регистрация /  вход

Організація та методика обліку активів, зобов’язань, капіталу, доходів та витрат на прикладі ВАТ "Рівненський ЦУМ" (стр. 1 из 25)

Міністерство освіти і науки України

НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ВОДНОГО ГОСПОДАРСТВА ТА ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ

Кафедра обліку і аудиту

Курсова робота

на тему:

Організація та методика обліку активів, зобов’язань, капіталу, доходів та витрат на прикладі ВАТ «Рівненський ЦУМ »

Виконала:

студентка ОА-36, ФЕіП

Паламарчук Аліна Юріївна

Перевірила:

асистент

кафедри обліку і аудиту

Мосійчук Марія Миколаївна

Рівне – 2008


Зміст

Вступ

1.Організаційно – правова характеристика підприємства та її вплив на організацію бухгалтерського обліку та фінансової звітності

2.Організація та вимоги до первинного обліку

3.Аналітичний і синтетичний облік господарських операцій підприємства.

3.1. Облік активів

3.1.1. Облік необоротних активів

3.1.2. Облік оборотних активів

3.2. Облік зобов’язань

3.2.1. Облік забезпечень

3.2.2. Облік довгострокових зобов’язань

3.2.3. Облік поточних зобов’язань

3.2.3.1. Облік поточної заборгованості за довгостроковими зобов’язаннями.

3.2.3.2. Облік поточних зобов’язань затовари роботи і послуги

3.2.3.3. Облік розрахунків з одержаних авансів

3.2.3.4. Облік розрахунків з оплати праці

3.2.3.5. Облік розрахунків зі страхування

3.2.3.6. Облік розрахунків з бюджетом

3.2.3.7. Облік інших поточних зобов’язань

3.3. Облік власного капіталу

3.4. Облік доходів

3.5. Облік витрат

4. Склад та порядок формування фінансових звітів підприємства

5. Індивідуальне завдання

Висновки

Список використаної літератури

Вступ

Із вступом вітчизняної економіки в ринкову стадію свого розвитку змінились форми ведення господарської діяльності. Господарюючому суб'єкту надані широкі права і можливості у реалізації своїх економічних інтересів, виборі способів організації виробництва, збуту продукції.

Підвищення ефективності використання основних засобів підприємств є одним з основних питань у період переходу до ринкових відносин. Від вирішення цієї проблеми залежить фінансовий стан підприємства, конкурентоспроможність його продукції на ринку.

Раціональне й ощадливе використання основних фондів підприємства є на сьогодні однією з найактуальніших задач, що стоять перед підприємством.

Метою даної курсової роботи є дослідження організації та методики обліку активів , зобов’язань , капіталу , доходів та витрат підприємства на прикладі ВАТ “Рівненський ЦУМ”.

Для досягнення мети курсової роботи вирішуються наступні завдання:

· ознайомлення із організаційно-правовою характеристикою підприємства та її вплив на організацію бухгалтерського обліку та фінансової звітності;

· ознайомлення з організацією та вимогами до первинного обліку;

· розглянуто аналітичний та синтетичний облік господарських операцій підприємства;

· вивчення економічної сутності, складу та структури зобов’язань;

· ознайомлення з обліком власного капіталу, а також обліком доходів та витрат ВАТ “Рівненський ЦУМ”;

· розглянуто склад та порядок формування фінансових звітів підприємства.


Курсова робота складається зі вступу, чотирьох основних розділів, індивідуального завдання, висновків, списку використаної літератури та додатків.

У Вступі обгрунтовано актуальність теми курсової роботи, визначено її мету та завдання.

У першому розділі описано організаційно-правовою характеристикою підприємства та її вплив на організацію бухгалтерського обліку та фінансової звітності.

У другому розділі курсової роботи розглянуто організацію та вимоги до первинного обліку, описано порядок відображення господарських операцій з об’єктами обліку у первинних документах.

У третьому розділі досліджується вивчається економічна характеристика об’єкту обліку, наводяться визначення об’єкту обліку відповідно до чинних нормативних документів. Описується організація аналітичного та синтетичного обліку об’єктів обліку. Розглядається облік зобов’язань, забезпечень, облік власного капіталу,облік доходів та витрат.

У четвертому розділі курсової роботи вивчається порядок формування відповідних показників фінансової звітності на підставі даних обліку.

Також в курсовій роботі є індивідуальне завдання, яке передбачає складання, на підставі головної книги за березень 2008 року Журналу господарських операцій за даний період.

В процесі курсової роботи були опрацьовані нормативно – законодавчі джерела інформації. А також нормативно – розпорядчі документи, фінансова звітність, облікові реєстри , первині документи ВАТ “Рівненський ЦУМ”.


1. Організаційно-правова характеристика підприємства та її вплив на організацію бухгалтерського обліку та фінансової звітності.

ВАТ “РІВНЕНСЬКИЙ ЦЕНТРАЛЬНИЙ УНІВЕРМАГ”

вул. Соборна, 17, м. Рівне, 33028, Україна

Відкрите акціонерне товариство ” Рівненський Центральний Універмаг (надалі-Товариство) засноване на добровільних засадах громадянами України шляхом об’єднання їх грошових коштів та майнових сертифікатів(майна) в процесі приватизації державного майна,викупленого у держави(акт прийому-передачі від 30 липня 1993 року,Свідоцтво №12 від 30 липня 1993 року).

Товариство є правонаступником орендного підприємства Рівненський Центральний Універмаг та організацією орендарів Рівненський Центральний Універмаг. Товариство є правонаступником всіх майнових прав та обов’язків Острозького центрального універмагу.

Товариство є юридичною особою з дня його державної реєстрації та набуває всіх прав і несе обов’язки, передбачені для юридичних осіб чинним законодавством України.

Товариство діє на основі повного господарського розрахунку,самофінансування та самоокупності,має самостійний баланс,розрахунковий та валютний рахунки,круглу печатку зі своїм найменуванням,кутовий та інші штампи,фірмові бланки,емблему,знак для товарів та послуг,інші реквізити.

Товариство створене з метою одержання прибутку та забезпечення зростаючого добробуту кожного акціонера,члена трудового колективу в умовах ринкової економіки. На підприємстві колективна форма власності, загалом керівництво має достатню кваліфікацію та практичний досвід роботи. Для галузі, в яків працює Товариство тривалий виробничий цикл не характерний. Товариство має колективну форму власності, а сам процес керівництва здійснюється колегіально. За період проходження мною практики на підприємстві не відбулося жодних змін у складі керівництва, у складі власників та у формі власності.

Всі обов’язки облікового персоналу наведено у посадових інструкціях відповідно чинного законодавства. Що ж стосується матеріального стимулювання праці, то на підприємстві передбачено матетеріальну допомогу, що видається раз на рік у передбачених чинним законодавством випадках, які не оподатковуються.

Предметом діяльності товариства є:

· Інвестиційна діяльність;

· Інноваційна діяльність;

· Розробка,виробництво та реалізація товарів народного споживання,громадського харчування,товарів виробничо-технічного призначення,будівельних матеріалів та сировини;

· Оптова та роздрібна торгівля продуктами харчування та харчовими добавками,предметами гігієни та санітарії,косметично-парфумерними виробами,товарами побутової хімії,синтетичними миючими засобами та іншими побутовими товарами,проведення торгівельних операцій як на території України,так і за її межами;

· Здійснення орендних операцій будь- якого виду,здійснення лізингових операцій;

· Надання суб’єктам господарської діяльності послуг,у тому числі маркетингових,брокерських,представницьких,дилерських,комісійних, агентських,культурно-просвітницьких,інформаційних,виробничих,побутових,транспортно-експедиційних,управлінських,консигнаційних,автосервісних,складсь-ких,консультаційних,облікових,юридичних,туристичних,сервісних,рекламних та інших,як в Україні так і за її межами;

· Будівельні,ремонтні,реставраційні,дизайнерські,монтажо-налагоджувальні,опоряджувальні роботи та роботи по благоустрою території;

· Виконання робіт по будівництву об’єктів житла та соціальної сфери;

· Будівництво та експлуатація готелів, ресторанів, кафе, барів, кіосків;

· Будівництво та експлуатація: автосалонів, автостоянок, гаражів, бензоколонок, автогосподарств;

· Надання послуг по технічному обслуговуванню і ремонту транспортних засобів;

· Торгівля транспортними засобами вітчизняного та іноземного виробництва;

· Закупівля та реалізація паливно мастильних матеріалів;

· Здійснення внутрішніх та міжнародних перевезень вантажів та пасажирів автомобільним транспортом;

· Товарообмін,закупівля та реалізація(оптова,роздрібна,комісійна,консигнаційна)товарів,сировини,напівфабрикатів, конструкцій, технологічного та іншого обладнання,нових технологій ,транспорту,техніки,меблевої продукції та інших товарів на вітчизняному або іноземних ринках;

· Посередницька діяльність між підприємствами ,організаціями та окремими громадянами;

· Переробка сировини, в тому числі відходів промисловості і сільського господарства;

· Виробництво,переробка,зберігання,закупівля і реалізація сільськогосподарської продукції;

· Організація громадського харчування;

· Торгівля алкогольними напоями,тютюновими виробами вітчизняного та іноземного виробництва;

· Купівля та продаж нерухомості і надання послуг,пов’язаних з рухомим та нерухомим майном;

· Редакційно-поліграфічна та поліграфічна діяльність;

· Перекладацька діяльність;

· Медичне обслуговування населення засобами традиційного та нетрадиційного лікування;

· Розробка, впровадження,закупівля та реалізація медичних препаратів,ліків та обладнання;

· Надання послуг з охорони колективної та приватної власності,а також охорони громадян,монтажу,ремонту та профілактичному обслуговуванню засобів охоронної сигналізації;