

  • Аудиторповинен одержатифотокопіїзапитів напідтвердженняі всіх прикладенихдокументівдля відправкивториннихзапитів ідокументальногооформленнявиконанняальтернативнихпроцедур уразі відсутностівідповіді.В ПФ-24 представленаформа контролюстатусу підтвердження- контрольпідтвердженнякореспонденції.

  • Можевиявитисякориснимзаписати кодклієнта назворотномуконверті длятого, щоб відповідь,що прийшла,потраплялапрямо у файлпошти відповідногоклієнта в офісіаудиторськоїорганізації.Це полегшитьроботу підчас максимальногонавантаження,коли організаціяпроводитьаудит декількохкомпанійодночасно.

  • Окремізамовникиможуть матирізні адреси,по яких проводятьвідвантаженнятоварів івідправленнярахунків-фактур.Взнайте чиправильнуадресу використовується.

  • Вербальнийвиклад запитуповинен бутиясним і простим.Вказівкакінцевої доліможе прискоритипроцес в отриманнівідповіді.Прогляньтезразки запитівна підтвердженнядебіторськоїзаборгованостів ПП-11. Такожпроглянетепараграф 703.4,де представленіінші пропозиціїпо поліпшеннюпроцесу отриманняпідтверджень.

  • Поможливостілисти-запитиповинен підготуватиперсоналклієнта. Якщолистів багато,зробіть фотокопіїлиста на фірмовомубланку компаніїклієнта. Післяцього клієнтповинен удрукуватипоштову адресу,вітальну фразуі сальдо рахунку.

  • Аудиторповинен відіслатилисти абосупроводжуватиїх до поштовоговідділенняабо поштовогоящика. Дляприскоренняотриманнявідповідінеобхідновикористовуватипошту першогокласу.

  • Длявідправленняміжнародноїпошти слідвикористовуватиособливіпідходи. Наприклад,можна і відіслатизапит поштою,і відправитизапит по телексу.Крім того, якщовкласти одиндва міжнароднікупони, відповідьможе прийтишвидше. Замовникиможуть використовуватикупони дляпридбаннямарок власноїкраїни абоу власнійвалюті.

  • Якщоаудитор наоснові своєїоцінки чинниківризику шахрайствавирішить змінитипроцедури,що відносятьсядо сальдодебіторськоїзаборгованості,окрім відправкиписьмовихзапитів, вінзобов'язанийзв'язатисяіз замовникамипо телефону.Крім того,аудитор можезапитати узамовниківклієнта підтвердженнядодатковоїінформації.Наприклад,можна запитатипідтвердженнявідповіднихконтрактнихумов, такихяк критеріїприймання,терміни поставкиі оплати, відсутністьмайбутніхзобов'язаньклієнта, правона поверненнятовару, гарантіїсум перепродажу,а також умовианулюванняі відшкодування.Аудитор повинентакож розглянутиможливістьодержатипідтвердженняпро те, що клієнті замовникне мають ніякихпобічних угод,окрім висловленихумов контракту.


4.Длячастини дебіторськоїзаборгованості,яка не підтверджуєтьсяна 100% в Кроці 3 для підтвердженняслід узятивибірку рахунків,що становлятьбаланс, щозалишається.

А.Якщо методвибірки підходить,документальнооформите процесвибірки.

В.Повторитепрограму відКроку 3А до Кроку3G по рахівницяхвибірки.


Практичнекерівництво:

Подивітьсярозділи 4 і 7 першніж робитивибірку і визначтеїї об'єм. У багатьохвипадках можене бути потрібновибірки частини,що залишається.См.ПФ-7а, депредставленаформа визначенняоб'єму вибіркидля частинидебіторськоїзаборгованості,що залишається.При використовуваннівибірки одержитепідтвердженнярахунків-фактурзамість сальдорахунків. Длядокументальногооформленняпроцесу вибіркиможна використовуватиформу ПФ-7в Формаплануванняі оцінки выборки-оцінка по суті.


5. Позначним рахункамдебіторівспівробітників,векселям доотримання таіншим рахункамдебіторів,які не увійшлиу пробний балансз класифікованимипо строку оплатирахунками,розгляньтеможливістьотриманняпідтвердження.


Практичнекерівництво:

 • Якправило, даністатті дебіторівнеістотні,і аудиторськіпроцедурипо них необов'язкові.Якщо власник/менеджермає великукредиторськузаборгованістькомпанії, аудиторповинен визначити,що вона фактичнопредставляє:заробітнуплатню абодивіденд. Якщовласник/менеджерє стороною,що підписуєписьмовурепрезентацію,можна такожодержатипідтвердженняпозики власнику/менеджерув письмовійрепрезентаціїкерівництва.


6.Відпрацюйтевідповіді назапити напідтвердження:

А.Розласуйтерізниці, одержаніпо відповідяхна запити напідтвердженнявід замовниківклієнта.


Практичнекерівництво:

 • Убагатьох випадкахрекомендується,щоб первиннузвірку відповідейна запити напідтвердженняпроводив персоналклієнта. В цьомувипадку необхіднокопію відповідіна запит напідтвердженнянадавати клієнтуз інструкціямиза формоюузгодженнязалишок, одержанийвід замовникаіз залишкомклієнта (см.ПФ-21),де представленаформа робочогодокументаякий можнавикористовувати.Слід попроситиперсонал клієнтапо можливостіприкладатисупровіднудокументацію,наприкладпідтвердженібланки провнесок депозиту,рахунки-фактуриі відвантажувальнідокументикожному узгодженню,щоб аудиторубуло легшепроводитианаліз.

 • Респондентиіноді використовуютьнетрадиційнізасоби, наприклад,факсиміле,для відповідейна запити напідтвердження.В таких випадкахаудитор допаленийзробити наступнікроки:

-Упевнитисяв автентичностіджерела і змістувідповіді напитання напідтвердженняпо телефонуі документальнооформити вробочих документах,що це булозроблено. Запитатиреспондентавідправитиоригіналпідтвердженнябезпосередньоаудитору

- Якщовідповідь зфаксиміледаний на термобумазі,зробити фотокопіювідповіді іберегти фотокопіюв робочихдокументахдо отриманняоригіналу.


В.Виконайтеальтернативніпроцедуридля тих замовників,які не відповідають


Практичнекерівництво:

 • Звичайноможна використовуватинаступнийпідхід длявиконанняальтернативнихпроцедур накожний випадоквідсутностівідповіді:

-Спочатку вивчитиквитанціюпро отриманнягрошових коштівпісля датипідтвердження

-Якщо частинабалансу неінкасована,вивчіть рахунки-фактурипродажів івідповіднівідвантажувальнідокументи.

 • Аудитортакож можевивчитивідвантажувальнідокументипо подальшійінкасованійчастині, якщонеобхіднідодатковідокази правильностівіддзеркаленняпродажів взміну звітнихперіодів.

 • Поможливостіпо всіх випадкахвідсутностівідповідінеобхідновиконатиальтернативніпроцедури.Проте якщовидно, що наперевіркупричини відсутностівідповідіможе бутипотрібно дужебагато час,можна класифікувативсю непідтвердженусуму кАспотворенняінформації.В подібномувипадку, якщовідсутністьвідповіді -частина процедуривибірки, якспотворенняінформаціїповинна бутивідзначенався сукупність,по якій робиласявибірка (див.Крок 60). В цьомувипадку, якщоодержана врезультатітакої проекціїспотворенняінформаціїв рахункуприйнятні,додатковоїперевіркине знадобиться.


С.По групам,підтвердженняпо яких булирозіслані по100% елементів,підсумовуйтерезультатипроцедурипідтвердженняі вкажіть, скількивсього рахунківі залишківпідтвердженихбез відхилень,звіренихпідтверджень,відсутніхвідповідей,по яких виконувалисяальтернативніпроцедури, атакож підтвердженняі відсутніхвідповідей,відзначенихяк спотворення.

D. Погрупі дебіторськоїзаборгованості,по якій робиласявибірка, підсумовуйтеі оцінітьрезультативибірки і зробітьпроекціюспотворенняінформаціїна відповіднийпласт.

Е.Напідставірезультатівпроцедурпідтвердженнявизначите чинеобхіднийдодатковепідтвердженняабо альтернативніпроцедурипонеперевіренихсальдозамовників.


Практичнекерівництво:

 • Можнавикористовуватиформу Узагальненняпідтверджень(ПФ-8) для підсумовуваннярезультатівпідтвердженьяк по методувибірок, такі по методудетальноїперевірки.

 • Можнавикористовуватиформу Плануванняі оцінки вибірки- Перевіркапо суті (ПФ - 7в)для підсумовуванняі оцінки результатівпідтвердженьпо методувибірок.


7.Перевіртеадекватністьрезерву насумнівні борги.

А.Клієнт повинензанести подальшуінкасаціюгрошових коштіву вашу копіюпробного балансуз класифікованимипо термінуоплати рахівницями,складеногов Кроці 1.

В.Проверьтеподальші інкасаціїклієнтапокрупнихсальдорахунківшляхомвивчення бланківпровнесокдепозитуі сповіщеньпро переклад.

С.Если неінкасованірахункизначні,перевіртетерміноплатирахунків,що залишаються(дляперевіркиправильностітермінуоплатирекомендуєтьсявикористовуватиоригіналидокументівпропродажі).

D.Якщоможливо, покожному істотномупростроченомурахунку, перевіртекредитні файли,прогляньтекореспонденціюіз замовникомабо обговорітьстатус інкасаціїз клієнтом.Виявіть потенційносумнівні боргина рахівницях.E. Взнайте вірогідністьвиникненняпроблем зінкасацієюпо рахівницях,які заразкласифікованіяк поточні.

F. Якщовам стало відомо,що окремі рахункибули конвертованіу векселі,визначте, чине слідує їхкласифікуватияк необоротніактиви.

G.Співвіднесітьрезультатироботи з Кроку7а по Крок 7f зрезервом напокриття сумнівнихборгів і оцінітьйого адекватність.Якщо необхідно,підрахуйтестатистикубезнадійнихборгів минулогороку і статистикунадходженняплатежів заминулий рік.

H. Якщов компаніївикористовуєтьсяпрямий методсписання, оцінітьтой факт, щоістотні безнадійнірахунки залишатьсяв дебіторськійзаборгованості.


Практичнекерівництво:

 • Методпрямого списанняне включенийв ОПБУ. Проте,залежно відістотностірезерву і списаньпротягом періоду,він може наближатисядо ОПБУ, щорекомендуються.


I.Розгляньтеінкасаціюістотноїдебіторськоїзаборгованостіпо співробітниках,векселі доотриманняабо інші рахункидебіторів,не вказані впробному балансіз класифікованимипо термінуоплати рахівницями.


Практичнекерівництво:

 • Коментарі,що надаютьсяперсоналомклієнта неможна прийматина віру, неперевірившиінших доказівв підтримкузвітностіданих коментарів.

 • Іншіметоюі підходи, якіможна використовувати:Використовуванняальтернативнихпідходів вцілях розробкинезалежноїоцінки.

-Порівняннярезерву зфактичнимирезультатамипісля датибухгалтерськогобалансу

-Оцінка процесуоцінки резервуклієнтом,включаючикваліфікаціюі досвід особи,що визначаєсуму рахункурезерву.

-Визначеннятого, чи булаоцінка сальдорезерву перевіренакерівництвом.

-Визначеннякроків, якікомпанія робитьдля виявленнябудь-якихнезвичайнихвідхилень іїх причин.Статистикапо безнадійнихборгах можебути значноюі вестися уформі, аналогічнійформі

 • Статистикапо дебіторськійзаборгованості,ПФ - 9. При оцінкирезерву напокриттясумнівнихборгів можебути кориснимвизначеннядіапазонусум, в рамкахякого був биприйнятнийрезерв напокриттябезнадійнихборгів компанії.Якщо данийдіапазон неохоплює бухгалтерськийбаланс підприємства,вірогіднапомилка криєтьсяв різниці міжсумою, відображеноюу фінансовійзвітностіклієнта інайближчоюсумою прийнятногодіапазону.

 • Длязначних простроченихсальдо можебути необхідноцінуватикредитоспроможністьдебітора івартістьбудь-якої заставидля забезпеченнявиплат подебіторськійзаборгованості.


8. Наоснові перевіркипідтвердженьвід фінансовихустанов, договорівпро позику,протоколів,опитів власника/менеджераі роботи, проведеноїпо інших ділянкахаудиту, визначте,чи є закладені,дисконтованіабо переданірахунки дебіторів.


Практичнекерівництво:

 • Якщовищезазначеніпроцедурине указуютьна наявністьтакої дебіторськоїзаборгованості,документальнооформите цейфакт, вказавшине «відзначено»в стовпці індексуданої програми.

 • Якщонаявністьподібноїдебіторськоїзаборгованостібула відзначена,коротко підсумовуйтерозкриттяінформаціїфінансовоїзвітності вслужбовійзаписці абозробіть посиланняна інші робочіаудиторськідокументи,в яких такаінформаціяпідсумовується


9. Напідставі виконаноїв попередніхкроках роботиі на підставіодержанихзнань ідентифікуйтедані рахункияк окремукласифікаціюв бухгалтерськомубалансі.

А.Крупні кредитовісальдо, якінеобхіднокласифікуватияк кредиторськузаборгованість

В.Рахунки дебіторівпо зв'язанихособах

С.Значні рахункудебіторів поспівробітниках

D.Істотні векселідо отримання.

E.Неліквіднадебіторськазаборгованість,яку необхіднереклассифицировать.


10.Оцініть, чидостатні докази,одержані привиконанніпопередніхкроків і процедураудиту доходів,для такогоякісного аспектуфінансовоїзвітності якповнота, тобто- чи всі операціївключені врахунки доходіві пов'язанихз ним рахунківдебіторськоїзаборгованості.


Практичнекерівництво:

 • Процедуринеповиннібутискладнимиабо тривалими.Доказповнотиможна одержатишляхом опиту,нагляду, аналітичнихпроцедур,перевіркиоперацій іписьмовихрепрезентаційкерівництва.В розділах3 і 7 надаєтьсядодатковаінформаціяза данимипроцедурами.

 • Документальнеоформленняданого крокуможе бутикороткоюслужбовоюзапискою абоприміткою вробочих документах.Він повиненвстановлюватиспіввідношеннявиконаноїроботи по іншихділянках,наприклад,аналітичніі прогнознітести в областідоходів


11.Виконайтенаступніаналітичніпроцедури.По кожнійвідзначенійістотнійрізниці визначитеїї характері причину різниціі вирішите,чи необхіднідля продажівв зміну звітнихперіодів додатковіпроцедури:

А.Порівняйтепродажі заминулий місяцьфінансовогороку з продажамирешти частинироку і першогомісяця початкунового фінансовогороку.

В.Порівняйтещомісячнеповерненнянам і кредитніслужбові запискиза останнідекілька місяцівфінансовогороку з останнімидекількомамісяцями післязакінченняфінансовогороку.


Практичнекерівництво:

 • Основніпроцедурипідтвердженнядебіторськоїзаборгованостіта попередніаналітичніпроцедуризвичайно достатнідля перевіркипродажу у змінузвітних періодів.Але ж наступніобставинивикликаютьнеобхідністьвиконаннядодатковоїперевіркипродажу у змінузвітних періодів:

-Коли дебіторськазаборгованістьпідтверджуєтьсяна яку - абопроміжну дату

-Коли в ходінагляду запроведеннямінвентаризаціїна кінець рокунаголошуютьсякрупні кількостітоварів, якічекають відправки.

-Коли відбуваєтьсявелике збільшенняпродажів вперебігуостанньогомісяця року,в який проводитьсяаудит, або вперший місяцьнового року

-Коли відбулосякрупне збільшенняповерненьнам або меморандумівпро кредитуванняв перші декількамісяців післязакінченняроку

-Коли на підставізнань клієнтаі/або розуміннястану внутрішньогоконтролю компаніїаудитор відзначаєвисокий ризикістотногоспотворенняінформаціївідносно продажівв зміну звітнихперіодів.


12.Розгляньтенеобхідністьвикористовуватиодну або декількадодатковихпроцедур. Рішенняпро використовуваннядодатковихпроцедур повиннебути заснованона тому, чизмінили одержанаінформаціяабо спотворення,виявлене шляхомпроведенняперевірок наістотністьабо з іншихджерел, вашупозицію з потребиглибше вивчитиналежні аудитувиди контролю,вашу оцінкуризику істотнихспотворень(включаючиризик істотнихспотвореньчерез шахрайство)і вашу думкупро достатністьосновних процедурдля досягненняцілей аудиту.Для документальногооформленнядодатковихпроцедурприкладетелисти аудиторськоїпрограми.


Практичнекерівництво:

 • Певнізагальнідодатковіпроцедури,що відносятьсядо цих питань,представленівідповіднодо наступноїпрограми:

-Перевірказалишків накінець року

-Прямі списання

-Умовно нарахованийвідсоток

-Відсоток повекселях доотримання

-Дебіторськазаборгованістьзв'язаних сторін

-Аванс на витратина відрядженняспівробітниківАналітичніпроцедури

-Розкриттяінформаціїза ринковоювартістюнеоборотнівекселі і рахункидо отримання

-Закладенірахунки дебіторів

-Рахунку дебіторів,підтвердженогона проміжнудату Перекладидебіторськоїзаборгованості

-Надходженнягрошових коштів.

 • Якщов ході аудитувиявляютьсячинники ризикушахрайстваабо інші умови(на додатокдо тих, яківиявлені приплануванні),по яких потрібнааудиторськареакція, див.Крок 11 в ПА-1в.

 • Якщоє підозру нате, що фінансовазвітністьістотно спотворюєтьсячерез шахрайство,дивіться більшдетальнопредставленіпроцедуривиявленняшахрайствав керівництвіпо виявленнюшахрайства.


13.Вирішите, чиуказуютьрезультатиаудиторськихпроцедур нанегативніаспекти станувнутрішньогоконтролю, іякщо це так,додайте в службовузаписку пунктипро повідомленняпро ці аспекти.(Зразки негативнихаспектів станувнутрішньогоконтролюпредставленів - Розділі 1504;Форма, яку можнавикористовуватидля документальногооформленняпунктів у міруїх появи в ходіаудиту, представленав - ПФ-18). Висновок Ми виконалипроцедури,достатні длядосягненняцілей аудиторськоїперевіркидебіторськоїзаборгованості,і результатиданих процедурвідповіднимчином представленівсупровіднихдокументах.(Якщо ви не можетеприйти до висновкупо якій-небудьметі, складітьслужбову записку,документальнощо відображаєпричину цього).
Таблиця5.2


ПРОГРАМААУДИТУ КРЕДИТОРСЬКОЇЗАБОРГОВАНОСТІІ ІНШИХ ЗОБОВ'ЯЗАНЬСтор.


з


Підприємство


ДатаскладанняФ.О.
Ціліаудиту

Аудиторськіпроцедуридо розгляду

Неприм. виконавець

Індексробочогодокумента


ЯКІСНІАСПЕКТИ ФІНАНСОВОГОЗВІТУ

 • Існуванняабо наявність

 • Повнота

 • Праваі обов'язку

 • Оцінкаабо вимірювання

 • Уявленняі розкриття


МЕТИАУДИТУ

А.Кредиторськазаборгованістьє повним представленнямдозволенихпоточнихзобов'язань,що виниклив результатіпокупки товаріві послуг. Кредиторськазаборгованістьналежним чиномкласифікованаяк короткостроковізобов'язання,а також розкритаінформаціяпро кредиторськузаборгованістьзв'язаних сторін,кредиторськузаборгованістьзі встановленимитермінамипогашення іактиви, закладеніяк забезпеченняпо сальдокредиторськоїзаборгованості(якісні аспекти1, 2, 3, 4 і 5).

В.Накопиченіі інші зобов'язанняє повним представленнямнеоплаченихвитрат і витрат,по яких в поточномуперіоді булаодержана вигода,і такі залишкипослідовнорозраховані,класифікованіі описані (якісніаспекти 1, 2, 3, 4 і5).


ІДЕНТИФІКАЦІЙНІКОДИ

Букви,передуючікожній вищепереліченійметі аудиту,тобто А, В, служатьідентифікаційнимикодами. Ці кодиуказуютьсяв лівій колонцііз заголовком«Задачі аудиту»,коли в результатівикористовуванняпроцедуривиконуєтьсямета. Якщо кодвказаний вдужках, напр.[А], [В] і т.д., аудиторськапроцедурасприяє виконаннюзадачі лишепобічно. Якщопроцедуріпередує знак*, вона є попередньоюабо подальшоюмірою, яка не виконуємети.


ОСНОВНІПРОЦЕДУРИ

Кредиторськазаборгованість

1.Отримайтеабо складітьперелік кредиторськоїзаборгованостіпо торговихрахівницяхна дату складаннябалансовогозвіту.

 • Перевіртеканцелярськуточністьпереліку іпогодьте сальдоз головноюбухгалтерськоюкнигою. (Якщоклієнт ведебухгалтерськийоблік по касовомуметоду, такожперевіртезапис в журналі,необхіднийдля віддзеркаленнякредиторськоїзаборгованості).

 • Уважновивчите перелікна предметнаявностікрупних залишківпо дебету ірозглянетенеобхідністьпідтвердженняокремих значущихзалишків подебету підчас виконанняаудиторськихпроцедурвідноснокредиторськоїзаборгованості.якщо залишкипо дебетуістотні, підготуйтепоправки вкласифікацію.

 • Уважновивчите вперелікукредиторськузаборгованістьзв'язаних сторін

 • .Підготуйтевідповіднерозкриттяінформаціїдля фінансовоїзвітності.

 • Такожз'ясуєте, чивключені вперелік безпроцентнізобов'язаннязі встановленимитермінамипогашення.Якщо включені,розгляньтеможливістьзміни класифікаціїтаких терміновихзобов'язаньяк векселідо оплати івизначте, чиповинні зобов'язаннябути дисконтовані.Також взнайте,чи закладеніактиви якзабезпеченнятаких зобов'язань.

 • Проведітьпошук неврахованихзобов'язаньна дату завершеннязбору данихабо незадовгодо цієї дати:

  1. Вивчітьархіви необробленихрахунків-фактурі звітів продавців.Якщо товариабо послугибули одержанів кінці рокуабо незадовгодо закінченняроку, визначте,чи включенозобов'язанняв переліккредиторськоїзаборгованості(або перелікзобов'язань,що нагромадилися).

  2. Вивчітьжурнал грошовихвиплат напредмет виплат,що здійснювалисяпісля датискладаннябалансовогозвіту: одержітьі вивчітьсупровідніматеріаливідносноістотних виплаті визначте,чи були одержанітовари абопослуги ізсплаченихрахунків -фактур післязакінченняроку або дозакінченняроку. Якщо цетак, встановіть,чи було врахованозобов'язання.(Якщо підприємствовикористовуєрегістр платіжнихдокументів,виконайтеті ж процедуривідносноістотнихоперацій,підтвердженимигрошовимидокументамипісля датискладаннябалансовогозвіту).

  3. Взнайтеу співробітниківпо роботі зклієнтами,чи відомо їмпро додатковіджерела необробленихрахунків-фактур,невідображенихзобов'язаньабо умовнихподій. (Додатковіпроцедуридля виявленнязобов'язаньі умовних подійдив. в окремійгенеральнійпрограмі).

  4. Відстежтеінформаціюпро приймання,одержану підчас наглядузапасів, побухгалтерськійзвітності,відзначаючи,чи відображенозобов'язанняпо товараху відповідномузвітномуперіоді.


Практичнекерівництво:

 • Якщоклієнт використовуєпакет програмногозабезпеченняпо бухгалтерськомуобліку, і аудиторвстановив,що клієнт неможе вноситизміни в кодуванняпрограми,перевіркамеханічноїточностікредиторськоїзаборгованостіможе бутизайвою. Якщов цій ситуаціївиконуютьсяпроцедуримеханічноїточності, вониможуть бутиобмежені.

 • Упошуках неврахованихзобов'язаньнемає необхідностіперевірятивсі рахунки-фактурипродавцівабо виплати,починаючиз датою складаннябалансовогозвіту до завершеннязбору даних.Як правило,повинна бутивстановленасума в доларахі перевіреніоперації, рівніцій сумі абоперевищуючіїї. Інші опреаціїнижче за цюсуму повиннібути перевіреніна розумність.

 • Пошукневрахованихзобов'язаньможе бутинеефективноюпроцедуроюдля виявленнязаниженихзобов'язань,якщо клієнтмає тенденціюоплачуватирахунки-фактуриіз запізненнямабо якщо клієнтпродовживтерміни розрахунківз продавцями.В таких випадкахаудитор повиненрозглянутинеобхідністьпідтвердженнякредиторськоїзаборгованості.Необхідністьпідтвердженнякредиторськоїзаборгованостітакож повиннабути розглянута,якщо в сальдокредиторськоїзаборгованостівходять істотнідебітові авізо.Див. додатковіпроцедуридо цієї програми.
Нарахованіінші зобов'язанняВ

 • Уважновивчите пробнийбаланс і визначитерахунки нарахуванняі рахунки іншихзобов'язань,які вимагаютьдодатковоїперевірки.

 • Визначтеоснову і методнарахувань.

 • Перевіртеобґрунтованістьнарахуваньшляхом перерахункусуми, прогнозусуми або вивченняподальшихплатежів.

 • Взагальнійпрограміописуєтьсядодатковетестуваннязобов'язаньі умовнихзобов'язань,а також інформація,надана юрисконсультом.


Практичнекерівництво:

 • Рахункинакопиченьзвичайновключаютьсяв рахунокнакопиченоїзаробітноїплатні, рахунокнакопиченихподатків іззаробітноїплатні, рахунокнакопиченихподатків нанерухоме майно,рахунок накопиченихвідсотківдо оплати,рахунок накопиченихпремій співробітникамі рахунокнакопиченихкомісійнихдо оплати.Накопиченівідсотки, якправило, перевіряютьсяпід час аудитувекселів дооплати.

 • Якщоу підприємстває програмавиплати допомогспівробітникам,розгляньтенеобхідністьрозробкидодатковихпроцедур дляперевіркизобов'язаньпідприємстваза цією програмою.Якщо у підприємствачисленна робочасила, для накопиченихвідпусток,що компенсуються,можуть бутипотрібнододатковіпроцедури.Якщо іншізобов'язання(окрім прибутковихподатків)істотні, подумайтепро розробкудодатковихпроцедур дляперевіркицих рахунків.[В]

2.Визначте, чиповинен відображатисянакопиченийзбиток зазобов'язаннями,пов'язанимиз порушеннямекологічногозаконодавства*

4.Зв'яжіть результатпошуку неврахованихзобов'язаньз накопиченимизалишками[В]

5.Уважно вивчитерахунки витратв пробномубалансі іпорівняєтеїх залишкиіз залишкамипопередньогороку. Вивчітьнезвичайнівідхилення,які можутьуказуватина невідображененакопичення.( Ця роботаповинна виконуватисяу зв'язку заудитом рахунківдоходів/витрат).А,В

6.Узагальнітьв робочихдокументахінформацію,необхіднудля обов'язковогорозкриттяінформаціїдля фінансовоїзвітності.7. Розгляньтенеобхідністьвживання однієїабо більшдодатковихпроцедур. Рішенняпро проведеннядодатковихпроцедур повиннеґрунтуватисяна тому, чи міняєінформаціяабо спотворення,знайдені врезультатіперевірокпо суті абоодержані зінших джерел в ході аудиту,ваша думкапро необхідністьбільш глибокогорозумінняконтролю,оціненогорівня ризикуістотнихспотворень(включаючиризик істотногоспотворенняунаслідокобману), і наоцінці того,чи достатнібули основніпроцедуридля виконаннязадач аудиту.Для документуваннядодатковихпроцедурприкладетелисти програмиаудиту.


Практичнекерівництво:

Деякізагальнідодатковіпроцедуриможуть стосуватисянаступнихтим:

 • Підтвердженнякредиторськоїзаборгованості

 • Альтернативніпроцедурипідтвердженнякредиторськоїзаборгованості/непідтвердженихзалишків

 • Оплачуванівідпустки

 • Програмивиплат працівникам

 • Виплатипісля закінченнятерміну трудовоїугоди Виплатипісля виходуна пенсію

 • Розкриттясправедливоївартості

 • Відстроченікредити*

h.Встановіть,чи указуютьрезультатиаудиторськихпроцедур назвітні умовивнутрішньогоконтролю, і,якщо так, включітьв меморандумповідомленняпро звітніумови
ВИСНОВОК

Мивиконалипроцедури,достатні длявиконаннязадач аудитукредиторськоїзаборгованостіі інших зобов'язань.Результатицих процедурналежним чиномзадокументованів супровіднихробочих документах.(Якщо ви неможете зробитивисновок побудь-якоїзадачі, складітьмеморандумз вказівкоюпричини).
6. Збір аудиторськихдоказів таоформленняробочих документів.


Отже у попереднійглаві булирозглянутіобласті, конкретніпитання тапроцедурипроведенняаудиту дебіторсько-кредиторськоїзаборгованості.Зараз ми розглянемододатковізагальні процедуридля аудитудебіторсько-кредиторськоїзаборгованості,які не були затронуті упопереднійглаві.


Додатковізагальні процедуридля аудитудебіторськоїзаборгованості.

Інструкції.Для аудитумалого бізнесуможуть знадбитисядодатковіпроцедури. Внижченаведеномусписку представлені,хоча і не повно,загальні додатковіпроцедури івідповідніїм цілі. Можназробити фотокопіюцих процедурі наклеїти їїна чистий листпрограми,представленийв кінці розділу.На забудьтезаписати кодмети аудитуу відповідномустовпці формиробочої програми.


Перевіркавіддзеркаленнязміни звітнихперіодів


А,(В) Перевіртебухгалтерськіпроводки зпродажу намомент змінизвітних періодівз метою визначенняправильностівіддзеркаленнядебіторськоїзаборгованостіу відповіднийзвітний період.

А.Вивчить журналипродажів заодин місяцьдо закінченняроку і за одинмісяць післязакінченняроку. Досліджуйтевсі незвичайніпроводки.

В.прогляньтежурнал поверненьі службовізаписки прокредитуванняза два місяцідо закінченняроку і за двамісяці післязакінченняроку.

З.відстежтевідвантажувальнідокументи заостанні п'ятьвідвантаженьроку і першіп'ять відвантаженьпісля йогозакінченнядо журналупродажів, щобвстановити,чи зробленіпроводки увідповідномуперіоді.


Практичнекерівництво:

 • Звичайновідвантажувальнадокументаціявже встановленапри наглядіза інвентаризацієюна кінець року.(див. основніпроцедури 6ав ПА-5).

 • Основнихпроцедурдебіторськоїзаборгованостіі попередніханалітичнихпроцедур звичайнодостатньо дляперевіркивіддзеркаленнязміни звітнихперіодів. Протенаступні обставинивикликаютьнеобхідністьвиконаннядодатковоїперевіркивіддзеркаленняпродажів взміну звітнихперіодів:

- Колидебіторськазаборгованістьпідтверджуєтьсяна яку-небудьпроміжну дату.

- Колив ході наглядуза проведеннямінвентаризаціїна кінець рокунаголошуютьсякрупні кількостітоварів, якічекають відправки.

- Коливідбуваєтьсявелике збільшенняпродажів вперебігу останньогомісяця року,в який проводитьсяаудит, або вперший місяцьнового року.

- Коливідбулосякрупне збільшенняповернень намабо меморандумівпро кредитуванняв перші декількамісяців післязакінченняроку

- Колина підставізнань клієнтаі/або розуміннястану внутрішньогоконтролю компаніїаудитор відзначаєвисокий ризикістотногоспотворенняінформаціївідносно продажівв зміну звітнихперіодів.


Списання


З Відберітьокремі рахунки,які були списанів ході аудиту.Встановіть,чи схваленоналежним чиномдане списаннявласником/менеджером.


Практичнекерівництво


Цеперевірка нашахрайство,і її не слідвиконуватидо тих пір, покиаудитор незапідозритьнаявностіпорушень.


Умовнонарахованийвідсоток


А,Е проглянетерахунки і векселідо отриманняз метою визначення,чи необхідноумовно нарахуватиякі-небудьвідсотки назначні сальдо,що належатьпісля датибухгалтерськогобалансу. Крімтого перевіртеправильністькласифікаціїцієї дебіторськоїзаборгованостів бухгалтерськомубалансі.


Практичнекерівництво

Дебіторськазаборгованістьпродовженоготерміну рідкісна,але може виникнути,коли компаніявстановлюєтерміни платежівпо своїх рахівницяхрозрахунківз покупцямиунаслідокпосиленняекономії абопояви проблемз основнимизамовниками.Як правило,даний тип відсоткане повиненнагромаджуватися,але повиненпризнаватисяяк «касова»база.


Відсотокпо векселяхдо отримання


А,Е По істотнихвекселях доотриманняперевіртеобґрунтованістьодержаноговідсотка і всіхсплаченихнаперед абонакопиченихвідсотків доотримання.

Дебіторськазаборгованістьзв'язаних сторін


D,(А) Якщо дебіторськазаборгованістьзв'язаних сторіністотна, проведітьабо отримайтеаналіз авансівдиректорам,що служатькерівногоскладу, рядовимспівробітникам,акціонерамі іншим зв'язанимсторонам івиконаєтенаступні кроки:

А.Перерахуйтезагальну сумуі визначите,чи узгоджуєтьсявона з сумоюв головнійбухгалтерськійкнизі або детальномупробному балансі.

В.Передивитесьперелік напредмет потенційнихпроблемнихрахунків абокрупних сум

З.Визначте метуавансовихвиплат і їхпотенційнуінкасацію.Визначте, якіповинні такіаванси відображатися:як дивідендиабо зарплата.

D. Якщосуми значні,підтвердитьряд відібранихконкретнихсум з самимиспівробітникамиабо зв'язанимисторонами іпогоджуйтевідповіді.

E. Визначте,чи були такіаванси належнимчином схваленівідповіднимиособами і відповіднодо статутукомпанії.

F. Визначтехарактер всіхрахунків дебіторівтакого роду,які були списанів ході аудиту,але згодомвідновленів головнійбухгалтерськійкнизі.


Практичнекерівництво


Данікроки слідскоординуватиз процедурамипо зв'язанихсторонах загальноїпрограми.


Авансина витрати навідрядженняспівробітників


А,(D) Отримайте абоскладіть списокдетальних сум,що входять ваванси на витратина відрядженняспівробітників,і виконаєтенаступні кроки:

А.Перерахуйтесуми спискудля перевіркина помилки вточності підрахунківі на узгодженнязагальної сумиз сумою, вказаноюв головнійкнизі.

В.Порівняйтецю інформаціюпо індивідуальнихсумах із записамидокумента-джерела.

С.Якщо загальнасума істотна(це трапляєтьсядуже рідко),підтвердитьсальдо рахунківсвідоцтвамисамих співробітниківі погодьтевідповіді

D. Визначтенаявністьналежногоузгодженняавансовихвиплат і сумизаробітноїплатні на кінецьроки


Практичнекерівництво


Вбільшостівипадків малікомпанії невидають значнихсум своїмспівробітникаму вигляді авансів.Як правило, поавансах подібногороду повиненвиробляєтьсярозрахунокна регулярнійоснові, і такимчином вони неповинні нагромаджуватисядо значних сум.


Аналітичніпроцедури


(А),(В),(З) Застосуйтедо дебіторськоїзаборгованостіаналитичніпроцедури,визначившинаступне іпорівнявширезультатиз процентнимипоказникамив постійномудовідковомуфайлі аудитора:

А.Дебітове сальдорозрахунківз покупцями,ділена на ліквідніактиви.

B. Дебетовесальдо розрахунківз покупцями,ділене на сумубалансу.

З. Дебетове сальдорозрахунківз покупцями,ділене на власнийкапітал.

D. Чистіпродажі, діленіна дебетовесальдо розрахунківз покупцями.

E. Дебетовесальдо розрахунківз покупцями,ділене на (чистіпродажі, діленіна 360).

F. Визначтепричину будь-якихзначних відхиленьв даних відсотках.


Практичнекерівництво:

Якправило, даніаналітичніпроцедуриповинні виконаютьсятільки в томувипадку, якщоаудитор відчуваєнеобхідністьв додатковихсвідоцтвах,оскільки одержанихза допомогоюосновних процедур,визначенихв даній програміаудиту раніше,недостатньо.


Розкриттяінформаціїпо вартостів поточнихцінах (справедливоївартості)


Е Одержите інформаціюпро справедливувартість фінансовихінструментів(наприклад,рахунків-розрахунківз покупцямиі векселів доотримання) длярозкриття у фінансовійзвітності.


Практичнекерівництво:

 • Відповіднодо СПФУ №126 «Звільненнявід деякихобов'язковихраскрытийвідносно фінансовихінструментівдля окремихнедержавнихпідприємств:поправка доСПФУ №107», розкриттяінформаціїпро справедливувартість фінансовихінструментів,необхідне СПФУ№107, носитьнеобов'язковийхарактер длятих компаній,які відповідаютьнаступнимкритеріям:

-Компанія єнедержавноюкомпанією.

-Загальна вартістьмайна компаніїскладає неменше 100 мільйонівамериканськихдоларів на датуфінансовоїзвітності.

-Компанія немає і не випускаєяких-небудьпохідних фінансовихінструментів,як визначенов СПФУ №119 «Розкриттяінформаціївідносно похіднихфінансовихінструментіві справедливоївартості фінансовихінструментів»,окрім зобов'язаньпо кредитахпротягом періоду.


(Нафінансовийрік, що починаєтьсяпісля 15 червня1999 року ОПФУ №133вносить поправкив ОПФУ №126, щоробить розкриттяінформаціївідповіднодо ОПФУ №107 необов'язковимдля недержавнихпідприємств,які (а) володіютьзагальноювартістю майнаменш ніж 100 мільйонівдоларів на датубухгалтерськогобалансу і (б)не має фінансовихінструментів,які повністюабо часткововважаютьсяпохіднимифінансовимиінструментамив перебігузвітного періодувідповіднодо ОПУ №133).


 • Якщоклієнт не надаєпродовженітерміни платежу(наприклад,перевищуючі90 днів), балансовавартість дебіторскоїзаборгованостізвичайнонаближаєтьсядо своєї справедливоївартості івідповіднодо ОПФУ №107, розкриттяінформаціїне потрібне.

 • Балансовавартість векселівдо отриманнязвичайнонаближаєтьсядо справедливоївартості. Проте,якщо процентнаставка по векселюзначно більшеабо менше, ніжпоточний відсотокна рику, справедливавартість можебути встановленашляхом облікумайбутніхгрошових потоківпо відповіднійставці, беручидо уваги ризик,пов'язаний зданим векселем.ОПФУ №107 указує,що від компаніїзалежить, числід використовуватиту процентнуставку, по якійтой же кредитвидаватиметьсяза поточнихумов.

 • Насправедливувартість можевпливатиризик того, щозамовник абопозичальникне виконаєсвоїх зобов'язань.Якщо ризикневиконаннясвоїх зобов'язаньзамовникомнизок, звичайноможна оцінюватирахунки дебіторівшляхом облікумайбутніхгрошових потоків.Якщо ризикневиконаннязамовникомсвоїх зобов'язаньвисокий, справедливавартість можевизначатьсяоцінкою заставиі будь-якихінших вториннихджерел виплат(наприклад,виплат, скоюванихкерівникомкомпанії). Протеризик невиконаннясвоїх зобов'язаньзамовникомоцінюєтьсяяк середній- не низький іневисокий -визначеннясправедливоївартості вимагаєсерйозногообдумування.

 • Тлумачення№4 в ОСА №57 (СА9342) «Аудит бухгалтерськихоцінок» розглядаєаудит визначеннясправедливоївартості клиента,Э підмет розкриттювідповіднодо ОПФУ №107. данетлумаченнявимагає, щобаудитор одержавістотні і достатнідокази, забезпечуючирозумну упевненістьв тому, що:

 • Принципивизначеннязнаходятьсявідповіднодо ОПФУ №107,застосовуютьсяпослідовно,і підтверджуютьсявідповідноюосновноюдокументацією.

 • Використаніметоди визначенняі істотнібухгалтерськіприпущенняістотним чиномрозкриваються.

 • Впараграфі 60ОПФУ № 107 компаніямдозволяєтьсявикористовуватиспрощені припущеннядля визначеннясправедливоївартості фінасовихінструментів.Тому важливо,щоб методи ізначущі припущення,що використовуютьсяпри визначенні,розкривалися.

 • Якщовизначеннясправедливоївартості заснованона роботі фахівцяіз сторони,необхідновиконувативимоги ОСА №73«Використанняроботифахівця».Додатковіпроцедури доПА-1 містятьаудиторськіпроцедури, щовідносятьсядо роботи фахівця.

 • ВСА 9342 представленододатковекерівництвов тихситуациях,коли клієнтвважає за кращедобровільнонадавати інформаціюза справедливоювартістю удодаток дотієї, яка потрібнапо ОПФУ №107.

 • ОПФУ№107 не вимагаєсправедливоївартості фінансовихінструментів,якщо проводититаке визначеннянекорисно абодорого. Приухваленнірішення продаремністьнеобхідновраховуватитакі чинники,як важливістьданого фінансовогоінструментув бізнесі клієнтаі істотністьбалансовоївартості даногофінансовогоінструментувідносно фінансовоїзвітності.

 • Коливизначатисправедливувартість фінансовогоінструментунекорисно,необхіднорозкрити наступне:

-Інформаціюпро доцільністьвизначеннясправедливоївартості даногофінансовогоінструменту.

-Причини, поякимнекорисновизначатисправедливувартість.


Довгостроковівекселі і дебіторськазаборгованість


Е По векселямдо отриманняі рахівницьдебіторів зтерміном погашеннябільше одногороку, виконайтенаступні процедури:

А.Визначте, чибудуть одержанівідсотки іосновні виплатипо контрактахвідповіднодо термінів,встановлениху відповіднихконтрактах.

В.якщо відсоткиабо основнівиплатине будуть одержанівідповіднодо контрактнимистроками,необхідновизначити, чимаютьсярозрахункирезервів напокриття втратпо позиці,використовуючиодин з наступнихметодів:

1. поточнавартість очікуванихмайбутніхгрошових потоків,дисконтованихпо фактичнійпроцентноїставки дебіторскоїзаборгованості.

2.Спостережуванаринковаціна дебіторскоїзаборгованості.

3.Справедливавартість застави(якщо дебіторськазаборгованістьзалежить відзастави).


Закладенадебіторськазаборгованість


ЗЯкщо сумадебіторськоїзаборгованості,що служитьзаставою, істотна,проаналізуйтеїї існування,власникаі справедливувартість.


Практичнекерівництво:

 • Доказволодіннявключає заставу,назва, заставнийсертифікатабо мортгейдж.

 • Залежновід виду застави,аудитор оцінюєдоцільністьоцінки йогосправедливоївартості, проведеноїклієнтом,використовуючикурси ціннихпаперів аборозцінки товарів,експертизу,звіти про експорті іншу загальнуінформацію.


Дебіторськазаборгованість,підтвердженана дату складанняпроміжноїзвітності


А,(В),(З) Якщо дебіторськазаборгованістьбула підтвердженана проміжнудату, виконайтенаступні кроки:


А.Отримайтепробний баланспо рахівницяхдебіторів,класифікованихпо термінахоплати, і виконаєтенаступне:

1.Отримайте абоскладіть звіркупробного балансуз контрольнимрахунком вГоловній книзі.Вивчіть підставидля істотноїстаті звірки.

2.Порівняйтепідсумковісуми балансуна дату складаннябухгалтерськогобалансу компаніїі проміжнудату. Вивчітьістотні зміни.

3. Виявітьвсі істотнізміни в інкасаціїдебіторськоїзаборгованості.

В.Вивчить об'ємиоперацій, щопроходять порахункам дебіторів,в бухгалтерськихкнигах в перебігуперіодів відпроміжної датидо дати складаннябухгалтерськогобалансу компанії.Вивчіть і пояснітьхарактер іпоходженнявсіх незвичайнихпроводок.

С.Проведітьперевіркуправильностівіддзеркаленнязалишків зпродажу увідповідномуперіоді на датускладаннябухгалтерськогобалансу.


Практичнекерівництво:

 • Більшостімалих компанійбільш зручнопідтверджуватидебіторськузаборгованістьна дату бухгалтерськогобалансу щобуникнути додатковихвитрат часу,необхідногодля перенесеннясальдо рахунківдебіторів накінець року.В розділі 207приведенічинники, щовизначаютьможливістьпідтвердженнядебіторськоїзаборгованостіна проміжнудату.

 • Якщорезультатипроцедуриперенесеннянезадовільні,розгляньтеможливістьпідтвердитидебіторськузаборгованістьна дату бухгалтерськогобалансу.


Передачадебіторськоїзаборгованості


D,E Якщокомпанія передаладебіторськузаборгованістьтретій стороні,визначте, якщочіт передачібув здійсненийвідповіднодо ОПФУ №125.


Практичнекерівництво:

Розділ302 «Керівництвопо складаннюфінансовоїзвітності»розглядає облікпередач дебіторськоїзаборгованостівідповіднодо ОПФУ №125 «Облікпередачі іобслуговуванняфінансовихактивів і погашеннязаборгованостей».

-АудиторськетлумаченняОСА №73 (СА 336)«Використовуванняроботи фахівця»,озаглавлене«Використовуваннявідповіднихзакону тлумаченьяк доказ в підтримкузатвердженнякерівництвапро те, що передачафінансовихактивів відповідаєкритерію відділення,приведеномув параграфі9(а) Стандартногоположенняфінансовогообліку №125» надаєкерівництводля аудиторівв плані отриманняматеріалівдля визначенняналежногометоду бухгалтерськоїобробки згідноСПФУ № 125


Надходженнягрошових коштів.


Якщоаудитор, ґрунтуючисьна своїй оцінцічинників ризикушахрайства,вирішить змінитипроцедури, щовідносятьсядо надходженнягрошових коштіввід замовника,виконайтедодатковіпроцедуривідносно грошовихрахунків (див.додатковіпроцедури вПА-2). Крім того,виконайтенаступне:

А.Переконайтеся,що дати на квитанціяхпро отриманнягрошових коштіві бланки провнесок депозиту,ідентичні.

B.Переконайтеся,що підсумковісуми в перелікуквитанцій проотриманнягрошових коштівза день і в бланкахпро внесокдепозиту задень, узгоджуються.

З.Переконайтеся,що найменуваннязамовника ісуми депозитуоднакові вжурналі щоденнихнадходженьгрошових коштіві допоміжномурегістрі.

D.Переконайтеся,що підсумковісуми в бланкахпро внесокдепозитівточні.

E.Прогляньтепретензіїзамовників.

F. Перевіртедокументаціюна предметнезвичайнихсписань, наприклад,списань очікуванихзалишків відпостійнихзамовників.

G. Перевіртемеморандумипро кредитування.


Практичнекерівництво:

Якщоє підозра, щофінансовадокументаціяістотно спотвореначерез мошенничечтва,можна звернутисядо «Керівництвапо розслідуваннюшахрайств»,де представленібільш специфічніпроцедуривиявленняшахрайства.


Додатковіаудиторськіпроцедури дляпроведенняаудиту кредиторськоїзаборгованостіта інших зобов’язань.

Вказівки:Іноді виникатименеобхідністьв додатковихпроцедурахпри проведенніаудиту малихпідприємств.В наступномупереліку, якийне є вичерпним,міститисязагальні додатковіпроцедури іїх задачі. Ціпроцедури можнаскопіюватиі вставити вчистий бланкпрограми, приведенийв кінці справжньогорозділу. Обов'язкововкажіть кодзадачі аудитуу відповідномустовпці бланкапрограми роботи.


Підтвердженнякредиторськоїзаборгованості


* Відберітьпродавцівзгідно кредиторськоїзаборгованості,яким винні бутивідправленілисти-підтвердження:

 • Розгляньтепродавців,відібранихдля підтвердження,з власником(менеджером)компанії. Якщоклієнт заперечуєпроти підтвердженняпевного продавця,взнайте причинуі вирішіть, числужитимутькомпенсацієюальтернативніпроцедури.

 • Хайклієнт підготуєлисти-підтвердження.Переважнізапити «усліпу»(без вказівкив листі балансуклієнта). Такожпопроситепродавця надатикопію звітупродавця,підтверджуючогопідтвердженийбаланс.

 • Складітьробочий листрахунків, відібранихдля підтвердження.

 • Навсіх конвертахвкажіть зворотнуадресу аудиторськоїорганізаціїдля забезпеченняповерненняв аудиторськуорганізаціювсіх запитівпідтверджень,які не можутьбути доставленіпоштою.

 • Забезпечтеповерненняпідтвердженьбезпосередньоаудитору, длячого вкладетев них конвертиіз зворотноюадресою.

 • Проконтролюйтевідправкулистів поштою.

 • Приблизночерез 10 днівпісля першоговідправленнявишліть другийзапит. Встановітьпричину поверненнязапитів підтверджень,які не можутьбути доставлені.По можливостіотримайте новіадреси і відправтезапити повторно.

 • Перевіртеповноту і оцінкуперелікукредиторськоїзаборгованості(одержаногов результатікроку 1 основноїпроцедури)шляхом узгодженняодержанихпідтвердженьіз залишкамиокремих рахунків.


Практичнекерівництво:

 • Деякіаудиторипідтверджуютькредиторськузаборгованістьв рамках основноїпроцедури,тоді як іншівважають, щокредиторськузаборгованістьперевірятине потрібно,оскільки пошукневрахованихзобов'язань(крок 1d) служитьголовним способомперевіркиповноти кредиторськоїзаборгованості,тобто в пошукневрахованихзобов'язаньвходять крупнірахунки продавців,що підлягаютьпідтвердженню.Автори вважають,що кредиторськазаборгованістьповинна підтверджуватисяв наступнихситуаціях:

 • Високийризик того, щокредиторськазаборгованістьє неповною. Атакож періодчасу на пошукневрахованихзобов'язаньвважаєтьсянедостатнімдля виявленняістотнихневрахованихзобов'язань.

 • Клієнтпродовживтерміни розрахунківз продавцями.

 • Взалишки кредиторськоїзаборгованостівключені істотнідебетові авізо.

 • Напідставі своєїоцінки чинниківризику обмануаудитор вирішуєзмінити процедури,пов'язані іззалишкамикредиторськоїзаборгованості.


 • Розгляньтеможливістьпідтвердженнякредиторськоїзаборгованостів день вивченняінвентаризаціїнаявних запасів.

 • Рахунки,відібрані дляпідтвердження,повинні включатиголовним чиномкрупних постачальниківтоварів абопослуг. У відібранірахунки такожповинні входитидеякі рахункинових продавців,рахунки, якіза прогнозамиматимуть невеликіабо нульовізалишки, ікредиторськазаборгованістьперед співробітниками/ зв'язанимиособами.

 • Формулюваннязапиту підтвердженняповинне бутипростим ізрозумілим.

 • Якщоце можливо,листи повиннібути підготовленіспівробітникамипо роботі зклієнтами.Якщо листівбагато, розгляньтеможливістькопіюваннялистів на фірмовомубланку клієнта.Потім хай клієнтудрукує поштовуадресу продавцяі вітання.

 • Багатоаудиторівпривласнюютькожному продавцю,відібраномудля підтвердження,числовий абобуквений коді потім указуютьйого поряд зрахунком продавцяпри складанніпробного балансу,напр., підтвердження1, 2, 3 і ін.

 • Рекомендуєтьсязробити фотокопіювсіх листів-підтвердженьна той випадок,якщо знадобитьсязробити другийзапит. Для контролюза статусомпідтвердженьможна використовуватиформу «Контрольза підтвердженнямиі кореспонденцією».

 • Можебути корисновзнати кодклієнта наконверті іззворотноюадресою дляполегшеннянапряму відповідіу відповіднийпоштовий архівклієнта в офісіаудитора. Цеможе бути особливокорисно в піковіперіоди, колиаудитор працюєвідразу наддекількомааудиторськимиперевірками.

 • Якщона підставівласної оцінкичинників ризикуобману аудиторприходить довисновку, щопроцедуриповинні бутизмінені, необхіднорозглянутиможливістьрозсилки бланківпідтверджень,в яких продавцяпросять повідомитиінформаціюпро всі рахунки-фактуридо оплати. Впідтвердженнітакож можезапрошуватисяінша інформація,така як відомостіпро платоспроможність.В деяких випадкахпісля певногомоменту часупродавці можутьне мати нагодинадати подібнуінформаціюпро операції.Замість підтвердженняаудитори можутьвирішити направитипродавцю додати проведенняаудиту листз проханнямвідправитикопію звітупро стан рахунківбезпосередньоаудитору.

 • Вбільшостівипадків будедоцільнимпопереднєприведенняу відповідністьодержанихпідтвердженьспівробітникамипо роботі зклієнтами. Утакому разіклієнту виннабути наданакопія одержаногопідтвердженняз вказівкоюпро форму, якувони повиннівикористовуватидля узгодженнябалансу продавцяз балансомклієнта. Співробітниківпо роботі зклієнтаминеобхіднопопроситиприкласти докожного узгодженнясупровіднудокументацію,таку як сплаченічеки, рахунки-фактуриі документаціюпро отриманняз метою полегшенняроботи аудитора.

 • Відмінностіміж підтвердженимбалансом продавцяі врахованимбалансомпідприємстваможуть бутивикликанірядомпричин. Відмінності,викликаніплатежами вдорозі і вантажемв дорозі, не єневрахованимизобов'язаннями.Проте аудиторповинен вивчитиінші істотніне тимчасовірізниці, щобвизначити, чиіснують неврахованізобов'язання.


Альтернативніпроцедурипідтвердженнякредиторськоїзаборгованості.непідтвердженізалишки.


А Виконаєте альтернативніпроцедуривідносно підтвердженькредиторськоїзаборгованості,по яких не булиодержані відповіді,і (або) відібранихнепідтвердженихрахунків:


 • Вивчітьнеоплаченірахунки-фактури,акти прийманняі рахунки,підтверджуючівідображенібаланси.

 • Якщоце можливо,вивчіть відповідіпродавців,складені незадовгодо дати складаннябалансовогозвіту. Погоджуйтезалишки звітівіз залишками,вказаними врахунку клієнта.

 • Підтвердитьподальшу оплатузобов'язання.

 • Вивчітьрахунки-фактуривідібраногопродавця напокупку товаріві послуг післядати складаннябалансовогозвіту. Визначте,чи відображаютьрахунки-фактурисуму боргу надату складаннябалансовогозвіту.


Практичнекерівництво:

Якправило, підтвердження,по яких не булиодержані відповіді,не вимагаютьальтернативнихпроцедур, оскількитакі процедурикомпенсуютьсяпошуком неврахованихзобов'язань.


Оплачуванівідпустки.


В Якщо в компаніївелике числоспівробітників,визначте, чипотрібне накопиченнядля оплачуванихвідпусток(напр.,відпустка,відпустка похвороби і ін.):


 • Вивчітьтрудові угодидля визначенняполітики відносновідпусток івідпусток похвороби.

 • Перевіртенакопиченняклієнта аборозрахуйтерозумне накопиченнядля оплачуванихвідпусток.


Практичнекерівництво:

Якправило, працедавецьне зобов'язанийробити накопиченняза зобов'язаннями,якщо правопрацівниківна оплачуванувідпустку непереходитьабо не переноситьсяна майбутніперіоди. Такожне вимагаєтьсязобов'язанняпо неперехідномуправу на допомогупо хвороби.


Планивиплат працівникам.


В Якщо у підприємстває план виплатпрацівникам:


 • Перевіртенакопиченняпідприємствадля внесківпоточногороку. Визначте,чи відповідаєнакопиченнявимогам плану.

 • Перевіртедозвіл на внескив план по протоколахпідприємстваабо отримайтеінформацію,надану власником(менеджером)в листі-уявленнікерівництва.

 • Підтвердітьвиплату накопиченняпопередньогороку, щоб встановити,що воно виплатилодо представленняподатковоїдеклараціїза попереднійрік. (У разіневиплати надату представленняподатковоїдеклараціїабо протягомпродовженоготерміну компаніявтрачає податковупільгу).

 • Узагальнітьв робочих документахнаступну інформацію,розкриту вприйнятихпрограмахвнесків (участів прибутку):

- сумавитрат, визнанихза період;

- характері дія всіх істотнихзмін за період,що роблятьвплив на зіставленнярозкритоїінформації(таких як змінаставки внескупрацедавця,злиття компанійабо виділеннякомпаній).


 1. Якщоу компанії єістотні планивиплат працівникам,вимагаючиактуарнихрозрахунківі встановлень:

 • Отримайтедля вивченнянаступні документи:

- актуарнийоцінний звіт,звіт довіреноїособи про активиплану і Форму5500 за два останніроки;

- свідоцтвоактуарія вДодатку В, Форма5500;

- документиплану;

- даніпереписи і даніпро активиплану, переданіактуарію.

 • Погоджуйтесукупні даніпереписи, такіяк число співробітниківі покритакомпенсація,з сумами, відображенимив актуарномуоцінному звітіабо листі актуарія.

 • Звіртеокремі даніпереписи (вік,підлога, цивільнийстан, поточназаробітнаплатня, термінслужби, видидопомог і т.д.)із звітністюпо заробітнійплатні.

 • Напідставі документівплану проведітьвідповіднуперевірку, щобвизначити, чивключені внадані актуаріюдані переписивсі співробітники,що задовольняютьвимогам.

 • Погоджуйтеактиви планувідповіднодо звіту довіреноїособи з сумами,відображенимив актуарномуоцінному звіті.


Практичнекерівництво:

 • Вищенаведенікроки 2-5 повиннінадати інформаціюдля достатньоїупевненостів тому, що даніпереписи ідані плану,надані актуарію,повні і точні.

 • Вищенаведенікроки 2-5 застосовуютьсядо фінансовихзвітів як спонсора,так і плану.

 • Вситуаціях,коли аудиторськаорганізаціявідповідаєза аудит двохвидів фінансовихзвітів, ці крокидублювати неслід.


 • Переконайтесяв тому, що актуарійвідповідаєвимогам професійноїкваліфікаціїзгідно ОСА 73

 • Дізнайтесяпро відносиниміж актуаріємі клієнтом,які можутьзавдати збиткунезалежності.

 • Вивчітьсамий останнійдокумент плануі порівняйтейого з ключовимиположеннями,включенимив актуарнийоцінний звіт.Якщо в звіт невходять ключовіположенняплану, можевиникнутинеобхідністьпідтвердитирозумінняактуарієм цихположень.

 • Дізнайтесяпро недавновнесені змінив план, врахованів актуарнихоцінках.

 • Взнайте,чи не має наміруклієнт припинитидію плану.

 • Вивчітьсамий останнійсертифікатактуарія вДодатку В, Форма5500, і встановитепричини зробленихобмовок, якщотакі є.


Практичнекерівництво:

Вищенаведенікроки 6-11 необхіднідля того, щобзабезпечитивикористовуванняроботи актуарія аудиторськоюгрупою відповіднодо ОСА 73 «Використовуванняроботи фахівця».


 • Визначте,чи відповідаєбухгалтерськийоблік прийнятихпрограм пенсійногозабезпеченняСПФУ 87. Узагальнітьв робочих документахрозкриттяінформації,що вимагаєтьсявідповіднодо СПФУ 132 дляприйнятихпрограм пенсійногозабезпечення.


Практичнекерівництво:

СПФУ132 «Розкриттяпрацедавцямиінформаціїпро пенсії іінші допомогипісля виходуна пенсію»замінює вимогипро розкриттяінформації,встановленів СПФУ 87 дляприйнятихпрограм пенсійногозабезпечення.


Виплатипісля закінченнятерміну трудовоїугоди


Якщопідприємствонадає виплатипісля закінченнятерміну трудовоїугоди (наприклад,збереженняплатні, додатковіпосібники збезробіття,вихідні допомоги,посібники зінвалідності,навчання помісцю роботиабо допомогипо хвороби)великому числуспівробітників,визначте, чинеобхідненакопичення.

 • Якщозобов'язаннявідповідаєчотирьом критеріямнакопичення,вказаним вСПФУ 43 і 112, визначте,чи належнимчином булопідготовленонакопичення.

 • Якщозобов'язанняне відповідаєчотирьом критеріям,але є вірогідністьтого, що зобов'язаннябуло прийнятоі може бутирозумно оцінено,визначте, чибуло накопиченняпідготовленовідповіднодо СПФУ 5.

 • Якщозобов'язанняне можливорозумно оцінити,вивчіть обов'язковерозкриттяінформації.


Допомогипісля виходуна пенсію


Якщопідприємствонадає працівникамдопомоги післявиходу на пенсію(головним чиномдопомоги похвороби), визначте,чи необхідненакопиченнядля допомогпісля виходуна пенсію.


Розкриттясправедливоївартості


Отримайтеінформаціюпро справедливувартість фінансовихінструментів(наприклад,кредиторськазаборгованістьпо торговихрахівницяхі гарантії поборгах третіхосіб) для розкриттяу фінансовійзвітності.


Протягомзборуаудиторськихдоказів аудитороформлює робочідокументи.Робоча документація– це записи, задопомогою якихаудитор фіксуєпроведеніпроцедуриперевірки,тести, отримануінформаціюта відповіднівисновки, якіздійснюютьсяпід час проведенняаудиторськоїперевірки. Вробочу документаціювключаєтьсяінформація,яка на думкуаудитора єважливою длятого, щоб правильновиконати аудиторськуперевірку іяка повиннапідтвердитивисновки тапропозиціїв аудиторськомувисновку. Прикладиробочої документаціїпо проведеннюаудиту дебіторсько-кредиторськоїзаборгованостінаведені нижче.


7. Типова кореспонденціярахунків поопераціям здебіторамита кредиторами.

При проведенніперевіркиаудитор повиненприділяти увагуконтролю рахунків,при якомуперевіряєтьсяхарактер сальдота його очевидність;логіка кореспонденціїрахунків; критичнакореспонденціярахунків; ув’язкарахунків міжсобою. Для цьогоаудиторові,по-перше, требавиявити типовукореспонденціюрахунків. Щододебіторсько-кредиторськоїзаборгованостітака кореспонденціяпредставленау наступнійтаблиці.


Таблиця 7.1

Зміст операції

Кореспонденціярахунків

дебет

кредит

1 2 3 4

Облік розрахунківз працівниками

1 Нарахованазаробітнаплата: 81 661
- працівникам,зайнятим увиробництвіпродукції,виконанніробіт або наданніпослуг 23 81
- працівникамапарату управлянняцехами, дільницямитощо 91 81
- робітникамадмінистративно- управлінськогоапарату 92 81
- робітникамвідділу збуту 93 81
2 Утриманняз заробітноїплати:

- В Пенсійнийфонд 661 651
- збір у Державнийфонд сприяннюзайнятостінаселення навипадок безробіття 661 653
- податокна прибуток 661 641
- профсоюзнівнески 661 685
-

3 Видана зкаси заробітнаплата 661 30
4 Депонованісуми своєчасноне отриманоїзаробітноїплати 662 661
5 Видана ссудапрацівникупідприємства(якщо це передбаченоколективнимдоговором) 377 301
6 Утриманняз заробітноїплати працівника 661 377
7 Нарахованаматеріальнадопомога 949 661

Облік розрахунківз підзвітнимиособами

1 Отриманігрошові коштина відрядженняз каси підприємства 372 30
2 Оприбуткованіна склад матеріальнікошти, що придбаніпідзвітноюособою, на основізатвердженогоавансовогозвіту 20, 22, 28 372
3 Відображенасума податковогокредиту поПДВ 641 372
4 Списанівитрати повідрядженню(підприємствами,що використовуютьрахунки клас8 “Витрати поелементах”) 84 372
5 Списанівитрати навідрядженняпідприємствами,що не використовуютьрахунки класу8 “Витрати поелементах”

- витратина відрядженняпрацівників,що зайнятіпостачаннямна підприємствозапасів 20, 22 372
- витратина відрядженняробітникамиапарату управлінняцехами, дільницями 91 372
- витратина відрядженняадмінистративно-управлінськогоперсоналу 92 372
- витратина відрядженняробітниківвідділу збуту 93 372
6 Поверненідо каси підприємстваневикористанікошти, що буливидані підзвіт 30 372
7 Утриманіз заробітноїплати суми,що не булиповерненісвоєчаснопідзвітноюособою 661 372
8 Відшкодуваннянадмірновитраченихгрошових коштівпідзвітнійособі 372 30

Облік розрахунківз покупцямита замовниками

У випадкупередплатиза продукцію,товари, роботи,послуги

1

Отриманавід покупцяпередплатаза продукцію

31 681
2 Відображенеподатковезобов’язанняпо ПДВ 643 641
3 Відображенареалізаціяпродукції,товарів, робіт,послуг, за якіотриманапередплата 36 70
4 Списанасума податковихзобов’язаньпо ПДВ 70 643
5 Виконанзалік передплати 681 36

Увипадку наступноїоплати відвантаженоїпродукції

6 Відвантаженапродукція тавідображенийприбуток відреалізації 36 70
7 Відображенняподатковогозобов’язанняпо ПДВ 70 641
8 Отриманігрошові коштиза реалізованупродукцію 31 36

Облік розрахунківз постачальникамита підрядниками

Увипадку передплати

1 Перерахованапостачальникупередплатаза продукцію,товар 371 31
2 Відображенийподатковийкредит по ПДВ 641 644
3 Отриманавід постачальникапродукція,товари, по якимбула виконанапередплата 20,28 63
4 Списанасума податковогокредиту поПДВ 644 63
5 Виконанзалік заборгованостей 63 371

Увипадку наступноїоплати

6 Оприбуткованітоварно-матеріальнікошти, що булипридбані урізних підприємств 20, 22, 28 63
7 Відображенасума податковогокредиту поПДВ 644 63
8 Відображеноправо на податковийкредит принаявностіподатковоїнакладної 641 644
9 Погашенакредиторськазаборгованістьперед іншимипідприємствами 63 31

Розрахункиз квартироз’йомникамита орендаторами

1 Відображеназаборгованістьквартироз’йомникапо оплатікомунальнихпослуг 685 719
Відображенприбуток насуму наданихпільг окремимкатегоріямгромадян тажитлових субсидій 48 718
2 Нарахованіподатковізобов’язанняпо ПДВ 719 641
718 641
3 Потрапилаоплата комунальнихпослуг відквартироз’йомника 311 377
4 Відображеназаборгованістьперед комунальнимпідприємствамиза надані нимипослуги 949 63
5 Відображенприбутокорендодавцемна суму орендноїплати та відшкодуванняексплуатаційнихвитрат 685 719

Облік розрахунківз векселями

Придбаннявекселів

1 Перерахованігрошові коштикомерційномубанку в оплатувексельнихбланків 63 311
2 Відображеноправо на податковийкредит 641 644
3 Нарахованата виплаченасума державногомита 949 641
641 311
4 Оприбуткованібанки векселів 20 63
5 Списаннарахованийраніше податковийкредит по ПДВ 644 63
6 Оприбуткованівексельнібланки на забалансовийрахунок 08

Списаннявексельногобланку у моментвидачі векселя

1 Списаннябланків векселюпо акту 949 209
2 Списанняпо акту з забалансовогообліку вексельнихбланків
08

Видача тапогашеннякороткостроковоговекселю

1 Виписан тавидан постачальнику(підряднику)вексель 631 621
2 Перерахованігрошові коштиу якості погашеннявекселя 621 311
3 Відображенівидатки повиплаті відсотківпо векселю 977 684
4 Отриманвексель зареалізованупродукцію(товари, роботи,послуги) 341 361
5 Отриманігрошові коштипісля пред’явленнявекселя дооплати 311 341
6 Нарахованівідсотки повекселю 373 746

Відчуженнявекселя, отриманогоу якості розрахункуза продукцію(товари, роботи,послуги), загрошові кошти.

1 Відображенняреалізаціївекселя 36 746
2 Відображенняномінальноївартості векселяу складі витрат 977 341
3 Отриманігрошові коштив оплату запереданийвексель 311 36
4 Отриманвексель 352 685
5 Перерахованігрошові коштиза вексель 685 311

Реалізаціявекселя, отриманогоза грошовікошти

1 Відображеноприбуток відпродажу векселю 36 741
2 Відображенівитрати, щопонесені припридбаннівекселя 971 352
3 Списані нафінансовірезультативитрати попридбаннювекселя 793 971
4 Віднесеніна фінансовірезультатидоходи відреалізаціївекселя 741 793
5 Отриманігрошові коштивід покупця 311 36

Відображенняоперацій зподатковимивекселями

1 Виданийподатковийвексель насуму податковогозобов’язанняпо ПДВ 643 621
2 Включенняв суму податковихзобов’язаньсуми ПДВ, щовказані вподатковомувекселі 621 641
3 Оплаченосуми податковогозобов’язання,вказаного вподатковомувекселі 641 311
4 Включеніоплачені сумиПДВ у податковийкредит 641 643

Аваліруваннявекселів

1 Нарахованакомісійнавинагородабанку 92 63
2 Виплаченабанку комісійнавинагорода 63 311
3 Списанівитрати нафінансовірезультати 791 92

8. Аудиторськийвисновок порезультатамперевірки.


Документальнеоформленняаудиторськоїперевіркискладаєтьсяз двох видівдокументації– робочої тапідсумкової.Аудитор зобов’язанийвести документаціюзі справ, якістосуютьсяприйнятихрішень по результатахпроведеноїаудиторськоїперевірки іякі в свою чергубудуть покладенів основу аудиторськоговисновку. Прикладитаких документівбули наведеніу попередніхглавах.

Дана главаприсвяченапідсумковійдокументації,яка складаєтьсяз аудиторськоговисновку тадокументації,яка передаєтьсязамовниковіперевірки.Аудиторськийвисновок єобов’язковимкомпонентомпідсумковоїдокументації.

Приведемоприклад аудиторськоговисновку проокрему позиціюфінансовоїзвітності:


Облік дебіторсько-кредиторськоїзаборгованості.


Аудиторськийвисновок для__________________________________________


Ми провелиаудиторськуперевіркуобліку дебіторськоїта кредиторськоїзаборгованості(назва підприємства)станом на __ ___________ 200__ р., яка єневід’ємноючастиноюаудиторськоговисновку. Заправильність і достовірністьпідготовкивідомостіобліку несевідповідальністьперсоналпідприємства.Нашим обов’язкомє висловленнявисновку провідомістьобліку, якийґрунтуєтьсяна результатахнашої перевірки.

Перевіркапроводиласявідповіднодо Міжнароднихаудиторськихстандартів(або національнихнормативіваудиту). За цимистандартамими повинніпланувати іпроводитиаудиторськуперевірку зметою отриманнядостатньогорівня впевненостів тому, що в облікунемає суттєвихперекручень.Аудиторськаперевіркавключає вивчення(шляхом тестування)доказів, якіпідтверджуютьпоказникиобліку, а такожоцінку принципівбухгалтерськогообліку і суттєвихоцінок, зробленихспівробітникамипідприємства,оцінку загальногоуявлення прорахунки дебіторівта кредиторів.На нашу думку,проведенаперевірказабезпечуєрозумну основудля аудиторськоговисновку.

На нашу думку,облік правдивоі неупередженовідображає(або „представляєоб’єктивноу всіх відношеннях”)стан справ щодорахунку дебіторів та кредиторівпідприємствау році, якийзакінчився__ _______________ 200__ р. Відповіднодо ...”.


За аналогієюдо закордонноюпрактикоюаудиторськийвисновок можемати чотириваріанти:

- висновок, щоне включаєніяких зауваженьта обмовок;

- висновок знезначнимизауваженнями;

- висновок зобмовками, щовзагалі признаютьправильністьведення обліку,але включаютьу себе вимогизмінити абовиправити деякіданні;

- висновок взагаліне підтверджуючийправильністьведення облікута складаннязвітності.

По результатамаудиту дебіторсько-кредиторськоїзаборгованостіу аудитораскладаєтьсяпевне уявленняпро достовірністьбухгалтерськоїзвітності.Проміжні висновкипро те, що порядокрозрахунківз дебіторамита кредитораминезадовільний,можуть статиосновою дляскладанняаудиторомнегативноговисновку. Моменти,які можутьнегативновплинути надостовірністьбухгалтерськоїзвітності буливизначені упопередніхглавах. Отженаведемо прикладзагальногобланку аудиторськоговисновку, аточніше йогоелемент, щостосуєтьсядебіторсько-кредиторськоїзаборгованості.


Аудиторськийвисновок
продостовірністьфінансовоїзвітності
тааналіз фінансовогостану у динаміціза 3 роки
відкритогоакціонерноготовариства
“X”
2003р.

I.Визнання,класифікаціята оцінкадебіторськоїзаборгованості,грошових коштів

Дебіторськазаборгованістьза товари, роботита послуги побалансу накінець рокусклала ______ тис.грн.

Розподілдебіторськоїзаборгованостіпо термінахнепогашення:

Усього накінець року

У тому числіпо термінахнепогашення:

до3 місяців

3–6місяців

від6 місяців

Заборгованістьза виданимиавансами —_____ тис. грн.

Дебіторськазаборгованістьвизнаєтьсяактивом, якщоіснує ймовірністьотриманняТовариствоммайбутніхекономічнихвигод та можебути достовірновизнана їїсума.

Сума дебіторськоїзаборгованостіу фінансовійзвітностівідкритогоакціонерногоТовариствавідповідаєданим Головноїкниги та журналам-ордерам.

Разом з тим,сума резервусумнівнихборгів ненараховувалась,що суперечитьП(С)БО 10 „Дебіторськазаборгованість”п. 7, п. 9, і П(С)БО 2„Баланс” п. 27.

Інвентаризаціязобов’язаньдебіторів зазвітний періодздійснюваласьпротягом року______________________________________________________________

У зв’язкуз відсутністюактів звірокз окремимисуттєвимидебіторамиаудитор змушенийз обмеженнямипідтвердитив цілому сумудебіторськоїзаборгованості.

Інша поточнадебіторськазаборгованістьстановить_______ тис. грн., іскладаєтьсяз суми заборгованостіза реалізованізапаси.

Грошові коштита їх еквіваленти— це кошти укасі (____ тис. грн.)та на розрахунковомурахунку (_____ тис.грн.), що підтверджуєтьсяданими касовоїкниги та випискамибанку.

На кінецьроку інші оборотніактиви склали_____ тис. грн. —податковийкредит, термінпогашення якогоне настав.

Витратимайбутніхперіодів у сумі_____ тис. грн. складаютьсяз витрат наремонти, які,на думку аудитора,повинні відображатисяу складі незавершеногобудівництва.

Визнанняі оцінка реальностідебіторськоїзаборгованості,на думку аудиторів,в цілому відповідаєП(С)БО 10 „Дебіторськазаборгованість”,за виняткомне створеннярезерву сумнівнихборгів та відсутностіактів звірокз окремимидебіторами.

II.Облікта відображеннязобов’язаньу фінансовійзвітності

Облік тавідображенняв балансі поточнихзобов’язаньТовариствавідповідаютьзалишкам уГоловній книзіта журналах-ордерах.Інші довгостроковізобов’язанняу сумі _____ тис.грн. — реструктурованийподатковийборг.

У Товариствінемає непогашеноїкредиторськоїзаборгованостіза позикамибанків.

Кредиторськазаборгованістьза товари, роботи,послуги становить_____ тис. грн. іскладаєтьсяз заборгованостіза комунальніпослуги, запчастинита паливо.

Заборгованістьпо одержанимавансам — __________тис. грн., зарозрахункамиз бюджетом —_________ тис. грн., зарозрахункамиз позабюджетнихплатежів —_________ тис. грн., зарозрахункамизі страхування— _________ тис. грн.,показані убалансі, відповідаютьданим обліку.

По статтібалансу “Поточнізобов’язанняз оплати праці”відображеназаборгованістьпо нарахованійзаробітнійплатні на суму_____ тис. грн.

Інші поточнізобов’язанняна загальнусуму ____ тис. грн.складаютьсяз передплатиза ремонтніроботи та послуги,які, на нашудумку, повиннівідображатисяпо статті “Поточнізобов’язанняза розрахункамиз одержанихавансів”.

Інвентаризаціяпо всім розрахункамз кредиторамиТовариствомпроводиласьпротягом рокушляхом звірок.

Облік таоцінка зобов’язань,а також відображенняїх у фінансовійзвітностіТовариства,в цілому, відповідаєП(С)БО 11 „Зобов’язання”,але під часпроведенняаудиту ми неотримали відконтрагентівпідтвердженнясум кредиторськоїзаборгованості.

Висновок.


Отже курсоваробота булаприсвяченапроведеннюаудиту дебіторсько-кредиторськоїзаборгованості,облік якоїрегламентуєтьсяП(С)БУ №10 „Дебіторськазаборгованість”та П(С)БУ №11„Зобов’язання”та іншиминормативно-правовимита законодавчимиактами України.

При плануванніта здійсненніаудиторськихпроцедур, оцінціотриманихматеріаліві представленнірезультатівперевіркидебіторсько-кредиторськоїзаборгованостіаудитор повиненвраховувати,що невиконанняклієнтом вимогзаконодавчихта нормативно-правовихактів Україниможе статипричиною перекрученняфінансовоїзвітностіпідприємствай істотно вплинутина фінансовірезультатидіяльностіклієнта.

Важливим етапомна шляху успішногопроведенняаудиторськоїперевірки станудебіторсько-кредиторськоїзаборгованостіта підготовкидостовірноговисновку простан йогогосподарствата фінансівє перевірканаявності тааналіз формуванняобліковоїполітикипідприємства,а саме моменти,що стосуютьсяобліку дебіторськоїта кредиторськоїзаборгованості.

Результатиаудиту системнихпитань маютьключове значеннядля формуванняуявлення аудиторапро бухгалтерськузвітність.Данні, що отримуютьсяпри аудитіцього розділу,кореспондуютьз іншими сегментамиаудиту.

Аудиторовінеобхіднодосягнути такоїобізнаностіпро системиобліку тавнутрішньогоконтролюдебіторсько-кредиторськоїзаборгованості,яка дозволитьйому сплануватиаудит і розробитиефективнийпідхід до йогопроведення.Аудитору слідвикористовуватипрофесійнізнання дляоцінки ризикуаудиту і підготовкиаудиторськихпроцедур, необхіднихдля зменшенняризику длясприятливогорівня.

Аудитор повиненпланувати своюроботу так, щобмати можливістьефективнопровести аудиторськуперевірку.Плануваннямає ґрунтуватисяна попередньомувивченні особливостейбізнесу клієнту.

Планування– виробленняголовної стратегіїконкретнихпідходів дохарактеру,періоду, а такожчасу проведенняаудиту. Аудиторськийплан дебіторсько-кредиторськоїзаборгованостірозробляєтьсяз огляду на те,що в ньомувизначаєтьсячас проведеннякожної конкретноїаудиторськоїпроцедури.

У програміаудитор оцінюєрозмір ризикувнутрішньогоконтролю тасвій особистийризик не виявленнясуттєвих помилоку звітності,який існує підчас проведенняаудиторськихпроцедур , визначаєтермін проведенняаудиторськихтестів і незалежнихпроцедур –координуєроботу всіхможливих помічниківпідприємства,визначає присутністьінших виконавціваудиту, якщотакі берутьучасть у роботі.

Записи і висновкиаудитора покожному розділуаудиторськоїпрограми фіксуютьсяв робочійдокументаціїі є тим фактичнимматеріалом,котрий використовуєтьсяаудитором упроцесі підготовкиі обґрунтуванніаудиторськогозвіту керівництвуклієнта.

При проведенніперевіркидебіторсько-кредиторськоїзаборгованостіаудитор повиненприділяти увагуконтролю рахунків,при якомуперевіряєтьсяхарактер сальдота його очевидність;логіка кореспонденціїрахунків; критичнакореспонденціярахунків; ув’язкарахунків міжсобою. Для цьогоаудиторові,по-перше, требавиявити типовукореспонденціюрахунків.

По результатамаудиту дебіторсько-кредиторськоїзаборгованостіу аудитораскладаєтьсяпевне уявленняпро достовірністьбухгалтерськоїзвітності.Проміжні висновкипро те, що порядокрозрахунківз дебіторамита кредитораминезадовільний,можуть статиосновою дляскладанняаудиторомнегативноговисновку.


Література.


 1. Аудит і ревізіяпідприємницькоїдіяльності:навчальнийпосібник длястудентіввищих навчальнихзакладівспеціальності7.05.0106 „Облік і аудит”/ Ф.Ф. Бутинецьта інші; за ред.Проф.. Ф.Ф. Бутинця– Житомир; ПП.„РУТА”, 2001 р., - 416с.

 2. Аудит Монтгомери/ Ф.Л. Дефлиц, Г.Р.Дженик, В.М.О’Рейлли, М.Б.Хирш; Переводс английскогопод редакциейЯ.В. Соколова.– М.; Аудит, ЮНИТИ,1997г. – 542с.

 3. Аудит предприятия.Методологияаудиторскойпроверкихозяйственно-финансовойдеятельностипредприятия;Учебное пособие/ Сост В.В. Нитецкий,Н.Н. Кудрявцев.– М.; Дело, 1996. – 448с.

 4. Аудит: Практическоепособие / А.Кузьминский,Н. Кужельный,Е. Петрик, П.Савченко идругие; Подред. А. Кузьминского.– К.: «Учетинформ»,1996г. – 283с.

 5. Аудит: Учебникдля вузов / В.И.Подольский,Г.Б. Поляк, А.А.Савин и другие;Под ред. Проф.В.И. Подольского– 2-е изд., перераб.И доп. – М.: ЮНИТИ– ДАНА, 2001. – 655с.

 6. Аудиторскаядеятельностьв Украине. Сборникнормативныхдокументов.(С изменениямии дополнениямипо состояниюна 1 марта 2001 года)– Х.: ООО «Конус»,2001. – 192с.

 7. БарышниковН.П. Организацияи методикапроведенияобщего аудита.Издание 5-е,переработанноеи дополненное– М.; Информиздательскийдом «Филин»,Рилант, 2000г. –656с.

 8. Білуха Н.Т. Аудит:Учебник. – К.:„Знання”, КОО,2000. – 769с.

 9. ДанилевскийЮ.А., ШапигузовС.М., РемизовН.А., СтаровойтоваЕ.В. Аудит; Учебноепособие. – М.;ИДФБК – ПРЕСС,2002г. – 544с.

 10. Национальныенормативыаудита.

 11. П(С)БУ №10«Дебіторськазаборгованість”ЗатвердженеприказамМіністерствафінансів Українивід 8 жовтня1999 року №237.

 12. П(С)БУ №11 «Зобов’язання”ЗатвердженеприказамМіністерствафінансів Українивід 31 січня 2000року №20.

 13. Сердюк В.Н.Бухгалтерскийучет: Учебно-практическоепособие.- 4-е изд.,изм. И доп. –Донецк: ДонНУ,2002. -448с.

 14. Терехов А.А.Аудит. – М. Финансыи статистика,1998, - 512с.

 15. Усач Б.Ф. Аудит:Навч. Посібник.– К.: Знання –Пресс, 2002. – 223с.

 16. Шеремет А.Д.,Суец В.П. Аудит:Учебник – 2-еиздание, дополненноеи переработанное.– М.; ИНФРА – М,2002г. – 352с.Таблиця6.1

Відомістьаудиту дебіторськоїі кредиторськоїзаборгованості


Загальнасума

Частковасума

Рахунок

Балансна 01.01.Х, тис.грн

Журнал-ордер(відомість),тис.грн

Первиннийдокумент

Проводкив обліку

Проводкивідповіднодо Положення

Код

Актив

Пасив

Актив

Пасив


Дебет

Кредит

Дебет

Кредит

Синтетичногорахунку

Аналітичногорахунку

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15


Аудитор


(підпис)Таблиця6.2

Відомістьперевіркирозрахунківз покупцямиі іншими дебіторами,тис.грн


Код

Раху

нок

Сума,залишена набалансу, тис.грн.

Утому числі

Підлягаєперенесеннюна другийрахунок

Проводкив обліку

Проводкивідповіднодо нормативнихактів

Звіреноз випискамиз рахунків

Безнадійназаборгованість

Номеррахунку

Сума

Дебет

Кредит

Дебет

Кредит

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Аудитор

(підпис)
Таблиця6.3

Зразковамодель аудитудебіторськоїзаборгованостіза станом на___________


Код

Первиннийдокумент

Найменуванняпідприємства,відповідальнаособа

Журнал-Ордер

Відомість

Датавиникненнязаборгованості

Сумазаборгованості

Защо виниклазаборгованість

Хтоприпустивсязаборгованість

Датазвірки розрахунків

Сумапідтвердженоїзаборгованості

Заходипо стягуваннюзаборгованості

Рішеннясуду або арбітражногосуду

Висновокаудиторів

Рішенняклієнта

Заходипо усуненнюнедоліків

Проводкив обліку (фактичні)

Проводкивідповіднодо чинногозаконодавства

номер

дата

Дт

Кт

Дт

Кт

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22
Аудитор

(підпис)

Таблиця6.4

Зразковамодель аудитудебіторськоїзаборгованостіпо претензіяхі боргах застаном на____________


Код

Номерж/о, відомості

Постачальник

Сповіщенняпро викликпредставникапостачальника

Рахунок-Фактура

Накладна

Число

Місяць,рік, числонадходженнятовару

Місяць,рік, числорозкриттятари

Складаннякомерційногоакту

Посадовець,що склав комерційнийакт

Сутьпретензії

Сума

Позовпретензії

Висновокаудиторів

Пропозиції

Проводкив обліку (фактичні)

Проводкивідповіднодо чинногозаконодавстваномер

числодата

дата

Відвантаженнятовару

Надходженнятоварів


Дт

Кт

Дт

Кт

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

Аудитор
(підпис)

Таблиця6.5

Зразковамодель аудитурозрахунківз підзвітнимилицями за станомна __________


Підзвітнаособа

Посада

Внесенов касу абоутримано ізз/п

Виданов підзвітнусуму

Встановленийтермін здачізвіту

Авансовийзвіт

Заборгованість

Кількістьднів боргуна початокаудиту

Проводкив обліку (фактичні)

Проводкивідповіднодо чинногозаконодавстваНайменуваннядокументу

дата

сума

Місцеотриманнягрошей

дата

сума


дата

сума

датавиникнення

сума


Дт

Кт

Дт

Кт

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18
Аудитор(підпис)


Таблиця6.6

Відомістьперевіркигрошових коштівна розрахунковомурахунку, тис.грн.


Даніпо рахунку

Пообліку

Код

Місяць

Залишокна : початокмісяця за данимиобліку повиписках банку
Оборотпо дебету:початок місяцяза даними облікупо випискахбанку
Оборотпо кредиту:початок місяцяза даними облікупо випискахбанку

Аудитор

(підпис)Тема. Защита правсубъектов хозяйственнойдеятельности

 1. час.)


 1. Способызащиты правхозяйствующихсубъектов.Правовые гарантиизащиты.

 2. Исковоезаявление ипретензия:понятие, содержание,порядок предъявления.

 3. Урегулированиехозяйственныхспоров безобращения вхозяйственныйсуд.

 4. Порядокрассмотренияспоров третейскимисудами.


1.СогласнозаконодательствуУкраины каждыйхозяйствующийсубъект имеетправо на защитусвоих законныхправ и интересов. Защита хозяйственныхправ представляетодин их институтовхозяйственногозаконодательства,нормы которогоопределяютпорядок и способызащиты нарушенныхили оспоренныххозяйственныхправ.

Актуальностьзащиты правхозяйствующихсубъектов предопределяетсятем, что несмотряна создание достаточнойнормативнойбазы предпринимательствав Украине, необеспечивается в полной мересочетаниесвободы хозяйственнойдеятельностии и конкуренциис надлежащейзащитой правхозяйствующихсубъектов, атакже интересовобщества игосударства.Слабость инесовершенствоправовой защитыданной категориисубъектов,неурегулированностьмногих ее аспектов,несогласованностьнормативныхактов негативновлияют наэффективностьхозяйственнойдеятельностив Украине. Данныеобстоятельствасвидетельствуюто необходимостидальнейшегосовершенствованиязаконодательстваоб охране правхозяйствующихсубъектов.

Институтправовой защитыправ хозяйствующихсубъектовобеспечиваетсядействующимзаконодательством,путем закрепления способов, форми порядка правовойзащиты. Способызащиты правсубъектовхозяйствованиязакрепленыв ст. 16 ГК и представляютсобой:

а) признаниеправа субъекта,например, признаниеправа собственностина спорнуювещь;

б) восстановлениеположения,существующегодо нарушенияправа, и пресечениедействий, нарушающихправо, например,возращениеимуществасобственникуиз чужого незаконноговладения;

в)присуждениек исполнениюобязанностив натуре, например,возложениена поставщикаобязанностипередатьнепоставленнуюпродукцию;

г) компенсацияморальноговреда;

д) взысканиес лица, нарушившегоправо причиненныхубытков, а вслучаях предусмотренныхзаконом илидоговором –неустойки(штрафа, пени).

Формы защиты:судебная,внесудебная,самозащита.

Гарантиигосударстваотносительно защиты правсубъектовхозяйствованияможно разделитьна общиеи имущественные.

Общиегарантиизаключаютсяв том, что государствогарантируетвсем хозяйствующимсубъектамнезависимоот формы собственностиравные праваи создает равныевозможностидоступа кматериально-техническим,финансовым,трудовым,информационным,природным ииным ресурсам.

Гарантииимущественныхправхозяйствующихсубъектовзаключаютсяв том, что государствопутем принятиясоответствующегозаконодательства,создания специальныхструртур гарантируетнеприкосновенностьимущества иобеспечиваетзащиту праваих собственности.


2.Действующеезаконодательствоопределяетпорядок защитыправ хозяйствующихсубъектовпутем:

а) обращенияв хозяйственныйсуд с исковымзаявлением;

б) досудебногоурегулированияхозяйственныхспоров.

Согласност. 1 ХПК Украиныхозяйствующиесубъекты вправеобращатьсяс исковым заявлением вхозяйственныйсуд согласноустановленнойподведомственностихозяйственныхдел за защитойсвоих нарушенныхили оспариваемых прав и охраняемыхзаконом интересов.

Предпосылками права хозяйствующихсубъектов наобращение всуд является:

 1. наличиепроцессуальнойзаинтересованностиу истца и ответчика;

 2. обращениев хозяйственныйсуд согласноустановленнойдля негоподведомственностихозяйственныхспоров за защитойправ и интересов( раздел 3 ХПК);

 3. при условииотсутствияв производствехозяйственногосуда или иногооргана делапо спору междутеми же сторонами,о том же предметети по тем жеоснованиям;

 4. при условиисоблюдениясторонамиустановленногопорядка доарбитражногоурегулирования(ст.5 ХПК) и др.

Формаи содержаниеискового заявления,а также переченьдокументов,что прилагаютсяк нему, определены в ст. 54 и 57 Хозяйственногопроцессуальногокодекса(самостоятельнос помощью ХПКопределить содержаниеискового заявленияи переченьприлагаемыхк нему документов).

Исковоезаявлениедолжно содержать:

 • наименованиехозяйственногосуда;

 • наименованиесторон, их почтовыеадреса;

 • указаниецены иска, суммыдоговора, еслиспор возникна стадиизаключения,изменения илирасторженияхозяйственногодоговора;

 • содержаниеисковых требований;

 • изложениеобстоятельств,на которыхосновываютсяисковые требования;

 • переченьприлагаемыхк заявлениюдокументови другие доказательства.

Исковоезаявлениеподается вписьменнойформе и подписываетсяруководителемхозяйствующегосубъекта илиего заместителем,гражданином-пердпринимателем. Судья хозяйственногосуда принимаетисковое заявлениелишь при соблюденииистцом условий порядка предъявленияиска, т.е. соблюдениетребованийотносительноформы и содержанияискового заявления.

С исковогозаявления вхозяйственныйсуд платитсягосударственнаяпошлина, размеркоторой установлениДекретом Кабинета МинистровУкраины “Огосударственнойпошлине” от21 января 1993г., котораясоставляет1 % от суммы иска,если он носитимущественныйхарактер и 5необлагаемых минимумовдоходов гражданотносительноисков неимущественногохарактера идел о банкротстве.

Досудебное урегулированиеспора, что возниквследствиенарушения прави законныхинтересовсубъектахозяйствования,осуществляетсяпутем предъявления предприятием-потерпевшим(заявителем)письменнойпретензиик предприятию-правонарушителю.В ХПК Украиныопределеносодержаниеи порядокпредъявленияпретензий. Так,согласно ст.6 ХПК претензиядолжна содержать:

 • наименованиеи почтовыереквизитызаявителя ипредпрятия,которому предъявленапретензия;

 • обстоятельствана основаниикоторых предъявляетсяэта претензия;

 • доказательства,подтверждающиеэти обстоятельства;

 • требованиязаявителя;

 • сумма претензиии ее расчет;

 • переченьприлагаемыхдокументов.

Претензиядолжна бытьподписанаруководителемхозяйствующегосубъекта инаправленаадресату заказным(ценным) письмомили врученапод расписку.

Предъявленная претензияподлежитобязательномурассмотрениюв течение 1 месяца(общий срок, новозможно установлениесрока в 2 месяца,если это условияопределеносторонами, дляслучаев когдадля ответанеобходимопроведенияопределенныхработ, экспертиз), в результатечего долженбыть дан ответна претензиюпотерпевшейстороне, независимоот того удовлетворяютсяили нет требованиязаявителя. Вслучае нарушениясроков рассмотренияпретензии либооставленияее без ответахозяйственныйсуд при разрешениихозяйственногоспора вправевзыскать вдоход государсвенногобюджета спредприятия-нарушителя штраф в соответствующемразмере.

Хозяйственныйсуд представляетсобой одну изветвьей судебнойвласти в Украине,на которуювозложеноосуществлениеправосудияв хозяйственныхотношениях.Организацияи деятельностьхозяйственногосуда определяетсяКонституциейУкраины, ЗакономУкраины “Охозяйственномсуде”, ХПК идр. нормативнымиактами, согласнокоторым системахозяйственныхсудов в Украинепредставленаследующимобразом: Высшийхозяйственныйсуд в Украине;Хозяйственныйсуд АР Крым;хозяйственныесуды областей;хозяйственныесуды городовКиева и Севастополя.

ВерховнаяРада Украиныпо представлениюПредседателяВХС Украиныможет создаватьи другие хозяйственныесуды (городские,межрайонные,районные).


3.Для отдельныхкатегорийхозяйственныхспоров законодательствомопределенспециальныймеханизм ихдосудебногоурегулирования(П раздел ХПК).

Большинстовспоров междусубъектамихозяйствованиямогут бытьпереданы наразрешениехозяйственногосуда без досудебногоурегулирования,посколькусогласно ст.5 ХПК стороныв обязательномпорядке применяютмеры досудебногоурегулированиятолько хозяйственныхспоров, возникающихиз договоров:

 • перевозки;

 • предоставленияуслуг связи;

 • на основаниигозаказа;

 • если этотпорядок былопределенсторонами вусловии договора.

При этомпорядок досудебногоурегулированияспоров нераспространяетсяна споры:

 • о признаниидоговоранедействительным;

 • о признанииактов государственныхорганов властии управлениянедействительными;

 • о взысканиизадолженности.

Для тех споров,в отношениикоторых предусмотренапроцедурадосудебногоурегулирования,стороны могутобращатьсяв суд за защитойправ толькопосле того, какконтрагентубыла направленапретензия,котороую онотклонил, илине дал на нееответ в срокустановленныйдействующимзаконодательством.


4. Всоответствиис действующимзаконодательствомхозяйственныеспоры могутрассматриватьсяне толькохозяйственнымисудами, но и третейскимисудами, правовоеположениекоторых определяетсяпостановлениемПоложениемо третейскомсуде, утвержденномГосарбитражемСоюза ССР от30 декабря 1975 г.

СогласноПоложениюсторона, намереннаяпередать спорна расмотрениетретейскогосуда, обязанасообщить обэтом другойстороне заказнымписьмом и указатьпри этом лиц,которых онаизбрала третейскимисудьями с условиемналичия согласияпоследних .

Другая сторонав 10-срок, с датыполучениятакого письма,должна датьписьменноесогласие илинаправитьвозражения.Третейскийсуд может избиратьсяв составе одногоили в составенесколькихсудей , избранныхв одинаковомколичествеот каждой стороныи общего судьипо общему избраниюсторон, то есть непарногоколичествасудей. Если ТСсостоит из трехи более судей,они избираютиз своего составапредседательствующего.

Смена судейдо окончаниядела не допускается,а разбирательство дел в ТС производитсябесплатно.

В ТС споррассматриваетсяв течение месяцасо дня поступлениязаявления.Решение ТСпринимаетсябольшинствомголосов, излагаетсяв письменнойформе и подписываетсясудьями. Отказкого-либо изсудей от подписии особое мнениеотмечаетсяв самом решении.

Решение ТСобявляетсясторонам взаседании суда,при чем онирасписываютсяна этом решении.Все производствоТС после окончаниярассмотрениядела передаетсяна хранениев хозяйственныйсуд первойинстанции.

Решение ТСнеисполненноев добровольномпорядке можетбыть исполненопринудительнона основанииисполнительноголиста, выданногохозяйственнымсудом первойинстанции, натерриториикоторогорассматривалсяспор ТС.


Тема14. Хозяйственно-правоваяответственность

(2 час.)


 1. Понятие,основные признакии функциихозяйственно-правовойответственности

 2. Формыхозяйственно-правовойответственности


1.Хозяйственно-правоваяответственность– это экономическиепо содержаниюи юридическиепо форме методывоздействияна экономическиеинтересы субъектахозяйствования– правонарушителя.

Хозяйственно-правовойответственностихарактерныследующиепризнаки:

1) эта ответственностьявляется реакциейна противоправноеповедениесубъектахозяйствования,которая можетвыражатьсяконкретномфакте (недостачапоставленнойпродукции) илив том, что определяетсязаконом негативным(нарушениелицензионныхусловий);

2) эта ответственностьнаправленана неблагоприятныепоследствия,как правило,материального(имущественного)характера;

3) предусматриватсяюридически– законом и/илидоговором;

4)обеспечиваетсягосударственнымпринуждением,который проявляетсяпо-разному:явно (принятиесудом решенияо взысканиис нарушителянеустойки) илискрыто (отказкредиторапринять и оплатитьпродукциюненадлежащегокачества).

Функциихозяйственно-правовойответственности- это направлениеее действия,хозяйственныйрезультатпримененияхозяйственно-правовойответственности

Хозяйственно-правоваяответственностьвыполняетслкедующиефункции:

 1. компенсационно-восстановительная– заключаетсяв восстановлениинарушенногоправопорядкаи устранениипоследствийнеправомерногоповедениясубъета хозяйствования.Благодаряприменению хозяйственно-правовойответственнстинормализуютсяхозяйственныеотношения,компенсируютсяубытки и восстанавливаютсянарушенныеправа потерпевшейстороны.Этафункция характернавсем формамответственности,однако преждевсего возмещениюубытков и уплатынеустойки;

 2. предупредительнаяфункция –проявляетсяв том, что нетолько применениехозяйственно-правовойответственности, а и сама угроза ее применениявынуждаетсубъектахозяйствованиядействоватьправомерно.В одинаковойстепени характернавсем формамхозяйственно-правовйответственности;

 3. сигнальнаяфункция –проявляетсяв том, что применениек субъектамхозяйствованияхозяйственно-правовойответственностиявляется сигналомдля правонарушителя о небходимостиулучшениясвоей работыс целью избежанияв будующемпотерь от применениятаклй тветственности. Наиболее характернаэта функцияоперативно– хозяйственными хозяйственно-организационнымсанкциям.


2.По критериямспособа воздействияи механизмареализациивыделяют такие формы хозяйственно-правовойответственности:

-возмещениеубытков;

 • уплата неустойки;

 • хозяйственно-административныештрафы;

 • оперативно-хозяйственныесанкции;

 • хозяйственно-организационныесанкции.

Возмещениеубытков – этовосстановлениеимущественногосостояниясубъектахозяйствованияза счет другогосубъекта –правонарушителя.Данная формахозяйственно-правовойответственностиимеет соответствующиепреимуществаи недостатки:

Преимущества– является,во-первых,универсальной - применяетсяи в горизонтальныхи вертикальныхотношениях,договорныхивнедоговорных),во-вторых, предусмотреназаконом, а поэтомуне требуетспециальногоупоминанияо ней в договоре;

Недостатки– во-первых,сложная дляприменениятак как достаточнотрудно доказатьфакт наличия убытков, ихсостав и размер(убытки могутвозникнутьчерез существенныйпромежутоквремя, к томусуществующиеметодики доказыванияубытков являютсянесовершенными),во-вторых, необходимодоказать наличиевсех четырехэлементовсостава правонарушения(противоправноеповедение лица,вина нарушителя,наличие убытков, причиннаясвязь междуповедениеми убытками).

Возмещениеубытков осуществляетсяв претензионно-исковомпорядке.

Неустойка– это определеннаязаконом илидоговоромденежная сумма,которую должниквыполачиваеткредитору вслучае невыполненияили ненадлежащегоисполнениядоговорныхобязательств.

Положительнымичертами неустойкиявляются: срочность(сокращенныйсрок исковойдавности –шесть месяцев)удобство применения(достаточнодоказать наличиетолько двухэлементовсостава правонарушения– противоправноеповедение ивина правонарушителя).Недостаткомнеустойкиявляется ограниченнаясфера применения– только договорныеотношения.

Выделяютследующие видынеустойки –законная идоговорная,законно-договорная,зачетная,альтернативная,исключительная,штрафная. Поформам неустойкибывают: а) впроцентномотношении ксумме нарушенногообязательстванезависимоот срока просрочки;б) в процентномотношении ксумме нарушенногообязательствав зависимостиот срока просрочки;в) в твердойсумме.

Неустойкавзыскиваетсяв претензионно-исковомпорядке.

Хозяйственно-административныйштраф – этоденежная сумма,что уплачиваетсяв государственныйбюджет субъектомхозяйствования–правонарушителемв предусмотренныхзаконом случаях.

Применяется:а) только ввертикальныхотношениях;б) по постановлениюкомпетентныхорганов (антимонопольных,санитарно-эпидемиологическихслужб и др.); в)без соблюденияпретензионногопорядка; г) приналичии лишьпротивоправногоповедения.

Оперативно-хозяйственныесанкции – этопредусмотренныезаконодательстовммеры экономическоговлияния кредиторана должника– хозяйствующегосубъекта,направленныена предупрежденияили уменьшениерасходов кредитораот нарушенийдолжника. Данныесанкции применяютсятолько в хозяйственно-договорныхотношения наусмотрениекредитора ипредусматриваютсязаконом илидоговором.Примерамихозяйственно-оперативныхсанкций могутбыть: отказ отпринятия иоплаты некачественнойпродукции,приостановлениеотгрузки всвязи с неоплатойпродукции,снижение ценза недостаткипродукции,перевод должникана предоплату,отказ от пролонгации договора.

Хозяйственно-организационныесанкции - этопредусмотренныезаконом мерыорганизационноговлияния (ограничения)на субъектахозяйствования,что применяютсякомпетентными государственнымиорганами вслучаях нарушениясубъектомпредписанныхзаконом условийосуществленияхозяйственнойдеятельности. К ним относятся:

а)ограничениеили приостановлениедеятельностихозяйствующегосубъекта доустранениявыявленныхв его деятельностинедостатков;

б) аннулированиелицензии;

в)отменагосударственнойрегистарции;

г) принудительнаяреорганизацияили ликвидация.